Máte
otázku?

Exekúcia a premlčanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Nitra

Otázka: Exekúcia a premlčanie

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Moja manželka má dlh voči operátorovi, ktorý vznikol ešte v dobe, keď bola slobodná. Tento dlh bol pred rokom postúpený inej spoločnosti a zároveň bola začatá aj exekúcia. O tomto sme sa však dozvedeli až teraz, aj keď uplynulo už vyše jedenaástich rokov. Počas týchto rokov sme neobdržali žiaden dopis, inak by sme už konali a dlh by bol vyrovnaný. Teraz sme obdržali iba uznesenie o vystúpení operátora a vstúpení inej strany. Manželka počas týchto rokov riadne pracovala na zmluvu a taktiež poberala materskú. Čiže exekúcia ani na plat nebola vykonaná. Nevedeli sme ani koľko manželka dlží, všetky potrebné informácie sme si museli vyžiadať zo súdu. Chcel by som sa spýtať, či v tomto prípade neplatí námietka premlčania. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Dobrý deň. Až donedávna (do 31.03.2017) platila taká právna úprava, že exekučné konanie nebolo v zásade časovo obmedzené. Nebolo preto vylúčené, aby bola exekúcia vedená aj 11 rokov.
Pokiaľ ide o premlčanie, tak plynutie premlčacej doby sa prerušuje počas exekučného konania. Inak povedané, počas exekúcie neplynie premlčacia doba. Preto ak počas exekúcie neplynula premlčacia doba, zrejme ani nedošlo k premlčaniu exekučne uplatneného nároku.

Trápi vás "Exekúcia a premlčanie" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, dňa 6. 7. 2023 mi prišiel list od spoločnosti Cetelem, v ktorom mi píšu, že mám u nich dlh od 15. 12. 2012. Tento dlh postúpili vymáhačom EOS KSI Slovensko ako postupníkovi. V liste sa nachádza iba IBAN a variabilný symbol, preto som volala do EOS, ale tam vraj ešte nič nemajú. Chcem sa Vás opýtať, či je táto záležitosť už premlčaná, keďže na súde to zrejme nie je. Ďakujem za odpoveď. M.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

(odpoveď odoslaná: 11.07.2023)

Dobrý deň, ak vo vašej veci nebol vydaný žiadny platobný rozkaz alebo rozsudok, ktorým by ste boli zaviazaná k úhrade dlžnej sumy, potom nič neuhradzujte. Platí všeobecná premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka, ktorá už dávno uplynula. Samotné postúpenie pohľadávky na vymáhačské spoločnosti nemá vplyv na plynutie premlčacej doby, ktorá plynie naďalej.

Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, z ktorej by vyplýva, že pri čiastočnej úhrade dlhu vám zostatok odpustia. Nič neuhradzujte, ani jeden cent.


Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Môj manžel spolu so svojím bratom majú exekúciu. Ja zamestnávam svojho manžela a v roku 2019 mi bol doručený exekučný príkaz na zrážky zo mzdy. Vtedy vypukla pandémia a keďže podnikáme v gastronómii, nebolo z čoho platiť, a teda ešte nie je nič uhradené. Chcem sa opýtať, je možné, aby exekúcia po niekoľkých rokoch zanikla? Aká je doba premlčania? Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

(odpoveď odoslaná: 10.05.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že v čase exekučného konania premlčacia doba na vymáhanie dlžnej sumy neplynie.

Nevieme o akú veľkú sumu ide, ale ak ide o sumu 5000 € bez príslušenstva, treba požiadať súdneho exekútora o splátky v zmysle ust. § 61q/ exekučného poriadku :

"Žiadosť povinného o splátky (1) Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach. (2) Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak a) povinný je fyzickou osobou, b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje, c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní, d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 5 000 eur, e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v 18 mesačných splátkach rozvrhnutých tak, aby najmenej polovica vymáhaného nároku bola zaplatená do 6 mesiacov od zaplatenia prvej splátky, f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky. prvej splátky. (3) Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj vtedy, ak a) povinný je právnickou osobou, b) povinný nie je vedený v zozname daňových dlžníkov7ra) alebo v zozname dlžníkov podľa osobitného predpisu,7rb) c) povinný vyhlási, že nie je proti nemu vedené iné exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie, d) povinný vyhlási, že riadne vedie účtovníctvo, e) podľa poslednej účtovnej závierky nemal povinný záväzky v sume vyššej ako 1 000 000 eur, f) podľa poslednej účtovnej závierky nemal dlžník majetok v hodnote vyššej ako 1 000 000 eur, g) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje, h) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní, i) vymáhaný nárok presahuje 1 000 eur a nepresahuje 10 000 eur, j) povinný urobí vyhlásenie podľa § 61g ods. 2 písm. e) a k) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 500 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky."

 


Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či môže exekútor po 10 rokoch ešte vymáhať výživné, keďže je moja dcéra už stará 26 rokov a je podnikateľka. Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

(odpoveď odoslaná: 06.05.2023)

Dobrý deň, nevieme či sme správne pochopili otázku.

Ide o neuhradené výživné v prospech osoby, ktorá už má 26 rokov a je podnikateľka.

Uvádzame, že ak oprávnená osoby disponuje právoplatným rozhodnutím súdu o určení výživné a toto nebolo platené riadne a včas, potom v zmysle ust. § 110 ods. 1 Obč.z ákonníka platí premlčacia doba, ktorá je 10 rokov /citujeme/ :

"Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu,  premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."

K zneniu Vami položenej otázky uvádzame, že výživné môže oprávnená osoba /podnikateľka vo veku 26 rokov/vymáhať spätne od svojich 16 rokov veku, resp. od 05/2013.

Vo veci odporúčame kontaktovať ktoréhokoľvek súdneho exekútora a prostredníctvom neho podať návrh na vykonanie exekúcie. Poplatok za spísanie návrhu je 16,50 € plus DPH.

 


Trápi vás "Exekúcia a premlčanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. V roku 2011 mi JUDr. Krutý doručil list o začatí exekúcie, mal som pôžičku od spoločnosti Pohotovosť. Nič od mňa nevymáhal a nemám ani majetok. V roku 2022, keď som si otvoril bankový účet, zablokoval mi ho. Má na to nárok? Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

(odpoveď odoslaná: 08.02.2023)

Dobrý deň, pokiaľ ešte exekúcia prebieha, potom exekútor má na to nárok. Avšak, nakoľko píšete, že už v roku 2011 vám doručil uznesenie o začatí exekúcie, potom by už mala byť exekúcia zastavená, ak sa do piatich rokov nič nepodarilo exekútorovi od vás vymôcť. 

Poukazujem na ust. § 61n ods. 1 písm d) Zákona o súdnych exekútoroch: "Exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie, ak pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby sa do piatich rokov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora."

Vzhľadom na uvedené, podajte námietku voči zablokovaniu vášho účtu, ak voči vám nebolo začaté iné exekučné konanie v priebehu minulých rokov, potom by exekúcia mala byť skutočne zastavená. 


Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám, prosím Vás, otázku. Približne v roku 2010 som si zobrala kartu s T-mobile cz, pravdepodobne sa jednalo o paušál. V roku 2011 mi prišlo exekučné konanie, neskôr bola exekúcia uhradená, a to vo výške 38 000 Kč. Osobne som bola v T-mobile a všetko bolo v poriadku. Od roku 2011 až doteraz sa mi nikto neozval a teraz mám tri súdne exekúcie. Dve z nich prišli pred približne tromi mesiacmi a teraz prišla tretia. Všetky sú od T-mobile cz a zastupuje ich jeden advokát. Prvé dve som už zaplatila, celkovo išlo o sumu približne 1000 eur. A teraz mám problém s tretio exekúciou, na ktorej je vyše 700 eur. Ako je možné, že jedna spoločnosť môže dať toľko exekúcií a po uplynutí 12 rokov by už nemala platiť premlčacia doba? Už som zaplatila približne viac ako 2000 eur a kartu som nepoužívala. Prosím poraďte, som už zúfalá, keďže neviem, koľko exekúcií mi môžu ešte nastrčiť. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

(odpoveď odoslaná: 12.12.2022)

Dobrý deň, z údajov, ktoré ste nám predostreli je ťažké posúdiť, či došlo vo Vami uvedených prípadoch k premlčaniu nárokov veriteľa alebo nie. Všeobecne však platí, že premlčacia doba pri nároku uznanom právoplatným súdnym rozhodnutím je desaťročná a plynie odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť, t. j. od vykonateľnosti rozhodnutia. Ak v rámci tejto lehoty veriteľ nepodá návrh na vykonanie exekúcie, resp. ak ho podá až po jej uplynutí, môže dlžník vzniesť námietku premlčania, dôsledku ktorej je povinný exekučný súd exekúciu z dôvodu premlčania zastaviť. 


Vzhľadom na uvedené, ak bol skutočne návrh na exekúciu podaný až po 12 rokoch od vykonateľnosti exekučného titulu (rozhodnutia súdu), potom je tento premlčaný. Pokiaľ to neviete posúdiť, z opatrnosti by som na Vašom mieste podala návrh na zastavenie exekúcie, kde by som namietala, že nárok je premlčaný a súd by mal exekúciu zastaviť. 

Ak sú však tieto dlhy vymáhané len prostredníctvom advokáta alebo nejakej spoločnosti a nárok nie je priznaný súdom, potom platí trojročná premlčacia doba a v takomto prípade, ak je tomu tak ako píšete, že sa jedná o nároky z pred 12 rokov, tak potom tieto sú už všetky premlčané. Určite ich neuhrádzajte, ale naopak vzneste voči nim listom námietku premlčania. Ak by na vás podali žalobu, námietku premlčania vzneste aj pred súdom. Súd žalobu bude musieť zamietnuť. 


Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, našej klientke prišla posledná výzva pred návrhom na vykonanie exekúcie zo dňa 1.7.1995. Chcela by som sa opýtať, či to už nie je v premlčacej dobe, keďže je to ešte z roku 1995. Ďakujem. Miroslava

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

(odpoveď odoslaná: 06.07.2022)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že exekučným titulom je platobný rozkaz alebo rozsudok, ktoré nadobudli právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 1.7.1995, resp. iný najbližší dátum čo má vyplývať z exekučného titulu. Ak je to tak, uvádzame, že v zmysle ust. §  110 Obč. zákonníka platí premlčacia doba 10 rokov na podanie návrhu na vykonanie exekúcie /citujeme/ :

"(1) Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že premlčacia doba na podanie návrhu na vykonanie exekúcie uplynula niekedy v roku 2005.

Trápi vás "Exekúcia a premlčanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám otázku. Moja mama je vdova už 8 rokov. Je jediná dedička, ale zdedila len dlhy, z ktorých väčšinu už splatila a niečo ešte spláca. Nedávno prišiel jej dopis od vymáhacej spoločnosti, ktorý uvádza, že je dlžná po zosnulom nemalú sumu peňazí. Rada by som sa spýtala, ako je to s premlčacou dobou v jej prípade? Súvisí zadlženosť s hodnotou dedičstva. Dedič po zomrelom dlžníkovi zodpovedá za jeho dlhy a to do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Moja mama však nededila žiadne hmotné hodnoty, ako to teda je? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Zuzana

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

(odpoveď odoslaná: 31.05.2022)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že mama je vdova 8 rokov a teda predpokladám, že dedičské konanie bolo právoplatne ukončneé niekedy pred 6 až 7 rokmi. Ak mama nič nezdedila žiadny majetok, a teda rovnako ani vy deti vášho otca, potom predpokladám, že dedičské konanie bolo zastavené pre nemajetnosť resp. pre nepatrný majetok.

Citujeme ust. § 188 CIvil. mimosporového poriadku :

"(1)Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie o dedičstve zastaviť.
(2) Ak ten, kto sa postaral o pohreb poručiteľa, s prevzatím majetku nesúhlasí alebo ak je sporné, kto sa postaral o pohreb, súd majetok prejedná ako dedičstvo.
(3/ Uznesenie podľa odseku 1 sa doručuje účastníkom, ktorí sú známi a ktorých pobyt je známy, a tomu, kto sa postaral o pohreb poručiteľa."
 
Nevieme z akého dôvodu mama platila dlhy poručiteľa, ale pokiaľ dedičské konanie bolo zastavené pre nepatrnosť majetku, nie je právny dôvod, aby dlhy poručiteľa hradila. Ak sa mame teraz ozvala vymáhačská spoločnosť, potom nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy/dôchodku. Nič neuhradzujte aj s poukázaním na ust. §  101 Obč. zákonníka, podľa ktorého paltí všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky.
 
V prípade, že by táto odpoveď nebola postačujúca, z dôvodu vašej právnej istoty kontaktujte nás na krátku konzultáciu.

 

 


Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, aká je premlčacia lehota na exekúciu?

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

(odpoveď odoslaná: 28.10.2021)

Dobrý deň,
podľa ust. § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za 10 rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť, t. j. odo dňa vykonateľnosti takéhoto rozhodnutia. Vykonateľnosť vyznačuje súd priamo na rozhodnutí súdu.  Rovnaká premlčacia doba platí aj pre jednotlivé splátky, za predpokladu, že bolo rozhodnutím umožnené zaplatiť plnenie v splátkach, avšak premlčacia doba sa pri jednotlivých splátkach začína odo dňa ich zročnosti.  Ak sa však nesplnením niektorej zo splátok stal zročným celý dlh (tzv. rozhodnutím súdu určená strata výhody splátok), začne plynúť desaťročná premlčacia doba od zročnosti nesplnenej splátky. 

Súčasne platí, že v prípade, že oprávnený (žalobca) podal návrh na vykonanie exekúcie po troch rokoch od nadobudnutia vykonateľnosti tohto rozhodnutia, má nárok na príslušenstvo pohľadávky len za predpokladu, že povinného vyzval na splnenie pohľadávky v posledných troch mesiacoch pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie, alebo s povinným uzatvoril dohodu o postupnom splnení pohľadávky priznanej exekučným titulom v priebehu troch rokov od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu. Ak uvedené oprávnený  pri podaní návrhu na vykonanie exekúcie nepreukáže, už sám exekučný súd návrh v tejto časti zamietne, čiže v tejto časti exekúcia nebude môcť byť vedená. 


Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, nakoľko mám dlh voči jednej spoločnosti približne 3300 €, ktorý splácam exekútorovi po 80 € mesačne. Prišiel mi však dokument, kde je uvedené, že môj dlh už presahuje sumu 24000 €. Nevedeli by ste mi poradiť, ako by som mohla tento problém riešiť? Ďakujem. Iveta

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

(odpoveď odoslaná: 25.10.2021)

Dobrý deň,
z otázky vplýva, že máte dlh vo výške 3300 , ktorý je vymáhaný cestou súdneho exekútora a tento splácate formou splátok vo výške 80 €.

Ak Vás teraz kontaktoval veriteľ, resp. oprávnený v exek. konaní, prípadne vymáhačská spoločnosť, že máte zaplatiť ďalších 24000 € bez právoplatného rozsudku súdu prípadne platobného rozkazu, potom nič viac neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy.

Vašou povinnosťou v zmysle práva je len uhradiť dlh, ktorý je predmetom exekúcie na zákalde vydaného platobného rozkazu alebo rozsudku.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Exekúcia a premlčanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám starý dlh v Pohotovosti. Existuje možnosť, že mi tento dlh zapadne, alebo ako to funguje? Ide o 13 rokov starú pohľadávku, ktorá bola spočiatku vo výške približne 8 000 eur. Doposiaľ som uhradil 2 500 eur, ale dlžná suma mi neustále rastie kvôli úrokom. Pôvodná suma, ktorú som si požičal, bola 900 eur. Adrian

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

(odpoveď odoslaná: 16.10.2021)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že ste si zobrali pôžičku v Pohotovosti /nepíšete rok/  vo výške 900 €, pričom ste postupne uhradili v splátkach na istinu a úroky 2500 €. Nepíšete v otázke či vo veci bol vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, ktorým by ste boli zaviazaný k úhrade ďalších súm titulom splátok istiny s úrokom z omeškania.

Vzhľadom na výšku pôžičky 900 € a uhradené splátky /istina a úroky/ vo výške 2500 €, odporúčame ďalšie splátky na istinu a úroky neuhradzovať. Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne sľub odpustenia dlhu ak uhradíte ďalšiu sumu.

Nevieme, na základe čoho ďalej uhradzujete splátky úrokov, či len na základe nejakej písomnej alebo telef. výzvy zo strany Pohotovosti. Na výzvu spoločnosti oznámte, že ak sú toho právneho názoru, že im niečo dlhujete, aby vo veci podali žalobu na súd.

Vo veci z dôvodu právnej istoty odporúčame kontaktovať najbližšie Centrum právnej pomoci, aby Vám len skontrolovali Vaše doklady vo veci a možnosťou bude následne podanie návrhu na súd o vyslovenie neplatnosti zmlúv a vydanie bezdôvodného obohatenia, teda aby spoločnosť Vám vrátila časť uhradených peňazí pre nezákonné úroky.

Ako vyplýva z mnohých súdnych rozhodnutí aj zverejnených na internete, mnohé zo zmlúv uvedenej spoločnosti sú v súdnych konaniach vyhlásené za neplatné pre neprijateľné zmluvné podmienky.

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Exekúcia a premlčanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava