Máte
otázku?

Poplatok za dedičské konanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Poplatok za dedičské konanie

Dobrý deň, dostala som pozvánku na dedičské konanie. Zomrela moja matka, ja som jediná pozostalá, Chcela by som vedieť, či budem povinná platiť notárovi poplatok za toto konanie, keď zosnulá osoba nemala žiadny majetok. Ak áno, v akej výške? Notára určil štát. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Poplatok za dedičské konanie

Dobrý deň, ak sa chcete vyhnúť povinnosti platiť poplatky, tak využite svoje právo a odmietnite dediť. Máte právo sa vzdať dedičstva a notár je povinný Vás na to upozorniť. 

Trápi vás "Poplatok za dedičské konanie" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Poplatok za dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, čaká nás dedičské konanie. Notárka mi oznámila poplatok 806,40e. Sme 5 súrodenci a mama. Notár nám bol pridelený. Môže takúto sumu od nás požadovať? Ďakujem za odpoveď, prípadne odporúčanie, kde sa môžem o poplatku informovať.

Odpoveď: Poplatok za dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 25.05.2023)

Dobrý deň,
výška odmeny notára závisí od hodnoty dedičstva. Presný postup na výpočet odmeny upravuje vyhláška o odmenách a náhradách notárov, a to v ust. § 13:

(1) Odmena uvedená v § 12 ods. 1 a 2 je

z prvých 3 300 eur základu ..........................................................................2 %

z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu ...................................1 %

z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu .....................................0,7 %

z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu .....................................0,4 %,

z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu ...................................0,2 %,

najmenej 23 eur

Suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava.

Odmena sa teda počíta podľa percent z celkovej hodnoty dedičstva.

 


Podotázka: Poplatok za dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
zomrel mi manžel, spolu mame len BSM panelák, ohodnotený cca na 134000 e. Chcela by som vedieť ako sa vypočítava notársky poplatok za dedičné konanie. Ďakujem. 

Odpoveď: Poplatok za dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 28.12.2022)

Dobrý deň,
pre výpočet odmeny notára ako súdneho komisára v dedičskom konaní sa použije ust. § 13 zákona o odmenách a náhradách notárov:

1/ Odmena uvedená v § 12 ods. 1 a 2 je

z prvých 3 300 eur základu ..........................................................................2 %,

z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu .....................................1 %,

z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu .....................................0,7 %,

z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu .....................................0,4 %,

z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu ...................................0,2 %,

najmenej 23 eur.

Suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava.

Túto vypočítanú sumu môže notár primerane zvýšiť, najviac však o 50%, ak úkony notára boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné.

Ak by k uvedenému zvýšeniu neprišlo a výpočtový základ by bol spomínaných 134 000 eur, tak by sa malo jednať o odmenu vo výške 648,8 eura v zmysle vyššie uvedených pravidiel. 

 


Podotázka: Poplatok za dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať, v prípade ak poručiteľa zanechá závet na všetko čo ma, po jeho smrti sa aký notársky poplatok platí?

Odpoveď: Poplatok za dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 27.06.2022)

Dobrý deň,
výška poplatku súdu a tiež odmena notára závisia od hodnoty majetku v dedičskom konaní, a nie od toho, či sa dedí zo zákona alebo zo závetu. Preto nie je pre určenie výšky poplatkov rozhodujúce to, či sa dedí zo zákona alebo zo závetu, ale hodnota majetku patriaceho do dedičského konania. Ak uvediete hodnotu majetku, viem Vám napísať o akú výšku poplatku sa bude jednať.


Trápi vás "Poplatok za dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Poplatok za dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať aké sú poplatky za dedičské konanie. Prišiel mi poplatok, že 842 eur.

Odpoveď: Poplatok za dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 04.03.2022)

Dobrý deň, za dedičské konanie sa platí na jednej strane súdny poplatok v zákonom ustanovenej výške, ktorá sa počíta z čistej hodnoty dedičstva (maximálne však 165,50 EUR). Uvedené viete nájsť priamo v prílohe zákona č. 71/1192 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (konkrétne v položke 18a). Na druhej strane  sa platí aj odmena notára ako súdneho komisára ustanoveného súdom na prejednanie dedičstva. Základom odmeny notára je trhová hodnota majetku poručiteľa. Je to súhrnná cena vecí patriacich do dedičstva, za ktorú sa tieto obvykle predávajú v mieste, kde sa v čase smrti poručiteľa nachádzajú. Ak nie sú tvrdenia účastníkov dedičského konania týkajúce sa hodnoty majetku poručiteľa zhodné, hodnota sa určí znaleckým posudkom. Počítanie odmeny je ustanovené v § 13 ods. 1 Vyhlášky š. 31/1993 Z. z.  o odmenách a náhradách notárov, a to v ust. § 13 ods. 1. 

Čo sa týka výšky, ktorú uvádzate, predpokladám, že hovoríte o odmene notára. K tejto sa však nevieme  vyjadriť, nakoľko nepoznáme hodnotu dedičstva ako ani to, či ste dedili sama alebo viacerí. Notár ju určí podľa tabuľky.


Podotázka: Poplatok za dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, s mamou a sestrou budeme dediť po otcovi, výška dedičstva je cca 400 000, - eur v nehnuteľnostiach, chcem sa opýtať asi aké poplatky nás čakajú. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Poplatok za dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 25.11.2021)

Dobrý deň,
jednak súdny poplatok vo výške 0, 2 % čistej hodnoty dedičstva, najviac 165,50 eura.

Odmena notára určená vyhláškou:

Odmena uvedená v § 12 ods. 1 a 2 je
z prvých 3 300 eur základu .......................................................................... 2 %,
z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu ..................................... 1 %,
z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu ..................................... 0,7 %,
z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu ..................................... 0,4 %,
z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu ................................... 0,2 %,
  najmenej 23 eur.

Podotázka: Poplatok za dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, je potrebný odhad ceny nehnuteľnosti, aj keď dedič po mame je len otec a ja (syn). Nebude sa vyplácať, ani predávať. Ďakujem.

Odpoveď: Poplatok za dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 02.05.2018)

Dobrý deň. Notár, ako súdny komisár rozhodujúci o dedičstve v pozícii súdu, je povinný okrem iného zistiť, resp. určiť všeobecnú hodnotu majetku poručiteľa a tiež čistú hodnotu dedičstva. Za týmto účelom je potrebné, aby sa v rámci konania o dedičstve, kde je predmetom dedenia aj nehnuteľnosť, určila hodnota tejto nehnuteľnosti ku dňu smrti poručiteľa.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Poplatok za dedičské konanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku