Ako obnoviť dedičské konanie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako obnoviť dedičské konanie?

Dobrý deň, chcem sa opýtať na možnosti zrušenia rozhodnutia o dedení. V apríli 2014 došlo k úmrtiu mojej matky v štátnej nemocnici. Keďže som mal vážne podozrenie, že jej úmrtie spôsobila úmyselne cudzia osoba, podal som hneď na druhý deň trestné oznámenie. Kriminálne oddelenie miestnej polície po preverení okolností úmrtia mojej matky, zahájilo v tejto veci o dva týždne neskôr trestné stíhanie, ktoré prebieha doteraz. V priebehu tohto trestného stíhania sa zistilo, že na trestnej činnosti proti mojej matke sa podieľal aj môj jediný súrodenec, ktorý ale v máji minulého roka zdedil so mnou rovnakým dielom polovicu matkinho bytu. Na základe uvedeného by som Vás chcel požiadať o radu, ako zrušiť rozhodnutie o dedení po mojej matke, pretože je tu vážne podozrenie, že v prípade môjho súrodenca sa jedná o nespôsobilého dediča podľa § 469 OZ. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Dobrý deň, podľa § 228 ods. 1 pís. a) Občianskeho súdneho poriadku (OSP), právoplatný rozsudok môže účastník napadnúť návrhom na obnovu konania, ak sú tu skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, ak môžu privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci. Podľa § 231 OSP, návrhom na obnovu konania možno napadnúť aj rozhodnutie vydané v konaní o dedičstve s výnimkou tých rozhodnutí, ktorých zrušenie alebo zmenu možno dosiahnuť podľa tohto zákona inak. V zmysle nasledujúcich ustanovení platí, že návrh na obnovu konania treba podať v lehote troch mesiacov od toho času, keď ten, kto obnovu navrhuje, sa dozvedel o dôvode obnovy, alebo od toho času, keď ho mohol uplatniť, najneskoršie však v lehote troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia. Skutočnosť, že Váš brat spáchal trestný čin voči svojej matke a zároveň poručiteľovi je podstatnou novou skutočnosťou, ktorá, ak by bola známa v pôvodnom dedičskom konaní, bola by ho spôsobila vylúčiť z dedenia. Odporúčam Vám preto podať návrh na obnovu konania o dedičstve, aj keď nemožno vylúčiť, že súd Vaše podanie vyhodnotí ako oneskorené.  

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Potrebujem poradiť pred 2 r nám zomrel otec nasledovalo dedičské konanie. Zdedil sa byt mama mala polovicu bytu plus druhá polovica sa delila na 3 tretiny mama sestra a ja ako brat. S mamou sme sa vzdali dedičstva v prospech sestry v dobrom úmysle. Mama tam ostala zapísaná ako bremeno. Sestra začala nadmerne piť, vodí si tam kadejakých chlapov, ona argumentuje tým, že je majiteľka. Vlastnú školo povinnú dcéru vyhodila z bytu, tá musí navštevovať psychológa lebo má kvôli jej pitiu problémy v škole je aj zápis z polície, keď ju odviedli. Je tu nejaká možnosť obnovenia dedičstva a žiadať vrátenie bytu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2020)

Dobrý deň,
ak je dedičské konanie právoplatne ukončené dohodou dedičov, nie je možné toto dedičské konanie obnoviť spôsobom, aby bolo možné dedičskú dohodu zrušiť alebo ju zmeniť. Touto dohodou ste všetci viazaní. Nakoľko nejde o klasické darovanie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, mama nemôže žiadať späť ani dar, nakoľko sa voči jej členom rodiny správa sestra tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Ak nebude dobrovoľne súhlasiť s prevodom vlastníckeho práva späť na mamu alebo na Vás, vlastníckeho práva k bytu sa nebude dať dostať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň!
Hľadám informácie o obnovení dedičského konania a našla som Vašu stránku, takže sa pokúsim položiť otázku Vám.
Môj otec zomrel v roku 2001 a dedičské konanie bolo vykonané v tom istom roku.
Po čase sme zistili, že sa do dedičského konania zabudlo zahrnúť dedičstvo po starých rodičoch (časť domu a pozemky).
Chceli by sme obnoviť dedičské konanie, ale situácia je nasledovná:
* mama žije, sme dvaja súrodenci
* ja aj brat žijeme v zahraničí
* ja chodím pravidelne niekoľkokrát do roka na Slovensko za mamou
* brat žije v USA, má tam pobyt, nemá slovenský občiansky preukaz, na Slovensko nechodieva

Otázka: Ako presne postupovať pri obnovení dedičského konania v tomto prípade, kvôli bratovi, ktorý na Slovensku nie je? Môže dať mne (ako sestre) alebo našej mame splnomocnenie urobené a podpísané v zahraničí? Stačí mu na to jeho slovenský pas?

Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.09.2019)

Dobrý deň,

zákonnú úpravu dodatočného konania o dedičstve upravuje § 211 Civilného mimosporového poriadku, ktorý znie:

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.
V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.
Súd dodatočné konanie zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."

V zmysle tohto ustanovenia je potrebné podať na miestne príslušný súd, na ktorom bolo dedičské konanie skončené (po otcovi 2001), návrh na dodatočné konanie o dedičstve

Váš brat sa nemusí priamo dostaviť na dedičské konanie, avšak mal by byť aspoň zastúpený prostredníctvom splnomocnenia. Môže splnomocniť inú osobu (vás alebo mamu), ktorá pôjde na dedičské konanie miesto neho. Podpis na splnomocnení by mal byť úradne overený. Pas v tomto prípade nie je dôležitý. Dôležité je, aby splnomocnenie bolo podpísané a úradne overené. 

Splnomocnenie odporúčame overiť na slovenskom konzuláte v USA, pretože táto voľba je menej komplikovaná. Druhou možnosťou je, že si môže dať osvedčiť podpis u notára v USA a následne si vyžiadať k tomuto osvedčeniu apostillu. Osvedčovaciu doložku s apostillou je potrebné nechať preložiť do slovenského jazyka. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Ako obnoviť dedičské konanie. V roku 2018 zomrel otec - na dedičskom konaní som sa vzdala aj spolu s bratom podielu voči mladším bratom po 5%, t. zn. Že predmetom konania bol dom ja som zdedila po 20% aj so starším bratom a dvaja mladší bratia po 30% z hodnoty domu, ktorý bol predmetom dedenia, pretože moja mama sa vzdala svojho podielu (podotýkam, že to bolo pod nátlakom svojich mladších bratov. V rozhodnutí o dedičskom konaní je aj klauzula, že všetci štyria sa rovnakým dielom postarajú o svoju mamu. Najmladší bratia sa na to vykašľali a navštevovali ju sporadicky. V januári 2019 mama zomrela a mladší bratia sa chystajú predať dom. Keď som starala o mamu tak vraveli, že ak budeme predávať dom tak sa podelíme rovnako. Ako môžem napadnúť rozhodnutie o dedičskom konaní, alebo ako môžem zabrániť, aby pri predaji vyplatili všetkým rovnakým dielo, alebo, či môžem zablokovať predaj domu ak mám len 20 %.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.05.2019)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Obnova dedičského konania po Vašom otcovi z dôvodu, že bratia sa nestarali o svoju matku tak ako sa zaviazali v dedičskom rozhodnutí po úmrtí otca, nie je dôvodom na obnovu konania.

V otázke uvádzate, že Vaša mama v dedičskom konaní po Vašom otcovi sa vzdala vyporiadania BSM a celý dom bol predmetom dedenia. 

Ak ste sa v dedičskom konaní uzatvorili dohodu o dedení domu na jednotlivých dedičov, zrejme zo samotného dedičského rozhodnutia vyplýva, a teda tomu zodpovedá aj záväzok jednotlivých dedičov, že budú zabezpečovať starostlivosť o svoju mamu, čo je obsahom zaopatrovacej zmluvy.

Sme názoru, že osoba, ktorá zabezpečovala starostlivosť o mamu, ktorá povinnosť bola v podstate rozdelená medzi dedičov po Vašom otcovi, by mohla voči ostatným dedičom uplatniť svoje finančné nároky, ktoré jej v súvislosti s tým vznikli, čo by samozrejme musela v prípadnom súdnom konaní preukázať.  

Keďže v súčasnosti je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, môžete sa v súlade s ust. § 141 Občianskeho zákonníka dohodnúť na zrušení podielového spoluvlastníctva a jeho vyporiadaní vrátane finančného vyporiadania, teda aj tak ako Vám prisľúbili bratia, po 1/4 na každého.
Ak by dohoda o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva nezodpovedala tomu, ako ste sa s bratmi dohodli, nemusíte túto dohodu podpísať.

Ústna dohoda s Vašimi bratmi o rozdelení fin. výťažku z predaja domu po 1/4 na každého nie je postačujúca, rozhodujúci je však zápis podielov na LV.

Podľa ust. § 141 Občianskeho zákonníka platí :

"(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.
(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu."

V prípade, že sa nedohodnete, následne by bolo vecou rozhodnutia súdu, na ktorý by sa mohol obrátiť niektorý spoluvlastník s podaným návrhom na zrušenie spoluvlastníctva a jeho vyporiadanie súdnou cestou podľa ust. § 142 Občianskeho zákonníka /citujeme/ :
"§ 142
(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.
(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."

 

Záverom uvádzame, že dohodu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva prípadne kúpnopredajnú zmluvu o predaji domu odporúčame nechať vypracovať advokátovi.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Po našom nebohom zamestnancovi, ktorý zomrel pred 2 a pol rokom ostala v podniku jeho mzda za 22 odpracovaných dni. V čistom aj po preplatení dovolenky to činilo vyše 800 €. Keďže sa jednalo o 25 ročného mladého muža nemal žiadnych potomkov, ani manželku. Podľa zákona som sa dočítala, že peniaze bez súdneho rozhodnutia ako priami dedičia, mali dediť jeho rodičia. Zamestnankyňa podniku im odmietla peniaze vydať, že musia byt zahrnuté do dedičského konania. V dedičskom konaní rodičia opomenuli, aby aj synova vyplata bola zahrnutá do dedičstva po ňom, nakoľko ich veľký žiaľ so straty syna im znemožnili racionálne uvažovanie /zahynul tragicky/. Podnik im tie peniaze už nevydal a vraj sú v depozite. Bolo toto konanie zo strany zamestnávateľa správne? A ako sa teraz majú rodičia dostať k synovej výplate, na ktorú už dávno mali nárok? Musia obnoviť dedičské konanie, alebo čo by mali urobiť. Ďakujem pekne vopred za Vašu radu. Pekný deň. Andrejková.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. § 35 Zákonníka práce platí :
"Smrť zamestnanca
(1) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.
(2) Peňažné nároky zamestnávateľa zanikajú smrťou zamestnanca s výnimkou nárokov, o ktorých sa právoplatne rozhodlo alebo ktoré zamestnanec pred svojou smrťou písomne uznal čo do dôvodu aj sumy, a nárokov na náhradu škody spôsobenej úmyselne alebo stratou predmetov zverených zamestnancovi na písomné potvrdenie."

Domácnosť v zmysle ust. § 115 Obč. zákonníka "tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby."

Ak by sme vychádzali z predpokladu, že poručiteľ  - zamestnanec žil so svojimi rodičmi, zamestnávateľ  rodičom musí priamo na základe vyššie uvedeného ustanovenia ZP vyplatiť mzdu poručiteľa, táto do výšky štvornásobku priemerného mesačného zárobku poručiteľa nie je  ani predmetom dedičstva, teda ak poručiteľ - zamestnanec spolu s rodičmi tvoríli domácnosť, zamestnáavteľ je povinný túto mzdu vyplatiť priamo rodičom zamestnanca.

Ak zamestnanec - poručiteľ netvoril domácnosť spolu so svojimi rodičmi, potom bude musieť prebehnúť dodatočné konanie o dedičstve podľa ust. §  211 Civilného mimosporového poriadku (citujeme) :
"(1)  Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná. 
(2) V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu."
(3)  Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."

 

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako vec dopadla. Je to pre nás dôležité.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň, máme taký problém, na tretí raz prebehlo dedičské konanie na dom, ktorý neexistoval nikdy až teraz sa dal zapísať. Vtedy v LM sa dedí na mŕtveho a švagrinky prehovorili zástupcu môjho muža, že nech vyjmú druhého mrtvého dediča a tým vylúčili aj živého, ktorý daroval polku domu môjmu manželovi v prípade dedenia. Prosím o radu, ako otvoriť toto dedičské a aj iné, kde okradli toho dediča, lebo ho nepriznali, pretože o ňom sa dozvedeli až neskôr, posledné dedičské bolo 15. 3., bez odvolania, nakoľko vedeli, čo chcu a teraz by sme chceli napadnúť aj toto dedičské, ktoré je v Košiciach u notárky. Ako sa píše, ústna dohoda žiadna dohoda, a teda dedičské bolo odložené na 18. 9., teraz 2. 8.2018 sa neuzavrelo s tým, že sa dohodnú, avšak isto k dohode nedôjde, ako dostať do hry zamlčaného, resp. dediča, ktorý daroval pol domu.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Predovšetkým je treba uviesť, že zmluva ohľadom nehnuteľnosti zo zákona musí mať písomnú formu.

Z otázky usudzujeme, že vo Vašom prípade sa jedná o viacero dedičských konaní, pričom niektoré boli ukončené a jedno ešte prebieha u notára v Košiciach /mená nezverejňujeme/.

Uvádzate, že prebehlo tretí raz dedičské konanie. Z kontextu otázky vyplýva, že dedičské pojednávanie bolo naposledy dňa 2.8.2018, ktoré je odročené na 18.9.2018. Notár Vám určil lehotu na dohodu a vytýčil pojednávanie na deň 18.9.2018. 
Pokiaľ máte námietky ohľadom samotného okruhu dedičov v tomto konkrétnom dedičskom konaní, odporúčame túto okolnosť oznámiť písomne doporučeným listom notárovi  urýchlene teraz, a nečakať na pojednávanie 18.9. 2018.

Ak už niektoré z dedičských konaní boli ukončené a máte za to, že došlo k zamlčaniu oprávneného dediča, odporúčame dotknutej osobe, ktorá dedičom mala byť domáhať sa svojho práva podľa ust. § 485 Obč. zákonníka a prípadne podať žalobu. 

"§ 485 : 

(1) Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.

(2) Nepravý dedič má právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil; takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky." 

Podľa ust. § 75 Civil. mimosporového poriadku prichádza do úvahy aj žaloba na obnovu konania je prípustná aj proti právoplatnému uzneseniu vydanému v konaní o dedičstve, ak zmenu alebo zrušenie uznesenia nemožno dosiahnuť inak. 

 

Odporúčame kontaktovať advokáta, aby posúdil všetky Vaše doklady, ktoré máte k dispozícii.


 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Ak je právoplatné osvedčenie o dedičstve, dá sa napísať závet  ?

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.01.2018)

Dobrý deň,

neviem, či celkom dobre chápeme otázku.

Jedna vec je právoplatne ukončené dedičské konanie po určitom poručiteľovi a druhá - samostatná vec je spísanie závetu inou osobou.

Poručiteľ, po ktorom je už dedič. konanie ukončené, závet spísať nemôže.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň, potreboval by som vedieť, či sa dá znovu urobiť dedičské konanie, po zosnulom otcovi, ak sa objavili nové skutočnosti - poistné plnenie, účty vedené v CR, ktoré v dedičskom konaní, neboli zahrnuté. Dedičské konanie prebehlo s tým, že sme všetci súrodenci dali plnú moc sestre, čo sa týka vyplatenia súrodencov rovnakým dielom. K tomu aj došlo, ale teraz nastali nové skutočnosti, že nebohý otec vlastnil v CR ešte nejaké účty. Ide o to, že sestra ma plne právo, ktoré sme jej dali a ja neviem, o aké sumy ide, čo sa týka účtov. Myslím si, že sestra nieje objektívna voči nám súrodencom a že nám dáva mylne informácie o zostatkoch na účtoch, žiadne konkrétne výpisy účtov nám neposlala. Tým by som sa chcel opýtať, ako to riešiť? Súdne? Alebo znovu otvoriť dedičské konanie? Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 211 Civilného mimosporového poriadku platí, že ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná. Ak sa teda objavili peňažné prostriedky, ktoré v čase smrti patrili Vášmu otcovi a neboli predmetom dedičstva, podajte na súd návrh na vykonanie dedičstva o novoobjavenom majetku. Plnomocenstvo udelené svojej sestre môžete kedykoľvek ako splnomocniteľ odvolať, odporúčam Vám tak urobiť doporučeným listom. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Otec bol vlastníkom pôdy. Bola som jeho jediná dcéra. Dedičské konanie neprebehlo. Otec zomrel v roku 2002. Ako postupovať pri obnovení dedičského konania?

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.04.2017)

Dobrý deň, podľa § 211 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná. V zmysle uvedeného, ak je Váš nebohý otec stále zapísaný v katastri nehnuteľností ako vlastník pozemku a táto nehnuteľnosť nebola predmetom dedičského konania, môžete sa s návrhom na začatie konania domáhať, aby súd o tomto majetku vykonal dodatočné konanie. V predmetnom konaní súd poverí notára, aby vo veci konal a rozhodol.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

zdravim chcel by som sa opytat ci sa da anulovat dedicke konanie. mam taky problem - s bratom sme sa dohodli na jednom nevysporiadanom pozemku, ze ked sa vysporiada, tak si ho rozdelime na polovicku. dohoda bola ustna, pozemok sa na dedicskom napisal na neho. pozemok sme vysporiadali. a ja som bez pozemku. chcem sa spytat co s tym.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.11.2016)

Dobrý deň,

v prípade, ak uznesenie o dedičstve, resp. osvedčenie o dedičstve už nadobudlo právoplatnosť, jediným možným opravným prostriedkom proti nemu je žaloba na obnovu konania. 

Žiaľ z Vami opísaného skutkového stavu nevyplýva, že by bol naplnený žiadny z dôvodov, výlučne za ktorých naplnenia je možné tento opravný prostriedok použiť.

Naviac, Vaša ústna dohoda o nehnuteľnosti je z právneho hľadiska absolútne neplatná, pretože akékoľvek dohody či zmluvy týkajúce sa nehnuteľností je potrebné uzatvárať v písomnej forme.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku