Exekúcia a premlčanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Nitriansky
Odpovedá: Advokát (Nitra)
Odpovedané dňa: 12. 6. 2017

Otázka: Exekúcia a premlčanie

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Manželka má dlh voči operátorovi ešte za slobodna, ktorý iba pred rokom postúpil k inej spoločnosti a zároveň bola začatá aj exekúcia, ale spred vyše 11-rokoch, o čom sme sa dozvedeli až teraz. Počas týchto rokoch sme neobdržali žiaden dopis inak by sme už konali a dlh by už bol vyrovnaný, iba až teraz aj to len uznesenie o vystúpení operátora a vstúpení inej strany. Manželka počas týchto rokov riadne pracovala na zmluvu a aj poberala materskú. Čiže exekúcia ani na plat nebola vykonaná. Nevedeli sme ani koľko manželka dlží aj to sme si vyžiadali spisy zo súdu. Pýtam sa, či tam neplatí námietka premlčania. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Dobrý deň. Až donedávna (do 31.03.2017) platila taká právna úprava, že exekučné konanie nebolo v zásade časovo obmedzené. Nebolo preto vylúčené, aby bola exekúcia vedená aj 11 rokov.
Pokiaľ ide o premlčanie, tak plynutie premlčacej doby sa prerušuje počas exekučného konania. Inak povedané, počas exekúcie neplynie premlčacia doba. Preto ak počas exekúcie neplynula premlčacia doba, zrejme ani nedošlo k premlčaniu exekučne uplatneného nároku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Vo februári 2015 prišiel papier, kde telekomunikačná spoločnosť splnomocnila externú inkasnú spoločnosť k vyriešeniu dlhu. V marci 2015 mi prišlo Odstúpenie od Zmluvy o poskytovaní verejných služieb od telekomunikačnej spoločnosti. V septembri 2015 mi prišiel od nich ďalší list, kde bolo oznámenie o postúpení pohľadávky podľa pár. 524 a nasl. Občianskeho zákonníka, kde mi bolo oznámené, že postúpili pohľadávku voči mne "eseročke", ktorá vymáha pohľadávky. V máji 2016 mi prišla výzva pred podaním žaloby od právneho zástupcu veriteľa (tej "eseročky"). V októbri 2016 mi prišiel ďalší list od zástupcu veriteľa - oznámenie o podávaní žaloby. Vo februári 2017 mi prišiel posledný pokus o zmier ped podaním žaloby na súd. V august 2017 - návrh na vydanie platobného rozkazu a v októbri 2017 mi prišiel platobný rozkaz. A v decembri 2018 mi prišla posledná výzva pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie. V tomto roku mi začali chodiť e-maily ohľadom zaplatenia dlhu a v októbri tohto roku mi prišla smska o možnosti uhradiť dlh v zľave. Od roku 2015 doteraz som neuhradil nič, ani som s nimi nekomunikoval, nakoľko som doteraz netušil o tom, že mám nejaký dlh (dozvedel som sa o tom vďaka e-mailom, ktoré mi začali chodiť začiatkom januára tohto roku), nakoľko mi až tento rok boli vydané všetky papiere týkajúce sa tohto. Môj rodinný príslušník už zaplatil 50% dlžnej sumy tej "eseročke" z obavy, že keby sa to nezaplatilo, začalo by exekučné konanie a poslal aj žiadosť o potvrdenie o ukončení záväzku. A ja sa pýtam, mal to tak nechať, neplatiť nič a tým pádom by to bolo premlčané? A ak to už zaplatil, hrozí, že prídu ďalšie papiere, kde bude, že mám ešte niečo zaplatiť? A ak áno, tak ako mám potom postupovať?

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.12.2019)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že ste obdržali platobný rozkaz v 10/2017. 
Doručená SMS s tým textom, že pokiaľ uhradíte 50 % z dlžnej sumy, bude sa dlh podľa platobného rozkazu považovať za uhradený, je nepostačujúca pre záver, ktorý by chcel odosielateľ SMS dosiahnuť a pre Vašu právnu istotu, že veriteľ nebude požadovať následne aj úhradu zostatku dlžnej sumy 50 % . 
Odporúčame, aby ste veriteľovi oznámili, aby Vám písomne dopor. listom poslal  dohodu o odpustení časti dlhu s tým, že ak uhradíte 50 % bude sa dlh považovať za uhradený v celosti. Be písomnej dohody s veriteľom nič neuhradzujte.
Podľa ust. § 574 Obč. zákonníka platí:
"(1) Veriteľ sa môže s dlžníkom dohodnúť, že sa vzdáva svojho práva alebo že dlh odpúšťa; táto dohoda sa musí uzavrieť písomne.
(2) Dohoda, ktorou sa niekto vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti, je neplatná.

Zistite na stránke orsr.sk či vymáhačská spoločnosť právne existuje.  Dávajte pozor na to, aby ste neuhradzovali žiadne poplatky vymáhačskej spoločnosti, jej tzv. oprávnené náklady a podobne; uhradiť treba len sumy, ktoré  vychádzajú z platobného rozkazu a len cestou banky alebo poštovou poukážkou a len na základe spomínanej dohody podľa § 574 Obč. zákonníka.

Pokiaľ sa pýtate, či dlh nie je premlčaný, uvádzame, že nie je, keďže podľa ust. § 110 Obč. zákonníka platí 10 ročná premlčacia doba.
Ak nebudete rozumieť textu listu veriteľa resp. tento by mohol vyvolať nie jednoznačný záver, kontaktujte našu  advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Spoločnosť, ktorá prevzala dlh od pôvodnej spoločnosti mi ponúkla reštrukturalizáciu dlhu predtým ako začne exekučné konanie a poslali mi reštrukturalizačnú tabuľku, v ktorej je, že ak zaplatím 50 % zo sumy, ktorú dlhujem, tak dlh bude vyrovnaný. Môžem tomu veriť, alebo je to zas nejaký ich "ťah", po ktorom budú ďalej vymáhať peniaze, aj keď zaplatím 50 % zo sumy, ktorú dlhujem ?

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.12.2019)

Dobrý deň, 
z otázky usudzujeme, že ide o spotrebiteľský spor a teda ste si od banky alebo nebankovej spoločnosti požičali peniaze, ktoré ste nesplatili vôbec, resp. v nie celej výške. Podstatné vo Vami uvedenom prípade je, kedy ste si požičali, od koho, koľko ste uhradili celkom /istina, úroky, poplatky), kedy ste uhradili poslednú splátku a či vo veci bol vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, ktorým ste boli zaviazaný k úhrade dlžnej sumy s príslušenstvom.
Všeobecne platí trojročná premlčacia doba na vymáhanie pohľadávky (§ 101 Obč. zákonníka).

Pre presnejšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali vedieť vyššie uvedené údaje.

Nepodpisujte vymáhačskej spoločnosti žiadne uznanie dlhu, žiadnu dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo je možné, že by ste uznali premlčanú pohľadávku. Sme názoru, že spoločnosť Vám "reštrukturalizačnú tabuľku" poslala z dôvodu, že dlh je premlčaný a týmto spôsobom chce dosiahnuť aspoň úhradu 50 %.
T.j. : Pokiaľ od úhrady poslednej splátky uplynuli viac ako tri roky  a vo veci nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie (platobný rozkaz, ani rozsudok), na ponuku reagujte tým spôsobom, že im oznámite, že pohľadávku považujete za premlčanú.

Poznamenávame, že vymáhačským spoločnostiam resp. nebankovým spoločnostiam sa venujeme v mnohých našich odpovediach, ktoré by pre Vás mohli byť nápomocné.

V prípade potreby nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď. Veľmi ste mi s tým pomohli, nakoľko zákony sú pre mňa ako laika v niektorých prípadoch nepochopiteľné. Mám doplňujúcu otázku, čo sa týka toho platobného rozkazu. Ak mi prišiel platobný rozkaz pred 1.4.2017, tak sa zákon bude vzťahovať na môj prípad ? Rozumiem tomu správne ? Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.11.2019)

Dobrý deň, 

citovaný zákon o ukončení niektorých exekučných konaní sa na Vás vzťahovať nebude a to z dôvodu, že do 31.3.2017 nezačalo exekučné konanie, t.j. nebol podaný návrh na vykonanie exekúcie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, do účinnosti prišla novela čo sa týka exekúcii. Ma ísť o zrušenie niektorých exekúcii.
Chcem sa opýtať. Ak mi advokátska kancelária v roku 2016 poslala výzvu pred podaním žaloby, v tom istom roku aj oznámenie o podávaní žaloby, v roku 2017 posledný pokus o zmier a v roku 2018 poslednú výzvu pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie, tak ta pohľadávka čo je od roku 2016 bude spadať do tej novely o exekúcii, alebo nie ? Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.11.2019)

Dobrý deň, 
novela exekučného poriadku sa vzťahuje len na tie exekučné konania, ktoré vyplývajú zo samotného zákona.
Podľa ust. § 1 zák. č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorý nadobudne účinnosť dňom 1.1.2020, tento zákon upravuje postup ukončenia exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017.

Stará exekúcia sa uvedeným zákonom zastavuje, ak okrem iných uplynula rozhodná doba, ktorou v zmysle ust. § 3 cit. zákona je doba piatich rokov, ktorá plynie odo dňa prvotného doručenia poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi.

Z vyššie uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že citovaný zákon sa nebude vzťahovať na Váš prípad.
 
V otázke uvádzate, že vo Vami uvedenom prípade ste obdržali len výzvu z advokátskej kancelárie na úhradu dlžnej sumy; následne uvádzate, že v roku 2018 ste obdržali výzvu pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie, teda vo veci existuje právoplatný rozsudok alebo platobný rozkaz, prípadne iný exekučný titul.

Pokiaľ ide o súdne konanie a teda či vôbec bola podaná nejaká žaloba na súd zistíte v informačnom centre príslušného súdu podľa miesta Vášho trvalého bydliska; pokiaľ  ide o exekučné konanie, stav môžete zistiť na stránke Centrálneho registra exekúcii. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás, je táto exekúcia premlčaná?
Dna 19. 9. 2019 prišla mojej mamine (ktorá zosnulá 29. 9. 2018) Výzva-Predvolanie na úhradu exekúcie, ktorý vydal okresný súd v Martine zo dna 27. 10. 2000. Niesom si vedomá, že by mamina kedykoľvek dostala výzvu na túto exekúciu a verím, že toto je prvá výzva, ktorá jej prišla. Zaujíma ma, či to je premlčané, keďže rozhodnutie je z roku 2000. Taktiež táto exekúcia nebola predmetom dedičstva, ktoré prebehlo ešte v roku 2018. Je to preto v tomto prípade napadnuteľné ? Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za radu. S pozdravom, Andrea.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.11.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :
V otázke uvádzate, že mama zomrela v r. 29.9.2018, výzva resp. predvolanie /zrejme upovedomenie o začatí exekúcie/ bolo vydané v roku 2000. 

Podstatné vo Vami uvedenom prípade je to, kedy nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť exekučný  titul, ktorý je predmetom exekučného konania a kedy bol podaný návrh na vykonanie exekúcie. Všeobecná premlčacia doba je 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti exekučného titulu /napr. platobného rozkazu/, čo by malo vyplývať z listu resp. výzvy, upovedomenia, ktorá Vám bola doručená dňa 19.9.2019.

Z tohto hľadiska, že Vám až teraz bola zaslaná výzva ako dedičke v exek. konaní, nie je podstatné a to z dôvodu, že exek. konanie začalo ešte za života Vašej mamy /rok 2000/.

Poznamenávame, že podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Poznamenávame, že dňom 1.1.2020 nadobudne účinnosť zákon č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorý sa týka exek. konaní začatých pred 1.4.2017.

Podľa ust. § 2 cit. zákona stará exekúcia sa týmto zákonom zastavuje, ak /okrem iných/ povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty.


Otázkou vo Vašom prípade je hodnota majetku v dedičskom konaní. Podľa § 188 Civil. mimosporového poriadku platí, že ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie o dedičstve zastaviť. 

Za  majetok nepatrnej hodnoty v zmysle ustálenej judikatúry sa považuje suma cca 1000 €.

V tejto súvislosti možno poukázať na názor Najvyššieho súdu ČSSR /Zborník I., r. 1974, str. 532/ : „Za dlhy poručiteľa nezodpovedá ten, komu štátne notárstvo vydalo nepatrný majetok poručiteľa podľa ustanovenia § 32 ods. 2 NP ."(teraz § 188 Civil. mimospor. – pozn. autora). Ten, kto sa postaral o poručiteľov pohreb, nie je dedičom a nenadobudol dedičstvo v zmysle ustanovenia § 470 OZ.“

 

V  otázke neuvádzate podrobnosti o dedičstve v € a sume pohľadávky v €, resp. čoho sa týka, ktorá je vymáhaná súdnym exekútorom, a aká suma bola v exekučnom konaní uhradená doteraz. Pokiaľ ste teda nadobudli majetok nepatrnej hodnoty, nezodpovedáte za dlhy poručiteľa - Vašej matky. Ak Vás bolo viac dedičov a nejedná sa o majetok nepatrnej hodnoty, zodpovedáte za dlhy poručiteľa - Vašej matky podľa pomeru toho, čo ste z dedičstva nadobudli v pomere k celkovej cene dedičstva.

Odporúčame krátku konzultáciu u advokáta.

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať došiel mi papier o začatí exekúcie dna 5. 11. 2019 z roku 13. 10. 2008 súdny rozkaz bol vydaný 28. 10. 2009 na adrese trvalého pobytu nebývam 14 je možné, že exekútor začal po 10 rokoch vymáhať pohľadávku, nie je premlčacia doba ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 110 Obč. zákonníka platí :
"(1) Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."

Ak vychádzame z textu otázky, usudzujeme nasledovné : Upovedomenie o začatí exekúcie Vám bolo doručené dňa 5.11.2019. Uvádzate, že platobný rozkaz bol vydaný 28.10.2009; tu je podstatné to, kedy nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť, teda určite právoplatnosť a vykonateľnosť nenadobudol v ten istý deň, ako bol vydaný, ale najskoršie po 15 dňoch, teda po 13.11.2009.

Na upovedomení o začatí exekúcie by to malo byť uvedené  kedy platobný rozkaz nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť a potom 10 ročná premlčacia doba neuplynula /napr. : 13.11.2009 plus 10 rokov a potom premlčacia doba neuplynula/. 

Nevieme o akú vec ide, ale pokiaľ ide o nebankovú spoločnosť, odporúčame kontaktovať advokáta, aby posúdil aj samotný exekučný titul - platobný rozkaz. V prípade potreby resp. záujmu nás kontaktujte.

T. j. : Podstatné či nie je pohľadávka premlčaná to, kedy nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť platobný rozkaz a kedy bol podaný  návrh na vykonanie exekúcie, nie kedy Vám bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, neviem čo mám robiť, prosím Vás o pomoc. Tento týždeň, som chcel požiadať o spotrebný úver,kde mi povedali, že mám v registri nejakú novú exekúciu, boli tak ochotný a povedali mi číslo Ex a meno Exekútora. Zavolal som mu a požiadal pravdepodobne koncipientku, ktorá to zdvihla, aby mi vysvetlila o čo ide. Povedala mi, že sa jedna o exekúciu z roku 1999, a že som si prevzal potvrdenie v roku 2000. (t. J. 19 rokov), keď som sa opýtal o čo ide konkrétne a na sumu, povedala mi, že poštová banka, a že teraz to ma nejaký holding a suma neuveriteľných 74. 000. -EUR skoro som z infarktoval. S manželkou sme nikdy nemali účet v post. Banke ani ja osobne a ani nemám žiadne relevantné podklady k tejto exekúcii, o ktorej som ani netušil, nakoľko sme riadne splatili hypotéku po 20 rokoch v banke, a tak isto aj predošlý spotreb. Úver v PSS. Volal som potom znovu na exekučný úrad a vysvetlil im, že to musí byť nejaký omyl (mohol v tedy niekto zneužiť môj OP alebo podobne. ) a vyžiadal som si všetky údaje o tej exekúcii. Nato mi volala koncipientka z Ex úradu, že tam je nejaká zmena, a že ta suma bude omnoho nižšia. Dnes mi prišiel e-mail od p. Exekútora kde sa píše, citujem. : na základe Vašej žiadosti zasielam finančný prehľad exekučného konania. Zostatok(už nerastúcich úrokov z omeškania) je 1. 024, 80EUR. Koniec citátu. Takže znovu som sa nedozvedel odkedy a kto je oprávnený a vôbec, že o akú exekúciu sa jedna. Prosím poraďte mi ako mám reagovať, ja nie som si ničoho vedomý, je to 20 rokov stará vec, za ktorú ma nikdy nikto nekontaktoval, mám trv.pobyt na slovensku, mám vyše 20rokov bank. Účty na slovensku min.v 3 bankách. Vlastním nehnuteľnosť a nikdy ma nikto nekontaktoval ani písomne ani som nemal blokáciu na účte alebo niečo podobne. Ďakujem za Vás čas, s pozdravom R.V.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.05.2019)

Dobrý deň,

z otázky usudzujeme, že súdny exekútor pozná Vašu adresu ako prípadného povinného, preto je jeho povinnosťou s Vami komunikovať písomne.

Nie je  Vašou  povinnosťou uhradzovať dlh, o ktorom nemáte žiadnu vedomosť ani písomné doklady, aby ste tento uhradili na základe telefonického rozhovoru.

Keďže sa jedná o starú exekúciu, odporúčame navštíviť informačné centrum okresného súdu podľa miesta Vášho trvalého bydliska a zistiť či bolo vydané poverenie na vykonanie exekúcie a môžete nahliadnuť do spisu, a zároveň zistiť na súde, či bol vo veci vydaný nejaký platobný rozkaz alebo rozsudok, teda existenciu samotného exekučného titulu na základe ktorého je vedené exekučné konanie.

Rovnako na stránke centrálneho registra exekúcii /www.cre.sk/ môžete zistiť či je voči Vám vedené exekučné konanie.

V prípade potreby nás kontaktujte, aby sme sa mohli vyjadriť aj k podkladom k exekúcii.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcem sa informovať. Exe konanie za nájomné. Dlh na nájomnom je 1942,87, ktoré sa vyplatilo. 2,5 promile denne úrok z omeškania, ktorý je 9699,78/ročne to vychádza asi 82%. Obec proti nájomcovi. Je to v súlade so zákonom? Vraj ročný úrok z omeškania po februári 2013 môže byt 5. 5% ročne. Je možné tie úroky dáko zrušiť alebo znížiť na sumu stanovenú zákonom ?

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.04.2019)

Dobrý deň, 

pre presnejšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali vidieť doklady a podklady, na základe ktorých ej vykonávaná exekúcia, kedy nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť exekučn ý titul /plat. rozkaz,rozsudok/, kedy bol podaná návrh na vykonanie exekúcie.

Všeobecne podľa ust. § 53 exekučného poriadku platí, že súd návrh na vykonanie exekúcie zamietne, ak (okrem iných)

a) zistí rozpor návrhu alebo exekučného titulu s týmto zákonom,

b) sú tu dôvody, pre ktoré by exekúcia musela byť zastavená, alebo do vydania poverenia na vykonanie exekúcie vzniknú dôvody na zastavenie exekučného konania okrem späťvzatia návrhu na vykonanie exekúcie,

d) sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade exekučného titulu, ktorý bol vydaný v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky, a vyšlo najavo, že vymáhaný nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na neprijateľné zmluvné podmienky, obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky alebo rozpor s dobrými mravmi a táto okolnosť má vplyv na vymáhaný nárok,

e) bol exekučný titul vydaný v konaní, v ktorom nebolo možné namietať alebo preskúmavať neprijateľné zmluvné podmienky, a existencia neprijateľnej podmienky má vplyv na vymáhaný nárok, ktorý vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou,

g) sa návrhom uplatňuje nárok na opakujúce sa príslušenstvo pohľadávky a návrh je podaný po troch rokoch od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu, a to bez toho, aby bol povinný na splnenie pohľadávky vyzvaný v posledných troch mesiacoch pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie, alebo bez toho, aby s povinným bola uzavretá dohoda o postupnom splnení pohľadávky priznanej exekučným titulom v priebehu troch rokov od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu, alebo

h) sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica, ktorá nespĺňa zákonné náležitosti alebo záväzok v nej obsiahnutý odporuje zákonu alebo je v rozpore s dobrými mravmi.

 

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom posúdenia Vašich dokladov vo veci a podania návrhu na súd.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom úrokov z omeškania za dlh na nájomnom. Priateľ ma exekúciu za nájomné, o ktorej sa dozvedel v januári tohto roku, keď mu exekútor začal sťahovať neprednostnú pohľadávku z platu a na personálnom mu dali list od exekútora, za exekúciu z 09/2013. Dlh na nájme je 1950 eur, no vyrátali mu úrok z omeškania vo výške 9600 eur. Vraj 0, 5 promile denne z dlžnej čiastky. Chcem sa spýtať, je to normálne taký vysoký úrok? Ešte aj exekučné trovy sa vyšplhali na 3000 eur. Je možné, že úrok z omeškania je 5-násobne vyšší ako istina? Za odpoveď Vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.04.2019)

Dobrý deň,

pre posúdenie veci by sme potrebovali vidieť všetky doklady, ktoré máte k dispozícii /platobný rozkaz, rozsudok, upovedomenie o začatí exekúcie/.

Odporúčame dať pozrieť doklady advokátovi, aby vo veci podal návrh na zastavenie exekúcie.

Podľa ust. § 44 exekučného poriadku platí (citujeme)  účinného od 1.1.2013 :

"Súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul; ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekučný titul sa nepreskúmava. Ak súd nezistí rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom, do 15 dní od doručenia žiadosti písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu, táto lehota neplatí, ak ide o exekučný titul podľa § 41 ods. 2 písm. c) a d). Ak súd zistí rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie."

Úrok vovýške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania je nezákonný. 

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom preskúmania dokladov a podania návrhu na zastavenie exekúcie.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mal som exekúciu v roku 2012, dlh som splatil a bol som v tom, že to je celé vybavené, teraz som si chcel konsolidovať úver a oznámili mi, že vraj mám stále vedenú exekúciu na moje meno. Zistil som, že mám ešte dlh na exekučných trovách 129,98 €. Od poslednej zaplatenej splátky ma nikto nekontaktoval, nie je preto táto položka už náhodou premlčaná? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.02.2019)

Dobrý deň, 

vo veci odporúčame písomne kontaktovať súdneho exekútora a požiadať ho o výmaz z centrálneho registra exekúcií.

Podľa ust. § 211a/ exekučného poriadku platí, že "ak bola exekúcia právoplatne zastavená alebo skončená inak ako zastavením, exekútor vymaže z registra všetky údaje týkajúce sa vedenej exekúcie."

Pokiaľ zo strany exekútora Vám bude oznámené, že dlhujete ešte predmetnú sumu 129,98 €, táto suma premlčaná nie je aj keby sa jednalo o exek. konanie z uvedeného dáta roku 2012 a bude potrebné ju uhradiť.  

Následne po úhrade z Vašej strany bude exekútor povinný uskutočniť výmaz z centrálneho registra exekúcií.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk