Máte
otázku?

Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní.


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košice

Otázka: Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní.

Prosím, ak nemám na mieste prostriedky na zaplatenie poplatkov u notára za dedičstvo, znamená to, že musím sa vzdať svojho dedičstva v prospech inej osoby a teda prídem o ne? Alebo existuje nejaká stanovená doba na zaplatenie týchto poplatkov? Ďakujem.

Odpoveď: Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní.

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame, že sa nemusíte vzdať dedičstva v prospech iného dediča, ani dedičstvo odmietnuť.

Podľa ust. Civil. mimosporového poriadku platí /§ 50/ : V konaní o dedičstve platí odmenu notára a jeho hotové výdavky dedič, ktorý nadobudol dedičstvo. Ak je dedičov niekoľko, platia tieto trovy podľa vzájomného pomeru ceny nadobudnutého dedičstva. O nároku na náhradu a o výške trov konania rozhoduje súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Predbežne si môžete vypočítať výšku poplatku u notára za prejednanie dedičstva  /§ 13 vyhl. o odmenách notárov/ :

z prvých 3 300 eur základu .......................................................................... 2 %,
z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu ..................................... 1 %,
z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu ..................................... 0,7 %,
z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu ..................................... 0,4 %,
z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu ................................... 0,2 %,
  najmenej 23 eur.

Suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava.

 

V prípade, že by ste peniaze na úhradu svojej časti poplatku za prejednanie dedičstva nemal, je potrebné sa dohodnúť sa s notárom, v žiadnom prípade nevzdávať sa dedičstva  a  ani ho neodmietnuť. Podľa Etického kódexu notára  nezaplatená odmena sa má vymáhať s taktom. Kým notár pristúpi k súdnemu vymáhaniu, mal by využiť všetky dostupné prostriedky zmierneho riešenia. 

Ešte chceme uviesť, že sa platí aj súdny poplatok za prejednanie dedičstva  podľa zákona o súdnych poplatkoch /položka 18a/ - do  3319 € čistej hodnoty dedičstva je poplatok  6,50 €, do  9958 € je poplatok 16,50 € atď./, splatné do 3 dní od právoplatnosti uznesenia. Poplatok platíte dedičia spoločne a nerozdielne, t.j. : uhradením poplatku jedným z dedičov povinnosť ostatných dedičov zaplatiť súdny poplatok zaniká.

V prípade finančných problémov sa môžete dohodnúť na splátkach s justičnou pokladnicou.

 

Trápi vás "Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní." a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní. (Dedičské právo)

Dobrý deň, sme dvaja súrodenci po zosnulej matke. Prichádza mi termín pojednávania a notárom určený poplatok je 130 eur. Avšak, chcem sa vzdať svojej polovice dedičstva v prospech štátu. Budem musieť zaplatiť notárom určený poplatok 130 eur, alebo bude iný poplatok? Ďakujem.

Odpoveď: Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní.

(odpoveď odoslaná: 27.05.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak sa chcete vzdať svojho podielu na dedičstve po nebohej matke, môžete tak urobiť. Vzdať sa dedičstva však môžete len v prospech ostatných dedičov, resp. druhého dediča, ktorý Váš podiel na dedičstve môže nadobudnúť bezodplatne, čo znamená, že Vám ako ustupujúcemu dedičov nič neuhradí za Váš podiel na dedičstve. Druhou možnosťou je vzdať sa podielu na dedičstve s tým, že druhý dedič Vám bude musieť uhradiť hodnotu podielu na dedičstve ako ustupujúcemu dedičovi.

Možnosťou ďalšou, že Váš podiel na dedičstve odmietnete v celom rozsahu a v zmysle práva sa potom na Vás hľadí, ako keby ste sa smrti poručiteľa ani nedožili. Pri odmietnutí dedičstva nebudete dediť ani aktíva ani pasíva, čo má však účinky aj do budúcnosti, čo spočíva v tom, že ak by sa v budúcnosti našiel nejaký ďalší majetok, ktorý bol vo vlastníctva Vašej matky ku dňu úmrtia, potom nebudete dediť ani tento majetok.

Aby majetok pripadol štátu ako odúmrť musela by aj sestra ako zákonný dedič dedičstvo odmietnuť v celom rozsahu.

Ak dedičstvo odmietnete, neplatíte žiadny poplatok, lebo nie ste dedič.

 

Vzdať sa dedičstva v prospech štátu nateraz nemôžete, lebo existujú dedičia.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní. (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom nadchádzajúceho dedičského konania po mojom zosnulom otcovi. Otcovi patril podiel z bytu po jeho zosnulej matke, mojej babke. Jeho podiel bol 1/6, keďže moja babka mala šesť detí a môj otec bol jedným z nich. Tento podiel budeme dediť spolu s mojou sestrou. Otec mal tiež, pokiaľ viem, sporivací účet, na ktorom nie je mi známy jeho stav. Rád by som sa dozvedel, koľko budem približne platiť ako daň z dedičstva. Ďakujem vám za rýchlu odpoveď.

Odpoveď: Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní.

(odpoveď odoslaná: 07.11.2022)

Dobrý deň,
vo veci odporúčam v dedičskom konaní notárovi oznámiť, že otec ako poručiteľ mal zriadený sporiaci účet a zostatok účtu oznámi notárovi banka.

Pokiaľ ide o daň z dedičstva, tu uvádzame, že žiadna daň z dedičstva neexistuje, bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004 a preto žiadnu daň z dedičstva platiť nemôžete.

Bude platiť len odmenu notára a súdny poplatok za prejednanie dedičstva.


Podotázka: Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní. (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na jednu záležitosť. Môj maloletý syn je dedičom. Dedičské konanie skončilo už minulý rok a pred týždňom mi prišiel list z okresného súdu o zaplatení súdneho poplatku vo výške 93 eur. Rada by som vedela, či aj maloleté deti musia platiť tieto poplatky, alebo môžem požiadať o oslobodenie od súdnych poplatkov ako slobodná matka.

Odpoveď: Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní.

(odpoveď odoslaná: 16.09.2021)

Dobrý deň,
iba z dôvodu, že je účastník konania maloletý, nie je oslobodený od súdnych poplatkov. Na druhej strane je však samozrejmé v každom prípade možné požiadať o oslobodenie od súdneho poplatku. Ak tak chcete spraviť, doručte súdu žiadosť s dokladmi pred uplynutím lehoty na zaplatenie poplatku.


Trápi vás "Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní." a chcete pomôcť?

Podotázka: Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní. (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím, chcela by som sa opýtať. Môj otec zomrel a po ňom zostali iba pozemky. Bolo by možné tieto pozemky priamo prepísať na jeho vnukov, keďže polovica domu je už prepísaná na jedného z vnukov? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní.

(odpoveď odoslaná: 09.05.2021)

Dobrý deň, v rámci dedičského konania to právne nie je možné a to z dôvodu, že vnuci poručiteľa nie sú zákonnými dedičmi poručiteľa v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka, keďže vy ako dcéra poručiteľa žijete. Vyporiadanie pozemku, resp. predaj alebo darovanie pozemku vnukom poručiteľa je možné až po právoplatnom skončení dedičského konania.


Podotázka: Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní. (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Moja mama tri dni pred smrťou napísala závet, v ktorom darovala všetok svoj majetok svojmu synovi. Má to nejaký vplyv na dedičské konanie, resp. poplatky za dedičské konanie? Ďakujem.

Odpoveď: Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní.

(odpoveď odoslaná: 05.03.2021)

Dobrý deň,
pre spísanie závetu platia podmienky uvedené v ust. par. 476 a nasl. Obč. zákonníka.

Pokiaľ mama spísala závet a určila ako jediného závetného dediča svojho syna, pričom z otázky vyplýva, že mama mala minimálne dvoch synov, potom platí ust. par. 479 Obč. zákonníka a to, že maloletým potomkom sa musí aspoň toľko, koľko robí ich zákonný dedičský podiel a plnoletým potomkovi aspoň 1/2 jeho zákonného dedičského podielu, pričom platí, že ak tomuto zákonnému ustanoveniu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

T.j. pokiaľ v dedičskom konaní nedôjde k zmierčiemu riešeniu s druhým dedičom, notár po prísl. poučení odkáže toho z dedičov, ktorého právo sa javí ako menej pravdepodobné, na podanie žaloby na súd v súlade s ust. par. 194 Civil mimospor. poriadku. Zákonným dedičom vpifirle aspoň 1/2 zákonného dedič. pofiu budete aj Vy. Odmenu notára budete platiť podľa ceny zdedeného majetku.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní. (Dedičské právo)

Chcem sa opýtať, čo sa stane, keď nemám peniaze a moje sestry sa vzdajú dedičstva. Musím to zaplatiť ja, keď hodnota nehnuteľnosti je 15 000 € a existujú tam dlhy?

Odpoveď: Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní.

(odpoveď odoslaná: 24.07.2020)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že sestry sa vzdávajú dedičstva vo Váš prospech z dôvodu existencie dlhov poručiteľa.

Rovnakú možnosť máte aj Vy, ale uvádzame, že v zmysle ust. § 463 Obč. zákonníka ide o odmietnutie dedičstva, v ktorom prípade platí, že nenadobudnete po dedičovi žiadne aktíva - majetok, ale ani dlhy poručiteľa, ktoré nebudete musieť uhradiť a teda veriteľ od Vás nemôže požadovať úhradu dlhov poručiteľa ani cestou súdu.

Uvádzame, že podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. V prvom rade sa však uhradzujú v dedič. konaní náklady spojené s pohrebom a až následne poručiteľove dlhy, ktoré na dediča prešli poručiteľovou smrťou. Ak však dedičstvo odmietnete, potom za dlhy poručiteľa nezodpovedáte a nie je možné ich od Vás vymáhať.

 


Trápi vás "Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní." a chcete pomôcť?

Podotázka: Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní. (Dedičské právo)

Dobrý večer. U nás prebieha dedičské konanie a dnes som sa bol u notárky spýtať, či dedičia zaplatia náklady spojené s pohrebom. Tieto náklady som už zaradil do dedičského konania (predložil som faktúru z pohrebníctva). Notárka mi však povedala, že si ich musím vymáhať sám. Tvrdila, že s tým nemá nič spoločné. Rovnako sa vyjadrila aj o nákladoch za znalecké posudky nehnuteľností, ktoré sú predmetom dedičstva. Povedala, že si ich mám pýtať od spoludedičov. Je toto správny postup z jej strany? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní.

(odpoveď odoslaná: 05.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :
Podľa ust. § 460 a nasl. Občianskeho zákonníka platí, že dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.
Ďalej platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu." (§ 470 Obč. zákonníka).

Z otázky usudzujeme, že ste Vy zabezpečovali a platili pohreb poručiteľa a doklady spojené s pohrebnými nákladmi ste predložili v dedičskom konaní. Notár posúdi opodstatnenosť týchto pohrebných nákladov, ktoré budú súčasťou dedičského konania a následne z toho vyplynie povinnosť dedičov tieto náklady Vám uhradiť a to podľa pomeru toho, čo dedičia nadobudli, k celému dedičstvu. Suma pohreb. nákladov sa odpočíta od aktív dedičstva. 
Notár pri týchto nákladoch berie do úvahy a to ako osobu poručiteľa, rozsah aktív dedičstva, miestne zvyklosti. Právo na vyplatenie pomernej časti týchto pohrebných nákladov Vám vznikne až právoplatnosťou uznesenia o dedičstve, kedy bude zrejmý jednak okruh dedičov, rozsah zdedeného majetku v €, ako aj podiel dedičov na celom dedičstve, ich zodpovednosť za dlhy poručiteľa a za primerané náklady spojené s pohrebom. Do právoplatnosti uznesenia o dedičstve nárok na úhradu pohrebných nákladov nemáte.
Po právoplatnosti uznesenia o dedičstve budete vedieť kto je dedičom, jeho rozsah zdedeného majetku a na základe toho budete vedieť vypočítať resp. rozpočítať zodpovednosť jednotlivých dedičov na pohrebných nákladoch.
Príklad :
Dedičstvo v hodnote 10 000 €, počet dedičov 4 zdedili po 1/4  z 10 000 €, pohrebné náklady 3 200 €, t.j. je daná zodpovednosť každého dediča za pohrebné náklady vo výške 1/4 k celku , 3 200 € : 4 = 800 €/každý dedič.
To isté sa týka aj znaleckých posudkov, teda ich má hradiť ten dedič/-čia, ktorý sa stane vlastníkom nehnuteľnosti resp. v zodpovedajúcom pomere k nehnuteľnosti.
Ak Vám po dedič. konaní nebudú dobrovoľne uhradené pohrebné náklady a poplatky za znal. posudky podľa uznesenia o dedičstve zo strany jednotlivých dedičov, napíšte im výzvu  a ak tieto nebudú uhradené v primeranej lehote, budete ich musieť vymáhať cestou súdu.
Dajte nám následne vedieť ako ste dopadli s úhradou pohrebných nákladov, aby sme Vám pomohli so žalobou.
 


Podotázka: Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní. (Dedičské právo)

Dobrý deň, čaká ma dedičské konanie na notárskom úrade. Predpokladala som, že to už bude skôr, avšak nemám peniaze na vyplatenie notárky. Aktuálne sa nachádzam v hmotnej núdzi a nikto mi nechce požičať peniaze. Notárka mi oznámila, že ak poplatok nezaplatím, prípad prejde na súd. Čo by to pre mňa znamenalo? Stratím nárok na dedičstvo? Akým spôsobom postupuje súd v podobných prípadoch? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní.

(odpoveď odoslaná: 24.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 50 Civilného mimosporového poriadku platí, že "v  konaní o dedičstve platí odmenu notára a jeho hotové výdavky dedič, ktorý nadobudol dedičstvo. Ak je dedičov niekoľko, platia tieto trovy podľa vzájomného pomeru ceny nadobudnutého dedičstva."

Pokiaľ ste jedinou dedičkou budete musieť uhradiť všetky poplatky sama, ak je Vás viac dedičov, potom podľa pomeru k nadobudnutému dedičstvu. 

Poznamenávame, že podľa Etického kódexu notárov "nezaplatená odmena sa má vymáhať s taktom. Kým notár pristúpi k súdnemu vymáhaniu, mal by využiť všetky dostupné prostriedky zmierneho riešenia."

O dedičstvo neprídete, ale stav hmotnej núdze nie je dôvodom na odpustenie notárskych poplatkov. 
 

 


Podotázka: Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní. (Dedičské právo)

Moja mama zdedila dom a lúky po svojich rodičoch pred 24 rokmi. Vyplatila súrodencov z domu, avšak lúky a polia nechala tým, ktorí ich užívali, hoci mala na nich podľa dedičského konania právo. Vzdala sa ich dobrovoľne. Teraz zistila, že pozemok, na ktorom stojí dom, patrí všetkým dedičom, pretože v dedičskom konaní ho nesprávne nezdedila. Dvaja súrodenci sa vzdali svojho nároku na pozemok v prospech mojej mamy, ale z dedičov po zosnulej sestre si uplatňujú nárok nielen po nej, ale aj po maminom zosnulom bratovi. Tento brat bol slobodný, invalidný dôchodca a silný alkoholik. Býval u nás doma už 6 rokov. Často sme ho našli ako spí v kanáli, penziu si prepil. Nemal vôbec nič odložené na pohreb, ani na pomník. Tieto náklady preto museli pokryť moji rodičia. Zomrel pred 18 rokmi. Pri dedičskom konaní notárka nebrala do úvahy doklady o pomníku, ktorý moja mama zaplatila, pretože sa jedná o starý doklad. Má na to právo?

Odpoveď: Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní.

(odpoveď odoslaná: 14.06.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku uvádzame odpoveď : 

I./ Ak Vaša mama zdedila podľa dedič. rozhodnutia nehnuteľnosti a následne nepreviedla nehnuteľnosti na iné osoby na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy, potom je Vaša mama ich vlastníkom naďalej. Stav môžete zistiť na stránke : https://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do.


II./ Predpokladáme, že po strýkovi, maminom bratovi, bolo riadne dedičské konanie pred 18 rokmi a v tomto si zrejme Vaša mama neuplatnila pohrebné náklady resp. nie v celej výške. Ak je tomu tak a teraz prebieha dedičské konanie o novoobjavenom majetku a v tomto chcela Vaša mama uplatniť pohrebné náklady, ktoré uhradila pred 18 rodmi, resp. časť predmetných nákladov, sme názoru, že postup notára je správny, nakoľko tieto náklady vznikli pred 18 rokmi a teraz by dedičia vzniesli námietku premlčania podľa ust. Obč. zákonníka. To je otázka podľa zákona. 
Druhou vecou je postoj dedičov k tomu, že aj oni ak dedia aktíva, mali by sa podieľať aj na týchto pohrebných nákladoch, resp. aspoň v ich pomernej časti bez ohľadu na uplynutie času. Ale to je len náš názor.


III./ K problematike pohrebných nákladov pre poručiteľa zdôrazňujeme ust. § 470 Obč. zákonníka :  

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. 
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedeného vyplýva, že uspokojenie primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa má prednosť pred poručiteľovými dlhmi, ktoré vznikli za jeho života, je to teda prvoradá pohľadávka, ktorej zmyslom je zabezpečiť dôstojný odchod poručiteľa zo sveta predovšetkým na jeho vlastné náklady.  
Prednostne sú teda v dedičskom konaní uspokojované „primerané náklady pohrebu“, nie teda všetky, resp. hocijaké náklady, ktoré pri obstarávaní pohrebu vzniknú, primeranosť sa posudzuje podľa konkrétnych okolností a miestnych zvyklostí; výdavky musia byť adekvátne vzhľadom na osobu poručiteľa, jeho vek, spoločenské postavenie poručiteľa. Otázkou je či pomník pre poručiteľa  a hrobové miesto boli zriadené iba pre neho v prípade len jeho úmrtia, teda nebol zriadený napr. dvojhrob alebo sa jedná o hrob, ktorý už existoval v čase úmrtia poručiteľa . 

OS Poprad sp. zn. 20C/186/2011 k tomu uvádza : 
"Za náklady spojené s pohrebom sa považujú najmä: a/ náklady účtované pohrebnou službou, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu, b/ náklady na spopolnenie, ak nie sú súčasťou nákladov, účtovaných pohrebnou službou, c/ cintorínske poplatky, d/ náklady na zriadenie pomníka, alebo náhrobnej tabule a e/ náklady na úpravu hrobu."

OS KE I., sp. zn. : 36C348/2013 : Súd uznal primernosť nákladov na pohreb v sume cez 6500 € pri čistej hodnote dedičstva 32.000 €.

Pokaľ máte doplňujúcu otázku, napíšte prosím do podotázok, pričom zachovajte prešovský kraj, aby sme Vašu podotázku vedeli ihneď zaradiť. 
©
 


Trápi vás "Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní." a chcete pomôcť?

Podotázka: Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní. (Dedičské právo)

Chcem kúpiť pozemok - ornú pôdu približne o rozlohe 12 árov, ktorú spravuje pozemkový fond. Majitelia pôdy zomreli pred 30 rokmi a pozemok je stále zaregistrovaný na nich. Mali šesť detí, z ktorých už štyri zomreli a dvoje ešte žijú. Bol som u jednej z dám s ponukou pozemok odkúpiť. Má papiere doma, ale nechce sa sťažovať vybavovaním na úradoch. Hovorí, že ak si to vybavím, dá mi ho zadarmo. Ako by som mal postupovať? Navštívil som pozemkový fond, kde mi povedali, že musím vlastniť aspoň nejaký podiel, ak chcem pozemok odkúpiť. Ale od koho ho môžem odkúpiť? Musím obnoviť dedičské právnicke postupy. Na katastri mi poradili, aby som sa radil s notárom. Chcel by som vedieť, aká je najjednoduchšia cesta. Ďakujem.

Odpoveď: Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní.

(odpoveď odoslaná: 30.05.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Pozemok v celku odkúpiť len od jedného dediča z pôvodných vlastníkov nemôžete. Dedičské konanie musí iniciovať žijúci potomok po vlastníkoch nehnuteľnosti. Na vybavenie veci, vrátane zastupovania v dedičskom konaní by Vás mohla splnomocniť žijúca dedička ako potomok. Poplatky v dedičskom konaní predstavujú 2 % z hodnoty dedičstva do 3300 €, plus odmena notára a súdny poplatok 16.50 €.  Cena pôdy sa určuje dohodou dedičov alebo znal. posudkom. Aj ostatní dedičia by mohli, a pokiaľ v dotknutom kat území nežijú, vzdať sa dedičstva v prospech dedičky, s ktorou ste v kontakte. Ak by sa Vám toto podarilo, po ukončení dedič. konania by ste mohli od dedičky ako výlučnej vlastníčky pozemok odkúpiť. Priemerná cena pôdy v prešovskom okrese je 700 € za jeden hektár, ale to je len orientačná suma.

 

2./ Dôležité je, či pozemok nepodlieha ust. zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Režimu uvedeného zákona nepodliehajú niektoré pozemky. Či je to tak aj vo Vašom prípade, musíte zistiť podľa konkrétneho umiestnenia pozemku.

Citujeme z ust. zákona :

" Za poľnohospodársky pozemok sa podľa tohto zákona nepovažuje

a) záhrada,

b) pozemok v zastavanom území obce,

c) pozemok mimo zastavaného územia obce, ak

1. je určený na iné ako poľnohospodárske využitie podľa osobitných predpisov,

2. možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená podľa osobitných predpisov,

3. je jeho výmera menšia ako 2 000 m2,

4. je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok."

Ak by tomu bolo tak aj vo Vašom prípade, potom by ste pozemok odkúpili priamo od dedičky, ktorá by sa stala výlučným vlastníkom v dedičskom konaní.

3./ Z dôvodu právnej istoty odporúčame, ak s týmto krokom podujmete, uzatvoriť zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy s jednotlivými dedičmi po pôvodných vlastníkoch. Voľba porady s notárom je tiež riešením.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nemám peniaze na poplatky v dedič. konaní." a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.