'

Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát v Nitre
Odpovedané dňa: 22. 9. 2017

Otázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Dobrý deň, dostala som sa do situácie, že mi zomrel otec 3. 9. 2017. S otcom sme nemali blízky vzťah. Posledných pár rokov som s ním bola v kontakte. Sme traja súrodenci, z toho jeden je maloletý postihnutý 12r a brat ma 21, ja mám 27. Na zaplatenie dlhov nemáme financie. Otec je 2x rozvedený. Žil s mamou (mojou bábkou) v spoločnej domácnosti a po dedkovi v roku 2000 zdedil štvrtinu domu. 1/4 ma krstný (jeho brat) a polovica je stále babkina (jeho mami). Exekúcie ma v hodnote asi 15tis e. Viem o možnosti dedičstvo odmietnuť, no bojím sa, že to prejde na moje/naše (ja a brat) nenarodené deti. Nebodaj na bývalé manželky. Dedičstvo by sme odmietli aj ja aj bratia. A myslím si, že aj babka, pričom sa bojím, že tým pádom bude exekúcia na štvrtine domu a bábku vysťahujú alebo čo. Ako toto doriešiť, aby sme sa z tohto vymotali. Naozaj sa bojím, že to zdedia moje deti. Za skorú odpoveď vopred ďakujem, pretože som už psychivky na dne.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že z dôvodu dlhov poručiteľa uvažujete o možnosti odmietnuť dedičstvo. Pritom k uvedenému kroku Vás motivuje predovšetkým výška poručiteľových dlhov, ktorá predstavuje sumu vo výške cca 15.000,- € a ktorú ani s ostatnými dedičmi nedokážete uhradiť.

 

Dedenie dlhov

 

Pokiaľ ide o dedenie dlhov, kľúčovým zákonným ustanovením je najmä § 470 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého platí, že:

„(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. "

Vychádzajúc z citovanej normy možno skonštatovať, že v prípade dedenia, by nemala nastať situácia, že dedič sa po dedení ocitne v horšom právnom postavení, než predtým, pretože zodpovednosť za poručiteľove dlhy je limitovaná cenou nadobudnutého dedičstva, resp. pri viacerých dedičoch pomerom toho, čo z dedičstva nadobudol k celému dedičstvu.

 

Odmietnutie dedičstva

 

Pokiaľ vzhľadom na konkrétne okolnosti Vášho prípadu uvažujete nad odmietnutím dedičstva, odporúčam Vám preštudovať si právnu úpravu tohto inštitútu, ktorá sa nachádza v ustanoveniach § 463 až § 468 Občianskeho zákonníka.

Z praktického hľadiska je pri odmietnutú dedičstva dôležité predovšetkým to, že sa musí realizovať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu.

Okrem formy tohto právneho úkonu je nemenej dôležité zachovať zákonnú lehotu na odmietnutie dedičstva, pretože dedič môže vyhlásenie o odmietnutí dedičstva urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený (zákon však umožňuje súdu túto lehotu predĺžiť, a to z dôležitých dôvodov, ktoré však bližšie nie sú špecifikované).

Rovnako je potrebné počítať s tým, že dedičstvo nemôže odmietnuť taký dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo odmietnuť nechce (napr. ak nakladal s majetkom, ktoré má byť predmetom dedičstva).

Zákon nepripúšťa možnosť pripojiť k odmietnutiu dedičstva výhrady alebo podmienky. Inak povedané, dedičstvo je potrebné odmietnuť  bezvýhradne a bezpodmienečne. Rovnako nie je prípustné, aby sa dedičstvo odmietlo iba sčasti (napr. len vo vzťahu k pasívam – dlhom poručiteľa).

Prípadné odmietnutie dedičstva je potrebné starostlivo zvážiť, pretože v zmysle zákona nemožno vyhlásenie o odmietnutí dedičstva odvolať (vziať späť). Uvedené pritom obdobne platí aj vo vzťahu k vyhláseniu, že dedič dedičstvo neodmieta.

 

Princíp reprezentácie

 

Vzhľadom na Vašu obavu ohľadom toho, že ak dedičstvo odmietnete, nastúpia na Vaše „dedičské“ miesto Vaše deti (vnuci a vnučky poručiteľa) je potrebné ozrejmiť právnu úpravu reprezentácie v tzv. prvej dedičskej skupine.

Prvá skupina zákonných dedičov je upravená v ustanovení § 473 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého platí, že:

„(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. “

Druhý odsek citovaného zákonného ustanovenia upravuje spomínaný princíp reprezentácie, ktorého podstata spočíva v tom, že dedičov môžu nadobudnúť aj potomkovia detí poručiteľa, teda poručiteľove vnuci či vnučky, a to za predpokladu, že z nejakého dôvodu nededia deti alebo dieťa poručiteľa.

Zákonná dikcia druhého odseku citovaného ustanovenia hovorí o „dieťati, ktoré nededí“. Pod túto zákonnú formuláciu možno zahrnúť potomkov detí poručiteľa, ktoré zomreli skôr ako poručiteľ, ale aj potomkov detí, ktoré síce poručiteľa prežili, avšak odmietli dedičstvo, sú nespôsobilé dediť, boli vydedené alebo sa na ne v zmysle zákona neprihliada. Na miesto týchto detí poručiteľa nastupujú ich potomkovia.

Ak teda dieťa poručiteľa odmietne dedičstvo, vylučuje tým z dedenia iba seba, nie však svoje deti (vnukov poručiteľa).

 

Dedenie nenarodeného, ale počatého dieťaťa (nasciturus)

 

Pokiaľ uvažujeme o dedení poručiteľových vnukov a vnučiek, pre úplnosť je potrebné ozrejmiť aj  dedičskú spôsobilosť tzv. nascitura (počatého, ale zatiaľ nenarodeného dieťaťa).Právna subjektivita nascitura, a tým aj spôsobilosť byť dedičom, je podmienená tým, že sa dieťa narodí živé (k tomu pozri ustanovenie § 7 ods. 1 druhá veta Občianskeho zákonníka).

Predpokladom dedenia nascitura je, že k jeho počatiu došlo ešte pred poručiteľovou smrťou, že sa počaté dieťa aj skutočne narodí živé a že pochádza od zomretého poručiteľa, resp. od jeho potomka (ak ide o prípad dedenia vnuka, resp. pravnuka).

V dedičskom konaní nie je možné pokračovať, kým sa dieťa, t.j. predpokladaný dedič, nenarodí. Dedičstvo sa nadobúda momentom smrti poručiteľa. Pri fyzickej osobe preto postačuje, aby aspoň na krátky čas prežila poručiteľa. Pri počatom dieťati ide o to, aby sa narodilo živé, a to aj po smrti poručiteľa.

 

Záver

 

Vo vzťahu k Vašej otázke si dovoľujem skonštatovať, že ak uvažujete o odmietnutí dedičstva, je potrebné počítať s tým, že dedičstvo by mali odmietnuť nielen poručiteľove deti, ale aj jeho vnuci a vnučky. V tomto prípade však bude potrebné zabezpečiť pre právne úkony realizované maloletými schválenie súdom.

Čo sa týka bývalých manželiek poručiteľa, tieto nebudú povolané dediť, pretože manžel/manželka poručiteľa je dedičom len vtedy, ak manželstvo existovalo v čase smrti poručiteľa, čo však nie je tento prípad, keďže poručiteľ bol dvakrát rozvedený.

Z praktického hľadiska odmietnutím dedičstva nevyriešite komplexne situáciu ohľadom exekučne zaťaženého podielu na nehnuteľnosti, ktorý patril poručiteľovi. V tomto smere by bolo vhodné skôr uspokojiť nároky oprávneného v exekúcii.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať.
Moja mama v piatok zomrela a nemala zaplatené dve posledné nájomné pani, ktorá jej prenajímala byt(jedno mesačne nájomné je 380 euro) ja jej syn som bol dnes odovzdať kľúče za byt a pani sa tohoto nájomného dožadovala. Problém je, že po mame nezostali žiadne peniaze na koľko mala finančne problémy (kvôli chorobe nemohla plnohodnotné pracovať ). Ja nezarábam tiež najlepšie a zháňam peniaze tiež od známych na pohreb na koľko je to drahé a nemám peniaze, aby som jej toto nájomné doplatil. Majiteľka bytu si odfotila môj občiansky a podľa všetkého podá trestné oznámenie. Môže majiteľka vyhrať a získať svoje peniaze. Ja sa na súde po pohrebe vzdám maminho majetku nakoľko mala skôr dlhy ako majetky. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.09.2019)

Dobrý deň,
predpokladáme, že vaša mama mala uzatvorenú riadnu nájomnú zmluvu podľa ust. Obč. zákonníka alebo zákonoa o krátkodobom nájme bytu. Ak bola zmluva uzatvorená podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu povinnosťou prenajímateľky bolo preukázať vašej mame, že si splnila registračnú povinnosť voči správcopvi dane (daňový úrad). 
Na odfotenie vášho OP nemala žiaden právny nárok.
K sume 380 € nepíšete či sa jedná len o nájomné, alebo aj poplatky za služby spojené s užívaním bytu (voda, elektrina, plyn, kúrenie a podobne). Uvádzame to z dôvodu, že z dôvodu právnej istoty ste mali spísať záznam o odovzdaní kľúčov od bytu, vrátane odpočtu meračov jednotlivých médií, keďže ešte neviete čo a či bude niečo predmetom dedičského konania.

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Ohľadom otázky uvádzame, že keďže tento dlh vznikol ku dňu úmrtia vašej matky, neplatťe nájomné a môžete prenajímateľku požiadať, aby si svoju pohľadávku uplatnila v dedičskom konaní.

V podaní trestného oznámenia jej zabrániť nemôžete, ale keďže vy ste sa nedopustili žiadneho trestného činu a naviac vaša mama zomrela, trestné oznámenie bude odmietnuté.
Pokiaľ ide o dedičské konanie, môžete dedičstvo ako aktíva, v celom rozsahu odmietnúť a následne nezodpovedáte a ani nie ste povinný hradiť žiadne dlhy za Vašu mamu.
V prípade, že by sa prenajímateľka bytu dožadovala napriek uvedenému súdnou cestou zaplatenia nájomného, úspešná nebude, keďže vy dedičstvo odmietnete a teda nebudete zodpovedať za žiaden dlh poručiteľky.

Ak by predmetom dedič. konania bol nejaký majetok, v prvom rade sa uhradzujú primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a až následne dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa, ktoré na neho prešli smrťou poručiteľa, všetko však len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

Pred skončením dedič. konania neuhradzujte žiadne dlhy, ktoré mala vaša mama.
V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Ďakujem za odpoveď, firma komunikuje bez problémov lebo chcú predĺžiť zmluvy s každým. A viem presne čo sa stalo nevyšiel im obchod a nemajú dostatočne prostriedky na vyplatenie. Čiže pre nich to je len oddialenie splatenia. Zmluva je uzatvorená na jeden rok 12. 10. 2019 je presne ukončenie, úrok bol 24% za rok. Myslíte si, že mám im jasne povedať, že s predĺžením zmluvy nesúhlasím a chcem všetky peniaze v presne stanovený dátum “v zmluve” na čas? Ak nebudú súhlasiť dať to na súd? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.09.2019)

Dobrý deň, nie je vašou povinnosťou súhlasiť s predĺžením splatnosti požičanej sumy a preto je riešením jasne uviesť - napísať, že s predĺžením splatnosti o ďalších 5 rokov nesúhlasíte s tým, že žiadate vrátiť požičané peniaze do 12.10.2019. Ak k úhrade nedôjde budete vec musieť riešiť cestou súdu podaním žaloby.

Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu, v ktorej veci by sme podali návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorý súd po splnení zákonných náležitostí vydá do 10 pracovných dní.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Zdravím, mám uzatvorenú zmluvu s firmou o poskytnutí “pôžičky” na presne stanovený čas a za presný úrok. Nastala situácia, že to nebudú môcť splatiť spať a chcú predĺžiť zmluvu na 5 ďalších rokov bez úroku. Viem Vám poslať znenie aktuálnej zmluvy pre lepšie porozumenie. Otázka znie: právo je na mojej strane a môžem požadovať vrátenie a vyplatenie všetkých peňazí v stanovený dátum podľa zmluvy ? Firmu do krachu nechcú dať a ja peniaze chcem dostať na čas. Firma so mnou bez problémov komunikuje. Čiže môžem im “pohroziť” súdom alebo ako sa riešiš takéto situácie ?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.09.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Otázka pôžičky pre firmu, ktorá mala byť splatená v dohodnutej dobe vrátane úrokov a následné predĺženie splatnosti o ďalších 5 rokov je podľa nášho názoru postačujúca na to, aby ste s predmetným dodatkom k pôvodnej zmluve nesúhlasili. Aj keď neuvádzate dobu, na ktorú bola suma požičaná a jej následné predĺženie o ďalších 5 rokov by mohla byť signálom, že niečo nie je v poriadku.  To, že spoločnosť s Vami komunikuje bez problémov neznamená, že firma pôžičku v budúcnosti aj vráti.

O finančnom hospodárení spoločnosti si môžete nájsť informácie na stránke finstat.sk a to aj za predchádzajúce obdobie.

Je na Vašom zvážení či s predľžením budete súhlasiť alebo budete žiadať vrátenie požičaných peňazí zmierčou cestou prípadne vec postúpite na súd po uplynutí lehoty splatnosti podľa zmluvy o pôžičke, teda dátume, kedy mali byť požičané peniaze vrátené.

Možnosťou po zvážení všetkých okolností Vašich ako aj spoločnosti je to, aby bolo na zabezpečenie splatenia pôžičky zriadené záložné právo k nehnuteľnosti spoločnosti a to vo Váš prospech.

V prípade potreby nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja mama po smrti svojho manžela zdedila jeho majetok cez závet, ktorý zanechal. V uznesení o dedičstve sú vyčíslené majetky v hodnote zhruba 50. 000 Eur a dlhy 5,38 Eur (pohľadávka z osobného účtu v banke). Čistá hodnota dedičstva sa teda vyrátala z tohto sumáru. Dole v odôvodneni sa uvádza, že do súpisu pasív nebolo radených 5 pohladaviek v hodnote zhruba 10500 Eur (banky SLSP, VÚB a zdravotná positovna) a ďalej sa píše, že do zápisnice o pojednávaní mama vyhlásila, že uvedené pohľadávky neuznáva, nakoľko o nich nemala vedomosť. Otázka znie, ako tomu mám rozumieť, je mama povinná platiť prijatím dedičstva aj tieto pohľadávky alebo to znamená, že na seba tieto dlhy neprebrala?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. (2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedeného vyplýva, že vaša mama nesie len zodpovednosť za dlhy poručiteľa vo hodnoty majetku nadobudnutého dedením, zodpovedá za dlhy poručiteľa do výšky hodnoty majetku nadobudnutého dedením, teda nielen majetkom nadobudnutým dedením ale aj svojim majetkom do sumy 50.000 €.
Otázkou je len to, či predmetné dlhy už boli zo strany veriteľov vymáhané cestou súdu, prípadne je už vedená exekúcia a pod.
Odporúčame vám, ak by mamu kontaktovali veritelia a žiadali ju o úhradu, prípadne splátky alebo o uznanie záväzkov, aby ste sa poradili s advokátom keďže by mama mohla uhradzovať premlčaný dlh, teda bez porady s advokátom nech mama nič neuhradzuje.
V prípade potreby nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, píšem znova, nakoľko v súvislosti s odpoveďou sa mi v hlave vynorila jedna dosť podstatná vec. Jedna sa o to, že dom, v ktorom dcéra uvedenej osoby býva, vlastní jednu osminu práve jej matka. Päť osmín ma dcéra a po jednej osmine majú súrodenci danej osoby, ktorej možné dlhy som spomínala. Ak je možné odmietnuť dedictvo  iba ako celok, tým pádom by sa vzdala jednej osminy domu, v ktorom jej dcéra býva, nakoľko túto jednu osminu ma jej matka vo vlastníctve. Prešlo by tom vlastníctvo tejto jednej osminy na niekoho iného, napr. na jej súrodencov, ktorí majú v dome tiež po jednej osmine? V prípade, že by sa tejto jednej osminy domu vzdať nechcela, nakoľko v tom dome býva, tým pádom by mohla prijať dedičstvo len ako celom a tým pádom aj náklady spojené na jej pohreb a všetky dlhy, ktoré mať môže a nikto nevie, v akej výške. Je možné niekde zistiť, či ma dotyčná osoba dlhy? Dnes je možné si zobrať pôžičky u kadejakých nebankoviek a to by bolo asi dosť zložité, dopátrať sa, kde komu koľko dlží. Ak vôbec možné. Uvediem len príklad. Dedičstvo bude mať hodnotu aktív napr.10. 000 eur a môže mať dlhy 50. 000 eur. To znamená, že buď odmietne dedičstvo v hodnote 10. 000 a nebude mať zodpovednosť 50. 000 eur za dlhy, alebo prijme dedičstvo v hodnote 10. 000 ale bude mať zdedené dlhy 50. 000 eur? Vďaka moc krásne za všetku ochotu a drahocenný čas, moc si toho vážim.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2019)

Dobrý deň, 
zistiť kde si osoba zobrala pôžičky nemôžete, lebo veriteľ  (banka, nebanková spoločnosť a pod.) nie je ani oprávnená Vám poskytnúť túto informáciu.

V prípade, že je už vedené exekučné konanie, možnosť je zistiť túto skutočnosť na stránke cre.sk prípadne na stránke https://obcan.justice.sk/poverenia/rozsirene-vyhladavanie.

Ohľadom dedenia dlhov platí ust. § 470  Obč. zákonníka :
"1/Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
2/ Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."


Ak by sme to aplikovali na Vašu otázku, v prípade, že by ste dedičstvo prijali a ktorého hodnota by bola 10000 €, potom Vaša zodpovednosť za dlhy poručiteľa bola len do výšky 10000 €.  Pred úhradou dlhov sa však odpočítanú primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa, ktoré by si obstarávateľ pohrebu uplatnil u dedičov, prípadne dedič, ktorý obstaral pohreb, by si tieto primerané náklady uplatnil v dedičskom konaní.

Ak by pohrebné náklady  boli v sume napr. 2000 €, potom zodpovednosť dedičov za dlhy poručiteľa by bola vo výške 8000 €, a nie v sume 50000 €, keďže hodnota dedičstva by bola vo výške 10000 €.
Ak by ste dedičstvo v hodnote 10 000 € odmietli, nenesiete žiadnu zodpovednosť za dlhy poručiteľa ani za náklady spojené s pohrebom. Teda žiadne dedičstvo, žiadna zodpovednosť za dlhy poručiteľa.

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem,
chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o radu v nasledujúcej záležitosti. Jedna sa o to, že mame v rodine osobu, ktorá zavrhla bezdôvodne celú rodinu, vrátane jedinej dcéry (chcela jej plne určovať život a to s jediným zámerom, aby sa mala dobre nie dcéra, ale jej matka, proste otras, je to dlhy príbeh, nebudem popisovať podrobne. ) Ide o to, že z počutia ľudí sa nám veľakrát dostávajú reči, ako si dobre žije, nadpomery, nakupovať chodí do luxusných obchodov a podobne. Je už na dôchodku, vôbec sa s ňou nikto z rodiny nekontakuje, nakoľko je to tak zlý človek, že každý, kto ju čo i len trosku pozná, drží sa od nej čo najďalej a ona sama rodinu ako som spomenula zavrhla, že žiadnu rodinu nepotrebuje. Častokrát mi napadá myšlienka, že, keďže si žije takým životom, akým žije, je to značne nadstandart. Pochybyjeme všetci o tom, že v skutočnosti ma aj finančne prostriedky na takýto život. Chcem sa preto spýtať, či sa nemusí obávať jej dcéra niečoho, keďže je jej jediné dieťa, ale nezdedila dlhy po vlastnej matke, ktoré vzhľadom na takýto život mať môže. Je možnosť sa nejako chrániť, dokedy jej matka ešte žije? Je predsa nemysliteľné, ale ona raz po nej zdedila jej dlhy. Existuje nejaká poistka alebo čokoľvek, čo by ju pred takýmto prípadným zadedenim jej dlhov ochránilo? Veľká vďaka mockrat.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.08.2019)

Dobrý deň, dcéra nezodpovedá za dlhy svojej matky počas jej života. 

V otázke sa pýtate na to, či existuje nejaká poistka ohľadom toho, aby dcéra za dlhy svojej matky nezodpovedala. Takáto poistka v zmysle poistnej zmluvy neexistuje, dôležité je to, aby dcéra nepodpísala  žiaden zmluvu, z ktorej by vyplývala to, že sa stáva spoludlžníkom alebo ručiteľom.

V prípade úmrtia matky ako poručiteľky dcéra v súlade s ust. § 463 a nasl. Obč. zákonníka má možnosť dedičstvo odmietnuť :

"Odmietnutie dedičstva

§ 463 :

(1) Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.

(2) Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje.

§ 464 : Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť."

Poznamenávame, že dedičstvo možno odmietnuť len ako celok, teda aktíva a dlhy poručiteľa.

 

Pre prípad, že by dcéra dedičstvo neodmietla, potom platí ust. § 470 Obč. zákonníka o zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa :

"§ 470

(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku. Manželovi zomrel otec zistili sme, že ma exekúciu, ktorú splácal a ešte musí platiť potom sme našli ešte, že si bral pôžičky 13 000e nevieme presne čo všetko ešte koľko ma dlhov ale po smrti manželky ma polovicu domu hodnota domu cca 10 000e(celý dom) čo bude lepšie zdať sa dedičstva alebo splácať dlhy ďakuje.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.07.2019)

Dobrý deň,

V zmysle ustanovenia § 470 ods. 1 OZ  zodpovedá dedič za poručiteľove dlhy iba do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. 

Dedenie dlhov po poručiteľovi nie je absolútne a je teda limitované výškou ceny nadobudnutého dedičstva. Uvedené ustanovenie má teda zásadný právny význam z pohľadu ochrany dedičov, pretože zákon je nastavený tak, aby sa postavenie dediča v dôsledku dedenia nezhoršilo.

Skutočnosť, či je vo vašom prípade lepšie vzdať sa dedičstva alebo splácať dlhy závisí od bližších informácii vášho prípadu, najmä dôležitá bude presná výška dlhov poručiteľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Ako to je, keď mojej priateľky mama sa chce vzdať dedičstva po otcovi, pretože mal dlhy ale ja s priateľkov by sme chceli tie dlhy aj s majetkom a chcel by som, aby všetko prešlo na mňa aj dlhy aj majetok môžem ísť namiesto priatelkinej mami na dedičské a zdediť všetko ja?

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2019)

Dobrý deň, mama Vašej priateľky sa nemôže vzdať dedičstva vo Váš prospech, lebo nie ste účastníkom dedič. konania a to ani vtedy keby ste ju v dedič. konaní zastupovali.

Môžete s dedičmi uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve, s tým že po skončení dedič. konania uzatvoríte zmluvu o prevode dedičstva.

K prevzatiu dlhov budete potrebovať súhlas veriteľov.

Na spísanie zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ak moja svokra má exekúcie, lebo neplatila zdravotnú poisťovňu ako to je, keď zomrie prejdú exekúcie na jej deti ? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.05.2019)

Dobrý deň,  podľa ust. § 470 a nasl. Obč. zákonníka platí :

„(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

§ 471

Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.

(2) Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzvalo, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná."

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva, t. j. : ak by predmetom dedičského konania nebol žiaden majetok, dedič nemôže zodpovedať ani za dlh poručiteľa a dedič nie je povinný ho hradiť. 

Zjednodušene povedané, nemusíte sa obávať toho, že by ste zdedili iba poručiteľove dlhy. Ako už vyplýva zo spomenutého zákonného ustanovenia, v dedičskom konaní nemôžete po poručiteľovi zdediť tie dlhy, ktoré by prevyšovali cenu nadobudnutého dedičstva.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, dostali sme na Vás odporúčanie, že by ste nám mohli poradiť. Píšem aj za vlastníkov bytov 2 bytových domov, skúsim teda v krátkosti opísať problém. Mame v byt. Dome byt, za ktorý sa neplatí už vyše dva a pol roka. Byt je stále písaný na zosnulú pani, nakoľko ešte kvôli jej neprispôsobivej dcére neprebehlo dedičské konanie, v podstate tam býva zadarmo, devastuje spoločne priestory, ako aj samotný byt (porozbíjané okná na byte) je v podmienke za napadnutie susedov, polícia tam chodí ako na klavír. Dlh je tam už vyše 5. 500 Eur a stále narastá. Nás správca Bytové Družstvo Petržalka nekoná. Požiadali sme ich v listoch, aby sa prihlásili s pohľadávkou do dedičského konania, notára aj číslo dedičského konania vedia. Ich odpoveď je, že oni nemôžu, nie je nový vlastník a atď. Ale podľa nás len zavádzajú a nechcú tento problém riešiť? Čiže naša otázka v podstate je ako sa vieme brániť, respektíve ako by sme prinútili, aby bytové družstvo konalo. (bola v januári poslaná hromadná sťažnosť vlastníkov bytov s podpismi na inštitúcie, čiže aj notárke, čo má spis pridelený, na súd, na odd. predbežnej právnej ochrany mestskej časti Petržalke, na políciu, bytovému družstvu - zatiaľ sme nedostali žiadnu odpoveď, len od bytového družstvá). Ďakujeme veľmi pekne. S pozdravom. Martina 

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2019)

Dobrý deň, 

v otázke uvádzate, že dlh je v súčasnosti 5500 €; nepíšete však, či aspoň časť dlhu existovala ku dňu úmrtia poručiteľa.

Pokiaľ by aspoň časť dlhu vznikla pred úmrtím poručiteľa, je treba prihlásiť pohľadávku do dedičského konania.

BD Petržalka má pravdu potiaľ, že ak celý dlh  5500 € vznikol po úmrtí poručiteľa, tento dlh nie je predmetom dedičského konania.

Ak aspoň časť dlhu vznikla za života poručiteľky, BD má prihlásiť svoju pohľadávku do dedičského konania (§ 8b/zákona o vlastníctve bytov), prípadne uplatniť aj celý dlh v dedičskom konaní písomnou formou s tým vedomím, že len časť dlhu bude v dedičskom konaní zaradená do dlhov po poručiteľovi. Ide však o to, aby dedičia mali vedomosť o tom, že dlh existuje a narastá (§ 197 a nasl. Civil. mimosporového poriadku).

Podľa ust. §  201 Civil. mimosporového poriadku platí, že "dedičia môžu veci patriace do dedičstva počas konania scudziť alebo urobiť iné opatrenia presahujúce rámec obvyklého hospodárenia len so súhlasom súdu"; t.j. : nie sú vylúčené ani dispozičné oprávnenia v súvislosti s bytom, jeho predaj.

Možnosťou je teda zistiť a osloviť dedičov  poručiteľky, ktorý môžu urgovať rozhodnutie v dedičskom konaní.

Sú Vám určite známe aj stanovy Vášho družstva, takže možnosťou je obrátiť sa na kontrolnú komisiu a predsedu družstva.

Môžeme Vám pomôcť zadarmo aj viac ako len odpoveďou.

V tomto semestri sme nadviazali spoluprácu s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Študenti právnickej fakulty by Vám ďalej bezplatne pomohli, vypracovali právnu analýzu, zadarmo vypracovali dokument/-y , ktoré potrebujete a odpovedali všetky Vaše ďalšie otázky. Pomohli by Vám vyriešiť Váš problém. Nad touto právnou pomocou by som zároveň dohliadal ja, komunikácia by prebiehala cez študentov. 
V prípade, ak by ste mali záujem využiť túto možnosť, tak sa prosím e-mailom obráťte na spp@flaw.uniba.sk, popíšte im svoj problém. 
Následne si s Vami zamestnanci fakulty dohodnú osobné stretnutie so študentmi v priestoroch Študentskej právnej poradne, ktorá sa nachádza v miestnosti č. 210 v starej budove na 2. poschodí Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo námestie č. 6, Bratislava). 
Na stretnutie si, prosím,  prineste všetky potrebné dokumenty. 
Do e-mailu, prosím, uveďte aj to, že Vás na Študentskú právnu poradňu odkázala naša advokátska kancelária Ficek & Ficeková.
S úctou 
JUDr. Milan Ficek, advokát

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk