Máte
otázku?

Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Dobrý deň, ocitla som sa v situácii, keď mi zomrel otec dňa 3. 9. 2017. S otcom sme nemali blízky vzťah a posledné roky sme boli v kontakte iba sporadicky. Máme spolu ešte dvoch súrodencov, jeden z nich je maloletý a postihnutý, starý 12 rokov. Môj brat má 21 rokov a ja mám 27 rokov. Nemáme finančné prostriedky na zaplatenie otcových dlhov. Otec bol dvakrát rozvedený. Žil so svojou matkou, mojou babičkou, v spoločnej domácnosti, a po dedovi zdedil v roku 2000 štvrtinu domu. Ďalšiu štvrtinu vlastní môj krstný otec, ktorý je jeho brat, a zvyšnú polovicu stále vlastní babička. Otec má exekúcie vo výške približne 15-tisíc eur. Viem o možnosti odmietnuť dedičstvo, no obávam sa, že to prejde na nás, teda na moje a môjho brata ešte nenarodené deti, alebo dokonca na jeho bývalé manželky. Myslím si, že dedičstvo by sme odmietli aj ja, aj moji bratia. Domnievam sa, že aj babička by ho odmietla, čo by však mohlo viesť k exekúcii na jej časti domu a s tým spojenému vysťahovaniu. Neviem, ako tento problém vyriešiť a obávam sa, že dedičstvo pripadne mojim deťom. Vopred ďakujem za skorú odpoveď, pretože som už psychicky na dne.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že z dôvodu dlhov poručiteľa uvažujete o možnosti odmietnuť dedičstvo. Pritom k uvedenému kroku Vás motivuje predovšetkým výška poručiteľových dlhov, ktorá predstavuje sumu vo výške cca 15.000,- € a ktorú ani s ostatnými dedičmi nedokážete uhradiť.

 

Dedenie dlhov

 

Pokiaľ ide o dedenie dlhov, kľúčovým zákonným ustanovením je najmä § 470 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého platí, že:

„(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. "

Vychádzajúc z citovanej normy možno skonštatovať, že v prípade dedenia, by nemala nastať situácia, že dedič sa po dedení ocitne v horšom právnom postavení, než predtým, pretože zodpovednosť za poručiteľove dlhy je limitovaná cenou nadobudnutého dedičstva, resp. pri viacerých dedičoch pomerom toho, čo z dedičstva nadobudol k celému dedičstvu.

 

Odmietnutie dedičstva

 

Pokiaľ vzhľadom na konkrétne okolnosti Vášho prípadu uvažujete nad odmietnutím dedičstva, odporúčam Vám preštudovať si právnu úpravu tohto inštitútu, ktorá sa nachádza v ustanoveniach § 463 až § 468 Občianskeho zákonníka.

Z praktického hľadiska je pri odmietnutú dedičstva dôležité predovšetkým to, že sa musí realizovať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu.

Okrem formy tohto právneho úkonu je nemenej dôležité zachovať zákonnú lehotu na odmietnutie dedičstva, pretože dedič môže vyhlásenie o odmietnutí dedičstva urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený (zákon však umožňuje súdu túto lehotu predĺžiť, a to z dôležitých dôvodov, ktoré však bližšie nie sú špecifikované).

Rovnako je potrebné počítať s tým, že dedičstvo nemôže odmietnuť taký dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo odmietnuť nechce (napr. ak nakladal s majetkom, ktoré má byť predmetom dedičstva).

Zákon nepripúšťa možnosť pripojiť k odmietnutiu dedičstva výhrady alebo podmienky. Inak povedané, dedičstvo je potrebné odmietnuť  bezvýhradne a bezpodmienečne. Rovnako nie je prípustné, aby sa dedičstvo odmietlo iba sčasti (napr. len vo vzťahu k pasívam – dlhom poručiteľa).

Prípadné odmietnutie dedičstva je potrebné starostlivo zvážiť, pretože v zmysle zákona nemožno vyhlásenie o odmietnutí dedičstva odvolať (vziať späť). Uvedené pritom obdobne platí aj vo vzťahu k vyhláseniu, že dedič dedičstvo neodmieta.

 

Princíp reprezentácie

 

Vzhľadom na Vašu obavu ohľadom toho, že ak dedičstvo odmietnete, nastúpia na Vaše „dedičské“ miesto Vaše deti (vnuci a vnučky poručiteľa) je potrebné ozrejmiť právnu úpravu reprezentácie v tzv. prvej dedičskej skupine.

Prvá skupina zákonných dedičov je upravená v ustanovení § 473 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého platí, že:

„(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. “

Druhý odsek citovaného zákonného ustanovenia upravuje spomínaný princíp reprezentácie, ktorého podstata spočíva v tom, že dedičov môžu nadobudnúť aj potomkovia detí poručiteľa, teda poručiteľove vnuci či vnučky, a to za predpokladu, že z nejakého dôvodu nededia deti alebo dieťa poručiteľa.

Zákonná dikcia druhého odseku citovaného ustanovenia hovorí o „dieťati, ktoré nededí“. Pod túto zákonnú formuláciu možno zahrnúť potomkov detí poručiteľa, ktoré zomreli skôr ako poručiteľ, ale aj potomkov detí, ktoré síce poručiteľa prežili, avšak odmietli dedičstvo, sú nespôsobilé dediť, boli vydedené alebo sa na ne v zmysle zákona neprihliada. Na miesto týchto detí poručiteľa nastupujú ich potomkovia.

Ak teda dieťa poručiteľa odmietne dedičstvo, vylučuje tým z dedenia iba seba, nie však svoje deti (vnukov poručiteľa).

 

Dedenie nenarodeného, ale počatého dieťaťa (nasciturus)

 

Pokiaľ uvažujeme o dedení poručiteľových vnukov a vnučiek, pre úplnosť je potrebné ozrejmiť aj  dedičskú spôsobilosť tzv. nascitura (počatého, ale zatiaľ nenarodeného dieťaťa).Právna subjektivita nascitura, a tým aj spôsobilosť byť dedičom, je podmienená tým, že sa dieťa narodí živé (k tomu pozri ustanovenie § 7 ods. 1 druhá veta Občianskeho zákonníka).

Predpokladom dedenia nascitura je, že k jeho počatiu došlo ešte pred poručiteľovou smrťou, že sa počaté dieťa aj skutočne narodí živé a že pochádza od zomretého poručiteľa, resp. od jeho potomka (ak ide o prípad dedenia vnuka, resp. pravnuka).

V dedičskom konaní nie je možné pokračovať, kým sa dieťa, t.j. predpokladaný dedič, nenarodí. Dedičstvo sa nadobúda momentom smrti poručiteľa. Pri fyzickej osobe preto postačuje, aby aspoň na krátky čas prežila poručiteľa. Pri počatom dieťati ide o to, aby sa narodilo živé, a to aj po smrti poručiteľa.

 

Záver

 

Vo vzťahu k Vašej otázke si dovoľujem skonštatovať, že ak uvažujete o odmietnutí dedičstva, je potrebné počítať s tým, že dedičstvo by mali odmietnuť nielen poručiteľove deti, ale aj jeho vnuci a vnučky. V tomto prípade však bude potrebné zabezpečiť pre právne úkony realizované maloletými schválenie súdom.

Čo sa týka bývalých manželiek poručiteľa, tieto nebudú povolané dediť, pretože manžel/manželka poručiteľa je dedičom len vtedy, ak manželstvo existovalo v čase smrti poručiteľa, čo však nie je tento prípad, keďže poručiteľ bol dvakrát rozvedený.

Z praktického hľadiska odmietnutím dedičstva nevyriešite komplexne situáciu ohľadom exekučne zaťaženého podielu na nehnuteľnosti, ktorý patril poručiteľovi. V tomto smere by bolo vhodné skôr uspokojiť nároky oprávneného v exekúcii.

 

Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, stali sme sa dvaja dediči po našom nebohom mladšom bratovi - ja a starší brat. Ešte predtým, než začalo dedičské konanie, zomrel aj starší brat. Jeho dedičstvo prešlo na jeho manželku. Chcel by som odmietnuť dedičstvo v celom rozsahu. Otázka znie, kto by sa stal dedičom po mne? Som rozvedený a mám jednu dcéru. Stala by sa moja dcéra automaticky dedičkou? Ďakujem, J.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 02.03.2023)

Dobrý deň, zrejme sa pýtate na dedenie po mladšom bratovi, po ktorom sa chcete vzdať dedičstva. V súlade s ust. Obč. zákonníka ak sa vzdáte svojho podielu na dedičstve, tento Váš dedičský podiel nadobudnú ostatní dediči a nie Vaša dcéra. Dôvod je ten, že Vy žijete a Vaša dcéra by môže sa staž zákonným dedičom až v prípade Vášho úmrtia.

Ak by ste dedičstov po bratovi odmietli, hľadí sa na Vás v zmysle práva ako keby ste sa úmrtia brata nedožili. Platí tiež, že ak by sa v budúcnosti našiel nejaký ďalší majetok, tento by ste už nemohli dediť vôbec. Aj v tomto prípade platí, že dedičstvo nadobudne iný dedič, nie Vaša dcéra.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, pred 15 rokmi mi zomrel otec, ktorý mal dlhy a ja som dedičstvo odmietol. Teraz mi zomrel starý otec, ktorý mal byt v osobnom vlastníctve. Som jediný dedič. Môžem tento byt zdediť, alebo musím splatiť otcove dlhy? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 20.11.2022)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že ste dedičstvo po otcovi odmietli v celom rozsahu z dôvodu dlhov otca ako poručiteľa. Vy ste boli zákonným dedičom po otcovi a bolo to Vaše oprávnenie. Aj keď ste dedičstvo po otcovi odmietli, veriteľ nemôže dlhy vymáhať resp. si ich uplatňovať v dedičskom konaní po starom otcovi, keďže starý otec nebol dedičom po Vašom otcovi.

Dedičstvo po starom otcovi môžete prijať.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec má k dnešnému dňu dlh vo výške približne 13 000 eur na zdravotnej a sociálnej poisťovni. Chcela by som sa opýtať, či tento dlh po jeho smrti prepadne na mňa ako na jeho dieťa, alebo aký bude postup. Otec bol živnostník, ale odvody si neplatil. Tento rok si živnosť zrušil. Dlh nespláca a zdá sa, že ho ani nebude splácať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 31.10.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že v prípade, že by došlo k úmrtiu Vášho otca a ku dňu jeho úmrtia by tieto dlhy existovali, Vy ako dedič máte oprávnenie dedičstvo odmietnuť, čo v podstate z právneho hľadiska znamená, ako keby ste sa smrti poručiteľa nedožili. Nebudete tak dediť ako aktíva, ani pasíva /dlhy/. Z toho by následne vyplývalo, že nie ste povinná dlhy splácať a nikto dlhy nemôže žiadať, aby ste ich splatili za svojho otca, a to ako Vás, tak ani od Vašich potomkov.
Podstatné vo Vašom prípade bude, aký majetok otca ako poručiteľa bude predmetom dedenia a či dlhy poručiteľa budú väčšie ako samotný majetok, alebo menšie.

 


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: Môžem sa vzdať dedičstva po rodičoch, ak ešte žijú? Ak áno, ako to môžem urobiť? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 04.09.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že za života vašich rodičov ako budúcich poručiteľov sa nemôžete platne vzdať dedičstva ani toto odmietnuť a to z jednoduchého dôvodu : rodičia žijú a z právneho hľadiska žiadne dedičstvo neexistuje.

Ide o to, že rodičia za svojho života môžu so svojim majetkom nakladať podľa svojho uváženia /napr. darovať, predať, zameniť a podobne/ a teda v súčasnosti nie je isté, či tento stav, aký je dnes bude aj v deň ich úmrtia.

Vy ako prípadný budúci dedič nemôžete sa vzdať niečoho, čo bude až v budúcnosti /§ 574 Obč. zákonníka/. Dedičstvo ako majetok, ktorý bude predmetom dedenia vzniká až smrťou osoby, ktorá je vlastníkom tohto majetku.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, sme manželia a nemáme deti. V prípade, že jeden z nás zomrie, kto bude nášm dedičom? Máme neteri a synovcov. Ako bude rozdelené dedičstvo medzi nimi a preživším manželom?

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 19.08.2022)

Dobrý deň,

 

pokiaľ jeden z manželov zomrie a ide o bezdetné manželstvo a nie je ani zriadený závet, potom sa bude dediť podľa druhej dedičskej skupiny (kam netere a synovci nepatria). Platí, že ak nededia poručiteľovi potomci (keďže deti nemáte), dedí v druhej skupine (1) manžel, (2) poručiteľovi rodičia a (3) ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

 

Hoci nepoznám bližšie okolnosti Vašej veci, predpokladám, že dediť bude len pozostalý manžel/manželka.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadom dedičstva. Môj švagor zomrel pred rokom, mal jedno dieťa a dlh v zdravotnej poisťovni, iný majetok nevlastnil. Jeho dieťa sa vzdalo dedičstva. Pol roka po smrti môjho švagra zomrela jeho matka. Má jeho dieťa nárok na dedičstvo po jeho matke, aj keď sa už raz vzdalo dedičstva?

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 29.07.2022)

Dobrý deň,

 

vzdanie sa dedičstva (resp. odmietnutie dedičstva) sa vzťahuje len na to dedičské konanie, v ktorom sa takýto úkon zrealizoval. Z Vášho opisu mi vyplýva, že dieťa sa vzdalo dedičstva po otcovi. Neskôr po otcovi zomrela matka tohto otca (stará mama dieťaťa). Po nej sa vykoná dedičské konanie, kde dedičom v prvej dedičskej skupine bude vnuk/vnučka, v zmysle princípu dedičskej reprezentácie.


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, tiež mám exekúciu a priateľ mi zanechal byt. Pravdepodobne oň prídem. Nevie, ako pokračovať, či byt radšej neprepísať na môjho syna. Danica

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 19.05.2022)

Dobrý deň, z otázky nevieme, či priateľ zomrel a byt bude predmetom dedenia, kde vás ustanovil ako závetného dediča alebo priateľ žije a chce vám darbvať byt. Vy máte exekúcie /nepíšete výšku dlhov/.
Z dôvodu nejasnosti otázky uvádzame nasledvné odpovede :

1./ Ak by ste mali zdediť byt, nemlžete v rámci dedičského konania byt ponechať na syna, lebo syn nebude účastníkom dedičského konania.

2./ Ak by vám mal byť byt darovaný za života, nie je právny dôvod dar odmietnúť. Odpoveď na otázku či exekútor môže siahnúť na byt a byt by bol predaný v exekučnom konaní, odpoveď závisí od toho aká je výška pohľadávky v dedičskom konaní a či predmetný byt bude vašim trvalým bydliskom. Pokiaľ ide o dlhy v exekučnom konaní, ak sú tieto menšie ako 2000 €, odporúčam podať u súdneho exekútora žiadosť o splátky v zmysle exekučného poriadku.

Keďže v otázke chýba viacero údajov a opis skutočností, ktoré sú podstatné pre zodpovedanie otázky odpúorúčam kontaktovať advokáta na konzultáciu, aby našiel pre vás najlepšie riešenie. Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal. Ak dieťa odmietne dedičstvo po svojom otcovi, môže následne dediť po jeho otcovi (teda svojom dedovi)? Ďakujem. Timea

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 03.04.2022)

Dobrý deň, v otázke sa pýtate, či dieťa môže odmietnúť dedičstvo po svojom otcovi. Zrejme otec mal len dlhy a žiaden aktívny majetok. Uvádzame, že odmietnutie dedičstva znamená, že dedič, ktorý dedičstvo odmietol ako keby sa smrti poručiteľa nedožil a následne veritelia od tohto dediča nemôžu vymáhať žiaden dlh poručiteľa. ďalej pre odmietnutie dedičstva platí, že ak by v budúcnosti sa našiel ďalší majetok, ktorá by teraz nebol predmetom dedenia, dedič, ktorý dedičstvo teraz odmietne, sa nemôže v budúcnosti domáhať nároku na tento novopobjavený majetok. Uvádzame tiež, že podľa § 466 Obč. zákonníka platí, že "k odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva." To len pre Vašu informáciu.

Ak by došlo k dedeniu po otcovi terajšieho poručiteľa, terajšie odmietnutie dedičstva dediča po terajšom poručiteľovi - otcovi, neznamená, že nemôže dediť po otcovi terajšieho poručiteľa.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, Mám so súrodencami prebiehajúce dedičské konanie. Keďže sa jedná iba o dedenie dlhov, všetci sa chceme vzdať dedičstva. Kvôli dlhu sa nachádzam na ceste do bankrotu. V prípade, že sa nevzdám dedičstva, budú do bankrotu zahrnuté aj dlhy zo zdedeného majetku. Naším cieľom je, aby dedičstvo neprevzali naše deti. S pozdravom, Michaela

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 19.03.2022)

Dobrý deň,
v ptázke uvádzate, že máte mať dedičské konanie, pričom poručiteľ zanechal len dlhy, teda žiadne aktíva. Uvádazate ďalej, že máte aj iné dlhy.

Vy ako dedič nie ste povinnný dlhy v dedičskom konaní prijať, ale je Vašim oprávnením dedičstvo v celosti odmietnúť. Dedičstvo nemá byť pre dediča záťažou a ak dedičstvo odmietnete, nikto od Vás nemôže požadovať, aby ste dlhy poručiteľa splatili. Keďže Vy ste dedičom a dedičstvo odmietnete, dlhy nemôžu prejsť na Vaše deti, lebo oni dedičmi nie sú a to aj v prípade, že by ste dedičstvo odmietli.

Ak by Vás kontaktovali veritelia poručiteľa, nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom dedičstva. Môj otec už nežije a mama by mi a mojim súrodencom zanechala len dlhy a exekúcie, žiaden majetok. Je možné sa takéhoto dedičstva zrieknuť, alebo tým riskujem, že by dedičstvo prešlo na moje deti? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 21.02.2022)

Dobrý deň,
áno dedičstvo budete môcť odmietnuť. Tým, že dedičstvo odmietnete, tak na Vaše miesto v dôsledku zásady reprezentácie nastúpia Vaše deti. Tie budú musieť skrz zákonného zástupcu tiež odmietnuť dedičstvo, ale tento ich úkon bude musieť schváliť súd.

Ak by sa dedil iba drobný majetok a vysoké dlhy a nechcete ohroziť svoje deti, môžete dedičstvo prijať. Tým, že hodnota dlho vysoko prevyšuje hodnotu majetku sa uplatní ochrana podľa ustanovenia § 470 Občianskeho zákonníka. Podľa neho platí, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa iba do výšky hodnoty majetku, ktorý nadobudol. Tzn. že ak nadobudnete majetok v hodnote 1500,- €, ale dlhy sú vo výške 15.000,- €, tak za dlhy zodpovedáte iba do výšky 1.500,- €. Zvyšná časť dlhov nie je vymáhateľná.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava