Delenie dedičstva po smrti otca


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát
Odpovedané dňa: 24. 8. 2017

Otázka: Delenie dedičstva po smrti otca

Môj otec zomrel a zostali sme štyry deti a manželka. Ako sa bude deliť majetok, keď otec mal ešte dlh 5000e? Aké sú všeobecne naše podiely pre deti a manželku?

Odpoveď: Delenie dedičstva po smrti otca

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Právna úprava

Právnu úpravu dedenia je možné nájsť v ustanovenia Občianskeho zákonníka, konkrétne v paragrafoch 460 až 487 Občianskeho zákonníka. Pri dedení sa vždy najskôr zisťuje, či neexistuje platný závet, ktorý by zanechal poručiteľ. Ak závet existuje, dedí sa podľa neho. Ak platný závet neexistuje, potom nastupuje dedenia zo zákona. Pri dedení zo zákona Občiansky zákonník rozlišuje tzv. 4 dedičské skupiny, podľa ktorých sa dedí, pričom pri dedení podľa týchto skupín je potrebné zachovať striktné poradie. To znamená, že ak je možné dediť podľa 1. skupiny, musí sa dedičstvo vyporiadať podľa pravidiel, ktoré ustanovuje a nesmie sa dediť podľa skupiny 2., 3. či 4.. Musí sa teda zachovať určitá postupnosť.

Keďže neuvádzate, či existuje závet, uvediem právnu úpravu aj pre závet, aj pre zákonné dedenie.

DEDENIE ZO ZÁVETU

§ 476

(1) Poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice.

(2) V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný.

(3)  Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný.

§ 476a Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný.

§ 476b Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať.

§ 476c

(1) Poručiteľ, ktorý nemôže čítať alebo písať, prejaví svoju poslednú vôľu pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná a prítomnými svedkami podpísaná. Pritom musí pred nimi potvrdiť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Pisateľom a predčitateľom môže byť aj svedok; pisateľ však nesmie byť zároveň predčitateľom.

(2) V listine sa musí uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Listinu musia svedkovia podpísať.

§ 476d

(1) Poručiteľ môže prejaviť svoju poslednú vôľu do notárskej zápisnice; osobitný zákon ustanovuje, kedy sa musí úkon urobiť pred svedkami.

(2) Maloletí, ktorí dovŕšili 15. rok, môžu prejaviť poslednú vôľu iba formou notárskej zápisnice.

(3) Nevidomé osoby môžu prejaviť poslednú vôľu tiež pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná.

(4) Nepočujúce osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať, môžu prejaviť poslednú vôľu formou notárskej zápisnice alebo pred tromi súčasne prítomnými svedkami ovládajúcimi znakovú reč, a to v listine, ktorá sa musí tlmočiť do znakovej reči.

(5) V listine musí byť uvedené, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Obsah listiny sa musí po jej spísaní pretlmočiť do znakovej reči; aj toto sa musí v listine uviesť. Listinu musia svedkovia podpísať.

§ 476e Svedkami môžu byť iba osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Svedkami nemôžu byť nevidomé, nepočujúce, nemé osoby, tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a osoby, ktoré majú podľa závetu dediť.

§ 476f  Závetom povolaný, ani zákonný dedič a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia.

§ 477 V závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké.

§ 478 Akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky; ustanovenie § 484 ods. 1 druhej vety tým nie je dotknuté.

§ 479 Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

§ 480

(1) Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet.

(2) Poručiteľ zruší závet aj tým, že zničí listinu, na ktorej bol napísaný.

 

 

DEDENIE ZO ZÁKONA

§ 473

(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.

§ 474

(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.

§ 475

(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

§ 475a Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

Záver

Budem vychádzať z toho, že závet nebol zanechaný. V takom prípade sa podľa toho čo uvádzate vo Vašej otázke, bude dediť podľa 1. dedičskej skupiny: 

§ 473

(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.

Ak ide o majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tak sa musí najskôr vykonať aj vyporiadanie BSM. To znamená, že manžel nadobudne polovicu majetku patriaceho do BSM a zvyšná polovica sa rozdelí rovnakým dielom medzi všetkých dedičov (manžela a deti).

Pokiaľ ide o dlhy, podľa § 470 Občianskeho zákonníka 

(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

Presné podiely sa dozviete pri vyporiadaní dedičstva, kedy sa stanoví cena dedičstva následne dlhy, vypočíta sa čistá hodnota dedičstva a následne sa dedičstvo rozdelí podľa podielov.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Delenie dedičstva po smrti otca (Dedičské právo)

Dobrý deň. Žijem s partnerom, ktorý je rozvedený a z prvého manželstva má dospelé dieťa. My zobratí nie sme, máme spolu 6 mesačného syna. Kúpili sme byt v podiele každý 1/2. Chcem sa opýtať, ako by prebiehalo dedičstvo v prípade, že by sa partnerovi niečo stalo? Mala by jeho dospelá dcéra nárok na časť bytu? A zmenilo by sa niečo, keby sme sa vzali? Ďakujem.

Odpoveď: Delenie dedičstva po smrti otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.01.2020)

Dobrý deň, v prípade jeho smrti (bez toho, aby ste boli zosobášení) budú dediť jeho deti rovnakým dielom. Tzn. že jeho dospelá dcéra a Váš syn, obaja v podiele po 1/4 (1/2 z 1/2). Ak by ste sa vzali, situácia sa zmení iba v tom rozsahu, že jeho podiel budú dediť už tri osoby a nie len dve deti. Tzn. že v takom prípade by ste po jeho smrti dedili aj Vy, spolu s deťmi, každý v podiele 1/6 (1/3 z 1/2). Ak nechcete aby dedilo jeho dospelé dieťa, poručiteľ ho musí počas svojho života vydediť. Na to však musia byť splnené prísne zákonné podmienky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Delenie dedičstva po smrti otca (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku. Otec zomrel a matka ešte žije, bývajú (bývali) v rodinnom dome. Budeme teda musieť dediť otcovu polovicu domu, keď v ňom ešte býva mama? Sme z 5tich súrodencov a sestra by už chcela dedičstvo po otcovej strane, ostatní súrodenci by svoju čiastku prenechali mame, takže mali by sme vyplatiť sestru alebo sa to bude riešiť až po smrti matky?

Odpoveď: Delenie dedičstva po smrti otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.01.2020)

Dobrý deň. Ak bol dom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (ďalej len BSM) Vašej matky a zosnulého otca, tak po smrti otca by sa malo v dedičskom konaní vykonať vyporiadanie BSM. Časť spoločného majetku by mala patriť matke (polovica domu) a druhá polovica domu by mala ísť do dedičstva. Po poručiteľovi bude dediť dokopy 6 dedičov v prvej dedičskej skupine (t.j. manželka a 5 detí). Pritom každému by sa malo dostať rovnako, tzn. po 1/12ine na dome. Matka by teda mala mať 1/2 + 1/12 na dome a 5 detí by malo mať po 1/12. Ak sa Vaša sestra nebude chcieť dohodnúť na tom, že všetko necháte matke a vec vyriešite až po jej smrti, tak súd (resp. poverený notár) by mal potvrdiť dedičstvo tak, ako som uviedol v predchádzajúcej vete.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Delenie dedičstva po smrti otca (Dedičské právo)

Dobrý deň, rozhodla som sa pre osobný bankrot formou konkurzu, bola som už na konzultácii. Zomrel mi otec, a teda je viac, ako pravdepodobné, že zdedím časť rodinného domu, z ktorého polovica patrí darovacou zmluvou jeho žene a druhá polovica sa bude deliť medzi otcovu manželku, brata a mňa. Na konzultácii mi bolo povedané, že už vlastním majetok, i keď ešte nie je nič oficiálne rozdelené. Čo ma to trochu znepokojuje, lebo mne by všetko tak, či tak vzali exekútori a nechcem narobiť problémy rodine. Mám vraj zistiť značku dedičského konania, ktoré prišlo zatiaľ len otcovej manželke. S ňou nemám veľmi dobre vzťahy a ani nepovažujem za nutné ju oboznamovať o bankrote. Ďakujem.

Odpoveď: Delenie dedičstva po smrti otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.04.2019)

Dobrý deň, 

za účelom zistenia čísla dedičského konania nemusíte kontaktovať manželku Vášho otca.

Meno notára zistite na stránke Ministerstva spravodlivosti SR a to podľa miesta trvalého pobytu Vášho otca v čase úmrtia. Nájdite teda príslušný súd a hľadajte v rozvrhu práce príslušného súdu podľa dátumu úmrtia Vášho otca.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Delenie dedičstva po smrti otca (Dedičské právo)

Dobrý deň, Moji rodičia sú rozvedení od roku 2000 cca. Otca som nevidel roky a je to už dôchodca. Teraz ma kontaktoval, či mu neviem pomôcť. Tak so sa rozhodol sa s ním stretnúť, pri stretnutí som sa dozvedel, že ma samé dlžoby. Vysvetlil som mu, že ja mám vlastnú rodinu a nemám mu ako pomôcť. Nemá žiaden majetok a žije len po podnájmoch a ubytovniach. Vyspovedal sa, že ma pôžičky v banke a dlhuje tel. spoločnostiam. Nechcem zdediť jeho dlžoby a ani majetok aj keby nejaký mal. Prosím Vás, poraďte mi ako nezdetiť jeho dlžoby. Mám ešte sestru a brata oni tak isto nemajú záujem nič dediť a mama bývala manželka tak isto. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Delenie dedičstva po smrti otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.03.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade je možné dedičstvo odmietnuť. Dedičstvo musíte však odmietnuť ako celok, nedá sa odmietnuť iba časť, resp. iba dlhy. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Podľa § 464 Občianskeho zákonníka "Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Delenie dedičstva po smrti otca (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať svojho otca som vôbec nepoznala. Bol dlhodobo v ústave a zbavený svojprávnosti. Ja som mala vtedy 2roky, teraz mám už 40r. Asi pred 5rokmi ma kontaktoval ústav, že v prípade jeho smrti, či ho dám pochovať alebo venujem telo na vedecké účely. Podpísala som papier, že venujem telo na ved. účely. Teraz ma kontaktovali opäť, že mi otec zomrel. Pýtali odomňa kontaktné údaje v prípade dedičstva. A tu znie moja otázka, myslíte, že niečo zdedím? Keď viem, že skoro celý život bol v ústave a nemal majetok? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Delenie dedičstva po smrti otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.01.2019)

Dobrý deň, či niečo zdedíte Vám nevieme povedať. O prípadnom majetku otca, o ktorom neviete sa dozviete v dedičskom konaní. V prípade, ak by ste dodatočne zistili, že po otcovi dediť nechcete, môžete dedičstvo odmietnuť. Podľa § 463 Občianskeho zákonníka: "Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.". Dedičstvo je však možné odmietnuť iba do jedného mesiaca odkedy Vás súd o tejto možnosti a jej následkoch poučí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Delenie dedičstva po smrti otca (Dedičské právo)

Dobrý deň. Musím sa aj ja podieľať na zaplatenie dlhu, keď som sa ja starala o otca 24 hodín opatery a býval pri mne v Rakúsku. Nikto z rodiny sa nepodieľal na výdavkoch čo boli s tým spojené a ani nemocničné poplatky lebo otec bol tri krát operovaný. Ako ďalšie ja som poskytla peňažnú sumu na kúpu záhrady čo teraz v podstate všetci budú deliť. Ja som bola jediná čo mala plnú moc od notára čo mi dal otec, aby som sa o neho starala, vo všetkom ( účty, platby, pôžičky, ubytovanie a opatera ). Čo mám robiť? Jeho manželka sa o neho nestarala už 13 rokov a ani spolu nežili a ostatné deti tiež nie. Ďakujem za rýchlu odpoveď. 

Odpoveď: Delenie dedičstva po smrti otca

Odpovedá: Advokát (ll) (odpoveď odoslaná: 31.08.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ Váš otec nezanechal závet, budete dediť podľa dedičských skupín. Dedičia zodpovedajú aj za dlhy poručiteľa a to až do výšky nadobudnutého majetku. Dedičia sa však v dedičskom konaní môžu dohodnúť kto a akým spôsobom bude dediť aktíva a pasíva. Môžete sa teda v rámci dedičského konania s dedičmi dohodnúť, že Vy vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nebudete zodpovedať za dlhy poručiteľa, prípadne len do istej miery. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk