Máte
otázku?

Dodatočné prejednanie dedičstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trenčín

Otázka: Dodatočné prejednanie dedičstva

Prosím, mám otázku týkajúcu sa dodatočnej úpravy dedičstva. Je možné obnoviť dedičstvo urbariátu po približne 30 rokoch? Chcem dodatočne zapísať pozemky, ktoré patrili mojim rodičom a sú stále zapísaní na liste vlastníctva, do dedičstva. Je možné v takomto prípade požiadať o dodatočné prejednanie dedičstva?

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

Dobrý deň,

pokiaľ ide o odpoveď o dodatočnom prejednaní dedičastva, ak po smrti poručiteľa (Vašich rodičov) prebehlo dedičské konanie a objavil sa nový majetok, je možné požiadať súd o dodatočné prejednanie dedičstva. Pokiaľ sa majetok nachádza v urbariáte, nie je to problém. Nový návrh na dodatočné prejednanie dedičstva musíte podať na súd a žiadať, aby rozhodol o týchto pozemkoch, v návrhu na dodatočné prejednanie dedičstva uveďte aj pôvodné dedičské konanie. Súd Vám pridelí notára, prostredníctvom ktorého dôjde k prejednaniu dedičstva. Ako účastníci musia byť uvedení všetci žijúci potomkovia, ktorí dedili, ak nežijú, ich deti.

Trápi vás "Dodatočné prejednanie dedičstva" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadne obnovenia dedičstva. Matkin bratranec, žijúci v Čechách, ešte neprededil po svojej zosnulej matke dedičstvo tu na Slovensku. Vyjadril sa, že to nechce, keďže sem už neplánuje chodiť a nepotrebuje to. Rád by to prenechal mojej mame. Moja otázka znie: Môže ju splnomocniť na obnovenie dedičstva tu na Slovensku a zároveň jej prenechať toto dedičstvo? Alebo najskôr musí prebehnúť prededenie a až potom jej to môže zanechať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 13.08.2023)

Dobrý deň, vo veci uvádzame, že musí byť vystavené písomné splnomocnenie na dodatočné konanie o dedičstve v prospech vašej matky. Keďže vaša mama nie je dedičom po matke bratranca, bratranec sa nemôže vzdať dedičstva v prospech vašej matky. Až po dedičskom konaní bude možné nehnuteľnosti darovať vašej matke prípadne priamo vám, je to vec dohody s dedičom.


Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom dodatočného dedičského konania. Na katastri sme objavili pozemok, ktorý by mal podľa rozhodnutia ROEP najskôr patriť môjmu nebohému otcovi. Chcem sa spýtať, ako mám postupovať ďalej. Spomínaný pozemok nebol predmetom dedičského konania a patrí pod SPF. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 08.08.2023)

Dobrý deň, vo veci je potrebné podať návrh na okresný súd, kde sa pôvodné dedičské konanie po vašom otcovi skončilo a to v zmysle ust. § 211 Civil. mimosporového poriadku :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Následne podáte predmetné uznesenie doručíte katastru nehnuteľností, aby bola vykonaná zmena pôvodného vlastníka - poručiteľa na dediča.


Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať o proces prededenia novoobjaveného majetku, ktorý sa nachádza v katastrálnom území dvoch susedných okresov. Pokiaľ chcem podať žiadosť na okresný súd, je dostatočné to urobiť iba na jeden, napríklad v mieste môjho trvalého bydliska, a v žiadosti uviesť aj list vlastníctva a katastrálne územie druhého okresu? Alebo je potrebné adresovať žiadosť na oba súdy a v každej žiadosti uviesť len list vlastníctva a katastrálne územie príslušného okresu?

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 03.07.2023)

Dobrý deň, ani jeden postup podľa položenej otázky na dodatočné konanie o dedičstve nie je správny.

Návrh na dodatočné konanie o dedičstve v súlade s ust. § 211 Civilného mimosporového poriadku je potrebné podať na okresnom súde, kde sa pôvodné dedičské konanie po poručiteľovi skončilo. Tento súd je mieste príslušný na dodatočné konanie o dedičstve v súlade s ust. § 159 Civilného mimosporového poriadku.

Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


Trápi vás "Dodatočné prejednanie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, po ukončení pozostalosti po strýcovi ohľadom pôdy sme ešte objavili vkladné knižky podané v Českej sporiteľni, na ktorých je určitý obnos peňazí. Ako mám postupovať, aby som ich mohol z knižiek vyzdvihnúť? V sporiteľni mi povedali, že musím požiadať o splnomocnenie od súdu, aby som obnos mohol vyzdvihnúť.

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 14.06.2023)

Dobrý deň,

ak sa po skončení dedičského konania objaví ďalší majetok po poručiteľovi, ktorý nebol dv rámci pôvodného dedičského konania prejednaný, potom je potrebné podať návrh na začatie dodatočného konania o dedičstve, v rámci ktorého dôjde aj k prededenie takéhoto novoobjaveného majetku. 

Vzhľadom na uvedené, podajte na príslušný súd podľa posledného bydliska poručiteľa návrh na začatie dodatočného konania o dedičstve. Súd poverí notára ako súdneho komisára, ktorý začne konanie, povolá dedičov a vydá uznesenie o dedičstve. Následne na podklade takéhoto uznesenie banka právoplatným dedičom umožní disponovať s týmito vkladnými knižkami. 


Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, S manželkou sme spoluvlastníkmi pozemkov a nehnuteľností evidovaných v k.ú. mesta N. Tieto pozemky sme s manželkou nadobudli darovacou zmluvou od manželkinej tety. Neskôr sme si na mapách všimli, že tam zostala jedna parcela, susediaca s tými našimi, ktorej je vlastníkom už dávno zosnulá manželkina stará mama (tetičnina mama). Pravdepodobne sa na tento pozemok zabudlo už pri úkone, keď sa riešilo dedičstvo po už spomenutej starej mame. Správcom toho pozemku je SPF. Z SPF mi na dopyt odpovedali, že je potrebné obnoviť dodatočne dedičské konanie. Lenže tento pozemok sa zrejme nejakým spôsobom "stratil" už pri dedičskom konaní po starej mame a neprešiel na tetu. Môže teda vnúčka obnoviť dedičské konanie po starej mame, aj keď nebola jeho účastníkom? Rád by som sa opýtal, akým spôsobom sa môžeme s manželkou dostať k vlastníctvu pozemku jej starej mamy. Ide o malý pozemok s výmerou 58m2, ktorý je úzko spojený s priľahlými pozemkami a rodinným domom, ktorých sme vlastníci. P.S. Máme aj originál ručne spísaného závetu starého otca, ktorý pojednáva aj o tomto pozemku, ale nejak sa to asi nedostalo do katastra, alebo nechápem. Všetky ostatné pozemky spomenuté v závete, prešli v poriadku. Drahomír

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 14.07.2022)

Dobrý deň, vo veci je potrebné podať návrh na súd na dodatočné konanie o dedičstve v zmysle ust. §  211 ods. 1 Civil. mimosporového poriadku a to na súd, kde bolo skončené pôvodné dedičské konanie po vlastníkovi pozemku /citujeme/ :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Návrh môže podať osoba, ktorá bola dedičom v pôvodnom dedičskom konaní, prípadne jej potomok.


Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa vás opýtať na jednu vec. Môj otec zomrel v roku 2004, kedy aj prebehlo dedičské konanie, ktoré prebehlo bez problémov. Moja mama a môj brat sa vzdali majetku v môj prospech. Minulý týždeň sme sa však dozvedeli, že otec vlastnil aj pozemky, o ktorých sme doteraz vôbec nevedeli. Nie sú zahrnuté v dedičstve. O nich sme sa dozvedeli len minulý týždeň, keď sme dostali list od firmy, ktorá ich chce odkúpiť. Pozemky som našla v verejných zdrojoch a skutočne sú na otcovo meno. Teraz mám ale otázku: Musím o nich znovu požiadať o dedičské konanie? Uplynulo už 20 rokov, kedy sa nedanilo za tieto pozemky. Ide tu vôbec o zamlčaciu dobu? A či neprepadli pozemky štátu, keď sa za tie roky k nim nikto nehlásil? Ďakujem vám za skorú odpoveď. Mária

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 05.06.2022)

Dobrý deň, na vašu otázku uvádzame, že pozemky neprepadli v prospech štátu. V zmysle ust. § 100 ods. 2 Obč. zákonníka sa vlastnícke právo nepremlčuje.
Vo veci potrebné podať návrh na súd o dodatočné konanie o dedičstve v zmysle ust. § 211 ods. 1 Civilného mimosporpvého poriadku :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Návrh podajte na príslušný pkresný súd, kde dedičské konanie bolo skončené.


Trápi vás "Dodatočné prejednanie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Potrebujem uznesenie o dedičstve po mojej krstnej mame, keďže jej syn, môj krstný otec a bratranec, zomrel v minulom roku. Chcem sa uchádzať o dedičstvo a vyrovnať sa s rodinou, ktorá je tiež podľa zákona oprávnená do dedenia. Pracovali sme na prerábaní a plánovali sme tam bývať. Zomrelý bol jediným dedičom, avšak dedičské konanie ešte neprebehlo. Už som podala žiadosť na dodatočné dedičské konanie. Nie som si však istá, ako mám od notárky vyžiadať potrebný dokument, keďže mi neodpovedá na môj email. Verím, že som svoju situáciu popísala srozumiteľne. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 21.03.2022)

Dobrý deň,
preštudovali sme si Vami položenú otázku, kde uvádzate, že Váš bratranec zomrel a neprebehlo dedičské konanie. Nevieme z akého dôvodu ste podali návrh na súd o dodatočné prejednanie dedičstva, keďže toto sa v zmysle ust. § 211 Civil. mimospor. poriadku podáva v prípade, že po skončení dedič. konania sa objaví nový majetok, ktorý nebol predmetom už skončeného dedič. konania. Citujeme ust. § 211 Civil. mimosporového poriadku :

"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.
(2) V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.
(3) Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."
 
V otázke uvádzate, že notárka na Vaše emaily neodpovedá. Tu musíme uviesť, že notárka na Vaše emaily nie je povinná odpovedať. Z otázky ďalej usudzujeme, že ste investovlai fin. prostriedky do nehnuteľnsoti, ktorej vlastníkom prípadne spoluvlastníkom bol poručiteľ - bratranec, tieto investície a ich výšku musíte preukázať v dodatočnom konaní o dedičstve v písomnej forme, ktoré odporúčame poslať notárovi doporučeným listom.
K otázke dokladov - dedičských rozhodnutí už v skončených dedič. konaniach sa musíte obrátiť na prísl. okresný súd podľa sídla notára, ktorý dedičstvo prejednával a preukázať právny záujem. Odporúčam kontaktovať infocentrum prísl. okresného súdu, keďýže je možné, že spis je už v archíve.

Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa dedenia. Moja stará mama pochádza zo sedmičky detí. Všetci, okrem nej, už zomreli. Zistila, že rodičovský dom, spolu s ďalšími pozemkami, je stále vedeneý na meno jej otca. Ten však už dávno zomrel a neprebehlo žiadne dedičské konanie. Chcem sa spýtať, či je možné otvoriť dedičské konanie aj po takýchto dlhých rokoch. Ako to je s dedičmi? Budú to aj potomkovia jej zosnulých súrodencov, alebo iba ona? Ďakujem Vám za odpoveď. Dominika

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 22.10.2021)

Dobrý deň, vo vyššie uvedenej veci je potrebné podať návrh na súd na dodatočné konanie o dedičstve v zmysle ust. § 211 CIvil. mimoispor. poriadku :

"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Príslušným okresným súdom je súd miesta trvalého bydliska poručiteľa v čase úmrtia. Zoznam súdov nájdete na stráne www. justice.gov.sk/.

Pokiaľ ide o dedičov, dedičmi budú deti poručiteľa a ak niektoré z detí nežije, potom deti tohto potomka avšak tieto budú spoločne dediť len podiel, ktorý pripadá na ich predka ako potomka starého otca.

Platí ust. §473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu. Náš starý otec zomrel v roku 1982 a niektoré pozemky v dvoch katastrálnych územiach sa nedostali do dedičského konania / bolo na ne zabudnuté. Už prvotné dedičské konanie bolo plné chaosu a naťahovačiek medzi dedičmi, ktoré sa nakoniec skončili vzájomnou dohodou priamych dedičov. Dodatočne sa zistilo, že existujú ešte ďalšie pozemky. Priami dedičia zosnulého už zomreli a my sme zostali ako päť dedičov. Chceme otvoriť dedičské konanie. Musí sa otvoriť dedičské konanie kompletné po starom otcovi, alebo sa otvorí len konanie o nedokončených pozemkoch? Ďakujem Vám za radu.

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 14.10.2021)

Dobrý deň,
pri dodatočnom prejednaní dedičstva sa vždy prejednávajú iba veci (majetky), ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom dedičskom konaní. Už uzatvorené dedičské konanie sa neotvára, rozhodnutie sa už nemení, iba dopĺňa o nové majetky.


Trápi vás "Dodatočné prejednanie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dodatočné prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, skúšam zadarmo, hoci by som aj zaplatil, ale mám pre Vás možno jednoduchú otázku. V roku 1979 bolo dedičské konanie, kde sa ostatní dedičia vzdali v prospech jedného dediča. Teraz, pred 13 dňami, bolo nové dedičské konanie o novoobjavenom majetku, ktoré skončilo rozdelením majetku medzi všetkých dedičov. Z viacerých zdrojov mám informácie, že novoobjavený majetok sa dedí podľa pôvodného "kľúča". Nechápem, prečo pani notárka hovorí, že to v tomto prípade neplatí. Mám pripravené obe dedičské rozhodnutia s podčiarknutými údajmi. Ďakujem, Pavol.

Odpoveď: Dodatočné prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 11.10.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí, že ak sa dedičia vzdali dedičstva v prospech iného dediča v pôvodnom dedičskom konaní, toto vzdanie sa dedičstva sa týka len majetku, ktorý bol vtedy predmetom dedenia. Dedičia v roku 1979 sa nemohli vzdať nároku na dedičstvo, ktoré je teraz predmetom dedenia, lebo tento novoobjavený majetok v roku 1979 nebol predmetom dedenia.
Iné by to bolo v prípade, ak by dedičia v roku 1979 dedičstvo odmietli, potom v zmysle zákona sa  takého odmietnutie dedičstva považuje resp. na tohto dediča sa hľadí, ako keby sa smrti poručiteľa nedožil a teraz by nebol ani dedičom.  Odmietnutie dedičstva nie je možné odvolať a platí svojimi účinkami aj pre majetok, ktorý sa objaví až v budúcnosti.

Ak notárka teraz rozhodla, že dedičmi sú aj osoby, ktoré sa v roku 1979 vzdali podielu na dedičstve, teraz sú opätovne dedičmi, potom rozhodla správne ak ste sa v dedičskom konaní nedohodli inak, a títo dedičia sa môžu ale nemusia svojho podielu vzdať v prospech iného dediča. Rozhodnutie notárky je preto správne.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dodatočné prejednanie dedičstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava