Máte
otázku?

Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Banská Bystrica

Otázka: Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch?

Dobrý deň. Kamarátke postupne zomrela mama a starká. Mamina kamarátky mala dlhy, ktoré dosiahli sumu 14000€ (nebankovky, Poštová banka). Ako môže kamarátka riešiť danú situáciu? Musí zaplatiť celú sumu naraz a teda sa zadlžiť spotrebným úverom na splácanie zdedených dlhov, alebo existuje iná možnosť? Ako VŠ vzdelaná pracuje na sekretariáte vysokoškolskej inštitúcie a má mesačný plat okolo 400€. Predtým nebolá zadlžená a momentálnu situáciu nesie veľmi ťažko. Ďakujem za každú informáciu!

Odpoveď: Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch?

Dobrý deň

podľa § 470 ods. 1 Občiansky zákonník: “Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.” To znamená, že dedič zodpovedá za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli jeho smrťou, do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

Nie je povinnosťou dediča prijať dedičstvo po poručiteľovi a preto zákon taktiež umožňuje vlastným prejavom vôle odmietnuť dedičstvo a to buď ústnym alebo písomným vyhlásením zaslaným na súd (resp. notárovi). Lehota na odmietnutie dedičstva je 1 mesiac odo dňa, keď bol dedič o práve odmietnuť dedičstvo a jeho následkoch upovedomený. Musí ísť o vyhlásenie bezpodmienečné a bezvýhradné. Odmietnutie dedičstva sa musí týkať celého dedičstva. Táketo vyhlásenie o odmietnutí dedičstva je neodvolateľné. Odmietnutie dedičstva sa nemusí odôvodniť.

 

Pokiaľ však pani nechce dedičstvo odmietnuť, môže sa dohodnúť s veriteľmi, že časť dedičstva vo výške dlhov sa im prenechá na ich úhradu.

Trápi vás "Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch? (Dedičské právo)

Dobrý deň, ak ešte čakáme na predvolanie k dedičskému konaniu, kde máme v úmysle sa vzdať dedičstva, môžu nás veritelia (napr. nebanková spoločnosť alebo splátková spoločnosť) nášho zosnulého rodiča nútiť na splácanie dlhov, kým nebude dedičské konanie ukončené? Máme im vopred oznámiť, že naša matka zomrela a že sa chystáme vzdať dedičstva?

Odpoveď: Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch?

(odpoveď odoslaná: 11.10.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že váš žiadny veriteľ vašej matky nekontaktoval či už písomne alebo na základe telef. hovoru.
Uvádzame, že nebankovej resp. splátkovej spoločnosti nič neoznamujte, žiadne svoje osobné údaje, lebo dedičské konanie nie je právoplatne ukončené.

Ak poručiteľka - vaša mama mala výlučne dlhy voči nebankovej resp. splátkovej spoločnosti a predmetom dedenia by neboli žiadne aktíva, potom oznámte notárovi, že dedičstvo odmietate. Ak dedičstvo odmietnete, nikto od vás nič nemôže vymáhať a to ani cestou súdu prípadne ak je vec v exekúcii, ani v exekučnom konaní.

Podľa ust. § 464 a nasl. Obč. zákonníka platí :

"§ 464

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť.  

§ 465 Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť.  

§ 466 K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva.  

§ 467 Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta."

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch? (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala o dedení dlhov po rodičoch. V mojom prípade ide o to, že moja mama má nejaké dlhy, ktoré momentálne spláca tak, že jej ich banka zráža z dôchodku. Ak by nestíhala splatiť tento dlh počas svojho života (neviem presne o akú sumu ide, ale pravdepodobne nie o malú), zdedila by som ako dcéra tento dlh aj napriek tomu, že mama nemá na svojom mene žiaden majetok? Existuje možnosť odmietnutia samotného dlhu v prípade jeho zdedenia, podobne ako sa dá odmietnuť majetok zaťažený dlhmi? Ďakujem vopred za odpoveď a radu.

Odpoveď: Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch?

(odpoveď odoslaná: 28.06.2023)

Dobrý deň, v prípade, že by došlo k úmrtiu vašej matky, ktorá má nateraz len dlhy a nemá žiadny majetok, a tento stav by bol aj v čase jej úmrtia, nik vás nemôže donútiť ani právnou cestou, aby ste zostatok dlhu uhradili.

Riešenie v dedičskom konaní je preto také, že dedičstvo odmietnete.  Podľa ust. § 470 Občianskeho  zákonníka platí, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa, ktoré existujú v čase jeho úmrtia, a to do výšky ceny zdedeného majetku po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom.

 


Podotázka: Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako je to s dedičstvom, ak matka zomrela a za svojho života prepísala byt na syna, hoci už vtedy mala spotrebný úver, ktorý nakoniec nebol splatený a zostala čiastka, ktorú je ešte potrebné splatiť. Chcem sa teda informovať, či banka alebo nebanková inštitúcia môže žiadať o zaplatenie zostatku úveru, aj keď sa zriekneme dedičstva.

Odpoveď: Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch?

(odpoveď odoslaná: 28.11.2022)

Dobrý deň, ak dedičstvo odmietnete, banka od vás dlh po mame nebude môcť vymáhať, nakoľko nárok bude len voči tým, ktorí po nej nejaké dedičstvo nadobudli. Avšak aj dediči budú zodpovedať za jej dlhy len do výšky hodnoty dedičstva, ktoré nadobudli. Totiž dedičské právo je postavené na zásade, že dedenie nemôže dostať jednotlivca do horšej situácie než bol predtým než dedičstvo prijal. 


Trápi vás "Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako to je v prípade, keď bývalý manžel neustále robí dlhy, má exekútora, pretože nepláca výživné, a je psychicky chorý. Naše deti majú 11 a 8 rokov. Budú musieť po dovŕšení 18. roka platiť jeho dlhy? Ak áno, existuje nejaký spôsob, ako sa tomu môžu vyhnúť? Napríklad, môže sa ich on zrieknuť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch?

(odpoveď odoslaná: 19.07.2022)

Dobrý deň, vaše deti nebudú povinné platiť dlhy svojho otca po nadobudnutí ich plnoletosti. Nikto nemôže zodpovedať za dlhy druhého človeka, ak sa k tomu nezaviazal vlastným prejavom svojou vôle. Rovnako tak tieto dlhy nemôžu byť vymáhané od nich len z dôvodu, že sú jeho deťmi. V prípade, ak by došlo k smrti ich otca, s tým, že otec by po sebe zanechal iba dlhy, príp. ak by dlhy prevyšovali majetok, ktorý by po sebe zanechal, deti môžu odmietnuť dedičstvo po svojom otcovi ako celok. Ak by tak urobili, tak by po svojom otcovi nič nededili, t. j. ani aktíva, ani pasíva.

Pokiaľ ide o zrieknutie sa detí, takýto inštitút náš právny poriadok nepozná. Žiadny rodič sa nemôže zrieknuť svojich detí, jedinou možnosťou by bola adopcia detí iným mužom. S týmto by však otec detí musel súhlasiť. 


Podotázka: Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadom dedičského konania, v ktorom môj maloletý syn (5 ročný) môže zdediť po otcovi auto, ale aj dlhy vo výške 15 000 eur. Neboli sme manželia. Úver mal v banke poistený. Chápem to správne, že ak prijmem dedičstvo, tak dlhy preberám len vo výške daného majetku, čiže hodnoty auta? Čo sa stane so zvyšným dlhom? Predpokladám, že banka tento dlh neodpíše z dôvodu smrti. Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Nikola.

Odpoveď: Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch?

(odpoveď odoslaná: 09.05.2022)

Dobrý deň, pokiaľ ide o zodpovednosť za dlhy poručiteľa - otca vášho dieťaťa - tu platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. "
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa výlučne a len do výšky hodnoty zdedeného majetku. Stanovisko banky, že zostatok dlhu neodpíše, nemá žiadnu oporu v zákone a nemôže od maloletého sp. jeho zákonného zástupcu žiadať, aby uhradil aj zostatok úveru. V otázke naviac uvádzate, že úver bol poistený. Tu pre posúdenie toho, či zostatok úveru nebude uhradený z poistky je rozhodujúce posúdenie poistnej zmluvy, ktorá určite bude obsahovať aj výluky z poistenia pre určité prípady úmrtia.
Odporúčam vo veci úveru a jeho poistenia kontaktovať banku. Vy sama ako zákonný zástupca maloletého banke nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, teda nejakú listinu, z ktorej by pre vás vyplýval záväzok uhradiť zostatok úveru.
 

 

 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch? (Dedičské právo)

Dobrý deň, Som ručiteľom na úvere, ktorý si vzal môj nevlastný otec. Ten náhle zomrel. Existuje spôsob, ako sa tohoto dlhu vzdať alebo sa ho zbaviť? Splátky sú veľmi vysoké a ako matka samoživiteľka nie som schopná tento dlh splácať. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch?

(odpoveď odoslaná: 25.04.2022)

Dobrý deň,
žiaľ nie. Ručiteľské vyhlásenie jeho smrťou nezaniká. To, čo platíte teraz namiesto neho ako ručiteľ budete môcť v budúcnosti požadovať uhradiť od jeho dedičov, na ktoré prechádzajú práva a povinnosti poručiteľa. Jedinou cestou, ako by ste sa mohli tohto záväzku zbaviť je, keby jeho dedičia dohodnú s veriteľom iným spôsob zabezpečenia úveru.


Trápi vás "Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Dnes som bola u notára ohľadom dedičského konania. Tam mi bolo povedané, že nikto nebude dediť nič, pretože mama za svojho života previedla byt darovacou zmluvou na mňa. Avšak mama mala pôžičku a musíme sa dohodnúť s bankou o tom, či ju zaplatíme alebo nie. Ak ju odmietneme, aký postih to bude mať pre nás? Ďakujem. Timea

Odpoveď: Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch?

(odpoveď odoslaná: 11.01.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak nič nezdetíte - aktíva, potom nemôžete niesť ani zodpovednsoť za dlhy poručiteľa.

Platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"Prechod dlhov

(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."
 
Záver : Nezdetíte žiadne aktíva, preto ani nemôžete niesť zodpovednosť za dhy poručiteľa a banka od Vás ako potomka nemôže nič vymáhať. Nepodpisujte banke žiadne uznanei dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.
V prípade provlémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 


Podotázka: Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Prišlo mi rozhodnutie, že dedičské konanie po otcovi sa zastavilo a nepatrný majetok bol odovzdaný mestskému úradu, ktorý sa postaral o pohreb. Rozumiem tomu tak, že otec nemal majetok (asi len dlhy) a tie nemôžem dediť. Žil ako bezdomovec, takže som sa o jeho úmrtí dozvedel až z listu od notára. Teraz mám otázku. Upovedomenie o úmrtí otca dostal aj brat, ktorý však nebýva na trvalom bydlisku. Ja s ním neudržiavam kontakt a určite si zásielku od notára nepreberie. V liste sa však píše, že uznesenie nadobudne právny účinok až 15 dní po doručení písomnosti a nepodania odvolania. Ak to brat nepreberie, kedy teda nadobudne rozhodnutie súdu právoplatnosť? Mám ešte druhú otázku. Chcem vyplatiť mestskému úradu pohreb, aby mi vydať urnu a mohol som otca pochovať tam, kde ležia jeho rodičia a sestra. Obávam sa však, že týmto krokom sa znovu otvorí dedičské konanie. Ďakujem za rady. Martin

Odpoveď: Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch?

(odpoveď odoslaná: 07.12.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že notárovi je známa adresa aj Vášho brata, preto mu uznesenie pošle na jeho známu adresu.

Pre zastavenie konania a nepatrný majetok v dedič. konaní platia nasledovné ustanovenia Civil. mimospor. poriadku :

"Zastavenie konania
§ 187
(1) Súd konanie zastaví, ak poručiteľ nezanechal žiadny majetok.
(2)Uznesenie o zastavení konania sa doručuje účastníkom, ktorí sú známi a ktorých pobyt je známy.
§ 188
(1) Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie o dedičstve zastaviť."

Pre doručenie uznesenia notára platí ust. § 112 Civil. sporového poriadku :

"Doručovanie písomností inak ako do vlastných rúk
Ak nemožno doručiť písomnosť, ktorá sa nedoručuje do vlastných rúk, na adresu podľa § 106, písomnosť sa považuje dňom vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie."

Uvedené ustanovenia zák. predpisov sú jasné, teda brat aj keď sa nedozvie o uznesení, bude vrátené notárovi a  písomnosť v zmysle zákona sa bude považovať za doručená dňom vrátenia nedoručenej zásielky.

Pokiaľ ide o pohrebné náklady, v tejto veci odporúčam obratom kontaktovať zriaďovateľa pohrebu a dohodnúť s ním podmienky preplatenia pohrebných nákladov a prezatia urny.

 


Podotázka: Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch? (Dedičské právo)

Dobrý deň, Prosím Vás, mám otázku týkajúcu sa dlhu od rodiča. Moja mama a brat žijú svojim životom a je len otázkou času, kedy si požičajú financie od nebankových inštitúcií a dostanú sa do dlhu. Keďže im už finančne odmietam pomáhať, zaujímalo by ma, či sa v prípade, že sa stanú dlžníkmi a v prípade ich úmrtia, ja ako dcéra Alebo sestra dostanem vďaka nim do dlhu. Ak áno, akým spôsobom sa tomu môžem vyhnúť. Ďakujem.

Odpoveď: Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch?

(odpoveď odoslaná: 26.11.2021)

Dobrý deň,
podľa zákona dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa, ktoré na neho prešli jeho smrťou, len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Súčasne platí, že dedič môže dedičstvo po poručiteľovi odmietnuť a to buď ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Takéto vyhlásenie o odmietnutí dedičstva musí pritom urobiť v zákonnej jednomesačnej lehote, ktorý plynie odo dňa keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený (zákon však umožňuje súdu túto lehotu predĺžiť, a to z dôležitých dôvodov, ktoré však bližšie nie sú špecifikované). Takéto odmietnutie však musí byť bez podmienok a bez akýchkoľvek výhrad, pričom je možné odmietnuť dedičstvo len ako celok, t.j. majetok aj dlhy. V prípade, že by ste sa rozhodli dedičstvo odmietnuť, odmietnutie je už neodvolateľné. Dôsledkom toho je potom stav, že dedič, ktorý dedičstvo odmietol, po poručiteľovi už nededí. Pokiaľ by ste nechceli odmietnuť dedičstvo ako celok, prichádza do úvahy ešte dohoda s veriteľmi, že časť dedičstva vo výške dlhov sa im prenechá na ich úhradu.

Záverom dodávam, že nemusíte sa obávať toho, že by ste zdedili iba poručiteľove dlhy. Ako vyplýva zo zákona, v dedičskom konaní nemôžete po poručiteľovi zdediť tie dlhy, ktoré by prevyšovali cenu nadobudnutého dedičstva, t. j.  ak by predmetom dedičského konania nebol žiaden majetok, dedič nemôže zodpovedať ani za dlh poručiteľa a dedič nie je povinný ho hradiť. 


Trápi vás "Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch? (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala o možnostiach, ktoré mám. Mám matku, s ktorou som sa kvôli alkoholu nestretávala 9 rokov. Pred týždňom jej zomrela mama (moja babička) a som nútená jej pomôcť dať dokopy papiere, ktoré roky zanedbávala. Je dlhodobo nezamestnaná, má problém s alkoholom a má dlhy vo výške takmer 7 tisíc v zdravotnej poisťovni (aspoň zatiaľ toľko som zistila). Mám dvoch súrodencov, s ktorými sa snažíme ju nejak postaviť na nohy, ale veľa nádeje do toho nedávam. Mám vlastnú rodinu, ktorú by som rada uchránila pred jej spôsobom života. Moje otázky sú nasledovné: Kým je nažive, môžu sa jej dlhy nejakým spôsobom dotknúť mojej rodiny? Musíme my, deti, zaplatiť jej dlhy? A ako by sme mali postupovať ďalej? Zaobstarala som jej hmotnú núdzu, ale tú si musí odpracovať. Avšak to je len 67 eur a to nepokryje v podstate žiadne jej dlhy. A keďže alkohol je stále prítomný, tak neviem, či bude vôbec schopná vykonávať nejakú aktivitu.

Odpoveď: Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch?

(odpoveď odoslaná: 10.11.2021)

Dobrý deň,

počas života Vašej mamy, za predpokladu, že nie ste účastníkmi právnych vzťahov, z ktorých dlhy Vašej mamy vznikli (t.j. nezaviazali ste sa ako dlžníci, resp. spoludlžníci a s mamou ste neuzavreli žiadnu zmluvu, z ktorej by vyplýval Váš záväzok dlh uhradiť a neučinili ste ani ručiteľské vyhlásenie), nezodpovedáte Vy ani Vaše deti za dlhy Vašej mamy. Čo sa týka rodinno-právnych vzťahov, ak sa Vaša mama ocitla v situácii, že si nedokáže zabezpečiť ani primeranú výživu, potom v zmysle Zákona o rodine sú deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, povinné zabezpečiť svojim rodičom túto primeranú výživu (ak by ste si vyživovaciu povinnosť voči mame neplnili, musela by sa ona domáhať súdnou cestou tohto výživného).

Vašu otázku však posúdim najmä z pohľadu dedenia a Vašich práv ako dedičov. Ak by nastalo dedičské konanie po Vašej mame, predmetom dedičstva by bol všetok jej majetok (t.j. aktíva aj pasíva), ktorý by bol na ňu vedený. Ak by bolo dedičstvo ale predĺžené (teda dlhy by prevyšovali aktíva), potom ako dedič máte právo dedičstvo odmietnuť a to v lehote 1 mesiaca odo dňa upovedomenia o tomto dedičskom práve. Odmietnutie sa však bude týkať nielen dlhov, ale celého dedičstva. Ako dedič by ste však zodpovedali len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva a dotýka sa aj akéhokoľvek novoobjaveného majetku v budúcnosti. Odmietnutie dedičstva preto treba zvážiť so všetkými jeho dôsledkami, najmä v prípade, ak by predmetom bol hodnotný majetok.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.