Máte
otázku?

Zrieknutie sa dedičstva a dlhy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košice

Otázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako je to so zrieknutím sa dedičstva a dlhmi. V februári nám zomrel otec. Keďže mal z prvého manželstva tri deti a z druhého dva, pred smrťou napísal otec závet, v ktorom všetko zanecháva deťom z druhého manželstva. My, tri deti z prvého manželstva, sme sa zriekli dedičstva. Dnes mojej sestre prišiel papier zo súdu, že má niečo platiť po otcovi. Je to možné, keď sme sa zriekli dedičstva? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Dobrý deň.

Predpokladám, že zrieknutím sa dedičstva a myslíte odmietnutie dedičstva v súlade s § 463 a nasl. Občianskeho zákonníka. V zmysle týchto ustanovení musí byť dedičstvo odmietnuté ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Zrieknuť dedičstva a dlhov je potrebne urobiť zákonnou cestou.  Okrem toho musí byť zachovaná jednomesačná lehota, ktorá plynie odo dňa, keď bol dedič o práve dedičstvo odmietnuť (zrieknuť) a o následkoch odmietnutia (zrieknutia) upovedomený. Navyše platia aj isté negatívne podmienky, podľa ktorých dedič nemôže odmietnuť dedičstvo, ak dal svojím počínaním najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť (napr. ak by býval v nehnuteľnosti, ktorá patrila poručiteľovi, aj po jeho smrti). Taktiež nemožno odmietnuť dedičstvo len sčasti, alebo k nemu pripojiť výhrady, či podmienky.

 

Na to aby bolo zrieknutie sa dedičstva účinné, musí spĺňať všetky uvedené podmienky. Zrieknutie dedičstva sa týka aj dlhov.

 

Odporúčam Vám požiadať súd o vysvetlenie, z akého právneho titulu požaduje od Vašej sestry, aby uhradila dlhy po otcovi. Môžete tiež využiť argument, podľa ktorého sa dlhy po poručiteľovi dedia iba do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

 

Ak došlo k zrieknutiu sa dedičstva, dlhy neprechádzajú na osoby, ktoré nededili, preto nemusia uhrádzať dlhy zomrelej osoby.

Trápi vás "Zrieknutie sa dedičstva a dlhy" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, po smrti našej svokry sme vybrali peniaze z jej bankového účtu, ktorý nám zanechala na úhradu nákladov na pohreb a podobne. Účet bol v českej banke. Stávame sa týmto de facto dedičmi? Ďakujem.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

(odpoveď odoslaná: 12.12.2023)

Dobrý deň, takýmto aktom sa nemožno stať dedičom po poručiteľovi. Dedičstvo sa totiž nadobúda ku dňu smrti poručiteľa.

Dedičmi sú pritom tí, ktorých za dedičov povoláva závet za predpokladu, že ho poručiteľ zanechal alebo ak nezanechal závet, potom tí, ktorých povoláva sám zákon podľa dedičských skupín.

Ak poručiteľka nezanechala závet, bude sa dediť podľa zákona. Ak zanechala po sebe nejaké deti, dedičmi budú len tieto (nie aj ich manželia alebo deti). Ak zanechala aj manžela, tak aj on bude dediť spolu s deťmi, všetci rovnakým dielom. V tejto skupine môže dieťa zdediť aj samo celé dedičstvo po svojom rodičovi. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, po zosnulom zostali veľké dlhy. Chcem sa opýtať, do ktorého pokolenia sa treba vzdať dedičstva? Vzdávať sa ho majú manželka, rodičia, súrodenci aj deti súrodencov? Nasleduje ešte ďalšia skupina dedičov, ktorá bude oslovená, alebo sa týmto krokom ukončuje celý proces? (Tieto deti už nemajú vlastné deti.) Ďakujem a prajem príjemný deň.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

(odpoveď odoslaná: 31.10.2023)

Dobrý deň,
ak je tomu tak, že všetci do úvahy prichádzajúci dedičia dedičstvo odmietnu (nakoľko náš zákon nepracuje s pojmom vzdania sa dedičstva, dedičstvo možno iba odmietnuť),  potom dedičstvo prepadne štátu ako odúmrť. Už nenastupuje v poradí žiadna skupina, ktorá by dedičstvo zdedila. 


Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať. Náš otec zomrel a ešte má nejaké pôžičky, ktoré sa platili cez oddlžovaciu spoločnosť. Ako máme postupovať? Máme to platiť naďalej alebo to zaniká úmrtím? Alebo máme počkať do dedičského konania a odmietnuť dedičstvo, nakoľko otec nevlastnil žiaden majetok a bol v opatere brata? Ďakujem.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

(odpoveď odoslaná: 11.01.2023)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenej veci oznamujeme, aby ste žiadne dlhy Vášho otca neuhradzovali a to ani jeden cent, lebo z otázky vyplýva, že jednak nemá majetok a zrejme ide o vymáhačskú resp. nebankovú spoločnosť, kde spoločnosť vymáha len nezákonné úroky a dlh je dávno vyplatený.

Ak otec nemal žiadny majetok a ide len o dlhy otca, potom v dedičskom konaní odmietnite dedičstvo. Žiadny veriteľ - vymáhačská spoločnosť, banka, nebanková spoločnosť nemôže od Vás následne vymáhať dlhy Vášho otca a to ani na základe súdneho rozhodnutia.


Trápi vás "Zrieknutie sa dedičstva a dlhy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Už 10 rokov som rozvedená. Z našeho manželstva máme jednu 12-ročnú dcéru. Môj bývalý manžel je zadlžený. Obávam sa, že v prípade jeho neočakávanej smrti by naša dcéra zdedia jeho dlhy. Podobný prípad som videla u známej. Dlhy zdedia maloleté deti. Ich matka z toho dôvodu, kým boli ešte deti, išla do zahraničia a vyplatila dlhy po zosnulom manželovi, s ktorým bola rozvedená. Chcem teda predísť niečomu podobnému. Viem, že existuje možnosť zrieknutia sa dlhov a majetku. Je možné to uzavrieť aj vopred za jeho života? Môžem to urobiť ja, ako jej zákonný zástupca, keďže naša dcéra je ešte len 12-ročná? Bola by som vám vďačná za odpoveď. S bývalým manželom neudržiavam žiadny kontakt, čo by mohlo sťažiť úrady v prípade potreby svolania dědického konania. Nevedia ani moju adresu, rovnako ako ani jeho príbuzní. Vopred Vám ďakujem za odpoveď. S pozdravom, A.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

(odpoveď odoslaná: 22.10.2022)

Dobrý deň,
odpoveď na Vami položenú otázku a aj riešenie sú jednoduché : Vy ako bývalá manželka nezodpovedáte za dlhy otca maloletej a ani ste ste ich povinná splácať. V otázke uvádzate, že ste rozvedená cca 10 rokov a preto predpokladáme, že dlhy bývalého manžela vznikli po rozvode manželstva. Vy ako jeho bývalá manželka nezodpovedáte za tieto dlhy a nie ste ich povinná splácať. Ak by došlo k úmrtiu bývalého manžela, možnosťou je odmietnúť dedičstvo ako celok. Odmietnutie dedičstva sa môže realizovať až po úmrtí bývalého manžela a nie za jeho života. Je to logické, lebo teraz nikto nevie, čo bude predmetom dedenia. Nateraz z Vašej strany nie je potrebné nič robiť.

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako sa môžeme ja a moje deti vzdať dedičstva po mojej zosnulej matke. Existuje nejaký vzor, podľa ktorého by som mohla celé dedičstvo odmietnuť jedným dokumentom? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Michaela

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

(odpoveď odoslaná: 24.06.2022)

Dobrý deň,
z nadpisu otázky, ktorú ste nám zaslali, je uevdené, ako sa zriescť dedičstva z dôvodu dlhov poručiteľa.

Uvádzame, že ak vám zomrela mama, v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka zákonným dedičom ste vy ako jej dcéra a nie vaše deti, jej vnúčatá. Dôvod je jednoduchý - vy žijete.

Ak vaša zosnulá matka mala dlhy a vy ako jej dcéra nechcete dediť, potom je potrebné dedičsto odmietnúť v zmysle ust. § 463 a nasl. Obč. zákonníka :

"Odmietnutie dedičstva
§ 463
(1) Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.
(2) Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje.
§ 464
Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť.
§ 465
Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť.
§ 466
K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva.
§ 467
Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta."
 

Ak obdržíte predvolanie na dedičské konanie, je potrebné na toto reagovať písomne doporučeným podaním na adresu notára, kde uvediete k príslušnému číslu konania, že dedičsto po poručiteľke /identifikovať/ odmietate v celom rozsahu. Žiadne podmeinky na odmietnutie dedičstva nie sú možné.

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva ten právny následok, že ak dedičstvo odmietnete, nebudete nič dediť, ani aktíva, ani pasíva a hľadí sa na vás, ako keby ste sa úmrtia matky nedožili. Veritelia nemôžu od vás vymáhať žiadne dlhy. Uvádzame tiež, že odmietnutie dedičstva znamená, že ak vby sa v budúcnosti objavil nejaký majetok po vašej matke, vy už dediť nemôžete. Odmietnutie dedičstva z vašej strany je neodvolateľné.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, ak sa deti zosnulej matky zrieknu dedičstva a jej dlhov, kto sa stáva ďalším dedičom?

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

(odpoveď odoslaná: 16.06.2022)

Dobrý deň,

vysvetlím Vám celý postup.
V prvom rade sa treba ubezpečiť či dané odmietnutie dedičstva podľa §463 Občianskeho zákonníka bolo urobené zákonným spôsobom.

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť upovedomený.

Odmietnuť možno len celé dedičstvo a tento úkon nemožno odvolať, takže je dobré si to najprv premyslieť. Taktiež je potrebné, aby bolo odmietnutie urobené buď ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu, pretože inak nebude mať právne účinky.

Ak prebehlo odmietnutie zákonným spôsobom a nebol spísaný závet, nastupuje dedenie zo zákona podľa dedičských skupín. V prvej skupine dedí manžel poručiteľa (vašej zosnulej matky) a deti rovným dielom.

Ak nededia v prvej skupine deti poručiteľa, dedia podiel, ktorí na nich pripadá ich deti, teda poručiteľovi vnuci, prípadne ich ďalší potomci.

Ak takýto postup neprichádza do úvahy, nasleduje druhá dedičská skupina, kde dedí manžel poručiteľa aspoň polovicu dedičstva, pretože mažel poručiteľa nemôže v prvej skupine dediť sám a druhá polovica sa rozdelí medzi poručitelových rodičov a tzv. spolužijúce osoby, ktoré  sú definované ako osoby, ktoré žili s poručiteľom v jednej domácnosti najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou a ktoré sa starali z tohto dôvodu o spoločnú domácnosť alebo boli výživou na poručiteľa odkázané. Ak nededia tieto osoby, nasleduje tretia dedičská skupina, kde patria súrodenci poručiteľa a taktiež spolužijúce osoby. Ak nededí niektorí súrodenec jeho podiel pripadne jeho deťom. Ak neprichádza do úvahy ani táto skupina, nastupuje štvrtá a posledná dedičská skupina, do ktorej patria prarodičia poručiteľa alebo ak nededia oni, tak dedia rovným dielom ich deti. 

To znamená, že ak deti zosnulej matky nemajú potomkov, tak sa bude dediť v druhej resp. ďalšej dedičskej skupine. Ak by mali potomkov, diedia títo potomkovia.


Trápi vás "Zrieknutie sa dedičstva a dlhy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Môj otec nedávno zomrel a dedičské konanie ešte neprebehlo. Ja, moja sestra a aj moja mama máme dlhy. Môžeme sa zriecť dedičstva a prepísať jeho majetok (byt, záhradku, auto, garáž) na môjho priateľa? Nie sme zosobášení. Ako je to s našimi dlhmi, musíme ich aj tak zdediť? Ďakujem. S pozdravom, Anna

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

(odpoveď odoslaná: 03.01.2022)

Dobrý deň, vo Vami uvedneom prípade nie je právne možné, aby ste dedičstvo odmietli resp. sa ho vzdali v prospech Váho prateľa a to z jednpduchého dôvodu, že on nie je potomkom Vášho otca a nie je dedičom.

Napriek tomu, že všetci máte dlhy /sestry, matka/, nie je dôvod, aby ste dedičstvo odmietli resp. sa ho vzdali. Hlavný problém vo Vašom príapde teda spočíva v tom, že Vy ako dedičia máte dlhy. Nepíšete v otázke či ohľadom predmetných dlhov bol vydaný nejaký platobný rozkaz, rozsudok alebo je už vedené aj exekučné konanie a aká je výška predmetných dlhov. Odporúčame preto riešiť predovšetkým tieto dlhy. Pokiaľ má matka dlhy a tieto vznikli za trvania manželstva, treba ich nahlásiť do dedič. konania a za tieto v pomere jednej polovice k celku, budú predmetom dedenia, lebo vznikli za trvania manželstva a bezpodielového spoluvalstníctva.

Odporúčam vo veci Vašich dlhov ako dedičov kontaktovať advokáta prípadne sa obrátiť na Centrum právnej pomoci vo Vašom okrese. Ide aj o to, aby ste prípadne neuznali premlčaný dlh.


Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Chápem, ako sa zrieknuť dedičstva, ale pýtala by som sa, či je možné zrieknuť sa dedičstva, ak je to len dlh voči štátu - napríklad dlh u sociálnej poisťovne. Trochu sa obávame, pretože jeden z našich rodinných príslušníkov má bohužiaľ takýto dlh. Táto obava nám vznikla, keď nás na to upozornila suseda, ktorá musela zaplatiť veľkú sumu za zosnulého otca, ktorý mal dlh voči sociálnej poisťovni. Myslím si, že je možné zrieknuť sa dedičstva, samozrejme v mesačnej lehote, mám pravdu? Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

(odpoveď odoslaná: 19.12.2021)

Dobrý deň,
áno, dá sa. Správne po právnej stránke ide o tzv. odmietnutie dedičstva. Dedič môže dedičstvo odmietnuť v každom jednom prípade (dokonca aj v prípade, ak tam žiadne dlhy nie sú). Dôležité je dodržať 1 mesačnú lehotu a uvedomiť si, že odmietate dedičstvo ako celok. Nielen majetky, ktoré sú známe teraz, ale aj tie, ktoré by sa mohli v budúcnosti ešte objaviť.


Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja manželka zdedia po smrti oboch rodičov dlhy spolu so svojimi súrodencami. Od ich smrti uplynulo 6 rokov a manželka tieto dlhy spláca. Je ešte možné sa zrieknuť dedičstva?

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

(odpoveď odoslaná: 09.08.2021)

Dobrý deň,
nie. Dedičstvo bolo možné odmietnuť v lehote 1 mesiaca odo dňa keď sa dozvedela o dedičskom práve. Na druhej strane však zodpovedá za dlhy poručiteľov iba do výšky hodnoty majetku, ktorý zdedila.


Trápi vás "Zrieknutie sa dedičstva a dlhy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, včera zomrel otec mojej švagrinej a ona už teraz vie, že sa chce vzdať dedičstva. Je možné to urobiť v súčasnom čase? Ak áno, akým spôsobom to môže urobiť? Alebo môže vzdať dedičstva až potom, keď prebehne dedičské konanie? Ďakujem.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

(odpoveď odoslaná: 03.08.2021)

Dobrý deň,
právo na vzdanie dedičstva a s tým spojená 1 mesačná lehota plynie od doručenia upovedomenia o dedičskom práve. Treba počkať kým vôbec začne dedičské konanie, bude určený notár a následne ju notár upovedomí o dedičskom práve. Potom bude môcť okamžite odmietnuť dedičstvo.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrieknutie sa dedičstva a dlhy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.