Máte
otázku?

Záložné právo na nehnuteľnosť


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Žilina

Otázka: Záložné právo na nehnuteľnosť

Dobrý deň, mám exekúciu vo výške približne 400 eur a exekučná spoločnosť mi na moju nehnuteľnosť zriadila záložné právo. Túto exekúciu splácam na základe dobrovoľnej dohody o splátkach. Chcem sa opýtať, či hrozí, že by som mohol prísť o túto nehnuteľnosť. Navyše, keď splatím tento dlh, musím ešte dodatočne riešiť zrušenie záložného práva? Za prípadnú odpoveď vopred ďakujem a prajem Vám, nech sa Vám darí. S pozdravom, V. K.

Odpoveď: Záložné právo na nehnuteľnosť

Dobrý deň,

v prípade, ak je voči Vám vedená exekúciu súdnym exekútorom len pre 1 peňažnú pohľadávku a ku dňu doručenia návrhu súdnemu exekútorovi na vykonanie exekúcie neprevyšovala istina (teda pohľadávka bez príslušenstva) sumu 2.000,- € a v danej nehnuteľnosti máte hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, exekúciu nemožno vykonať predajom nehnuteľností (to, že súdny exekútor zriadil exekučné záložné právo na uvedenej veci nič nemení).

Zrušenie exekučného záložného práva po skončení exekučného konania vymožením pohľadávky musí súdny exekútor, keďže práve on je jediný oprávnený aj na zriadenie exekučného záložného práva.

Trápi vás "Záložné právo na nehnuteľnosť" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Záložné právo na nehnuteľnosť (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, odberam si pôžičku od známych a budem za ňu ručiť svojím bytom, ktorý je vo výlučnom vlastníctve iba mne. Neskrývam, že inú možnosť nemám a celú situáciu úplne nerozumiem. Rád by som sa informoval o tom, čo by malo byť presne uvedené v zmluve o záložnom práve a na aké veci si treba dávať pozor, aby som nebol oklamaný. Bol by som veľmi vďačný za vašu pomoc a radu. Ďakujem. Zmluva o pôžičke je sformulovaná správne, avšak v prípade zmluvy o záložnom práve mám nejasnosti a obavy. S pozdravom, Peter.

Odpoveď: Záložné právo na nehnuteľnosť

(odpoveď odoslaná: 07.12.2023)

Dobrý deň, záložné právo v podstate znamená, že ak pohľadávku veriteľa neuhradíte, môže sa domáhať predaja nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom zálohu.

V zmysle ust. § 151n/ Obč. zákonníka platí :

"Záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva (ďalej len „záloh"), ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená."

Podstatné vo vašom prípade je výška požičanej sumy na základe zmluvy o pôžičke a hodnota založenej nehnuteľnosti, keďže je možné, že je nepomer vo výške pôžičky v pomere k hodnote nehnuteľnosti, o ktorú by ste mohli na základe výkonu záložného práva prísť.

Nepíšete v otázke prečo chcete riešiť pôžičk, na aký účel a práve aj so zriadením záložného práva od vašich známych a nie napr cestou banky.

Predloženú zmluvu o pôžičke, vrátane zmluvy o zriadení záložného práva odporúčam konzultovať s advokátom.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Záložné právo na nehnuteľnosť (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či sa ešte dá niečo robiť, ak mi prišlo upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností.

Odpoveď: Záložné právo na nehnuteľnosť

(odpoveď odoslaná: 29.04.2021)

Dobrý deň, nepíšete v otázke aká je výška pohľadávky v exekučnom konaní.

Podľa ust. § 63 exekučného poriadku platí, že k ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 eur, nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt; právo zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť tým nie je dotknuté. Za drobnú exekúciu sa nepovažuje exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom.

Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt však možno vykonať výnimočne na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2 000 eur a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom.
Exekučné záložné právo možno zriadiť, len ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného- dlžníka, pričom návrh na zriadenie exek. záložného práva musí podať oprávnený v exek. konaní.
 
Exek. záložné právo, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností v podstate znamená, že s nehnuteľnosťou nemôžete disponovať, pričom ak pohľadávka v exek. konaní nebude uhradená, je možné v zmysle exek. poriadku nariadiť predaj nehnuteľnosti v exek. konaní. Podstatné z vášho hľadiska je to, aká je výška pohľadávky v exek. konaní.  Ak je pohľadávka vyššia ako 2000 € na splátkový kalendár bude dlžník potrebovať súhlas oprávneného v exek. konaní.
Ak je pohľadávka menšia ako 2000 € je potrebné podať žiadosť o splátkový kalendár v zmysle ust. § 61g/ exek. poriadku :
 
" Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.
(2) Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak
a) povinný je fyzickou osobou,
b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,
f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.
(3) So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2."

Podotázka: Záložné právo na nehnuteľnosť (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň. Náš otec má exekúciu z roku 2005. Na jeho pozemkoch je zriadené záložné právo. Avšak tieto pozemky majú viacero majiteľov a navyše náš otec nemal žiadny iný majetok. Bohužiaľ, tento týždeň zomrel. Je možné túto exekúciu zastaviť? Alebo sa dlh automaticky prevedie na nás, jeho deti? Ďakujem.

Odpoveď: Záložné právo na nehnuteľnosť

(odpoveď odoslaná: 20.01.2020)

Dobrý deň, ak jeho dedičia neodmietnu dedičstvo, budú dediť rovným dielom aj jeho dlhy. Smrť nespôsobuje zastavenie exekučného konania, ak existujú právni nástupcovia. Na druhej strane však Občiansky zákonník dedičom poskytuje ochranu, a to takým spôsobom, že zodpovedajú za dlhy poručiteľa iba do výšky hodnoty nadobudnutého majetku. Ak teda dlhy predstavujú napríklad 10.000,- €, ale majetok (jeho podiel na nehnuteľnosti) má hodnotu iba 3.000,- €, dedičia budú povinní veriteľom uhradiť z dlhu 3.000,- €.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Záložné právo na nehnuteľnosť" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava