Máte
otázku?

Dodatočné prejednanie dedičstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trenčín

Otázka: Dodatočné prejednanie dedičstva

Prosím Vás, mám otázku ohľadom dodatočného prejednania dedičstva, dá sa obnovit dedicstvo urbariatu po asi 30 rokoch? Chcem dodatočne predediť pozemky po mojich rodičoch, ktorí sú stále napísaní na liste vlastníctva. Je možné požiadať o dodatočné prejednanie dedičstva v takomto prípade?

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

Dobrý deň,

pokiaľ ide o odpoveď o dodatočnom prejednaní dedičastva, ak po smrti poručiteľa (Vašich rodičov) prebehlo dedičské konanie a objavil sa nový majetok, je možné požiadať súd o dodatočné prejednanie dedičstva. Pokiaľ sa majetok nachádza v urbariáte, nie je to problém. Nový návrh na dodatočné prejednanie dedičstva musíte podať na súd a žiadať, aby rozhodol o týchto pozemkoch, v návrhu na dodatočné prejednanie dedičstva uveďte aj pôvodné dedičské konanie. Súd Vám pridelí notára, prostredníctvom ktorého dôjde k prejednaniu dedičstva. Ako účastníci musia byť uvedení všetci žijúci potomkovia, ktorí dedili, ak nežijú, ich deti.

Trápi vás "Dodatočné prejednanie dedičstva" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
S manželkou sme spoluvlastníkmi pozemkov a nehnuteľnosti evidovaných v k.ú. mesta N. Predmetné pozemky sme s manželkou nadobudli darovacou zmluvou od manželkinej tety.
Neskôr sme si na mapách všimli, že tam zostala jedna parcela (susediaca s tými našimi), ktorej je vlastníkom už dávno nebohá manželkina stará mama (tetína mama, ) Pravdepodobne sa na tento pozemok zabudlo už pri úkone, keď sa riešilo dedičstvo po už spomenutej starej mame. Správcom toho pozemku je SPF.
Z SPF mi na dopyt odpovedali, že je potrebné obnoviť dodatočne dedičské konanie. Lenže tento pozemok sa zrejme nejakým spôsobom "stratil" už pri dedičskom konaní po starej mame a neprešiel na tetu. Môže teda vnučka obnoviť dedičské konanie po starej mame, aj keď nebola jeho účastníkom?
Chcem sa spýtať akým spôsobom sa vieme s manželkou dostať k vlastníctvu pozemku jej starej mamy. Jedna sa o malý pozemok s výmerou 58m2, ktorý ale úzko súvisí s priľahlými pozemkami a rodinným domom, ktorých sme vlastníci.
P. S. Máme aj originál ručne spísaného závetu starého otca, ktorý pojednáva aj o tomto pozemku, ale nejak sa to asi nedostalo do katastra, alebo nechápem. Všetky ostatné pozemky spomenuté v záveti, prešli v poriadku. Drahoš

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 14.07.2022)

Dobrý deň, vo veci je potrebné podať návrh na súd na dodatočné konanie o dedičstve v zmysle ust. §  211 ods. 1 Civil. mimosporového poriadku a to na súd, kde bolo skončené pôvodné dedičské konanie po vlastníkovi pozemku /citujeme/ :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Návrh môže podať osoba, ktorá bola dedičom v pôvodnom dedičskom konaní, prípadne jej potomok.


Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať. Môj otec zomrel v roku 2004 kde aj prebehlo dedičské konanie, ktoré prebehlo v najlepšom poriadku ,mama aj môj brat sa vzdali majetku v prospech mňa, ale minulý týždeň sme sa dozvedeli, že vlastnil aj pozemky, ktoré vôbec neboli zahrnuté do dedičkého konania lebo sme o nich vôbec nevedeli a dozvedeli sme sa o nich len minulý týždeň, keď dostal list od jednej firmi na svoje meno, že ich chcú odkúpiť.
Z verejných zdrojov som pátrala po spomínaných pozemkov kde naozaj je majiteľ týchto pozemkov. Tu ale teraz nastala moja otázka musím znovu požiadať o dedičské konanie?
Je tomu už 20 rokov kde sa vlastne neplatila daň za pozemky čo v tomto prípade ide o zamlčaciu dobu? Či už pozemky neprepadli štátu, keď sa za tie roky kním nikto nehlásil? Ďakujem za skorú odpoveď. Mária

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 05.06.2022)

Dobrý deň, na vašu otázku uvádzame, že pozemky neprepadli v prospech štátu. V zmysle ust. § 100 ods. 2 Obč. zákonníka sa vlastnícke právo nepremlčuje.
Vo veci potrebné podať návrh na súd o dodatočné konanie o dedičstve v zmysle ust. § 211 ods. 1 Civilného mimosporpvého poriadku :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Návrh podajte na príslušný pkresný súd, kde dedičské konanie bolo skončené.


Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcem sa prosím spýtať. Potrebujem uznesenie o dedičstve po mojej krstnej mame nakoľko jej syn môj krstný otec a bratranec zomrel v predchádzajúcom roku a uchádzam sa o dedičstvo a vyrovnať sa s rodinou, ktorá tiež podľa zákona patrí do dedenia, keďže sme prerábali a plánovali tam žiť sním. Dedič bol on sám, ale neprebehlo dedičské a podala som žiadosť na dodatočne dedičské konanie. Neviem ako vyžiadať od notárky dokument, keďže mi neodpovedá na môj mail. Dúfam, že som to napísala tak, že to čo chcem povedať pochopíte z toho. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 21.03.2022)

Dobrý deň,
preštudovali sme si Vami položenú otázku, kde uvádzate, že Váš bratranec zomrel a neprebehlo dedičské konanie. Nevieme z akého dôvodu ste podali návrh na súd o dodatočné prejednanie dedičstva, keďže toto sa v zmysle ust. § 211 Civil. mimospor. poriadku podáva v prípade, že po skončení dedič. konania sa objaví nový majetok, ktorý nebol predmetom už skončeného dedič. konania. Citujeme ust. § 211 Civil. mimosporového poriadku :

"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.
(2) V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.
(3) Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."
 
V otázke uvádzate, že notárka na Vaše emaily neodpovedá. Tu musíme uviesť, že notárka na Vaše emaily nie je povinná odpovedať. Z otázky ďalej usudzujeme, že ste investovlai fin. prostriedky do nehnuteľnsoti, ktorej vlastníkom prípadne spoluvlastníkom bol poručiteľ - bratranec, tieto investície a ich výšku musíte preukázať v dodatočnom konaní o dedičstve v písomnej forme, ktoré odporúčame poslať notárovi doporučeným listom.
K otázke dokladov - dedičských rozhodnutí už v skončených dedič. konaniach sa musíte obrátiť na prísl. okresný súd podľa sídla notára, ktorý dedičstvo prejednával a preukázať právny záujem. Odporúčam kontaktovať infocentrum prísl. okresného súdu, keďýže je možné, že spis je už v archíve.

Trápi vás "Dodatočné prejednanie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
mám otázku k dedeniu. Moja stará mama bola zo 7 deti, všetci okrem nej už zomreli a teraz našla, že jej rodičovský dom + ďalšie pozemky, sú podľa stránky katasterportalu stále vedené na meno jej otca, ktorý zomrel už dávno, ale neprebehlo žiadne ded. konanie. Je možné otvoriť ded. konanie aj po toľkých rokoch? Dediči budú aj potomkovia jej zosnulých súrodencov alebo iba ona? Ďakujem za odpoveď. Dominika

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 22.10.2021)

Dobrý deň, vo vyššie uvedenej veci je potrebné podať návrh na súd na dodatočné konanie o dedičstve v zmysle ust. § 211 CIvil. mimoispor. poriadku :

"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Príslušným okresným súdom je súd miesta trvalého bydliska poručiteľa v čase úmrtia. Zoznam súdov nájdete na stráne www. justice.gov.sk/.

Pokiaľ ide o dedičov, dedičmi budú deti poručiteľa a ak niektoré z detí nežije, potom deti tohto potomka avšak tieto budú spoločne dediť len podiel, ktorý pripadá na ich predka ako potomka starého otca.

Platí ust. §473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem Vás poprosiť o radu. Nás starý otec zomrel v roku 1982 a do dedičského konania sa nedostali / zabudlo sa na ne /niektoré pozemky v dvoch KU. Už prvotné dedičské konanie sprevádzal chaos a naťahovačky medzi dedičmi, ktoré sa nakoniec skončili vzájomnou dohodou priamych dedičov. Dodatočne sa zistili ešte ďalšie pozemky. Priami dedičia zosnulého už zomreli, zastali sme 5 dediči. Chceme otvoriť dedičské konanie. Musí sa otvoriť dedičské konanie po starom otcovi komplet, alebo sa otvorí len konanie o nedoriešených pozemkoch? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 14.10.2021)

Dobrý deň,
pri dodatočnom prejednaní dedičstva sa vždy prejednávajú iba veci (majetky), ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom dedičskom konaní. Už uzatvorené dedičské konanie sa neotvára, rozhodnutie sa už nemení, iba dopĺňa o nové majetky.


Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
skúsim zadarmo, hoc by som aj zaplatil, ale pre Vás asi jednoduchá otázka :
v r. 1979 bolo dedičské konanie, kde sa vzdali v prospech jedného dediča ostatní dedičia. Teraz pred 13 dňami bolo nové dedičské konanie o novoobjavenom majetku, ktoré skončilo rozdelením majetku medzi všetkých dedičov. Z viacerých zdrojov mám informácie, že novoobjavený majetok sa dedí podľa pôvodného "kľúča". Nechápem, prečo pani notárka hovorí, že to v tomto prípade neplatí. (mám pripravené obe dedičské rozhodnutia s podčiarknutými údajmi. ). Ďakujem, Pavol

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 11.10.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí, že ak sa dedičia vzdali dedičstva v prospech iného dediča v pôvodnom dedičskom konaní, toto vzdanie sa dedičstva sa týka len majetku, ktorý bol vtedy predmetom dedenia. Dedičia v roku 1979 sa nemohli vzdať nároku na dedičstvo, ktoré je teraz predmetom dedenia, lebo tento novoobjavený majetok v roku 1979 nebol predmetom dedenia.
Iné by to bolo v prípade, ak by dedičia v roku 1979 dedičstvo odmietli, potom v zmysle zákona sa  takého odmietnutie dedičstva považuje resp. na tohto dediča sa hľadí, ako keby sa smrti poručiteľa nedožil a teraz by nebol ani dedičom.  Odmietnutie dedičstva nie je možné odvolať a platí svojimi účinkami aj pre majetok, ktorý sa objaví až v budúcnosti.

Ak notárka teraz rozhodla, že dedičmi sú aj osoby, ktoré sa v roku 1979 vzdali podielu na dedičstve, teraz sú opätovne dedičmi, potom rozhodla správne ak ste sa v dedičskom konaní nedohodli inak, a títo dedičia sa môžu ale nemusia svojho podielu vzdať v prospech iného dediča. Rozhodnutie notárky je preto správne.


Trápi vás "Dodatočné prejednanie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
moja matka zomrela v r. 1981 ako 73 ročná. Bola vdovou od r. 1951. Doopatroval som ju do jej smrti, rodinný dom a pozemky pri ňom som nadobudol kúpnou zmluvou počas jej života (v r. 1972). Po jej úmrtí pravdepodobne nebolo vykonané dedičské konanie (nemáme žiadny doklad o dedičskom konaní). Teraz som objavil niekoľko pozemkov evidovaných na jej meno, ktoré neboli súčasťou spomínanej kúpnej zmluvy z r. 1972. Písomnú a jediný žijúci zo 7-ich potomkov.
Ako by som mal postupovať v takomto prípade?
Ďakujem vopred za radu.

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 05.05.2021)

Dobrý deň,
v súlade s ust. § 211 Civil. mimosporového poriadku je potrebné podať návrh na dodatočné konanie o dedičstve /citujeme/:

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Miestne príslušným súdom bude súd, kde vaša mama mala trvalý pobyt v čase úmrtia /§ 158 Civil. mimospor. poriadku/.


Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
prosím o radu - chceli by sme požiadať o dodatočné dedičské konanie, nakoľko sme zistili, že prastarí rodičia vlastnili pozemok, ktorý nebol zahrnutý do dedičského konania. Ich dcéra, moja stará mama, je jediným žijúcim priamym potomkom. Mala sestru, ktorá už ale nežije. Bola by moja stará mama jedinou dedičkou, alebo by ako dediči prichádzali do úvahy aj deti jej nežijúcej sestry?
Vopred ďakujem za Vašu ochotu.

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 06.04.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedneom prípade platí ust. § 475 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti."

 

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že po prastarých rodičoch budú dediiť aj deti nežijúcej sestry.


Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať či pri znova otvorení dedičského konania pri nájdení nového dedičstva sa aktíva a pasíva spočítajú s prvým dedičskym konaním. Napr. v pôvodnom dedičstve bol presah dlhov o 4000 eur, novo objavený majetok je 3900 eur,  bude dedičstvo naše alebo ak sa nahlásia nové dlhy budeme musieť uspokojiť do výšky nájdeného majetkom 3900 eur.
Ďakujem.

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 06.02.2021)

Dobrý deň,
nepíšete v otázke kedy bolo pôvodné dedič. konanie. Obávate sa prípadných nových dlhov. Uvádzame to z dôvodu, že smrťou poručiteľa neprestáva plynúť premlčacia doba. Všeob. premlčacia doba je tri roky (§ 101 Obč. zákonníka) a veritelia majú dostatočný časový priestor na uplatnenie svojich pohľadávok.

Uvádzame, že v zmysle ust. § 470 Obč. zákonníka dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou, a za primerané pohrebné náklady, len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. T.j. aj pri novoobjavenom majetku je daná zodpovednosť dediča len.do výšky ceny dedičstva.

Pokiaľ máte obavy, že v dedič. konaní veritelia neprihlásili svoje pohľadávky, požiadajte notára o tzv. konvokáciu, kedy notár verejnou vyhláškou vyzve veriteľov k prihláseniu pohľadávok.

Pre bližšie vysvetlenie by sme potrebovali vedieť konkrétne okolnosti.

 


Trápi vás "Dodatočné prejednanie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
zomrel mi ocino a prebieha dedičské konanie. Dedičstvo chcem na stretnutí notára odmietnuť (vzdať sa ho), lebo dlhy (úvery) a ťarchy na byte sú skoro vo výške hodnoty nehnuteľnosti. Notár pýta 430 e za poplatky. Musím to platiť ja aj keď sa dedičstva vzdám, alebo poplatky a odmena pre notára prejde na ďalších dedičov, ktorý (možno) dedičstvo prijmu (na zosnulého sestry)? Ďakujem za rady.

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 05.02.2021)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že Váš nebohý otec mal dlhy a preto chcete vzdaťsa dedičstva.

Správny právny pojem pre tento prípad je odmietnutie dedičstva. Ak dedičstvo odmietnete, hľadí sa na Vás ako keby ste sa nedožili úmrtia poručiteľa. Ak dedičstvo odmietnete, nemôžete niesť žiadnu zodpovednosť za dlhy poručieteľa a ani za primerané náklady spojené s pohrebom. Keďže nebudete dedičom, nie je právny dôvod, aby ste platili odmenu notára. Uvedené vyplýva z ust. § 50 Civil. mimosporového poriadku, že odmenu notára platí dedič a Vy v prípade odmietnutia dedičstva nebudete dedičom.

 

 

 


Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, dozvedeli sme sa, že v dedičskom konaní po našom starom otcovi neboli uvedené min. 2 pozemky. Teraz sa nám ich podarilo vypátrať. Čo musíme urobiť, aby boli prepísané na oprávnených dedičov ? Notár, ktorý vec riadil už nežije.

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 14.01.2021)

Dobrý deň,

 

podľa ustanovenia § 211 ods. 1 CMP platí, že: "Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

 

S ohľadom na uvedené treba podať na súd, ktorý poveril teraz už zosnulého notára, návrh na dodatočné konanie o dedičstve. Tento dedičský súd následne poverí iného notára na vykonanie tohto konania.


Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, p. JUDr. Ficek,
poprosím o radu, moja mama zomrela v r.2001, je čiastočným vlastníkom pozemkov zapísaných na LV, aký je ďalší postup o dedičstvo predmetných pozemkov ?
Ďakujem S pozdravom Boris

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 16.10.2020)

Dobrý deň,

riešenie Vami uvedenej situácie dáva ust. § 211 Civil. mimosporového poriadku :

"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.
(2) V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.
(3) Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."
 
T.j. : Je potrebné podať návrh na dodatočné konanie o dedičstve na prísl. okresný súd a to podľa miesta trvalého bydliska Vašej matky v čase úmrtia.

Trápi vás "Dodatočné prejednanie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa poradiť v takomto prípade. Zdedil som nejakú nehnuteľnosť od tety, ktorá mi bola veľmi vzdialenou rodinou. Všetko je v poriadku až na pozemok za domom, na ktorom vlastním podiel, čo som zdedil po tete ale ostatná časť je stále vedená na jej manžela, ktorý zomrel dávno predtým, nejakých 40 rokov dozadu. Je jasne, že mala dediť po ňom teta ako manželka, nakoľko deti ani iných bližších príbuzných nemali a ak by všetko prebehlo tak ako ma ďalším dedičom spomínanej časti pozemku by som bol ja. Ovšem dodnes je podiel vedený na nežijúceho uja. Ešte pripomínam, že s ostatným majetkom po ujovi problém nebol, ostal nevysporiadaný len pozemok. Môžem ja, aj keď nie som blízky príbuzný v tomto prípade žiadať o dodatočne prejednanie dedičstva? Ďakujem.

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 24.09.2020)

Dobrý deň,

 

konanie o novoobjavenom majetku je spravidla návrhovým konaním, ale nie je vylúčené začať ho aj bez návrhu. Tu by som Vám odporučil podať podnet na príslušný súd, aby dotknutom majetku vykonal dodatočné konanie o dedičstve.


Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, existuje riešenie, ako napadnúť dedičské konanie po mojom otcovi, ktoré sa konalo asi v roku 2005 ? Konanie vybavovala moja mama, ktorá je otcovou 3. manželkou. Konanie bolo veľmi chaotické, nakoľko otec zomrel v roku 1995, keď som bola dieťa a mala 14 rokov, ale vzhľadom na administratívnu chybu obce (zabudli niečo nahlásiť), kde otec zomrel sa dedičské konanie ukončilo až v roku 2005 a ja už som bola plnoletá.
Z predchádzajúceho manželstva ma otec ešte jedného nevlastného syna, ktorému otec dal svoje priezvisko, napriek tomu, že otca mal iného.
Celý list vlastníctva je však veľmi zvláštny, keďže rokmi sa s vlastníctvom nehnuteľnosti asi manipulovalo. Podľa súčasného LV ma otec na nehnuteľnosti podiel 1/4 po kúpe v roku 1979, jeho nevlastný syn taktiež 1/4, ktorú zdedil (asi po svojej matke v roku 2015) a 1/2 vlastní manželka otcovho nevlastného syna, ktorú získala darom v roku 2002 (keď bol otec už mŕtvi). Ako sa z bezpodielového spoluvlasníctva zmenili podiely v neprospech môjho otca neviem pochopiť. Rada by som vedela, či je možné ako presne sa s vlastníctvom na nehnuteľnosti narábalo a ako sa menili podiely. Zároveň by som obnovila dedičské konanie po mojom otcovi, kde to malo byt zahrnuté. Mama ako jeho manželka v čase smrti a otcove deti by mali mať taktiež nárok na podiel na nehnuteľnosti. Mohli by ste mi prosím poradiť ako vyriešiť túto situáciu ? Ďakujem.

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 11.08.2020)

Dobrý deň,

vo veci je potrebné podať návrh na súd /= okresný súd miesta trvalého pobytu v čase úmrtia otca/ na dodatočné konanie o dedičstve v súlade s ust. § 211 Civilného mimosporového poriadku :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

 

 


Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
rada by som poprosila o právnu radu. Aby ste našu situáciu správne pochopili, musím ju stručné popísať. Naša stará mama, bolo vydatá 3 krát. Môj otec bol z druhého manželstva. Jej druhý manžel zomrel. A stará mama sa vydala tretí krát. Jej tretí manžel bol vdovec a nemal deti. Tretí manžel so svojou prvou manželkou vlastnili pozemky v podiele ½ každý. Tretí manžel zomrel skôr ako naša stará mama. Nás otec zomrel tiež skôr ako stará mama. V súčasnosti na LV je nasledovný stav: ½ pozemkov vlastní prvá manželka tretieho manžela starej mamy a druhu polovicu sme zdedili my po starej mame. Z daného my vychádza, že tretí manžel našej starej mamy po nej nededil. Nevieme prečo. Tieto pozemky dlhodobo užívali stará mamy, potom moji rodičia, v súčasnosti ich využíva družstvo. Radi by sme získali vlastnícky podiel i na druhu polovicu pozemkov, ktorá je stále evidovaná na prvú manželku tretieho manžela starej mamy. Myslíte, že by sme mohli danú situáciu vyriešiť dodatočným dedičským konaním? Prípadne vedeli by ste nám odporučiť vhodný spôsob vysporiadania pozemkov?
Vopred ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 19.06.2020)

Dobrý deň,
ak sme správne pochopili, predmetný podiel 1/2 na nehnuteľnosti, ktorú vlastní jeho bývalá žena, vlastní táto osoba od počiatku (nakoľko pozemok nadobudli zrejme spolu). Ak druhú polku vlastníte Vy so súrodencami, nie je potrebné riešiť dodatočné dedičské konanie.

Postačuje, ak sa druhou vlastníčkou podielu 1/2 dohodnete na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Treba určiť trhovú hodnotu nehnuteľnosti a následne ak s hodnotou bude súhlasiť, spísať dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.

Ak by nesúhlasila s odmenou a žiadala by viac, s čím by ste nesúhlasili Vy, budete môcť na miestne príslušný podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Tieto konania sú však časovo aj finančne náročné. Dokonca ak ide o pozemok, ktorý by bol reálne deliteľné na polovice medzi spoluvlastníkov, súd môže rozhodnúť o rozdelení pozemku. Preto z Vášho pohľadu jednoduchšie zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo dohodou.


Trápi vás "Dodatočné prejednanie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Má nárok moja mama na dedičstvo po svojej tete Zuzke, ktorú doopatrovala až do konca života alebo sa rozdelí medzi všetkých žijúcich rovnako ? Žili spolu až do smrti a bola pridelená sociálnym úradom do opatery mojej mamy. Domnievam sa, že moja mama patrí do druhej skupiny dedičov. Pani Zuzka nemala deti, ani muža, závet nenechala, teraz sa našli pozemky po Zuzkinom otcovi, teda novoobjavený majetok.

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 09.06.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ poručiteľka nemala manžela, ani deti, prichádza do úvahy dedenie v tretej skupine dedičov podľa ust. § 475 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti."

Z otázky predpokladáme, že pôvodné dedičské konanie po tete Zuzke je už skončené a teraz sa našli pozemky. Potom je potrebné podať návrhna dodatočné konanie o dedičstve podľa ust. § 211 Civil. mimospor. poriadku :

"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.
(2) V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.
(3) Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že je potrebné podať písomný návrh na súd na dodatočné dedičské konanie, rozsah dedičov je daný uvedeným ustanovením § 475 Obč. zákonníka.


Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)Dobrý deň ,
sú poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti rovnocennými dediči ? Kto je hlavný dedič ? Neprihliada súd, kto sa o nebohú Zuzanku staral ? Zdá sa mi nespravodlivé, aby všetky žijúce netere a synovec dedili po Zuzanke, nakoľko iba jedna neter (moja mama) sa starala o Zuzanku posledných 7 rokov jej života.


Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 09.06.2020)

Dobrý deň,
dedičské konanie zo zákona nie je založené na princípe zásluhovosti v tom smere, že dedič, ktorý sa viac staral o poručiteľa, nadobudne väčší dedičský podiel, nie je teda hlavný a vedľajší dedič.

Z uvedeného ust. § 475 Obč. zákonníka vyplýva, že v tretej skupine dedia rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

Ak Vaša mama bola spolužijúcou osobou a je aj neterou po nebohej tete Zuzanke, neznamená to, že nadobudne dva dedičské podiely.
Uvádzame súčasne, že otázkam dedenia v tretej skupine dedičov sme sa venovali už v mnohých našich odpovediach /do vyhľadávacieho poľa na našej úvodnej stránke je treba zadať "dedenie v tretej skupine".
 

Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem, chcem Vás poprosiť o radu : Moja babka, ktorá ma 81 rokov ma nevysporiadané dedičstva po svojich predkov ako vysporiadať už viem, ale potrebujem vedieť, či je možné právne ošetriť : ak by babka zomrela skôr ako dedičstvo nadobudne, aby som jediným dedičom tohto dedičstva bola ja a nie všetci dedičia. Ďakujem. S pozdravom J.

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 30.09.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Najprv kúsok právnej teórie :
Podľa ust. § 460 Občianskeho zákonníka platí :
"Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa."

Podľa ust. § 628 Občianskeho zákonníka platí :
"(1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.
(2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.
(3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti."


Riešenie

Stará mama môže spísať závet ohľadom  svojho majetku, vrátane majetku na tomto ešte neprejednanom dedičstve z minulosti a určí Vás ako závetného dediča. Chceme uviesť, že vydediť môže len potomkov a plnoletý potomok musí dostať aspoň toľko koľko činí jedna polovica jeho zákonného podielu  ak nedošlo k vydedeniu alebo nie sú dané podmienky dedičskej nespôsobilosti.
Ďalšou možnosťou pre Vás je hľadať riešenie vo vyššie uvedených zákonných ustanoveniach Občianskeho zákonníka. je potrebné spísať darovaciu zmluvu s odkladacou podmienkou účinnosti, ktorá znamená, že darovanie bude viaže na podmienku nadobudnutia vlastníckeho práva darcom  - Vašou babkou.

Odporúčame kontaktovať advokáta.
 


Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, potrebujem podať na miestne príslušný OS Bratislava III žiadosť na dodatočné prejednanie dedičstva na novoobjavený pozemok. Pôvodné dedičské konanie sa uskutočnilo v roku 1985. V tejto súvislosti Vás chcem požiadať o informáciu, v akej cene sa v dedičskom rozhodnutí uvedie hodnota pozemku: 1) v cene v roku úmrtia alebo 2) v súčasnej všeobecnej cene v mieste, kde sa pozemok nachádza? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 20.04.2018)

Dobrý deň. V rámci dedičského konania sa okrem iného určuje aj všeobecná hodnota majetku, ktorý patrí do dedičstva. Hoci zákon pri novoobjavenom majetku poručiteľa výslovne neupravuje, ako sa určuje všeobecná hodnota tohto novoobjaveného majetku, pri bližšom skúmaní daného problému možno dospieť k tomu, že je potrebné vychádzať z aktuálnej všeobecnej trhovej hodnoty takéhoto majetku v čase smrti poručiteľa.


Trápi vás "Dodatočné prejednanie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý večer, prepisujem jeden pozemok a sú tam dvaja ľudia, ktorý sú už ale dlhšiu dobu nebohí. Na liste vlastníctva sú stále zapísaný oni. Ako zistím kto po nich dedil? Potrebujem kontaktovať dedičov a odkúpiť ich podiel. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 13.05.2017)

Dobrý deň. 

Po smrti vlastníkov nehnuteľnosti sa muselo konať dedičské konanie, v ktorom musel byť prededený všetko majetok poručiteľov. Výsledkom dedičského konania je osvedčenie o dedičstve, na základe ktorého sa do listu vlastníctva zapisujú noví vlastníci ako dedičia. Je možné, že ešte sa dedičské konanie po nebohých neukončilo a preto stále ešte sú zapísaní ako vlastníci na pozemku.

Ak poznáte dedičov nebohých vlastníkov, je potrebné sa s nimi skontaktovať a žiadať od nich osvedčenie o dedičstve po nebohých, ak sa dedičské konanie ukončilo. Ak nebolo dedičské konanie ukončené, musíte počkať, pretože odkúpiť pozemok môžete od nich až potom, keď budú na liste vlastníctva zapísaní ako vlastníci.


Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu, či pre obnovenie dedičstva ma musí zastupovať notár, alebo to zvládne aj občan sám. Taktiež mi prosím Vás poraďte, na ktorom súde, či v mieste kde sa majetok nachádza, alebo v mieste trvalého bydliska sa môže podať návrh na obnovenie dedičstva, zistil sa nový majetok? Môže podať žiadosť na dodatočne dedičské konanie aj splnomocnenec alebo len dedič osobné? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 22.03.2017)

Dobrý deň,

návrh na znovuprejednanie dedičstva môžete podať aj sama, aj prostredníctvom advokáta. Návrh sa podáva na príslušnom súde podľa trvalého pobytu poručiteľa. Predpokladáme, že máte aj pôvodné dedičské rozhodnutie, ktoré tiež pripojte k návrhu a uvediete súčasne aj Vám známych  dedičov,  vrátane identifikácie novoobjaveného majetku a skutočností, ktoré odôvodňujú jeho podanie.

V uvedenej veci  sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dodatočné prejednanie dedičstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku