Máte
otázku?

Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu

Z praktických dôvodov by som sa vás chcela opýtať, či je otec povinný platiť výživné aj keď je vo výkone trestu. Uvažujem totiž o podaní trestného oznámenia na môjho exmanžela a obávam sa, že v konečnom dôsledku by som na to doplatila ja a predovšetkým naša dcéra. Ak by ho na základe môjho oznámenia uväznili, nemohol by platiť výživné.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu

Dobrý deň,

podobným prípadom sa zaoberal Ústavný súd v ČR, podľa ktorého ak sa rodič úmyselným konaním pripravil o objektívnu možnosť platiť výživné, nemožno túto skutočnosť pričítať na ťarchu dieťaťa. Preto jeho vyživovacia povinnosť bude trvať aj keď je vo výkone trestu.

Nález ÚS ČR sp. zn. IV. ÚS 1181/07:

V zmysle čl. 32 ods. 4 Listiny je garantované právo rodičov vychovávať svoje deti a naopak deťom sa potom zaručuje právo na rodičovskú starostlivosť a výchovu. Tento ústavne zaručený princíp ochrany práv teda zahŕňa zo strany rodičov zabezpečenie materiálnej a nemateriálnej povahy na to, aby dieťa mohlo dostatočne rozvíjať svoje možnosti a schopnosti vedúce k jeho uplatneniu v spoločnosti. Pokiaľ ide o materiálne podmienky, tie sa realizujú prostredníctvom povinnosti rodičov podieľať sa na vyživovacej povinnosti ku svojim deťom podľa kritérií uvedených v ustanovení § 85 ods. 2 zákona o rodine (v SR § 62 ods. 2 ZR), pričom povinnosťou súdu pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti u každého z rodičov osobne stará o svoje deti, pričom tento podiel osobnej starostlivosti by sa mal vždy zohľadniť pri posudzovaní rozsahu vyživovacej povinnosti u každého z rodičov osobitne, v závislosti od veku a vyspelosti dieťaťa.

Ak sa rodič svojím úmyselným konaním, pre ktoré bola na neho uvalená väzba a pre ktoré bol následne odsúdený na trest väzenia, zbavil objektívnej možnosti plniť svoju vyživovaciu povinnosť voči svojmu maloletému dieťaťu (§ 86 a 95 zákona o rodine; v SR § 62 a 75 ZR), nemožno túto skutočnosť pričítať na ťarchu tohto dieťaťa, ktoré podľa čl. 32 ods. 4 Listiny má základné právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť.

 

Opačný výklad vedie k absurdným dôsledkom. Tak je to aj v posudzovanej veci, keď trestný skutok otca maloletej smeroval voči jej matke. Taký výklad by potom viedol k extrémnemu dôsledku, podľa ktorého by sa rodič úmyselným trestným činom voči maloletému dieťaťu, prípadne druhému z rodičov s následným uvalením väzby a uložením trestu väzenia po právoplatnom odsúdení „zbavil“, resp. „mohol zbaviť“ vyživovacej povinnosti voči svojmu maloletému dieťaťu.

Trápi vás "Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj exmanžel je už približne tri štvrtiny roka zadržaný a následne mi neplatí výživné na dieťa, ktoré bolo súdom stanovené na 200 eur mesačne. Dozvedela som sa o možnosti, že mi výživné môže začať vyplácať štát. Chcela by som vedieť, či mi štát vyplatí výživné aj spätne za ten čas, počas ktorého som ho nedostávala, teda za obdobie tých tri štvrtín roka. Ďakujem.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 15.04.2024)

Dobrý deň,
vo veci ivádzame, že musíte podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Zoznam súdnych exekútorov nájdete na stránke Slov. komory exekútorov.

Následne podáte žiadsoť o náhradné výživné na príslušný úrad práce. Náhradné výživné vám však môže byť vyplácané až odo dňa podania žiadosti, teda nie spätne.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn požiadal súd o zníženie výživného na minimum počas výkonu trestu, ale sudca s tým nesúhlasil a odročil pojednávanie. Môj syn nemá na to peniaze, vzhľadom na to, že je vo väzbe. Môže mu sudca nariadiť platiť viac, ako je schopný vo väzbe zarobiť? Ďakujem.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 28.05.2023)

Dobrý deň,
v zmysle súčasnej právnej úpravy prispieva rodič na výživu podľa svojich možností a schopností, avšak samozrejme tie sú počas výkonu trestu odňatia slobody minimálne. Máme tu však judikát, ktorý hovorí o podobnej situácií:

"Zníženie príjmu povinného rodiča vyplývajúce z jeho odsúdenia za úmyselný trestný čin nie je možné vykladať na ťarchu maloletého dieťaťa, voči ktorému má odsúdená osoba vyživovaciu povinnosť, práve naopak, je potrebné uprednostniť právo maloletého dieťaťa na výživu." (rozsudok Krajského súdu v Prešove, sp.zn. 23CoP 18/2015 zo dňa 16.12.2015)

V danom popisovanom prípade išlo však o trestný čin úverového podvodu a odsúdeným bol podnikateľ s relatívne vysokým príjmom, preto súd k zníženiu výživného nepristúpil. Vo Vašom prípade sudca musí prihliadať na majetkové pomery, resp. možnosti a schopnosti, avšak zrejme bude riadený podobnými úvahami, a teda, že odsúdenie rodiča za trestný čin nesmie byť na ťarchu dieťaťa. Podľa nášho názoru by výživné mohlo byť znížené, avšak nepredpokladáme, že úplne na minimálnu možnú mieru. 


Podotázka: Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa situácie, v ktorej je otec dieťaťa vo väzbe a má dlh na výživnom. Z väzenia bude posielať len mesačné výživné, alebo bude platiť aj tak, aby sa splatil ten dlh (nezavreli ho kvôli výživnému)? Má platit najnižšie možné minimum? Ďakujem.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 14.01.2023)

Dobrý deň, každý rodič, aj ten, čo je vo výkone trestu, je povinný platiť výživné bez ohľadu na to, či ho k tomu zaviazal súd alebo nie. Vyživovacia povinnosť je totiž zákonná povinnosť. 

Väzni taktiež vo väznici pracujú, dostavajú mesačnú mzdu, pričom výživné má prednosť pred inými výdavkami rodiča. Preto z tohto príjmu by mal rodič, ktorý je vo väzení, zaplatiť jednak bežné výživné svojmu dieťaťu, ale rovnako aj zameškané výživné podľa rozsudku súdu. 


Trápi vás "Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu (Rodinné právo)

Dobrý deň, Mám určené výživné na syna, no jeho otec je momentálne vo výkone trestu. Prednedávnom podal návrh na zníženie výživného. Po odpykaní polovice trestu plánuje byť na slobode a chce znížiť výživné na 30% zo životného minima. Chcem sa spýtať, či má vôbec šancu tento návrh uspieť. Práve za neplatenie výživného bol odsúdený do väzenia. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 08.06.2022)

Dobrý deň,
bez podrobnej znalosti skutkových okolností je to veľmi ťažké uviesť. Ak je to však zdravý muž v ekonomicky zrelom veku, môže pracovať (aj keď nechce), je takmer vylúčené, aby mu súd dal výživné 30 % zo životného minima.


Podotázka: Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu (Rodinné právo)

Dobrý deň,
môžem si podať žiadosť o náhradné výživné, aj keď môj bývalý partner je vo výkone trestu odňatia slobody? Soňa

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 25.05.2022)

Dobrý deň, podmienkou toho, aby ste príslušný úrad práce mohli požiadať o náhradné výživné je to, aby vo veci neplatenia výživného bol vydaný rozsudok a podali ste návrh na vykonanie exekúcie.

Vo veci teda najprv musíte podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Následne treba kontaktovať príslušný úrad práce so žiadosťou o náhradné výživné.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu (Rodinné právo)

Dobrý deň, Rada by som sa opýtala, môj ex-priateľ je vo väzbe a má platiť výživné 150 eur mesačne. Ako to bude ďalej prebiehať a na koho sa môžem obrátiť? S pozdravom, Monika

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 26.10.2021)

Dobrý deň, vo veci je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Následne podáte návrh na náhradné výživné cestou prísl. úradu práce, soc. veci a rodiny. Podrobnosti o žiadosti p náhradné výživné, ako aj to, aké doklady je potrebné predložiť, nájdete na stránke Ústredia ÚP - link : https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/nahradne-vyzivne.html?page_id=964367.

Uvádzame tiež to, že aj keď je otec dieťaťa vo väzbe, nezbavuje ho to vyživovacej povinnosti aj keď nateraz nepracuje. Rovnako to platí aj v prípade právoplatného nepodmienečného odsúdenia na výkon trestu odňatia slobody. Samotné odsúdenie na nepodmienečný trest odňatia slobody nie je dôvodom na zníženie výživného a už vôbec nie v prípade, že otec dieťaťa bude odsúdený pre neplnenie vyživovacej povinnosti.


Trápi vás "Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je možné podať exekúciu, ak ide o rodičovskú dohodu ohľadom výživného a otec je vo väzbe. Okrem toho, jeho matka posiela 20 eur, avšak v dohode bola stanovená suma 140 eur. Ďakujem.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 06.04.2021)

Dobrý deň,
V otázke uvádzate, že bola spísaná dohoda o plení vyživ. povinnosti. Neuvádzate však podstatnú vec a to, či táto dohoda bola aj schválená súdom v zmysle ust. § 24 ods. 3 zákona o rodine :

"Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná"

Ak dohoda nebola schválená súdom, je právne nevykonateľná a teda nemôžete podať návrh na výkon rozhodnutia cestou súdneho exekútora. Ak dohoda bola súdom schválená, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie a následne žiadať o náhradné výživné cestou prísl. úradu práce.


Podotázka: Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či mám ako študentka vysokej školy nárok na náhradné výživné, keďže môj rodič je vo väzbe. Je vo väzbe z iných dôvodov, ale výživné neplatil ani pred vstupom do väzenia. Konkrétne, zaplatil len občas a v čase, keď nastúpil do väzby, mal nezaplatených 13 mesiacov. Môj druhý rodič pracuje, a preto vysoká škola neuznala sociálne štipendium. Mám teda nárok na náhradné výživné od štátu?

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 16.12.2020)

Dobrý deň,
to, že je otec vo väzbe, nezbavuje ho povinnosti platiť výživné.

Vo veci je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie aj pokiaľ ide o zameškané výživné. Návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Návrh musí byť podaný elektronicky.

 Následne po začatí exek. konania po 2 mesiacoch podáte na prísl. úrad práce žiadosť o náhradné výživné.


Podotázka: Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako je to s povinnosťou platiť výživné počas kolúznej väzby, keď obvinený nemá žiadny príjem. Moja druhá otázka sa týka otca dieťaťa, ktorý bol súdom povinný platiť výživné. Aktuálne je už 8 mesiacov v kolúznej väzbe. Ako môže zistiť, či jeho plnoleté dieťa ešte stále navštevuje školu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 16.03.2020)

Dobrý deň,

to, že je otec dieťaťa vo väzbe, nie je dôvodom na neplatenie výživného.
Odporúčame vo veci podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh musí byť podaný elektronickými prostriedkami. Návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Následne podáte na úrad práce žiadosť o náhradné výživné.
Zistenie navštevovania školy dieťaťom môže otec napr. cestou svojho právneho zástupcu.

V otázke uvádzate, že dieťa je plnoleté a teda ak získalo schopnosť samostatne sa živiť, malo by túto skutočnosť oznámiť rodičovi povinnému platiť výživné. Podľa ust. § 78 zákona o rodine platí, že v prípade zníženia alebo zrušenia výživného na plnoletého, otec dieťaťa by sa mohol domáhať vrátenia výživného.

Ak otec dieťaťa má ten právny názor, že výživné má byť nižšie, od musí podať návrh na súd.
 


Trápi vás "Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Podávala som trestné oznámenie na otca môjho syna kvôli výživnému, ale policajti mi povedali, že mu nemôžu uznať to obdobie, kedy bol vo výkone trestu, pretože mal podanú vyživovaciu povinnosť. Pritom mi nedošli žiadne peniaze. Je možné sa nejakým spôsobom domáhať výživného za toto obdobie? Ďakujem.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 17.06.2019)

Dobrý deň,

ak sa rodič úmyselným konaním pripravil o objektívnu možnosť platiť výživné, nemožno túto skutočnosť pričítať na ťarchu dieťaťa. Preto jeho vyživovacia povinnosť bude trvať aj keď je vo výkone trestu. Ak neplatí, môžete podať návrh na exekúciu. Ak to nebude úspešné, môžete sa obrátiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o náhradné výživné. Návrh na exekúciu môžete však podať len ak už máte rozhodnutie od súdu, v ktorom je výška výživného určená. Ak ho nemáte, môžete dať návrh na súd, aby výživné určil. 

Nie je mi jasné, či už výživné bolo určené súdom alebo či ste to len v čase, kedy bol otec syna vo väzení podali. Ak ste mali priznané výživné pre neplnoleté dieťa, tak potom to, že je vo väzbe nič nemení na tom, že máte nárok na výživné, teda váš syn. Ak by sa len výživné vypočítavalo (súd posudzuje majetkové pomery), tak pri výživnom súd určite nezanedbá vyživovacie obdobie len preto, lebo otec je vo väzení. Aj za toto obdobie väzenia by mal určiť vyživovaciu povinnosť, pretože tá sa určuje aj spätne. 

Otec by mal na syna dávať aspoň minimálne výživné vo výške 31,20 EUR.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyživovacia povinnosť počas výkonu trestu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.