POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Zvýšenie výživného na maloleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trenčín

Otázka: Zvýšenie výživného na maloleté dieťa

Dobrý deň, mám osemročnú dcéru, od otca ktorej dostávam výživné vo výške 50 eur. S jej otcom sme nikdy neboli manželia a na jej výchove sa ani nejakým spôsobom nepodieľal. Uvedená suma bola stanovená súdom ešte v roku 2007, keď naša dcéra mala dva roky. Vtedy bol nezamestnaný, rovnako ako aj teraz. Nedávno som v obchodnom registri zistila, že je konateľom nejakej s.r.o. firmy, kam mal podľa údajov vložiť základný vklad na imanie vo výške 6640 eur. Chcem sa opýtať, či tento fakt môžem pokladať za vhodný argument na zvýšenie výživného pre dcéru?

Odpoveď: Zvýšenie výživného na maloleté dieťa

Dobrý deň.

Podľa § 62 ods. 2 a 5 Zákona o rodine:
(2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

(5) Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

Podľa § 63 ods. 1Zákona o rodine:

(1) Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný preukázať ich súdu, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie. Ak si rodič nesplní túto povinnosť, predpokladá sa, že výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje dvadsaťnásobok sumy životného minima.

V prípade výživného sa o. i. skúmajú objektívne schopnosti a možnosti povinného rodiča, čo znamená, že ak je napr. rodič nezamestnaný z dôvodu, aby na dieťa nemusel platiť vysoké výživné, na túto skutočnosť sa neprihliadne a súd zaviaže rodiča na platenie výživného v takej výške, akú by mu dovolili jeho skutočné možnosti a schopnosti.

Ak by mal otec Vášho dieťaťa príjem z inej ako závislej činnosti, zákon mu ukladá povinnosť preukázať svoje majetkové pomery, pričom ak si túto povinnosť nesplní, bude platiť zákonná domnienka, podľa ktorej je výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje dvadsaťnásobok sumy životného minima, čo by malo zrejme za následok zvýšenie výživného na Vaše spoločné dieťa.

Pokiaľ by teda otec Vášho dieťaťa bol skutočne konateľom obchodnej spoločnosti išlo by podľa môjho názoru o dobrý argument na zvýšenie výživného na Vašu spoločnú dcéru. 

Určite Vám odporúčam podať uvedený návrh. Od posledného určenia výživného totiž uplynulo už 6 rokov. Vaše dieťa má v súčasnosti určite vyššie potreby ako tomu bolo v minulosti. Súd Vám predpokladám výživné zvýši. Odporúčam Vám však pred podaním návrhu krátku konzultáciu s niektorým z našich advokátov, ktorý Vám poradí, ako dosiahnuť, to aby bolo zvýšenie výživného čo najvyššie.

Trápi vás "Zvýšenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zvýšenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem požiadať o zvýšenie výživného po desiatich rokoch. Môj mesačný príjem z dvoch zamestnaní je približne 1450 € + 100 €, ktoré platí otec dcéry. On uvádzal príjem pred desiatimi rokmi na úrovni 900 € mesačne. Moje celkové výdavky sú približne 900 € mesačne v ideálnom prípade, keď dcéra nie je chorá alebo nejdeme na očné či zubné vyšetrenie, kde sa platia poplatky. Na tieto vyšetrenia chodíme 3-4 krát ročne, čo predstavuje náklady na dcéru vo výške ďalších 100 €. Neviem, či by súd po tak dlhej dobe zvýšil výživné pri mojom a jeho príjme, keďže chcem žiadať o 250 €. Neviem, či má vôbec zmysel podávať návrh, aby sa nestalo, že mu to výživné ešte znížia, keďže môj príjem sa oproti minulosti zdvojnásobil. Môžete mi poradiť, či súd prihliada aj na to, že som o zvýšenie nežiadala desať rokov? Dcéra bude mať desať rokov a náklady na ňu sa enormne zvýšili. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zvýšenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 23.10.2023)

Dobrý deň,
súd pri výpočte výživného na dieťa vychádza z príjmov a výdavkov rodičov a výdavkov na dieťa. Je úplne bežné, že čím je dieťa staršie, tak výdavky na neho sú prirodzene vyššie, preto aj len samotná okolnosť, že od pôvodného rozhodnutia, ktorým bolo výživné určené uplynula už pomerne dlhá doba, znamená, že výdavky sa zvýšili a súdy v drvivej väčšine prípadov výživné v takýchto prípadoch zvýšia. Takže súd na dobu, ktorá uplynula prihliadne v tom smere, že zohľadní to, ako výdavky dieťaťa narástli v danom období. Vo Vašom prípade je preto podanie návrhu na zvýšenie výživného na mieste. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zvýšenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné zvýšiť výživné mimoštátnou cestou (napríklad notárom, kde by sa spísala dohoda o zvýšení výživného a následne by bola notársky potvrdená). Prípadne, ak je možné toto zaariadiť inou cestou mimo súdu. Ďakujem.

Odpoveď: Zvýšenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 12.05.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že spísanie dohody s tým, že podpisy budú úradne overené, je možné. Overené podpisy však na dohode nie sú potrebné. Podstatné pre to, aby výživné bolo platené vo vyššej sume v zmysle dohody je to, aby dohoda bola schválená súdom, inak by bola právne nevykonateľná a teda ak by povinný neplatil výživné podľa novej dohody, nemohli by ste podať návrh na vykonanie exekúcie.

Citujeme ust. § 24 ods. 4 zákona o rodine :

"Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná."


Podotázka: Zvýšenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, s bývalou partnerkou, s ktorou mám 15-ročného syna, sme sa dohodli na zvýšení výživného a to mimosúdne. Mám si túto dohodu aj písomne odsúhlasiť s partnerkou? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Zvýšenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 12.02.2021)

Dobrý deň,
vo veci dohody o zvýšení výživného na mal. dieťa je potrebné dohodu spísať v písomnej forme a túto dať na schválenie na súd. Je to tak z dôvodu, že ak by dohoda o zvýšení výživného nebola schválená súdom bola by nevykonateľná, t.j. matka dieťaťa by sa nemohla cestou súdneho exekútora domáhať vymáhania zvýšeného výživného.


Trápi vás "Zvýšenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zvýšenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, súdil som sa s poisťovňou o odškodnenie po autonehode a zastupoval ma advokát, ktorý mal dostať ako odmenu za právne služby 20 percent. Súd som vyhral a plnenie z poisťovne bolo vyplatené na účet môjho advokáta. Ten mi mal po odrátaní svojich 20 percent poslať zvyšnú sumu na môj účet. Neudal to, nechal si celú sumu a momentálne sa, podľa môjho tušenia, zdržuje v zahraničí. Už som podal trestné oznámenie. Čo by som mal robiť ďalej? Obávam sa, že peniaze už minul alebo ich niekde uložil. Aplikuje sa v takomto prípade poistenie advokátov proti spôsobenej škode klientovi? Ďakujem. H.

Odpoveď: Zvýšenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 20.10.2018)

Dobrý deň,

vo veci uvádzame, že poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú advokátom sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú nesplnením povinnosti vyúčtovať prevzaté peniaze, odmenu alebo vyplatiť prípadne zinkasovať poistné, provízie, dane alebo iné peňažné prostriedky, či iné cenné papiere, šeky, vkladné knižky, poukážky, alebo akékoľvek iné platobné prostriedky. 

O veci odporúčame informovať  Slovenskú advokátsku komoru /https://www.sak.sk/blox/cms/.

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zvýšenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.