Máte
otázku?

Obnova dedičského konania po predkoch


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilina
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Obnova dedičského konania po predkoch

Môžem sám požiadať o obnovu dedičského konania a zdediť podiel z pôdy, ktorá nebola zahrnutá do dedičstva a v katastri je vedený na nebohú matku, jedna sa o štvrtinový podiel, ktorý mi pripadá po matke:.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Dobrý deň. 

V prípade, že ste objavili majetok, ktorý nebol v pôvodnom dedičskom konaní prejednaní, máte právo požiadať o dodatočné konanie o dedičstve.

 

Dodatočné konanie o dedičstve

 

Zákonnú úpravu dodatočného konania o dedičstve upravuje § 211 Civilného mimosporového poriadku, ktorý znie:

 

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.
V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.
Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."

 

V zmysle tohto ustanovenia je potrebné podať na miestne príslušný súd, na ktorom bolo dedičské konanie skončené, návrh na dodatočné konanie o dedičstve.

 

Poukazujem na judikatúru Najvyššieho súdu sp. zn. 2 Cdo 108/2008:

"Dôvodom dodatočného dedičského konania podľa § 175x OSP nie je vadné skutkové zistenie, ktoré mohlo mať vplyv na rozhodnutie, ktorým bolo pôvodné dedičské konanie skončené, ani porušenie procesných zásad pri konaní o rozhodovaní veci, ale neúplnosť skutkových podkladov týkajúcich sa len rozsahu majetku a dlhov poručiteľa, ktorá sa správnosti pôvodného rozhodnutia nedotýka. Konania o novoobjavenom majetku, na rozdiel od obnovy konania, neotvára vec už právoplatne skončenú, ale, naopak, na výsledky pôvodného dedičského konania nadväzuje, vychádza z nich, ale v ničom do stavu nimi vytvoreného nezasahuje. Aj v novom konaní sa postupuje podľa rovnakých ustanovení, aké sa použili v pôvodnom konaní.
Z uvedeného stručného výkladu zásad, podľa ktorých sa postupuje v konaní o novoobjavenom majetku, vyplýva, že v konaní o dodatočnom prejednaní dedičstva je preto okruh účastníkov (s výnimkou prípadu, keď bolo pôvodné dedičské konanie zastavené pre nemajetnosť alebo odovzdanie nepatrného dedičstva tomu, kto sa postaral o pohreb) ten istý, ako bol v pôvodnom konaní, v ktorom bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa konanie skončilo.
Objavenie ďalšieho poručiteľovho majetku nemôže byť totiž príležitosťou na to, aby ten, kto nevyužil alebo premeškal možnosť domáhať sa svojho práva v občianskom súdnom konaní cestou žaloby na vydanie dedičstva, dosiahol touto cestou uspokojenie svojho prípadného nároku na dedičstvo alebo jeho časť."

 

Návrh na dodatočné konanie o dedičstve

 

Návrh na dodatočné konanie o dedičstve musí obsahovať:

ktorému súdu je určené - na dodatočné konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, na ktorom bolo konanie o dedičstve skončené, t.j. súd, v obvode ktorého mal poručiteľ v čase smrti evidovaný trvalý pobyt.

- kto ho robí - návrh môže podať ktorýkoľvek z dedičov

- ktorej veci sa týka - je potrebné uviesť spisovú značku pôvodného dedičského konania, zároveň je potrebné uviesť identifikačné údaje navrhovateľa a poručiteľa

- čo sa ním sleduje - je potrebné odôvodniť prečo návrh podávate, o aký novoobjavený majetok sa jedná, zároveň k návrhu je potrebné pripojiť listinné dôkazy preukazujúce vlastníctvo tohto majetku poručiteľom v čase smrti, najmä kópiu listu vlastníctva, kúpne zmluvy a pod.

- podpis - návrh musí byť podpísaný navrhovateľom

 

Návrh je spoplatnený podľa položky 18a sadzobníka súdnych poplatkov, t.j. 1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať, najmenej 6,50 eura, najviac 165,50 eura.

 

Forma podania

Podanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa podanie nedoručí dodatočne súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada.

Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.

 

Zápisnica a úkony súdu

Zákon umožňuje, aby podanie, ktorým chcete požiadať o dodatočné konanie o dedičstve, bolo spísané priamo na súde. 

 

V zmysle § 14 Civilného mimosporového poriadku:

 

"Každý okresný súd je povinný spísať podanie do zápisnice a postúpiť ho bezodkladne príslušnému súdu. Takéto podanie má tie isté účinky, ako keby sa spísalo na príslušnom súde."

 

Aj keby ste sa rozhodli spísať podanie sám, súd musí posúdiť, či obsahuje všetky náležitosti. Ak nie, tak postupuje v zmysle § 129 Civilného sporového poriadku:

"(1) Ak ide o podanie vo veci samej alebo návrh na nariadenie neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia, z ktorého nie je zrejmé, čoho sa týka a čo sa ním sleduje, alebo ide o podanie neúplné alebo nezrozumiteľné, súd vyzve toho, kto podanie urobil, aby podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní.
 (2) V uznesení podľa odseku 1 súd uvedie, v čom je podanie neúplné alebo nezrozumiteľné a ako ho treba doplniť alebo opraviť a poučí o možnosti podanie odmietnuť.
 (3) Ak sa v lehote určenej súdom podanie nedoplní alebo neopraví, súd podanie odmietne; to neplatí, ak pre uvedený nedostatok možno v konaní pokračovať.
(4) Ak sa podanie opraví alebo doplní v celom rozsahu v súlade s výzvou podľa odseku 1 najneskôr do uplynutia lehoty na podanie odvolania proti uzneseniu o odmietnutí podania, o odvolaní proti tomuto uzneseniu môže rozhodnúť súd, ktorý ho vydal."

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň,
prajem môj dedo umrel v 1989 roku prebehlo ded. konanie, otec, ktorý už nežije zdedil polovicu z jednej parcely, bol zistený nepatrný majetok, vystrojil mu pohreb a konanie sa zastavilo. Na katastri som zistil, že dedo ešte figuruje vo viacerých LV, môžem podať doplnkové dedičské konanie? Bez ostatných účastníkov ded. konania v roku 89, keď dedo umrel? Ďakujem. Kamil

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.11.2021)

Dobrý deň, vo veci v súlade s ust. § 211 Civil. mimospor.poriadku je treba podať návrh na súd o dodatočné konanie o dedičstve :

"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."
 
V súlade s ust. § 159 Civil. mimospor. poriadku je miestne príslušný súd, na ktorom bolo konanie o dedičstve skončené.
Dohoda o v dedičskom konaní je vždy možná, ale bez účasti ostatných dedičov dedičské konanie nie je možné. Zo strany ostatných dedičov resp. ich právnych nástupcov /vnukovia starého otca/ je možné, aby sa vzdali svojich podielov vo Váš prospech ako dediča - vnuka starého otca.

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň,
potrebovala by som od Vás radu. V roku 1993 prebehlo dedičské konanie na OS Bratislava-vidiek. Nakoľko sa teraz objavil majetok, ktorý nebol prejednaný na dedičskom konaní v r.1993, musíme požiadať o dodatočne dedičské konanie a keďže bol tento OS Bratislava-vidiek zrušený, na ktorý súd by sme mali podať žiadosť o dodatočne prejednanie dedičstva. Pani, po ktorej má byt prejednané dedičské konanie v čase smrti nemala trvalý pobyt na území SR. Ďakujem za odpoveď
Mária D.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.11.2021)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že platí ust. § 158 a § 159 Civil. mimosporového poriadku :

"Miestna príslušnosť súdu

§ 158

Na konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, v ktorého obvode
a) mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu,
b) sa nachádza majetok poručiteľa, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a),
c) poručiteľ zomrel, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a) alebo písmena b).
 
§ 159
Na dodatočné konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, na ktorom bolo konanie o dedičstve skončené."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že treba podať návrh dodatočné konanie o dedičstve v zmysle ust. § 211 Civil. mimospor. poriadku na okresný súd, kde bolo pôvodné dedičské konanie. Okresný súd Bratislava - vidiek zanikol zrušením zlúčením a premenovaním súdu na Okresný súd Bratislava III v roku 1996. V súčasnosti platí, že sídlom Okresného súdu Bratislava III je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava III; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava III a územný obvod okresu Senec.
Adresu súdu nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR /link : https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_104/.
 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať ohľadom dodatočného dedičského konania. Vlastním záhradu kde ma podiel jedna pani reps. Mala jej matka v čiastke 2/80. Pani po matke všetko zdedila ako jediná vlastnícka a chcela mi odpredať podiel. Kataster však podiel nezapísal, lebo sa nenachádza v dedičskom konaní po jej matke. Na liste vlastníctva však matka jej matka figuruje. Ako mame postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.07.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade musí podať návrh na dodatočné prejednanie dedičstva, aby tento podiel 2/80 bolo možné v katastri prepísať na osobu, od ktorej ho chcete kúpiť. Za súčasného stavu (kedy je na LV zapísaná jej mama) to neviete spraviť. To platí aj vtedy, ak je jedinou dedičkou.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Obnova dedičského konania po predkoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň,
môžem sám požiadať o dedičstvo a zdediť podiel z pôdy vedený v katastri na nebohú matku ? Po smrti matky v r. 1996 dedičské konanie nebolo, pretože matka bola nemajetná a na tento podiel s pôdy sa nejakým spôsobom neprišlo. Peter

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2021)

Dobrý deň,
riešením Vami uvedenej situácie je využitie ust. §  211 Civil. mimosporového poriadku :

" (1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.

(2) V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.
(3) Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že je potrebné podať návrh na súd podľa miesta trvalého bydliska Vašej matky v čase úmrtia a požiadať o dodatočné konanie o dedičstve.

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň,
moja mama zomrela v roku 2011 a brat v roku 2018, po bratovi zostali manželka a dve deti, zistila som, že po nej ostali pozemky (orná poda a trávnatý trvalý porast), ktoré neboli v dedičskom konaní. Ako v takom prípade postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.06.2021)

Dobrý deň, vo veci je potrebné podať návrh na súd na dodatočné konanie o dedičstve v zmysle ust. § 211 Civil. mimosporového poriadku :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Návrh podajte na príslušný okresný súd miesta trvalého bydliska matky v čase úmrtia, teda pôvodný súd, ktorý prejednával dedičstvo po úmrtí v roku 2011. Keďže brat zomrel, dedičom po ňom budú jeho dve deti, ako aj Vy ako dcéra poručiteľky. Okolnosť, že brat ako syn matky zomrel tiež treba uviesť, a pripojiť aj dedič. rozhodnutie, a uviesť dedičov. Manželka Vášho nebohého brata nie je zákonným dedičom po Vašej matke, lebo nie je jej potomkom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať: s bratom sme v roku 1987 dostali formou darovacej zmluvy od starých rodičov ich rodinný dom (drevenicu) a priľahlé pozemky pri dome. V tej dobe sme nevedeli o pozemkoch, kde sú starí rodičia ako spolupodielnici, lebo ich obhospodarovalo roľnícke družstvo. V priebehu rokov 1987 až 2013 som drevenicu zbúral a vybudoval som namieste drevenice rodinný dom, kde bývam. Na konci minulého roku som zistil, že starí rodičia sú vlastníci podielov na niekoľkých nehnuteľnostiach, a tieto podiely by som chcel previesť na seba, ako na dediča. Starí rodičia mali okrem mojej matky ešte štyri deti. Všetci sú už nebohí, ale zostali po nich deti. Tu však vidím problém v tom, že ako vnúčence starých rodičov majú tiež nárok na tento podiel po rodičoch. Neuprednostňuje ma, ako dediča pôvodná dedičská zmluva z roku 1987, kedy sme spolu s bratom dedili po starých rodičoch? Oplatí sa otvoriť pôvodné dedičské konanie? Mám šancu dostať podiely starých rodičov z nehnuteľnosti.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.04.2021)

Dobrý deň,
pôvodná darovacia zmluva Vás voči ostatným dedičom žiadnym spôsobom nezvýhodňuje. Ak budete chcieť získať ich podiely na nehnuteľnostiach, budete musieť iniciovať dodatočné prejednanie dedičstva. V rámci tohto konania sa následne môžete s ostatnými dedičmi dohodnúť, že im vyplatíte ich podiely. Tým získate podiel na týchto nehnuteľnostiach. To, či sa to oplatí závisí od toho o aké nehnuteľnosti sa jedná, či sa oplatí vyplácať ostatných dedičov, či majú nehnuteľnosti perspektívu...


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Obnova dedičského konania po predkoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň,


Vážený pán doktor, zdvorilo Vás prosím o Vás právny názor na popísaný stav.
Moja nebohá mama mala 6 súrodencov. Po smrti jej rodičov ( mojich starých rodičov ) prebehlo dedičské konanie, v ktorom prirodzené v súlade s morálnym pravom pripadol dom so záhradou slobodnej tete, ktorá žila s rodičmi až do ich smrti. Táto teta nikdy vlastne deti nemala a až dlho po smrti aj posledného rodiča, keď mala cca 50 rokov sa vydala za vdovca, ktorý mal 3 dospelé deti, ktorá už mali vlastná rodiny, a ktoré si teta z pochopiteľných dôvodov právne už neosvojila. Pozemky - role, ktoré v danej, ( - minulej ) dobe obhospodarovalo bez náhrady JRD, neskôr v reštitúcii pripadli všetkým 7-mím súrodencom - ( mojim tetám a strýkom, v čítané moje mamy ) v rovnakom pomere. Moja mama a všetci jej súrodenci sú už dávno nebohí. Súrodenci mojej mamy boli všetci ženatí a vydaté ale oni ba ani ich partneri už tiež dávno nežijú. Deti nemala ani ďalšia teta, ktorá mala celý život manžela, ktorý mal pekáreň a, ktorý zomrel skôr ako sa reštitúcie dožil. Synovec nebohého manžela tejto tety sa po smrti strýka s touto tetou dohodol, že on bude v jej mene pekáreň reštituovať a ona prepise naňho aj majetok s doživotným užívacím pravom. Dôvod bol, že ju aj dochová, nakoľko žili v jednej dedine na juhu Slovenska a dom bol vlastne súčasť pekárne. To bolo podľa nás v súlade s vôľou tety a tiež aj z morálneho hľadiska správne. Tak sa aj stalo.
Jediná zo všetkých 7-mich súrodencov, ktorá si to po reštitúcii pozemkov po mojich starých rodičoch právne vysporiadala bola moja mama. Po jej smrti 21 rokov dozadu som to teda zdedil na základe dedičského konania ja. Ostatných 6/7 (sedmín) je stále na katastri vedených na nebohé tety a strýkov. Je mi ľúto, že to obhospodaruje dlhé roky holandska spol., ktorá síce mne niečo platí ale z toho ostatného nemá nikto nič. Neviem, či by som mohol apom 2 sedminové podiely po dvoch nebohých tetách, ktoré nemali vlastne deti získať do vlastníctva ja. Moji pokrvní bratranci z rodiny mojej mamy sú pokiaľ viem tiež nebohí.
Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za radu. Prajem Vám pekný deň.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.04.2021)

Dobrý deň, jediný v súčasnosti právne možný spôsob ako vysporiadať spoluvlastníctvo je cez súd.

Účastníkmi konania budú dedičia nebohých. Nie je jednoduché všetkých označiť, hlavne ak nepoznáte okolnosti, ako sa dedilo. Čo je asi najzlozitejsie, ze nemôžete nikoho vynechať, inak súd žalobu zamietne, pretože ide o nerozlučné spoločenstvo. 

Na súde môžete žiadať, aby sa to vysporiadalo.

Často sa to rieši aj tak, ze sa niekto podujme to predediť a následne mu to dedičia prevedú do vlastníctva. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať môj starký kedysi po svojom otcovi veľa majetku získal, len ho nechcel a odmietol. Teraz by ho chcel získať späť, dá sa to ešte? Ako zistíme kde koľko majetku mal ? Už je zosnulý, no starká bý rada vedela so synom. Ďakujem.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2021)

Dobrý deň,
pokiaľ starý otec svojho času odmietol dedičstvo, tento pojem uvádzate v otázke, pre ozrejmenie uvádzame, že odmietnutie dedičstva znamená, že dedič nededí po poručiteľovi  a v prípade odmietnutia dedičstva platí, ako keby sa smrti poručiteľa nedožil.

Ak by chcel teraz zvrátiť tento stav, z právneho hľadiska to nie je možné.

Čo bolo kedysi predmetom dedenia, v tejto veci by ste museli kontaktovať prísl. okresný súd, kde by ste museli požiadať o nahliadnutie do dedičského spisu a žiadosť odôvodniť, napr. nemáte dedičské rozhodnutie, nie ej Vám známy jeho obsah čo bolo predmetom dedenia.   

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň,
prosím o radu. Je možné obnoviť dedičské konanie po sestre mojej matky? Dedili sme byt a odbili nás sumou, ktorú vraj odhadol odborník, no skutočná trhová cena je omnoho vyššia. V zákonnej lehote sme sa neodvolali. Konanie bolo 6. 12. 2019 tzn že už je to vyše roka právoplatne.

Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.01.2021)

Dobrý deň,
ak sa dodatočné prejednanie dedičského konania má týkať iba hodnoty nehnuteľnosti, nie sú splnené podmienky na dodatočné prejednanie dedičstva, neobjavil sa totiž žiadny nový majetok. Trhová hodnota nehnuteľnosti, ktorá sa určí v dedičskom konaní je záväzná iba v rámci dedičského konania. Nehnuteľnosť je možné predať aj za vyššiu sumu. V prípade, že došlo k uzatvoreniu dedičskej dohody, na základe ktorej Vám vyplatili podiel z bytu na základe dohodnutej (resp. odhadnutej) sume, máme za to, že touto dohodou ste viazaný. Ak ste mali podozrenie z podhodnotenia nehnuteľnosti, bolo to potrebné riešiť priamo v dedičskom konaní, pred uzatvorením dedičskej dohody.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Obnova dedičského konania po predkoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Objavila som majetok po mojom ockovi, je to pôda a les. A zároveň som zistila, že nie je ešte zdedené prevedené z jeho otca na neho. Ako postupovať ďakujem.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.01.2021)

Dobrý deň,
postup závisí od toho, či po Vašom dedovi boli predmetné nehnuteľnosti zohľadnené v dedičskom konaní, sú uvedené v dedičskom rozhodnutí a iba v katastri nehnuteľností nedošlo zatiaľ k zmene vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Ak je tomu tak, je potrebné upozorniť na túto skutočnosť kataster. Ten vykoná opravu v zápise na základe právoplatného rozhodnutia notára. Následne budete môcť iniciovať dodatočné prejednanie dedičstva po Vašom otcovi.

Ak sa však na nehnuteľnosti zabudlo aj v dedičskom konaní po Vašom dedovi, bude potrebné dodatočne prejednať toto dedičské konanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu, ako postupovať v tomto prípade :
môj starý otec zomrel pred 6-timi rokmi. Dedičské konanie bolo do roka ukončené, nemám súrodencov, mama zomrela ešte predtým, otec nemal už žijúcich súrodencov, bol som jediný dedič. Teda jednoduché dedičské konanie. Pred rokom sa objavili pozemky, ktoré sú vo vlastníctve otca.
Prosím o radu, ako postupovať. Dedičské konanie podľa bydliska zosnulého otca sa konalo v Bratislave 1. Vopred Vám ďakujem.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.11.2020)

Dobrý deň,
v súlade s ust. § 211 Civil. mimosporového poriadku je potrebné podať návrh na súd na dodatočné konanie o dedičstve :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Prísl. súdom bude OS Bratislava I.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, ako prebieha obnova dedičského konania po predkoch ohľadom nového majetku? Ako začať?

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.09.2020)

Dobrý deň,

 

predpokladám, že v stručnej otázke ste sa chceli zrejme informovať o možnosti prejednania novoobjaveného majetku a nie obnove konania ako takej. Pri dedení nie je vylúčené, že sa v konaní určitý majetok vynechá. Ak taká situácia nastane, je možné podať návrh na vykonanie dodatočného konania o dedičstve vo vzťahu k takému novoobjavenému majetku. Podotýkam, že ak sa objaví len dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Obnova dedičského konania po predkoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň,

dovoľujem si Vás touto cestou poprosiť o radu. Zistili sme, že jeden pozemok, ktorý užíval môj starý otec, neskôr rodičia, v súčasnosti je v družstevnom hone, je stále na LV evidovaný na starého otca v podiele 35/60. Zvyšok je evidovaný na jeho nežijúcich súrodencov. Starý otec zomrel v r. 1994. Dedičské konanie bolo ukončené v r. 1996. Prečo daný pozemok, resp. podiel na danom pozemku, nie je uvedený v dedičskom konaní neviem. Dočítala som sa, že existuje institut dodatočného konania o dedičstve. Moja otázka súvisí s dedičmi. Starý otec z prvého manželstva mal 4 deti, moju mamu a jej troch súrodencov. Pozemok mal už počas prvého manželstva. Po smrti starej mamy sa oženil. Jeho druhá manželka mala 5 svojich deti. Druhá manželka je už tiež po smrti. Pokiaľ viem asi 4 jej deti tiež už nežijú. Majú potomkov, ale ich celkom nepoznáme. Moja otázka je, keby sme pristúpili k dodatočnému konaniu o dedičstve, boli by účastníci dedičského konania aj deti druhej manželky starého otca, prípadne ich potomkovia? Alebo, keďže pozemok vlastnil už s prvou manželkou, jeho druhá manželka už nežije, dedičmi by boli len jeho vlastné deti? Traja súrodenci mamy by súhlasili s prepisom pozemku, resp. podielu na pozemku, na mamu. Problém môže byť vetva po druhej manželke starého otca. Totižto už v minulosti mali neadekvátne nároky od mamy a jej súrodencov. Prípadne existuje iná cesta, ako by sme mohli získať vlastníctvo zo starého otca na mamu?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2020)

Dobrý deň,
bez ohľadu na to, kedy nadobudol ten pozemok (či pred druhým alebo až po uzavretí druhého manželstva), vždy po poručiteľovi dedia jeho potomci (pokrvní a právni). Tzn. že ak Váš starý otec neosvojil deti svojej druhej manželky (nestal sa ich právnym otcom), dediť budú iba jeho deti.

Hoci ho manželka "prežila" a pozemok bol v dedičskom konaní opomenutý, pri pozostalej manželke sa v prvej dedičskej skupine neuplatní zásada prezentácie. Tá platí iba pre potomkov. Tzn. že na miesto bývalej manželky, ktorá ho prežila a možno aj dedila časť v pôvodnom dedičskom konaní v roku 1996, nebudú dediť jej deti, ani vplyvom zásady reprezentácie.

Pozemok musíte prejednať v dodatočnom dedičskom konaní, inak nedôjde k prechodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností (dedičia sa musia o dedení dohodnúť alebo musí o dedení rozhodnúť notár autoritatívne).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, v roku 2009 nám zomrel otec dedičské konanie prebehlo nasledujúci rok sme štyria súrodenci traja sa vzdali dedičstva, ktoré prešlo na mňa takže som sa stal dedičom všetkého majetku aj dlhov, ktoré boli uvedené v dedičskom konaní. Teraz som zistil, že otec bol vlastníkom pozemkov, ktoré neboli zahrnuté do dedičstva. Chcem sa spýtať, že ako zahrnúť novoobjavený majetok do dedičstva, a že, či ten novoobjavený majetok budem dediť iba ja ak som už prebral predtým dedičstvo alebo, či sa to zasa bude deliť na všetkých štyroch súrodencov Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.03.2020)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že súrodenci sa vzdali svojho podielu na dedičstve vo Váš prospech.

Pre vysvetlenie : Vzdanie sa dedičstva v prospech ostatných dedičov neznamená, že dedič, ktorý sa vzdal svojho podielu na dedičstve v budúcnosti už nemôže dediť po poručiteľovi ak by sa objavil ďalší majetok, ktorý predmetom dedenia nebol.

Iné by to bolo v prípade, že by dedičia - 3 súrodenci dedičstvo odmietli;  odmietnutie dedičstva v podstate z právneho hľadiska znamená, ako keby sa dedič smrti poručiteľa nedožil. Ak by dedičia  - 3  súrodenci - vo Vašom prípade dedičstvo odmietli,  potom dedičom o novoobjavenom majetku budete len Vy a nie aj súrodenci.

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ sa súrodenci len vzdali svojho podielu na dedičstve, potom budú dedičmi v konaní o novoobjavenom majetku, pokiaľ sa v dodatočnom konaní o dedičstve nedohodnete inak, teda vzdajú sa svojich podielov na pozemku vo Váš prospech.


Podľa ust. § 211 CIvil. mimosporového poriadku je potrebné podať na súd,ktorý prejednával dedičstvo, návrh na dodatočné konanie o dedičstve (citujeme) :
"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.
(2) V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.
(3) Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Pred 10 rokmi mi zomrel otec, bolo spravené dedičské konanie. Lenže pri dedičskom konaní sa nezistili všetky vlastníctva môjho otca (trezory, majetkové podiely v spoločnostiach).  Je možné sa k tomu nejako dopracovať aj po toľkých rokoch, alebo ako to je v tejto problematike s premlčacou dobou? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.11.2019)

Dobrý deň, 

vo veci je možné podať návrh na súd na dodatočné konanie o dedičstve podľa ust. § 211 Civil. mimosporového poriadku :

" (1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Pokiaľ ide o majetkový podiel v spoločnosti ako jej spoločníka, je možné, že spoločenská zmluva dedenie obchodného podielu vylučuje v zmysle ust. Obchodného  zákonníka. Podľa ust. § 12 zákona o obchodnom registri máte právo nahliadnúť do obchodného registra a robiť si z neho výpisy po zaplatení súdneho poplatku. Obchodný register vedie okresný súd v sídle kraja .

K otázke trezoru Vám ako dedičovi sa banka nevyjadrí, túto okolnosť musí zistiť notár, lebo banka je viazaná bankovým tajomstvom.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Obnova dedičského konania po predkoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem. Prosím Vás o radu. Po jednom roku od smrti môjho otca, ktorého som po rozvode rodičov ani nepoznala, som sa dozvedela, že jeho matka vlastnila zopár nehnuteľnosti v malých podieloch, ktoré sú aj dnes na jej mene (mene nebohej babky) a chce ich odkúpiť väčšinový vlastník. O smrti otca som sa dozvedela od právničky, ktorá ma mesiac po jeho smrti vyzvala na spísanie zápisnice vo veci dedičstva. Po skúmaní právnicka nenašla žiadny majetok môjho nebohého otca a konanie ukončila. Prosím Vás o radu ako postupovať (požiadať o nové dedičské konanie, aby sa majetok nebohej babky prepísal na dedičov, aby sa nehnuteľnosti mohli predať? (teraz žijú dve deti otcovho brata a dve deti otca). Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.10.2019)

Dobrý deň, 
vo veci majetku po nebohej starej matke musíte podať v zmysle ust. § 211 Civilného mimosporového poriadku návrh na súd na dodatočné konanie o dedičstve a to na súde, kde prv skončilo dedič. konanie po vašej starej matke.
 Citujeme ust.§ 211  Civil. mimospor. poriadku :
"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.
(2) V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.
(3) Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."

K návrhu na dodatočné konanie o dedičstve pripojte aj listiny, ktorými osvedčite, že Váš otec zomrel, jeho rodný list a že ste jeho dieťaťom- váš rodný list, ako aj dedič. uznesenie po vašom otcovi, prípadne aj ďalšie údaje, ktoré sú vám známe o dedičoch po starej matke a majetku.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť ohľadom obnovy dedičského konania po predkoch. Objavili sme pozemky, ktoré sú ešte stále písané na moju nebohú starú matku, ktorá umrela v roku 1976. Ona mala jediného syna (môjho otca), ktorý však umrel ešte pred ňou. Ako sa v tomto prípade postupuje pri obnove dedičského konania? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.08.2019)

Dobrý deň, 

V prípade, že ste objavili majetok, ktorý nebol v pôvodnom dedičskom konaní prejednaní, máte právo požiadať o dodatočné konanie o dedičstve (obnova dedičského konania).

Zákonnú úpravu dodatočného konania o dedičstve upravuje § 211 Civilného mimosporového poriadku, ktorý znie:

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.
V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.
Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."

Uvedené ustanovenie hovorí o tom, že je potrebné podať na miestne príslušný súd, na ktorom bolo dedičské konanie skončené, návrh na dodatočné konanie o dedičstve. Príslušný súd nájdete na osvedčení o dedičstve, ktoré vydal súd (súdny komisár).

Je potrebné podať návrh na dodatočné konanie o dedičstve. Návrh na dodatočné konanie o dedičstve musí obsahovať:

-  na dodatočné konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, na ktorom bolo konanie o dedičstve skončené, t.j. súd, v obvode ktorého mal poručiteľ v čase smrti evidovaný trvalý pobyt. => ktorému súdu je návrh určený

- návrh môže podať ktorýkoľvek z dedičov => je potrebné upresniť kto návrh podáva

- je potrebné uviesť spisovú značku pôvodného dedičského konania, zároveň je potrebné uviesť identifikáciu osôb (navrhovateľ a poručiteľ) => je potrebné upresniť čoho sa návrh týka, resp. akého konania

- je potrebné odôvodniť prečo návrh podávate, o aký novoobjavený majetok sa jedná, zároveň k návrhu je potrebné pripojiť listinné dôkazy preukazujúce vlastníctvo tohto majetku poručiteľom v čase smrti, najmä kópiu listu vlastníctva, kúpne zmluvy a pod. => čo je cieľom vášho návrhu

- podpis - návrh musí byť podpísaný navrhovateľom

S návrhom sa spája i poplatková povinnosť, ktorá môže byť najmenej 6,50 eura, najviac 165,50 eura.

Podanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, avšak ak je podaný v elektronickej podobe musí byť dokument podpísaný kvalifikovaným podpisom, ktorý je zriadený na občianskom preukaze s čipom.

Ak váš otec zomrel ešte predtým ako zomrela vaša babka, tak neopomenuteľnými dedičmi sú v tomto prípade potomkovia vášho otca, a teda vnuci a vnučky vašej starej mamy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dá sa zrušiť návrh na prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku po nebohej.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.08.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. §  211 Civil. mimosporového poriadku platí :

"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.

(2) V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.

(3) Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."

V otázke sa pýtate či môžete návrh na dodatočné konanie o dedičstve zobrať späť. Podľa ust. § 29 Civil. mimosporového poriadku platí, že môžete návrh na začatie konania späť, a to celkom alebo sčasti. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Súd konanie nezastaví, ak sa mohlo začať aj bez návrhu a je potrebné v konaní pokračovať,  ako aj v prípade, ak niektorý z účastníkov so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí.

Bude závisieť od dôvodov späťvzatia návrhu na dodatočné prejednanie dedičstva,  ako aj od toho, čo malo byť predmetom dodatočného prejednania dedičstva, keďže štát má záujem na tom, aby vlastnícke vzťahy ohľadom majetku poručiteľa boli vysporiadané, čo vyplýva aj z ust. § 211 ods. 2 Civil. mimosporového poriadku.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Obnova dedičského konania po predkoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Obnova dedičského konania po predkoch.
Dobrý deň. Môj manžel podal návrh na obnovenie dedičského konania po predkoch cez advokáta na pokyn svojej sestry. Každý zo súrodencov zdedil jednu šestinu. Problém je v tom, že náklady za advokátske služby z dedičov nikto nechce uhradiť z dôvodu, že advokát zastupoval iba môjho manžela. Ide o sumu 374 e neuplatňovali sme si ani cestovné náhrady + iné výdavky spojené z vybavovaním. Je nejaká možnosť vymáhania si nákladov spojených za ded. konanie? V prípade predaja pôdy musí manžel súhlasiť ak vlastní iba 1/6 ?
s pozdravom Mária.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.07.2019)

Dobrý deň, 

ak Vášho manžela v dedičskom konaní zastupoval advokát, dedičia nie sú povinný mu prispieť sumou na odmenu advokáta, ktorý zastupoval v dedičskom konaní len Vášho manžela. 

Pokiaľ ide o súhlas Vášho manžela s predajom zdedenej pôdy, s týmto on súhlasiť nemusí.

Platia ust. Obč. zákonníka :

"§ 140 : Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

§ 141

(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.

(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu.

§ 142

(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, zistilo sa, že môj dedko vlastnil pozemky. Jeho dedičom mal byt môj otec, ktorý je už zosnulý. Chcem sa opýtať, či sa v takomto prípade otvára dedičské konanie po dedkovi kde by dedil otec a potom sa následne otvára otcove dedičské konanie, aby sme dedili my jeho deti. Alebo stačí ak sa otvorí iba dedkove dedičské konanie? Ďakujem.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.05.2019)

Dobrý deň,

keďže vlastníkom pozemku je Váš starý otec, je potrebné podať návrh na súd podľa miesta trvalého pobytu v čase úmrtia a požiadať o dodatočné konanie o dedičstve, ku ktorému návrhu pripojíte aj doklad o dedič. konaní po Vašom otcovi, aby ste preukázali právne nástupníctvo.

Nemôžete požiadať o obnovenie dedič. konania po Vašom otcovi, keďže on už nemôže byť dedičom, lebo zomrel, a nie je vlastníkom nehnuteľnosti /vlastníkom je Váš nebohý starý otec/.

Podľa ust. § 211 Civilného mimosporového poriadku platí /citujeme/ : 

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Pred dvoma rokmi prebehlo dedičské konanie po matke a všetci súrodenci sme sa vzdali dedičstva v prospech otca. Teraz sa objavilo ďalšie dedičstvo (dôchodkové sporenie). Kto má nárok na predmetné dedičstvo iba otec (manžel) alebo aj deti ?

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.04.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 21 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení platí :

"Podmienky dedenia v doplnkovom dôchodkovom sporení

Aktuálna hodnota osobného účtu účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku je predmetom dedenia, ak zomretý účastník, poberateľ dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku v účastníckej zmluve neurčil ako oprávnenú osobu na vyplatenie aktuálnej hodnoty osobného účtu inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu."

Záver

Pokiaľ poručiteľ v zmluve s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou určil oprávnenú osobu , tak sa peniaze vyplatia jej. 

Ak poručiteľ v zmluve neurčil žiadnu oprávnenú osobu, potom nastupuje dedičské konanie a zostatok na sporiacom účet je predmetom dedenia.

V otázke uvádzate, že ste sa vzdali dedičstva v prospech otca. 

Keďže ste dedičstvo neodmietli, iba ste s vzdali dedičstva v prospech otca, potom budete dedičmi zostatku na predmetnom účte avšak za podmienky, že Vaša mama v zmluve so správcovskou spoločnosťou neurčila oprávnenú osobu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Obnova dedičského konania po predkoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás v mene svojho otca poprosiť o radu k znovuobjavenému dedičstvu po jeho rodičov a taktiež po jeho starých rodičoch. Do dedičstva sa nevieme z akého dôvodu nedostalo kopec LV, na ktorých sú v podiele alebo v 1/1 vlastníci. Otec ma troch súrodencov, ktorí o tejto skutočnosti už vedia, nakoľko sme ich informovali, ale problém je ten, že dediť by chceli, ale bez akejkoľvek spolupráce a o platení ani nehovoriac. Preto nevieme ako ďalej postupovať, a či je možné niekde ošetriť to, že my by sme všetko vyhľadali, vydokladovali, začali riešiť, platili a v konečnom dôsledku oni by prišli k pozemkom ako "slepý k zrnu"! Popravde, jedna sa o pozemky, aktuálne v dvoch okresoch, voľakedy patrili pod jeden okres. Momentálne sme v stave, že nevieme ani ako začať. Ďakujem za radu, s pozdravom Ľubica

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.04.2019)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku je jednoduchá.

V uvedenom platí ust. § 211 Civil. mimosporového poriadku /citujeme/ :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Návrh na dodatočné konanie o dedičstve musí obsahovať:

ktorému súdu je určené - na dodatočné konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, na ktorom bolo konanie o dedičstve skončené, t.j. súd, v obvode ktorého mal poručiteľ v čase smrti evidovaný trvalý pobyt.

- kto ho robí - návrh môže podať ktorýkoľvek z dedičov

- ktorej veci sa týka - je potrebné uviesť spisovú značku pôvodného dedičského konania, zároveň je potrebné uviesť identifikačné údaje navrhovateľa a poručiteľa

- čo sa ním sleduje - je potrebné odôvodniť prečo návrh podávate, o aký novoobjavený majetok sa jedná, zároveň k návrhu je potrebné pripojiť listinné dôkazy preukazujúce vlastníctvo tohto majetku poručiteľom v čase smrti, najmä kópiu listu vlastníctva, kúpne zmluvy a pod.

- podpis - návrh musí byť podpísaný navrhovateľom.

 

Zákon umožňuje, aby podanie, ktorým chcete požiadať o dodatočné konanie o dedičstve, bolo spísané priamo na súde. 

V zmysle § 14 Civilného mimosporového poriadku platí :

"Každý okresný súd je povinný spísať podanie do zápisnice a postúpiť ho bezodkladne príslušnému súdu. Takéto podanie má tie isté účinky, ako keby sa spísalo na príslušnom súde."

 

T.j. : V zmysle uvedeného podajte návrh na dodatočné konanie o dedičstve na súd, kde bolo dedičské konanie po predkoch ukončené.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec zomrel pred 7 rokmi. Prebehlo dedičské konanie. Teraz mu došiel z banky list o tom, že je tam vedená vkladná knižka na jeho meno a v júni zaniká jej platnosť a peniaze prepadnú, ak si ich nepríde vybrať. Ako jediný dedič som sa dozvedela, že ide asi o 280eur, ktoré mi však peňažný ústav nemôže vydať, lebo táto vkladná knižka nebola zahrnutá do dedičského konania. Chcem sa opýtať, či notár nie je povinný pri dedičskom konaní si vyžiadať informácie z fin. Inštitúcií, a či teraz mám na svoje náklady žiadať o obnovenie dedičského konania, hoci nedošlo k chybe mojou vinou. Mám za to, že súdne poplatky a poplatky notárovi budú vyššie a neoplatí sa mi otvárať nové dedičské konanie. Alebo mám aj inú možnosť? Keďže si myslím, že došlo k chybe na strane notára. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2019)

Dobrý deň, 

vo veci v zmysle ust. § 211 Civil. mimospor. poriadku podajte návrh na dodatočné konanie o dedičstve /citujeme / :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Prečo by ste mali nechávať  peniaze Vášho otca banke ? Nie je dôvod. 

Súdny poplatok bude predstavovať 6,50 €, odmena notára 2 % plus DPH plus náklady notára.

Od banky žiadajte aj úroky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Ďakujem za Vašu odpoveď. Mám ešte jeden dotaz. Je možné, aby developer na neprevedených pozemkoch robil výstavbu rodinných domov bez toho, že by snažil zistiť komu to patria ? Ďakujem.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Podľa ust. § 58 a nasl. stavebného poriadku platí, že "žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby. Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu."

Podľa ust. § 139  stavebného poriadku pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie 
a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,
b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,
d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.

 

S obsahom stav. povolenia sa môžete oboznámiť na stránke obce.

Vlastníkov pozemku zistíte na stránke https://zbgis.skgeodesy.sk/, alebo katasterportal.sk.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Obnova dedičského konania po predkoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň. V katastrálnej mape sme zistili, že starí rodička mali nejaké pozemky, ktoré neboli v dedičskom konaní rodičov vedené. Rodičia už nežijú. Moja otázka je, či je možné otvoriť dedičské konanie a požiadať o tieto pozemky ako vnuk. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.02.2019)

Dobrý deň,

vo veci je potrebné podať návrh na súd na dodatočné konanie o dedičstve.

Podľa  § 159 Civil. mimosporového poriadku na dodatočné konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, na ktorom bolo pôvodné konanie o dedičstve skončené.

Podľa ust. § 211 Civilného mimosporového poriadku platí :

"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

 

Či bude dedičom po poručiteľovi vnuk uviesť nevieme, keďže nepoznáme, kto bol pôvodným dedičom, alebo inakšie : pokiaľ povôdný dedič nežije, dedičom v tomto dodatočnom dedičskom konaní budú jeho dedičia, teda môže byť ním aj vnuk poručiteľa ako vlastníka pozemku, o ktorý v dedičskom konaní pôjde.

Podla § 473 Občianskeho zákonníka platí :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o právnu radu, ktorá sa týka zákona č. 180/1995, ktorý obmedzil delenie poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Ide o nedoriešené dedičské konanie po zomrelej, ktorá zomrela v roku 1976. Boli sme už včera u notárky k tomuto dedičskému konaniu, ale ta zakázala deliť poľnohospodársku pôdu v zmysle zákona č.180/1995. Keďže sme neboli na to pripravený, konanie bolo odročené kým sa ako dediči nedohodneme. Moja otázka znie: Tento zákon platí od septembra 1995, čiže by sa toto obmedzenie na delenie pôdy nemalo týkať zomrelých pred septembrom 1995? Vopred moc ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.01.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Konštatovanie notárky v uvedenom prípade - zákaz drobenia pozemkov podľa ust. zák. č. 180/1995 Z.z. je správne a to z dôvodu, že pre stanovený zákaz drobenia pozemkov je rozhodujúci dátum rozhodnutia o dedičstve, nie dátum úmrtia poručiteľa († 1976).

Alebo inakšie : Ak by sa mal použiť právny predpis z roku 1976, potom by tento poľnohospodársky pozemok by nebolo možné podľa vtedy platného prejednať v dedičskom konaní, nakoľko právne inštitúty z roku 1976 neexistujú v súčasnom právnom poriadku.

Nevieme kde a v akom usporiadaní v teréne sa predmetné pozemky nachádzajú, ale nie vo všetkých prípadoch platí zákaz drobenia pozemkov podľa cit. zákona, upriamujeme pozornosť hlavne na ust. § 24 ods. 3 cit. zákona.

Citujeme z ust. 23 a 24  zák. č. 180/1995 Z.z. :

"§ 23

(1)Ak tento zákon neustanovuje inak, nemôže na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 pozemok menší ako 2 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok.

(2) Ak sa dedičia nevyporiadajú o dedičstve pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 v súlade s podmienkami uvedenými v odseku 1, alebo ak v dôsledku týchto podmienok súd nemôže potvrdiť nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov, súd rozhodne, že pozemky nadobúdajú dedičia, u ktorých sú najlepšie predpoklady na ich obhospodarovanie. Súd rozhodne aj o povinnosti nadobúdateľa pozemku vyporiadať sa s ostatnými dedičmi.

(4) Vyjadrenie dedičov podľa odseku 3 musí mať písomnú formu a nemožno ho odvolať.

(6) Pohľadávky dedičov, ktoré vzniknú z vyporiadania dedičstva podľa odsekov 2 a 3, sa premlčujú v lehote desiatich rokov a

a) na ich zabezpečenie vzniká veriteľovi záznamom vlastníckeho práva dlžníka záložné právo k tomuto pozemku; prípadná zákonná prednosť skoršieho záložného práva sa nepoužije. Záložnému veriteľovi patrí predkupné právo k pozemku, ku ktorému sa viaže záložné právo,

(7) Podmienky uvedené v odsekoch 2 až 5 platia aj na vyporiadanie spoluvlastníkov, ak o ich vyporiadaní rozhodol súd

 

§ 24 :

 

(1) Ak majú na základe právneho úkonu48) alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva49) alebo rozhodnutia o dedičstve50) vzniknúť k jestvujúcim pozemkom uvedeným v § 21 ods. 1 spoluvlastnícke podiely, platia podmienky uvedené v § 22 a 23. To neplatí, ak sa podiel na pozemku spoluvlastníka zvyšuje iným podielom alebo časťou podielu na tom istom pozemku a vlastníctvo prevádzaného podielu alebo podielu, ktorý bol predmetom prechodu vlastníckeho práva zanikne.

 

(2) Ak na základe právneho úkonu vznikol spoluvlastnícky podiel, ktorý je v rozpore s podmienkami ustanovenými v § 22 a 23, štát je oprávnený podať návrh na určenie jeho neplatnosti. Pri podaní návrhu a v konaní pred súdom zastupuje štát prokurátor.

 

(3) Podľa § 22 a 23 sa nepostupuje, ak

a) sa pozemok uvedený v § 21 ods. 1 rozdeľuje na účely výstavby alebo na iné účely, na ktoré by ho bolo možné vyvlastniť,39) alebo sa pozemok rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav,56)

b) ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podľa osobitného predpisu,14c)

c) sa odčleňuje časť pozemku od pozemku, ktorý je uvedený v § 1 ods. 1, a táto časť sa pričleňuje k susednému pozemku, pričom sa nevytvára samostatný nový pozemok,

d) ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady v území určenom územným plánom obce na záhradkárske a rekreačné účely."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu pri návrhu na dodatočne konanie o dedičstve. Po smrti otca v roku 1991 neboli do dedičstva zahrnuté pozemky iba dom. V roku 2005 som podala na súd návrh na obnovu dedičského konania a všetky pozemky boli v dedičskom konaní prepísané na mňa ako navrhovateľa, ostatní súrodenci sa vzdali. Teraz som zistila, a to na základe výzvy pozemkového a lesného spoločenstva na vysporiadanie pozemkov, že do dedičského konania po našej matke, ktorá zomrela v roku 1991 neboli taktiež zahrnuté pozemky. V prípade, že by som ja ako dedič znovu podala návrh na dodatočne konanie o dedičstve, môžem sa pri dedení teraz ja vzdať predmetu dedenia v prospech súrodencov ? Ďakujem za odpoveď. Papiaková.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.12.2018)

Dobrý deň, 

áno môžete sa vzdať dedičstva ale len v prospech ostatných dedičov.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Obnova dedičského konania po predkoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň. Mám otázku ohľadne záhrady. Záhrada je rozdelená na 3 časti. Môj otec má 1/3 z každej časti a druhý vlastník 2/3 z každej časti. Druhý vlastník nie je z rodiny a je už nebohý, jeho časť spravuje pozemkový fond. Sú po nebohom potomkovia. Ale oni to vo svojom vlastníctve nemajú. Mám začať dedičské konanie? Alebo odkúpiť od pozemkového fondu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.11.2018)

Dobrý deň, ak chcete túto vec čo najskôr ukončiť a nehnuteľnosť nadobudnúť do svojho vlastníctva, jednoduchšie a rýchlejšie bude, ak Váš otec začne voči SPF súdne konanie o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva tým spôsobom, že sa stane výlučným vlastníkom nehnuteľnosti a zároveň vyplatí SPF z podielu. Ak by ste iniciovali dedičské konanie, resp. upovedomili dedičov, že majú neprejednané dedičstvo, môže to trvať aj roky, kým bude dedičské konanie ukončené. Pre účely súdneho konania však bude Váš otec potrebovať potvrdenie z obce, že tento vlastník je naozaj evidovaný ako neznámy. Toto potvrdenie je povinným listinným dôkazom v súdnom konaní. Musíte preukázať že ste vymonali všetko pre to, aby ste zistili dedičov. Ak by ste uviedli na sude, že poznare dedičov, skomplikovalo by sa Vám to.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, po dedičskom konaní šiel manžel do banky zrušiť účty po svojej zosnulej matke, o ktorých vedel, a ktorých existenciu oznámil notárovi. V banke mu oznámili, že okrem vkladov, ktoré boli predmetom dedičského konania, má jeho matka aj vkladnú knižku, o ktorej nevedel. Sumu, ktorá je na účte, mu nechceli povedať. Oznámili mu, že musí požiadať o dodatočne dedičské konanie. Po našom pátraní sme zistili, že notár nezisťoval existenciu iných prípadných vkladov a účtov v bankách a spoľahol sa iba na informácie od manžela. Nespravil notár chybu? Kto bude platiť za obnovené dedičské konanie? S pozdravom.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.10.2018)

Dobrý deň, prioritne notár vychádza v dedičskom konaní z informácií, ktoré mu oznámi jeden z dedičov pri predbežnom šetrení. Väčšina notárov vykonáva komplexné zisťovanie v bankách iba v prípade ak niektorý z dedičov uvedie, že má vedomosť alebo počul, že by poručiteľ mal mať ďalšie účty. Ak dedičia v tomto konaní nevyjadrili také pochybnosti a uviedli notárovi, že iné účty poručiteľka nemala, podľa nášho právneho názoru nie je možné tento postup pripisovať iba na ťarchu notára. Oveľa väčšia chyba by bola, keby notár neprezistil nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností. Súdny poplatok za obnovené dedičské konanie budú musieť uhradiť dedičia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Mám teda právo dediť po otcovi v dodatočnom dedičskom konaní napriek tomu, že som v pôvodnom konaní nebola účastníčkou ? Čítala som niečo také, že dodatočne ded. konanie sa odohráva v medziach pôvodného a nemá naprávať krivdy a chyby, ktoré sa stali v pôvodnom konaní. Práve to si neviem ako vysvetliť. Som veľmi prekvapená, že ste mi tak rýchlo odpovedali, to som vôbec nečakala, že si na to nájdete čas. Samozrejme, že napíšem pozitívne hodnotenie. Ešte raz veľmi ďakujem a čakám na Vašu odpoveď. S pozdravom, M. L. 

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Áno, je to pravda ako uvádzate v otázke. Návrh podať môžete a možno nevlastná sestra bude reagovať kladne a Váš podiel na dedičstve Vám vydá sama, a to pokiaľ sa jedná o pôvodné dedičské konanie, tak aj pokiaľ sa jedná o tento novoobjavený majetok, lebo vydanie dedičstva podľa Obč. zákonníka § 485 sa týka aj tohto novoobjaveného majetku. Podaním návrhu na súd budete aspoň mať doklad o podaní návrhu a viete si dosledovať lehoty na vydanie majetku z dedičstva.  Pokiaľ by návrh na prejednanie novoobjaveného majetku podala sestra, nebude o tom vedieť. Zisťujte priebežne stav aj na liste vlastníctva Vášho otca.

2./ Vo veci odporúčame požiadať sestru o vydanie Vášho podielu na dedičstve v zmysle Obč. zákonníka ako sme už uviedli a následne podať žalobu na súd, aby nedošlo k premlčaniu Vášho nároku /viď lehoty uvedené v pôvodnej odpovedi/ .  Nepíšete v otázke kedy bolo predmetné dedičské konanie, preto zrejme lehota na podania dovolania gener. prokurátom tiež už uplynula (3 mesiace od pôv. dedič. konania/. 

3./ Do úvahy prichádza aj podanie trestného oznámenia podľa ust. §  375 Trestného zákona :

"Poškodzovanie cudzích práv

(1) Kto inému spôsobí vážnu ujmu na právach tým, že

a) uvedie niekoho do omylu alebo

b) využije niečí omyl,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."

 

Na možnosť podania trestného oznámenia môžete sestru upozorniť.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Obnova dedičského konania po predkoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som vedieť, či ma zmysel podať žiadosť o dodatočne dedičské konanie, ak v pôvodnom konaní ma nevlastná sestra neuviedla ako spoludedičku a dedila iba ona. O tom, že prebehlo ded. konanie, som sa dozvedela po mnohých rokoch. Teraz som zistila, že po otcovi nebol prejednaný všetok nehnuteľný majetok, aj to, že nevlastná sestra nemá záujem o dodatočné konanie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

1./ Pokiaľ sa jedná o dedičské konanie, ktoré už prebehlo a je právoplatne skončené, môžete v zmysle ust. § 485 Obč. zákonníka vyzvať sestru k vydaniu Vášho podielu na dedičstve, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča. Premlčacia doba pri práve na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia je dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil; najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo /t.j.odo dňa právoplatnosti dedičského rozhodnutia/.

2./ Nezáujem Vašej sestry o dedičské konanie o novobjavenom majektu nie je podstatný resp. dôležité. Podajte na prísl. súd, ktorý prejednával aj pôvodné dedičské konanie, návrh na dodatočné konanie o dedičstve podľa CIvil. mimosporového poriadku /§ 211/.  

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, v katastri nehnuteľnosti sme našli pozemky po starom otcovi a jeho manželke. Starý otec zomrel v roku 1955 v ČR a dedičské konanie po ňom vôbec neprebehlo. Písali sme aj do Štátneho archívu SR, ale nevedú žiadne dedičské konanie po nebohom. Ako postupovať? Treba spísať návrh na prejednanie dedičstva na súd ? Ďakujem veľmi pekne. S pozdravom.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.05.2018)

Dobrý večer,

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Nakoľko došlo k úmrtiu v r. 1955 na území ČR, je potrebné vychádzať aj zo zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Podľa § 44 cit. zákona "právomoc slovenského súdu na prejednanie dedičstva je daná vždy, ak poručiteľ v čase svojej smrti bol slovenským občanom. Ak však ide o majetok, ktorý je v cudzine, slovenský súd prejedná dedičstvo len vtedy, ak sa takýto majetok vydáva slovenským orgánom alebo ak cudzí štát priznáva takýmto rozhodnutiam slovenských justičných orgánov právne následky."

Ďalej platí, že "dedičské právne pomery sa spravujú právnym poriadkom štátu, ktorého bol poručiteľ príslušníkom v čase smrti."

2./ Z otázky nie sú zrejmé žiadne iné okolnosti, preto odporúčame vo veci podať návrh na prejednanie dedičstva na to na okresný súd a to podľa nasledovnej postupnosti : 

a) kde mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu,

b) kde sa nachádza majetok poručiteľa, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a),

c) poručiteľ zomrel, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a) alebo písmena b).

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať ako prebieha dodatočne prededenie. Musia prísť znova všetci dediči na pojednávanie alebo to súd dodatočne prejedná bez prítomnosti dedičov. Ak to je tak, že prísť musia čo ak nikdy neprídu všetci prejedná sa to niekedy? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.05.2018)

Dobrý deň, dodatočné prejednanie novoobjaveného dedičstva sa riadi rovnakými procesnými pravidlami ako riadne dedičské konanie. Tzn. že sa tu rovnako uplatnia ustanovenia týkajúce sa procesného zastupovania a tiež odročenia pojednávania. V prípade neprítomnosti a nečinnosti dedičov voči notárovi bude možné po opakovaných pokusoch o prejednanie dedičstva konať aj v ich neprítomnosti. Samozrejme bude sa vždy posudzovať dôvod ich neprítomnosti a tiež skutočnosť, či sa mohli dať zastúpiť advokátom alebo ďalším dedičom. Všeobecne je však možné skonštatovať, že ich nečinnosť nemôže predstavovať preukážku rozhodnutia vo veci notárom.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Obnova dedičského konania po predkoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Prosím Vás o radu, na základe splnomocnení som vybavovala dedičské konanie po nebohej sestre mojej babky. Teraz sa ale zistilo, že sestra predtým dedila ešte po jednej sestre čo zomrela skôr ale nie všetky pozemky boli prepísané na ňu. Ako mám teraz postupovať, keď potrebujem podediť aj ten zvyšok, keďže to je porozdeľované ? Sestry boli bezdetné. Ďakujem.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.04.2018)

Dobrý večer,

ďakujeme za otázku.

V súlade s ust. § 211 Civilného mimosporového poriadku budete musieť podať návrh na  súd na dodatočné konanie o dedičstve. K návrhu treba pripojiť aj doklady z dedičského konania po sestre, ktorej pozemky boli predmetom dedič. konania, ale neboli predmetom konania po ďalšej sestre (citujeme) :

"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.

(2) V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.

(3) Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý večer, ako mám postupovať pri obnove dedičského konania po nebohej sestre ostali pozemky, ktoré neprešli dedičským konaním jej deti to nechcú, preto by som to zobrala ja ďakujem.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.02.2018)

 

 

Dobrý večer, 

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ Ak sestra mala deti, potom sú oni dedičmi po Vašej nebohej sestre. Závet predpokladáme, že Vaša sestra nespísala.

2./ Aby mohli byť predmetné pozemky po právnej stránke vyporiadané a Vy ste sa stali ich vlastníčkou, deti Vašej sestry musia podať návrh na súd na prejednanie novoobjaveného majetku. Vy ako sestra nemôžete sa stať  zákonným dedičom to ani na základe dohody s deťmi Vašej nebohej sestry.

Podľa § 211 CMP platí :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

3./ Jednou z  možností, ak Vy teraz máte záujem o predmetné pozemky, mohli by ste s dedičmi spísať zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy ohľadom predmetných pozemkov, a aj uhradiť náklady v súvislosti s dedičským konaním, a následne po skončení dedič. konania, by ste spísali riadnu kúpnopredajnú zmluvu.

 

Odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý večer, moja otázka znie: manžel mi zomrel cca pred 4 rokmi. Pred týždňom z poštovej banky prišiel list na manželove meno, že má uzatvoriť Rámcovú zmluvu o poskytovaní investičnej služby. V banke mi bola poskytnutá informácia, že nebohý má 2 účty, ale na jednom je uvedený disponent môj syn a iba tomu môžu poskytnúť informácie. Pri dedičskom konaní samozrejme notár si žiadal informácie aj z Poštovej banky, ale ta uviedla iba jeden účet, ktorý som zdedila ja ako manželka. Moja otázka prečo Poštová banka neuviedla oba účty. Na základe tejto informácie musíme žiadať o nové dedičské konanie? Máme to spraviť sami, požiadať notára, alebo súd? Čo by bolo pre nás najvýhodnejšie? Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.01.2018)

Dobrý večer, 

ďakujeme za otázku, ku ktorej zaujímame nasledovné stanovisko :

1./ Z akého dôvodu banka nenahlásila resp. neuviedla obidva účty do dedičského konania, to nevieme posúdiť. Posúdenie tohto účtu resp. týchto účtov je v kompetencii notára a nie banky. Otázkou je aj to kedy bol predmetný účet zriadený resp. založený, nakoľko vo všeobecnosti platí, že ak bol založený za trvania manželstva, patrí zostatok na účte do BSM a mal byť vyporiadaný.  Účet však bez ohľadu na to, či patril do BSM alebo do BSM nepatril, mal byť vyporiadaný v dedičskom konaní. 

2./ Je treba zistiť prostredníctvom syna aký je stav resp. zostatok na účet a banke písomne oznámiť, že majiteľ účtu zomrel s doložením úmrtného listu. Banky v týchto prípadoch zvyknú ukončiť spoplatňovanie účtu. Otázkou je aj to, prečo banka nekomunikovala s klientom obyčajne aspoň koncom každého kalendárneho roka o stave účtu a či už nemalo dôjsť k jeho zrušeniu zo strany banky podľa jej všeob. obchodných podmienok, ktoré by mala mať zverejnené na svojej stránke.

3./ Podľa výsledku stavu účtu sa musíte rozhodnúť, či vec dáte opätovne na súd - návrh na prerokovanie novoobjaveného majetku podľa ust. Civilného mimosporového poriadku na súd.  S prejednaním dedičstva treba počítať aj s odmenou notára, ktorá je 2 % z hodnoty predmetu dedičstva plus hotové výdavky notára 30 € a následne aj súdny poplatok 16,50€ . Aj keď sme názoru, že chybu urobila banka, následne by ste mali banku požiadať, aby hradila súdne poplatky, ktoré by neboli vznikli, ak by nedošlo k tomu, že nenahlásili účet do dedičského konania. 

Podľa ust. § 211 Civil. mimospor. poriadku platí :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

4./ Pokiaľ bol syn len disponentom, účet už zrušiť nemôže, jeho oprávnenia ako disponenta k účtu úmrtím majiteľa účtu zanikli. 

5./ Záverom uvádzame, že ak by ste neboli spokojná s vybavovaním zo strany banky, je treba podať reklamáciu a ak by ani toto nepomohlo, podať sťažnosť na Národnú banku Slovenska ako dohľadajúci orgán nad bankovníctvom.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Obnova dedičského konania po predkoch" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku