Máte
otázku?

Ako obnoviť dedičské konanie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako obnoviť dedičské konanie?

Dobrý deň, chcem sa opýtať na možnosti zrušenia rozhodnutia o dedení. V apríli 2014 došlo k úmrtiu mojej matky v štátnej nemocnici. Keďže som mal vážne podozrenie, že jej úmrtie spôsobila úmyselne cudzia osoba, podal som hneď na druhý deň trestné oznámenie. Kriminálne oddelenie miestnej polície po preverení okolností úmrtia mojej matky, zahájilo v tejto veci o dva týždne neskôr trestné stíhanie, ktoré prebieha doteraz. V priebehu tohto trestného stíhania sa zistilo, že na trestnej činnosti proti mojej matke sa podieľal aj môj jediný súrodenec, ktorý ale v máji minulého roka zdedil so mnou rovnakým dielom polovicu matkinho bytu. Na základe uvedeného by som Vás chcel požiadať o radu, ako zrušiť rozhodnutie o dedení po mojej matke, pretože je tu vážne podozrenie, že v prípade môjho súrodenca sa jedná o nespôsobilého dediča podľa § 469 OZ. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Dobrý deň, podľa § 228 ods. 1 pís. a) Občianskeho súdneho poriadku (OSP), právoplatný rozsudok môže účastník napadnúť návrhom na obnovu konania, ak sú tu skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, ak môžu privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci. Podľa § 231 OSP, návrhom na obnovu konania možno napadnúť aj rozhodnutie vydané v konaní o dedičstve s výnimkou tých rozhodnutí, ktorých zrušenie alebo zmenu možno dosiahnuť podľa tohto zákona inak. V zmysle nasledujúcich ustanovení platí, že návrh na obnovu konania treba podať v lehote troch mesiacov od toho času, keď ten, kto obnovu navrhuje, sa dozvedel o dôvode obnovy, alebo od toho času, keď ho mohol uplatniť, najneskoršie však v lehote troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia. Skutočnosť, že Váš brat spáchal trestný čin voči svojej matke a zároveň poručiteľovi je podstatnou novou skutočnosťou, ktorá, ak by bola známa v pôvodnom dedičskom konaní, bola by ho spôsobila vylúčiť z dedenia. Odporúčam Vám preto podať návrh na obnovu konania o dedičstve, aj keď nemožno vylúčiť, že súd Vaše podanie vyhodnotí ako oneskorené.  

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň, viete mi poradiť ako mám dať na súd návrh na pribratie dediča do dedičského konania? Môj biologický otec zomrel pred vyše rokom a doteraz mi neprišla žiadna správa o dedičskom konaní, takže si myslím, že dedičské konanie prebehlo bez mojej prítomnosti.
Za skorú odpoveď ďakujem.
S pozdravom
Natalia.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2021)

Dobrý deň, ktorý notár prejednával dedičstvo po Vašom otcovi môžete zistiť tak, že v rozvrhu práce prísl. okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska otca v čase smrti a dátumu úmrtia nájdete  notára, ktorý dedičstvo prejednával.  Treba hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu a nájdete notára, ktorého môžete kontaktovať. V prípade, že zistíte, že dedič. konanie je ukončené, spis už bude potom v archíve prísl. okresného súdu, ktorý môžete kontaktovať a žiadať a nahaliadnutie do spisu ako dcéra poručiteľa.

Ak by bolo dedič. konanie ukončené, potom v zmysle ust. § 485 ods. 1 Obč. zákonníka sa môžete domáhať vydania podielu na dedičstve, ktorý Vám ako zákonnému dedičovi prináleží /citujeme/ :

"Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča."

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň, v roku 2020 mi zomrela matka. Som najmladším dieťaťom z troch súrodencov, mám staršiu sestru a ešte staršieho brata. Môžem povedať, že ako súrodenci nemáme medzi sebou najlepšie vzťahy. Po smrti matky som nedostal však žiadne upovedomenie o dedičskom konaní alebo, či bola spísaná závet. Matka bývala v D., kde túto vec po mojom zisťovaní vybavoval notársky úrad JUDr.F. Tak som sa vybral na OS v R. kde mi potvrdili, že dedičské konanie vybavuje skutočne JUDr. F. Bohužiaľ pre koronavírus som bol u neho prijatý až v apríly tohto roku. Keď som mu povedal o čo ide, tak mi oznámil, že dedičské konanie už dávno prebehlo. Na čo som sa ho opýtal, prečo som nebol ako syn zomrelej privolaný resp. pribratý k dedičskému konaniu a on mi oznámil, že moja sestra mu nevedela oznámiť moju adresu, pričom ona býva v D. v tom istom činžiaku ako bývala naša matka, bola u mňa v R. na návšteve a veľmi dobre pozná moju adresu ako aj moje telefónne číslo, čiže podľa mňa úmyselne notárovi zamlčala moju adresu. Ja som matku dosť často navštevoval a mal som s ňou veľmi dobrý vzťah. Sama mi tiež potvrdila, že ma moja sestra ohovára a robí tzv. rozbroje v rodine. Veľmi dobre som vedel akým majetkom moja matka disponovala no neviem ako s týmto majetkom bolo naložené. Pár dni pred jej skonaním ju odviezla sanitka do nemocnice čo mi sestra oznámila až na tretí deň. Až do jej skonania sme ju pravidelne s manželkou navštevovali. A to, že zomrela sme sa dozvedeli až nesledujúci deň, čiže ani nemocnica sa neuráčila nás o tom ihneď informovať čo taktiež vybavila moja sestra. Pán notár si však vôbec nedal námahu, aby ma vyhľadal a oznámil mi, resp oznámil výsledok dedičského konania. Taktiež moja sestra zamlčala majetok po našej nebohej matke a to, či už majetok hnuteľný, ako aj nehnuteľný. Notárovi postačila jej výpoveď. Je tiež záhada, že neviem ako sa k celej veci postavil nás brat. Týmto by som Vás chcel požiadať o radu, či mám právo ako podľa mňa nezákonné opomenutý zo zákona právoplatný dedič podať na OS v R. Návrh na obnovu dedičského konania, a keď áno tak čo všetko a akou formou musí byt tento návrh napísaný. Obraciam sa na Vás preto, lebo v minulosti ste mi už pomohli ohľadom výživného. Za odpoveď Vám vopred Veľmi pekne ďakujem. S pozdravom Jaroslav

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2021)

Dobrý deň,
vo veci treba vyžiadať dedičské rozhodnutie, čo vo Vašom prípade nebude problém, keďže ste synom poručiteľky /rodný list/.  Dedič. uznesenie vyžiadajte od notára prípadne súdu. Následne platí ust. § 485 Obč. zákonníka:

"(1) Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.
(2) Nepravý dedič má právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil; takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky."
 
V zmysle uvedeného zákonného ustanovenia budete musieť Váš zákonný podiel na dedičstve vymáhať od Vaše sestry resp. aj brata ak bol dedičom po Vašej matke.

V otázke uvádzate, že ste poznali rozsah majetku poručiteľky, Vašej matky. Ak niektorý z majetkov nebol predmetom dedenia, potom je potrebné podať návrh v zmysle ust. §  211 Civil. mimospor. poriadku :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Príslušným súdom, na ktorý je potrebné podať návrh je okresný súd ako uvádzate v otázke.

Pozn. na záver : Mená pýtajúcich sa nezverejňujeme a chceme sa v tomto smere poďakovať za prejavenú dôveru.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
manželka sa asi pred dvoma rokmi po naliehaní rodiny vzdala dedenia majetku (dom + pozemky) v prospech brata z dôvodu obáv pred exekútormi. Je možné, aby niektorý z veriteľov po takomto zistený otvoril dedičské konanie a trval na rozdelení majetku tak ako to malo pôvodné byt -polovicu brat a polovicu manželka. Dlžná suma ani u jedného z veriteľov nepresahuje cca 5000e.
Ďakujem.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.05.2021)

Dobrý deň,
dôvod uvedneý v otázke nie je dôvodom, aby mohlo byť obnovené dedičské konanie a veriteľ to ani nemôže dosiahnúť.

Nebolo však najšťastnejším riešením to, aby sa Vaša manželka vzdala dedičstva v prospech jej brata.

Otázkou, ktorú je potrebné riešiť, je dlh 5000 €, a podstatné je to, či v čase dedičského konania bol už vydaný nejaký rozsudok alebo platobný rozkaz, ktorý by Vašu manželku zaväzoval k úhrade sumy 5000 €. Pokiaľ Vaša manželka riadne platí splátky, zrejme ide o spotreb. úver, nemá sa čoho obávať.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako obnoviť dedičské konanie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
idem podávať žiadosť o znovuotvorenie dedičského konania z dôvodu objavenia nového majetku. Ide o to, že môj otec (zomrel v r. 2018 a matka ešte žije) zanechal závet, v ktorom odkázal všetky pozemky na mňa ako jedinú dcéru. Opomenul však 8 LV. Moja otázka znie, keďže viem, že teraz po znovuotvorení dedičského konania už budú tieto pozemky rozdelené medzi mnou a mamou a mama by sa rada toho "zbavila", či je možné to dopredu riešiť nejakou darovacou zmluvou medzi mnou a mamou alebo treba počkať kým bude ukončené nové dedičské konanie a až následne to riešiť darovacou zmluvou. Či teda neexistuje možnosť spraviť to v jednom kroku pri novom dedičskom konaní. Ďakujem.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.04.2021)

Dobrý deň,  po podrobnejšom prečítaní Vašej otázky, si k nej dovoľujem uviesť nasledovný právny názor :

Z otázky vyplýva, že budete podávať návrh na dodatočné konania o dedičstve, keďže v pôvodnom dedičskom konaní nebolo prejednané dedičstvo ohľadom pozemkov zapísaných na 8 LV.

Platí v tomto prípade ust. § 211 Civil. mimospor. poriadku :

"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

 

Ak sa vaša mama podiel na pozemkoch nechce zdediť, riešenie je jednoduché : v dodatočnom konaní o dedičstve sa vaša mama vzdá svojho podielu vo váš prospech.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
prosím Vás, poraďte mi v takejto veci.
Brat zomrel v r.1999 a v tom roku bolo aj dedičské konanie. Teraz po 22 rokoch sme prišli na to, že časť rodičovského domu, ktorá na neho prešla po našom oteckovi, neprešla po jeho smrti na jeho tri deti a manželku. Medzitým už zomrela aj jeho manželka. Ja by som teraz rodičovský dom chcela napísať na seba a nevieme, spolu s jeho deťmi, čo s podielom po nebohom bratovi.
Musia jeho deti ísť naspäť na dedičské konanie alebo sa dá, aby jeho časť ( jedna sa o 1/14 z domu), prešla na mňa, ako sestru. Ja žijem stále v tomto rodičovskom dome, kde som doopatrovala aj našu mamku a mamka prepísala ešte za života svoju časť na mňa.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2021)

Dobrý deň,
vychádzal by som z údajov uvedených na liste vlastníctve k predmetnému domu. Keďže ste uviedli, že po smrti Vášho brata v neprešiel jeho podiel na jeho deti a manželku, je zrejmé, že nebol podiel vysporiadaný v rámci dedičského konania po bratovi. Ak je na liste vlastníctva stále Váš brat napísaný, odporúčam jeho trom deťom podať návrh na dodatočné konanie o dedičstve, ktorý adresujú súdu, ktorý pôvodné dedičské konanie prejednal.

V rámci prvej zákonnej dedičskej skupiny budú dediť jeho deti samé, nakoľko manželka už nežije (a po nej by dedili tiež tie isté deti). Po tom ako podiel prejde v rámci konania o dedičstve na jeho deti, môžete im navrhnúť napr. odkúpenie ich podielu. V samotnom konaní o novoobjavenom majetku však Vy ako jeho sestra nie ste účastníčkou, ani zákonným dedičom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Po smrti otca, sme ako dospelé 3 deti neboli pozvané na dedičské konanie, bola iba mamka zaniesť papiere, mali finančne problémy-exekúcie aj na dome bola ťarcha, môže byť, že práve kôli tomuto sa dedičské neuskutočnilo? Už ma mamka všetko vyplatené, je bez ťarchy, musí požiadať o obnovenie a ako? Ďakujem.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.03.2021)

Dobrý deň,

Dedenie zaručuje už ústava SR v čl. 20, preto každý má právo dediť pokiaľ existuje predmet dedičstva. Platná právna úprava dedičského práva zachováva úradnú ingerenciu pri prechode dedičstva na dediča, ktorá spočíva v povinnom prejednaní každého dedičstva v dedičskom konaní a potvrdením nadobudnutia dedičstva rozhodnutím súdu. Je preto vylúčené, aby sa dedičské konanie neuskutočnilo, ak nastala smrť poručiteľa, ktorý zanechal majetok - dedičstvo a spôsobilých dedičov. Uvádzate, že napriek dlhom zanechal Váš otec aj majetok. Otázne je tiež v akom procesnom štádiu sa dedičské konanie po Vašom otcovi nachádza.

 

V každom prípade, súd je povinný upovedomiť tých, o ktorých možno predpokladať, že sú dedičmi, o ich dedičskom práve a o tom, že dedičstvo môžu odmietnuť. Zvlášť významné je poučenie o možnosti odmietnuť dedičstvo, v prípade ak sa jedná o predlžené dedičstvo. Pritom odmietnuť dedičstvo je možné v lehote do jedného mesiaca odo dňa, keď súd dediča o práve dedičstvo odmietnuť upovedomil. Táto lehota plynie každému dedičovi samostatne. Je potrebné si však uvedomiť, že vyhlásenie o odmietnutí dedičstva alebo neodmietnutí dedičstva sa vzťahuje na celé dedičstvo po poručiteľovi, teda aj na novoobjavený majetok.

 

Ďalej súd, resp. notár ako súdny komisár, vykoná na zistenie majetku a dlhov poručiteľa úkony podľa povahy veci. Vo všeobecnosti možno uviesť, že vykoná najmä predbežné vyšetrenie u domnelých dedičov, u príbuzných, u toho, kto obstaral pohreb poručiteľa, prípadne u iných osôb. Ďalej obstará podklady o majetku poručiteľa z verejných registrov a vykoná potrebné dôkazy (najmä dôkazy listinami, prípadne dôkazy výsluchom účastníkov konania alebo svedkov).

 

Súd ďalej zisťuje majetok a dlhy poručiteľa a vykoná ich súpis, na základe ktorého určí všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku predlženia v čase smrti poručiteľa.

 

Uvádzate, že Váš zosnulý otec mal finančné problémy – exekúcie, avšak na druhej strane zanechal aj majetok, teda aktíva. Dedičstvo je predĺžené, ak je všeobecná hodnota majetku nižšia ako výška dlhov. V prípade predĺženého dedičstva zákon umožňuje uzatvoriť dohodu o prenechaní dedičstva veriteľom. Len v prípade, že k uzavretiu takejto dohody nedôjde, prichádza do úvahy likvidácia dedičstva.

 

Vzhľadom na to, že patríte do okruhu dedičov po zomrelom, odporúčam Vám obrátiť sa na príslušný súd (prípadne súdneho komisára, ktorý bol poverený dedičskú vec prejednať) a zistiť, v akom stave sa dedičské konanie po Vašom otcovi nachádza. A potom podľa toho ďalej postupovať. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako obnoviť dedičské konanie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Potrebujem poradiť pred 2 r nám zomrel otec nasledovalo dedičské konanie. Zdedil sa byt mama mala polovicu bytu plus druhá polovica sa delila na 3 tretiny mama sestra a ja ako brat. S mamou sme sa vzdali dedičstva v prospech sestry v dobrom úmysle. Mama tam ostala zapísaná ako bremeno. Sestra začala nadmerne piť, vodí si tam kadejakých chlapov, ona argumentuje tým, že je majiteľka. Vlastnú školo povinnú dcéru vyhodila z bytu, tá musí navštevovať psychológa lebo má kvôli jej pitiu problémy v škole je aj zápis z polície, keď ju odviedli. Je tu nejaká možnosť obnovenia dedičstva a žiadať vrátenie bytu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2020)

Dobrý deň,
ak je dedičské konanie právoplatne ukončené dohodou dedičov, nie je možné toto dedičské konanie obnoviť spôsobom, aby bolo možné dedičskú dohodu zrušiť alebo ju zmeniť. Touto dohodou ste všetci viazaní. Nakoľko nejde o klasické darovanie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, mama nemôže žiadať späť ani dar, nakoľko sa voči jej členom rodiny správa sestra tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Ak nebude dobrovoľne súhlasiť s prevodom vlastníckeho práva späť na mamu alebo na Vás, vlastníckeho práva k bytu sa nebude dať dostať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň!
Hľadám informácie o obnovení dedičského konania a našla som Vašu stránku, takže sa pokúsim položiť otázku Vám.
Môj otec zomrel v roku 2001 a dedičské konanie bolo vykonané v tom istom roku.
Po čase sme zistili, že sa do dedičského konania zabudlo zahrnúť dedičstvo po starých rodičoch (časť domu a pozemky).
Chceli by sme obnoviť dedičské konanie, ale situácia je nasledovná:
* mama žije, sme dvaja súrodenci
* ja aj brat žijeme v zahraničí
* ja chodím pravidelne niekoľkokrát do roka na Slovensko za mamou
* brat žije v USA, má tam pobyt, nemá slovenský občiansky preukaz, na Slovensko nechodieva

Otázka: Ako presne postupovať pri obnovení dedičského konania v tomto prípade, kvôli bratovi, ktorý na Slovensku nie je? Môže dať mne (ako sestre) alebo našej mame splnomocnenie urobené a podpísané v zahraničí? Stačí mu na to jeho slovenský pas?

Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.09.2019)

Dobrý deň,

zákonnú úpravu dodatočného konania o dedičstve upravuje § 211 Civilného mimosporového poriadku, ktorý znie:

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.
V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.
Súd dodatočné konanie zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."

V zmysle tohto ustanovenia je potrebné podať na miestne príslušný súd, na ktorom bolo dedičské konanie skončené (po otcovi 2001), návrh na dodatočné konanie o dedičstve

Váš brat sa nemusí priamo dostaviť na dedičské konanie, avšak mal by byť aspoň zastúpený prostredníctvom splnomocnenia. Môže splnomocniť inú osobu (vás alebo mamu), ktorá pôjde na dedičské konanie miesto neho. Podpis na splnomocnení by mal byť úradne overený. Pas v tomto prípade nie je dôležitý. Dôležité je, aby splnomocnenie bolo podpísané a úradne overené. 

Splnomocnenie odporúčame overiť na slovenskom konzuláte v USA, pretože táto voľba je menej komplikovaná. Druhou možnosťou je, že si môže dať osvedčiť podpis u notára v USA a následne si vyžiadať k tomuto osvedčeniu apostillu. Osvedčovaciu doložku s apostillou je potrebné nechať preložiť do slovenského jazyka. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Ako obnoviť dedičské konanie. V roku 2018 zomrel otec - na dedičskom konaní som sa vzdala aj spolu s bratom podielu voči mladším bratom po 5%, t. zn. Že predmetom konania bol dom ja som zdedila po 20% aj so starším bratom a dvaja mladší bratia po 30% z hodnoty domu, ktorý bol predmetom dedenia, pretože moja mama sa vzdala svojho podielu (podotýkam, že to bolo pod nátlakom svojich mladších bratov. V rozhodnutí o dedičskom konaní je aj klauzula, že všetci štyria sa rovnakým dielom postarajú o svoju mamu. Najmladší bratia sa na to vykašľali a navštevovali ju sporadicky. V januári 2019 mama zomrela a mladší bratia sa chystajú predať dom. Keď som starala o mamu tak vraveli, že ak budeme predávať dom tak sa podelíme rovnako. Ako môžem napadnúť rozhodnutie o dedičskom konaní, alebo ako môžem zabrániť, aby pri predaji vyplatili všetkým rovnakým dielo, alebo, či môžem zablokovať predaj domu ak mám len 20 %.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.05.2019)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Obnova dedičského konania po Vašom otcovi z dôvodu, že bratia sa nestarali o svoju matku tak ako sa zaviazali v dedičskom rozhodnutí po úmrtí otca, nie je dôvodom na obnovu konania.

V otázke uvádzate, že Vaša mama v dedičskom konaní po Vašom otcovi sa vzdala vyporiadania BSM a celý dom bol predmetom dedenia. 

Ak ste sa v dedičskom konaní uzatvorili dohodu o dedení domu na jednotlivých dedičov, zrejme zo samotného dedičského rozhodnutia vyplýva, a teda tomu zodpovedá aj záväzok jednotlivých dedičov, že budú zabezpečovať starostlivosť o svoju mamu, čo je obsahom zaopatrovacej zmluvy.

Sme názoru, že osoba, ktorá zabezpečovala starostlivosť o mamu, ktorá povinnosť bola v podstate rozdelená medzi dedičov po Vašom otcovi, by mohla voči ostatným dedičom uplatniť svoje finančné nároky, ktoré jej v súvislosti s tým vznikli, čo by samozrejme musela v prípadnom súdnom konaní preukázať.  

Keďže v súčasnosti je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, môžete sa v súlade s ust. § 141 Občianskeho zákonníka dohodnúť na zrušení podielového spoluvlastníctva a jeho vyporiadaní vrátane finančného vyporiadania, teda aj tak ako Vám prisľúbili bratia, po 1/4 na každého.
Ak by dohoda o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva nezodpovedala tomu, ako ste sa s bratmi dohodli, nemusíte túto dohodu podpísať.

Ústna dohoda s Vašimi bratmi o rozdelení fin. výťažku z predaja domu po 1/4 na každého nie je postačujúca, rozhodujúci je však zápis podielov na LV.

Podľa ust. § 141 Občianskeho zákonníka platí :

"(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.
(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu."

V prípade, že sa nedohodnete, následne by bolo vecou rozhodnutia súdu, na ktorý by sa mohol obrátiť niektorý spoluvlastník s podaným návrhom na zrušenie spoluvlastníctva a jeho vyporiadanie súdnou cestou podľa ust. § 142 Občianskeho zákonníka /citujeme/ :
"§ 142
(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.
(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."

 

Záverom uvádzame, že dohodu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva prípadne kúpnopredajnú zmluvu o predaji domu odporúčame nechať vypracovať advokátovi.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako obnoviť dedičské konanie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Po našom nebohom zamestnancovi, ktorý zomrel pred 2 a pol rokom ostala v podniku jeho mzda za 22 odpracovaných dni. V čistom aj po preplatení dovolenky to činilo vyše 800 €. Keďže sa jednalo o 25 ročného mladého muža nemal žiadnych potomkov, ani manželku. Podľa zákona som sa dočítala, že peniaze bez súdneho rozhodnutia ako priami dedičia, mali dediť jeho rodičia. Zamestnankyňa podniku im odmietla peniaze vydať, že musia byt zahrnuté do dedičského konania. V dedičskom konaní rodičia opomenuli, aby aj synova vyplata bola zahrnutá do dedičstva po ňom, nakoľko ich veľký žiaľ so straty syna im znemožnili racionálne uvažovanie /zahynul tragicky/. Podnik im tie peniaze už nevydal a vraj sú v depozite. Bolo toto konanie zo strany zamestnávateľa správne? A ako sa teraz majú rodičia dostať k synovej výplate, na ktorú už dávno mali nárok? Musia obnoviť dedičské konanie, alebo čo by mali urobiť. Ďakujem pekne vopred za Vašu radu. Pekný deň. Andrejková.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. § 35 Zákonníka práce platí :
"Smrť zamestnanca
(1) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.
(2) Peňažné nároky zamestnávateľa zanikajú smrťou zamestnanca s výnimkou nárokov, o ktorých sa právoplatne rozhodlo alebo ktoré zamestnanec pred svojou smrťou písomne uznal čo do dôvodu aj sumy, a nárokov na náhradu škody spôsobenej úmyselne alebo stratou predmetov zverených zamestnancovi na písomné potvrdenie."

Domácnosť v zmysle ust. § 115 Obč. zákonníka "tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby."

Ak by sme vychádzali z predpokladu, že poručiteľ  - zamestnanec žil so svojimi rodičmi, zamestnávateľ  rodičom musí priamo na základe vyššie uvedeného ustanovenia ZP vyplatiť mzdu poručiteľa, táto do výšky štvornásobku priemerného mesačného zárobku poručiteľa nie je  ani predmetom dedičstva, teda ak poručiteľ - zamestnanec spolu s rodičmi tvoríli domácnosť, zamestnáavteľ je povinný túto mzdu vyplatiť priamo rodičom zamestnanca.

Ak zamestnanec - poručiteľ netvoril domácnosť spolu so svojimi rodičmi, potom bude musieť prebehnúť dodatočné konanie o dedičstve podľa ust. §  211 Civilného mimosporového poriadku (citujeme) :
"(1)  Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná. 
(2) V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu."
(3)  Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."

 

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako vec dopadla. Je to pre nás dôležité.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň, máme taký problém, na tretí raz prebehlo dedičské konanie na dom, ktorý neexistoval nikdy až teraz sa dal zapísať. Vtedy v LM sa dedí na mŕtveho a švagrinky prehovorili zástupcu môjho muža, že nech vyjmú druhého mrtvého dediča a tým vylúčili aj živého, ktorý daroval polku domu môjmu manželovi v prípade dedenia. Prosím o radu, ako otvoriť toto dedičské a aj iné, kde okradli toho dediča, lebo ho nepriznali, pretože o ňom sa dozvedeli až neskôr, posledné dedičské bolo 15. 3., bez odvolania, nakoľko vedeli, čo chcu a teraz by sme chceli napadnúť aj toto dedičské, ktoré je v Košiciach u notárky. Ako sa píše, ústna dohoda žiadna dohoda, a teda dedičské bolo odložené na 18. 9., teraz 2. 8.2018 sa neuzavrelo s tým, že sa dohodnú, avšak isto k dohode nedôjde, ako dostať do hry zamlčaného, resp. dediča, ktorý daroval pol domu.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Predovšetkým je treba uviesť, že zmluva ohľadom nehnuteľnosti zo zákona musí mať písomnú formu.

Z otázky usudzujeme, že vo Vašom prípade sa jedná o viacero dedičských konaní, pričom niektoré boli ukončené a jedno ešte prebieha u notára v Košiciach /mená nezverejňujeme/.

Uvádzate, že prebehlo tretí raz dedičské konanie. Z kontextu otázky vyplýva, že dedičské pojednávanie bolo naposledy dňa 2.8.2018, ktoré je odročené na 18.9.2018. Notár Vám určil lehotu na dohodu a vytýčil pojednávanie na deň 18.9.2018. 
Pokiaľ máte námietky ohľadom samotného okruhu dedičov v tomto konkrétnom dedičskom konaní, odporúčame túto okolnosť oznámiť písomne doporučeným listom notárovi  urýchlene teraz, a nečakať na pojednávanie 18.9. 2018.

Ak už niektoré z dedičských konaní boli ukončené a máte za to, že došlo k zamlčaniu oprávneného dediča, odporúčame dotknutej osobe, ktorá dedičom mala byť domáhať sa svojho práva podľa ust. § 485 Obč. zákonníka a prípadne podať žalobu. 

"§ 485 : 

(1) Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.

(2) Nepravý dedič má právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil; takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky." 

Podľa ust. § 75 Civil. mimosporového poriadku prichádza do úvahy aj žaloba na obnovu konania je prípustná aj proti právoplatnému uzneseniu vydanému v konaní o dedičstve, ak zmenu alebo zrušenie uznesenia nemožno dosiahnuť inak. 

 

Odporúčame kontaktovať advokáta, aby posúdil všetky Vaše doklady, ktoré máte k dispozícii.


 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Ak je právoplatné osvedčenie o dedičstve, dá sa napísať závet  ?

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.01.2018)

Dobrý deň,

neviem, či celkom dobre chápeme otázku.

Jedna vec je právoplatne ukončené dedičské konanie po určitom poručiteľovi a druhá - samostatná vec je spísanie závetu inou osobou.

Poručiteľ, po ktorom je už dedič. konanie ukončené, závet spísať nemôže.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako obnoviť dedičské konanie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň, potreboval by som vedieť, či sa dá znovu urobiť dedičské konanie, po zosnulom otcovi, ak sa objavili nové skutočnosti - poistné plnenie, účty vedené v CR, ktoré v dedičskom konaní, neboli zahrnuté. Dedičské konanie prebehlo s tým, že sme všetci súrodenci dali plnú moc sestre, čo sa týka vyplatenia súrodencov rovnakým dielom. K tomu aj došlo, ale teraz nastali nové skutočnosti, že nebohý otec vlastnil v CR ešte nejaké účty. Ide o to, že sestra ma plne právo, ktoré sme jej dali a ja neviem, o aké sumy ide, čo sa týka účtov. Myslím si, že sestra nieje objektívna voči nám súrodencom a že nám dáva mylne informácie o zostatkoch na účtoch, žiadne konkrétne výpisy účtov nám neposlala. Tým by som sa chcel opýtať, ako to riešiť? Súdne? Alebo znovu otvoriť dedičské konanie? Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 211 Civilného mimosporového poriadku platí, že ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná. Ak sa teda objavili peňažné prostriedky, ktoré v čase smrti patrili Vášmu otcovi a neboli predmetom dedičstva, podajte na súd návrh na vykonanie dedičstva o novoobjavenom majetku. Plnomocenstvo udelené svojej sestre môžete kedykoľvek ako splnomocniteľ odvolať, odporúčam Vám tak urobiť doporučeným listom. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Otec bol vlastníkom pôdy. Bola som jeho jediná dcéra. Dedičské konanie neprebehlo. Otec zomrel v roku 2002. Ako postupovať pri obnovení dedičského konania?

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.04.2017)

Dobrý deň, podľa § 211 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná. V zmysle uvedeného, ak je Váš nebohý otec stále zapísaný v katastri nehnuteľností ako vlastník pozemku a táto nehnuteľnosť nebola predmetom dedičského konania, môžete sa s návrhom na začatie konania domáhať, aby súd o tomto majetku vykonal dodatočné konanie. V predmetnom konaní súd poverí notára, aby vo veci konal a rozhodol.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

zdravim chcel by som sa opytat ci sa da anulovat dedicke konanie. mam taky problem - s bratom sme sa dohodli na jednom nevysporiadanom pozemku, ze ked sa vysporiada, tak si ho rozdelime na polovicku. dohoda bola ustna, pozemok sa na dedicskom napisal na neho. pozemok sme vysporiadali. a ja som bez pozemku. chcem sa spytat co s tym.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.11.2016)

Dobrý deň,

v prípade, ak uznesenie o dedičstve, resp. osvedčenie o dedičstve už nadobudlo právoplatnosť, jediným možným opravným prostriedkom proti nemu je žaloba na obnovu konania. 

Žiaľ z Vami opísaného skutkového stavu nevyplýva, že by bol naplnený žiadny z dôvodov, výlučne za ktorých naplnenia je možné tento opravný prostriedok použiť.

Naviac, Vaša ústna dohoda o nehnuteľnosti je z právneho hľadiska absolútne neplatná, pretože akékoľvek dohody či zmluvy týkajúce sa nehnuteľností je potrebné uzatvárať v písomnej forme.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako obnoviť dedičské konanie?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku