Máte
otázku?

Obnova dedičského konania po predkoch


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilina

Otázka: Obnova dedičského konania po predkoch

Môžem sám požiadať o obnovu dedičského konania a zdediť podiel z pôdy, ktorá nebola zahrnutá do dedičstva? V katastri je táto pôda vedená na nebohú matku a jedná sa o štvrtinový podiel, ktorý mi pripadá po matke.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Dobrý deň. 

V prípade, že ste objavili majetok, ktorý nebol v pôvodnom dedičskom konaní prejednaní, máte právo požiadať o dodatočné konanie o dedičstve.

 

Dodatočné konanie o dedičstve

 

Zákonnú úpravu dodatočného konania o dedičstve upravuje § 211 Civilného mimosporového poriadku, ktorý znie:

 

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.
V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.
Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."

 

V zmysle tohto ustanovenia je potrebné podať na miestne príslušný súd, na ktorom bolo dedičské konanie skončené, návrh na dodatočné konanie o dedičstve.

 

Poukazujem na judikatúru Najvyššieho súdu sp. zn. 2 Cdo 108/2008:

"Dôvodom dodatočného dedičského konania podľa § 175x OSP nie je vadné skutkové zistenie, ktoré mohlo mať vplyv na rozhodnutie, ktorým bolo pôvodné dedičské konanie skončené, ani porušenie procesných zásad pri konaní o rozhodovaní veci, ale neúplnosť skutkových podkladov týkajúcich sa len rozsahu majetku a dlhov poručiteľa, ktorá sa správnosti pôvodného rozhodnutia nedotýka. Konania o novoobjavenom majetku, na rozdiel od obnovy konania, neotvára vec už právoplatne skončenú, ale, naopak, na výsledky pôvodného dedičského konania nadväzuje, vychádza z nich, ale v ničom do stavu nimi vytvoreného nezasahuje. Aj v novom konaní sa postupuje podľa rovnakých ustanovení, aké sa použili v pôvodnom konaní.
Z uvedeného stručného výkladu zásad, podľa ktorých sa postupuje v konaní o novoobjavenom majetku, vyplýva, že v konaní o dodatočnom prejednaní dedičstva je preto okruh účastníkov (s výnimkou prípadu, keď bolo pôvodné dedičské konanie zastavené pre nemajetnosť alebo odovzdanie nepatrného dedičstva tomu, kto sa postaral o pohreb) ten istý, ako bol v pôvodnom konaní, v ktorom bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa konanie skončilo.
Objavenie ďalšieho poručiteľovho majetku nemôže byť totiž príležitosťou na to, aby ten, kto nevyužil alebo premeškal možnosť domáhať sa svojho práva v občianskom súdnom konaní cestou žaloby na vydanie dedičstva, dosiahol touto cestou uspokojenie svojho prípadného nároku na dedičstvo alebo jeho časť."

 

Návrh na dodatočné konanie o dedičstve

 

Návrh na dodatočné konanie o dedičstve musí obsahovať:

ktorému súdu je určené - na dodatočné konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, na ktorom bolo konanie o dedičstve skončené, t.j. súd, v obvode ktorého mal poručiteľ v čase smrti evidovaný trvalý pobyt.

- kto ho robí - návrh môže podať ktorýkoľvek z dedičov

- ktorej veci sa týka - je potrebné uviesť spisovú značku pôvodného dedičského konania, zároveň je potrebné uviesť identifikačné údaje navrhovateľa a poručiteľa

- čo sa ním sleduje - je potrebné odôvodniť prečo návrh podávate, o aký novoobjavený majetok sa jedná, zároveň k návrhu je potrebné pripojiť listinné dôkazy preukazujúce vlastníctvo tohto majetku poručiteľom v čase smrti, najmä kópiu listu vlastníctva, kúpne zmluvy a pod.

- podpis - návrh musí byť podpísaný navrhovateľom

 

Návrh je spoplatnený podľa položky 18a sadzobníka súdnych poplatkov, t.j. 1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať, najmenej 6,50 eura, najviac 165,50 eura.

 

Forma podania

Podanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa podanie nedoručí dodatočne súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada.

Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.

 

Zápisnica a úkony súdu

Zákon umožňuje, aby podanie, ktorým chcete požiadať o dodatočné konanie o dedičstve, bolo spísané priamo na súde. 

 

V zmysle § 14 Civilného mimosporového poriadku:

 

"Každý okresný súd je povinný spísať podanie do zápisnice a postúpiť ho bezodkladne príslušnému súdu. Takéto podanie má tie isté účinky, ako keby sa spísalo na príslušnom súde."

 

Aj keby ste sa rozhodli spísať podanie sám, súd musí posúdiť, či obsahuje všetky náležitosti. Ak nie, tak postupuje v zmysle § 129 Civilného sporového poriadku:

"(1) Ak ide o podanie vo veci samej alebo návrh na nariadenie neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia, z ktorého nie je zrejmé, čoho sa týka a čo sa ním sleduje, alebo ide o podanie neúplné alebo nezrozumiteľné, súd vyzve toho, kto podanie urobil, aby podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní.
 (2) V uznesení podľa odseku 1 súd uvedie, v čom je podanie neúplné alebo nezrozumiteľné a ako ho treba doplniť alebo opraviť a poučí o možnosti podanie odmietnuť.
 (3) Ak sa v lehote určenej súdom podanie nedoplní alebo neopraví, súd podanie odmietne; to neplatí, ak pre uvedený nedostatok možno v konaní pokračovať.
(4) Ak sa podanie opraví alebo doplní v celom rozsahu v súlade s výzvou podľa odseku 1 najneskôr do uplynutia lehoty na podanie odvolania proti uzneseniu o odmietnutí podania, o odvolaní proti tomuto uzneseniu môže rozhodnúť súd, ktorý ho vydal."

Trápi vás "Obnova dedičského konania po predkoch" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, objavili sme pozemky po našom starom otcovi. Na LV je poznámka, že sú spravované SPF. Je možné zdediť ich ako novoobjavený majetok? Ďakujem.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

(odpoveď odoslaná: 29.06.2024)

Dobrý deň, vo veci je potrebné podať návrh podľa ust. § 211 Civilného mimosporového poriadku :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Návrh podajte na okresný súd, v obvode ktorého bolo pôvodné dedičské konanie ukončené, čo vyplýva z ust. § 159 Civilného mimosporového poriadku :

"Na dodatočné konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, na ktorom bolo konanie o dedičstve skončené."

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať, ako postupovať v nasledovnej situácii. Pozemok je napísaný na moju praprababku, ktorá zomrela v roku 1948. Ako by som mohla otvoriť dedičské konanie? Aké kroky by som mala podniknúť, ak chcem dediť tento pozemok? Ďakujem.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

(odpoveď odoslaná: 07.06.2024)

Dobrý deň,

v prípade, že vaša praprababka zomrela v roku 1948 a doposiaľ neprebehlo dedičské konanie týkajúce sa pozemku, je nutné toto konanie iniciovať. 

Odporúčam postupovať nasledovne:

1. Vyhotovenie dokladov: Najskôr zabezpečte doklady potvrdzujúce vlastníctvo pozemku vašou praprababkou, ako aj doklady o jej úmrtí (úmrtný list).

2. Zistenie dedičov: Identifikujte všetkých právnych nadobúdateľov (dedičov) po praprababke. To môže zahŕňať jej deti, vnukov a ďalších.

3. Kontaktujte advokáta, ktorý sa zaoberá dedičskými konaniami. 

4. Podanie žiadosti: S pomocou advokáta podajte žiadosť na príslušný súd. K žiadosti pripojte všetky potrebné dokumenty (doklady o vlastníctve, úmrtný listy a pod.).

Notár vykoná dedičské konanie, kde sa určí, kto sú dedičia a ako sa dedičstvo medzi nich rozdelí. Po ukončení konania budete môcť získať vlastnícke právo k pozemku.


Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som požiadať o radu ohľadom obnovy dedičského konania. Zistili sme, že môj starý otec vlastnil pozemky, ktoré boli kedysi vo vlastníctve roľníckeho družstva a preto neboli zahrnuté do dedičstva. Tieto pozemky boli sľúbené môjmu otcovi ústnou dohodou aj písomne, ale po otcovej smrti sme žiadne dohody nedokázali nájsť. Po skončení družstiev a po komasácii sme tieto pozemky užívali a obrábali, no stále sú zapisované na meno môjho dedka. Mal on aj iných synov, ktorí však zomreli, a oni majú nejaké deti, ale neviem, kde sú. Ako jeho vnučka obrábam a užívam spomínanú pôdu. Chcela by som pozemok presunúť na svoje meno, ale je potrebné, aby boli privolaní aj ostatní dediči. Mám nárok na dedičstvo aj v prípade, že sa nikdy o starého otca nezaujímali? Bola uzavretá darovacia zmluva, ale tento pozemok v nej nebol uvedený, pritom ostatní súrodenci boli z pôdy už vyplatení. Prosím o usmernenie, ako mám postupovať, aby som mohla právoplatne zdediť daný pozemok. S pozdravom, [vaše meno]

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

(odpoveď odoslaná: 16.04.2024)

Dobrý deň, vo veci je potrebné podať návrh na súd, v obvode ktorého bolo skončené pôvodné dedičské konanie a to návrh na dodatočné konanie o dedičstve v zmysle ust. § 211 Civilného mimosporového poriadku :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Otázka tá, že vnuci sa o starého otca nezaujímali, nie je pre dedičské konanie podstatná ak nedošlo k ich vydedeniu, lebo zákonné dedenie sa nezakladá na zásluhovosti a starostlivosti o poručiteľa.

Pokiaľ ide o dedičov a niektorý potomok starého otca zomrel, zákonnými dedičmi budú jeho deti a to v rozsahu podielu, ktorý by pripadol na ich predka - otca. Zákonných dedičov, teda deti vášho starého otca treba uviesť, lebo notár to aj tak zistí z pôvodného dedičského spisu.

Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

 

 


Trápi vás "Obnova dedičského konania po predkoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, po úmrtí môjho otca sa našli dokumenty, ktoré potvrdzujú, že získal majetok – ornú pôdu – darovacou zmluvou. Táto zmluva ešte nebola zapísaná na katastri, a nehnuteľnosť nebola prepísaná na otca. Chcel by som vedieť, kedy treba túto záležitosť riešiť – až po dedičskom konaní, alebo sa to dá vyriešiť aj predtým, a či potom bude možné nehnuteľnosť zdediť. Ďakujem.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

(odpoveď odoslaná: 13.03.2024)

Dobrý deň,

podľa ustanovení dedičského práva na Slovensku, dedičia nadobúdajú dedičstvo ku dňu smrti poručiteľa a od tohto dňa sú oprávnení vykonávať majetkové práva k predmetu dedičstva v rozsahu ich dedičských podielov. 

Ak zmluva nebola registrovaná, potom to treba riešiť žalobou o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva. A až potom urobiť dodatočné prejednanie dedičstva


Ak máte záujem o podrobný postup vášho prípadu, môžeme sa na to bližšie pozrieť v našej advokátskej kancelárii a naplánovať vhodné kroky. Konzultáciu si môžete objednať cez webovú stránku www.ficek.sk.


Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, našli sme pozemky, ktoré patrili nášmu starému otcovi. Je nás štyria dediči. Musia všetci súhlasiť s obnovou dedičského konania? Ak sa niektorý z dedičov chce vzdať dedičstva, je potrebné, aby to urobil písomne? Ktorý súd je príslušný pre obnovu dedičského konania v okrese Ružomberok? Ďakujem.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

(odpoveď odoslaná: 12.03.2024)

Dobrý deň, vo veci uvádzame, že návrh na dodatočné konanie o dedičstve po poručiteľovi v zmysle ust. § 211 Civilného mimosporového poriadku sa podáva na súde, na ktorom sa pôvodné dedičsko konanie skončilo /§ 159 Civil.mimosporpvého poriadku/. Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Pokiaľ ide o súhlas dedičov s dodatočným konaním o dedičstve, tu platí, že ak jeden z pôvodných dedičov podá návrh na dodatočné konanie o dedičstve, súhlas s podaním návrhu od ostatných dedičov nepotrebuje. Notár si predvolá všetkých dedičov. Dedič sa môže svojho podielu na dedičstve aj vzdať, avšak len v prospech ostatných dedičov, teda nie v prospech osoby, ktorá dedičom nie je. Vzdať sa podielu na dedičstve možno za odplatu alebo bezoplatne  priamo na dodatočnom prejednaní dedičstva, prípadne písomne. O tom budete poučený ako dedič notárom.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať o obnovení dedičského konania po mojej starej mame. Zistil som, že pozemok, ktorý je predmetom dedičstva, má výmeru 8525 m², whereby starej mame patrila polovica. Jej päť detí je v katastri zapísaných tak, že každé vlastní desatinu z danej výmery pozemku. Stara mama zomrela v roku 1980, a všetkých päť detí tiež už zomrelo. Ako mám postupovať, ak chcem podať žiadosť na súde? Babka žila v okrese Trnava, no pozemok sa nachádza v katastri okresu G. Nevlastním žiadne dokumenty, vrátane úmrtných listov po otcových súrodencoch. Mám možnosť získať výpis z listu vlastníctva z katastrálneho úradu okresu G., kde sú všetci zúčastnení zapísaní. Keby už dedičské konanie prebehlo, ako by som sa k nemu mohol dopátrať? Prosím o radu, ako mám v mojej situácii pokračovať. Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

(odpoveď odoslaná: 14.12.2023)

Dobrý deň, vo vami uvedenej veci novoobjaveného majetku po starej mame treba podať návrh na dodatočné konanie o  dedičstve v zmysle ust. § 211 Civilného mimosporového poriadku. Návrh treba podať písomne na okresný súd, kde sa pôvodne dedičské konanie po starej mame skončilo. Je to okresný súd podľa miesta jej trvalého bydliska v čase jej úmrtia. Vo veci môžete kontaktovať infocentrum tohto okresného súdu.

Notár, ktorému bude dedičský spis pridelený, vie dohľadať pôvodné dedičské spisy.

Kontakty na súdy nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

 


Trápi vás "Obnova dedičského konania po predkoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, na katastrálnych mapách som zistil, že sú tam pozemky patriace mojej babke. Akým spôsobom sa k nim môžem dostať? Ďakujem.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

(odpoveď odoslaná: 06.12.2023)

Dobrý deň, riešenie je jednoduché.

Vo veci novoobjaveného majetku je potrebné podať návrh na okresný súd na dodatočné konanie o dedičstve v zmysle ust. § 211 Civilného mimosporového poriadku. Návrh treba podať na príslušný okresný súd, ktorým je súd, kde bolo vedené pôvodné dedičské konanie.


Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, po mojej babičke sa objavil nepredaný pozemok. Všetko po nej zdedila mama a strýko. Mama už nie je medzi nami. Chcel by som sa opýtať, či ako vnuk mám nejaký nárok na časť tohto pozemku, alebo už do úvahy prichádza len strýko. Ďakujem.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

(odpoveď odoslaná: 31.10.2023)

Dobrý deň, samozrejme, vy máte rovnako ako váš strýka nárok na neprededený pozemok. To, čo by zdedila vaša mama, budete dediť vy. Uvedené upravuje ust. § 473 ods. 2 Občianskeho zákonníka: 

"Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

 


Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal. Našiel som pozemok, ktorý je v katastri zapísaný na rodičov môjho prastarého otca. Zistili sme, že tento pozemok nebol uvedený v už dávno ukončenom dedičskom konaní. Rád by som vedel, či ako vnuk môžem požiadať o doplňujúce dedičské konanie. Ďakujem.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

(odpoveď odoslaná: 30.06.2023)

Dobrý deň. Podľa Civilného mimosporového poriadku (CMP) je možné po právoplatnosti uznesenia o dedičstve vykonať dodatočné konanie o dedičstve, ak sa objaví majetok, ktorý nebol uvedený v uznesení o dedičstve. Váš prípad by mal spadať pod tento paragraf. Ak by ste chceli podať návrh na dodatočné dedičské konanie, mali by ste sa obrátiť na súd príslušný pre kataster, kde je pozemok zapísaný.

Môžete žiadať aj vy ak ste dedič. Ale musíte uviesť všetkých dedičov. 


Trápi vás "Obnova dedičského konania po predkoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, môžem ako vnuk priamo obnoviť dedičské konanie a dediť?

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

(odpoveď odoslaná: 11.06.2023)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o obnovu dedičského konania, platí, že žalobu na obnovu dedičského konania môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané. Ak toto bolo vydané v neprospech Vášho predka, ktorý v tomto čase už nežije, potom túto môžete namiesto neho podať aj Vy. Uvedené konštatoval aj Najvyšší súd v rozhodnutí sp. zn. 5 Obo 88/2006  zo dňa 31. marca 2008, v ktorom uviedol: "Návrh na obnovu konania môže podať účastník pôvodného konania, prípadne jeho právny nástupca."

Na podanie žaloby sa však vyžaduje, aby bol splnený aspoň jeden z dôvodov definovaných v ust. § 397 Civilnom sporovom poriadku, v zmysle ktorého platí, že:

"Proti právoplatnému rozsudku je prípustná žaloba na obnovu konania, ak

a) sú tu skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy týkajúce sa strán a predmetu pôvodného konania, ktoré ten, kto podal žalobu na obnovu konania, bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, ak môžu privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci,

b) možno vykonať dôkazy, ktoré sa nemohli vykonať v pôvodnom konaní, ak môžu privodiť pre stranu priaznivejšie rozhodnutie vo veci,

c) bolo rozhodnuté v neprospech strany v dôsledku trestného činu sudcu, iných subjektov konania alebo inej osoby zúčastnenej na konaní,

d) Európsky súd pre ľudské práva rozhodol alebo dospel vo svojom rozsudku k záveru, že rozhodnutím súdu alebo konaním, ktoré mu predchádzalo, boli porušené základné ľudské práva alebo slobody strany a závažné dôsledky tohto porušenia neboli odstránené priznaným spravodlivým zadosťučinením,

e) je v rozpore s rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie, Rady Európskej únie alebo Komisie, ktoré je pre strany záväzné, alebo

f) možnosť jeho preskúmania vyplýva z osobitného predpisu v súvislosti s uznaním alebo výkonom rozhodnutia slovenského súdu v inom členskom štáte Európskej únie."

Predpokladom prípustnosti je nielen splnenie objektívnych a subjektívnych podmienok prípustnosti vymedzených v § 397 a nasl. CSP, ale aj podmienky osobitne vymedzenej v ust. 75 CMP, a to, že zmenu alebo zrušenie rozhodnutia nie je možné dosiahnuť inými zákonnými prostriedkami. Uvedenú skutočnosť skúma súd ex officio, t. j. či neexistuje iný zákonný inštitút namiesto žaloby na obnovu konania, ktorým by bolo možné docieliť zrušenie právoplatného uznesenia vydaného v dedičskom konaní. V prípade dedičského konania prichádza do úvahy predovšetkým zrušenie právoplatného uznesenia vydaného v dedičskom konaní z dôvodov podľa § 210 CMP, t. j. ak sa dodatočne zistí, že poručiteľ žije, alebo ak bolo zrušené jeho vyhlásenie za mŕtveho (k tomu porovnaj komentár k § 210 CMP.

Pokiaľ ale nastala situácia, že sa objavil nový majetok  po poručiteľovi, ktorý doposiaľ nebol prejednaný v rámci pôvodného dedičského konania, potom hovoríme o dodatočnom konaní o dedičstve. Návrh na začatie takéhoto konania taktiež môžete podať, ak váš priamy predok, ktorý dedil už nežije. V tomto treba ale označiť všetkých potenciálnych dedičov, ktorí v súčasnosti prichádzajú po poručiteľovi do úvahy. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Obnova dedičského konania po predkoch" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.