Máte
otázku?

Delenie dedičstva po smrti otca


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Banská Bystrica

Otázka: Delenie dedičstva po smrti otca

Môj otec zomrel a zostali sme štyri deti a manželka. Ako sa bude deliť jeho majetok, ak mal ešte dlh 5000 eur? Aké sú všeobecne nároky na podiely pre nás - deti a manželku?

Odpoveď: Delenie dedičstva po smrti otca

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Právna úprava

Právnu úpravu dedenia je možné nájsť v ustanovenia Občianskeho zákonníka, konkrétne v paragrafoch 460 až 487 Občianskeho zákonníka. Pri dedení sa vždy najskôr zisťuje, či neexistuje platný závet, ktorý by zanechal poručiteľ. Ak závet existuje, dedí sa podľa neho. Ak platný závet neexistuje, potom nastupuje dedenia zo zákona. Pri dedení zo zákona Občiansky zákonník rozlišuje tzv. 4 dedičské skupiny, podľa ktorých sa dedí, pričom pri dedení podľa týchto skupín je potrebné zachovať striktné poradie. To znamená, že ak je možné dediť podľa 1. skupiny, musí sa dedičstvo vyporiadať podľa pravidiel, ktoré ustanovuje a nesmie sa dediť podľa skupiny 2., 3. či 4.. Musí sa teda zachovať určitá postupnosť.

Keďže neuvádzate, či existuje závet, uvediem právnu úpravu aj pre závet, aj pre zákonné dedenie.

DEDENIE ZO ZÁVETU

§ 476

(1) Poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice.

(2) V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný.

(3)  Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný.

§ 476a Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný.

§ 476b Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať.

§ 476c

(1) Poručiteľ, ktorý nemôže čítať alebo písať, prejaví svoju poslednú vôľu pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná a prítomnými svedkami podpísaná. Pritom musí pred nimi potvrdiť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Pisateľom a predčitateľom môže byť aj svedok; pisateľ však nesmie byť zároveň predčitateľom.

(2) V listine sa musí uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Listinu musia svedkovia podpísať.

§ 476d

(1) Poručiteľ môže prejaviť svoju poslednú vôľu do notárskej zápisnice; osobitný zákon ustanovuje, kedy sa musí úkon urobiť pred svedkami.

(2) Maloletí, ktorí dovŕšili 15. rok, môžu prejaviť poslednú vôľu iba formou notárskej zápisnice.

(3) Nevidomé osoby môžu prejaviť poslednú vôľu tiež pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná.

(4) Nepočujúce osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať, môžu prejaviť poslednú vôľu formou notárskej zápisnice alebo pred tromi súčasne prítomnými svedkami ovládajúcimi znakovú reč, a to v listine, ktorá sa musí tlmočiť do znakovej reči.

(5) V listine musí byť uvedené, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Obsah listiny sa musí po jej spísaní pretlmočiť do znakovej reči; aj toto sa musí v listine uviesť. Listinu musia svedkovia podpísať.

§ 476e Svedkami môžu byť iba osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Svedkami nemôžu byť nevidomé, nepočujúce, nemé osoby, tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a osoby, ktoré majú podľa závetu dediť.

§ 476f  Závetom povolaný, ani zákonný dedič a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia.

§ 477 V závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké.

§ 478 Akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky; ustanovenie § 484 ods. 1 druhej vety tým nie je dotknuté.

§ 479 Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

§ 480

(1) Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet.

(2) Poručiteľ zruší závet aj tým, že zničí listinu, na ktorej bol napísaný.

 

 

DEDENIE ZO ZÁKONA

§ 473

(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.

§ 474

(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.

§ 475

(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

§ 475a Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

Záver

Budem vychádzať z toho, že závet nebol zanechaný. V takom prípade sa podľa toho čo uvádzate vo Vašej otázke, bude dediť podľa 1. dedičskej skupiny: 

§ 473

(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.

Ak ide o majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tak sa musí najskôr vykonať aj vyporiadanie BSM. To znamená, že manžel nadobudne polovicu majetku patriaceho do BSM a zvyšná polovica sa rozdelí rovnakým dielom medzi všetkých dedičov (manžela a deti).

Pokiaľ ide o dlhy, podľa § 470 Občianskeho zákonníka 

(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

Presné podiely sa dozviete pri vyporiadaní dedičstva, kedy sa stanoví cena dedičstva následne dlhy, vypočíta sa čistá hodnota dedičstva a následne sa dedičstvo rozdelí podľa podielov.

Trápi vás "Delenie dedičstva po smrti otca" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Delenie dedičstva po smrti otca (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môj otec zomrel v roku 2005, a po jeho smrti prebehlo dedičské konanie, pri ktorom sa otcova časť majetku rozdelila medzi päť detí a manželku. Moja mama si krátko po smrti manžela našla priateľa, s ktorým odvtedy žije v spoločnej domácnosti. Avšak v súčasnej dobe mama trpí demenciou, a jej partner, ktorý je zároveň už aj jej manželom, nám bráni v užívaní našej časti majetku. Rada by som sa poradila, kde a ako by sme sa mohli s touto situáciou obrátiť. Ďakujem.

Odpoveď: Delenie dedičstva po smrti otca

(odpoveď odoslaná: 12.05.2024)

Dobrý deň, v prípade, že majetok, ktorý bol rozdelený v rámci dedičského konania po Vašom otcovi, je momentálne spravovaný alebo užívaný spôsobom, ktorý Vám bráni v užívaní Vašej časti, existuje niekoľko možností, ako postupovať. 


Prvým krokom môže byť pokus riešenie situácie prostredníctvom rokovania a dohody so súčasným manželom Vašej mamy. Ak by to nebolo možné alebo úspešné, je možné obrátiť sa na súd s požiadavkou o ochranu Vašich vlastníckych práv. V takomto prípade je dôležité poskytnúť súdu relevantné dôkazy o Vašom práve a špecifikovať, akým spôsobom je toto právo porušované.

Vzhľadom na zdravotný stav Vašej mamy by mohlo byť tiež relevantné zvážiť požiadanie o určenie opatrovníka alebo zriadenie opatrovníctva pre zabezpečenie ochrany jej majetku a záujmov, pokiaľ demencia výrazne obmedzuje jej schopnosť spravovať vlastné záležitosti. 

Nemôže Vám brániť v užívaní nehnuteľnosti. Ak má mama demenciu, tak jej vyhlásenie o sobáši môže byť neplatné. Otázne je, či rozumela tomu, čo robí. Ak on je teraz už aj jej manžel, tým pádom bude dediť spolu s vami (deťmi). 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Delenie dedičstva po smrti otca (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, môj otec zomrel a ja som jeho dcéra z prvého vzťahu. Potom sa znova oženil a veľa rokov sme nemali žiadny kontakt. Mám právo na dedičstvo?

Odpoveď: Delenie dedičstva po smrti otca

(odpoveď odoslaná: 23.04.2024)

Dobrý deň,
v zmysle ust. § 473 Občianskeho zákonníka ste vy ako dcéra vášho nebohého otca jeho zákonným dedičom spolu s jeho manželkou a ostatnými deťmi otca /vlastné prípadne osvojené/. To, že ste neboli v kontakte, nie je zákonným dôvodom, aby ste neboli zákonným dedičom. Otázkou je či otec nespísal závet alebo nerozdelil svoj majetok za svojho života.

Pokiaľ ide o dedičské konanie, kontaktujte informačné centrum okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska vášho otca v čase úmrtia a budete tak vedieť meno notára. Následne kontaktujte notára.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Delenie dedičstva po smrti otca (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako je to s možnosťami odvolania alebo napadnutia závetu, v prípade, že by som s obsahom závetu nesúhlasil. Je závet nezmeniteľný, alebo existujú spôsoby, ako ho môžem napadnúť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Delenie dedičstva po smrti otca

(odpoveď odoslaná: 05.12.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak ste dedičom po poručiteľovi, budete predvolaná na dedičské konanie. V prípade, že so závetom a dôvodmi vydedenia by ste nesúhlasili  a napr. boli by ste vydedená zo zákonných dôvodov uvedených v ust. § 469a/ Občianskeho zákonníka, budete môcť podať žalobu na súde.

Len uvádzame, že ak ste plnoletým dedičom, potom platí aj ust. § 479 Obč. zákonníka :

"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."


Trápi vás "Delenie dedičstva po smrti otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Delenie dedičstva po smrti otca (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec zomrel v roku 1985 a zanechal za sebou dom bez dlhov atď. Moja matka tvrdí, že toto je jej dedičstvo a že až po jej smrti budem dediť jeho podiel. Ako je to vlastne? Ďakujem.

Odpoveď: Delenie dedičstva po smrti otca

(odpoveď odoslaná: 30.04.2023)

Dobrý deň, ak Vám zomrel otec v roku 1985, malo dôjsť po jeho smrti k dedičskému konaniu po ňom. Ak ku nemu nedošlo, potom môžete podať ako dedič návrh na začatie dedičského konania po vašom otcovi. 

K samotnému dedeniu dochádza priamo smrťou poručiteľa. K tomuto okamihu sa nadobúda dedičstvo. Uznesenie o dedičstve má preto iba deklaratórny charakter, .t j. iba potvrdí, že ku dňu smrti poručiteľa došlo k prechodu práv a povinností poručiteľa na jeho dedičov. 

Ak bol váš otec v čase smrti v manželstve, potom ku dňu jeho smrti nielenže zaniklo jeho manželstvo, ale zaniklo aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM), ktoré malo byť vyporiadané v rámci dedičského konania po ňom. 

Vzhľadom na uvedené, ak teraz podáte návrh na začatie konania o dedičstve, súd poverí notára, ktorý vo veci začne konať, zistí všetok majetok, ktorý váš otec po sebe zanechal v čase smrti ako aj to, či po sebe nezanechal závet a následne upovedomí dedičov o ich dedičskom práve a práve dedičstvo odmietnuť. Následne pristúpi k dedičskému pojednávaniu. Ak váš otec nezanechal po sebe závet, bude sa dediť podľa zákona a to podľa prvej dedičskej skupiny. Bude dediť jeho manželka (vaša mama) a jeho deti (vy a vaši súrodenci). Predmetom dedičstva pokiaľ ide o nehnuteľnosť, ktorá bola v čase smrti vášho otca v BSM, bude iba 1/2 tejto nehnuteľnosti. Druhá polovica sa stane výlučným vlastníctvom Vašej mamy. 


Podotázka: Delenie dedičstva po smrti otca (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj dedo za svojho života podpísal kúpno-predajnú zmluvu so súrodencami mojej mamy. Tým pádom sa ona nedostala do dedičského konania o nehnuteľnosť (dom). Je možné to nejak súdne napadnúť, keďže má plné právo deliť sa o majetok so svojimi ďalšími súrodencami? Ona totiž nevykonala žiadny trestný čin. Celá táto situácia nám príde len ako manipulácia, keďže ma s ním má najlepšie vzťahy zo všetkých súrodencov. Ďakujem.

Odpoveď: Delenie dedičstva po smrti otca

(odpoveď odoslaná: 16.10.2022)

Dobrý deň,
počas svojho života má právo každý vlastník nakladať so svojimi vecami podľa vlastnej, slobodnej vôle. Ak sa dedo rozhodol predať dom jednému alebo viacerým potomkom, bolo to jeho rozhodnutie. Iba z dôvodu, že tým pripravil o dedičstvo ostatné deti nie je možné takúto zmluvu napadnúť. Najčastejšie sa zvyknú (úspešne) napádať podobné prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na základe toho, že rodič, ktorý podpisoval kúpnu alebo darovaciu zmluvu v čase podpisu trpel takou duševnou poruchou, ktorá ju robila nespôsobilou na právne úkony. 

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Delenie dedičstva po smrti otca (Dedičské právo)

Dobrý deň, Po smrti nášho otca, ktorý bol vdovec, zostali sme dve dcéry. Mali sme ešte jednu sestru, ktorá pred siedmimi rokmi zomrela. Naša nebohá sestra bola vydatá a mala dve deti. Rada by som sa opýtala, či do dedičského konania budú zahrnutý aj manžel a deti po našej nebohej sestre. Ďakujem.

Odpoveď: Delenie dedičstva po smrti otca

(odpoveď odoslaná: 05.10.2022)

Dobrý deň, dedičmi po poručiteľovi - vašom zosnulom otcovi budete vy dve ešte žijúce dcéry a deti vašej nebohej sestry, nie však jej manžel. Uvedené ustanovuje § 473 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktorý určuje pravidlá pre dedenie v prvej  dedičskej skupine. Výslovne hovorí, že ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak by nededili ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. To znamená, že každá dostane 1/3 dedičstva a deťom po zosnulej sestre rovnakým dielom pripadne 1/3 dedičstva. 


Trápi vás "Delenie dedičstva po smrti otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Delenie dedičstva po smrti otca (Dedičské právo)

Dobrý deň, Rád by som sa vás opýtal na niečo. Ideme podstúpiť dedičské konanie po otcovi, ktorý bol dvakrát ženatý a máme štyri deti. Ako sa to delí? Delí sa celý majetok na rovnaké diely medzi piatich ľudí, alebo polovica majetku ide manželke a druhá polovica sa delí medzi päť ľudí? Za odpoveď vám veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Delenie dedičstva po smrti otca

(odpoveď odoslaná: 23.06.2022)

Dobrý deň,
v rámci dedičského konania sa najprv vykoná tzv. vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Tzn. že polovicu spoločného majetku dostane pozostalá manželka a polovica pôjde do dedičstva po Vašom otcovi. Samozrejme v dedičstve budú aj majetky, ktorý vlastnil výlučne Váš otec.

Následne sa tento majetok bude deliť (dediť) medzi všetkými deťmi poručiteľa a pozostalou manželkou. Ak mal 4 deti a má pozostalú manželku, všetko sa bude deliť 5, teda každý dostane 1/5 podiel.


Podotázka: Delenie dedičstva po smrti otca (Dedičské právo)

Dobrý deň, po smrti môjho otca zostali v banke peniaze z predaja bytu. Moja žijúca matka dostala polovicu z predaja spoločného bytu. Moja matka žije aj počas manželstva v domove dôchodcov, zatiaľ čo otec žil v byte sám a neskôr u mňa. Po telefonickom rozhovore s notárom mi bolo povedané, že by som mala poslať faktúru z pohrebu, kde je uvedené moje titulné číslo pre prípad potreby informácií. Avšak moja matka podpísala faktúru a tým údajne nadobudla celú sumu uloženú v banke. Chcela by som vedieť, či má iba ona právo dediť, alebo aj ja a moji dvaja bratia, ktorí o otca nejavili roky záujem. Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň. Alica.

Odpoveď: Delenie dedičstva po smrti otca

(odpoveď odoslaná: 16.08.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade ide o dedenie v 1. skupine dedičov v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."
 
Uvádzame, že dedičské konanie sa nezakladá na princípe zásluhovosti v starostlivosti o dediča. Aj keď ste zrejme o otca nie všetci prejavovali záujem, toto nemá vplyv na dedenie podľa dedičských skupín okrem prípadu, ak by zo strany otca bola spísaná listina o vydedení.
Pokiaľ ide o dedenie finančných prostriedkov, rozhodujúci je ich stav v čase úmrtia poručiteľa a z toho stavu aj notár vychádza pri dedičskom konaní. Ak ste Vy ako dcéra hradili náklady spojené s pohrebom otca a máte aj o tom doklad z registr.  pokladne, potom si treba tieto náklady uplatniť v dedičskom konaní.
 
 

 

 


Podotázka: Delenie dedičstva po smrti otca (Dedičské právo)

Dobrý deň, Pred šiestimi rokmi zomrela naša mama. Majetok sa rozdelil medzi otca a dvoch dedičov, čiže na mňa a moju sestru. Môj podiel z majetku bol 1/6. Nedávno zomrel aj náš otec, ktorého moja sestra opatrovala. Po jeho úmrtí mi nebolo dovolené vojsť ani do domu a všetky veci týkajúce sa pohrebu zariadila ona, a to aj napriek mojej ponuke, že jej s pohrebom pomôžem. Dedičské konanie ešte neprebehlo. Keď som ju požiadal, aby mi dala kľúče od domu, oznámila mi, že náš otec ma vydedil a že bude lepšie, ak to uvidím, keď prebehne dedičské konanie. Moje otázky sú nasledovné: Majú po smrti a pred dedičským konaním právo robiť s domom čo chcú a brať si z neho čo chcú? Mám s mojim podielom právo dostať kľúče od domu a prípadne dozerať na to, čo sa zobere, resp. určiť, čo z toho podielu je moje? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Robo

Odpoveď: Delenie dedičstva po smrti otca

(odpoveď odoslaná: 27.07.2021)

Dobrý deň,
Na Vami položenú otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

To, že Vaša sestra opatrovala otca, ešte neznamená, že má nárok na väčší podiel na dedičstve po otcovi. V otázke neuvádzate, či Vaša sestra mala aj v predmetnom rodinnom dome, na ktorom máte zákonný podiel 1/6 po mame, aj trvalé bydlisko a či tam aj bývala.  Z otázky usudzujeme, že Vy ste v dome nebývali a nemali ste tam trvalý pobyt.

Vy zo zákona máte rovnaký nárok na dedičstvo po otcovi ako Vaša sestra.

Vo veci odporúčame kontaktovať notára, aby dom bol prípadne aj zapečatený až do skončenia dedič. konania a to v zmysle ust. § 180 Civil. mimosporového poriadku :

"(1) Zabezpečenie vecí patriacich do dedičstva sa vykoná najmä ich uložením do úschovy u notára, ktorý koná ako súdny komisár, alebo uložením u uschovávateľa, alebo zapečatením v poručiteľovom byte alebo na inom vhodnom mieste."

Pokiaľ ide o prípadné vydedenie, ktoré uvádza Vaša sestra,  k vydedeniu môže dôjsť len zo zákonom stanovených dôvodov v zmysle ust. § 469a/ Obč. zákonníka :

"1)Poručiteľ môže vydediť potomka, ak

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
d) trvalo vedie neusporiadaný život.
(2) Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na osoby uvedené v § 473 ods. 2."
 

Ak by sestra predložila v dedič. konaní listinu o vydedení, budete sa môcť brániť a podať žalobu na súd o neplatnosť vydedenia.

Ktorému notárovi bol pridelený spis zistíte v rozvrhu práce prísl.okresného súdu miesta trvalého bydliska v čase úmrtia otca a podľa dátumu úmrtia. Treba hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu. Následne môžete kontaktovať notára. Zoznam súdov nájdete na stránke justice.sk.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Delenie dedičstva po smrti otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Delenie dedičstva po smrti otca (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa dedičských právnych úkonov v prípade, keď nebol napísaný závet. Pred deviatimi rokmi podľahol môj otec krátkej, ale ťažkej chorobe. Neviem presne, aký majetok po ňom zostal ako celok (pozemky, materiálne veci, dlhy, sporenie, poistenie). Čo sa týka rodinného domu, ako tomu rozumiem, bol rozdelený nasledovne: polovicu vlastnila matka a polovicu otec. Po otcovej smrti polovica domu pripadla matke a druhá polovica bola rozdelená na tri časti medzi nás, troch súrodencov. Matka aj sestra sa vzdali svojich častí v prospech nášho brata. Ja som však túto možnosť odmietla, pretože mi bola nariadená, bez možnosti prediskutovať rôzne situácie a alternatívy. Rada by som vedela, aký je proces po smrti rodiča. Existuje nejaké dedičské konanie? Ako môžem zistiť právoplatnosť prípadného dedenia a či ešte niečo zostalo k dedičstvu? Moja otázka vychádza skôr z morálneho princípu, pretože od dňa pohrebu so mnou moji súrodenci prestali komunikovať bez akéhokoľvek vysvetlenia. Snaha porozumieť ich správaniu mi trvala takmer desať rokov a skončila mojou rezignáciou na vysporiadanie vzťahov. Napriek tomu mi môj inštinkt hovorí, že by som sa mala pozrieť na právnu stránku dedičstva. Ďakujem, K.

Odpoveď: Delenie dedičstva po smrti otca

(odpoveď odoslaná: 01.05.2020)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že ste sa na dedičskom konaní zúčastnili, keďže poznáte jeho obsah. Ak ste dedičské rozhodnutie stratili a nemáte ho k dispozícii, musíte kontaktovať prísl. okresný súd miesta trvalého pobytu otca v čase úmrtia, kde požiadate o jeho kópiu ako jeho dcéra a zákonný dedič.

Dedičské konanie bolo zrejme ukončené dohodou dedičov, pričom Vy ste nadobudli určitý podiel na RD, ktorý však neužívate a užíva ho iný dedič alebo iná osoba. Ak je to tak, potom Vy ako podielový spoluvlastník máte právo, aby osoba, ktorá RD užíva, Vám platila nájomné za užívanie domu. Keďže nájomná zmluva spísaná dosiaľ nebola, spätne môžete žiadať len vydanie bezdôvodného obohatenia a to aj spätne až tri roky (§ 107 Obč. zákonníka), ktoré vzniklo na strane osoby/osôb, ktoré RD v rozsahu Vášho podielu užívajú /t.j. v podstate trhové nájomné/ a súčasne navrhnúť uzatvorenie nájomnej zmluvy ohľadom Vášho podielu.

Za účelom vyporiadania užívania RD (vydanie bezdôvodného obohatenia a spísanie nájomnej zmluvy), ako aj prípadné zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Delenie dedičstva po smrti otca" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.