Máte
otázku?

Ako mám postupovať ohľadom exekúcie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trnava

Otázka: Ako mám postupovať ohľadom exekúcie

Dobrý deň, mám určitý problém. Minulý rok som dostal upovedomenie od exekútora o začiatku exekúcie v súvislosti s nebankovou pôžičkou. Požičal som si 600 eur a po troch rokoch mi bolo účtovaných 7500 eur. Tieto úroky sú neskutočné. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako mám postupovať? Momentálne nevlastním nič, bývam u rodičov a moja finančná situácia je zlá.

Odpoveď: Ako mám postupovať ohľadom exekúcie

Dobrý deň, nie je možné, aby zo sumy 600 eur sa za 3 roky stala suma 7500 eur. Navrhnite zastavenie exekúcie v časti, ktorá odporuje zákonu. Ak existuje exekučný titul, znamená to, že muselo už prebehnúť súdne konanie. 

Odporúčam tiež nahliadnuť do súdneho spisu a ak Vám nebolo doručené rozhodnutie, urobte si fotokópiu a podajte odvolanie (lehota na odvolanie sa počíta odo dňa doručenia - oboznámenia sa s rozhodnutím). Je možné, že Vám súd vyhovie.

Trápi vás "Ako mám postupovať ohľadom exekúcie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako mám postupovať ohľadom exekúcie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, exekútor mi účtoval prečerpanie na účte kvôli celkovej výške dlhu. Mám to teraz chápať tak, že dlh mám doplácať banke?

Odpoveď: Ako mám postupovať ohľadom exekúcie

(odpoveď odoslaná: 12.08.2023)

Dobrý deň, nie je to tak ako uvádzate v otázke.

Ak na bankovom účte, ktorého ste majiteľkou nebolo dostatok finančných prostriedkov na úhradu pohľadávky oprávneného v exekučnom konaní, potom banka zostatok na účte musí v zmysle upovedomenia súdneho exekútora viesť ako mínusovú položku a predmetnú sumu pohľadávky oprávneného musíte uhradiť v exekučnom konaní na účet súdneho exekútora. V uvedenej sume mínusovej položky banka je povinná v prípade príjmu na vašom bankovom účte poukázať na účet súdneho exekútora v zmysle ust. § 96 ods. 3 exekučného poriadku /"Banka je povinná po doručení exekučného príkazu vyplatiť pohľadávku a jej príslušenstvo exekútorovi."/

Ide o postup podľa ust. § 95 exekučného poriadku :

"(1) Exekútor poverený vykonaním exekúcie a) prikáže banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke (ďalej len „príkaz na začatie exekúcie“) zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva z účtu povinného s výnimkou plnenia za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie bezhotovostným prevodom na účet určený exekútorom, b) upovedomí o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke oprávneného a povinného a zakáže povinnému, aby po tom, keď sa mu doručí upovedomenie o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke, nakladal s prostriedkami na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva s výnimkou nakladania s prostriedkami na účte len za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie. (2) Exekútor doručí príkaz na začatie exekúcie banke prostriedkami elektronickej komunikácie za podmienok uvedených v dohode, ktorú môže na účely doručovania písomností v exekúcii vykonávanej prikázaním pohľadávky z účtu v banke uzavrieť komora so záujmovým združením bánk alebo do vlastných rúk, ak existujú technické prekážky elektronickej komunikácie za podmienok uvedených v dohode. V príkaze exekútor označí účet, na ktorý môže povinný plniť pohľadávku oprávneného, jej príslušenstvo a trovy exekúcie. (3) Povinný stráca dňom, keď sa banke doručil príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie prostriedkov na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva. To neplatí, ak chce povinný uspokojiť pohľadávku oprávneného, jej príslušenstvo a trovy exekúcie."

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako mám postupovať ohľadom exekúcie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, ako postupovať pri vymáhaní dlhu, ktorý už súd potvrdil a rozhodol o jeho vyplatení. Podal som na túto osobu exekúciu, ale ona nepreberá listy. Je nutné riešiť to opäť súdnou cestou, alebo existuje aj iná možnosť, ako sa dostať k svojim peniazom? Vopred ďakujem za Vašu reakciu.

Odpoveď: Ako mám postupovať ohľadom exekúcie

(odpoveď odoslaná: 05.09.2022)

Dobrý deň, vo veci nie je potrebné nič podávať na súd. Sama píšete, že ste podali návrh na vykonanie exekúcie a teda zrejme spis bol pridelený konkrétnemu súdnemu exekútorovi. Je preto potrebné kontaktovať prísl. súdneho exekútora, ktorý pozná exekučný poriadok a písomnosti jeho úradu môžu byť doručované aj prostredníctvom polície.

Nepíšete v otázke o aký dlh ide. AK by išlo o vymáhanie výživného, je treba podať návrh na zadržanie vodičského oprávnenia povinného v exekučnom konaní v zmysle ust. § 179a/ exekučného poriadku.
Odporúčam kontaktovať exekútora najlepšie písomne.

 

 


Podotázka: Ako mám postupovať ohľadom exekúcie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať, či mi exekútor môže zobrať byt alebo cenné veci z bytu? Mám exekúciu za zdravotnú poisťovňu. Dnes mi prišiel papier, ktorý hovorí, že môj byt je v exekúcii. S pozdravom, Denisa.

Odpoveď: Ako mám postupovať ohľadom exekúcie

(odpoveď odoslaná: 11.08.2021)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate výšku pohľadávky v exekučnom konaní.  Ak je suma nižšia ako 2000 € môžete podať žiadosť o splátkový kalendár v zmysle ust. § 61g/ exek. poriadku :

"Žiadosť povinného o splátky

(1) Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.
(2) Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak
a) povinný je fyzickou osobou 
b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,
f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.
(3) So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2."

Pokiaľ ide o exekúciu nehnuteľnosti, v ktorej zrejme aj bývate, tu uvádzame, že samotné zriadenie exek. záložného práva neznamená automaticky, že exekútor pristúpi k predaju nehnuteľnosti v exekučnom konaní. Platí ust. § 63 ods. 2 a 3 exek. poriadku :

" (2) Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 eur (ďalej len „drobné exekúcie“), nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu; právo zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť tým nie je dotknuté. Za drobnú exekúciu sa nepovažuje exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom.

(3) Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa odseku 2, možno vykonať výnimočne na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2 000 eur a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti podľa prvej vety môže podať exekútor, ktorý ako prvý v poradí na nehnuteľnosti zriadil exekučné záložné právo a na základe jeho písomného súhlasu aj exekútor, ktorého exekučné záložné právo bolo zriadené neskôr."

 

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že predaj nehnuteľnosti v exekúcii, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt je možný len na základe schválenia súdom a ďalej za podmienky, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom.


Trápi vás "Ako mám postupovať ohľadom exekúcie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako mám postupovať ohľadom exekúcie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, som dlžníčkou Slovenskej sporiteľne vo výške 10 000 €, ktorú som nesplatila. Sporiteľňa dlh predala a nový veriteľ mi oznámil, že musím zaplatiť celú sumu, inak podá na mňa súdnu žalobu. Odmietol mi umožniť splátkový kalendár. Ako by som mala ďalej postupovať? Ďakujem, Erika.

Odpoveď: Ako mám postupovať ohľadom exekúcie

(odpoveď odoslaná: 23.04.2021)

Dobrý deň,
v otázke neuvádzate, kedy ste si peniaze požičali, koľko je doteraz uhradené bez ohľadu na istinu a úroky a neuvádzate tiež od kedy ste v omeškaní s úhradou splatnej splátky. Bez ohľadu na to, že Slov. sporiteľňa previedla pohľadávku na iného veriteľa, premlčacia doba plynie naďalej. V zmysle ust. § 101 Obč .zákonníka je všeobecná premlčacia doba 3 roky a plynie odo dňa, kedy sa právo mohlo vykonať po prvý raz. T.j. : ak ste v omeškaní so splatnou splátkou viac ako tri roky, potom je pohľadávka veriteľa premlčaná a v  prípade podania žaloby na súd, súd žalobu zameitne pre premlčanie v zmysle ust. § 583 Obč. zákonníka :

"Neuplatnenie práva
K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."
 
Novému veriteľovi resp. vymáhačskej spoločnsoti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

Podotázka: Ako mám postupovať ohľadom exekúcie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, včera mi prišlo oznámenie od exekútora o začiatku vymáhania dlhu. Rád by som sa opýtal, či je možné dohodnúť sa s exekútorom na splátkovom kalendári, podľa ktorého by som splácal dlh každý mesiac.

Odpoveď: Ako mám postupovať ohľadom exekúcie

(odpoveď odoslaná: 25.03.2021)

Dobrý deň,

 

áno, exekútora môžete požiadať o splátkový kalendár. V niektorých prípadoch dokonca exekútor musí so splátkovým kalendárom aj súhlasiť.

 

Podľa § 61g ods. 2 Exekučného poriadku platí:

"Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak

a) povinný je fyzickou osobou,

b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,

c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,

d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,

e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,

f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky."

 

Ak vyššie uvedené podmienky nie sú splnené, tak sa splátkový kalendár povolí len ak s ním súhlasí oprávnený z exekúcie.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako mám postupovať ohľadom exekúcie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím o radu: Môžeme od exekútora požiadať o vyúčtovanie po približne dvoch rokoch, aby sme vedeli, koľko sme zaplatili a hlavne, aké boli náklady na exekúciu? Ďakujem. Mária

Odpoveď: Ako mám postupovať ohľadom exekúcie

(odpoveď odoslaná: 12.01.2021)

Dobrý deň,
podľa ust. § 61o/ exekučného poriadku platí :

"Ukončenie exekúcie iným spôsobom ako zastavením exekúcie
(1) Ak povinný splnil vymáhaný nárok vrátane trov exekúcie alebo exekútor vymohol vymáhaný nárok vrátane trov exekúcie, exekútor vydá upovedomenie o ukončení exekúcie.
(2) Súčasťou upovedomenia o ukončení exekúcie je konečné vyúčtovanie exekučného konania, v ktorom exekútor uvedie najmä výšku vymoženej pohľadávky oprávneného, výšku vymožených trov oprávneného a výšku vymožených trov exekútora.
(3) Upovedomenie o ukončení exekúcie zašle exekútor účastníkom konania a súdu. Doručením upovedomenia o ukončení exekúcie súdu sa exekučné konanie končí."

S odvolaním sa na vyššie uvedené zákonné ustanovenie je potrebné písomne dopor. listom požiadať súdneho exekútora o splnenie jeho povinnosti s uhradením dlhu vymáhaného v exekučnom konaní.


Trápi vás "Ako mám postupovať ohľadom exekúcie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako mám postupovať ohľadom exekúcie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako funguje pozastavenie exekúcie. Prišla mi exekúcia od exekútora za DP BA z roku 2014. Z informácií, ktoré som našiel, som zistil, že exekúcie, ktoré boli uskutočnené pred rokom 2017 a kde nebolo uhradených aspoň 15 eur, by mali byť pozastavené. Ako zistím, prečo sa moja exekúcia nepozastavila, alebo prečo mi napriek tomuto zákonu o pozastavení exekútor naďalej peniaze vymáha? Ak je to potrebné, som schopný poskytnúť príslušné doklady. Ďakujem.

Odpoveď: Ako mám postupovať ohľadom exekúcie

(odpoveď odoslaná: 20.11.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že máte dlh v DP BA z roku 2014, zrejme vo veci bol vydaný platobný rozkaz v roku 2014. Teraz v roku 2020 ste obdržali od súdneho exekútora upovedomenie o začatí exekúcie.

Ak je to tak, potom na Váš prípad sa nevzťahuje zákon č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní, keďže tento sa vzťahuje na exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 a vedené podľa predpisov účinných do 31. marca 2017.
   


   >


Podotázka: Ako mám postupovať ohľadom exekúcie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa spýtať na nasledujúcu záležitosť. Môj syn má kamaráta, ktorý sa nachádza v exekúcii. Aby dostal výplatu, musí mať bežný účet v banke, ktorý však z dôvodu exekúcie nemá. Kamarát mojej syna sa ho preto spýtal, či by mu zamestnávateľ mohol posielať výplatu na synov účet. Toto riešenie sa mi však nepáči z obavy, aby banka následne synov účet nezablokovala kvôli kamarátovým dlhom. Rada by som sa od vás dozvedela, či je to bezpečné pre môjho syna, aby kvôli dlhom jeho kamaráta nedošlo k zablokovaniu jeho účtu. Ďakujem.

Odpoveď: Ako mám postupovať ohľadom exekúcie

(odpoveď odoslaná: 20.10.2020)

Dobrý deň,
neodporúčame súhlasiť s uvedeným krokom zasielania mzdy na účet Vášho syna.

V konečnom dôsledku v zmysle ust. exek. poriadku zamestnávateľ robí zrážky zo mzdy priamo o neho pri výplate mzdy.

Podľa ust. § 130 ZP platí, že mzda sa vypláca v pracovnom čase a na pracovisku, ak sa v pracovnej zmluve nedohodlo inak. Podľa § 130 ods. 8 ZP platí, že zamestnávateľ je povinný, po vykonaní zrážok podľa § 131, poukázať mzdu alebo jej časť určenú zamestnancom na ním určený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, ak o to zamestnanec písomne požiada alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom na takom postupe dohodne tak, aby určená suma peňažných prostriedkov mohla byť pripísaná na tento účet najneskôr v deň určený na výplatu, z ktorého ustanovenia vyplýva, že ak zamestnanec nepožiada zamestnávateľa o výplatu mzdy na účet v banke, zamestnávateľ ju musí vyplatiť v hotovosti. Nie je povinnosťou zamestnanca mať zriadený účet v banke.

Naša odpoveď pre Vášho syna : Nie, nedovoliť posielať mzdu na jeho bankový účet.


Podotázka: Ako mám postupovať ohľadom exekúcie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň!
Mám takú neuveriteľnú záležitosť. V marci roku 2006, som previedol obecný byt v B. do osobného vlastníctva. Mal som preukázateľný preplatok na účte bytového podniku. Pretože napriek niekoľkým žiadostiam/aj písomným s potvrdením pošty/ na vrátenie preplatku BPP neragoval. Riešil som, to tak, že posledné dva mesiace /308 euro/ som nájomné nezaplatil. O tejto skutočnosti som BPP vyrozumel písomne, dokonca môj preplatok bol 2x väčší ako nájomné za dva mesiace. Na miesto dohody o vysporiadaní ma dal BPP na súd. Sudkyňa s kamarátskym vzťahom s právnou zástupkyňou. /to je zase zaujímavý prípad/, neareagovala na moju argumentáciu, akože to bolo dávno. Napriek tomu, že som preukázateľne vložil peniaze v pokladni za neuskutočnený ale zaplatený odber 900 000 litrov vody. Súd v roku 2000 zamietol pohľadávku BPP, /dôkazy zlý vodomer a iné/, takže peniaze vynútené na zaplatenie /hrozila výpoveď z bytu/ ostali vo výške 620 euro na mojom účte. Sudkyňa sa s touto skutočnosťou s mojim preplatkom na účte vôbec nezaoberala. Vyniesla rozsudok o zaplatenie dlžnej sumy za dva mesiace + vyučt. Za predch. rok /náklady za spol.priestory domu/ celkové spolu 308 euro. /môj preplatok bol 620 euro/. Sumu 308 žiadala zaplatiť s úrokovou sadzbou-poplatok z omeškania 2, 5 % denne čo predstavuje 2, 5x 365dni = 925 %. Z 308 euro 21 000 euro. Aby ma úplne dorazila /asi na žiadosť právnej zástupkyne BPP, aby jej ukázala ako je dobrá/, rozsudok poslala fikciou doručenia 3 dni. /. Vedela, že normálny človek nemusí byt doma a nestihne podať odvolanie. /. Našiel som rozsudok po 5 dňoch /bývam sám a som geológ, chodím do terénu mimo bydliska/. Boli porušené všetky podmienky na uplatnenie použitia fikcie doručenia. Napriek tomu som poslal odvolanie na krajský súd. Keď sme s kamarátom právnikom nahliadli do spisu na krajskom súde, na obale spisu bol veľký nápis -nedodržal termín odvolania, -to ako odkaz pre krajskú sudkyňu. Ta ani spis podľa mňa nečítala a uzavrela odvolanie, že akceptovala rozhodnutie prvostupňového súdu. Aj s tým 2, 5% úrokom na deň a nezaoberala sa s mojim preplatkom. Takže právnik BPP nelenil a dal ma k exekútorovi na zaplatenie z 308 eura s 7000 -násobkom t.j. 21000 euro. Tak tomu hovorím úžera! Nie je trestný čin úžery? Môže právnik, ak je právnik žiadať bez postihu úžernícky úrok 925 %. Exekútor mi zablokoval účet a mne ostalo 10 euro v peňaženke. Nemohol som si kúpiť potraviny nehovoriac o platení pravidelných poplatkov. Pretože som 71 ročný senior, nemám 21000 euro, prišiel by som za 308 euro o byt. Ale potom som si spomenul, že predchádzajúci rok mi prišla napriek tomu, že som písal doporučený list /vyrovnanie z môjho preplatku/ asi hneď o mesiac mi prišla upomienka na zaplatenie tých dvoch mesiacov nájomného. Bolo tam napísané, že mám dlžobu zaplatiť. Doslovne tam bolo, že výhradne poštovou priloženou poukážkou a do 15 dni. Na poukážke bol samozrejme bankový účet BPP a variabilný symbol a suma. Jednoznačne platba bola takto identifikovateľná. Tým som pokladal, že spor s BPP bol pre mňa uzavretý. Dokonca som myslel, že som ústrižok zahodil. Pre krátkosť termínu prvostupňového súdu ani som ho nemal na súde so sebou. Ale pracoval som ako vo verejnej funkcii mal som na stole a v zásuvkách hromadu korešpodencie, ale nakoniec som ho našiel a písal som, o tom v odvolaní pre krajský odvolací súd, že ho mám. Ako som písal, krajská sudkyňa spis ani nečítala len rozsudok prvostupňového súdu potvrdila. Takže pán boh ma osvietil, že som tu poukážku vtedy zaplatil. /Napriek tomu, že môj preplatok na účte BPP bol dvojnásobný ako požadovaná suma za dva mesiace nájomného. Ukázal som zaplatený sek exekútorovi a ten potom pokladal, že pohľadávka BPP, bola zaplatená pred začatím exekúcie. Ale ten vagabund právnik z BPP sa odvolal /mal som na neho dať trestne oznámenie za úžeru/. Otázka- bolo by to možné? Exekútor mi na túto otázku povedal, že, aby som to takto neriešil, asi myslel dohodou. To som ale netušil čo mi tento vagabund bude spôsobovať. Takže vagabund podal odvolanie na prvostupňový exekučný súd. Ale ten potvrdil, že splátka poštovou poukážkou je považovaná za uhradenie pohľadávky. Tak vagabund sa znovu odvolal proti rozhodnutiu prvostupňového exekučného súdu. Písal, že sumu hľadali medzi prijatými platbami a nenašli ju. A že pokiaľ suma nie je na účte prijímateľa, tak je neplatná. A že poštová poukážka nie je dokladom. No toto ak sa verejnosť dozvie, že poštová poukážka nie je platným dokladom, predpokladám, že prepukne zdesenie a vypuknú súdne spory s poisťovňami, platbami do všetkých inštitúcií a medzi občanmi a organizáciami. Ten právnik sa odvolával na nejaký zákon, aj som ho našiel. Je to z komunistických hlbokých čias a je to z roku 1964! Neviem, či to nebolo zmenené, Ale odvolával sa na neho. Pritom som ja len vyhovel požiadavky z BPP učtárne, že výlučne mám platiť s priloženou post. Poukážkou. Keby sa ten právnik neodvolal na rozhodnutie prvostupňového exekučného súdu už som mohol mať z BPP od roku 1995 / 900 000 litrov vody / pokoj. Teraz som dostal zo súdu ; list, že do 12 dni mám preukázať ako som pohľadávku z BPP zaplatil. Však to ma v spise napísané. Ale tuším, že mi zaplatenie neuzná a ja budem musieť zaplatiť od roku 2006 s úrokom 2, 5 %/deň za 14 rokov. To 912. 5 %x 14 rokov = 1276 %. Z 312 euro. To je cca 312 000 euro. Aj keby bola sadzba 2, 5 promile tak je to 31 200 euro. A ja senior, čo nemá ani vybavený dôchodok /osem rokov sa nemôžu soc.poisťovne v ČR a SR dohodnúť, kde sú záznamy za 19 rokov z českej firmy s pobočkou v SR/ sa môžem obesiť. Neviem čo by Ste mi poradili. Ale takýto prípad Ste asi nemali. Z 312 euro 312 000 euro. To by bol aj dobrý scenár pre JOJ krimi. Za rok chceli z 312euro 21 000 euro. 7000 -násobný narast. A takúto sumu požadovali ako exekučný titul. Trestný čin úžery nielen ako pokus, ale dokonaný. Alebo sa mýlim. Som zvedavý na Vás názor. Mám prípad medializovať?
Ďakujem R.

Odpoveď: Ako mám postupovať ohľadom exekúcie

(odpoveď odoslaná: 30.06.2020)

Dobrý deň,
napísali ste veľmi obsiahlu otázku aj s popisom celého obdobia sporu, avšak bez uvedenia dátumov či splatnosti dlhu, alebo súdnych rozhodnutí.
V otázke uvádzate, že ste mali u správcu byt. domu ; preplatok a keďže tento Vám nebol uhradený, rozhodli ste sa nájomné za 2 mesiace neuhradiť a počítali ste s tým, že správca byt. domu preplatok započíta na úhradu nájomného a za služby spojené s bývaním, čo sa však nestalo. Uvedené ste žiadali aj Vy sám. Následne došlo k súdnemu sporu a exekučnému konaniu, kde ste podali námietky a preukázali ste poštovou poukážku, že ste dlžnú sumu uhradili. Spis je t.č. na krajskom súde, kde Vás opätovne žiadajú doložiť doklad o úhrade. Ak je to tak, potom je potrebné krajskému súdu tento doklad - kópiu poštovej poukážky doložiť. Právny zástupca oprávneného tvrdí, že Vami poukázanú sumu nemá na svojom bankovom účte.

Otázkou je kedy ste dlh plnili - uhradili na účet správcu byt. domu.

Podľa ust. § 567 Obč. zákonníka platí (znenie účinné od 1.1.2003 doteraz) :

(1) Dlh sa plní na mieste určenom dohodou účastníkov. Ak nie je miesto plnenia takto určené, je ním bydlisko alebo sídlo dlžníka.
(2) Peňažný dlh plnený prostredníctvom peňažného ústavu alebo prostredníctvom poštového podniku je splnený pripísaním sumy dlhu na účet veriteľa v peňažnom ústave alebo vyplatením sumy dlhu veriteľovi v hotovosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak alebo ak sa veriteľ a dlžník písomne nedohodnú inak."


Podľa ust. § 567 Obč. zákonníka (znenie účinné do 31.12.2002) :

"(1) Dlh sa plní na mieste určenom dohodou účastníkov. Ak nie je miesto plnenia takto určené, je ním bydlisko alebo sídlo dlžníka.
(2) Ak dlžník plní peňažný dlh prostredníctvom pošty alebo peňažného ústavu, je dlh splnený okamihom, keď bola suma poukázaná, ak nie je dohodnuté inak."Trápi vás "Ako mám postupovať ohľadom exekúcie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako mám postupovať ohľadom exekúcie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mám dve otázky. Prvá sa týka exekútorov. Mám ich viacero, môžu mi všetci súčasne strhávať dlh z výplaty, alebo môže iba jeden za druhým až kým dlh nesplatím? Druhá otázka je nasledovná: Bol som na súde, aby ho vyhľadali v registri dlžníkov a povedali mi, že žiadny dlh nemám. Avšak niekoľkí exekútori mi stále píšu SMS, preto teraz neviem, ako to v skutočnosti je. Veľmi pekne ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako mám postupovať ohľadom exekúcie

(odpoveď odoslaná: 22.04.2020)

Dobrý deň p. Cermak,
v otázke uvádzate, že máte viacero exekúcií a preto zamestnávateľ môže zrážky zo mzdy vykonávať len v súlade s exekučným poriadkom; platí ust. § 72 exek. poriadku :

"(1)Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú na vymoženie niekoľkých pohľadávok, jednotlivé pohľadávky sa uspokoja z prvej tretiny zvyšku čistej mzdy podľa svojho poradia bez ohľadu na to, či ide o prednostné pohľadávky alebo o ostatné pohľadávky.

(2)Ak podľa § 71 ods. 1 sa vykonávajú zrážky z druhej tretiny zvyšku čistej mzdy, uspokoja sa z nej bez zreteľa na poradie najskôr pohľadávky výživného a až potom podľa poradia (odsek 3) ostatné prednostné pohľadávky. Ak suma zrazená z druhej tretiny nestačí na uspokojenie všetkých pohľadávok výživného, uspokojí sa najprv bežné výživné všetkých oprávnených a až potom nedoplatky za skorší čas, a to podľa pomeru bežného výživného. Ak by však sumou zrazenou z druhej tretiny nebolo kryté ani bežné výživné všetkých oprávnených, rozdelí sa medzi nich suma zrazená z druhej tretiny pomerne podľa výšky bežného výživného bez ohľadu na výšku nedoplatkov.
(3)Poradie pohľadávok sa spravuje dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručil príkaz na začatie exekúcie. Ak sa mu doručil toho istého dňa príkaz na začatie exekúcie pre niekoľko pohľadávok, majú tieto pohľadávky rovnaké poradie; ak nestačí suma na ne pripadajúca na ich plné uspokojenie, uspokoja sa pomerne."
 
V otázke súčasne uvádzate, že exekútor Vás kontaktuje formou SMS; uvádzame, že sme ; nestretli s tým, aby exekútor písal SMS.
Odporúčame kontaktovať priamo zamestnávateľa, aby Vám predložil doklady a podklady na základe ktorých vykonáva zrážky zo mzdy.
Nepíšete na základe čoho dlh vznikol, možno ide o starú vec ; napr. nebank. spoločnosť s podobne, potom je potrebné požiadať zamestnávateľa rovnako o predloženie dokladov, na základe ktorých vykonáva zrážky zo mzdy. Ak by išlo o príkaz zo strany nebank. spoločnosti a podobne, t.j. nie na základe exekučného príkazu, požiadajte zamestnávateľa písomne, aby prestal vykonávať zrážky zo mzdy, keďže zrážky zo mzdy môže vykonávať len na základe exekučného príkazu. Naviac nevyplatenie mzdy sa považuje za trestný čin, na čo môžete zamestnávateľa upozorniť.
Ak s touto argumentáciou u zamestnávateľa nepochodíte, budete musieť podať návrh na súd, aby sa zamestnávateľ zdržal vykonávania zrážok zo mzdy.
 
V prípade potreby resp. záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.
 

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako mám postupovať ohľadom exekúcie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.