Máte
otázku?

Zrieknutie sa dedičstva a dlhy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako je to so zrieknutím sa dedičstva a dlhmi. Vo februári nám zomrel otec. Nakoľko z prvého manželstva mál 3 deti a z druhého 2, pred smrťou otec napísal závet, že všetko zanecháva deťom z druhého manželstva. My 3 deti z prvého manželstva sme sa zriekli dedičstva. Dnes mojej sestre prišiel papier so súdu, že má niečo platiť po ocovi. Je to možné, keď sme sa zriekli dedičstva. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Dobrý deň.

Predpokladám, že zrieknutím sa dedičstva a myslíte odmietnutie dedičstva v súlade s § 463 a nasl. Občianskeho zákonníka. V zmysle týchto ustanovení musí byť dedičstvo odmietnuté ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Zrieknuť dedičstva a dlhov je potrebne urobiť zákonnou cestou.  Okrem toho musí byť zachovaná jednomesačná lehota, ktorá plynie odo dňa, keď bol dedič o práve dedičstvo odmietnuť (zrieknuť) a o následkoch odmietnutia (zrieknutia) upovedomený. Navyše platia aj isté negatívne podmienky, podľa ktorých dedič nemôže odmietnuť dedičstvo, ak dal svojím počínaním najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť (napr. ak by býval v nehnuteľnosti, ktorá patrila poručiteľovi, aj po jeho smrti). Taktiež nemožno odmietnuť dedičstvo len sčasti, alebo k nemu pripojiť výhrady, či podmienky.

 

Na to aby bolo zrieknutie sa dedičstva účinné, musí spĺňať všetky uvedené podmienky. Zrieknutie dedičstva sa týka aj dlhov.

 

Odporúčam Vám požiadať súd o vysvetlenie, z akého právneho titulu požaduje od Vašej sestry, aby uhradila dlhy po otcovi. Môžete tiež využiť argument, podľa ktorého sa dlhy po poručiteľovi dedia iba do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

 

Ak došlo k zrieknutiu sa dedičstva, dlhy neprechádzajú na osoby, ktoré nededili, preto nemusia uhrádzať dlhy zomrelej osoby.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, zomrel mi ocko ešte dedičksé konanie neprebehlo, ale ja aj moja sestra aj moja mama máme dlhy. Môžme sa zrieknuť dedičstva a prepísať všetok majetok na môjho priateľa? Nie sme zosobášený. Jedna sa o byt, záhradku, auto, garáž. Ako to je musí zdediť aj naše dlhy potom? Ďakujem. Anna

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.01.2022)

Dobrý deň, vo Vami uvedneom prípade nie je právne možné, aby ste dedičstvo odmietli resp. sa ho vzdali v prospech Váho prateľa a to z jednpduchého dôvodu, že on nie je potomkom Vášho otca a nie je dedičom.

Napriek tomu, že všetci máte dlhy /sestry, matka/, nie je dôvod, aby ste dedičstvo odmietli resp. sa ho vzdali. Hlavný problém vo Vašom príapde teda spočíva v tom, že Vy ako dedičia máte dlhy. Nepíšete v otázke či ohľadom predmetných dlhov bol vydaný nejaký platobný rozkaz, rozsudok alebo je už vedené aj exekučné konanie a aká je výška predmetných dlhov. Odporúčame preto riešiť predovšetkým tieto dlhy. Pokiaľ má matka dlhy a tieto vznikli za trvania manželstva, treba ich nahlásiť do dedič. konania a za tieto v pomere jednej polovice k celku, budú predmetom dedenia, lebo vznikli za trvania manželstva a bezpodielového spoluvalstníctva.

Odporúčam vo veci Vašich dlhov ako dedičov kontaktovať advokáta prípadne sa obrátiť na Centrum právnej pomoci vo Vašom okrese. Ide aj o to, aby ste prípadne neuznali premlčaný dlh.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Poprosím Vás o radu. Zrieknuť sa dedičstva, rozumiem. ALE. Dá sa zrieknuť aj dedičstva, resp. ak je dedičstvo len dlh voči štátu. Napr. dlh v soc. poisťovni. Trochu máme obavy, nakoľko nás rod. príslušník ma žiaľ tento dlh a naskytá sa táto obava, nakoľko ma na to upozorňovala suseda, ktorá zaplatila dosť veľkú sumu za zosnulého otca. Mal dlh voči soc. poisťovni. Ja si myslím, že sa dalo sa zrieknuť. Samozrejme v tej mesačnej lehote. Či? Ďakujem vopred za odpoveď. S pozdravom

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.12.2021)

Dobrý deň,
áno, dá sa. Správne po právnej stránke ide o tzv. odmietnutie dedičstva. Dedič môže dedičstvo odmietnuť v každom jednom prípade (dokonca aj v prípade, ak tam žiadne dlhy nie sú). Dôležité je dodržať 1 mesačnú lehotu a uvedomiť si, že odmietate dedičstvo ako celok. Nielen majetky, ktoré sú známe teraz, ale aj tie, ktoré by sa mohli v budúcnosti ešte objaviť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Moja manželka zdedila so svojimi súrodencami po smrti oboch rodičov dlhy. Od ich smrti prešlo 6 rokov. Dlhy manželka spláca. Dá sa teraz ešte zrieknuť dedičstva?

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.08.2021)

Dobrý deň,
nie. Dedičstvo bolo možné odmietnuť v lehote 1 mesiaca odo dňa keď sa dozvedela o dedičskom práve. Na druhej strane však zodpovedá za dlhy poručiteľov iba do výšky hodnoty majetku, ktorý zdedila.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zrieknutie sa dedičstva a dlhy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Švagrinej včera zomrel otec, no ona už teraz vie, že sa chce vzdať dedičstva. Môže tak urobiť už teraz? Ak áno, akým spôsobom to môže urobiť? Alebo sa môže dedičstva vzdať až potom, ako prebehne dedičské konanie? Ďakujem.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2021)

Dobrý deň,
právo na vzdanie dedičstva a s tým spojená 1 mesačná lehota plynie od doručenia upovedomenia o dedičskom práve. Treba počkať kým vôbec začne dedičské konanie, bude určený notár a následne ju notár upovedomí o dedičskom práve. Potom bude môcť okamžite odmietnuť dedičstvo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Ak zomrel otec mojich deti, s ktorým som ja rozvedená a zanechal pravdepodobne viac dlhov ako majetok, môžu deti využiť možnosť vzdať sa dedičstva a budú odbremenení aj od dlhov? Alebo dlhy prechádzajú na neplnoleté vnúčatá?

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.03.2021)

Dobrý deň,
ak odmietnu dedičstvo potomci poručiteľa a títo potomci majú svojich potomkov, tak potomci potomkov (vnúčatá) v súlade so zásadou reprezentácie nastupujú na miesto svojich rodičov. V tomto prípade im následne bude ustanovený opatrovník na zastupovanie v predmetnej veci a budú môcť aj oni odmietnuť dedičstvo. Tento úkon však podlieha schváleniu súdom, nakoľko súd bude posudzovať, či je v záujme detí odmietnuť dedičstvo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás,
od kedy sa počíta mesačná lehota na odmietnutie dedičstva? Od reálneho pojednávania? Pojednávanie ešte neprebehlo, neviem, čo bude predmetom dedenia. Notár mi poslal Predvolanie na pojednávanie 28. 12. 2020, prvé sa malo konať 19. 1. 2021. Pojednávanie sa prekladalo už viackrát.
Dúfam, že zaslanie Predvolania (spolu s dokumentom Splnomocnenie na prípadne zastupovanie) nezakladá začiatok pre počítanie mesačnej lehoty na odmietnutie dedičstva?
Ďakujem pekne za info.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.03.2021)

Dobrý deň,
podľa ustanovenia § 464 Občianskeho zákonníka plynie lehota jedného mesiaca na odmietnutie dedičstva od okamihu, kedy ste boli o dedičskom práve upovedomený a rovnako poučený o možnosti odmietnuť dedičstvo, spolu s následkami takého konania.

Najčastejšie tento okamih nastáva od momentu doručenia prvej písomnosti notára. Spolu s predvolaním býva doručené aj poučenie o právach a povinnostiach. Ak ste dostali iba stručné predvolanie, bez akéhokoľvek poučenia, lehota Vám neplynie. Ak ste spolu s predvolaním dostali aj poučenie, prípadne priamo v predvolaní je poučenie, je možné, že táto lehota už uplynula. Z praxe Vám však môžem povedať, že aj keď sa pojednáva niekoľko mesiacov od predvolania, niektorí notári sa na začiatku pýtajú, či chce niekto odmietnuť dedičstvo. Plynutie lehoty neposudzujú tak prísne. Čisto z pohľadu práva je však možné, že Vám už lehota na odmietnutie uplynula.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zrieknutie sa dedičstva a dlhy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Sme štyria súrodenci a po rodičoch sme zdedili rodiny dom rovnakým dielom. Pred mesiacom zomrel brat a deti sa chcú vzdať dedičstva lebo mal dlhy. Komu prípadne jeho čiastka z rodineho domu? A na koho prejdú jeho dlhy? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.12.2020)

Dobrý deň,
ak sa jeho deti vzdajú dedičstva a v prvej dedičskej skupine už nebude nikto prichádzať do úvahy ako dedič, bude sa ďalej dediť v 2, prípadne 3 dedičskej skupine podľa toho v akom zložení je jeho rodina. Ak by všetci do úvahy prichádzajúci dedičia odmietli dedičstvo, pripadne dedičstvo ako odúmrť štátu. Ak niektorí z dedičov prijme dedičstvo, tento dedič bude zároveň zodpovedať za jeho dlhy do hodnoty majetku, ktorý nadobudol v dedičskom konaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, môžem sa zrieknuť dedičského podielu, ešte stále žijúceho rodinného príslušníka, keď už moje exekúcie napadli pripravenú závet?

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2020)

Dobrý deň,
kým nezomrie poručiteľ (Váš právny predchodca), nevzniká Vám dedičské právo. Z toho dôvodu sa nemôžete vopred vzdať niečoho čo Vám ešte nevzniklo. Odmietnuť dedičstvo budete môcť až v prípade, že poručiteľ zomrie a Vy budete upovedomený o Vašom dedičskom práve. V súčasnosti by Vás bolo možné z dedičstva iba vydediť. Tento úkon musí spraviť budúci poručiteľ a musia byť splnené zákonné podmienky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať deti po mojom bývalom manželovi chcú odmietnuť dedičstvo, nakoľko ich otec mal len dlhy. Ako však môže dedičstvo odmietnuť syn, ktorý je momentálne vo väzeni a nemôže sa dedičského konania zúčastniť? Má splnomocniť niekoho alebo písomne napísať zrieknutie sa dedičstva? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.11.2020)

Dobrý deň,
syn vo veci nemusí nikoho splnomocniť.

V dedič. konaní treba oznámiť jeho adresu VTOS a on následne v zmysle poučenia oznámi notárovi, že dedičstvo odmieta v celosti. Nebudete tak niesť žiadnu zodpovednosť za dlhy poručiteľa a to ako známe, tak aj dlhy, ktoré by sa mohli objaviť v budúcnosti, rovnako tak nezdedí žiadny majetok - aktíva.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zrieknutie sa dedičstva a dlhy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň.
Prosím o radu. Môže budúci dedič (syn budúceho poručiteľa) prípadne budúce dedičstvo písomne odmietnuť ešte za života budúceho poručiteľa, prípadne odmietnutie stiahnuť spať v lehote do smrti poručiteľa ? Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom Peter

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.11.2020)

Dobrý deň,
z právneho hľadiska budúci dedič nemôže odmietnúť za života budúceho poručiteľa dedičstvo.

Je to logické, keďže v čase odmietnutia, ktoré sa by sa udialo v súčasnosti, budúci poručiteľ stále žije a nie je známy ani rozsah dedičstva, teda majetku, ktorý bude predmetom dedenia. Budúci poručiteľ, ktorý ešte žije, môže za svojho života so svojim majetkom nakladať podľa svojho uváženia a v konečnom dôsledku predmetom dedenia nemusí byť žiadny majetok, lebo tento majetok budúci poručiteľ za svojho života predá, daruje, spotrebuje a pod.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať. Moje mame zomrel minulý rok brat, ktorý mal dlhy. Nakoľko sa jeho deti vzdali dedičstva, poslali mojej mame dokument kde je písané, že má zaplatiť dané dlhy. S bratom sa však už niekoľko rokov nerozprávali a majú ešte jednu sestru v zahraničí. Ak to odmietne, tak má dať adresy a mená svojich detí. Chcela by som sa opýtať, ako máme postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.02.2020)

Dobrý deň. Pokiaľ nikto z Vás nemá záujem dediť, je na mieste využiť inštitút odmietnutia dedičstva. Inak povedané ak máte vedomosť, že po poručiteľovi zostali len dlhy, tak najjednoduchšie je dedičstvo odmietnuť ako celok. Na odmietnutie dedičstva je jednomesačná lehota, takže je vhodné odmietnutie dedičstva uskutočniť čo najskôr.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Ak sa postaráme s bratom o pohreb mamy, ktorá okrem dlhov nevlastní žiadny majetok. Máme právo a nárok do mesiaca po jej úmrtí odmietnuť dedičstvo? A vzťahuje sa dedičstvo, keď nie je závet aj na vnúčatá?

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.09.2019)

Dobrý deň,

dedič môže vyhlásenie o odmietnutí dedičstva urobiť do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený.

Skutočnosť, že uhradíte náklady na pohreb vašej mamy nemá vplyv na možnosť odmietnuť dedičstvo. Z uvedeného vyplýva, že dedičstvo môžete  odmietnuť, avšak je potrebné si uvedomiť, že keď odmietate dedičstvo, spolu s dlhmi odmietate i akýkoľvek majetok po vašej mame.

Pokiaľ vy odmietnete dedičstvo, tak ako dedičia nastúpia na vaše miesto vaše deti (vnuci a vnučky poručiteľa). V prípade odmietnutia dedičstva, je potrebné, aby ste ho odmietli nielen vy ako zákonní dedičia, ale i vaši potomkovia (ak tak chcete učiniť, resp. ak tak chcú učiniť oni). 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zrieknutie sa dedičstva a dlhy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, zomrela mi mama. Sme 3 ja súrodenci a chceme sa vzdať dedičstva v prospech otca. Rozumiem tomu správne, že daň z dedičstva budeme platiť až po smrti otca z celého majetku oboch rodičov?
Alebo otec zaplatí z polovice, ktorú zdedí za mamu a potom my ešte raz z oboch polovíc? Ďakujem.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2019)

Dobrý deň,

v prvom rade je dôležité poznamenať, že ak sa zrieknete (odmietnete) dedičstva, tak tým odmietnete nielen dlhy, ale aj majetok po poručiteľovi. Keďže vy ako súrodenci nebudete dediť, tak celé dedičstvo po vašej mame nadobudne otec.   Podľa ustanovenia § 463 a nasl. Občianskeho zákonníka platí, že  musí byť dedičstvo odmietnuté ústnym vyhlásením u notára alebo písomným vyhlásením zaslaným súdnemu komisárovi (notárovi).   Okrem toho musí byť zachovaná jednomesačná lehota, ktorá plynie odo dňa, keď bol dedič o práve dedičstvo odmietnuť (zrieknuť) a o následkoch odmietnutia (zrieknutia) upovedomený. Okrem iného je potrené dbať na negatívne podmienky, podľa ktorých dedič nemôže odmietnuť dedičstvo, ak dal svojimi činmi najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. Rovnako tak nie je možné dedičstvo odmietnuť len sčasti, alebo k nemu pripojiť výhrady, či podmienky.

Daň z dedičstva už nie je, bola zrušená v roku 2004. Daň z dedičstva bola zrušená daňovou reformou 1. 1. 2004. Z uvedeného vyplýva, že v prípade ak získate hnuteľný alebo nehnuteľný majetok dedením, nemáte povinnosť priznávať ho formou daňového priznania a teda ani platiť daň z tohto príjmu.

Ak by však váš otec chcel predať nehnuteľnosť nadobudnutú z dedičstva, tak je možné ju ďalej predať bez vzniku povinnosti priznať a zaplatiť daň z príjmu po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia do vlastníctva poručiteľa. V prípade jej predaja pred uplynutím stanoveného obdobia ste povinný priznať príjem z predaja a zaplatiť daň.

Ak by ste potom Vy dedili po otcovi, platili by rovnaké pravidlá pre Vás.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, pred mesiacom mi zomrel manžel, ktorý mal dlhy. Ja neviem v akej výške, ale cca 7.000 e. Pohreb vo výške 1.200 e som platila ja.
Nakoľko sme nič nevlastnili a auto je písané na mňa v hodnote cca 10.000 e. Môžem sa vzdať dedičstva a čo to bude pre mňa znamenať? Prídem o auto? Nemali sme vysporiadané BSM. 

Ďakujem za radu

 

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.07.2019)

Dobrý deň,

v prvom rade sa vyporiada BSM a až následne potom notár (súdny komisár) pristúpi k dedičskému konaniu. Dlhy, ktoré uvádzate sa vyporiadajú aj v rámci BSM, pretože po zániku manželstva je potrebné vyporiadať majetok, ale aj dlhy. Následne po vyporiadaní BSM, tá časť z BSM , ktorá by prináležala vášmu manželovi sa presunie do dedičského konania a majetok sa už bude vyporiadavať v dedičskom konaní.

Ak ste auto kúpili počas manželstva patrí do BSM, ak nie tak je vo vašom výlučnom vlastníctve a nebude sa vyporiadavať ako majetok. Ak bude auto zahrnuté do BSM a vyporiada sa tak, že bude prináležať vám, neprídete oň a nebude predmetom dedenia. Pri vyporiadaní tohto automobilu pritom môžu nastať rôzne situácie, aj taká, že ak máte náhodou ešte deti, tak po ustálení masy BSM sa vo vzťahu k automobilu vysloví, že tento patrí do BSM a že predmetom dedenia bude iba spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ (druhý podiel o veľkosti ½ bude patriť pozostalej manželke) - rozdelí na polovicu.

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov  v rámci dedičského konania je bežnou praxou, ktorá má svoj zákonný rámec upravený predovšetkým v ustanovení § 195 Civilného mimosporového poriadku.

Podľa ustanovenia § 196 ods. CMP platí, že:

„Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov za života poručiteľa, vyporiada sa podľa § 195, ak toto spoluvlastníctvo nebolo ku dňu smrti poručiteľa vyporiadané a ak sa o jeho vyporiadaní nezačalo za života poručiteľa konanie na súde na základe žaloby.“

Bez ohľadu na to, či sa BSM vyporiadava v súlade s citovanými ustanoveniami v rámci dedičského konania alebo vyporaidanie BSM prebieha mimo neho, vždy sú rozhodujúce zákonné zásady vyporiadania upravené v ustanovení § 150 Občianskeho zákonníka (ďalej aj ako „OZ).

Podľa spomenutého ustanovenia platí, že: „Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.“

Máte možnosť odmietnuť dedičstvo. Dedí sa však majetok i dlhy, a teda netreba zabúdať na to, že ak odmietnete dedičstvo, tak nemôžete dediť ani majetok, ktorý sa bude vyporiadavať v dedičskom konaní, rovnako tak ako dlhy. Dedičstvo musí byť odmietnuté ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. 

Pokiaľ neoznámite notárovi, že ste vlastnili spoločne auto, notár ho nebude prejednávať. Aj počas manželstva môžete kúpiť auto za vlastné peniaze (napríklad z daru alebo dedenia) a vtedy nepatrí do BSM. Ak by sa teda notár pýtal na auto a to auto ste nadobudli počas manželstva z vlastných peňazí, tak sa nemôže v konaní o BSM vysporiadať. Pozor na to, že peniaze zarobené z vášho príjmu počas manželstva patria do BSM. Na to, aby auto nepatrilo do BSM, musia to byť peniaze mimo BSM.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, pán advokát, Chcem Vám vysvetliť našu situáciu. Je nás 11 súrodencov, teraz jeden brat zomrel. Mal exekúcie (nevieme presne do akej sumy ale počítame min 4000 e). Všetci sme vlastníkmi domu po rodičoch, nebohý brat tam mal podiel 1:24. Dom je v hodnote zhruba 40000 e. V dome nikto nebýva. Náklady na pohreb nás vyšli 1500e. Chcem sa spýtať ak nechceme dediť dlhy po bratovi najlepší spôsob je vzdať sa dedičstva? Ak by sme dedičstvo prijali tak dlhy sú len do výšky jeho majetku? Alebo celková suma aj s trovmi pre exekútora? Ďakujem pekne za vysvetlenie.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.06.2019)

Dobrý deň,

V zmysle §463 a nasl. Občianskeho zákonníka, musí byť dedičstvo odmietnuté ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Odmietnuť dedičstvo a dlhy je potrebne urobiť zákonnou cestou. Okrem toho musí byť zachovaná jednomesačná lehota, ktorá plynie odo dňa, keď bol dedič o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia  upovedomený. Navyše platia aj isté negatívne podmienky, podľa ktorých dedič nemôže odmietnuť dedičstvo, ak dal svojím konaním najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť (napr. ak by býval v nehnuteľnosti, ktorá patrila poručiteľovi, aj po jeho smrti). Taktiež nemožno odmietnuť dedičstvo len sčasti, alebo k nemu pripojiť výhrady, či podmienky.

Ak nechcete dediť dlhy, môžete dedičstvo odmietnuť, ale netreba zabudnúť na to, že s tým odmietnete aj jeho podiel z domu, ktorý je predmetom dedenia. Dlhy sa nedajú rozkúskovať, tak ako píšete. Prešli by na vás v celku, avšak ako viacerí dedičia zodpovedáte pomerne, teda podľa toho, čo každý z vás z dedičstva dostane.

Na to aby bolo odmietnutie sa dedičstva účinné, musí spĺňať všetky uvedené podmienky. Odmietnutie dedičstva sa týka aj dlhov.

Dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa  nielen vecami a inými hodnotami, ktoré nadobudol dedením, ale aj svojím vlastným majetkom (a to až do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva). Ak je viac dedičov, zodpovedáte za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo ste z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

Dlhy sú aj s trovami exekútora. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zrieknutie sa dedičstva a dlhy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, vzdala som sa dedičstva po zosnulom otcovi nakoľko by prešli na mňa aj dlhy po ňom. Mám nárok na majetok po starom otcovi ? Keďže som sa zriekla pred pár rokmi dedičstva po mojom otcovi ďakujem.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2019)

Dobrý deň, 

to že ste sa vzdali dedičstva po svojom otcovi nemá vplyv na to, že by ste mali byť dedičom po Vašom starom otcovi, nakoľko ide o dvoch odlišných poručiteľov.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, pán Advokát, chcem sa, prosím, informovať ohľadom dedičských práv neosvojeného dieťaťa. Som vydatá druhýkrát. S prvým manželom som sa rozviedla a po jeho úmrtí dcérka z tohto manželstva (vtedy 13 ročná) aj dedila po otcovi. Dcéra je t.č. dospelá a nesie priezvisko môjho terajšieho manžela avšak nebola ním osvojená. Z druhého manželstva mame syna (už tiež je dospelý). Je, prosím, potrebné napísať závet zo strany manžela k tomu, aby v prípade jeho úmrtia (resp. Nášho úmrtia) dedili obidve deti rovným dielom? Ďakujem za odpoveď, s pozdravom.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.04.2019)

Dobrý deň prajem,

podľa zákona sa potomkom musí dostať z dedičstva v prípade ak sú plnoletí, aspoň polovica ich zákonného podielu. Môže teda spísať závet, v ktorom im odkáže majetok každému v jednej polovici, to musí rešpektovať to, aby polovica jeho biologického syna bola minimálne vo výške polovice jeho zákonného podielu.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcela by som v krátkosti popísať problém a to, že otec, je alkoholik, ktorý si vzal pôžičku v hodnote 3000 € a obávam sa, že ju neplatí a tento dlh po jeho smrti prejde na deti. Nakoľko nevlastní nehnuteľnosti tak v dedičskom konaní by sa dedilo len staré auto a tento dlh. Čítala som, že je možné sa dedičského konania vzdať a tým pádom by neprešiel na nás majetok ani dlhy. Ale čo v prípade ak sa vzdáme všetci súrodenci dedičstva a on nemá manželku? Na koho prejde tento dlh ? Je to právne v poriadku alebo aký je v tomto postup ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Dedičstvo v zmysle zákona nemôže byť pre dediča príťažou a nikoho nemožno nútiť, aby dedičstvo prijal.

Podľa ust. Občianskeho zákonníka platí :

"§ 470 : 

(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

§ 471 :

(1) Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.

(2) Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzvalo, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná."

Záver : 

Podľa vyššie uvedeného ustanovenia platí, že dedič zodpovedá  do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom a za poručiteľove  dlhy; teda v prvom rade musia byť uhradené primerané náklady spojené s pohrebom a až následne dlhy poručiteľa, avšak v podstate len do výšky zostatku ceny zdedeného majetku.

Ak predmetom dedenia malo byť staré auto a dlhy Vášho otca,  dedič alebo osoba, ktorá uplatňuje primerané náklady spojené s pohrebom bude mať nárok na ich úhradu, až následne veritelia budú mať nárok na úhradu dlhov do výšky ceny dedičstva po odpočte nákladov na pohreb.

Príklad : Ak bude hodnota auta napr.  1000 €, náklady spojené s pohrebom 1200 €, potom  podľa ustálenej súdnej praxe platí, že sa jedná v podstate o majetok nepatrnej hodnoty a tento sa musí vydať osobe, ktorá zabezpečovala a financovala pohreb, no nie ako dedičstvo, ale titulom náhrady predmetných nákladov na pohreb. V takomto prípade veritelia  už nemôžu od dedičov vymáhať dlhy poručiteľa, lebo dedičia nezdedili nič.

Teoreticky v podstate vo Vašom prípade je otázkou len otázka hodnoty auta v dedičskom konaní. Opakujeme, Vy ako dedičia zodpovedáte len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za náklady, nič viac a nič menej, pričom v prvom rade musia byť uhradené náklady spojené s pohrebom.

V prípade, že by za života otca ste auto predali, a predmetom dedenia by mali byť dlhy poručiteľa, veritelia ich od Vás nemôžu vymáhať, lebo by ste nič nezdedili.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zrieknutie sa dedičstva a dlhy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Vážený pán advokát, chcela by som sa informovať na pár veci ohľadom dedičského konania. V roku 2016 mi zomrel dedo a v auguste 2018 mi prišlo upovedomenie o dedičskom práve avšak nebolo pre mňa, ale pre iného dediča (chyba sa stala u notára, asi zamenil obálky). Nebrala som to do úvahy, keďže to nebol list pre mňa a od notára mi viac žiadny papier neprišiel. Dnes mi prišlo predvolanie na dedičské konanie. Chcem sa spýtať, či bude možné ešte dedičstvo odmietnuť, keďže mi oficiálne na moje meno upovedomenie neprišlo? ( dočítala som sa totiž, že sa do sa urobiť len do jedného mesiaca od upovedomenia, to však na moje meno neprišlo. Ďakujem vopred sa odpoveď.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.02.2019)

Dobrý deň, pokiaľ  Vám v týchto dňoch prišlo predvolanie na dedičské konanie, potom v súlade s ust.§ 463 Obč. zákonníka máte oprávnenie dedičstvo odmietnuť v súlade s ust. § 463 Obč. zákonníka. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.

Podľa  § 464 Obč. zákonníka vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť.

K odmietnutiu dedičstva nemôžete ako dedič dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; rovnako dedičstvo nemožno odmietnuť iba čiastočne, teda odmietnuť je možné dedičstvo len ako celok. 

Poznamenávame, že v prípade odmietnutia dedičstva sa má za to, že ak by v budúcnosti sa objavil nový majetok, ktorý nebude predmetom dedičstva v rámci tohto dedič. konania, znamená to, že Vy už dedičom nebudete.

Pokiaľ predvolanie na pojednávanie na dedič. konanie neobsahuje poučenie o možnosti odmietnuť dedičstvo, potom ani nezačala plynúť lehota jedného mesiaca na  odmietnutie dedičstva.

Poznamenávame, že vec môžete riešiť aj tak, že sa vzdáte svojho podielu na dedičstve v prospech iného dediča s povinnosťou výplaty vo Váš prospech. Následne platí, že ak by sa v budúcnosti objavil nový majetok poručiteľa, boli by ste dedičom po poručiteľovi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, otec mi zomrel v auguste, notár vyzval sestru, aby doložila naše adresy a od znalca posudok akú ma hodnotu byt, ktorý sa dostal do dedičského konania. Nakoľko sme 7 súrodenci a nedá sa s nimi dohodnúť, ešte aj byt je založený banke (úver nebral otec, ale sestra, ktorá s ním bývala). Otec nezanechal ani závet, ani nič, čo mne komplikuje život. Vždy som si myslel, že si to po právnej stránke dala sestra do poriadku. Ja to dedičstvo nechcem, a nikdy som ho nechcel. Preto Vás veľmi pekne prosím o právnu radu ako presne mám postupovať, chcem sa úplne zriecť dedičstva. Nemám chuť ani nervy v tomto pokračovať. A prosím Vás ešte jedna otázka, ak by som sa čo aj teda chcem zrieknuť sa dedičstva, ale mám dcéru, či potom nejaké právne úkony prechádzajú na ňu. Ďakujem.
 

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.01.2019)

Dobrý deň, vo veci máte v podstate 3 možnosti :
1./ Dedičstvo môžete odmietnuť, čo v podstate znamená, že sa na Vás hľadí, ako keby ste sa nedožili smrti poručiteľa a Váš dedičský podiel prechádza na ostatných dedičov.

Podľa ust. § 463 a nasl. Občianskeho zákonníka platí, že "dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva."

Z uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že  dedičstvo môžete odmietnúť len ako celok, nemôžete pripojiť žiadne podmienky pri odmietnutí dedičstva.

2./ Druhou možnosťou je vzdať sa dedičstva v prospech ostatných dedičov alebo niektorého z nich za finančnú náhradu alebo bez finančnej náhrady za podiel, ktorý má pripadnúť na Vás ako zákonného dediča. 

3./ Treťou možnosťou je nadobudnúť spoluvlastnícky podiel na byte. Následne po ukončení dedič. konania sa buď dohodnete na predaji Vám pripadajúceho podielu na iného dediča alebo inú osobu.

4./ Pokiaľ sa jedná o to, že máte dcéru, Vaša dcéra nie je dedičom po Vašom otcovi a preto v jej prospech sa nemôžete vzdať dedičstva.

5./ Poznámka na záver :

V otázke nepíšete, či Váš otec zanechal nejaké dlhy. Preto pripomíname, že podľa ust. § 470 Občianskeho zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Pokiaľ by ste dedičstvo odmietli a v budúcnosti by sa našiel nejaký ďalší majetok Vášho otca, toto odmietnutie dedičstva teraz sa vzťahuje aj na tento následne objavený majetok, ktorého existencia by sa zistila až v budúcnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ak sa so sestrou vzdáme dedičstva po tatinovi (polovica bytu, chata, auto) v prospech maminy, aké poplatky sa platia hlavne ma zaujíma, či sa platí nejaká daň. Jedni tvrdia, že nie druhí, že áno. Veľmi pekne ďakujem

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.11.2018)

Dobrý deň, v prípade, že vysporiadate dedičstvo dohodu, v ktorej sa vzdáte dedičstva v prospech Vašej mamy, z nadobudnutého dedičstva nebude platiť žiadnu daň. Súd dohodu dedičov schváli ak neodporuje dobrým mravom. Platí sa jedine poplatok za dedičské konanie, ktoré určí notár podľa hodnoty dedičstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zrieknutie sa dedičstva a dlhy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec pred mesiacom umrel a zanechal po sebe dlhy. Sme traja súrodenci ja a moja sestra sa dedičstva chceme vzdať a môj brat nie. Ak sa teda my dve vzdáme dedičstva a brat nie, neprejdú otcove dlhy aj na nás so sestrou, keďže dedičstvo sa otvorilo? Alebo to už bude bratova starosť. Ja po otcovi nechcem nič platiť, nijako sme sa nekontaktovali. A ešte s mojou mamou vlastnili dom. Otec tam mal 20 percent, môže mama predať dom, keď dedičstvo ešte neprebehlo? Dlhy prevyšujú hodnotu 20percent.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2018)

Dobrý deň,

potom, čo začne dedičské konanie, notár upovedomí dedičov o ich dedičskom práve a od tohto momentu majú mesiac na to, aby sa rozhodli, či dedičstvo odmietnu, alebo nie. Ak ho odmietnu, sú vylúčení z dedičstva. Ak by dvaja súrodenci odmietli dedičstvo a tretí nie, potom by na neho (ak už nie sú iní dedičia) prešiel celý majetok vrátane dlhov. Na dedičov, ktorí platne a včas odmietli dedičstvo neprechádza ani majetok, ani dlhy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by so sa spýtať. Pred 4 mesiacmi mi tragicky zahynul syn. Z notárskej kancelárie mi prišlo dedičské konanie o pozostalosti. Je tam nejaké dedičstvo, ale aj dlžoby. Z toho dôvodu, že žil s matkou v jednej domácnosti a od rozvodu mi bránila v styku so synom, nevytvoril sa medzi nami žiadny vzťah. Nemám preto záujem o toto dedičstvo. Je možné sa zrieknuť dedičstva a tým pádom aj dlhov? Čo mám robiť v takomto prípade. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.07.2018)

Dobrý deň. V rámci nášho dedičského práva existuje zákonná možnosť odmietnuť dedičstvo. Odmietnutím dedičstva sa pritom dedičstvo odmieta ako celok, tzn. aktíva aj pasíva.

Odmietnutie dedičstva sa musí realizovať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený.

Pre úplnosť ešte uvádzam, že dedičstvo nemôže odmietnuť ten dedič, ktorý svojim počínaním dal najavo, že dedičstvo odmietnuť nechce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý večer, chcela som sa informovať, že v januári bude dedičské konanie po mojej mame, ale chcem sa zrieknuť dedičstva v prospech mojej dcéry, nakoľko mám exekúcie. Vraj sa nemôžem zrieknuť, ale ja tak viem, že nikoho nemožno nútiť, aby dedil /to hovorí ústava/ lebo to zákon neprikazuje. Prosím pekne o odpoveď ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.12.2017)

Dobrý deň. Faktom je, že v zásade platí, že nikoho nemožno nútiť, aby dedil proti vlastnej vôli. Uvedená zásada však neplatí absolútne, pretože Občiansky zákonník výslovne upravuje situáciu, kedy dedičstvo odmietnuť nemožno.

Podľa ustanovenia § 465 Občianskeho zákonníka: "Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť."

S poukazom na citované zákonné ustanovenie teda mohla vo Vašej dedičskej veci nastať situácia, že v súčasnosti už nemôžete dedičstvo odmietnuť, nakoľko z Vášho predchádzajúceho konania vyplynulo, že dedičstvo chcete prijať.

Pri odmietnutí dedičstva tiež treba počítať s ustanovením § 464 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí: "Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť."


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zrieknutie sa dedičstva a dlhy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, Chcem sa opýtať, keď mi zomrel otec v Čechách a dlhy ma tam zrejme dedičské konanie prebehne v ČR. Podľa mojej mienky nemá žiadem najetok ani na SK ani v ČR. Takže dedičstvo odmietam, ale vlastne ma zaujíma, či musí odmietnuť dedičstvo aj moja plnoletá dcéra, ktorá žije v zahraničí. Ďakujem.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.09.2017)

Dobrý deň, áno, musí ho odmietnuť aj ona, pretože aj ona je zákonný dedič, ak je tiež jeho dcérou. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Zomrel mi manžel. Môžu deti odmietnuť dedičstvo bez uvedenia dôvodu? Žijú v zahraničí a jedna dcéra má exekúciu. Ďakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2017)

Dobrý deň. Odmietnutie dedičstva v zásade nie je potrebné odôvodňovať. Na to, aby bolo odmietnutie dedičstva účinné, musí byť realizované ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Na odmietnutie dedičstva tiež zákon určuje lehotu, pretože vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený; iba z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobry den chcem sa opytat ked sa moji surodenci zriekli dedicstva a ja som zdedila dom aj dlzoby po nebohom otcovi, ci maju pravo na tie peniaze? Dakujem

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.08.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ súrodenci odmietli dedičstvo v zmysle § 463 a nasl. OZ, potom nemajú nárok na žiadnu časť dedičstva. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zrieknutie sa dedičstva a dlhy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý večer, manžel dnes zistil, že svokra má veľké dlhy. Nemáme záujem niečo po nej v budúcnosti dediť, prosím Vás o radu ako to máme ošetriť, aby sme sa nedostali do problémov my, ale ani naše deti. Ďakujem

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.08.2016)

Dobrý deň,

podľa § 463 ods. 1 Občianskeho zákonníka Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Podľa § 464 Občianskeho zákonníka Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť.

Máte teda právo dedičstvo odmietnuť, pretože nikoho nemožno nútiť, aby dedil. Ak by na miesto dediča, ktorý odmietol dedičstvo, za splnenia podmienok v Občianskom zákonníku, nastúpili jeho deti, potom, ak by išlo o maloleté deti, mali by ste obdobne právo dedičstvo v ich mene odmietnuť, ako ich zákonný zástupca. No toto odmietnutie by musel schváliť súd. Súd právny úkon urobený v mene maloletého schváli len vtedy, ak je v jeho najlepšom záujme.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý večer.Chcela by som sa informovat.Ak sa niekto pred 4rokmi zriekol dedictva po otcovi a teraz ziada dedictvo späť ,má nato právo?

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.11.2015)

Dobrý deň, nie nemá právo žiadať dedičstvo, ktoré odmietol pred notárom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobry vecer, chcem tiez polozit otazku na tuto temu. Zomrel nam otec, ktory po sebe zanechal vela dlhov. Dom v ktorom byval s mamou (vlastnili ho spolocne), pred smrtou darovali dcere, teda mojej sestre. Ona spolu s mamou tam ziju. Je mozne zrieknut sa dedicstva aj v tomto pripade? Otec iny majetok nemal. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.11.2015)

Dobrý deň, áno, je to možné. Ak zostali iba dlhy a nie majetok, tak je možné vzdať sa dedičstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zrieknutie sa dedičstva a dlhy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Zomrel nám otec. Ostal po ňom veľký dlh, je to z toho, že s neplatil výživné. Poradili nám aby mamina stiahla žiadosť o to aby to šlo do dedičského, lenže mamina si nie je istá či sa to môže. Kedže sme dve sestry z druhého manželstva a máme ešte dvoch bratov z prvého manželstva, Oni nám oznámili, že ak mama nestiahne žiadosť tak sa zrieknu dedičstva. Môžeme sa všetci 4 zrieknuť dedičstva, aby dlhy prepadli? Alebo ako by ste nám poradili.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.09.2015)

Dobrý deň, vo svojej otázke nepíšete, či má otec nejaký majetok. Ak nemá, tak sa zrieknite dedičstva. Ak by mal majetok avšak dlhy by prevyšovali majetok a mama by nestiahla svoj nárok, potom tiež sa oplatí zrieknuť sa dedičstva. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobrý deň. Prosím Vás o radu, ohľadom dedečstva. Otec mal veľa dlhov, chcel by som odmietnuť dedičstvo aj s bratom a mamou. Rodičia neboli rozvedení a nemali rozdelené BSM. Dom je písaný na mamu. Na rodičovský dom sú dve hypotéky, jedna na mamu a jedna na mňa. Bývame s nehnuteľnosti všetci traja. Ako by sme mali postupovať, aby sme neprišli o dom. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.08.2015)

Dobrý deň, zrieknuť sa dedičstva môžete u notára v dedičskom konaní. Ak dom nepatrí do BSM, potom nebude predmetom vyporiadania. V otázke nepíšete, či mali rodičia niečo spoločné (nejaký majetok). Ak nie, určite odporúčam odmietnuť dedičstvo.  Ak by však mali spoločný majetok, je potrebné si zvážiť, či hodnota jeho dlhov je vyššia ako polovica ich spoločného majetku. Ak áno, potom nemá zmysel prijať dedičstvo. Ak máte hypotéky na seba a na matku, potom tieto budete musieť uhradiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy (Dedičské právo)

Dobry den. Prosim Vas viete mi poradit ako postupovat vo veci ohladne dedictva? Moja mama zomrela pre vyse rokom a zostal po nej 3i.byt. Sme 4-ria surodenci. Jeden surodenec sa dedictva zriekol je bezdomovec a bol rad, ze mu bratia dali neaku sumu za to ze sa dedictva zriekne. A mne sa jeden z bratov vyhraza, ze ak sa tiez dedictva nezrieknem, ze ma povlaci po sudoch a ze mi spravi "zo zivota peklo"..Moj mesacny prijem je len nieco nad 300eur a nieco si privyrabam brigadami takze nemam nato, aby som si mohla dovolit pravnika a ani sa takymto pravnym veciam nerozumiem. A dedictva sa zriect nechcem.Za radu Vam vopred Dakujem.

Odpoveď: Zrieknutie sa dedičstva a dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.11.2013)

Dobrý deň, pokiaľ sa nechcete zrieknuť dedičstva (vzdať sa dedičstva), potom to nerobte. Ide predsa aj o Váš majetok. 

 

Ak sa Vám brat vyhráža, že Vás "povláči po súdoch" nad tým sa trápiť nemusíte. Pokiaľ si vytlačíte tento mail a prídete do našej kancelárie po tom ako skončí dedičské konanie, právnu konzultáciu budete mať zdarma. Poradíme Vám, ako máte ďalej postupovať. Brat Vás nemôže len tak bezdôvodne žalovať na súde. A ak by Vás zažaloval ešte to neznamená, že v konaní uspeje. Vyhrážky, ktoré používa môžu mať trestnoprávnu rovinu. Takže žiadne obavy, dedičstva sa nezriekajte pokiaľ nechcete a ak by sa to vyostrovalo, napíšte nám alebo zavolajte. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrieknutie sa dedičstva a dlhy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku