Máte
otázku?

Zastavenie exekúcie po 3 rokoch


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Banská Bystrica

Otázka: Zastavenie exekúcie po 3 rokoch

Dobrý deň, zaujímalo by ma, či už nadobudol platnosť zákon, ktorý mal byť v platnosti od 01. 04. 2017. Tento zákon sa mal týkať premlčacej doby pri exekúcii, konkrétne ju mal znížiť na 3 roky pre fyzické osoby. Prípadne by ma zaujímalo, kedy tento zákon nadobudne platnosť.

Odpoveď: Zastavenie exekúcie po 3 rokoch

Dobrý deň,

Vami uvádzaná novela Exekučného poriadku nadobudla účinnosť práve 01.04.2017. Zrejme máte na mysli § 61n ods.1 psím. d) EP, podľa ktorého 

Exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie, ak pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby sa do piatich rokov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora,

Nejde teda o premlčanie, ale o zastavenie exekúcie z dôvodu nezistenia majetku, resp. príjmov povinného.

Trápi vás "Zastavenie exekúcie po 3 rokoch" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zastavenie exekúcie po 3 rokoch (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám 76 rokov a som ťažko telesne postihnutý. Môj dôchodok je 500 eur. Každý mesiac mi strhávajú 50 eur za exekúcie. Je to v poriadku? Ďakujem.

Odpoveď: Zastavenie exekúcie po 3 rokoch

(odpoveď odoslaná: 15.04.2024)

Dobrý deň, žiaľ je to v poriadku. Exekútor Vám nemôže siahnuť iba na časť vášho mesačného príjmu ak ide o neprednostnú pohľadávku vo výške 140 percent sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu, teda na sumu vo výške 376,43 eura mesačne.

Ak ide o prednostnú pohľadávku, okrem výživného na maloleté dieťa, základná suma, ktorú vám nemôžu zraziť je suma vo výške 268,88 eura mesačne, čo je 100 percent sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Prednostnými pohľadávkami pritom sú: 

a) pohľadávky výživného,

b) pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví,

c) pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi,

d) pohľadávky náhrady škody na majetku štátu v správe ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže voči obvineným a odsúdeným a voči bývalým obvineným a bývalým odsúdeným, pohľadávky trov spojených s výkonom väzby, zvýšených trov výkonu väzby, zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody a zavinených trov výkonu trestu odňatia slobody voči obvineným a odsúdeným a voči bývalým obvineným a bývalým odsúdeným,

e) pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované podľa zákona  o sociálnej pomoci,

f) súdne pohľadávky podľa zákona o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zastavenie exekúcie po 3 rokoch (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mala by som takú otázku. Môj manžel zomrel pred 12 rokmi. Samozrejme, stále ma bil, bol stále opitý a bral pôžičky, o čom som nevedela až do minulého roka. Čo môžem urobiť, keď ma Intrum otravuje a podobne? Môžem zastaviť exekúcie? Ďakujem.

Odpoveď: Zastavenie exekúcie po 3 rokoch

(odpoveď odoslaná: 11.05.2021)

Dobrý deň, z otázky vypôýva, že manžel zomrel pred 12 rokmi. Zrejme v dedičskom konaní veritelia neprihlásili svoje pohľadávky. Uvádzate, že  INTRUM vás obťažuje, zrejme telefonátmi alebo písomne.

Uvádzame, že pokiaľ nebanková spoločnosť  resp. vymáhačská spoločnsoť neprihlásili svoje pohľadávky do dedič. konania a vo veci nie je vydaný žiadny rozsudok alebo platobný rozkaz, kde by mohlo byť ešte začaté exek. konanie /premlčacia doba je 10 rokov v zmysle ust. § 110 Obč. zákonníka/, nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

 


Podotázka: Zastavenie exekúcie po 3 rokoch (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, mám exekúciu, ktorá je z roku 2002, a chcel by som vedieť, kedy a z akého dôvodu je možné, aby bola exekúcia zastavená alebo zrušená. Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Zastavenie exekúcie po 3 rokoch

(odpoveď odoslaná: 23.06.2020)

Dobrý deň,

 

vychádzajúc z Vášho opisu ide o starú exekúciu, na ktorú by sa mohla vzťahovať právna úprava osobitného zákona, ktorý je účinný od začiatku tohto roka (zák .č. 233/2019 Z.z.). Zmyslom tejto právnej úpravy bolo zastaviť staré neefektívne exekúcie.

 

Pre zastavenie exekúcie je prvoradé uplynutie rozhodnej doby (t.j. doby 5 rokov odo dňa doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi). Okrem toho sa nemôže týkať exekúcia zákonných výnimiek (tzn. ak ide o):

a) vymoženie pohľadávky na výživnom,

b) uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, vrátane uspokojenia práva na peňažné plnenie, ak sú vymáhané v tom istom exekučnom konaní,

c) vymoženie pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu,

d) vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie,

e) vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím správneho orgánu vo veci porušenia pravidiel hospodárskej súťaže podľa osobitného predpisu,

f) starú exekúciu, v ktorej bol v posledných 18 mesiacoch predo dňom, keď sa má stará exekúcia podľa tohto zákona zastaviť, dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur,

g) starú exekúciu, v ktorej je povinným ten, koho majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať podľa osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie.


Trápi vás "Zastavenie exekúcie po 3 rokoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zastavenie exekúcie po 3 rokoch (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mám na mene exekúciu od sociálnej a zdravotnej poisťovne už 13 - 15 rokov. Nevládze žiadny majetok, nepoberám žiadne dávky a som už 11 rokov nezamestnaná bez príjmu. Pred 11 rokmi som sa s deťmi odsťahovala za svojim priateľom do zahraničia, pretože som z platu v Slovenskej republike nedokázala uživiť samotnú rodinu. V decembri 2019 sme sa vzali. Moj priateľ, teraz už manžel, nás celé roky živil. Môžem a ako môžem požiadať o zastavenie exekúcie? Ďakujem.

Odpoveď: Zastavenie exekúcie po 3 rokoch

(odpoveď odoslaná: 17.02.2020)

Dobrý deň, o zastavenie exekúcie ako povinná požiadať nemôžete. Ak súdny exekútor usúdi, že ste nemajetná, exekúciu zastaví exekučný súd. Návrh na zastavenie exekúcie pre nemajetnosť môže podať oprávnený. Nakoľko však tak počas 13 rokov nespravil (ani exekútor, ani oprávnený), budete musieť počkať kým uplynie zákonná lehota prijatá novelou Exekučného poriadku. Ak počas piatich rokov od Vás nevymôže žiadne plnenie, súdny exekútor bude musieť zo zákona zastaviť exekučné konanie vedené voči Vašej osobe.


Podotázka: Zastavenie exekúcie po 3 rokoch (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pán doktor, mám nasledovný problém: Moje dlhy sa približujú k cifre 140 000 eur. Mám staršieho brata a osemdesiatročnú mamu, vlastníčkou nášho rodinného domu je práve ona. Náš otec už nie je medzi nami a naša mama vlastní dom na 100 %. Myslel som si, že v prípade smrti mojej mamy sa budem môcť vzdať dedičstva v prospech brata, ale zistil som, že to možné nie je. Je to naozaj tak? Akým spôsobom môžem dom ochrániť pred exekútormi?

Odpoveď: Zastavenie exekúcie po 3 rokoch

(odpoveď odoslaná: 30.07.2019)

Dobrý deň,

dedič má právo vzdať sa dedičstva v prospech druhého dediča, notár v takomto prípade potrebuje riadny doklad, k tomuto vzdaniu sa, nakoľko ide o závažnú vec. List notárovi obyčajne nestačí. Notári to najčastejšie riešia formou splnomocnenia jedného dediča druhým. Toto splnmocnenie sa založí do dedičského spisu. Podpis by mal byť úradne overený (notári to vyžadujú). V splnomocnení sa priamo môžu dohodnúť, že všetky trovy bude uhrádzať splnomocnený brat.

Ďalšou možnosťou je odmietnutie dedičstva v súlade s § 463 a nasl. Občianskeho zákonníka. V zmysle týchto ustanovení musí byť dedičstvo odmietnuté ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Zrieknuť dedičstva a dlhov je potrebne urobiť zákonnou cestou.  Okrem toho musí byť zachovaná jednomesačná lehota, ktorá plynie odo dňa, keď bol dedič o práve dedičstvo odmietnuť (zrieknuť) a o následkoch odmietnutia (zrieknutia) upovedomený. Navyše platia aj isté negatívne podmienky, podľa ktorých dedič nemôže odmietnuť dedičstvo, ak dal svojím počínaním najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť (napr. ak by býval v nehnuteľnosti, ktorá patrila poručiteľovi, aj po jeho smrti). Taktiež nemožno odmietnuť dedičstvo len sčasti, alebo k nemu pripojiť výhrady, či podmienky.

Na to aby bolo zrieknutie sa dedičstva účinné, musí spĺňať všetky uvedené podmienky. Zrieknutie dedičstva sa týka aj dlhov.

Ak došlo k zrieknutiu sa dedičstva, dlhy neprechádzajú na osoby, ktoré nededili, preto nemusia uhrádzať dlhy zomrelej osoby, ale nenadobudnú ani majetok. Majetok dedia ďalší neopomenuteľní dedičia a  v tomto prípade je to váš brat.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zastavenie exekúcie po 3 rokoch (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať v prípade, keď som pred rokom a pol prešla bankrotom, avšak naďalej som vedená v Centrálnom registri exekúcií (CRE), čo výrazne poškodzuje moju reputáciu pri hľadaní zamestnania. Požiadala som o vymazanie z CRE, no dostala som odpoveď, že tak musí urobiť príslušný exekútor. Problematika je v tom, že neviem, ako sa k nemu dopracovať, keďže k tomu nevykazuje záujem. Ako občianka SR mám dojem, že nemám nárok na to, aby informácie o mne v CRE boli pravdivé, hoci je v Obchodnom vestníku uvedené, že môj bankrot bol ukončený. Prosím o radu, ako mám ďalej postupovať. Ďakujem vopred za odpoveď. S pozdravom, Pekárová.

Odpoveď: Zastavenie exekúcie po 3 rokoch

(odpoveď odoslaná: 20.02.2019)

Dobrý deň,

v uvedenej veci platí ust. § 211a/ exekučného poriadku :

"(2) Ak bola exekúcia právoplatne zastavená alebo skončená inak ako zastavením, exekútor vymaže z registra všetky údaje týkajúce sa vedenej exekúcie.

(3) Zápis, zmenu a výmaz údajov podľa odsekov 1 a 2 do registra exekúcií vykonáva a za ich správnosť zodpovedá exekútor, ktorý je poverený vykonaním exekúcie, zástupca, náhradník alebo nástupca exekútora. Ak exekútor nesplní povinnosť podľa prechádzajúcej vety, vykoná zápis, zmenu alebo výmaz údajov podľa odsekov 1 a 2 bezodkladne komora, ak má vedomosť o skutočnostiach rozhodujúcich pre zápis, zmenu alebo výmaz údajov. Zápis, zmena a výmaz údajov podľa odsekov 1 a 2 sa vykonáva v lehotách a postupom, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(6) Ak povinný namieta zápis v registri exekúcií, môže podať sťažnosť proti zápisu. Sťažnosť proti zápisu v registri exekúcií komora vybaví do 14 dní od jej doručenia postupom podľa § 218b ods. 1 až 3. Ak komora námietke vyhovie, vymaže údaje z registra exekúcií v lehote na vybavenie sťažnosti."

T.j. : Povinnosťou súdneho exekútora je zabezpečiť výmaz z CRE. Pokiaľ tak neurobil ani na základe Vašej žiadosti, môžete podať sťažnosť na súdneho exekútora, ktorý túto povinnosť nesplnil . Sťažnosť treba adresovať na Slovenskú komoru exekútorov a požiadať, aby Slov. komora exekútorov zabezpečila výmaz z CRE.

Sťažnosť  musí byť podaná v písomnej forme, adresa : Slovenská komora exekútorov, Centrálny register exekúcií, Dobšinského 16, 811 05 Bratislava.


Trápi vás "Zastavenie exekúcie po 3 rokoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zastavenie exekúcie po 3 rokoch (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal. Už pravdepodobne päť rokov mám exekúciu za komunálny odpad. Nemám žiadny majetok, okrem telefónu samozrejme, a momentálne som na rodičovskej dovolenke. Kedy táto exekúcia skončí? Táto situácia ma veľmi zaťažuje. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zastavenie exekúcie po 3 rokoch

(odpoveď odoslaná: 20.08.2018)

Dobrý deň. Vychádzajúc z Vami zadanej otázky usudzujem, že narážate na súčasnú právnu úpravu Exekučného poriadku (platnú od 01.04.2017), v zmysle ktorej má exekútor zastaviť exekúciu ak pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby sa do piatich rokov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora.

Zo zadanej otázky možno vyvodiť, že Vaša exekúcia už trvá päť rokov, a teda začala ešte pred účinnosťou súčasnej právnej úpravy. Exekúcie, ktoré sa začali pred 01.04.2017 sa dokončujú podľa predpisov platných do 31.03.2017, a teda sa nezastavujú z dôvodu uvedeného vyššie.

Mám za to, že exekúcia sa vo Vašom prípade nezastaví v dôsledku uplynutia určitej doby, ale až po uspokojení exekučne vymáhaných nárokov.


Podotázka: Zastavenie exekúcie po 3 rokoch (Vymáhanie pohľadávok)

Pán Advokát, mám asi 10 exekúcií starších ako 20 rokov. Som dôchodca a je pre mňa nereálne ich zaplatiť. Mám tiež exekúcie staršie ako 5 rokov. Nemajetnosť mi bola preukázane. Žiadny z exekútorov však nezastavil exekúciu dobrovoľne. Všetko je zaznamenané na zozname Sociálnej poisťovne. Z môjho dôchodku mi stále odoberajú dve tretiny. Jeden exekútor predstihol ostatných a hneď ako zistil, že mi bol priznaný dôchodok, začal exekuovať. Preto mi už 4 roky odoberajú 35 eur mesačne, ale aj táto exekúcia bude splatená až za 10 rokov. Tento pán si ju stále obnovuje a exekúcia stále stúpa, takže ani 15 rokov nebude stačiť na jej splatenie. Ostatní nemajú šancu. Podľa prebežných informácií by sa exekúcie staršie ako 5 rokov mali zastaviť, nie odpustiť. Rád by som vedel, ako to bude s exekúciou, kde sa mesačne odoberá 35 eur. Bude aj táto zastavená? Z druhej tretiny dôchodku si odoberá Sociálna poisťovňa rovnakú sumu. Ako bude postupované v tomto prípade? Alebo musíme čakať na kompletné znenie pripravovanej novely? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Zastavenie exekúcie po 3 rokoch

(odpoveď odoslaná: 18.07.2018)

Dobrý deň, podľa toho, čo ste napísali, tak určite Vám exekúciu len tak nezastavia. Odporúčal by som vám podať návrh na oddlženie. Takto sa dokážete zbaviť dlhov. Obloženie sa rieši cez Centrum právnej pomoci, pomôžu Vám.


Podotázka: Zastavenie exekúcie po 3 rokoch (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Rád by som sa informoval, či existuje možnosť obrany voči exekúcii. Už niekoľko mesiacov ju splácam pomocou zrážok z invalidného dôchodku, avšak zatiaľ som od sociálnej poisťovne dostal len oznámenie o týchto zrážkach. Priamo od exekútora som ešte neobdržal žiadne informácie. Konkrétne sa jedná o exekúciu so spisovou značkou EX 3945/2010, ktorá bola udelená 2. februára 2011. Hlavná suma je 2167,6 EUR a úrok 12% tejto sumy sa počíta od 27. apríla 2002. Už som splatil niekoľko exekúcií, no nebola táto príliš stará? Tieto úroky mi presahujú o približne 6000 EUR. Ďakujem.

Odpoveď: Zastavenie exekúcie po 3 rokoch

(odpoveď odoslaná: 01.05.2018)

Dobrý den, predpokladám že ste sa dostali do dlhovej špirály. Váš dlh sa pravdepodobne neustále zvyšuje aj keď platite. Možno by bolo riešením práve oddlženie - osobný bankrot. Pozrite si o tom viac informácií. V podstate do pätnástich dní od podania návrhu môžete byť zbavená exekúcii.


Trápi vás "Zastavenie exekúcie po 3 rokoch" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zastavenie exekúcie po 3 rokoch (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Som zapletený do exekúcie a exekútor sa mi neozval sedem rokov. Mám však tušenie, že meno exekútora mi niečo hovorí, tak som dnes telefonoval a dozvedel sa, že exekúcia je stále aktívna, ale oprávnená osoba zomrela. Teraz neviem, ako postupovať ďalej, kto bude novým oprávneným, komu mám odpustiť dlh alebo či ho vôbec mám začať splácať. Zaujíma ma, či budem informovaný zo súdu listom, kto je nový oprávnený, alebo či to v rámci dedičského konania neprevzal nikto a exekúcia teda skončila. Ďakujem.

Odpoveď: Zastavenie exekúcie po 3 rokoch

(odpoveď odoslaná: 10.04.2018)

Dobrý večer, 

ďakujeme za reakciu.

Podľa exek. poriadku súdny exekútor mal úmrtie oprávneného oznámiť na príslušný súd. Pokiaľ tak exekútor neurobil, odporúčame Vám ako povinnému oznámiť to na súd. 

Súd vo veci rozhodne - vydá dodatok k povereniu, ktoré doručí exekútorovi. Následne exekútorom bude zaslaný aj Vám ako povinnému.

Dlh podľa exek. titulu splácajte exekútorovi.

 

 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zastavenie exekúcie po 3 rokoch" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.