Máte
otázku?

Poplatok za dedičské konanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Poplatok za dedičské konanie

Dobrý deň, dostala som pozvánku na dedičské konanie. Zomrela moja matka a ja som jediným pozostalým. Chcela by som vedieť, či budem povinná platiť notárovi poplatok za toto konanie, ak zosnulá osoba nemala žiadny majetok. Ak áno, v akej výške? Notára určil štát. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Poplatok za dedičské konanie

Dobrý deň, ak sa chcete vyhnúť povinnosti platiť poplatky, tak využite svoje právo a odmietnite dediť. Máte právo sa vzdať dedičstva a notár je povinný Vás na to upozorniť. 

Trápi vás "Poplatok za dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Poplatok za dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, ak sa dediči nevedia dohodnúť preto, že jeden z účastníkov konania chce vyplatiť vyššiu sumu než ostatní dediči a tí majú záujem o právne vyrovnanie, môžu podať na súd samostatne, alebo je potrebný súhlas všetkých? Ako by sme mali postupovať?

Odpoveď: Poplatok za dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 15.05.2024)

Dobrý deň, ak dedičia nevedie uzavrieť na dedičskom konaní dohodu, notár bude postupovať v zmysle ust. § 203 písm. e) Civilného mimosporového poriadku s tým, že dedičom potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov alebo vykoná vyporiadanie medzi dedičmi a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov nadobudol. Voči takémuto rozhodnutie sa môžete ako dediči odvolať. Notár nemôže rozhodovať bez súhlasu všetkých dedičov o tom, čo komu pripadne. Je viazaný zákonom. 

Vzhľadom na uvedené, po rozhodnutí o dedičstve nastane stav, že nehnuteľné veci zostanú v podielovom spoluvlastníctve všetkých dedičov. Následne dedičia, ktorí sa chcú dohodnúť môžu podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva voči tomu dedičovi (spoluvlastníkovi), ktorý sa dohodnúť nechce,  za predpokladu, že sa nedohodnú mimosúdne. Súd bude pri vyporiadaní postupovať v zmysle zákona, a síce, súd je viazaný zákonným poradím spôsobov vyporiadania podielového spoluvlastníctva. Primárne vec rozdelí medzi spoluvlastníkov za predpokladu, že vec je deliteľná (pozemky sú deliteľné). Ak rozdelenie nie je možné, prikáže vec za náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom. Pri stanovení náhrady za spoluvlastnícky podiel môže súd vychádzať aj zo znaleckého posudku, ak bude v konaní  predložený alebo ak sám usúdi, že je namieste za týmto účelom nariadiť znalecké dokazovanie. Ak by vec žiadny zo spoluvlastníkov nechcel, nariadi jej predaj a výťažok z nej rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Poplatok za dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať o tom, ako sa vypočítava poplatok notára pri dedení. Situácia je nasledovná: Keď mi zomrel otec a mama ešte žije, jej podiel na majetku predstavuje 50 %. Keďže sme troje súrodenci, dedíme my a naša mama spolu zvyšných 50 % majetku po otcovi. Moja otázka sa týka toho, ako notár určuje poplatok za svoje služby. Ak je celková suma majetku oboch rodičov napríklad 200 000 €, mal by podľa môjho názoru notár vypočítať poplatok len z 50 %, ktoré patrili otcovi, nakoľko matkin majetok je v tejto chvíli nezapočítateľný a po jej úmrtí si bude vyžadovať samostatný výpočet dedičského poplatku. Mohli by ste mi vysvetliť, aké jsou pravidlá a na čo má notár právo pri výpočte týchto poplatkov? Ďakujem. S pozdravom, Kalvaster

Odpoveď: Poplatok za dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 17.03.2024)

Dobrý deň,

Výpočet odmeny notára pri dedení sa riadi pravidlami Civilného mimosporového poriadku. Odmena notára sa vychádza z takzvanej "ceny nadobudnutého dedičstva", ktorá zodpovedá všeobecnej hodnote dedičstva určenej uznesením. Dôležité je, že dedičia nie sú vo vzájomnom postavení solidárnych dlžníkov, teda notár má nárok na časť odmeny voči každému dedičovi samostatne. To znamená, že každý dedič je povinný zaplatiť odmenu notára len v rozsahu, ktorý zodpovedá jemu určenému podielu dedičstva.

Konkrétne, ak majetok má všeobecnú hodnotu 10 000 eur a jeden dedič nadobúda majetok v hodnote 7 500 eur, zatiaľ čo druhý dedič majetok v hodnote 2 500 eur, prvý dedič by znášal odmenu notára vo výške tri štvrtiny a druhý dedič jednu štvrtinu z odmeny notára a náhrady jeho hotových výdavkov.

V prípade, že by ste dedili po otcovi a považovali polovicu majetku (napríklad z celkových 200 000 €, teda 100 000 €) ako majetok matky, ktorý nie je predmetom dedičského konania, mali by sa poplatky notára počítať len z hodnoty majetku podliehajúceho dedičskému konaniu po zosnulom, teda v tomto prípade z druhej polovice majetku. Ak však je sporné, ktorá časť majetku sa považuje za dedičstvo, je dôležité riadiť sa právnymi stanoviskami resp. uznesením, ktoré určuje rozsah majetku podliehajúceho dedičskému konaniu.

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete pomôcť s konkrétnym prípadom, odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta špecializovaného na dedičské právo pre najpresnejšie a najaktuálnejšie poradenstvo zodpovedajúce Vašej situácii.


Podotázka: Poplatok za dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, so svojím manželom sme vlastnili byt v hodnote 115 000 €, ktorý spadal do bytového spoločenstva vlastníkov (BSV). Po manželovej smrti predpokladám, že polovica bytu mi patrila už od začiatku a druhú polovicu, ktorá patrila manželovi, by som mala zdediť, keďže nie sú žiadni ďalší dediči v priamom rade. Chcela by som sa opýtať, či poplatok za dedičské konanie platím len z polovice hodnoty bytu, ktorá patrila môjmu manželovi, alebo z celej hodnoty bytu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Poplatok za dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 26.01.2024)

Dobrý deň,
áno v prípade, ak nebol zriadený závet a v prípade, ak poručiteľ nemal deti a ani rodičia, tak potom celé dedičstvo nadobudnete vy. Čo sa týka odmeny notára, tu sa bude vychádzať z ustanovenia § 12 ods. 1 Vyhlášky o odmenách a náhradách notárov:

Základom odmeny súdneho komisára za iné úkony vykonané v konaní o dedičstve, ako sú uvedené v § 11, je všeobecná hodnota majetku poručiteľa, ktorý sa stal predmetom konania o dedičstve.   BSM sa v prípade jeho zániku smrťou jedného z manželov vyporiadava v dedičskom konaní a majetok BSM sa teda stáva predmetom dedičkého konania. Pri určovaní odmeny notára sa teda bude vychádzať s hodnoty majetku poručiteľa vrátane jeho majetku v BSM, a aj časti BSM, ktorá patrí Vám, nakoľko aj táto bude vyporiadaná. 
Trápi vás "Poplatok za dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Poplatok za dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, ako to je s poplatkami v dedičskom konaní po mojom otcovi. Sme traja súrodenci – je potrebné, aby každý z nás platil poplatok samostatne alebo sa platí iba jeden spoločný poplatok? Ďakujem.

Odpoveď: Poplatok za dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 17.11.2023)

Dobrý deň,
v dedičskom konaní platia účastníci súdny poplatok spoločne a nerozdielne. To znamená, že v prípade, ak ste traja súrodenci a všetci ste účastníkmi dedičského konania, zaplatíte súdny poplatok spoločne, a nie každý zvlášť​


Podotázka: Poplatok za dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, čaká nás dedičské konanie. Notárka mi oznámila poplatok 806,40 eur. Sme piati súrodenci a naša mama. Notár nám bol pridelený. Môže od nás takúto sumu požadovať? Ďakujem za odpoveď, prípadne odporúčanie, kde sa môžem o poplatku informovať.

Odpoveď: Poplatok za dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 25.05.2023)

Dobrý deň,
výška odmeny notára závisí od hodnoty dedičstva. Presný postup na výpočet odmeny upravuje vyhláška o odmenách a náhradách notárov, a to v ust. § 13:

(1) Odmena uvedená v § 12 ods. 1 a 2 je

z prvých 3 300 eur základu ..........................................................................2 %

z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu ...................................1 %

z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu .....................................0,7 %

z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu .....................................0,4 %,

z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu ...................................0,2 %,

najmenej 23 eur

Suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava.

Odmena sa teda počíta podľa percent z celkovej hodnoty dedičstva.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Poplatok za dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj manžel zomrel a spolu sme mali len BSM panelák, ktorý je ohodnotený približne na 134 000 eur. Chcela by som vedieť, ako sa vypočítava notársky poplatok za dedičské konanie. Ďakujem.

