Zrieknutie sa dedičstva a dlhy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 27. 10. 2013

Otázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako je to so zrieknutím sa dedičstva a dlhmi. Vo februári nám zomrel otec. Nakoľko z prvého manželstva mál 3 deti a z druhého 2, pred smrťou otec napísal závet, že všetko zanecháva deťom z druhého manželstva. My 3 deti z prvého manželstva sme sa zriekli dedičstva. Dnes mojej sestre prišiel papier so súdu, že má niečo platiť po ocovi. Je to možné, keď sme sa zriekli dedičstva. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Dobrý deň.

Predpokladám, že zrieknutím sa dedičstva a myslíte odmietnutie dedičstva v súlade s § 463 a nasl. Občianskeho zákonníka. V zmysle týchto ustanovení musí byť dedičstvo odmietnuté ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Zrieknuť dedičstva a dlhov je potrebne urobiť zákonnou cestou.  Okrem toho musí byť zachovaná jednomesačná lehota, ktorá plynie odo dňa, keď bol dedič o práve dedičstvo odmietnuť (zrieknuť) a o následkoch odmietnutia (zrieknutia) upovedomený. Navyše platia aj isté negatívne podmienky, podľa ktorých dedič nemôže odmietnuť dedičstvo, ak dal svojím počínaním najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť (napr. ak by býval v nehnuteľnosti, ktorá patrila poručiteľovi, aj po jeho smrti). Taktiež nemožno odmietnuť dedičstvo len sčasti, alebo k nemu pripojiť výhrady, či podmienky.

 

Na to aby bolo zrieknutie sa dedičstva účinné, musí spĺňať všetky uvedené podmienky. Zrieknutie dedičstva sa týka aj dlhov.

 

Odporúčam Vám požiadať súd o vysvetlenie, z akého právneho titulu požaduje od Vašej sestry, aby uhradila dlhy po otcovi. Môžete tiež využiť argument, podľa ktorého sa dlhy po poručiteľovi dedia iba do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

 

Ak došlo k zrieknutiu sa dedičstva, dlhy neprechádzajú na osoby, ktoré nededili, preto nemusia uhrádzať dlhy zomrelej osoby.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Ak sa postaráme s bratom o pohreb mamy, ktorá okrem dlhov nevlastní žiadny majetok. Máme právo a nárok do mesiaca po jej úmrtí odmietnuť dedičstvo? A vzťahuje sa dedičstvo, keď nie je závet aj na vnúčatá?

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.09.2019)

Dobrý deň,

dedič môže vyhlásenie o odmietnutí dedičstva urobiť do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený.

Skutočnosť, že uhradíte náklady na pohreb vašej mamy nemá vplyv na možnosť odmietnuť dedičstvo. Z uvedeného vyplýva, že dedičstvo môžete  odmietnuť, avšak je potrebné si uvedomiť, že keď odmietate dedičstvo, spolu s dlhmi odmietate i akýkoľvek majetok po vašej mame.

Pokiaľ vy odmietnete dedičstvo, tak ako dedičia nastúpia na vaše miesto vaše deti (vnuci a vnučky poručiteľa). V prípade odmietnutia dedičstva, je potrebné, aby ste ho odmietli nielen vy ako zákonní dedičia, ale i vaši potomkovia (ak tak chcete učiniť, resp. ak tak chcú učiniť oni). 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, pred mesiacom mi zomrel manžel, ktorý mal dlhy. Ja neviem v akej výške, ale cca 7.000 e. Pohreb vo výške 1.200 e som platila ja.
Nakoľko sme nič nevlastnili a auto je písané na mňa v hodnote cca 10.000 e. Môžem sa vzdať dedičstva a čo to bude pre mňa znamenať? Prídem o auto? Nemali sme vysporiadané BSM. 

Ďakujem za radu

 

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.07.2019)

Dobrý deň,

v prvom rade sa vyporiada BSM a až následne potom notár (súdny komisár) pristúpi k dedičskému konaniu. Dlhy, ktoré uvádzate sa vyporiadajú aj v rámci BSM, pretože po zániku manželstva je potrebné vyporiadať majetok, ale aj dlhy. Následne po vyporiadaní BSM, tá časť z BSM , ktorá by prináležala vášmu manželovi sa presunie do dedičského konania a majetok sa už bude vyporiadavať v dedičskom konaní.

Ak ste auto kúpili počas manželstva patrí do BSM, ak nie tak je vo vašom výlučnom vlastníctve a nebude sa vyporiadavať ako majetok. Ak bude auto zahrnuté do BSM a vyporiada sa tak, že bude prináležať vám, neprídete oň a nebude predmetom dedenia. Pri vyporiadaní tohto automobilu pritom môžu nastať rôzne situácie, aj taká, že ak máte náhodou ešte deti, tak po ustálení masy BSM sa vo vzťahu k automobilu vysloví, že tento patrí do BSM a že predmetom dedenia bude iba spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ (druhý podiel o veľkosti ½ bude patriť pozostalej manželke) - rozdelí na polovicu.

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov  v rámci dedičského konania je bežnou praxou, ktorá má svoj zákonný rámec upravený predovšetkým v ustanovení § 195 Civilného mimosporového poriadku.

Podľa ustanovenia § 196 ods. CMP platí, že:

„Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov za života poručiteľa, vyporiada sa podľa § 195, ak toto spoluvlastníctvo nebolo ku dňu smrti poručiteľa vyporiadané a ak sa o jeho vyporiadaní nezačalo za života poručiteľa konanie na súde na základe žaloby.“

Bez ohľadu na to, či sa BSM vyporiadava v súlade s citovanými ustanoveniami v rámci dedičského konania alebo vyporaidanie BSM prebieha mimo neho, vždy sú rozhodujúce zákonné zásady vyporiadania upravené v ustanovení § 150 Občianskeho zákonníka (ďalej aj ako „OZ).

Podľa spomenutého ustanovenia platí, že: „Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.“

Máte možnosť odmietnuť dedičstvo. Dedí sa však majetok i dlhy, a teda netreba zabúdať na to, že ak odmietnete dedičstvo, tak nemôžete dediť ani majetok, ktorý sa bude vyporiadavať v dedičskom konaní, rovnako tak ako dlhy. Dedičstvo musí byť odmietnuté ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. 

Pokiaľ neoznámite notárovi, že ste vlastnili spoločne auto, notár ho nebude prejednávať. Aj počas manželstva môžete kúpiť auto za vlastné peniaze (napríklad z daru alebo dedenia) a vtedy nepatrí do BSM. Ak by sa teda notár pýtal na auto a to auto ste nadobudli počas manželstva z vlastných peňazí, tak sa nemôže v konaní o BSM vysporiadať. Pozor na to, že peniaze zarobené z vášho príjmu počas manželstva patria do BSM. Na to, aby auto nepatrilo do BSM, musia to byť peniaze mimo BSM.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, vzdala som sa dedičstva po zosnulom otcovi nakoľko by prešli na mňa aj dlhy po ňom. Mám nárok na majetok po starom otcovi ? Keďže som sa zriekla pred pár rokmi dedičstva po mojom otcovi ďakujem.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2019)

Dobrý deň, 

to že ste sa vzdali dedičstva po svojom otcovi nemá vplyv na to, že by ste mali byť dedičom po Vašom starom otcovi, nakoľko ide o dvoch odlišných poručiteľov.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, pán advokát, Chcem Vám vysvetliť našu situáciu. Je nás 11 súrodencov, teraz jeden brat zomrel. Mal exekúcie (nevieme presne do akej sumy ale počítame min 4000 e). Všetci sme vlastníkmi domu po rodičoch, nebohý brat tam mal podiel 1:24. Dom je v hodnote zhruba 40000 e. V dome nikto nebýva. Náklady na pohreb nás vyšli 1500e. Chcem sa spýtať ak nechceme dediť dlhy po bratovi najlepší spôsob je vzdať sa dedičstva? Ak by sme dedičstvo prijali tak dlhy sú len do výšky jeho majetku? Alebo celková suma aj s trovmi pre exekútora? Ďakujem pekne za vysvetlenie.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.06.2019)

Dobrý deň,

V zmysle §463 a nasl. Občianskeho zákonníka, musí byť dedičstvo odmietnuté ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Odmietnuť dedičstvo a dlhy je potrebne urobiť zákonnou cestou. Okrem toho musí byť zachovaná jednomesačná lehota, ktorá plynie odo dňa, keď bol dedič o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia  upovedomený. Navyše platia aj isté negatívne podmienky, podľa ktorých dedič nemôže odmietnuť dedičstvo, ak dal svojím konaním najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť (napr. ak by býval v nehnuteľnosti, ktorá patrila poručiteľovi, aj po jeho smrti). Taktiež nemožno odmietnuť dedičstvo len sčasti, alebo k nemu pripojiť výhrady, či podmienky.

Ak nechcete dediť dlhy, môžete dedičstvo odmietnuť, ale netreba zabudnúť na to, že s tým odmietnete aj jeho podiel z domu, ktorý je predmetom dedenia. Dlhy sa nedajú rozkúskovať, tak ako píšete. Prešli by na vás v celku, avšak ako viacerí dedičia zodpovedáte pomerne, teda podľa toho, čo každý z vás z dedičstva dostane.

Na to aby bolo odmietnutie sa dedičstva účinné, musí spĺňať všetky uvedené podmienky. Odmietnutie dedičstva sa týka aj dlhov.

Dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa  nielen vecami a inými hodnotami, ktoré nadobudol dedením, ale aj svojím vlastným majetkom (a to až do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva). Ak je viac dedičov, zodpovedáte za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo ste z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

Dlhy sú aj s trovami exekútora. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, pán Advokát, chcem sa, prosím, informovať ohľadom dedičských práv neosvojeného dieťaťa. Som vydatá druhýkrát. S prvým manželom som sa rozviedla a po jeho úmrtí dcérka z tohto manželstva (vtedy 13 ročná) aj dedila po otcovi. Dcéra je t.č. dospelá a nesie priezvisko môjho terajšieho manžela avšak nebola ním osvojená. Z druhého manželstva mame syna (už tiež je dospelý). Je, prosím, potrebné napísať závet zo strany manžela k tomu, aby v prípade jeho úmrtia (resp. Nášho úmrtia) dedili obidve deti rovným dielom? Ďakujem za odpoveď, s pozdravom.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.04.2019)

Dobrý deň prajem,

podľa zákona sa potomkom musí dostať z dedičstva v prípade ak sú plnoletí, aspoň polovica ich zákonného podielu. Môže teda spísať závet, v ktorom im odkáže majetok každému v jednej polovici, to musí rešpektovať to, aby polovica jeho biologického syna bola minimálne vo výške polovice jeho zákonného podielu.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcela by som v krátkosti popísať problém a to, že otec, je alkoholik, ktorý si vzal pôžičku v hodnote 3000 € a obávam sa, že ju neplatí a tento dlh po jeho smrti prejde na deti. Nakoľko nevlastní nehnuteľnosti tak v dedičskom konaní by sa dedilo len staré auto a tento dlh. Čítala som, že je možné sa dedičského konania vzdať a tým pádom by neprešiel na nás majetok ani dlhy. Ale čo v prípade ak sa vzdáme všetci súrodenci dedičstva a on nemá manželku? Na koho prejde tento dlh ? Je to právne v poriadku alebo aký je v tomto postup ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Dedičstvo v zmysle zákona nemôže byť pre dediča príťažou a nikoho nemožno nútiť, aby dedičstvo prijal.

Podľa ust. Občianskeho zákonníka platí :

"§ 470 : 

(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

§ 471 :

(1) Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.

(2) Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzvalo, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná."

Záver : 

Podľa vyššie uvedeného ustanovenia platí, že dedič zodpovedá  do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom a za poručiteľove  dlhy; teda v prvom rade musia byť uhradené primerané náklady spojené s pohrebom a až následne dlhy poručiteľa, avšak v podstate len do výšky zostatku ceny zdedeného majetku.

Ak predmetom dedenia malo byť staré auto a dlhy Vášho otca,  dedič alebo osoba, ktorá uplatňuje primerané náklady spojené s pohrebom bude mať nárok na ich úhradu, až následne veritelia budú mať nárok na úhradu dlhov do výšky ceny dedičstva po odpočte nákladov na pohreb.

Príklad : Ak bude hodnota auta napr.  1000 €, náklady spojené s pohrebom 1200 €, potom  podľa ustálenej súdnej praxe platí, že sa jedná v podstate o majetok nepatrnej hodnoty a tento sa musí vydať osobe, ktorá zabezpečovala a financovala pohreb, no nie ako dedičstvo, ale titulom náhrady predmetných nákladov na pohreb. V takomto prípade veritelia  už nemôžu od dedičov vymáhať dlhy poručiteľa, lebo dedičia nezdedili nič.

Teoreticky v podstate vo Vašom prípade je otázkou len otázka hodnoty auta v dedičskom konaní. Opakujeme, Vy ako dedičia zodpovedáte len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za náklady, nič viac a nič menej, pričom v prvom rade musia byť uhradené náklady spojené s pohrebom.

V prípade, že by za života otca ste auto predali, a predmetom dedenia by mali byť dlhy poručiteľa, veritelia ich od Vás nemôžu vymáhať, lebo by ste nič nezdedili.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Vážený pán advokát, chcela by som sa informovať na pár veci ohľadom dedičského konania. V roku 2016 mi zomrel dedo a v auguste 2018 mi prišlo upovedomenie o dedičskom práve avšak nebolo pre mňa, ale pre iného dediča (chyba sa stala u notára, asi zamenil obálky). Nebrala som to do úvahy, keďže to nebol list pre mňa a od notára mi viac žiadny papier neprišiel. Dnes mi prišlo predvolanie na dedičské konanie. Chcem sa spýtať, či bude možné ešte dedičstvo odmietnuť, keďže mi oficiálne na moje meno upovedomenie neprišlo? ( dočítala som sa totiž, že sa do sa urobiť len do jedného mesiaca od upovedomenia, to však na moje meno neprišlo. Ďakujem vopred sa odpoveď.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.02.2019)

Dobrý deň, pokiaľ  Vám v týchto dňoch prišlo predvolanie na dedičské konanie, potom v súlade s ust.§ 463 Obč. zákonníka máte oprávnenie dedičstvo odmietnuť v súlade s ust. § 463 Obč. zákonníka. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.

Podľa  § 464 Obč. zákonníka vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť.

K odmietnutiu dedičstva nemôžete ako dedič dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; rovnako dedičstvo nemožno odmietnuť iba čiastočne, teda odmietnuť je možné dedičstvo len ako celok. 

Poznamenávame, že v prípade odmietnutia dedičstva sa má za to, že ak by v budúcnosti sa objavil nový majetok, ktorý nebude predmetom dedičstva v rámci tohto dedič. konania, znamená to, že Vy už dedičom nebudete.

Pokiaľ predvolanie na pojednávanie na dedič. konanie neobsahuje poučenie o možnosti odmietnuť dedičstvo, potom ani nezačala plynúť lehota jedného mesiaca na  odmietnutie dedičstva.

Poznamenávame, že vec môžete riešiť aj tak, že sa vzdáte svojho podielu na dedičstve v prospech iného dediča s povinnosťou výplaty vo Váš prospech. Následne platí, že ak by sa v budúcnosti objavil nový majetok poručiteľa, boli by ste dedičom po poručiteľovi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, otec mi zomrel v auguste, notár vyzval sestru, aby doložila naše adresy a od znalca posudok akú ma hodnotu byt, ktorý sa dostal do dedičského konania. Nakoľko sme 7 súrodenci a nedá sa s nimi dohodnúť, ešte aj byt je založený banke (úver nebral otec, ale sestra, ktorá s ním bývala). Otec nezanechal ani závet, ani nič, čo mne komplikuje život. Vždy som si myslel, že si to po právnej stránke dala sestra do poriadku. Ja to dedičstvo nechcem, a nikdy som ho nechcel. Preto Vás veľmi pekne prosím o právnu radu ako presne mám postupovať, chcem sa úplne zriecť dedičstva. Nemám chuť ani nervy v tomto pokračovať. A prosím Vás ešte jedna otázka, ak by som sa čo aj teda chcem zrieknuť sa dedičstva, ale mám dcéru, či potom nejaké právne úkony prechádzajú na ňu. Ďakujem.
 

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.01.2019)

Dobrý deň, vo veci máte v podstate 3 možnosti :
1./ Dedičstvo môžete odmietnuť, čo v podstate znamená, že sa na Vás hľadí, ako keby ste sa nedožili smrti poručiteľa a Váš dedičský podiel prechádza na ostatných dedičov.

Podľa ust. § 463 a nasl. Občianskeho zákonníka platí, že "dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva."

Z uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že  dedičstvo môžete odmietnúť len ako celok, nemôžete pripojiť žiadne podmienky pri odmietnutí dedičstva.

2./ Druhou možnosťou je vzdať sa dedičstva v prospech ostatných dedičov alebo niektorého z nich za finančnú náhradu alebo bez finančnej náhrady za podiel, ktorý má pripadnúť na Vás ako zákonného dediča. 

3./ Treťou možnosťou je nadobudnúť spoluvlastnícky podiel na byte. Následne po ukončení dedič. konania sa buď dohodnete na predaji Vám pripadajúceho podielu na iného dediča alebo inú osobu.

4./ Pokiaľ sa jedná o to, že máte dcéru, Vaša dcéra nie je dedičom po Vašom otcovi a preto v jej prospech sa nemôžete vzdať dedičstva.

5./ Poznámka na záver :

V otázke nepíšete, či Váš otec zanechal nejaké dlhy. Preto pripomíname, že podľa ust. § 470 Občianskeho zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Pokiaľ by ste dedičstvo odmietli a v budúcnosti by sa našiel nejaký ďalší majetok Vášho otca, toto odmietnutie dedičstva teraz sa vzťahuje aj na tento následne objavený majetok, ktorého existencia by sa zistila až v budúcnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec pred mesiacom umrel a zanechal po sebe dlhy. Sme traja súrodenci ja a moja sestra sa dedičstva chceme vzdať a môj brat nie. Ak sa teda my dve vzdáme dedičstva a brat nie, neprejdú otcove dlhy aj na nás so sestrou, keďže dedičstvo sa otvorilo? Alebo to už bude bratova starosť. Ja po otcovi nechcem nič platiť, nijako sme sa nekontaktovali. A ešte s mojou mamou vlastnili dom. Otec tam mal 20 percent, môže mama predať dom, keď dedičstvo ešte neprebehlo? Dlhy prevyšujú hodnotu 20percent.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2018)

Dobrý deň,

potom, čo začne dedičské konanie, notár upovedomí dedičov o ich dedičskom práve a od tohto momentu majú mesiac na to, aby sa rozhodli, či dedičstvo odmietnu, alebo nie. Ak ho odmietnu, sú vylúčení z dedičstva. Ak by dvaja súrodenci odmietli dedičstvo a tretí nie, potom by na neho (ak už nie sú iní dedičia) prešiel celý majetok vrátane dlhov. Na dedičov, ktorí platne a včas odmietli dedičstvo neprechádza ani majetok, ani dlhy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by so sa spýtať. Pred 4 mesiacmi mi tragicky zahynul syn. Z notárskej kancelárie mi prišlo dedičské konanie o pozostalosti. Je tam nejaké dedičstvo, ale aj dlžoby. Z toho dôvodu, že žil s matkou v jednej domácnosti a od rozvodu mi bránila v styku so synom, nevytvoril sa medzi nami žiadny vzťah. Nemám preto záujem o toto dedičstvo. Je možné sa zrieknuť dedičstva a tým pádom aj dlhov? Čo mám robiť v takomto prípade. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.07.2018)

Dobrý deň. V rámci nášho dedičského práva existuje zákonná možnosť odmietnuť dedičstvo. Odmietnutím dedičstva sa pritom dedičstvo odmieta ako celok, tzn. aktíva aj pasíva.

Odmietnutie dedičstva sa musí realizovať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený.

Pre úplnosť ešte uvádzam, že dedičstvo nemôže odmietnuť ten dedič, ktorý svojim počínaním dal najavo, že dedičstvo odmietnuť nechce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk