Máte
otázku?

Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Dobrý deň, ocitla som sa v situácii, keď mi zomrel otec dňa 3. 9. 2017. S otcom sme nemali blízky vzťah a posledné roky sme boli v kontakte iba sporadicky. Máme spolu ešte dvoch súrodencov, jeden z nich je maloletý a postihnutý, starý 12 rokov. Môj brat má 21 rokov a ja mám 27 rokov. Nemáme finančné prostriedky na zaplatenie otcových dlhov. Otec bol dvakrát rozvedený. Žil so svojou matkou, mojou babičkou, v spoločnej domácnosti, a po dedovi zdedil v roku 2000 štvrtinu domu. Ďalšiu štvrtinu vlastní môj krstný otec, ktorý je jeho brat, a zvyšnú polovicu stále vlastní babička. Otec má exekúcie vo výške približne 15-tisíc eur. Viem o možnosti odmietnuť dedičstvo, no obávam sa, že to prejde na nás, teda na moje a môjho brata ešte nenarodené deti, alebo dokonca na jeho bývalé manželky. Myslím si, že dedičstvo by sme odmietli aj ja, aj moji bratia. Domnievam sa, že aj babička by ho odmietla, čo by však mohlo viesť k exekúcii na jej časti domu a s tým spojenému vysťahovaniu. Neviem, ako tento problém vyriešiť a obávam sa, že dedičstvo pripadne mojim deťom. Vopred ďakujem za skorú odpoveď, pretože som už psychicky na dne.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že z dôvodu dlhov poručiteľa uvažujete o možnosti odmietnuť dedičstvo. Pritom k uvedenému kroku Vás motivuje predovšetkým výška poručiteľových dlhov, ktorá predstavuje sumu vo výške cca 15.000,- € a ktorú ani s ostatnými dedičmi nedokážete uhradiť.

 

Dedenie dlhov

 

Pokiaľ ide o dedenie dlhov, kľúčovým zákonným ustanovením je najmä § 470 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého platí, že:

„(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. "

Vychádzajúc z citovanej normy možno skonštatovať, že v prípade dedenia, by nemala nastať situácia, že dedič sa po dedení ocitne v horšom právnom postavení, než predtým, pretože zodpovednosť za poručiteľove dlhy je limitovaná cenou nadobudnutého dedičstva, resp. pri viacerých dedičoch pomerom toho, čo z dedičstva nadobudol k celému dedičstvu.

 

Odmietnutie dedičstva

 

Pokiaľ vzhľadom na konkrétne okolnosti Vášho prípadu uvažujete nad odmietnutím dedičstva, odporúčam Vám preštudovať si právnu úpravu tohto inštitútu, ktorá sa nachádza v ustanoveniach § 463 až § 468 Občianskeho zákonníka.

Z praktického hľadiska je pri odmietnutú dedičstva dôležité predovšetkým to, že sa musí realizovať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu.

Okrem formy tohto právneho úkonu je nemenej dôležité zachovať zákonnú lehotu na odmietnutie dedičstva, pretože dedič môže vyhlásenie o odmietnutí dedičstva urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený (zákon však umožňuje súdu túto lehotu predĺžiť, a to z dôležitých dôvodov, ktoré však bližšie nie sú špecifikované).

Rovnako je potrebné počítať s tým, že dedičstvo nemôže odmietnuť taký dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo odmietnuť nechce (napr. ak nakladal s majetkom, ktoré má byť predmetom dedičstva).

Zákon nepripúšťa možnosť pripojiť k odmietnutiu dedičstva výhrady alebo podmienky. Inak povedané, dedičstvo je potrebné odmietnuť  bezvýhradne a bezpodmienečne. Rovnako nie je prípustné, aby sa dedičstvo odmietlo iba sčasti (napr. len vo vzťahu k pasívam – dlhom poručiteľa).

Prípadné odmietnutie dedičstva je potrebné starostlivo zvážiť, pretože v zmysle zákona nemožno vyhlásenie o odmietnutí dedičstva odvolať (vziať späť). Uvedené pritom obdobne platí aj vo vzťahu k vyhláseniu, že dedič dedičstvo neodmieta.

 

Princíp reprezentácie

 

Vzhľadom na Vašu obavu ohľadom toho, že ak dedičstvo odmietnete, nastúpia na Vaše „dedičské“ miesto Vaše deti (vnuci a vnučky poručiteľa) je potrebné ozrejmiť právnu úpravu reprezentácie v tzv. prvej dedičskej skupine.

Prvá skupina zákonných dedičov je upravená v ustanovení § 473 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého platí, že:

„(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. “

Druhý odsek citovaného zákonného ustanovenia upravuje spomínaný princíp reprezentácie, ktorého podstata spočíva v tom, že dedičov môžu nadobudnúť aj potomkovia detí poručiteľa, teda poručiteľove vnuci či vnučky, a to za predpokladu, že z nejakého dôvodu nededia deti alebo dieťa poručiteľa.

Zákonná dikcia druhého odseku citovaného ustanovenia hovorí o „dieťati, ktoré nededí“. Pod túto zákonnú formuláciu možno zahrnúť potomkov detí poručiteľa, ktoré zomreli skôr ako poručiteľ, ale aj potomkov detí, ktoré síce poručiteľa prežili, avšak odmietli dedičstvo, sú nespôsobilé dediť, boli vydedené alebo sa na ne v zmysle zákona neprihliada. Na miesto týchto detí poručiteľa nastupujú ich potomkovia.

Ak teda dieťa poručiteľa odmietne dedičstvo, vylučuje tým z dedenia iba seba, nie však svoje deti (vnukov poručiteľa).

 

Dedenie nenarodeného, ale počatého dieťaťa (nasciturus)

 

Pokiaľ uvažujeme o dedení poručiteľových vnukov a vnučiek, pre úplnosť je potrebné ozrejmiť aj  dedičskú spôsobilosť tzv. nascitura (počatého, ale zatiaľ nenarodeného dieťaťa).Právna subjektivita nascitura, a tým aj spôsobilosť byť dedičom, je podmienená tým, že sa dieťa narodí živé (k tomu pozri ustanovenie § 7 ods. 1 druhá veta Občianskeho zákonníka).

Predpokladom dedenia nascitura je, že k jeho počatiu došlo ešte pred poručiteľovou smrťou, že sa počaté dieťa aj skutočne narodí živé a že pochádza od zomretého poručiteľa, resp. od jeho potomka (ak ide o prípad dedenia vnuka, resp. pravnuka).

V dedičskom konaní nie je možné pokračovať, kým sa dieťa, t.j. predpokladaný dedič, nenarodí. Dedičstvo sa nadobúda momentom smrti poručiteľa. Pri fyzickej osobe preto postačuje, aby aspoň na krátky čas prežila poručiteľa. Pri počatom dieťati ide o to, aby sa narodilo živé, a to aj po smrti poručiteľa.

 

Záver

 

Vo vzťahu k Vašej otázke si dovoľujem skonštatovať, že ak uvažujete o odmietnutí dedičstva, je potrebné počítať s tým, že dedičstvo by mali odmietnuť nielen poručiteľove deti, ale aj jeho vnuci a vnučky. V tomto prípade však bude potrebné zabezpečiť pre právne úkony realizované maloletými schválenie súdom.

Čo sa týka bývalých manželiek poručiteľa, tieto nebudú povolané dediť, pretože manžel/manželka poručiteľa je dedičom len vtedy, ak manželstvo existovalo v čase smrti poručiteľa, čo však nie je tento prípad, keďže poručiteľ bol dvakrát rozvedený.

Z praktického hľadiska odmietnutím dedičstva nevyriešite komplexne situáciu ohľadom exekučne zaťaženého podielu na nehnuteľnosti, ktorý patril poručiteľovi. V tomto smere by bolo vhodné skôr uspokojiť nároky oprávneného v exekúcii.

 

Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, ospravedlňujem sa vopred, ak v texte bude chýbať mäkčeň alebo dĺžeň, keďže nemám slovenskú klávesnicu. Súčasná situácia je taká, že moja babička má exekúcie a dlhy; je už veľmi stará a má dvoch synov. Môj otec má dlhy a taktiež pravdepodobne exekúcie, a to isté platí aj pre môjho strýka. S touto časťou rodiny nemám žiadny kontakt. Podľa informácií z prípadov podobných mojej situácii som pochopil, že by som sa mal vzdať dedičstva - rovnako ako moji dvaja súrodenci, čo mám v pláne aj ja. Otázka 1: Ako môžem formálne vyhlásiť vzdanie sa dedičstva (majetku i dlhov)? Mám to urobiť písomne cez súd, právnika, notára alebo inú inštitúciu? Ja a moji súrodenci žijeme už niekoľko rokov v zahraničí a neplánujeme sa vracať na Slovensko. Čo sa týka mojej osoby, prebiehal proti môjmu otcovi dokonca súdny proces, pretože po rozvode našich rodičov neplatil výživné na mňa, keďže som si vybral žiť s matkou. Moja sestra má malé dieťa vo veku troch rokov, nie je však vydatá. Žijú spolu s otcom dieťaťa, ale doteraz sa nekonala svadba. Otázka 2: Musí moja sestra formálne vyhlásiť vzdanie sa dedičstva aj za svoje maloleté dieťa, správne? Prajem vám pekný deň.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 26.01.2024)

Dobrý deň, ďakujeme za prejavenú dôveru.

Riešenie je pre vás jednoduché :

Z otázky vyplýva, že váš otec a jeho brat ako potomkovia starej matky žujú, tedo zo zákona budú zákonnými dedičmi po starej matke ak by došlo k jej úmrtiu. Z uevdeného dôvodu, že potomkovnia vašej starej matky žijú, vy a ani vaši súrodenci nemusia nateraz nič robiť. Vy ako vnuk starej matky nie ste nateraz jej zákonným dedičom a preto ani nemôžete dedičstvo odmietnúť, lebo stará matka ako aj jej synovia žijú. Dedičstvo v podstate teraz ani neexistuje, lebo nedá sa určiť čo ude predemtom dedenia, lebo nenastalo úmrtie konkrétnej osoby. Odmietnutie dedičstva bude teda za tohto právneho stavu prichádzať do úvahy len pre nich.

V prípade, že by váš otec sa nedožil úmrtia starej matky, teda zomrel by skôr ako stará matka, potom by ste prichádzali do úvahy ako zákonný dedič. Následne len na základe predvolania notára  budete môcť dedičstvo odmietnúť v celosti, čo má ten právny následok, že nič nezdeíte po starej matke, ani majetok a ani dlhy. Nik od vás následne nemôže nič vymáhať ani cestou súdu. Uvedené sa týka rovnako aj vašich súrodencov, resp. aj detí vášho strýka. Nik vás nempže ani cestou súdu donútiť, aby ste prijali dedičstvo.

Pokiaľ ide o syna vašej sestry, tento syn by bol zákonným dedičom je v prípade, že by sa sestra nedožila úmrtia starej matky resp. úpmrtia svojho otca. Rovnako pre ňu paltí, že nateraz nič netreba robiť, lebo stará matka a váš otec žije.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja mama mala úver v nemenovanej spoločnosti, ktorý splácala včas a mala ho poistený najväčším balíčkom Maxim+, vzťahujúcim sa na úrazy, choroby, pracovnú neschopnosť a úmrtie. Bohužiaľ, pred dvoma týždňami zomrela v dôsledku choroby. Poslala som teda všetky potrebné dokumenty do poisťovne, vrátane úmrtného listu, prihlášky do poistenia a prehliadky mŕtvej osoby. Spoločnosť napriek tomu volala až osemkrát na jej číslo, hoci vedeli, že mama je mŕtva. Snažili sa ju dokonca kontaktovať aj prostredníctvom emailu. V emailoch som našla, že znížili splátku z 331 eur na 285 eur. Ako sa v tomto prípade mám zachovať? Očakávala som, že keďže bol úver poistený, poisťovňa automaticky zaplatí zvyšok dlhu, tak ako je to aj uvedené v zmluve. Ja som študentka a v žiadnom prípade si ho nemôžem dovoliť splácať. Čo mám robiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 24.09.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že spoločnosti uvedenej v otázke nič neuhradzujte a trvajte na vyplatení prípadnej dlžnej sumy splátok úveru zo strany poisťovne. Otázkou vôbec je či nejaký dlh ešte existuje, keďže ide o nebankovú spoločnosť a je predpoklad, že v prípade súdneho sporu by bola zmluva o spotrebiteľskom úvere vyhlásená za neplatnú, z čoho vyplýva, že dlžník by bol povinný uhradiť len istinu bez úrokov a poplatkov, prípadne vám vrátiť všetku sumu, ktorú vaša mama zaplatila naviac nad požičanú sumu.

Podľa § 484 Občianskeho zákonníka platí v prípade dedenia dlhov poručiteľa platí :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."   Nevieme čo bude predmetom dedenia po vašej mame, ale ak nebude predmetom dedenia žiadny majetok, potom riešením na vašej strane je odmietnúť dedičstvo v celosti, a následne nik od vás nemôže vymáhať žiadne dlhy a to ani cestou súdu.   Spoločnosti, ktorá poskytla mame úver nič nepodpisujte, žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach, prípadne listinu z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu vám zostatok odpustia. Nič neuhradzujte, ani jeden cent. Spoločnosti, ktorá poskytla úver môžete odkázať, že ak sú právneho názoru, že im vaša mama niečo dlhovala ku dňu úmrtia, aby svoju pohľadávku uplatnili v dedičskom konaní /toto im môžete oznámiť, ale aj nemusíte - nie ej to vaša povinnosť, lebo majú poznať postup v prípade úmrtia svojho klienta. Nie ej vašou povinnosťou ich poučovať o práve/. V prípade potreby nás kontaktujte.

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, stali sme sa dvaja dediči po našom nebohom mladšom bratovi - ja a starší brat. Ešte predtým, než začalo dedičské konanie, zomrel aj starší brat. Jeho dedičstvo prešlo na jeho manželku. Chcel by som odmietnuť dedičstvo v celom rozsahu. Otázka znie, kto by sa stal dedičom po mne? Som rozvedený a mám jednu dcéru. Stala by sa moja dcéra automaticky dedičkou? Ďakujem, J.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 02.03.2023)

Dobrý deň, zrejme sa pýtate na dedenie po mladšom bratovi, po ktorom sa chcete vzdať dedičstva. V súlade s ust. Obč. zákonníka ak sa vzdáte svojho podielu na dedičstve, tento Váš dedičský podiel nadobudnú ostatní dediči a nie Vaša dcéra. Dôvod je ten, že Vy žijete a Vaša dcéra by môže sa staž zákonným dedičom až v prípade Vášho úmrtia.

Ak by ste dedičstov po bratovi odmietli, hľadí sa na Vás v zmysle práva ako keby ste sa úmrtia brata nedožili. Platí tiež, že ak by sa v budúcnosti našiel nejaký ďalší majetok, tento by ste už nemohli dediť vôbec. Aj v tomto prípade platí, že dedičstvo nadobudne iný dedič, nie Vaša dcéra.


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, pred 15 rokmi mi zomrel otec, ktorý mal dlhy a ja som dedičstvo odmietol. Teraz mi zomrel starý otec, ktorý mal byt v osobnom vlastníctve. Som jediný dedič. Môžem tento byt zdediť, alebo musím splatiť otcove dlhy? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 20.11.2022)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že ste dedičstvo po otcovi odmietli v celom rozsahu z dôvodu dlhov otca ako poručiteľa. Vy ste boli zákonným dedičom po otcovi a bolo to Vaše oprávnenie. Aj keď ste dedičstvo po otcovi odmietli, veriteľ nemôže dlhy vymáhať resp. si ich uplatňovať v dedičskom konaní po starom otcovi, keďže starý otec nebol dedičom po Vašom otcovi.

Dedičstvo po starom otcovi môžete prijať.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec má k dnešnému dňu dlh vo výške približne 13 000 eur na zdravotnej a sociálnej poisťovni. Chcela by som sa opýtať, či tento dlh po jeho smrti prepadne na mňa ako na jeho dieťa, alebo aký bude postup. Otec bol živnostník, ale odvody si neplatil. Tento rok si živnosť zrušil. Dlh nespláca a zdá sa, že ho ani nebude splácať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 31.10.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že v prípade, že by došlo k úmrtiu Vášho otca a ku dňu jeho úmrtia by tieto dlhy existovali, Vy ako dedič máte oprávnenie dedičstvo odmietnuť, čo v podstate z právneho hľadiska znamená, ako keby ste sa smrti poručiteľa nedožili. Nebudete tak dediť ako aktíva, ani pasíva /dlhy/. Z toho by následne vyplývalo, že nie ste povinná dlhy splácať a nikto dlhy nemôže žiadať, aby ste ich splatili za svojho otca, a to ako Vás, tak ani od Vašich potomkov.
Podstatné vo Vašom prípade bude, aký majetok otca ako poručiteľa bude predmetom dedenia a či dlhy poručiteľa budú väčšie ako samotný majetok, alebo menšie.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: Môžem sa vzdať dedičstva po rodičoch, ak ešte žijú? Ak áno, ako to môžem urobiť? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 04.09.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že za života vašich rodičov ako budúcich poručiteľov sa nemôžete platne vzdať dedičstva ani toto odmietnuť a to z jednoduchého dôvodu : rodičia žijú a z právneho hľadiska žiadne dedičstvo neexistuje.

Ide o to, že rodičia za svojho života môžu so svojim majetkom nakladať podľa svojho uváženia /napr. darovať, predať, zameniť a podobne/ a teda v súčasnosti nie je isté, či tento stav, aký je dnes bude aj v deň ich úmrtia.

Vy ako prípadný budúci dedič nemôžete sa vzdať niečoho, čo bude až v budúcnosti /§ 574 Obč. zákonníka/. Dedičstvo ako majetok, ktorý bude predmetom dedenia vzniká až smrťou osoby, ktorá je vlastníkom tohto majetku.


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, sme manželia a nemáme deti. V prípade, že jeden z nás zomrie, kto bude nášm dedičom? Máme neteri a synovcov. Ako bude rozdelené dedičstvo medzi nimi a preživším manželom?

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 19.08.2022)

Dobrý deň,

 

pokiaľ jeden z manželov zomrie a ide o bezdetné manželstvo a nie je ani zriadený závet, potom sa bude dediť podľa druhej dedičskej skupiny (kam netere a synovci nepatria). Platí, že ak nededia poručiteľovi potomci (keďže deti nemáte), dedí v druhej skupine (1) manžel, (2) poručiteľovi rodičia a (3) ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

 

Hoci nepoznám bližšie okolnosti Vašej veci, predpokladám, že dediť bude len pozostalý manžel/manželka.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadom dedičstva. Môj švagor zomrel pred rokom, mal jedno dieťa a dlh v zdravotnej poisťovni, iný majetok nevlastnil. Jeho dieťa sa vzdalo dedičstva. Pol roka po smrti môjho švagra zomrela jeho matka. Má jeho dieťa nárok na dedičstvo po jeho matke, aj keď sa už raz vzdalo dedičstva?

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 29.07.2022)

Dobrý deň,

 

vzdanie sa dedičstva (resp. odmietnutie dedičstva) sa vzťahuje len na to dedičské konanie, v ktorom sa takýto úkon zrealizoval. Z Vášho opisu mi vyplýva, že dieťa sa vzdalo dedičstva po otcovi. Neskôr po otcovi zomrela matka tohto otca (stará mama dieťaťa). Po nej sa vykoná dedičské konanie, kde dedičom v prvej dedičskej skupine bude vnuk/vnučka, v zmysle princípu dedičskej reprezentácie.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, tiež mám exekúciu a priateľ mi zanechal byt. Pravdepodobne oň prídem. Nevie, ako pokračovať, či byt radšej neprepísať na môjho syna. Danica

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 19.05.2022)

Dobrý deň, z otázky nevieme, či priateľ zomrel a byt bude predmetom dedenia, kde vás ustanovil ako závetného dediča alebo priateľ žije a chce vám darbvať byt. Vy máte exekúcie /nepíšete výšku dlhov/.
Z dôvodu nejasnosti otázky uvádzame nasledvné odpovede :

1./ Ak by ste mali zdediť byt, nemlžete v rámci dedičského konania byt ponechať na syna, lebo syn nebude účastníkom dedičského konania.

2./ Ak by vám mal byť byt darovaný za života, nie je právny dôvod dar odmietnúť. Odpoveď na otázku či exekútor môže siahnúť na byt a byt by bol predaný v exekučnom konaní, odpoveď závisí od toho aká je výška pohľadávky v dedičskom konaní a či predmetný byt bude vašim trvalým bydliskom. Pokiaľ ide o dlhy v exekučnom konaní, ak sú tieto menšie ako 2000 €, odporúčam podať u súdneho exekútora žiadosť o splátky v zmysle exekučného poriadku.

Keďže v otázke chýba viacero údajov a opis skutočností, ktoré sú podstatné pre zodpovedanie otázky odpúorúčam kontaktovať advokáta na konzultáciu, aby našiel pre vás najlepšie riešenie. Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal. Ak dieťa odmietne dedičstvo po svojom otcovi, môže následne dediť po jeho otcovi (teda svojom dedovi)? Ďakujem. Timea

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 03.04.2022)

Dobrý deň, v otázke sa pýtate, či dieťa môže odmietnúť dedičstvo po svojom otcovi. Zrejme otec mal len dlhy a žiaden aktívny majetok. Uvádzame, že odmietnutie dedičstva znamená, že dedič, ktorý dedičstvo odmietol ako keby sa smrti poručiteľa nedožil a následne veritelia od tohto dediča nemôžu vymáhať žiaden dlh poručiteľa. ďalej pre odmietnutie dedičstva platí, že ak by v budúcnosti sa našiel ďalší majetok, ktorá by teraz nebol predmetom dedenia, dedič, ktorý dedičstvo teraz odmietne, sa nemôže v budúcnosti domáhať nároku na tento novopobjavený majetok. Uvádzame tiež, že podľa § 466 Obč. zákonníka platí, že "k odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva." To len pre Vašu informáciu.

Ak by došlo k dedeniu po otcovi terajšieho poručiteľa, terajšie odmietnutie dedičstva dediča po terajšom poručiteľovi - otcovi, neznamená, že nemôže dediť po otcovi terajšieho poručiteľa.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.