POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Vzdanie sa predľženého dedičstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Vzdanie sa predľženého dedičstva

Dobrý deň, mám svokrovcov, ktorí majú množstvo dlhov a momentálne je a to v ich byte záťaž. Dlhujú sestre peniaze a ona si od nich ako istotu vzala byt. Sľúbila, že ak splatia dlhy, vráti im ho. Zatiaľ ešte dlhy splácajú. Sú to značné sumy, približne okolo 18 000 eur a preto mám otázku. Ak by jeden z nich zomrel, je možné vzdať sa dedičstva v rámci dedičského konania? Alebo je lepší postup vzdať sa dedičstva ešte za ich života? Chcem sa vyhnúť situácii, kde by som musela splácať ich dlhy. Aj keby mi niečo po nich zostalo, nežiadala by som to. Nemám záujem o ich majetok, len o pokoj. Manžel má ešte ďalších dvoch súrodencov, teda sú spolu traja. Musia sa všetci spolu vzdať dedičstva? Ďakujem za odpoveď. Pekný deň prajem.

Odpoveď: Vzdanie sa predľženého dedičstva

Dobrý deň, v prípade tzv. predlženého dedičstva (keď je dlh vyšší ako hodnota majetku, alebo keď je dlh skoro rovnako vysoký ako hodnota majetku) je možné odmienuť dedičstvo. Dedičstvo sa odmieta až po smrti poručiteľa (osoba, ktorá zanechala majetok). Pred jeho smrťou nie je možné dedičstvo odmietnuť. Po smrti poručiteľa každému dedičovi zvlášť príde od súdu (notára ako súdneho komisára) oznámenie o začatí dedičského konania. V tomto oznámení budú poučení, že do jedného mesiaca od doručenia môžu dedičstvo odmietnuť. V poučení sa uvádzajú i všetky následky takéhoto odmietnutia, t.j. že sa odmietnutie týka i majetku, ktorý by sa objavil po tom ako bude dedičské konanie ukončené. V prípadoch predlženého dedičstva je len na dedičovi, či sa mu oplatí kvôli majetku prijať dedičstvo (napr. keby sa nechcel vzdať rodičovského domu) a splácať dlhy alebo sa radšej vzdať dedičstva a zbaviť sa i všetkých dlhov. Keď je dedičov viac, každému príde spomínané oznámenie a je na každom jednom ako sa rozhodne. Aj keď sú súrodenci, nerobia žiadny úkon spoločne.

Vo Vašom prípade nie ste v priamom vzťahu k osobám (ktoré by boli poručiteľmi), t.j. neboli by ste dedičom. Dedia iba príbuzní. Je však jedna výnimka (tzv. spolužijúca osoba), ktorá nemusí byť príbuzným, ale táto dedí až v druhej dedičskej skupine, resp. sama len v tretej skupine. 

Trápi vás "Vzdanie sa predľženého dedičstva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vzdanie sa predľženého dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, môjmu synovcovi, ktorý nedávno zomrel, sa jeho dediči – synovia a bratia – vzdávajú dedičstva kvôli dlhom. Moja mama, ktorá je tetou zosnulého, teraz čelí situácii, keď od nej jej vnúčatá chcú plnú moc, aby sa aj ona vzdala dedičstva po zomrelom synovcovi. Chcel by som vedieť, či je to normálne, že od nej to požadujú, keď nedostala žiadne oficiálne dokumenty alebo papiere z úradov. Obávam sa, že to môže byť pokus o zneužitie plnej moci. Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa predľženého dedičstva

(odpoveď odoslaná: 27.12.2023)

Dobrý deň, v prípade, keď sa dediči rozhodnú vzdať sa dedičstva, je dôležité, aby postupovali v súlade so zákonom. Vzdanie sa dedičstva sa vykonáva na súde alebo u notára, a to najneskôr v lehote troch mesiacov od smrti zomrelého, ak sa dedič dozvedel o smrti a o tom, že je dedičom. 

 

V prípade Vašej mamy, ktorá je tetou zomrelého, by sa mala zapojiť do dedičského konania len v prípade, že by bola povolaná ako dedič. Toto by sa stalo, ak by žiadny z bližších príbuzných (ako sú deti, manžel/manželka, prípadne rodičia zomrelého) neexistovali, alebo sa vzdali dedičstva.

 

Ak Vaša mama dostala požiadavku na podpísanie plnej moci, aby sa vzdala dedičstva a nebola formálne kontaktovaná súdom alebo notárom, je potrebné byť ostražitý. Plná moc by mala byť použitá len v prípade, že sa mama nemôže osobne zúčastniť na príslušnom konaní. Dôležité je, aby všetky dokumenty boli presne a zrozumiteľne formulované a aby Vaša mama plne rozumela obsahu a dôsledkom podpisu.

 

Je odporúčané konzultovať takúto situáciu s notárom alebo súdom, aby sa zabezpečila ochrana práv Vašej mamy. V prípade nejasností sa môžete ďalej pýtať tu, a my Vám poskytneme ďalšie informácie podľa našich vedomostí.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vzdanie sa predľženého dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň. S priateľom by sme sa radi poradili, ako postupovať pri zrieknutí sa dedičstva po oboch rodičoch a či je možné tento krok riešiť aj v prípade, že rodičia sú stále nažive. V krátkosti by som sa rád podelil o náš problém. Rodičia môjho priateľa sú ťažkí alkoholici a majú dlhy vo výške už možno cez 20 000 eur. Čelia exekúciám (približne 3), majú nevyrovnané pohľadávky voči nebankovým spoločnostiam a dlh vo výške cez 10 000 eur na zdravotnej poisťovni, atď. Už v minulosti prišli o byt kvôli exekúciám a neradi by sme po nich zdedili ich celoživotné "dielo", ktoré zanechajú po sebe. Jeho matka vlastní pozemky, ktoré sa snažíme rýchlo prepísať, aby ich nemohli získať exekútori, pretože predstavujú ich posledný majetok. Netušíme však, ako postupovať. Nevieme, či stačí prepísať pozemky s darovacou zmluvou a potom sa len zrieknuť dedičstva, a situácia sa vyrieši, alebo či bude potrebné iné riešenie v prípade, že rodičia majú veľké dlhy aj voči daňovému úradu, štátu, atď. Chceme sa vyhnúť situácii, že rodičia sa opijú na smrť a nám ostanú ich tisícové dlhy. Pokiaľ by sme sa zriekli dedičstva, je možné, aby nám po smrti rodičov dané inštitúcie uplatňovali nárok na splatenie dlhov aj v prípade, že sme sa zriekli dedičstva? Ak sa rozhodneme pre zrieknutie sa dedičstva, musia byť prítomní rodičia, alebo si to môže vybaviť samotný potencionálny dedič? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa predľženého dedičstva

(odpoveď odoslaná: 18.09.2020)

Dobrý deň,
za života budúcich poručiteľov - rodičia Vášho priateľa, sa Vášpriateľ ako budúci zákonný dedič nemôže vzdať dedičstva. Dedičstva sa Váš priateľ /aktíva aj pasíva - dlhy/ môže vzdať až po smrti jeho rodičov. Takže túto otázku resp. problém vzdania sa predĺženého dedičstva nemôže riešiť za života svojich rodičov.

V otázke uvádzate, že matka Vášho priateľa má exekúcie a je vlastníkom pozemku. Ak je na pozemku zriadené exekučné záložné právo, na disponovanie s predmetným pozemkom potrebuje súhlas súdneho exekútora, keďže sa nejedná o bežný právny úkon, čo vyplýva z ust. § 61d/ exekučného poriadku :

"Nakladanie s majetkom podliehajúcim exekúcii
(1) Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov.
(2) Nakladanie s majetkom v rozpore so zákazom podľa odseku 1 nemá vplyv na platnosť právneho úkonu. Takýto právny úkon je však voči oprávnenému neúčinný a nárok oprávneného môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať, ak ide o nakladanie s majetkom v prospech osôb podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ktoré o prebiehajúcej exekúcii vedeli alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti museli vedieť."

Ak by aj matka Vášho priateľa darovala pozemok synovi, oprávnený v exekučnom konaní by sa mohol domáhať predaja predmetného pozemku voči jeho novému vlastníkovi, Vášmu priateľovi.

 


Podotázka: Vzdanie sa predľženého dedičstva (Dedičské právo)

Veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď, avšak mám ešte jednu otázku. Náš otec zomrel v roku 2014 a dedičské konanie po jeho smrti sa ukončilo ešte v tom istom roku. Aktuálne prebieha dedičské konanie po našej mame. V závere vašej odpovede uvádzate, že veritelia v rámci dedičského konania po našej mame sa nemôžu domáhať uspokojenia pohľadávok, ktoré zostali neuspokojené v rámci likvidácie dedičstva po našom otcovi - odkazujete na § 212 ods. 2. Bol by som vďačný, keby ste mi mohli vysvetliť, ako sa má nakladať s polovicou domu, ktorú súd po likvidácii majetku určil mame. Či sa táto hodnota - 16 000 eur - započítava do dedičského konania po nej ako dlh a aký nárok na ňu majú veritelia v rámci dedičského konania po likvidácii. S úctou a pozdravom, P. M.

Odpoveď: Vzdanie sa predľženého dedičstva

(odpoveď odoslaná: 07.05.2018)

Dobrý večer,

na doplnenie uvádzame nasledovné :

1./ Všeobecne podľa ust.§ 470 Obč. zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."
2./ Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Nakoľko vo Vami uvedeneom prípade nedošlo k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy ustanoveniami Civil. mimosporového poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzvalo, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná.
Podľa§ 472 Obč. zákonníka platí, že štát, ktorému dedičstvo pripadlo, zodpovedá za poručiteľove dlhy a za primerané náklady jeho pohrebu rovnako ako dedič.

Toľko právna úprava podľa hmotného práva.

3./ Ako sme už vyššie uviedli, nakoľko nedošlo k dohode  dedičov a veriteľov, súd nariadil likvidáciu dedičstva. O nariadení likvidácie dedičstva predpokladáme, že aj vo Vašom prípade bolo vydané uznesenie, v ktorom súd vyzval veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote, ktorú v uznesení určil a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac s uvedením výšky, právneho dôvodu a spôsobu zabezpečenia, a s upozornením, že pohľadávky, ktoré nebudú pri likvidácii uspokojené, zaniknú. Toto uznesenie malo byť zverejnené na úradnej tabuli súdu, na webovej stránke príslušného súdu a na webovom sídle Notár. komory SR. 

Likvidácia dedičstva mala byť vykonaná speňažením majetku.  Keďže, ako píšete, majetok sa nepodarilo predať v rámci likvidácie, pripadol na základe rozhodnutia štátu ku dňu smrti poručiteľa. 

Tu následne platí, že majetok prechádza do správy prísl. Okresného úradu podľa ust. zákona o správe majetku štátu. Veritelia, ktorí prihlásili svoje pohľadávky v rámci likvidácie dedičstva a aj keď nedošlo k speňaženiu majetku /nevieme aké kroky na predaj vykonal notár/, veritelia z predĺženého dedičstva sa musia o úhradu svojich prihlásených pohľadávok kontaktovať príslušný Okresný úrad, pod ktorého správu prešiel predmetný majetok, aby tento urobil právne kroky na speňaženie majetku.  

Sme toho názoru, že nakoľko došlo k likvidácii dedičstva a aj keď majetok nebol speňažený, nie je právny dôvod, aby veritelia, ktorí sa či už prihlásili alebo aj neprihlásili v rámci likvidácie dedičstva po Vašej sestre, aby si mohli svoje pohľadávky mohli uplatniť v dedičskom konaní po Vašej mame, kde predmetom dedič. konania budú pozemky. Ako vyplýva zo zákona pohľadávky veriteľov  pri likvidácii dedičstva môžu byť uspokojené len z majetku, ktorý bol predmetom likvidácie a ktorý nadobudol štát, nakoľko sa ho nepodarilo predať. Veritelia sa teda musia hlásiť na prísl. okresnom úrade.

Podiel 16 000 € patrí do dedičstva po Vašej mame, ale veritelia po likvidácii naň nárok nemajú. 

Poznámka na záver : Len nám nie je zrejmé, na základe čoho bolo v uznesení určené, že polovica domu patrí štátu a druhá  v hodnote 16 000 € nadobudla Vaša mama.  Radi by sme videli predmetné uznesenie /bez osobných údajov/, ktoré nám môžete poslať na hlavný email : http://advokat@ficek.sk.

 

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.
©
 


Trápi vás "Vzdanie sa predľženého dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa predľženého dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň. Mama a otec neprihlásili odmietnutie dedičstva po svojej zosnulej dcére. Následne otec zomrel a všetci ostatní príbuzní až po vnukov sa dedičstva vzdali. Súd potom nariadil likvidáciu dedičstva, ktoré zahrnovalo dom v hodnote 32 000 €. Po ukončení likvidácie, počas ktorej sa nepodarilo palatok priamo predajom speňažiť, súd vydal uznesenie, podľa ktorého polovica domu pripadla štátu ako odúmrť a druhá polovica matke. V odôvodnení sa uvádza, že právoplatným uznesením o ukončení likvidácie zanikajú pohľadávky veriteľov. Matka však medzitým zomrela a nastúpilo dedičské konanie po nej. Je možné, aby sa veritelia z predĺženého dedičstva, ktorého časť matke pripadla, domáhali svojich pohľadávok v dedičskom konaní po nej? Matka navyše zanechala aj ornú pôdu. Ako by sme mali ďalej postupovať? Je suma 16 000 € chápaná ako maximálny dlh alebo môžu predošlí veritelia požadovať aj vyplatenie sumy za ornú pôdu? Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa predľženého dedičstva

(odpoveď odoslaná: 05.05.2018)

Dobrý deň, 
ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. §209 Civil. mimosporového poriadku platí : 

"Právoplatným skončením likvidácie zanikajú proti dedičom neuspokojené pohľadávky veriteľov. Ak sa objaví ďalší poručiteľov majetok, rozdelí ho súd veriteľom do výšky ich neuspokojených pohľadávok bez zreteľa na tento zánik. Ak zostane majetkový prebytok, prejedná ho súd ako dedičstvo."

Z dalšieho ustanovenia § 212 Civil. mimosporového poriadku vyplýva : 

"(1) Nezaradenie majetku alebo dlhov, ktoré boli medzi účastníkmi sporné, do dedičstva nebráni účastníkom, aby sa domáhali svojho práva žalobou.

(2) Skončenie konania o dedičstve nebráni tomu, kto nebol účastníkom konania o dedičstve, aby sa domáhal svojho práva žalobou okrem prípadu, keď sa vykonala likvidácia dedičstva."

Len poznamenávame, že pokiaľ bola nariadená likvidácia dedičstva súd  vydal  uznesenie, v ktorom vyzval veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote, ktorú v uznesení určil,  ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac s uvedením výšky, právneho dôvodu a spôsobu zabezpečenia, a upozornil ich, že pohľadávky, ktoré nebudú pri likvidácii uspokojené, zaniknú. Toto uznesenie bolo zverejnené na úradnej tabuli súdu, na webovej stránke príslušného súdu a na webovom sídle Notárskej komory Slovenskej republiky, takže veritelia mohli svoje  pohľadávky prihlásiť (§ 205).

2./ Z uvedeného vyplýva, že v dedičskom konaní po Vašej mame sa veritelia v rámci dedičského konania po Vašom otcovi nemôžu domáhať uspokojenia pohľadávok, ktoré zostali neuspokojené v rámci likvidácie dedičstva po Vašom otcovi - viď vyššie  § 212 ods. 2.

 

3./ V novom dedičskom konaní oznámte notárovi aj uvedené okolnosti likvidácie dedičstva. 

 

 

 

 

 

 


Podotázka: Vzdanie sa predľženého dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec zomrel v septembri 2016 a dedičské konanie sa uskutočnilo 3. januára. S bratom sme sa rozhodli vzdať dedičstva, ale museli sme odísť do zahraničia, a tak sme sa konania nezúčastnili. Pôvodne mala naše rozhodnutie oznámiť teta, ktorá na konaní bola, ale nepovedala nič. Následne nám prišli papiere, v ktorých sa uvádza, že máme zaplatiť približne 1200 eur. Otázna však je, že otec nevlastnil žiadny majetok, len dlhy. Existuje ešte nejaká možnosť, ako sa vzdať dedičstva? Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa predľženého dedičstva

(odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 463 Občianskeho zákonníka, dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Dedičstvo ste mohli odmietnuť aj prostredníctvom splnomocneného zástupcu, napr. prostredníctvom Vašej tety. V takom prípade však písomné splnomocnenie muselo obsahovať výslovné oprávnenie pre Vašu tetu, odmietnuť dedičstvo vo Vašom mene. Bez uvedeného bolo vyhlásenie Vašej tety právne neúčinné a po prejednaní dedičstva, vzhľadom na zmeškanie vyššie uvedenej lehoty, už odmietnuť dedičstvo nemôžete.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vzdanie sa predľženého dedičstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.