Odpoveď: Poplatok za dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 28.12.2022)

Dobrý deň,
pre výpočet odmeny notára ako súdneho komisára v dedičskom konaní sa použije ust. § 13 zákona o odmenách a náhradách notárov:

1/ Odmena uvedená v § 12 ods. 1 a 2 je

z prvých 3 300 eur základu ..........................................................................2 %,

z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu .....................................1 %,

z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu .....................................0,7 %,

z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu .....................................0,4 %,

z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu ...................................0,2 %,

najmenej 23 eur.

Suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava.

Túto vypočítanú sumu môže notár primerane zvýšiť, najviac však o 50%, ak úkony notára boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné.

Ak by k uvedenému zvýšeniu neprišlo a výpočtový základ by bol spomínaných 134 000 eur, tak by sa malo jednať o odmenu vo výške 648,8 eura v zmysle vyššie uvedených pravidiel. 

 


Trápi vás "Poplatok za dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Poplatok za dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať: Aký notársky poplatok sa platí v prípade, ak poručiteľ zanechá závet na všetko, čo má, po jeho smrti?

Odpoveď: Poplatok za dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 27.06.2022)

Dobrý deň,
výška poplatku súdu a tiež odmena notára závisia od hodnoty majetku v dedičskom konaní, a nie od toho, či sa dedí zo zákona alebo zo závetu. Preto nie je pre určenie výšky poplatkov rozhodujúce to, či sa dedí zo zákona alebo zo závetu, ale hodnota majetku patriaceho do dedičského konania. Ak uvediete hodnotu majetku, viem Vám napísať o akú výšku poplatku sa bude jednať.


Podotázka: Poplatok za dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, aké sú poplatky za dedičské konanie. Prišiel mi poplatok na sumu 842 eur.

Odpoveď: Poplatok za dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 04.03.2022)

Dobrý deň, za dedičské konanie sa platí na jednej strane súdny poplatok v zákonom ustanovenej výške, ktorá sa počíta z čistej hodnoty dedičstva (maximálne však 165,50 EUR). Uvedené viete nájsť priamo v prílohe zákona č. 71/1192 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (konkrétne v položke 18a). Na druhej strane  sa platí aj odmena notára ako súdneho komisára ustanoveného súdom na prejednanie dedičstva. Základom odmeny notára je trhová hodnota majetku poručiteľa. Je to súhrnná cena vecí patriacich do dedičstva, za ktorú sa tieto obvykle predávajú v mieste, kde sa v čase smrti poručiteľa nachádzajú. Ak nie sú tvrdenia účastníkov dedičského konania týkajúce sa hodnoty majetku poručiteľa zhodné, hodnota sa určí znaleckým posudkom. Počítanie odmeny je ustanovené v § 13 ods. 1 Vyhlášky š. 31/1993 Z. z.  o odmenách a náhradách notárov, a to v ust. § 13 ods. 1. 

Čo sa týka výšky, ktorú uvádzate, predpokladám, že hovoríte o odmene notára. K tejto sa však nevieme  vyjadriť, nakoľko nepoznáme hodnotu dedičstva ako ani to, či ste dedili sama alebo viacerí. Notár ju určí podľa tabuľky.


Podotázka: Poplatok za dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja mama, sestra a ja budeme dediť po otcovi v hodnote približne 400 000 eur v nehnuteľnostiach. Rád by som sa opýtal, aké poplatky nás čakajú. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Poplatok za dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 25.11.2021)

Dobrý deň,
jednak súdny poplatok vo výške 0, 2 % čistej hodnoty dedičstva, najviac 165,50 eura.

Odmena notára určená vyhláškou:

Odmena uvedená v § 12 ods. 1 a 2 je
z prvých 3 300 eur základu .......................................................................... 2 %,
z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu ..................................... 1 %,
z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu ..................................... 0,7 %,
z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu ..................................... 0,4 %,
z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu ................................... 0,2 %,
  najmenej 23 eur.

Trápi vás "Poplatok za dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Poplatok za dedičské konanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, je potrebné odhadnúť cenu nehnuteľnosti, aj keď dedičom po mame sú len otec a ja (syn). Nebudeme ju však ani vyplácať, ani predávať. Ďakujem.

Odpoveď: Poplatok za dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 02.05.2018)

Dobrý deň. Notár, ako súdny komisár rozhodujúci o dedičstve v pozícii súdu, je povinný okrem iného zistiť, resp. určiť všeobecnú hodnotu majetku poručiteľa a tiež čistú hodnotu dedičstva. Za týmto účelom je potrebné, aby sa v rámci konania o dedičstve, kde je predmetom dedenia aj nehnuteľnosť, určila hodnota tejto nehnuteľnosti ku dňu smrti poručiteľa.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Poplatok za dedičské konanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.