Máte
otázku?

Záložné právo na nehnuteľnosť


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Žilina

Otázka: Záložné právo na nehnuteľnosť

Dobrý deň, mám exekúciu vo výške približne 400 eur a exekučná spoločnosť mi na moju nehnuteľnosť zriadila záložné právo. Túto exekúciu splácam na základe dobrovoľnej dohody o splátkach. Chcem sa opýtať, či hrozí, že by som mohol prísť o túto nehnuteľnosť. Navyše, keď splatím tento dlh, musím ešte dodatočne riešiť zrušenie záložného práva? Za prípadnú odpoveď vopred ďakujem a prajem Vám, nech sa Vám darí. S pozdravom, V. K.

Odpoveď: Záložné právo na nehnuteľnosť

Dobrý deň,

v prípade, ak je voči Vám vedená exekúciu súdnym exekútorom len pre 1 peňažnú pohľadávku a ku dňu doručenia návrhu súdnemu exekútorovi na vykonanie exekúcie neprevyšovala istina (teda pohľadávka bez príslušenstva) sumu 2.000,- € a v danej nehnuteľnosti máte hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, exekúciu nemožno vykonať predajom nehnuteľností (to, že súdny exekútor zriadil exekučné záložné právo na uvedenej veci nič nemení).

Zrušenie exekučného záložného práva po skončení exekučného konania vymožením pohľadávky musí súdny exekútor, keďže práve on je jediný oprávnený aj na zriadenie exekučného záložného práva.

Trápi vás "Záložné právo na nehnuteľnosť" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Záložné právo na nehnuteľnosť (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, rada by som sa informovala, či je možné nehnuteľnosť s hypotékou, ktorú ešte splácame, prepísať na dospelého syna. Zároveň by sme hypotéku naďalej splácali, avšak nehnuteľnosť by bola na syna predpísaná. Ďakujem.

Odpoveď: Záložné právo na nehnuteľnosť

(odpoveď odoslaná: 31.03.2024)

Dobry den, prepísanie nehnuteľnosti na inú osobu aj v prípade, že na nej je hypotéka, je možné. Je však potrebné mať na pamäti, že v prípade existujúcej hypotéky bude zväčša potrebný súhlas banky alebo iného veriteľa s prepisom vlastníckeho práva. Záložné právo (hypotéka) je spôsobom zabezpečenia záväzkov a v prípade nesplnenia záväzkov veriteľom môže byť nehnuteľnosť predaná alebo zaťažená v ich prospech. V konkrétnych prípadoch môžu zmluvné dojednania medzi majiteľom nehnuteľnosti a veriteľom obsahovať podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa prevodu vlastníckeho práva a/alebo zaťaženia nehnuteľnosti.

Dôležité je preto skontrolovať podmienky hypotekárnej zmluvy a v prípade potreby o súhlase s prepisom predom rokovať s bankou alebo inštitúciou, ktorej nehnuteľnosti je záložné právo.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Záložné právo na nehnuteľnosť (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, môj návrh na vklad do katastra nehnuteľností bol zastavený z dôvodu, že neboli doručené dokumenty potvrdzujúce, že vlastníci bytu nemajú žiadne neuhradené pohľadávky. Namiesto tohto dokumentu bol doručený pokladničný blok. Je možné získať späť môj pôvodný návrh na vklad a kópiu kúpno-predajnej zmluvy, ktorú som už predložil, aby som mohol návrh podať znova?

Odpoveď: Záložné právo na nehnuteľnosť

(odpoveď odoslaná: 23.03.2024)

Dobrý deň,

§ 3 Vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 22/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra upravuje, že podateľňa nesmie prijatie písomného podania odmietnuť a nesmie tiež písomné podanie ani jeho prílohy už prijaté vrátiť, ak zákon alebo táto vyhláška neustanovuje inak. Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti však upravuje vrátenie listiny len v tom prípade, ak verejná listina alebo iná listina obsahuje chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, alebo ak neobsahuje náležitosti, vtedy ju okresný úrad vráti vyhotoviteľovi alebo tomu, kto podal návrh na záznam, a určí lehotu na vykonanie opravy.  Verejnou listinou sa rozumejú písomné vyhotovenia rozhodnutí štátnych orgánov a notárskych osvedčení. Avšak v zmysle § 68 katastrálneho zákona máte právo do katastrálneho operátu nahliadať a robiť si z neho pre svoju potrebu výpisy, odpisy, náčrty alebo kópie. Toto práva sa umožňuje len vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe, ich právnym predchodcom a právnym nástupcom. V zmysle vyššie uvedeného môžete požiadať príslušný kataster o vyhotovenie kópie listín, ktoré potrebujete, ale nie o ich vrátenie. Ak však budete chcieť  podať nový návrh na vklad budete potrebovať predložiť znovu originály dokumentov, nakoľko platí, že ak je návrh na začatie katastrálneho konania podaný v listinnej podobe, musí navrhovateľ predložiť prílohy v listinnej podobe v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.


Podotázka: Záložné právo na nehnuteľnosť (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcel by som prepísať byt na svojho syna za podmienky, že mi bude zaručené doživotné užívanie bytu. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, aké náležitosti by mala obsahovať zmluva určená na vklad do katastra nehnuteľností? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Záložné právo na nehnuteľnosť

(odpoveď odoslaná: 11.12.2023)

Dobrý deň, závisí od toho akou formou chcete byt prepísať. Či mu chcete byt darovať alebo predať.


Ak darovať, potom je potrebné, aby zmluva obsahovala, predmet daru a nakoľko sa jedná o nehnuteľnosť, ktorou je byt, tak aj opis bytu, opis spoločných častí, zariadení a príslušenstva, a o pristúpení k zmluve o správe bytového domu. Samozrejme musí obsahovať ustanovenia o tom, že vy byt bezodplatne darujete a váš syn tento dar s vďakou prijíma. Do zmluvy si môžete zakomponovať aj právo na vrátenie bytu. Ak by ste si ho tam nedali, nevadí, aplikuje sa v tomto smere Občiansky zákonník. Taktiež uveďte, či na byte viaznu ťarchy. 

Obdobne uvedené platí aj pri kúpnej zmluve. V tejto je však potrebné uviesť, že sa byt predáva a kupujúci ho kupuje za určitú kúpnu cenu. Túto je potrebné buď určiť konkrétnou sumou alebo určiť spôsob, akým sa táto určí. Rovnako je dobré si dohodnúť lehotu a spôsob jej úhrady. Lehotu úhrady môžete naviazať až na rozhodnutie o povolení vkladu. Dovtedy môže byť kúpna cena uschovaná v notárskej úschove, ktorej zriadenie si za týmto účelom môžete dohodnúť v zmluve alebo kupujúci zriadi bankovú vinkulácia a kúpna cena bude vinkulovaná v banke na špeciálnom účte. Potom, čo kataster povolí vklad, banka alebo notár kúpnu cenu uvoľní v prospech predávajúceho. Jedná sa o istú formu ochrany, aby nedošlo k tomu, že vlastnícke právo prejde na kupujúceho, avšak kupujúci kúpnu cenu predávajúcemu neuhradí. Ak si však dôverujete, uvedené zriaďovať nemusíte a môžete sa dohodnúť na úhrade bežným prevodom na účet predávajúceho do istého času od podpisu zmluvy. V takomto prípade však odporúčame zahrnúť do zmluvy ustanovenie o tom, že ak nedôjde k prevodu vlastníckeho práva, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Rovnako tak, ak nedôjde k zaplateniu kúpnej ceny riadne a včas, predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť. 

V každej z týchto zmlúv môžete súčasne uviesť aj ustanovenia o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania nehnuteľnosti v prospech darcu/predávajúceho. Toto môžete zriadiť či už odplatne alebo bezodplatne. 

V oboch prípadoch platí, že ako prílohu je nevyhnutné k zmluve pripojiť potvrdenie správcu o neexistencii nedoplatkov. 

V návrhu na vklad žiadajte povoliť jednak vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a jednak vklad vecného bremena. 

Ak potrebujete so zmluvou a jej vypracovaním pomôcť, neváhajte s obrátiť na advokáta. 


Trápi vás "Záložné právo na nehnuteľnosť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Záložné právo na nehnuteľnosť (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, odberam si pôžičku od známych a budem za ňu ručiť svojím bytom, ktorý je vo výlučnom vlastníctve iba mne. Neskrývam, že inú možnosť nemám a celú situáciu úplne nerozumiem. Rád by som sa informoval o tom, čo by malo byť presne uvedené v zmluve o záložnom práve a na aké veci si treba dávať pozor, aby som nebol oklamaný. Bol by som veľmi vďačný za vašu pomoc a radu. Ďakujem. Zmluva o pôžičke je sformulovaná správne, avšak v prípade zmluvy o záložnom práve mám nejasnosti a obavy. S pozdravom, Peter.

Odpoveď: Záložné právo na nehnuteľnosť

(odpoveď odoslaná: 07.12.2023)

Dobrý deň, záložné právo v podstate znamená, že ak pohľadávku veriteľa neuhradíte, môže sa domáhať predaja nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom zálohu.

V zmysle ust. § 151n/ Obč. zákonníka platí :

"Záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva (ďalej len „záloh"), ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená."

Podstatné vo vašom prípade je výška požičanej sumy na základe zmluvy o pôžičke a hodnota založenej nehnuteľnosti, keďže je možné, že je nepomer vo výške pôžičky v pomere k hodnote nehnuteľnosti, o ktorú by ste mohli na základe výkonu záložného práva prísť.

Nepíšete v otázke prečo chcete riešiť pôžičk, na aký účel a práve aj so zriadením záložného práva od vašich známych a nie napr cestou banky.

Predloženú zmluvu o pôžičke, vrátane zmluvy o zriadení záložného práva odporúčam konzultovať s advokátom.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Záložné právo na nehnuteľnosť (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či sa ešte dá niečo robiť, ak mi prišlo upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností.

Odpoveď: Záložné právo na nehnuteľnosť

(odpoveď odoslaná: 29.04.2021)

Dobrý deň, nepíšete v otázke aká je výška pohľadávky v exekučnom konaní.

Podľa ust. § 63 exekučného poriadku platí, že k ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 eur, nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt; právo zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť tým nie je dotknuté. Za drobnú exekúciu sa nepovažuje exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom.

Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt však možno vykonať výnimočne na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2 000 eur a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom.
Exekučné záložné právo možno zriadiť, len ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného- dlžníka, pričom návrh na zriadenie exek. záložného práva musí podať oprávnený v exek. konaní.
 
Exek. záložné právo, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností v podstate znamená, že s nehnuteľnosťou nemôžete disponovať, pričom ak pohľadávka v exek. konaní nebude uhradená, je možné v zmysle exek. poriadku nariadiť predaj nehnuteľnosti v exek. konaní. Podstatné z vášho hľadiska je to, aká je výška pohľadávky v exek. konaní.  Ak je pohľadávka vyššia ako 2000 € na splátkový kalendár bude dlžník potrebovať súhlas oprávneného v exek. konaní.
Ak je pohľadávka menšia ako 2000 € je potrebné podať žiadosť o splátkový kalendár v zmysle ust. § 61g/ exek. poriadku :
 
" Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.
(2) Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak
a) povinný je fyzickou osobou,
b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,
f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.
(3) So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2."

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Záložné právo na nehnuteľnosť (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň. Náš otec má exekúciu z roku 2005. Na jeho pozemkoch je zriadené záložné právo. Avšak tieto pozemky majú viacero majiteľov a navyše náš otec nemal žiadny iný majetok. Bohužiaľ, tento týždeň zomrel. Je možné túto exekúciu zastaviť? Alebo sa dlh automaticky prevedie na nás, jeho deti? Ďakujem.

Odpoveď: Záložné právo na nehnuteľnosť

(odpoveď odoslaná: 20.01.2020)

Dobrý deň, ak jeho dedičia neodmietnu dedičstvo, budú dediť rovným dielom aj jeho dlhy. Smrť nespôsobuje zastavenie exekučného konania, ak existujú právni nástupcovia. Na druhej strane však Občiansky zákonník dedičom poskytuje ochranu, a to takým spôsobom, že zodpovedajú za dlhy poručiteľa iba do výšky hodnoty nadobudnutého majetku. Ak teda dlhy predstavujú napríklad 10.000,- €, ale majetok (jeho podiel na nehnuteľnosti) má hodnotu iba 3.000,- €, dedičia budú povinní veriteľom uhradiť z dlhu 3.000,- €.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Záložné právo na nehnuteľnosť" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.