Máte
otázku?

Ako obnoviť dedičské konanie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Prešov

Otázka: Ako obnoviť dedičské konanie?

Dobrý deň, chcem sa opýtať na možnosti zrušenia rozhodnutia o dedení. V apríli 2014 došlo k úmrtiu mojej matky v štátnej nemocnici. Keďže som mal vážne podozrenie, že jej úmrtie spôsobila úmyselne iná osoba, podal som hneď na druhý deň trestné oznámenie. Kriminálne oddelenie miestnej polície po preverení okolností úmrtia mojej matky zahájilo v tejto veci o dva týždne neskôr trestné stíhanie, ktoré prebieha doteraz. V priebehu tohto trestného stíhania sa zistilo, že sa na trestnej činnosti proti mojej matke podieľal aj môj jediný súrodenec, ktorý ale v máji minulého roka zdedil so mnou rovnakým dielom polovicu matkinho bytu. Na základe uvedených skutočností by som Vás chcel požiadať o radu, ako zrušiť rozhodnutie o dedení po mojej matke, pretože je tu vážne podozrenie, že v prípade môjho súrodenca sa jedná o nespôsobilého dediča podľa § 469 OZ. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

Dobrý deň, podľa § 228 ods. 1 pís. a) Občianskeho súdneho poriadku (OSP), právoplatný rozsudok môže účastník napadnúť návrhom na obnovu konania, ak sú tu skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, ak môžu privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci. Podľa § 231 OSP, návrhom na obnovu konania možno napadnúť aj rozhodnutie vydané v konaní o dedičstve s výnimkou tých rozhodnutí, ktorých zrušenie alebo zmenu možno dosiahnuť podľa tohto zákona inak. V zmysle nasledujúcich ustanovení platí, že návrh na obnovu konania treba podať v lehote troch mesiacov od toho času, keď ten, kto obnovu navrhuje, sa dozvedel o dôvode obnovy, alebo od toho času, keď ho mohol uplatniť, najneskoršie však v lehote troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia. Skutočnosť, že Váš brat spáchal trestný čin voči svojej matke a zároveň poručiteľovi je podstatnou novou skutočnosťou, ktorá, ak by bola známa v pôvodnom dedičskom konaní, bola by ho spôsobila vylúčiť z dedenia. Odporúčam Vám preto podať návrh na obnovu konania o dedičstve, aj keď nemožno vylúčiť, že súd Vaše podanie vyhodnotí ako oneskorené.  

Trápi vás "Ako obnoviť dedičské konanie?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja babička už dávno zomrela. Mala dvoch synov, ktorí po jej smrti zdedili jej majetok. Notár navštívil jedného z mojich strýkov pre dedičské konanie, avšak môj strýko uviedol, že už nič nevlastní, takže dedičské konanie sa neušlo. Problém však spočíva v tom, že moje auto bolo zapísané na meno mojej babičky a ona tiež vlastnila nejaké pozemky. Je možné toto všetko ešte obnoviť?

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

(odpoveď odoslaná: 07.06.2023)

Dobrý deň, vo veci je potrebné postupovať podľa ust. § 211 Civilného mimosporového poriadku :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Návrh na dodatočné konanie o dedičstve je potrebné podať na okresný súd, v pôsobnosti ktorého sa skončilo predchádzajúce dedičské konanie po starej mame.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu, ako postupovať pri obnove dedičského konania, keď sme stratili relevantné dokumenty. Na koho sa v tejto situácii máme obrátiť? Týka sa to podielov vyplácaných z hôr. Sme traja súrodenci, naša mama zomrela v roku 2020 a odvtedy nič neobdržíme, pretože nebol zahájený žiadny dedičský proces. Mohli by ste mi poradiť, čo všetko k tomu potrebujeme? Vopred Vám ďakujem.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

(odpoveď odoslaná: 24.09.2022)

Dobrý deň,
ak už prebehlo dedičské konanie po vašej mame, k rozhodnutiu o dedičstve sa viete dostať prostredníctvom súdu, ktorý vo veci rozhodoval. V infocentre tohto súdu sa viete objednať na nahliadnutie do spisu a zistiť spisovú značku pôvodného dedičského konania po poručiteľke. Túto zistíte, ak uvediete o dedičské konanie po akom poručiteľovi sa jedná. 

Následne môžete podať návrh na začatia dedičského konania o novoobjavenom majetku. Poverený notár ako súdny komisár novoobjavený doposiaľ v dedičskom konaní neprejednaný majetok, ktorý bol pred smrťou vo vlastníctve poručiteľky, prejedná v novom dodatočnom konaní o dedičstve. V prípade, že by sa ale zistilo, že predmetný majetok, ktorý v návrhu budete žiadať predediť, nebude vo vlastníctve poručiteľky, súdny komisár uznesením konanie zastaví. 


Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Moja otázka znie: Kde môžem podať žiadosť o obnovenie dedičského konania, keď mám trvalý pobyt v Bratislave na adrese Za sokolovňou 1 a pozemky, ktoré majú byť predmetom prejednania, sa nachádzajú v katastrálnom území Myjava? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

(odpoveď odoslaná: 10.04.2022)

Dobrý deň,
miestna príslušnosť súdu sa nestanovuje ani podľa jednej z vyššie uvedených kritérií. Miestna príslušnosť podľa ustanovenia § 159 Civilného mimosporového poriadku:

Na dodatočné konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, na ktorom bolo konanie o dedičstve skončené.

 

Musíte teda zistiť, v obvode ktorého súdu bolo vedené dedičské konanie (pôvodné, v ktorom sa na pozemok zabudlo) a následne na ten súd podať návrh na dodatočné prejednanie dedičstva.


Trápi vás "Ako obnoviť dedičské konanie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Ak sa matka vzdala dedičstva po svojom otcovi aj za svojho syna (ktorý mal v tom čase 14 rokov), pretože po zosnulom zostal dlh, je možné, aby vnuk (ktorý má už 20 rokov) požiadal o obnovu dedičského konania po svojom nebohom dedovi? Toto sa týka prípadu, kedy doposiaľ neboli nájdení iní dedičia a zosnulý je i po 7 rokoch evidovaný na liste vlastníctva. Situáciu komplikuje aj to, že notárka tvrdí, že to už prejde na štát. Za odpoveď vopred ďakujem. - Martin

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

(odpoveď odoslaná: 21.01.2022)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že matka sa dedičstva po svojom otcovi vzdala. Vy ako vnuk ste zistili, že poručiteľ je vedený na liste vlastníctva určitých nehnuteľností, ktoré je možné že neboli predmetom dedenia. V otázke tiež uvádzate, že poručiteľ mal dlhy a preto sa matka dedičstva vzdala. Je však možné, že došlo vzhľadom na dlhy poručiteľa k odmietnutiu dedičstva a to je podstatný rozdiel - vzdanie sa dedičstva a odmietnutie dedičstva.

Ak sa matka dedičstva vzdala, potom tak musela urobiť v prospech iného dediča a vtedy je možné podať návrh v zmysle ust. § 211 Civil. mimospor. poriadku :

"(1/ Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná. "´
(2) V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.
(3) Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."
 
Ako sme uviedli vyššie, je rozdiel medzi vzdaním sa dedičstva a medzi odmietnutím dedičstva, ktoré má ten právny následok, že je neodvolateľné a týka sa aj majetku, ktorý by sa prípadne našiel aj v budúcnosti /ako ste to Vy teraz zistili/. V tomto prípade - odmietnutia dedičstva v minulosti -  nie je už možné podať návrh v zmysle ust. §  211 Civil. mimosporového poriadku.
 
Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta, aby pozrel doklady, ktoré máte k dispozícií, ako aj prešetril LV, ktoré v otázke spomínate.

 

 

 


Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň, Chcem sa opýtať, v roku 1994 som zdedil po otcovi nehnuteľnosť so záhradou. Po dohode som vyplatil troch súrodencov z nehnuteľnosti aj zo záhrady, s čím súhlasili. Momentálne si chcem dať vyhotoviť geometrický plán, avšak zisťujem, že na už vyplatenej záhrade súrodencom figuruje malá výmera 12m2, na ktorej je otcovo meno. Predpokladám, že táto výmera bola pri spisovaní podkladov na dedičské konanie neúmyselne prehliadnutá a nebola zahrnutá do predmetu dedičstva. Je nutné pri obnove dedičstva pozývať aj súrodencov, ktorí sú majiteľmi nehnuteľnosti? Malo by sa jednať len o opravu údajov na katastrálnom úrade, keďže dedičstvo, vyplatenie a súhlasy súrodencov prebehli bez problémov. Ďakujem za poradenstvo.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

(odpoveď odoslaná: 19.01.2022)

Dobrý deň,
áno o dodatočnom dedičskom konaní budú zo strany notára určite upovedomení aj Vaši súrodenci. Ak však nie je možné z ich strany sa dostaviť na pojednávanie, môžu Vás splnomocniť, aby ste ich zastupovali. Predpokladám, že sa takmer určite dohodnete, že máte nadobudnúť túto časť parcely Vy, bez toho, aby ste ich vyplácali. Ak tomu tak bude, odporúčam priamo do splnomocnenia uviesť, že môžete v mene súrodencov uzatvoriť takú dohodu, na základe ktorej by sa vzdali svojho podielu na tejto časti dedičstva vo Váš prospech bez výplaty.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň, po smrti nášho otca v roku 2012 sme sa my, tri sestry, vzdali dedičstva v prospech matky. Matka tým pádom nadobudla byt s garážou v celosti. Teraz však chce všetko darovať najstaršej sestre s tým, že v roku 2012 bol majetok ohodnotený sumou 60 000 €. Matka pri tomto hodnotení trvá, aj keď to po desiatich rokoch už nie je trhová cena. Keďže cena trojizbového bytu s garážou v blízkosti mesta Prešov je oveľa vyššia, mám obavy, že by som mohla prísť o peniaze. Môžem opätovne žiadať o dedičstvo po otcovi? Ďakujem za odpoveď. Zuzana

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

(odpoveď odoslaná: 12.12.2021)

Dobrý deň, pokiaľ ste dedičstva v dedičskom konaní po otcovi vzdali v prospech matky, potom je oprávnením matky, aby s takto nadobudnutým majetkom nakladala podľa svojho uváženia. Je teda oprávnením matky, aby nehnuteľnosti darovala výlučne aj len jednému súrodencovi.

Pokiaľ ide o hodnotu nehnuteľnosti, v tomto smere máte pravdu. Je vecou zodpovednosti darcu a obdarovaného ako určia hodnotu nehnuteľnosti v čase darovania v zmysle príslušných zákonov. Znalec. posudok pri darovaní nehnuteľnosti nie je povinnou náležitosťou darovacej zmluvy, avšak pri následnom predaji nehnuteľnosti obdarovaným bude musieť vedieť preukázať hodnotu nehnuteľnosti v čase darovania.

Obnovenie dedičského konania po otcovi už nie je možné.

 


Trápi vás "Ako obnoviť dedičské konanie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň, zistili sme, že majetok našich starých rodičov nebol prejednaný v dedičskom konaní. Jedná sa o ornú pôdu. Mám v tomto prípade poslať návrh na prejednanie novoobjaveného majetku v dedičskom konaní? Konkrétne ide o dedičské konanie po starom otcovi a po našej matke. Koľkokrát by som mal napísať návrh na prejednanie dedičského konania po starom otcovi (jedinou dedičkou bola jeho dcéra, naša matka), a koľkokrát po matke (dedičmi sme my, jej štyri deti)? Ak štyrikrát, mal by som napísať navrhovateľa každého osobitne?

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

(odpoveď odoslaná: 10.12.2021)

Dobrý deň,

dodatočné konanie o dedičstve je predmetom úpravy v § 211 Civilného mimosporového poriadku a v jeho zmysle, súd vykoná o novoobjavenom majetku poručiteľa dodatočné dedičské konanie, a to na základe návrhu. Avšak navrhovateľom môže byť iba dedič, ktorý žiada prejednanie ďalšieho majetku po poručiteľovi, teda nemusia to byť všetci dedičia. Návrh po starom otcovi môžete podať aj Vy, nakoľko Vaša matka už nežije a v dedičskom konaní po nej ste bol dedičom. Návrh môžete podať na miestne príslušný súd, na ktorom bolo pôvodné dedičské konanie skončené. Z tohto návrhu musí byť zrejmé ktorému súdu je určené, kto ho robí, akej veci sa týka (uveďte spisovú značku pôvodného dedičského konania s presným označením poručiteľa), čo sa ním sleduje (pripojte aj listinné dôkazy preukazujúce vlastníctvo poručiteľa) a podpis navrhovateľa.

Podanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Ak ho urobíte v listinnej podobe, je potrebné ho doložiť súdu v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Oba návrhy bude potrebné podať v počte piatich rovnopisov. Ak sa však nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, nie je to prekážkou a súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil. 


Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je možné obnoviť dedičské konanie po zosnulom otcovi. Dedičské konanie prebehlo pred 5 rokmi.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

(odpoveď odoslaná: 27.11.2021)

Dobrý deň,
žalobu na obnovu konania je možné podať iba v lehote 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo konanie ukončené. Vzhľadom na to, že vo Vašom prípade už uplynulo 5 rokov, znamená to, že lehota na podanie žaloby už uplynula a už nie je možné konanie obnoviť. Jedine, že by sa objavil nový majetok, ten bude možné dodatočne prejednať, avšak nebude sa to vzťahovať na veci prejednané v pôvodnom dedičskom konaní.


Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím, musí byť oznámené, že prebehlo dedičské konanie. Je možné, aby po pol roku neprebehlo dedičské konanie? Ďakujem. Zuzana

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

(odpoveď odoslaná: 08.08.2021)

Dobrý deň, v súčasnej situácii je skôr menej pravdepodobné, že dedičské konanie už bolo.

Ktorému notárvi bolo pridelené prejednanie dedičstva môžete zistiť v rozvrhu práce prísl. okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska v čase úmrtia a dátumu úmrtia. Treba hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu a následne môžete kontaktovať notára.

Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR /justice.sk/.


Trápi vás "Ako obnoviť dedičské konanie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako obnoviť dedičské konanie? (Dedičské právo)

Dobrý deň, mohli by ste mi poradiť, ako mám podať na súd návrh na priznanie dediča do dedičského konania? Môj biologický otec zomrel pred viac ako rokom a zatiaľ mi neprišla žiadna správa o dedičskom konaní, preto si myslím, že dedičské konanie prebehlo bez mojej prítomnosti. Ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom, Natalia.

Odpoveď: Ako obnoviť dedičské konanie?

(odpoveď odoslaná: 03.08.2021)

Dobrý deň, ktorý notár prejednával dedičstvo po Vašom otcovi môžete zistiť tak, že v rozvrhu práce prísl. okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska otca v čase smrti a dátumu úmrtia nájdete  notára, ktorý dedičstvo prejednával.  Treba hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu a nájdete notára, ktorého môžete kontaktovať. V prípade, že zistíte, že dedič. konanie je ukončené, spis už bude potom v archíve prísl. okresného súdu, ktorý môžete kontaktovať a žiadať a nahaliadnutie do spisu ako dcéra poručiteľa.

Ak by bolo dedič. konanie ukončené, potom v zmysle ust. § 485 ods. 1 Obč. zákonníka sa môžete domáhať vydania podielu na dedičstve, ktorý Vám ako zákonnému dedičovi prináleží /citujeme/ :

"Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča."

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako obnoviť dedičské konanie?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.