Máte
otázku?

Obnova dedičského konania po predkoch


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilina

Otázka: Obnova dedičského konania po predkoch

Môžem sám požiadať o obnovu dedičského konania a zdediť podiel z pôdy, ktorá nebola zahrnutá do dedičstva? V katastri je táto pôda vedená na nebohú matku a jedná sa o štvrtinový podiel, ktorý mi pripadá po matke.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

Dobrý deň. 

V prípade, že ste objavili majetok, ktorý nebol v pôvodnom dedičskom konaní prejednaní, máte právo požiadať o dodatočné konanie o dedičstve.

 

Dodatočné konanie o dedičstve

 

Zákonnú úpravu dodatočného konania o dedičstve upravuje § 211 Civilného mimosporového poriadku, ktorý znie:

 

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.
V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.
Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."

 

V zmysle tohto ustanovenia je potrebné podať na miestne príslušný súd, na ktorom bolo dedičské konanie skončené, návrh na dodatočné konanie o dedičstve.

 

Poukazujem na judikatúru Najvyššieho súdu sp. zn. 2 Cdo 108/2008:

"Dôvodom dodatočného dedičského konania podľa § 175x OSP nie je vadné skutkové zistenie, ktoré mohlo mať vplyv na rozhodnutie, ktorým bolo pôvodné dedičské konanie skončené, ani porušenie procesných zásad pri konaní o rozhodovaní veci, ale neúplnosť skutkových podkladov týkajúcich sa len rozsahu majetku a dlhov poručiteľa, ktorá sa správnosti pôvodného rozhodnutia nedotýka. Konania o novoobjavenom majetku, na rozdiel od obnovy konania, neotvára vec už právoplatne skončenú, ale, naopak, na výsledky pôvodného dedičského konania nadväzuje, vychádza z nich, ale v ničom do stavu nimi vytvoreného nezasahuje. Aj v novom konaní sa postupuje podľa rovnakých ustanovení, aké sa použili v pôvodnom konaní.
Z uvedeného stručného výkladu zásad, podľa ktorých sa postupuje v konaní o novoobjavenom majetku, vyplýva, že v konaní o dodatočnom prejednaní dedičstva je preto okruh účastníkov (s výnimkou prípadu, keď bolo pôvodné dedičské konanie zastavené pre nemajetnosť alebo odovzdanie nepatrného dedičstva tomu, kto sa postaral o pohreb) ten istý, ako bol v pôvodnom konaní, v ktorom bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa konanie skončilo.
Objavenie ďalšieho poručiteľovho majetku nemôže byť totiž príležitosťou na to, aby ten, kto nevyužil alebo premeškal možnosť domáhať sa svojho práva v občianskom súdnom konaní cestou žaloby na vydanie dedičstva, dosiahol touto cestou uspokojenie svojho prípadného nároku na dedičstvo alebo jeho časť."

 

Návrh na dodatočné konanie o dedičstve

 

Návrh na dodatočné konanie o dedičstve musí obsahovať:

ktorému súdu je určené - na dodatočné konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, na ktorom bolo konanie o dedičstve skončené, t.j. súd, v obvode ktorého mal poručiteľ v čase smrti evidovaný trvalý pobyt.

- kto ho robí - návrh môže podať ktorýkoľvek z dedičov

- ktorej veci sa týka - je potrebné uviesť spisovú značku pôvodného dedičského konania, zároveň je potrebné uviesť identifikačné údaje navrhovateľa a poručiteľa

- čo sa ním sleduje - je potrebné odôvodniť prečo návrh podávate, o aký novoobjavený majetok sa jedná, zároveň k návrhu je potrebné pripojiť listinné dôkazy preukazujúce vlastníctvo tohto majetku poručiteľom v čase smrti, najmä kópiu listu vlastníctva, kúpne zmluvy a pod.

- podpis - návrh musí byť podpísaný navrhovateľom

 

Návrh je spoplatnený podľa položky 18a sadzobníka súdnych poplatkov, t.j. 1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať, najmenej 6,50 eura, najviac 165,50 eura.

 

Forma podania

Podanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa podanie nedoručí dodatočne súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada.

Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.

 

Zápisnica a úkony súdu

Zákon umožňuje, aby podanie, ktorým chcete požiadať o dodatočné konanie o dedičstve, bolo spísané priamo na súde. 

 

V zmysle § 14 Civilného mimosporového poriadku:

 

"Každý okresný súd je povinný spísať podanie do zápisnice a postúpiť ho bezodkladne príslušnému súdu. Takéto podanie má tie isté účinky, ako keby sa spísalo na príslušnom súde."

 

Aj keby ste sa rozhodli spísať podanie sám, súd musí posúdiť, či obsahuje všetky náležitosti. Ak nie, tak postupuje v zmysle § 129 Civilného sporového poriadku:

"(1) Ak ide o podanie vo veci samej alebo návrh na nariadenie neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia, z ktorého nie je zrejmé, čoho sa týka a čo sa ním sleduje, alebo ide o podanie neúplné alebo nezrozumiteľné, súd vyzve toho, kto podanie urobil, aby podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní.
 (2) V uznesení podľa odseku 1 súd uvedie, v čom je podanie neúplné alebo nezrozumiteľné a ako ho treba doplniť alebo opraviť a poučí o možnosti podanie odmietnuť.
 (3) Ak sa v lehote určenej súdom podanie nedoplní alebo neopraví, súd podanie odmietne; to neplatí, ak pre uvedený nedostatok možno v konaní pokračovať.
(4) Ak sa podanie opraví alebo doplní v celom rozsahu v súlade s výzvou podľa odseku 1 najneskôr do uplynutia lehoty na podanie odvolania proti uzneseniu o odmietnutí podania, o odvolaní proti tomuto uzneseniu môže rozhodnúť súd, ktorý ho vydal."

Trápi vás "Obnova dedičského konania po predkoch" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, po mojej babičke sa objavil nepredaný pozemok. Všetko po nej zdedila mama a strýko. Mama už nie je medzi nami. Chcel by som sa opýtať, či ako vnuk mám nejaký nárok na časť tohto pozemku, alebo už do úvahy prichádza len strýko. Ďakujem.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

(odpoveď odoslaná: 31.10.2023)

Dobrý deň, samozrejme, vy máte rovnako ako váš strýka nárok na neprededený pozemok. To, čo by zdedila vaša mama, budete dediť vy. Uvedené upravuje ust. § 473 ods. 2 Občianskeho zákonníka: 

"Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

 


Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal. Našiel som pozemok, ktorý je v katastri zapísaný na rodičov môjho prastarého otca. Zistili sme, že tento pozemok nebol uvedený v už dávno ukončenom dedičskom konaní. Rád by som vedel, či ako vnuk môžem požiadať o doplňujúce dedičské konanie. Ďakujem.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

(odpoveď odoslaná: 30.06.2023)

Dobrý deň. Podľa Civilného mimosporového poriadku (CMP) je možné po právoplatnosti uznesenia o dedičstve vykonať dodatočné konanie o dedičstve, ak sa objaví majetok, ktorý nebol uvedený v uznesení o dedičstve. Váš prípad by mal spadať pod tento paragraf. Ak by ste chceli podať návrh na dodatočné dedičské konanie, mali by ste sa obrátiť na súd príslušný pre kataster, kde je pozemok zapísaný.

Môžete žiadať aj vy ak ste dedič. Ale musíte uviesť všetkých dedičov. 


Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, môžem ako vnuk priamo obnoviť dedičské konanie a dediť?

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

(odpoveď odoslaná: 11.06.2023)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o obnovu dedičského konania, platí, že žalobu na obnovu dedičského konania môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané. Ak toto bolo vydané v neprospech Vášho predka, ktorý v tomto čase už nežije, potom túto môžete namiesto neho podať aj Vy. Uvedené konštatoval aj Najvyšší súd v rozhodnutí sp. zn. 5 Obo 88/2006  zo dňa 31. marca 2008, v ktorom uviedol: "Návrh na obnovu konania môže podať účastník pôvodného konania, prípadne jeho právny nástupca."

Na podanie žaloby sa však vyžaduje, aby bol splnený aspoň jeden z dôvodov definovaných v ust. § 397 Civilnom sporovom poriadku, v zmysle ktorého platí, že:

"Proti právoplatnému rozsudku je prípustná žaloba na obnovu konania, ak

a) sú tu skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy týkajúce sa strán a predmetu pôvodného konania, ktoré ten, kto podal žalobu na obnovu konania, bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, ak môžu privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci,

b) možno vykonať dôkazy, ktoré sa nemohli vykonať v pôvodnom konaní, ak môžu privodiť pre stranu priaznivejšie rozhodnutie vo veci,

c) bolo rozhodnuté v neprospech strany v dôsledku trestného činu sudcu, iných subjektov konania alebo inej osoby zúčastnenej na konaní,

d) Európsky súd pre ľudské práva rozhodol alebo dospel vo svojom rozsudku k záveru, že rozhodnutím súdu alebo konaním, ktoré mu predchádzalo, boli porušené základné ľudské práva alebo slobody strany a závažné dôsledky tohto porušenia neboli odstránené priznaným spravodlivým zadosťučinením,

e) je v rozpore s rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie, Rady Európskej únie alebo Komisie, ktoré je pre strany záväzné, alebo

f) možnosť jeho preskúmania vyplýva z osobitného predpisu v súvislosti s uznaním alebo výkonom rozhodnutia slovenského súdu v inom členskom štáte Európskej únie."

Predpokladom prípustnosti je nielen splnenie objektívnych a subjektívnych podmienok prípustnosti vymedzených v § 397 a nasl. CSP, ale aj podmienky osobitne vymedzenej v ust. 75 CMP, a to, že zmenu alebo zrušenie rozhodnutia nie je možné dosiahnuť inými zákonnými prostriedkami. Uvedenú skutočnosť skúma súd ex officio, t. j. či neexistuje iný zákonný inštitút namiesto žaloby na obnovu konania, ktorým by bolo možné docieliť zrušenie právoplatného uznesenia vydaného v dedičskom konaní. V prípade dedičského konania prichádza do úvahy predovšetkým zrušenie právoplatného uznesenia vydaného v dedičskom konaní z dôvodov podľa § 210 CMP, t. j. ak sa dodatočne zistí, že poručiteľ žije, alebo ak bolo zrušené jeho vyhlásenie za mŕtveho (k tomu porovnaj komentár k § 210 CMP.

Pokiaľ ale nastala situácia, že sa objavil nový majetok  po poručiteľovi, ktorý doposiaľ nebol prejednaný v rámci pôvodného dedičského konania, potom hovoríme o dodatočnom konaní o dedičstve. Návrh na začatie takéhoto konania taktiež môžete podať, ak váš priamy predok, ktorý dedil už nežije. V tomto treba ale označiť všetkých potenciálnych dedičov, ktorí v súčasnosti prichádzajú po poručiteľovi do úvahy. 


Trápi vás "Obnova dedičského konania po predkoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, Oslovila nás banka s tým, že náš zosnulý otec má na účte peniaze. Dedičské konanie sa odohralo v roku 2020. Banka ani nevedela, že otec zomrel. Ako máme postupovať? Máme informovať notára, ktorý viedol dedičské konanie?

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

(odpoveď odoslaná: 29.03.2023)

Dobrý deň,

banke pošlite kópiu úmrtného listu.

Čo sa týka peňazí na účte, je potrebné podať návrh na dodatočné konanie konanie na ten súd, ktorý poveril notára, ktorý dedičské konanie viedol. O ktorý súd ide, je uvedené v hlavičke uznesenia o dedičstve.

Podľa § 211 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.

V návrhu by ste mali uviesť spisovú značku, údaje o úmrtí Vášho otca, v akom ste vy vzťahu, a údaje o novoobjavenom majetku (názov banky, poprípade číslo účtu, zostatok na účte ku dňu úmrtia otca). K návrhu by ste mali priložiť kópiu pôvodného uznesenia o dedičstve, doklad z banky o účtovnom zostatku.

Za podanie návrhu sa platí súdny poplatok vo výške 1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať, najmenej 6,50 eura, najviac 165,50 eura.

Po otvorení dedičského konania, rovnaký notár v poverení súdu zostatok rozdelí podľa zákonných podielov medzi dedičov.


Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, bývam v Trnave a dedičstvo po mojej babičke je v Kľačanoch, okres Hlohovec. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, kde mám podať žiadosť o dedičské konanie? Ďakujem.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

(odpoveď odoslaná: 20.03.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že nie je podstatné Vaše bydlisko, a ani to, kde sa nachádza pôda po starej mame, ale podstatné je to, kde bolo skončené pôvodné dedičské konania - v obvode ktorého okresného súdu. V súlade s ust. Civilného mimosporového poriadku je preto potrebné podať návrh na ten súd, kde bolo skončené pôvodné dedičské konanie po starej mamičke.

Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som otvoriť dedičské konanie po nepriamych predkoch (súrodenci môjho otca, bratranec a sesternica), ktorí nemali žiadnych dedičov. Ide sa o pôdu. Prosím o radu, aké dokumenty je potrebné k tomu predložiť. Ďakujem vopred.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

(odpoveď odoslaná: 06.03.2023)

Dobrý deň,

otvoriť dedičské konanie je možné len po osobe, ktorá už nežije, u ktorej prebehlo riadne dedičské konanie a u ktorej sa dodatočne objavil nový majetok (teda napríklad figuruje na liste vlastníctva pôdy).

Ak chcete navrhnúť takéto dedičské konanie, môžete podať súdu, na ktorom prebehlo pôvodné dedičské konanie, návrh na začatie konania o novoobjavenom dedičstve. 

K návrhu je potrebné priložiť listiny preukazujúce Váš príbuzenský vzťah k poručiteľovi, výpisy z listu vlastníctva pôdy, o ktorú ide, a ak by ste mali rozhodnutie z pôvodného dedičského konania. 

Konkrétne ide postup podľa zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok

§ 211

(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.

(2)

V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.

(3)

Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa. 

 

Tiež, aby Vás považovali za dediča, musíte spĺňať zákonom stanovené podmienky, aby ste boli zákonným dedičom. 


Trápi vás "Obnova dedičského konania po predkoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa vás opýtať: Máme obnoviť dedičské konanie po zosnulom otcovi. Chcem podať návrh na osobný bankrot. Moja otázka znie: Je možné na pojednávaní dedičského konania preniesť môj podiel na syna alebo dcéru?

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

(odpoveď odoslaná: 19.02.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že v dedičskom konaní po starom otcovi sa nemôžete vzdať svojho podielu na dedičstve v prospech dcéry alebo syna a to z jednoduchého dôvodu, že Vy ako priamy potomok starého otca žijete. Ak by ste už neboli medzi živými, potom dedičmi Vášho podielu na majetku starého otca by boli Váš syn a dcéra.

Pokiaľ ide o Vaše dlhy a chcete vyhlásiť osobný bankrot odporúčam kontaktovať Centrum právnej pomoci vo Vašom okrese, keďže v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii musíte byť povinne zastúpený uvedeným Centrom.


Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, rád by som sa vás opýtal. Som spoluvlastníkom pozemku. Vlastním 5/6 pozemku, zatiaľ čo druhá osoba vlastní 1/6 pozemku. Táto osoba je už približne 20 rokov mŕtva a dedičské konanie ešte neprebehlo. Ja poznám dedičov pozemku a tí by mali záujem o jeho predaj. Už viac ako rok mi sľubujú, že zažiadajú o dedičské konanie, avšak doteraz tak neurobili. Môžem ja s tým niečo urobiť?

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

(odpoveď odoslaná: 06.12.2022)

Dobrý deň, ak o dedičské konanie nepožiadali potomkovia spoluvlastníka, potom môžete podať podnet na začatie dedičského konania vy priamo na príslušný súd podľa posledného bydliska mŕtveho spoluvlastníka. Súd by mal potom ex offo začať konať, nakoľko má túto povinnosť vyplýva priamo zo zákona vždy, keď sa dozvie o tom, že niekto zomrel. Potom ako súd dedičstvo prejedná a bude zrejmé, kto sa stal vlastníkom dotknutého pozemku, môžete k nemu zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo či už mimosúdnou alebo súdnou cestou. 

Ideálne by bolo ak by ste s nimi spísali zmluvu o budúcej zmluve, kde sa dohodnete, že im vyplatíte určitú časť (napríklad 20%) a zvyšok 80% po prepise. Dokonca by ste mohli jedného (alebo aj viacerých) zastupovať, na základe plnej moci  a tak vybaviť ich dedičské konanie.

My sme veľakrát tak zastupovali človeka, ktorý vybavil celé dedičské konanie. Dôležité ale je hlavne to, aby ste to mali podchytené zmluvou o budúcej zmluve, pretože neraz sa stalo, že si to potom rozmysleli.


Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Po prababke mi ostala časť majetku - lesy a orná pôda, ktoré vtedy neboli prevedené, pretože neboli počítače a na to sa jednoducho zabudlo. Z prvej generácie už nikto nežije a z druhej len polovica. Ja som z tretej generácie. Ako by som mala postupovať? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

(odpoveď odoslaná: 18.11.2022)

Dobrý deň, ak na listoch vlastníctva je evidovaná vaša babka, potom je potrebné podať na súd návrh na začatie dodatočného konania o dedičstve. Miestne príslušný bude súd, ktorý pôvodne prejednával dedičstvo. Súd následne začne na podklade návrhu vo veci konať a poverí prejednaním dedičstva konkrétneho notára, ktorý sám zistí okruh dedičov. Uvedené upravuje ust. § 221 ods. 1 CMP: "Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Čo sa týka samotného návrhu, uveďte v ňom, kedy bolo dedičstvo prejednané, akým uznesením, popíšte novoobjavený majetok a ak viete uveďte aj dedičov, ktorý prichádzajú po poručiteľovi toho času do úvahy. V petite návrhu navrhnite dodatočné prejednanie dedičstva po nebohej. 


Trápi vás "Obnova dedičského konania po predkoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obnova dedičského konania po predkoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím, mám takýto problém: po smrti našej mamy sme v rámci dedičského konania súhlasili s tým, že podiely na pozemkoch napíšeme na môjho brata, aby sme zjednodušili celý proces. Neskôr sme zistili, že pozemok pod rodinným domom nie je vysporiadaný. V tom čase som žila a pracovala v zahraničí, tak som poverila svojho brata, aby túto situáciu riešil. Môj brat využil túto situáciu a napísal pozemok pod domom len na seba. Toto však nebolo našou dohodou, pretože je to niečo úplne iné ako podiely z pozemkov, kde je aj veľa iných podielnikov. Beriem to ako podvod a žiaľ, nedala som si na to pozor. Chcela by som sa spýtať, či je nejaká šanca, napríklad obnoviť dedičské konanie a spravodlivo napísať pozemok pod domom na nás oboch? Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Obnova dedičského konania po predkoch

(odpoveď odoslaná: 03.11.2022)

Dobrý deň,
obnoviť dedičské konanie v týchto prípadoch je veľmi zložité. V týchto prípadoch je potrebné sa pozrieť na splnomocnenie, ktoré ste mu udelili na zastupovanie v dedičskom konaní. Väčšina splnomocnení, ktoré sú dostupné na internete ako vzory pre dedičské konanie sú tak široko špecifikované, že prakticky ani právne bratovi nebránilo zrejme nič v tom, aby v súlade s právom mohol na seba prepísať celý pozemok. 

Pozrite ako znie splnomocnenie, ktoré ste mu podpísali a následne v závislosti od jeho obsahu bude možné uvažovať o ďalších právnych krokoch.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Obnova dedičského konania po predkoch" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava