Exekúcia a premlčanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Exekúcia a premlčanie

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Manželka má dlh voči operátorovi ešte za slobodna, ktorý iba pred rokom postúpil k inej spoločnosti a zároveň bola začatá aj exekúcia, ale spred vyše 11-rokoch, o čom sme sa dozvedeli až teraz. Počas týchto rokoch sme neobdržali žiaden dopis inak by sme už konali a dlh by už bol vyrovnaný, iba až teraz aj to len uznesenie o vystúpení operátora a vstúpení inej strany. Manželka počas týchto rokov riadne pracovala na zmluvu a aj poberala materskú. Čiže exekúcia ani na plat nebola vykonaná. Nevedeli sme ani koľko manželka dlží aj to sme si vyžiadali spisy zo súdu. Pýtam sa, či tam neplatí námietka premlčania. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Dobrý deň. Až donedávna (do 31.03.2017) platila taká právna úprava, že exekučné konanie nebolo v zásade časovo obmedzené. Nebolo preto vylúčené, aby bola exekúcia vedená aj 11 rokov.
Pokiaľ ide o premlčanie, tak plynutie premlčacej doby sa prerušuje počas exekučného konania. Inak povedané, počas exekúcie neplynie premlčacia doba. Preto ak počas exekúcie neplynula premlčacia doba, zrejme ani nedošlo k premlčaniu exekučne uplatneného nároku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. 7. 5. 2020 mi bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie na základe rozsudku vykonateľného 23. 10. 2014. Poverenie na vykonanie exekúcie bolo vydané 8. 4. 2020 okresným súdom. Exekučné konanie začalo 6. 2. 2015.
Chcem sa len spýtať, či už táto exekúcia nie je náhodou premlčaná a ak áno na koho sa treba obrátiť. Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.05.2020)

Dobrý deň,

 

vychádzajúc z opisu vo Vašej otázke zastávam názor, že vo Vašom prípade nedošlo k premlčaniu. Jednak dôležité je to, kedy bol podaný návrh na vykonanie exekúcie - tzn. kedy sa začala exekúcia a jednak ide o to, že súdom priznané pohľadávky sa premlčujú až v lehote 10 rokov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Závetom po smrti svojho deda som zdedil dom môže na dotyčnú vec siahnuť exekútor?

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.05.2020)

Dobrý deň,
ak je exekúcia vedená voči Vám a Vy nadobudnete majetok, tak exekútor môže siahnuť aj na majetok, ktorý nadobudnete. Teda v tomto prípade by mohol napr. zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosti a túto neskôr aj speňažiť, ak by sa mu nepodarilo vymôcť dlh napr. zrážkami, prípadne prikázaním pohľadávky z účtu v banke, či iným spôsobom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, poprosila by som o pomoc v nasledovnej veci: Bolo mi doručené upovedomenie o zastavení starej exekúcie - výzva na úhradu trov starej exekúcie 42e. Jedna sa o exekúciu z roku 2001. Vykonateľný exekučný titul na peňažné plnenie - rozsudok zo dna 14. 11. 2000 a poverenie zo dna 6. 2. 2001, súdnemu exekútorovi doručené 16. 2. 2001. Pri začatí konania som zaplatila poplatok 1000 korún, za ktoré mi exekútor oznámil stav nášho účtu v banke. Odvtedy sa nedialo nič, žiadna písomná komunikácia ani aktivity exekútora. Chcem sa opýtať, či táto doba už dávno nie je premlčaná a či mám nejakým spôsobom túto exekúciu stopnúť / nechcem v tom ďalej pokračovať/ nakoľko sa v tejto veci nič neudialo a zrejme ani neudeje, aby som sa v budúcnosti vyhla nejakým ďalším poplatkom. Ďakujem za radu. Anna.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.05.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 6 zákona ukončení niektorých exekučných konaní platí, že pri zastavení tzv. starej exekúcie trovy exekútora znáša oprávnený, teda budete musieť uhradiť  42 €.

Ak vo vymáhaní dlžnej sumy nechcete pokračovať, potom nemusíte, keďže  tzv. stará exekúcia v zmysle uvedeného uznesenia bola zastavená.

Uvádzame súčasne, že premlčacia doba v čase podania návrhu na súd, ako ani počas teraz prebiehajúceho exekučného konania neplynie. Ak by ste si rozmysleli a teda chceli naďalej vymáhať dlžnú sumu podľa exkučného titulu /rozsudok alebo platobný rozkaz), v zmysle ust. § 9 zákona o ukončení niektorých exekučných konaní budete môcť podať nový návrh na exekučné konanie (citujeme) :

"(1) Ak oprávnený po zastavení starej exekúcie podľa tohto zákona podá opätovne návrh na vykonanie exekúcie,8) k návrhu na vykonanie exekúcie musí pripojiť exekučný titul, upovedomenie o zastavení starej exekúcie alebo uznesenie súdu, ktorým určil, že došlo k zastaveniu starej exekúcie podľa § 8 ods. 2, alebo ktorým súd zamietol námietky alebo ktorým sa námietky odmietli.

(2)Pohľadávka vymáhaná v starej exekúcii sa po ukončení exekučného konania podľa tohto zákona nepremlčí skôr, ako uplynie jeden rok; to platí rovnako, ak osobitný predpis umožňuje nariadiť výkon rozhodnutia do určitej doby.
(3) Okrem náhrady súdneho poplatku za návrh podľa odseku 1 oprávnený nemá nárok na náhradu trov spojených s jeho podaním."
 
Poznamenávame, že nateraz nemusíte hneď podávať nový návrh na vykonanie exekúcie, ale môžete zistiť majetkové pomery dlžníka a pokúsiť sa o úhradu dlhu mimo exekučného konania s tým, že dlžníka upozorníte, že ak dlžnú sumu neuhradí, vec opätovne postúpite na vymáhanie súdnemu exekútorovi.

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Zdravím Vás, prosím mám na Vás otázku súd dal zaplatiť 22 000 € do 3 dni dlžník ani jeho právnik nereagujú vyplatená suma mala byt do 19. 1. 2020, ale ani dodnes sa nik neozval z druhej strany neodpovedajú nedvíhajú tel atď ako prosím postupovať ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.02.2020)

Dobrý deň,

vo veci je potrebné najprv kontaktovať prísl. okresný súd a na rozsudku nechať vyznačiť doložku právoplatnosti a vykonateľnosti. Týmto prakticky zistíte, či vo veci žalovaný nepodal odvolanie prípadne odpor podľa ust. Civil. sporového poriadku.

Ak budete mať vyznačenú doložku právoplatnosti a vykonateľnosti, a žalovaného ste už vyzývali k úhrade dlhu podľa súdneho rozhodnutia, odporúčame kontaktovať hociktorého súdneho exekútora, ktorý Vám spíše návrh na vykonanie exekúcie. Návrh na vykonanie exekúcie musí byť zo zákona podaný elektronicky.

Vzhľadom na pomerne vysokú sumu, zistite či žalovaný nie je v konkurze, prípadne zistite na stránke finstat.sk jeho finančnú situáciu.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Vo februári 2015 prišiel papier, kde telekomunikačná spoločnosť splnomocnila externú inkasnú spoločnosť k vyriešeniu dlhu. V marci 2015 mi prišlo Odstúpenie od Zmluvy o poskytovaní verejných služieb od telekomunikačnej spoločnosti. V septembri 2015 mi prišiel od nich ďalší list, kde bolo oznámenie o postúpení pohľadávky podľa pár. 524 a nasl. Občianskeho zákonníka, kde mi bolo oznámené, že postúpili pohľadávku voči mne "eseročke", ktorá vymáha pohľadávky. V máji 2016 mi prišla výzva pred podaním žaloby od právneho zástupcu veriteľa (tej "eseročky"). V októbri 2016 mi prišiel ďalší list od zástupcu veriteľa - oznámenie o podávaní žaloby. Vo februári 2017 mi prišiel posledný pokus o zmier ped podaním žaloby na súd. V august 2017 - návrh na vydanie platobného rozkazu a v októbri 2017 mi prišiel platobný rozkaz. A v decembri 2018 mi prišla posledná výzva pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie. V tomto roku mi začali chodiť e-maily ohľadom zaplatenia dlhu a v októbri tohto roku mi prišla smska o možnosti uhradiť dlh v zľave. Od roku 2015 doteraz som neuhradil nič, ani som s nimi nekomunikoval, nakoľko som doteraz netušil o tom, že mám nejaký dlh (dozvedel som sa o tom vďaka e-mailom, ktoré mi začali chodiť začiatkom januára tohto roku), nakoľko mi až tento rok boli vydané všetky papiere týkajúce sa tohto. Môj rodinný príslušník už zaplatil 50% dlžnej sumy tej "eseročke" z obavy, že keby sa to nezaplatilo, začalo by exekučné konanie a poslal aj žiadosť o potvrdenie o ukončení záväzku. A ja sa pýtam, mal to tak nechať, neplatiť nič a tým pádom by to bolo premlčané? A ak to už zaplatil, hrozí, že prídu ďalšie papiere, kde bude, že mám ešte niečo zaplatiť? A ak áno, tak ako mám potom postupovať?

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.12.2019)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že ste obdržali platobný rozkaz v 10/2017. 
Doručená SMS s tým textom, že pokiaľ uhradíte 50 % z dlžnej sumy, bude sa dlh podľa platobného rozkazu považovať za uhradený, je nepostačujúca pre záver, ktorý by chcel odosielateľ SMS dosiahnuť a pre Vašu právnu istotu, že veriteľ nebude požadovať následne aj úhradu zostatku dlžnej sumy 50 % . 
Odporúčame, aby ste veriteľovi oznámili, aby Vám písomne dopor. listom poslal  dohodu o odpustení časti dlhu s tým, že ak uhradíte 50 % bude sa dlh považovať za uhradený v celosti. Be písomnej dohody s veriteľom nič neuhradzujte.
Podľa ust. § 574 Obč. zákonníka platí:
"(1) Veriteľ sa môže s dlžníkom dohodnúť, že sa vzdáva svojho práva alebo že dlh odpúšťa; táto dohoda sa musí uzavrieť písomne.
(2) Dohoda, ktorou sa niekto vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti, je neplatná.

Zistite na stránke orsr.sk či vymáhačská spoločnosť právne existuje.  Dávajte pozor na to, aby ste neuhradzovali žiadne poplatky vymáhačskej spoločnosti, jej tzv. oprávnené náklady a podobne; uhradiť treba len sumy, ktoré  vychádzajú z platobného rozkazu a len cestou banky alebo poštovou poukážkou a len na základe spomínanej dohody podľa § 574 Obč. zákonníka.

Pokiaľ sa pýtate, či dlh nie je premlčaný, uvádzame, že nie je, keďže podľa ust. § 110 Obč. zákonníka platí 10 ročná premlčacia doba.
Ak nebudete rozumieť textu listu veriteľa resp. tento by mohol vyvolať nie jednoznačný záver, kontaktujte našu  advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Spoločnosť, ktorá prevzala dlh od pôvodnej spoločnosti mi ponúkla reštrukturalizáciu dlhu predtým ako začne exekučné konanie a poslali mi reštrukturalizačnú tabuľku, v ktorej je, že ak zaplatím 50 % zo sumy, ktorú dlhujem, tak dlh bude vyrovnaný. Môžem tomu veriť, alebo je to zas nejaký ich "ťah", po ktorom budú ďalej vymáhať peniaze, aj keď zaplatím 50 % zo sumy, ktorú dlhujem ?

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.12.2019)

Dobrý deň, 
z otázky usudzujeme, že ide o spotrebiteľský spor a teda ste si od banky alebo nebankovej spoločnosti požičali peniaze, ktoré ste nesplatili vôbec, resp. v nie celej výške. Podstatné vo Vami uvedenom prípade je, kedy ste si požičali, od koho, koľko ste uhradili celkom /istina, úroky, poplatky), kedy ste uhradili poslednú splátku a či vo veci bol vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, ktorým ste boli zaviazaný k úhrade dlžnej sumy s príslušenstvom.
Všeobecne platí trojročná premlčacia doba na vymáhanie pohľadávky (§ 101 Obč. zákonníka).

Pre presnejšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali vedieť vyššie uvedené údaje.

Nepodpisujte vymáhačskej spoločnosti žiadne uznanie dlhu, žiadnu dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo je možné, že by ste uznali premlčanú pohľadávku. Sme názoru, že spoločnosť Vám "reštrukturalizačnú tabuľku" poslala z dôvodu, že dlh je premlčaný a týmto spôsobom chce dosiahnuť aspoň úhradu 50 %.
T.j. : Pokiaľ od úhrady poslednej splátky uplynuli viac ako tri roky  a vo veci nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie (platobný rozkaz, ani rozsudok), na ponuku reagujte tým spôsobom, že im oznámite, že pohľadávku považujete za premlčanú.

Poznamenávame, že vymáhačským spoločnostiam resp. nebankovým spoločnostiam sa venujeme v mnohých našich odpovediach, ktoré by pre Vás mohli byť nápomocné.

V prípade potreby nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď. Veľmi ste mi s tým pomohli, nakoľko zákony sú pre mňa ako laika v niektorých prípadoch nepochopiteľné. Mám doplňujúcu otázku, čo sa týka toho platobného rozkazu. Ak mi prišiel platobný rozkaz pred 1.4.2017, tak sa zákon bude vzťahovať na môj prípad ? Rozumiem tomu správne ? Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.11.2019)

Dobrý deň, 

citovaný zákon o ukončení niektorých exekučných konaní sa na Vás vzťahovať nebude a to z dôvodu, že do 31.3.2017 nezačalo exekučné konanie, t.j. nebol podaný návrh na vykonanie exekúcie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, do účinnosti prišla novela čo sa týka exekúcii. Ma ísť o zrušenie niektorých exekúcii.
Chcem sa opýtať. Ak mi advokátska kancelária v roku 2016 poslala výzvu pred podaním žaloby, v tom istom roku aj oznámenie o podávaní žaloby, v roku 2017 posledný pokus o zmier a v roku 2018 poslednú výzvu pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie, tak ta pohľadávka čo je od roku 2016 bude spadať do tej novely o exekúcii, alebo nie ? Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.11.2019)

Dobrý deň, 
novela exekučného poriadku sa vzťahuje len na tie exekučné konania, ktoré vyplývajú zo samotného zákona.
Podľa ust. § 1 zák. č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorý nadobudne účinnosť dňom 1.1.2020, tento zákon upravuje postup ukončenia exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017.

Stará exekúcia sa uvedeným zákonom zastavuje, ak okrem iných uplynula rozhodná doba, ktorou v zmysle ust. § 3 cit. zákona je doba piatich rokov, ktorá plynie odo dňa prvotného doručenia poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi.

Z vyššie uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že citovaný zákon sa nebude vzťahovať na Váš prípad.
 
V otázke uvádzate, že vo Vami uvedenom prípade ste obdržali len výzvu z advokátskej kancelárie na úhradu dlžnej sumy; následne uvádzate, že v roku 2018 ste obdržali výzvu pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie, teda vo veci existuje právoplatný rozsudok alebo platobný rozkaz, prípadne iný exekučný titul.

Pokiaľ ide o súdne konanie a teda či vôbec bola podaná nejaká žaloba na súd zistíte v informačnom centre príslušného súdu podľa miesta Vášho trvalého bydliska; pokiaľ  ide o exekučné konanie, stav môžete zistiť na stránke Centrálneho registra exekúcii. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás, je táto exekúcia premlčaná?
Dna 19. 9. 2019 prišla mojej mamine (ktorá zosnulá 29. 9. 2018) Výzva-Predvolanie na úhradu exekúcie, ktorý vydal okresný súd v Martine zo dna 27. 10. 2000. Niesom si vedomá, že by mamina kedykoľvek dostala výzvu na túto exekúciu a verím, že toto je prvá výzva, ktorá jej prišla. Zaujíma ma, či to je premlčané, keďže rozhodnutie je z roku 2000. Taktiež táto exekúcia nebola predmetom dedičstva, ktoré prebehlo ešte v roku 2018. Je to preto v tomto prípade napadnuteľné ? Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za radu. S pozdravom, Andrea.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.11.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :
V otázke uvádzate, že mama zomrela v r. 29.9.2018, výzva resp. predvolanie /zrejme upovedomenie o začatí exekúcie/ bolo vydané v roku 2000. 

Podstatné vo Vami uvedenom prípade je to, kedy nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť exekučný  titul, ktorý je predmetom exekučného konania a kedy bol podaný návrh na vykonanie exekúcie. Všeobecná premlčacia doba je 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti exekučného titulu /napr. platobného rozkazu/, čo by malo vyplývať z listu resp. výzvy, upovedomenia, ktorá Vám bola doručená dňa 19.9.2019.

Z tohto hľadiska, že Vám až teraz bola zaslaná výzva ako dedičke v exek. konaní, nie je podstatné a to z dôvodu, že exek. konanie začalo ešte za života Vašej mamy /rok 2000/.

Poznamenávame, že podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Poznamenávame, že dňom 1.1.2020 nadobudne účinnosť zákon č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorý sa týka exek. konaní začatých pred 1.4.2017.

Podľa ust. § 2 cit. zákona stará exekúcia sa týmto zákonom zastavuje, ak /okrem iných/ povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty.


Otázkou vo Vašom prípade je hodnota majetku v dedičskom konaní. Podľa § 188 Civil. mimosporového poriadku platí, že ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie o dedičstve zastaviť. 

Za  majetok nepatrnej hodnoty v zmysle ustálenej judikatúry sa považuje suma cca 1000 €.

V tejto súvislosti možno poukázať na názor Najvyššieho súdu ČSSR /Zborník I., r. 1974, str. 532/ : „Za dlhy poručiteľa nezodpovedá ten, komu štátne notárstvo vydalo nepatrný majetok poručiteľa podľa ustanovenia § 32 ods. 2 NP ."(teraz § 188 Civil. mimospor. – pozn. autora). Ten, kto sa postaral o poručiteľov pohreb, nie je dedičom a nenadobudol dedičstvo v zmysle ustanovenia § 470 OZ.“

 

V  otázke neuvádzate podrobnosti o dedičstve v € a sume pohľadávky v €, resp. čoho sa týka, ktorá je vymáhaná súdnym exekútorom, a aká suma bola v exekučnom konaní uhradená doteraz. Pokiaľ ste teda nadobudli majetok nepatrnej hodnoty, nezodpovedáte za dlhy poručiteľa - Vašej matky. Ak Vás bolo viac dedičov a nejedná sa o majetok nepatrnej hodnoty, zodpovedáte za dlhy poručiteľa - Vašej matky podľa pomeru toho, čo ste z dedičstva nadobudli v pomere k celkovej cene dedičstva.

Odporúčame krátku konzultáciu u advokáta.

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať došiel mi papier o začatí exekúcie dna 5. 11. 2019 z roku 13. 10. 2008 súdny rozkaz bol vydaný 28. 10. 2009 na adrese trvalého pobytu nebývam 14 je možné, že exekútor začal po 10 rokoch vymáhať pohľadávku, nie je premlčacia doba ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 110 Obč. zákonníka platí :
"(1) Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."

Ak vychádzame z textu otázky, usudzujeme nasledovné : Upovedomenie o začatí exekúcie Vám bolo doručené dňa 5.11.2019. Uvádzate, že platobný rozkaz bol vydaný 28.10.2009; tu je podstatné to, kedy nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť, teda určite právoplatnosť a vykonateľnosť nenadobudol v ten istý deň, ako bol vydaný, ale najskoršie po 15 dňoch, teda po 13.11.2009.

Na upovedomení o začatí exekúcie by to malo byť uvedené  kedy platobný rozkaz nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť a potom 10 ročná premlčacia doba neuplynula /napr. : 13.11.2009 plus 10 rokov a potom premlčacia doba neuplynula/. 

Nevieme o akú vec ide, ale pokiaľ ide o nebankovú spoločnosť, odporúčame kontaktovať advokáta, aby posúdil aj samotný exekučný titul - platobný rozkaz. V prípade potreby resp. záujmu nás kontaktujte.

T. j. : Podstatné či nie je pohľadávka premlčaná to, kedy nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť platobný rozkaz a kedy bol podaný  návrh na vykonanie exekúcie, nie kedy Vám bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, . Dna 24. 4 2008 bol vydaný platobný rozkaz na zaplatenie pohľadávky mne ako oprávnenej osobe. Návrh na vykonanie exekúcie bol daný 11. 12. 2013 je to EX96/2014. Povinná dostala upovedomenie o začatí exekúcie 7. 2. 2019 a to od iného exekútora. Upovedomenie vypísal ale nedoručil Judr Kotrlá a je zo dna 28. 2. 2014. Toto dostala povinná od pani exekútorky Dobrodenkovej 7. 2. 2019. Ako sa dá tento nezmysel zastaviť? Aby toho nebolo malo je tam i nesprávne napísané meno povinná sa píše s Y a v upovedomení je jej meno napísaní I. Pani exekútorka je ochotná komunikovať len emalom, nedá sa jej zavolať, aby som celú vec vysvetlila, chcem to celé zastaviť. Ďakujem za odpoveď. Irena.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň, 

podľa informácie zistenej na stránke MS SR pán JUDr. Kotrla bol odvolaný z funkcie súdneho exekútora na jeho vlastnú žiadosť. Nástupcom uvedeného exekútora sa stala JUDr. Dobrodenková.

Chyba v použití y-i je len pravopisnou chybou.

Ku komunikácii so súdnym exekútorom uvádzame, že platí ust. § 15 ods. 4 exek. poriadku :

"(4) Exekútor je povinný zabezpečiť, aby bol exekútorský úrad verejne prístupný aj bez predchádzajúceho oznámenia každý pracovný deň aspoň päť hodín, z toho vždy medzi 13. a 15. hodinou, a aspoň v jeden pracovný deň aj medzi 15. a 16. hodinou. Úradné hodiny a ich zmenu exekútor zverejňuje na svojej úradnej tabuli a bezodkladne oznamuje komore, ktorá ich zverejňuje na svojom webovom sídle. Počas úradných hodín je exekútor povinný zabezpečiť, aby v exekútorskom úrade bola prítomná osoba, ktorá je oprávnená spisovať ústne podania a prijímať veci alebo peniaze zložené účastníkom konania do úschovy alebo na účel splnenia záväzku. Exekútor je povinný zriadiť v sídle exekútorského úradu podateľňu; podateľňa musí byť verejne prístupná každý pracovný deň v týždni v obvyklých úradných hodinách. Osobné doručenie písomnosti podateľňa na požiadanie vždy písomne potvrdí."

Vaše námietky k celej veci je treba exekútorovi oznámiť písomne, nie telefonicky; súdny exekútor nekoná na základe telef. oznámenia.

Ak chcete exekúciu zastaviť (v otázke neuvádzate dôvod), je treba podať návrh na zastavenie exekučného konania, len potom  brať do úvahy že budete musieť uhradiť trovy exekučného konania.

Podľa § 199c exekučného poriadku platí :

"(1) Ak sa exekúcia ukončila z iného dôvodu ako pre vymoženie alebo splnenie vymáhaného nároku povinným a ide o dôvod, ktorý možno oprávnenému pričítať, alebo z dôvodu, pre ktorý prináleží exekútorovi vydať upovedomenie o zastavení exekúcie, platí trovy podľa § 198 ods. 2 oprávnený. Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom pre maloleté dieťa, platí trovy exekúcie zastavenej podľa § 61n ods. 1 písm. d) súd."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, neviem čo mám robiť, prosím Vás o pomoc. Tento týždeň, som chcel požiadať o spotrebný úver,kde mi povedali, že mám v registri nejakú novú exekúciu, boli tak ochotný a povedali mi číslo Ex a meno Exekútora. Zavolal som mu a požiadal pravdepodobne koncipientku, ktorá to zdvihla, aby mi vysvetlila o čo ide. Povedala mi, že sa jedna o exekúciu z roku 1999, a že som si prevzal potvrdenie v roku 2000. (t. J. 19 rokov), keď som sa opýtal o čo ide konkrétne a na sumu, povedala mi, že poštová banka, a že teraz to ma nejaký holding a suma neuveriteľných 74. 000. -EUR skoro som z infarktoval. S manželkou sme nikdy nemali účet v post. Banke ani ja osobne a ani nemám žiadne relevantné podklady k tejto exekúcii, o ktorej som ani netušil, nakoľko sme riadne splatili hypotéku po 20 rokoch v banke, a tak isto aj predošlý spotreb. Úver v PSS. Volal som potom znovu na exekučný úrad a vysvetlil im, že to musí byť nejaký omyl (mohol v tedy niekto zneužiť môj OP alebo podobne. ) a vyžiadal som si všetky údaje o tej exekúcii. Nato mi volala koncipientka z Ex úradu, že tam je nejaká zmena, a že ta suma bude omnoho nižšia. Dnes mi prišiel e-mail od p. Exekútora kde sa píše, citujem. : na základe Vašej žiadosti zasielam finančný prehľad exekučného konania. Zostatok(už nerastúcich úrokov z omeškania) je 1. 024, 80EUR. Koniec citátu. Takže znovu som sa nedozvedel odkedy a kto je oprávnený a vôbec, že o akú exekúciu sa jedna. Prosím poraďte mi ako mám reagovať, ja nie som si ničoho vedomý, je to 20 rokov stará vec, za ktorú ma nikdy nikto nekontaktoval, mám trv.pobyt na slovensku, mám vyše 20rokov bank. Účty na slovensku min.v 3 bankách. Vlastním nehnuteľnosť a nikdy ma nikto nekontaktoval ani písomne ani som nemal blokáciu na účte alebo niečo podobne. Ďakujem za Vás čas, s pozdravom R.V.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.05.2019)

Dobrý deň,

z otázky usudzujeme, že súdny exekútor pozná Vašu adresu ako prípadného povinného, preto je jeho povinnosťou s Vami komunikovať písomne.

Nie je  Vašou  povinnosťou uhradzovať dlh, o ktorom nemáte žiadnu vedomosť ani písomné doklady, aby ste tento uhradili na základe telefonického rozhovoru.

Keďže sa jedná o starú exekúciu, odporúčame navštíviť informačné centrum okresného súdu podľa miesta Vášho trvalého bydliska a zistiť či bolo vydané poverenie na vykonanie exekúcie a môžete nahliadnuť do spisu, a zároveň zistiť na súde, či bol vo veci vydaný nejaký platobný rozkaz alebo rozsudok, teda existenciu samotného exekučného titulu na základe ktorého je vedené exekučné konanie.

Rovnako na stránke centrálneho registra exekúcii /www.cre.sk/ môžete zistiť či je voči Vám vedené exekučné konanie.

V prípade potreby nás kontaktujte, aby sme sa mohli vyjadriť aj k podkladom k exekúcii.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcem sa informovať. Exe konanie za nájomné. Dlh na nájomnom je 1942,87, ktoré sa vyplatilo. 2,5 promile denne úrok z omeškania, ktorý je 9699,78/ročne to vychádza asi 82%. Obec proti nájomcovi. Je to v súlade so zákonom? Vraj ročný úrok z omeškania po februári 2013 môže byt 5. 5% ročne. Je možné tie úroky dáko zrušiť alebo znížiť na sumu stanovenú zákonom ?

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.04.2019)

Dobrý deň, 

pre presnejšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali vidieť doklady a podklady, na základe ktorých ej vykonávaná exekúcia, kedy nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť exekučn ý titul /plat. rozkaz,rozsudok/, kedy bol podaná návrh na vykonanie exekúcie.

Všeobecne podľa ust. § 53 exekučného poriadku platí, že súd návrh na vykonanie exekúcie zamietne, ak (okrem iných)

a) zistí rozpor návrhu alebo exekučného titulu s týmto zákonom,

b) sú tu dôvody, pre ktoré by exekúcia musela byť zastavená, alebo do vydania poverenia na vykonanie exekúcie vzniknú dôvody na zastavenie exekučného konania okrem späťvzatia návrhu na vykonanie exekúcie,

d) sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade exekučného titulu, ktorý bol vydaný v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky, a vyšlo najavo, že vymáhaný nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na neprijateľné zmluvné podmienky, obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky alebo rozpor s dobrými mravmi a táto okolnosť má vplyv na vymáhaný nárok,

e) bol exekučný titul vydaný v konaní, v ktorom nebolo možné namietať alebo preskúmavať neprijateľné zmluvné podmienky, a existencia neprijateľnej podmienky má vplyv na vymáhaný nárok, ktorý vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou,

g) sa návrhom uplatňuje nárok na opakujúce sa príslušenstvo pohľadávky a návrh je podaný po troch rokoch od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu, a to bez toho, aby bol povinný na splnenie pohľadávky vyzvaný v posledných troch mesiacoch pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie, alebo bez toho, aby s povinným bola uzavretá dohoda o postupnom splnení pohľadávky priznanej exekučným titulom v priebehu troch rokov od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu, alebo

h) sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica, ktorá nespĺňa zákonné náležitosti alebo záväzok v nej obsiahnutý odporuje zákonu alebo je v rozpore s dobrými mravmi.

 

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom posúdenia Vašich dokladov vo veci a podania návrhu na súd.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom úrokov z omeškania za dlh na nájomnom. Priateľ ma exekúciu za nájomné, o ktorej sa dozvedel v januári tohto roku, keď mu exekútor začal sťahovať neprednostnú pohľadávku z platu a na personálnom mu dali list od exekútora, za exekúciu z 09/2013. Dlh na nájme je 1950 eur, no vyrátali mu úrok z omeškania vo výške 9600 eur. Vraj 0, 5 promile denne z dlžnej čiastky. Chcem sa spýtať, je to normálne taký vysoký úrok? Ešte aj exekučné trovy sa vyšplhali na 3000 eur. Je možné, že úrok z omeškania je 5-násobne vyšší ako istina? Za odpoveď Vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.04.2019)

Dobrý deň,

pre posúdenie veci by sme potrebovali vidieť všetky doklady, ktoré máte k dispozícii /platobný rozkaz, rozsudok, upovedomenie o začatí exekúcie/.

Odporúčame dať pozrieť doklady advokátovi, aby vo veci podal návrh na zastavenie exekúcie.

Podľa ust. § 44 exekučného poriadku platí (citujeme)  účinného od 1.1.2013 :

"Súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul; ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekučný titul sa nepreskúmava. Ak súd nezistí rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom, do 15 dní od doručenia žiadosti písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu, táto lehota neplatí, ak ide o exekučný titul podľa § 41 ods. 2 písm. c) a d). Ak súd zistí rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie."

Úrok vovýške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania je nezákonný. 

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom preskúmania dokladov a podania návrhu na zastavenie exekúcie.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mal som exekúciu v roku 2012, dlh som splatil a bol som v tom, že to je celé vybavené, teraz som si chcel konsolidovať úver a oznámili mi, že vraj mám stále vedenú exekúciu na moje meno. Zistil som, že mám ešte dlh na exekučných trovách 129,98 €. Od poslednej zaplatenej splátky ma nikto nekontaktoval, nie je preto táto položka už náhodou premlčaná? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.02.2019)

Dobrý deň, 

vo veci odporúčame písomne kontaktovať súdneho exekútora a požiadať ho o výmaz z centrálneho registra exekúcií.

Podľa ust. § 211a/ exekučného poriadku platí, že "ak bola exekúcia právoplatne zastavená alebo skončená inak ako zastavením, exekútor vymaže z registra všetky údaje týkajúce sa vedenej exekúcie."

Pokiaľ zo strany exekútora Vám bude oznámené, že dlhujete ešte predmetnú sumu 129,98 €, táto suma premlčaná nie je aj keby sa jednalo o exek. konanie z uvedeného dáta roku 2012 a bude potrebné ju uhradiť.  

Následne po úhrade z Vašej strany bude exekútor povinný uskutočniť výmaz z centrálneho registra exekúcií.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Som zúfalá a veľmi prosím o pomoc. V roku 2005 bol otec dlžník na poisťovni. Prišiel exekútor a žiadal peniaze. Otec spolu s ním šli na zdravotnú poisťovňu a tam sa dohodli tak, že otec dlžné zdravotné zaplatí na poisťovňu a exekútorovi zaplatí trovy. Zaplatil mu na vtedajšie peniaze 5000 korún a aj zdravotné. Vyrovnal. Mysleli sme, že je to tak uhradené. Od roku 2005 s nami viac exekútor nejednal. Teraz vo februári zablokoval otcovi účet na sumu takmer 2000 korún. Otec je dôchodca a moja mama ma vážne zdravotné problémy je nezamestnaná a je tesne pred dôchodkom. Na účet mu chodil iba dôchodok, z ktorého obaja žili. Zostali bez akéhokoľvek prijmu. Je toto vôbec normálne, že sa exekútor ozve po takmer 14 rokoch a bez listu rovno zablokuje jediný príjem? Nevzťahuje sa na to premlčacia doba ak tam nejaký dlh ostal, o ktorom sme nemali ani poňatia. Veľmi prosím o radu.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
1./ Ak Vášmu otcovi bol zablokovaný bankový účet, malo mu byť doručené aj upovedomenie o začatí exekúcie, kde musí byť  uvedené, čoho sa exekúcia týka.
Ak bol zablokovaný účet, na ktorý Vášmu otcovi je zasielaný dôchodok, potom treba kontaktovať súdneho exekútora s vyhlásením podľa ust. § 104 ods. 2 exek. poriadku (citujeme) :
"Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená. Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor."
 

Predmetné tlačivo vyhlásenia podľa § 104  ods. 2 exek. poriadku má mať k dispozícii banka prípadne aj súdny exekútor na svojej stránke, ktoré po potvrdení súdnym exekútorom predložíte v banke a budú uvoľnené prostriedky mesačne v tam uvedenej sume. Keďže Váš otec je dôchodca, nesmie sa mu zraziť mesačne suma 205,07 €, a na vyživovanú osobu - Vaša mama -  vo výške 102,54 € mesačne.

Príslušná suma, ktorá musí Vášmu otcovi zostať si môžete vypočítať podľa tzv. exekučnej kalkulačky, ktorú pod týmto slovným spojením nájdete na internete.

K samotnej exekúcii sa vyjadriť nevieme, keďže nepíšete čoho sa jedná, kto je oprávnený v exekučnom konaní a či samotná pohľadávka nie je premlčaná.

Prípadne napíšte do podotázok o čo sa v exekučnom konaní jedná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prajem! Mám nasledovnú otázku: Ak mám na svojom mene zopár exekúcii a všetky sú aj zapísané do listu vlastníctva môjho rodinného domu, ale všetky exekúcie sú staršie ako 10 ročne, dajú sa premlčať? Ďakujem, s pozdravom

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.01.2019)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že exekúcie už začali nemôžu byť premlčané. Počas výkonu exekúcie, resp. priebehu exekučného konania premlčacia doba neplynie.

Avšak je tu možnosť zastavenia exekúcie exekútorom podľa § 61n ods. 1 písm. d) Exekučného poriadku ak sa: "pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby sa do piatich rokov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora," . 

Avšak vo Vašom prípade treba vziať do úvahy, že exekútor už Váš majetok pozná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o stanovisko k nasledovnému problému ohľadne PREMLČACEJ DOBY. Uhradila som exekúciu za svoju kamarátku (bola som uvedená ako dlžník v druhom rade pri čerpaní jej úveru). Celú sumu som uhradila cca pred 3 rokmi v plnej výške. "Kamarátka" sa dodnes nemá k tomu, aby mi dlžnú sumu postupne vrátila. Dokedy je možné vymáhať súdnou cestou vrátenie od kamarátky? Je tam nejaká premlčacia doba alebo v týchto prípadoch neexistuje premlčanie? Je správny postup: poslať kamarátke doporučené "pokus o zmier" a ak nezareaguje, tak podať návrh na súd? Alebo aký postup zvoliť, aby som si vymohla naspäť svoje peniaze, ktoré som za ňu uhradila?

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.09.2018)

Dobrý deň,

ak ste boli spoludlžníkom, potom ide o solidárny záväzok, pri ktorom platí, že pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, sú podiely na dlhu rovnaké. Podľa § 511 ods. 3 Občianskeho zákonníka 

Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na všetkých ostatných.

Ak ste celý dlh splnili sama, potom máte nárok od druhého dlžníka žiadať polovicu. Premlčacia doba sa počíta od momentu vyplatenia dlhu, pričom v tomto prípade by sa jednalo o bezdôvodné obohatenie, pri ktorom je premlčacia doba len 2 roky a nie 3. Ak by ste uplatnili nárok na súde a dlžník by namietol premlčanie, súd by žalobu zamietol a Vy by ste boli povinná hradiť súdne trovy a prípadne aj trovy právneho zastúpenia protistrane.

Samozrejme, môžete sa pokúsiť dohodnúť a môže Vám peniaze vrátiť aj dobrovoľne, avšak podávať žalobu premlčaného dlhu je riskantné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či môžu vyžadovať poplatok za exekúciu po 15 rokoch. Myslím, žeby mala byť na to nejaká určitá premlčaná doba. Lebo neviem, či to mám uhradiť. Nechcem žiadne problémy zo zákonom. Ale nechápem, že si na to nespomenuli skôr. Respektíve som o tom ani nevedela, že mám nejaký dlh. Môžme mi poradiť. Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. § 100 Obč. zákonníka "právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať." Všeobecná premlčacia lehota je tri roky.

2./ Nepíšete v otázke kto od Vás žiada uhradiť nejaké poplatky /súd, exekútor, oprávnený v exek. konaní a pod./, ale pohľadávku voči Vám si mali uplatniť v príslušnom konaní.

3./ Vo veci odporúčame vzniesť písomnou formou námietku premlčania.

Podľa ust. § 110 Obč. zákonníka platí : 

"Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."

§ 583 Obč. zákonníka : Neuplatnenie práva

K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, je táto exekúcia premlčaná? 28. 12. 1999 podal oprávnení návrh na vykonanie exekúcie. Na základe tohto návrhu a vykonávateľného exekučného titulu vydaného Okresným súdom, zo dna 18. 2. 1998 bolo rozhodnuté, že som povinný zaplatiť. Dna 21. 05. 2018 mi prišlo predvolanie k exekútorovi. Vzťahuje sa na to 10 ročná premlčacia doba ?

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.05.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme odpoveď, pričom sme zobrali do úvahy aj doplňujúcu informáciu o veriteľovi.

1./ Pokiaľ ste presvedčený, že ste dlh oprávneného v exekučnom konaní vyrovnali, je možné zistiť vykonanie úhrady buď cestou banky  alebo slovenskej pošty, len vzhľadom na dátum úhrady nevieme zaručiť, či tieto údaje budú mať k dispozícii. Prípadne požiadajte priamo oprávneného, ako ste ho uviedli v doplňujúcej informácii, aby prezrel svoje doklady s tým, že došlo k úhrade, prípadne nech exekútor požiada o predmetnú informáciu.

2./ Pokiaľ sa jedná o úroky, je potrebné vychádzať z plat. rozkazu resp. rozsudku okresného súdu. Ak k úhrade nedošlo, úroky sa počítajú podľa súdneho rozhodnutia až do dňa úhrady. Trovy konania v exek. konaní Vám musí preukázať exekútor.

3./ Premlčacia lehota žiaľ je 10 rokov a to od právopl. rozhodnutia súdu na podanie návrhu na výkon exekúcie. Takže exekúcia premlčaná nie je.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Existuje preklúzna doba pri pohľadávkach, na ktoré sú vydané platobné rozkazy, ale exekúcia sa nezačala. (Sú už premlčané?).

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.03.2017)

Dobrý deň, podľa ustanovenia § 110 ods. 1 prvej vety Občianskeho zákonníka Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť.  

V zmysle ustanovenia § 61b ods. 3 Exekučného poriadku Ak ide o splnenie povinnosti zaplatiť peňažnú pohľadávku a oprávnený podá návrh na vykonanie exekúcie viac ako tri roky od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu, nemožno vykonať exekúciu na vymoženie príslušenstva pohľadávky priznanej exekučným titulom; to neplatí, ak oprávnený k návrhu na vykonanie exekúcie priloží dohodu o postupnom splnení pohľadávky priznanej exekučným titulom uzavretú s povinným v priebehu troch rokov od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

po akom čase je exekúcia a platobný rozkaz premlčaný a nedá sa vymáhať.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.12.2015)

Dobrý deň, platobný rozkaz sa premlčí, ak sa nepodá na exekúciu po 10 rokoch.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia a premlčanie (Vymáhanie pohľadávok)

Prisla mi exekucia, ktora bola z roku 1999. Posledna komunikacia z mojej strany bola v roku 2001. Vzhladom na to, ze je to uz velmi dlhy cas, ja si uz nepamatam o co vlastne ide. Chcem sa spytat ci je tato ex. premlcana a ako mam postupovat v pripade, ze je premlcana dakujem.

Odpoveď: Exekúcia a premlčanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2015)

Dobrý deň. Exekučné konanie nie je časovo nijako ohraničené, a preto sa exekúcia ako taká nemohla „premlčať“. Odporúčam Vám, aby ste čo najskôr kontaktovali príslušného súdneho exekútora a celú vec s ním prekonzultovali, aby ste sa vyhli akýmkoľvek komplikáciám.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk