Máte
otázku?

Vzdanie sa dedičstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilina

Otázka: Vzdanie sa dedičstva

Dobrý deň, v minulosti som mal problémy s omamnými látkami, alkoholom a agresivitou. Moji rodičia ma preto donútili vlastnoručne napísať a podpísať dokument, v ktorom sa vzdávam dedičstva. Notár alebo iný svedok, okrem mojich rodičov, nebol prítomný. Mojou prioritou je teraz riadne a usporiadané živobytie, keďže som dokázal zmeniť svoje správanie. Rád by som vedel, či mám šancu získať späť svoje dedičstvo. Dá sa moje vzdanie dedičstva nejako vyvrátiť, keďže pri tom nebol prítomný notár? Ponúka sa ďalšia otázka, čo ak moji rodičia darujú dedičstvo inej osobe. Je to možné? Mám ako ich jediný syn právo na nejakú časť dedičstva aj keď s nimi nežijem a kvôli rodinným sporom nie sme v kontakte? Budú tieto okolnosti predstavovať problém? Veľmi ďakujem za čo najskoršiu odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva

Dobrý deň,

inštitút vzdania sa dedičstva je upravený v § 463 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v účinnom znení (ďalej len "OZ"), podľa ktorého sa dedič môže vzdať výlučne ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením súdu zaslaným. Súčasne dedičstvo nemožno odmietnuť skôr, ako vznikol dedičovi naň nárok - išlo by totiž o vzdanie sa práva, ktoré ešte len vznikne a takýto právny úkon je absolútne neplatný. Aby bolo vzdanie sa dedičstva platné, muselo by byť urobené v uvedenej forme až po smrti poručiteľa - najneskôr však do 1 mesiaca odo dňa, keď bol dedič upovedomený o možnosti vzdať sa dedičstva (ak súd túto lehotu nepredĺži). Takto urobené vzdanie sa dedičstva už nebude potom možné odvolať.

Vaši rodičia ako vlastníci majetku môžu s ním voľne disponovať - môžu ho teda aj celý previesť na tretie osoby tak, že v čase smrti by nemali žiadny majetok, a preto by neexistovalo žiadne dedičstvo. Na takéto konanie však sú oprávnení a nemožno to nijako napádať.

Rovnako môžu zanechať závet, v ktorej by určili svojich dedičov. Ako syn Vašich rodičov ste neopomenuteľným dedičom každého z nich, čo znamená, že aj v prípade, ak by Vaši rodičia (každý samostatne pretože spoločný závet je neplatný) spísali závet v ktorom by za dediča určili inú osobu ako Vás, zdedili by ste aspoň polovicu svojho podielu pri dedení zo zákona. Veľkosť Vášho podielu pri dedení zo zákona by v prípade smrti prvého rodiča bola 1/2 (keďže druhú polovicu by zdedila manželka poručiteľa) a v prípade druhého rodiča by ste zdedili celý majetok po tomto druhom rodičovi.

Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vzdanie sa dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať: svoj podiel po otcovej smrti som prenechala mame. Teraz by som ho chcela získať späť, pokiaľ mama ešte žije, a darovať ho svojej dcére. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva

(odpoveď odoslaná: 14.09.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplývam že ste sa vzdali svojho podielu na dedičstve po vašom otcovi v prospech vašej matky. Predpokladáme, že išlo o vzdanie sa podielu na dedičstve bez povinnosti odplaty zo strany vašej matky a teda matka vám nemusela vyplatiť žiadne peniaze. Ak je to tak, potom mama ako vlastník nehnuteľnosti vrátane vlastníctva vášho podielu, ktorého ste sa vzdali v dedičskom konaní, nie je povinná zo zákona vám vrátiť váš podiel na dedičstve.

Jediným riešením je, aby vaša mama váš podiel na dedičstve darovala vám prípadne vašej dcére, prípadne by ste tento podiel na dedičstve od vašej matky odkúpili.


Podotázka: Vzdanie sa dedičstva (Dedičské právo)

Rodičia majú jedného potomka. V prípade smrti jedného z rodičov a dedenia sa potomok vzdáva dedičstva v prospech druhého rodiča. Môže tento potomok dediť celé dedičstvo v prípade smrti druhého rodiča? Uisťujem vás, že v danom prípade ide zo strany rodičov o ochranu majetku pre potomka, ktorý by pri súčasnom získaní majetku bol ohrozený vďaka potrebe uspokojiť veriteľov. Veritelia budú v priebehu pár rokov uspokojení iným spôsobom.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva

(odpoveď odoslaná: 31.08.2020)

Dobrý deň,
ak by sa dedilo po 1 rodičovi, môžu uzavrieť dedičskú dohodu, kde sa všetko zdedí druhý rodič. Ak zomrie potom druhý rodič, tak pokiaľ potomok nie je vydedený, tak zdedí celý jeho majetok, čiže de facto aj to, čo rodič zdedil po prvom zomrelom rodičovi, ak v čase smrti daný majetok ešte existuje.


Podotázka: Vzdanie sa dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom dedenia. Zomrela pani, ktorá mala manžela a štyri deti. Dve deti sa chcú vzdať svojej časti z dedičstva. Je možné vzdať sa dedičského podielu v prospech určitej osoby? Napríklad, v prospech ostatných dvoch súrodencov? Alebo je možné vzdať sa svojho dedičského podielu len všeobecne? S tým súvisí moja ďalšia otázka. Ak by nebolo možné vzdať sa dedičského podielu v prospech konkrétnej osoby, kto by nadobudol ich dedičský podiel? Títo dvaja súrodenci nemajú žiadne deti a jeden z nich ani manžela. Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva

(odpoveď odoslaná: 29.06.2020)

Dobrý deň,
zákon formálne nepozná niečo také ako vzdanie sa v prospech niekoho. Čo do dôsledkov však uvedené je možné urobiť dedičskou dohodou, kde sa všetci dedičia dohodnú na tom, kto dedičstvo nadobudne a v akom pomere. Potom je možné vzdať sa podielu "všeobecne", ako píšete. V takom prípade buď prechádza podiel na deti (ak sa ho vzdá dieťa poručiteľa), alebo sa jednoducho zvýši hodnota podielu každého zo zvyšných dedičov. Dostanú väčší podiel.


Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, pán doktor. Chcel by som sa spýtať na jednu vec. Moja mama dala mojmu bratovi splnomocnenie na vybavovanie nejakých reštituovaných pozemkov. Brat tieto pozemky vybavil - matka ich podľa zákona zdedila, no dedičstva sa vzdala v prospech svojich troch detí (mňa a mojich dvoch bratov). Brat, ktorý to vybavoval, si od nás s mladším bratom vyžiadal ešte jedno splnomocnenie, aby mohol uvedenú záležitosť vybavovať ďalej. Následne si dal všetky pozemky notársky previesť na seba. Mne a druhému bratovi potom prišlo rozhodnutie, že sme sa na pojednávaní vzdali svojho dedičského nároku po matke v jeho prospech, a že sa proti tomuto rozhodnutiu nedá odvolať. S bratom sme však neboli na žiadnom pojednávaní, ani sme sa ústne či písomne dedičstva nevzdali. Chcel by som sa teda spýtať, či mohol môj brat na základe nášho splnomocnenia všetko previesť na seba a či to mohol notár urobiť bez nás (mňa a brata). Tiež by som rád vedel, aká je premlčacia doba na uvedené. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva

(odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň, podľa právnej doktríny by splnomocnenie na zastupovanie v dedičskom konaní malo vyslovene umožňovať odmietnuť dedičstvo po poručiteľovi. Ak vychádzame z toho, že nikto nemôže zastupovať iného bez toho, aby dochádzalo ku konfliktu záujmov, v splnomocnení by mal byť aj Váš výslovný pokyn pre splnomocnenca odmietnuť dedičstvo po poručiteľke. Nakoľko nemáme k dispozícii rozhodnutie notára, mohlo sa stať i to, že ste sa dedičstva nevzdali, ale uzatvorili dedičskú dohodu, podľa ktorej všetok majetok nadobudol Váš brat. Pre podrobnejšiu analýzu by však bolo nutné vidieť všetky Vaše doklady a tiež rozhodnutie notára, aby sme Vám vedeli uviesť, či postupovali správne a ako sa dá voči tomu brániť. Za týmto účelom si môžete dohodnúť osobnú konzultáciu v našej kancelárii, prípadne využiť služby našej online právnej poradne premium.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava