Máte
otázku?

Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Dobrý deň, dostala som sa do situácie, že mi zomrel otec 3. 9. 2017. S otcom sme nemali blízky vzťah. Posledných pár rokov som s ním bola v kontakte. Sme traja súrodenci, z toho jeden je maloletý postihnutý 12r a brat ma 21, ja mám 27. Na zaplatenie dlhov nemáme financie. Otec je 2x rozvedený. Žil s mamou (mojou bábkou) v spoločnej domácnosti a po dedkovi v roku 2000 zdedil štvrtinu domu. 1/4 ma krstný (jeho brat) a polovica je stále babkina (jeho mami). Exekúcie ma v hodnote asi 15tis e. Viem o možnosti dedičstvo odmietnuť, no bojím sa, že to prejde na moje/naše (ja a brat) nenarodené deti. Nebodaj na bývalé manželky. Dedičstvo by sme odmietli aj ja aj bratia. A myslím si, že aj babka, pričom sa bojím, že tým pádom bude exekúcia na štvrtine domu a bábku vysťahujú alebo čo. Ako toto doriešiť, aby sme sa z tohto vymotali. Naozaj sa bojím, že to zdedia moje deti. Za skorú odpoveď vopred ďakujem, pretože som už psychivky na dne.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že z dôvodu dlhov poručiteľa uvažujete o možnosti odmietnuť dedičstvo. Pritom k uvedenému kroku Vás motivuje predovšetkým výška poručiteľových dlhov, ktorá predstavuje sumu vo výške cca 15.000,- € a ktorú ani s ostatnými dedičmi nedokážete uhradiť.

 

Dedenie dlhov

 

Pokiaľ ide o dedenie dlhov, kľúčovým zákonným ustanovením je najmä § 470 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého platí, že:

„(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. "

Vychádzajúc z citovanej normy možno skonštatovať, že v prípade dedenia, by nemala nastať situácia, že dedič sa po dedení ocitne v horšom právnom postavení, než predtým, pretože zodpovednosť za poručiteľove dlhy je limitovaná cenou nadobudnutého dedičstva, resp. pri viacerých dedičoch pomerom toho, čo z dedičstva nadobudol k celému dedičstvu.

 

Odmietnutie dedičstva

 

Pokiaľ vzhľadom na konkrétne okolnosti Vášho prípadu uvažujete nad odmietnutím dedičstva, odporúčam Vám preštudovať si právnu úpravu tohto inštitútu, ktorá sa nachádza v ustanoveniach § 463 až § 468 Občianskeho zákonníka.

Z praktického hľadiska je pri odmietnutú dedičstva dôležité predovšetkým to, že sa musí realizovať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu.

Okrem formy tohto právneho úkonu je nemenej dôležité zachovať zákonnú lehotu na odmietnutie dedičstva, pretože dedič môže vyhlásenie o odmietnutí dedičstva urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený (zákon však umožňuje súdu túto lehotu predĺžiť, a to z dôležitých dôvodov, ktoré však bližšie nie sú špecifikované).

Rovnako je potrebné počítať s tým, že dedičstvo nemôže odmietnuť taký dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo odmietnuť nechce (napr. ak nakladal s majetkom, ktoré má byť predmetom dedičstva).

Zákon nepripúšťa možnosť pripojiť k odmietnutiu dedičstva výhrady alebo podmienky. Inak povedané, dedičstvo je potrebné odmietnuť  bezvýhradne a bezpodmienečne. Rovnako nie je prípustné, aby sa dedičstvo odmietlo iba sčasti (napr. len vo vzťahu k pasívam – dlhom poručiteľa).

Prípadné odmietnutie dedičstva je potrebné starostlivo zvážiť, pretože v zmysle zákona nemožno vyhlásenie o odmietnutí dedičstva odvolať (vziať späť). Uvedené pritom obdobne platí aj vo vzťahu k vyhláseniu, že dedič dedičstvo neodmieta.

 

Princíp reprezentácie

 

Vzhľadom na Vašu obavu ohľadom toho, že ak dedičstvo odmietnete, nastúpia na Vaše „dedičské“ miesto Vaše deti (vnuci a vnučky poručiteľa) je potrebné ozrejmiť právnu úpravu reprezentácie v tzv. prvej dedičskej skupine.

Prvá skupina zákonných dedičov je upravená v ustanovení § 473 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého platí, že:

„(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. “

Druhý odsek citovaného zákonného ustanovenia upravuje spomínaný princíp reprezentácie, ktorého podstata spočíva v tom, že dedičov môžu nadobudnúť aj potomkovia detí poručiteľa, teda poručiteľove vnuci či vnučky, a to za predpokladu, že z nejakého dôvodu nededia deti alebo dieťa poručiteľa.

Zákonná dikcia druhého odseku citovaného ustanovenia hovorí o „dieťati, ktoré nededí“. Pod túto zákonnú formuláciu možno zahrnúť potomkov detí poručiteľa, ktoré zomreli skôr ako poručiteľ, ale aj potomkov detí, ktoré síce poručiteľa prežili, avšak odmietli dedičstvo, sú nespôsobilé dediť, boli vydedené alebo sa na ne v zmysle zákona neprihliada. Na miesto týchto detí poručiteľa nastupujú ich potomkovia.

Ak teda dieťa poručiteľa odmietne dedičstvo, vylučuje tým z dedenia iba seba, nie však svoje deti (vnukov poručiteľa).

 

Dedenie nenarodeného, ale počatého dieťaťa (nasciturus)

 

Pokiaľ uvažujeme o dedení poručiteľových vnukov a vnučiek, pre úplnosť je potrebné ozrejmiť aj  dedičskú spôsobilosť tzv. nascitura (počatého, ale zatiaľ nenarodeného dieťaťa).Právna subjektivita nascitura, a tým aj spôsobilosť byť dedičom, je podmienená tým, že sa dieťa narodí živé (k tomu pozri ustanovenie § 7 ods. 1 druhá veta Občianskeho zákonníka).

Predpokladom dedenia nascitura je, že k jeho počatiu došlo ešte pred poručiteľovou smrťou, že sa počaté dieťa aj skutočne narodí živé a že pochádza od zomretého poručiteľa, resp. od jeho potomka (ak ide o prípad dedenia vnuka, resp. pravnuka).

V dedičskom konaní nie je možné pokračovať, kým sa dieťa, t.j. predpokladaný dedič, nenarodí. Dedičstvo sa nadobúda momentom smrti poručiteľa. Pri fyzickej osobe preto postačuje, aby aspoň na krátky čas prežila poručiteľa. Pri počatom dieťati ide o to, aby sa narodilo živé, a to aj po smrti poručiteľa.

 

Záver

 

Vo vzťahu k Vašej otázke si dovoľujem skonštatovať, že ak uvažujete o odmietnutí dedičstva, je potrebné počítať s tým, že dedičstvo by mali odmietnuť nielen poručiteľove deti, ale aj jeho vnuci a vnučky. V tomto prípade však bude potrebné zabezpečiť pre právne úkony realizované maloletými schválenie súdom.

Čo sa týka bývalých manželiek poručiteľa, tieto nebudú povolané dediť, pretože manžel/manželka poručiteľa je dedičom len vtedy, ak manželstvo existovalo v čase smrti poručiteľa, čo však nie je tento prípad, keďže poručiteľ bol dvakrát rozvedený.

Z praktického hľadiska odmietnutím dedičstva nevyriešite komplexne situáciu ohľadom exekučne zaťaženého podielu na nehnuteľnosti, ktorý patril poručiteľovi. V tomto smere by bolo vhodné skôr uspokojiť nároky oprávneného v exekúcii.

 

Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať : môžem sa vzdať dedičstva po rodičoch ak ešte žijú? A ak áno, ako. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 04.09.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že za života vašich rodičov ako budúcich poručiteľov sa nemôžete platne vzdať dedičstva ani toto odmietnuť a to z jednoduchého dôvodu : rodičia žijú a z právneho hľadiska žiadne dedičstvo neexistuje.

Ide o to, že rodičia za svojho života môžu so svojim majetkom nakladať podľa svojho uváženia /napr. darovať, predať, zameniť a podobne/ a teda v súčasnosti nie je isté, či tento stav, aký je dnes bude aj v deň ich úmrtia.

Vy ako prípadný budúci dedič nemôžete sa vzdať niečoho, čo bude až v budúcnosti /§ 574 Obč. zákonníka/. Dedičstvo ako majetok, ktorý bude predmetom dedenia vzniká až smrťou osoby, ktorá je vlastníkom tohto majetku.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, sme manželia bez detí, keď jeden z nás zomrie, kto bude dediť? Máme netere a synovcov, v akom pomere budú dediť s manželkou alebo naopak?

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 19.08.2022)

Dobrý deň,

 

pokiaľ jeden z manželov zomrie a ide o bezdetné manželstvo a nie je ani zriadený závet, potom sa bude dediť podľa druhej dedičskej skupiny (kam netere a synovci nepatria). Platí, že ak nededia poručiteľovi potomci (keďže deti nemáte), dedí v druhej skupine (1) manžel, (2) poručiteľovi rodičia a (3) ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

 

Hoci nepoznám bližšie okolnosti Vašej veci, predpokladám, že dediť bude len pozostalý manžel/manželka.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som poradiť ohľadom dedenia. Švagor zomrel pred rokom, mal jedno dieťa a dlh v zdravotnej poisťovni, žiadny iný majetok nemal. Dieťa sa dedičstva vzdalo. Pol roka po švagrovi zomrela jeho matka. Má jeho dieťa nárok na dedičstvo po jeho matke, ak sa už raz vzdalo dedičstva?

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 29.07.2022)

Dobrý deň,

 

vzdanie sa dedičstva (resp. odmietnutie dedičstva) sa vzťahuje len na to dedičské konanie, v ktorom sa takýto úkon zrealizoval. Z Vášho opisu mi vyplýva, že dieťa sa vzdalo dedičstva po otcovi. Neskôr po otcovi zomrela matka tohto otca (stará mama dieťaťa). Po nej sa vykoná dedičské konanie, kde dedičom v prvej dedičskej skupine bude vnuk/vnučka, v zmysle princípu dedičskej reprezentácie.


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
tiež mám exekúcie a priateľ mi zanechá byt. Pravdepodobne oň prídem. Neviem ako pokračovať, či byt radšej neprepísať na môjho syna. Danica

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 19.05.2022)

Dobrý deň, z otázky nevieme, či priateľ zomrel a byt bude predmetom dedenia, kde vás ustanovil ako závetného dediča alebo priateľ žije a chce vám darbvať byt. Vy máte exekúcie /nepíšete výšku dlhov/.
Z dôvodu nejasnosti otázky uvádzame nasledvné odpovede :

1./ Ak by ste mali zdediť byt, nemlžete v rámci dedičského konania byt ponechať na syna, lebo syn nebude účastníkom dedičského konania.

2./ Ak by vám mal byť byt darovaný za života, nie je právny dôvod dar odmietnúť. Odpoveď na otázku či exekútor môže siahnúť na byt a byt by bol predaný v exekučnom konaní, odpoveď závisí od toho aká je výška pohľadávky v dedičskom konaní a či predmetný byt bude vašim trvalým bydliskom. Pokiaľ ide o dlhy v exekučnom konaní, ak sú tieto menšie ako 2000 €, odporúčam podať u súdneho exekútora žiadosť o splátky v zmysle exekučného poriadku.

Keďže v otázke chýba viacero údajov a opis skutočností, ktoré sú podstatné pre zodpovedanie otázky odpúorúčam kontaktovať advokáta na konzultáciu, aby našiel pre vás najlepšie riešenie. Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať. Keď dieťa odmietne dedičstvo po otcovi, môže následne dediť po jeho otcovi? Ďakujem. Timea

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 03.04.2022)

Dobrý deň, v otázke sa pýtate, či dieťa môže odmietnúť dedičstvo po svojom otcovi. Zrejme otec mal len dlhy a žiaden aktívny majetok. Uvádzame, že odmietnutie dedičstva znamená, že dedič, ktorý dedičstvo odmietol ako keby sa smrti poručiteľa nedožil a následne veritelia od tohto dediča nemôžu vymáhať žiaden dlh poručiteľa. ďalej pre odmietnutie dedičstva platí, že ak by v budúcnosti sa našiel ďalší majetok, ktorá by teraz nebol predmetom dedenia, dedič, ktorý dedičstvo teraz odmietne, sa nemôže v budúcnosti domáhať nároku na tento novopobjavený majetok. Uvádzame tiež, že podľa § 466 Obč. zákonníka platí, že "k odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva." To len pre Vašu informáciu.

Ak by došlo k dedeniu po otcovi terajšieho poručiteľa, terajšie odmietnutie dedičstva dediča po terajšom poručiteľovi - otcovi, neznamená, že nemôže dediť po otcovi terajšieho poručiteľa.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Mám so súrodencami dedičské konanie. Keďže ide iba o dedenie dlhov všetci sa chcú vzdať dedičstva. Ja kvôli dlhu idem do bankrotu. V prípade, že sa nevzdám dedičstva budú do bankrotu spadať aj dlhy zdedené. Ide iba o to, aby dedičstvo neprevzali deti. Michaela

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 19.03.2022)

Dobrý deň,
v ptázke uvádzate, že máte mať dedičské konanie, pričom poručiteľ zanechal len dlhy, teda žiadne aktíva. Uvádazate ďalej, že máte aj iné dlhy.

Vy ako dedič nie ste povinnný dlhy v dedičskom konaní prijať, ale je Vašim oprávnením dedičstvo v celosti odmietnúť. Dedičstvo nemá byť pre dediča záťažou a ak dedičstvo odmietnete, nikto od Vás nemôže požadovať, aby ste dlhy poručiteľa splatili. Keďže Vy ste dedičom a dedičstvo odmietnete, dlhy nemôžu prejsť na Vaše deti, lebo oni dedičmi nie sú a to aj v prípade, že by ste dedičstvo odmietli.

Ak by Vás kontaktovali veritelia poručiteľa, nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Mám otázku ohľadom dedičstva. Môj otec už nežije a mama by zanechala mne a mojim súrodencom len dlhy a exekúcie (žiaden majetok). Je možné sa takéhoto dedičstva zrieknuť, alebo tým riskujem, že by dedičstvo prešlo na moje deti?
Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 21.02.2022)

Dobrý deň,
áno dedičstvo budete môcť odmietnuť. Tým, že dedičstvo odmietnete, tak na Vaše miesto v dôsledku zásady reprezentácie nastúpia Vaše deti. Tie budú musieť skrz zákonného zástupcu tiež odmietnuť dedičstvo, ale tento ich úkon bude musieť schváliť súd.

Ak by sa dedil iba drobný majetok a vysoké dlhy a nechcete ohroziť svoje deti, môžete dedičstvo prijať. Tým, že hodnota dlho vysoko prevyšuje hodnotu majetku sa uplatní ochrana podľa ustanovenia § 470 Občianskeho zákonníka. Podľa neho platí, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa iba do výšky hodnoty majetku, ktorý nadobudol. Tzn. že ak nadobudnete majetok v hodnote 1500,- €, ale dlhy sú vo výške 15.000,- €, tak za dlhy zodpovedáte iba do výšky 1.500,- €. Zvyšná časť dlhov nie je vymáhateľná.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
manželovi zomrela matka, dediči sú 4. Dedičské konania ešte len bude. Manžel chce svoje dedičstvo dať sestre. Bude musieť platiť nejaké poplatky? Ďakujem. Jana

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 17.02.2022)

Dobrý deň,vo Vami uvedenom prípade ide o tzv. vzdanie sa dedičstva, ktoré môže Váš manžel urobiť v prospech iného resp. ostatných dedičov a  to s povinnosťou výplaty alebo bez povinnosti výplaty, teda ako ustupujúcemu dedičovi mu bude alebe nebude vyplatená finančná náhrada. Je to vec dohody so sestrou Vášho manžela.
Notár v takomto prípade potrebuje riadny doklad ktakému vzdaniu sa dedičstva keďže ide o závažnú vec. List notárovi obyčajne nestačí. Notári to najčastejšie riešia formou splnomocnenia jedného dediča druhým. Toto splnmocnenie sa založí do dedičského spisu. Podpis by mal byť úradne overený (notári to vyžadujú). V splnomocnení sa priamo treba dohodnúť, že všetky trovy spojené s dedičským konaním bude znášať a uhrádzať splnomocnená sestra.

V dedičskom konaní sa platí odmena notára a súdny poplatok za prejednanie dedičstva.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, či môžem zdediť dlhy po otcovi, ak nemá žiadny majetok a nebývame spoločnej domácnosti už 17 rokov.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 10.02.2022)

Dobrý deň, 

zákon hovorí, že pokiaľ poručiteľ po sebe nezanechá žiaden majetok, súd konanie zastaví. Z uvedeného vyplýva, že nie je možné zdediť iba dlhy. Rovnako tak obdobne to platí v prípade, ak poručiteľ zanechá po sebe majetok nepatrnej hodnoty alebo majetok, ktorý nedosahuje ani výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa. V takomto prípade súd môže takýto nepatrný majetok vydať tomu, kto sa postaral o pohreb zomrelého a konanie zastaví. Pokiaľ by ten, kto sa postaral o pohreb nesúhlasil s prevzatím majetku alebo ak by súd nezistil osobu, ktorá sa o pohreb poručiteľa postarala, súd uvedený majetok prejedná ako dedičstvo. V takomto prípade však platí, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva. To znamená, že na dediča neprechádzajú všetky dlhy poručiteľa a nie je za ne zodpovedný. Taktiež platí, že dedič môže dedičstvo odmietnuť v zákonom ustanovenej lehote. Čo sa však týka odmietnutia, tak platí, že odmietnuť dedičstvo možno len ako celok, t.j. ako majetok, tak aj dlhy. Nemožno odmietnuť dedičstvo iba v časti. Ak dedič odmietne dedičstvo, potom vôbec nededí. Na jeho miesto nastúpia jeho potomkovia. 

Čo sa týka skutočnosti, že s otcom 17 rokov nebývate v jednej domácnosti, táto nemá za následok automatické vylúčenie z dedenia po Vašom otcovi. Vylúčiť z dedenia Vás ako potomka môže len sám poručiteľ a to prostredníctvom listiny o vydedení. Ak takúto po sebe nezanechá, avšak zanechá po sebe nejaký majetok, t.j. nielen dlhy, budete ako potomok dediť. 


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Mám zlý zdravotný stav, som na invalidnom dôchodku a mám exekúcie. Majetok nemám. Je možné, aby moje deti odmietli dedičstvo?

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 12.01.2022)

Dobrý deň,
podľa  ust. § 463 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že dedič môže dedičstvo po poručiteľovi odmietnuť a to buď ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Takéto vyhlásenie o odmietnutí dedičstva je nevyhnutné, aby dedič urobil v zákonnej lehote, ktorá je jeden mesiac. Začína plynúť odo dňa, keď bol dedič súdom (notárom) upovedomený o práve dedičstvo odmietnuť ako aj o následkoch odmietnutia dedičstva. Čo sa týka samotného odmietnutia, toto musí byť urobené bez podmienok a bez akýchkoľvek výhrad. Dedičstvo je však možné odmietnuť len ako celok. To znamená nielen dlhy, ale aj majetok poručiteľa. Nie je možné, aby dedič zdedil nejakú časť majetku a dlhy by nezdedil žiadne. Súčasne platí, že ak už raz dedič dedičstvo po poručiteľovi odmietol, nie je možné takéto jeho vyhlásenie následne odvolať. Dôsledkom toho je potom stav, že dedič, ktorý dedičstvo odmietol, už po poručiteľovi nededí. Pokiaľ by ste však po sebe zanechali nejaký majetok a Vaše deti by dedičstvo po Vás nechceli ako celok odmietnuť, prichádza do úvahy ešte uzavretie dohody dedičov s veriteľmi, že časť dedičstva vo výške dlhov by im prenechali na ich úhradu.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať 30 dňová lehota na odmietnutie dedičstva sa ráta odo dňa, kedy budem prvýkrát predvolená k notárovi ohľadne prejednania dedičstva? On mi tam oznámi možnosť prijatia odmietnutia alebo iné možnosti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 29.11.2021)

Dobrý deň,

lehota na odmietnutie dedičstva Vám začína plynúť odo dňa, keď budete notárom upovedomená o dedičskom práve a práve dedičstvo odmietnuť vrátane s tým spojenými následkami. Notár Vás o tomto práve môže upovedomiť buď písomne (listom doručujúcim prostredníctvom pošty), alebo aj ústne priamo na dedičskom pojednávaní. Od momentu doručenia, alebo ústneho upovedomenia začína plynúť jednomesačná lehota na odmietnutie dedičstva.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
manžel ma veľmi zlý zdravotný stav. Ako manželia mame všetok majetok spoločný. Manžel ma dlhy v Sociálnej poisťovni. Potrebujem prosím poradiť. Je lepšie ak spise závet a všetok majetok, teda aj dlhy ostanú mne alebo potom deti, ktoré sú tiež dediča sa vzdajú dedičstva? Chcem zamedziť tomu, aby deti nemuseli splácať po ňom dlhy. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 25.10.2021)

Dobrý deň,
ak spíše závet, v ktorom opomenie deti, môžu platnosť takého závetu napadnúť. Ak je cieľom, aby ste všetko zdedili iba Vy a oni s tým súhlasia a viete, že neplatnosť závetu nenapadnú, môže spraviť závet. Ak by sa však jeho zdravotné problémy týkali duševného spektra, mohol by byť právny úkon neplatný. 

Rovnako však cieľ dosiahnete aj odmietnutím dedičstva. Tam je jediným rizikom, že ak niektoré dieťa má deti, tieto nastúpia namiesto nich ako dedičia svojich rodičov. V takom prípade je lepšou alternatívou závet, ktorého platnosť deti nenapadnú.


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
ak mám exekúciu a mal by som po rodičoch dediť polovicu bytu, druhú polovicu dedí brat, môžem dedičstvo odmietnuť? Ladislav

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 06.10.2021)

Dobrý deň,
ak ste v exekučnom konaní, odmietnutie dedičstva nie je riešením.

V zmysle ust. § 61c/ exek. poriadku platí, že "povinný po doručení upovedomenia o začatí exekúcie musí obmedziť svoju činnosť na uskutočňovanie bežných právnych úkonov v rozsahu, v ktorom to od neho možno spravodlivo požadovať, s ohľadom na výšku a význam vymáhaného nároku."

V zmysle cit. zák. ustanovenia tiež platí, že za bežný právny úkon sa nepovažuje okrem iných aj uskutočnenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia, čo vo Vami uvedenom prípade je. AK by ste odmietli dedičstvo v zmysle ust. Obč. zákonníka potom sa na Vás hľadí, ako keby ste sa smrti otca ani nedožili. Následne exekútor pri odmietnutí dedičstva by sa mohol oprávnený ve xek. konaní domáhať toho, aby v podstate brat uhradil pohľadávku vymáhanú v exekučnom konaní a to z toho, čo z Vášho majetku ako povinného ušlo v exekučnom konaní.

Podľa ust. § 61d/ ods. 2 exek. poriadku platí :

"Nakladanie s majetkom v rozpore so zákazom podľa odseku 1 nemá vplyv na platnosť právneho úkonu. Takýto právny úkon je však voči oprávnenému neúčinný a nárok oprávneného môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať, ak ide o nakladanie s majetkom v prospech osôb podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ktoré o prebiehajúcej exekúcii vedeli alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti museli vedieť."

Riešením je, aby ste dedičstvo prijali v celom rozsahu. Ďalšou možnosťou je, aby ste sa vzdali dedičstva v prospech brata a to s tým, že Vám ako ustupujúcemu dedičovi vyplatil dedičský podiel 1/2 podielu na byte v súčasne dohodnutej lehote po právoplatnom skončení dedičského konania.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať môj otec zomrel v roku 2009, zostali po ňom dlhy, ale aj majetok v tom čase, keď zomrel som bola ja aj moji traja súrodenci maloletý. Dlhy nám po ňom zostali vo výške 11200 €. Moja otázka znie, že ak sme boli maloletý mohli nám tie dlhy narastať o úroky z omeškania ? Keďže sme to platiť nevedeli, pretože sme navštevovali školu. Teraz sú tie dlhy oveľa vyššie. Za skorú odpoveď vopred ďakujem. Kristína

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 10.09.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že otec zomrel v roku 2009, ako dedičia ste boli maloleté deti, dlh v čase úmrtia bol 11200 €.
Dnes máme 10.9.2021.

V roku 2009 platil Občiansky súdny poriadok, kde pre schválenie právneho úkonu maloletého bol potrebný súhlas súdu. V zmysle ust. § 470 Obč. zákonníka platného aj v roku 2009, platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Uvedené zákonné ustanovenie jasne stanovuje zodpovednosť dediča za primerané náklady spojené s pohrebom a za poručiteľove dlhy. V otázke neuvádzate, či vo veci v čase úmrtia Vášho otca bol vydaný nejaký rozsudok, platobný rozkaz, či bolo vedené nejaké exek. konanie. Ak rozsudok alebo platobný rozkaz, prípadne iný exek. titul neboli vydané, potom už uplynula aj premlčacia doba na vymáhanie dlhu, ktorý existoval v roku 2009.

Rovnako nepíšete v otázke, či teraz Vás oslovil veriteľ s výzvou k úhrade dlhu. Ak by Vám teraz došla nejaká výzva, odporúčame nič nepodpisovať, neuznávať dlh, nepodpisovať uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

Vo veci odporúčame kontaktovať prísl.okresný súd v mieste trvalého bydliska otca v čase úmrtia, ako aj Váš súd podľa miesta trvalého bydliska, či voči Vášmu otcovi alebo Vám ako dedičom bol podaný nejaký návrh na súd a to ešte za obdobie žitia Vášho otca až doteraz. Ak žiadny návrh na súd nebol podaný, nič neuhradzujte.

Pokiaľ ide o premlčanie platí ust. § 113 Obč. zákonníka :

"Ak ide o práva osôb, ktoré musia mať zákonného zástupcu, alebo o práva proti týmto osobám, premlčanie nezačne, dokiaľ im nie je ustanovený zástupca. Už začaté premlčanie prebieha ďalej, avšak sa neskončí, dokiaľ neuplynie rok po tom, keď bude týmto osobám ustanovený zákonný zástupca alebo keď prekážka inak pominie."

 Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že premlčacia doba plynula aj počas Vašej veku ako maloletých /teda do dosiahnutia 18 rokov veku/, avšak premlčacia doba neskončila skôr ako jeden rok po dosiahnutí plnoletosti.

Odporúčame vo veci kontaktovať advokáta, prípadne opýtať sa v našej poradni po uvedení podrobností týkajúcich sa dlhu otca /kedy vznikol, či bol vydaný plat. rozkaz, rozsudok a pod./. Bez porady s advokátom nič neuhradzujte.

 

 

 

 

 


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či ak odmietnem dedičstvo, keďže môj otec mal dlhy a my sme nemali blízky vzťah ako zabrániť tomu, aby tie dlhy z odmietnutého dedičstva prešli na moje deti, keďže ich chcem chrániť a nemám záujem do budúcna, aby riešili situáciu za môjho otca. S pozdravom Lukáč.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 21.07.2021)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné ozrejmiť si pojem odmietnutie dedičstva.

Odmietnutie dedičstva znamená, že dedičstvo neprijmete, a to ako aktíva, tak aj pasíva, a teda nebudete dediť a ani zodpovedať za dlhy Vášho otca, ktoré na dedičov prechádzajú úmrtím poručiteľa. Z hľadiska ust. Obč. zákonníka odmietnutie dedičstva v podstate znamená, ako keby ste sa smrti poručiteľa ani nedožili. Na Vaše miesto ako dedičia, ktorý odmietne dedičstvo neprichádzajú Vaše deti.

Podľa ust. § 463 a nasl. Obč. zákonníka pre odmietnutie dedičstva platí :

"Odmietnutie dedičstva
§ 463
(1) Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.
(2) Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje.
§ 464 : Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť.
§ 465 : Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť.
§ 466 :K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva.
§ 467 : Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta.
§ 468 : Na neznámeho dediča alebo na dediča, ktorého pobyt nie je známy, ktorý bol o svojom dedičskom práve upovedomený vyhláškou súdu a ktorý v určenej lehote nedal o sebe vedieť, sa pri prejednaní dedičstva neprihliada. Jeho opatrovník nemôže vyhlásenie o odmietnutí či neodmietnutí dedičstva urobiť."

Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec zomrel a keď ja by som chcela odmietnuť dedičstvo, tak sa chcem opýtať či by som ja musela splácať alebo nemusela jeho dlhy exekúcie alebo iné dlhy, pohrebnú službu tiež riešil obecný úrad čo splýva do dedičského konania Ale ja sa chcem vzdať, otca som nepoznala dlhé roky nežila som s ním,tak neviem ako to je keď on by mal dlhy a ja by som sa zriekla dedičstva či na mňa tie dlhy neprejdú.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 24.01.2021)

Dobrý deň,
v zmysle ust. § 470 Obč. zákonníka platí, že ak dedičstvo odmietnete, nie ste povinná platiť žiadne dlhy, ktoré by prípadne na Vás mohli prejsť, a nikto od Vás ani nemôže žiadať, aby ste ich uhradili, bez ohľadu na to či vo veci dlhov otca bol vydaný nejaký rozsudok, alebo je vedené exek. konanie. Uvedené sa týka aj nákladov na pohreb, ktoré tiež nie ste povinná hradiť.

Podľa Obč. zákonníka platí :

"Odmietnutie dedičstva
§ 463
(1) Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.
(2) Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje.

§ 464 : Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť."

 


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Zomrela mi mamka, o 10 dní otec, nevlastnil nič rod. dom. Daroval pred 10 rokmi mne aj bratovi, druhý dom predal mojej dcére asi pred dvoma rokmi, ale s podmienkou, že bude bývať v jednej izbe a teraz keď sme upratovali tak sme zistili že ma samé dlhy, bol gembler, všetko prehral, neviem čo s tým. Prosím o radu.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 09.12.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že otec poručiteľ ku dňu úmrtia nebol už vlastníkom žiadneho majetku a zistili ste, že mal len dlhy, o ktorých ste nevedeli.

V dedičskom konaní môžete dedičstvo ako celom odmietnúť v súlade s ust. § 463 a nasl. Obč. zákonníka :

" § 463 :
(1) Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.
(2) Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje.
§ 464 :
Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť.
§ 465 : Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť.
§ 466 : K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva.
§ 467 : Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta."

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že ak v dedičskom konaní odmietnete dedičstvo ako celok, tým pádom nebudete zodpovedať za dlhy Vášho otca - poručiteľa. Následne veritelia nemôžu od Vás vymáhať dlhy otca. Uvedené sa týka aj prípadných dlhov, ktoré sú predmetom exek. konania. Ak dedičstvo odmietnete a následne by sa našiel nejaký otcov majetok (často sa zistí dlho po úmrtí poručiteľa, že bol vlastníkom neprededených pozemkov napr. po svojich rodičoch), potom v prípade odmietnutia dedičstva sa odmietnutie bude týkať aj týchto v budúcnosti objavených majetkov, napr. pozemkov.

Ak by Vás kontaktovali veritelia Vášho neb. otca, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Veľmi by som Vás chcela poprosiť o radu ako postupovať.
Blíži sa nám dedičské konanie po ockovi kde sme 4 dediči : mami a 3 sestry. Ja a druhá sestra sa chceme vzdať dedičstva v prospech maminy, ale 3 sestra s tým nesúhlasí a chce písať na seba.
Ja chcem dedičstvo nechať na mamine lebo ma naň najväčší nárok a za druhé kvôli tomu, že mám po exmanželovi veľmi veľké dlhy a nerada by som, aby ostal zadlžený maminkin majetok. Ako v tejto situácii postupovať ? Každú chvíľku by nám mal prísť termín prvého stretnutia /pojednávania. Vopred Vám ďakujem za Vašu odpoveď a radu.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 23.06.2020)

Dobrý deň,

vo Vami uvedenom prípade platí pre dedenie v I. skupine dedičov platí ust. § 473 Obč. zákonníka :

" (1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Je oprávnením dediča rozhodnúť sa samostatne, či dedičstvo prijme, odmietne alebo sa vzdá svojho podielu na dedičstve. Uvedené sa samozrejme týka aj Vašej sestry, ktorá chce dedičstvo prijať, v čom jej nemôžete zabrániť a byt tak bude v podielovom spoluvlastníctve Dedenie nie je založené na princípe zásluhovosti.

V otázke uvádzate, že Vy ako dcéra poručiteľa chcete prenechať svoj podiel na dedičstve Vašej matke, a to z dôvodu, že Vaša mama má na toto dedičstvo najväčší nárok a Vy máte dlhy po bývalom manželovi. Nepíšete podrobnosti o dôvodoch a okolnostiach dlhov bývalého manžela, či je v týchto veciach vedené exekučné konanie a podobne, či na Vás prešli manželove dlhy titulom dedenia a pod.

Poznamenávame, že podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa nielen majetkom, ktorý nadobudol v dedičskom konaní, ale zodpovedá z hľadiska ceny svojim majetkom, avšak len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

Ďalej platí ust. § 61d/ exek. poriadku :

"Nakladanie s majetkom podliehajúcim exekúcii
(1) Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov.
(2) Nakladanie s majetkom v rozpore so zákazom podľa odseku 1 nemá vplyv na platnosť právneho úkonu. Takýto právny úkon je však voči oprávnenému neúčinný a nárok oprávneného môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať, ak ide o nakladanie s majetkom v prospech osôb podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ktoré o prebiehajúcej exekúcii vedeli alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti museli vedieť."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak by ste sa vzdali svojho podielu na dedičstve, nárok oprávneného v exek. konaní môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, t.j. aj predaj podielu na byte.

Základom pre posúdenie toho či prijať, odmietnuť alebo vzdať sa dedičstva vo Vašom prípade je z akého dôvodu hradíte dlhy bývalého manžela a posúdenie týchto súvislostí.


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň. Zomreli mi rodičia zostal po nich 1 izb. byt. Sme piati súrodenci. So sestrou sme uhradili všetky náklady na obidve pohreby žiadny iný zo súrodencov nám neprispel, aj keď sme piati súrodenci. Normálne prebehlo dedičske konanie kde nás notár neupozornil, že jeden z nás má exekútora. Ide o mladšieho brata, ktorý zatajil pri ded. konaní, že exekútora. Otázka znie môžme sa nejak brániť, a aby nám vyplatil nejakú časť z nákladov na pohreb. Ďalej sa nepodieľal, keď na byte boli vysoké nedoplatky na byte. On sa svojej čiastky nechce vzdať. Môžem aj ja od neho vymáhať dlhy, ktoré som zaplatila. Pohreby. Nedoplatky. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 16.06.2020)

Dobrý deň,
ako je Vám známe, podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí, že dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Platí súčasne, že ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

Uvádzame, že brat nie je povinný oznámiť Vám, že má dlhy, ktoré vymáha súdny exekútor.

Pre príklad výpočtu úhrady nákladov na pohreb uvádzame, že ak byt by mal v dedičskom konaní hodnotu napr. 50000 €, ktorý ste zdedili po 1/5 k celku, a náklady na pohreb boli napr. 5000 €, podiel brata na nákladoch na pohreb je 1000 €. Uvedené sa týka aj dlhov, ktoré prešli smrťou poručiteľa na Vás ako dedičov.

V prípade, že brat nebude ochotný uhradiť svoje podiely na dlhoch poručiteľov, potom máte možnosť podať žalobu na súd a následne návrh na exek. konanie, kde by ste mohli navrhnúť predaj jeho podielu na byte.

V prípade potreby právnej pomoci kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa Vás požiadať o radu ohľadom prijatia dedičstva. Moja momentálna situácia je taká, že sa nachádzam v exekučnom konaní. Po mojej mame mi zostane nehnuteľnosť a pozemok. Čo sa stane v prípade ak toto dedičstvo prijmem? Je možné, že exekútor mi siahne na túto nehnuteľnosť alebo pozemok? Je možné nejakým spôsobom toto dedičstvo posunúť na moje dedí, ktoré nie sú v exekučnom konaní ? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 09.02.2020)

Dobrý deň, z otázky nevieme usúdiť, či situácia ohľadom dedičstva je pre Vás aktuálna, teda či bude dedičské konanie. V otázke neuvádzate aký je zostatok dlhu v exekučnom konaní.   
Ak je odpoveď kladná, v dedič. konaní môžete dedičstvo odmietnúť len ako celok, potom sa na Vás hľadí akoby ste sa nedožili smrti poručiteľa a na Vaše miesto nastupujú Vaše deti ako vnuci poručiteľa.

Musíme však uviesť, že ak by ste dedičstvo odmietli za súčasnej situácie, že ste v exekučnom konaní, potom platí aj ust. exek. poriadku a to, že odmietnutie dedičstva, v podstate vzdanie sa majetkového prospechu nie je bežným právnym úkonom podľa § 61c/ exek.poriadku a to v tom smere, že "povinný po doručení upovedomenia o začatí exekúcie musí obmedziť svoju činnosť na uskutočňovanie bežných právnych úkonov v rozsahu, v ktorom to od neho možno spravodlivo požadovať, s ohľadom na výšku a význam vymáhaného nároku. Bežné právne úkony inej fyzickej osoby ako podľa odseku 2 sú tie právne úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie jej bežných životných potrieb, ako aj bežných životných potrieb tých, voči ktorým má fyzická osoba vyživovaciu povinnosť.
Za bežný právny úkon sa na účely tohto zákona nepovažuje najmä
a) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
c) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti, prípadne ich zaťaženie právom tretej osoby,
d) uskutočnenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia."

Súčasne platí ust. § 61d/ exek. poriadku a to, že nárok oprávneného v exek. konaní môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať, ak ide o nakladanie s majetkom v prospech osôb podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ktoré o prebiehajúcej exekúcii vedeli alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti museli vedieť; t. j. oprávnený v exek. konaní by sa mohol domáhať predaja nehnuteľnosti v exek. konaní bez ohľadu na to, že ich vlastníkmi by boli Vaše deti z dôvodu, že ste dedičstvo odmietli.

Ak dedičské konanie nie je aktuálne /prepáčte, že takto píšeme, teda, že Vaša mama žije/ a máte obavy, že by ste prišli o majetok po Vašej mame v budúcnosti, je darovanie nehnuteľností za života Vašej matky v prospech Vašich detí možné. Ak sú deti maloleté, bude potrebný súhlas súdu na darovanie nehnuteľností v prospech maloletých detí.

Ak sú Vaše deti plnoleté, súhlas súdu nie je potrebný.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň.
Otec zomrel a zanechal po sebe 2 exekúcie. Nemal žiadny majetok, okrem 2 roli (na ktorých je viacej majitelov). Chcem sa spýtať ak dedičstvo odmietnem prechádzajú exekúcie na moje deti?
Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 28.01.2020)

Dobrý deň, ak odmietnete dedičstvo po Vašom otcovi, vplyvom zásady reprezentácia nastúpia do dedičského konania Vaše deti. Následne aj tieto deti budú môcť dedičstvo po ich starom otcovi odmietnuť. Tento právny úkon, ak sú deti ešte maloleté, bude musieť schváliť súd. Exekúcie na deti by prešli iba v tom prípade, ak by dedičstvo po starom otcovi prijali.


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, Vám prajem!

momentálne študujem na VŠ a chcel by som sa Vás spýtať, že ak poprípade by som stratil obidvoch rodičov, môžem sa vzdať celého dedičstva? Lebo moji rodičia majú len mínusy a nemajú žiadny majetok.

Vopred Vám ďakujem za Vašu odpoveď!

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 31.12.2019)

Dobrý deň. Náš právny poriadok pozná inštitút odmietnutia dedičstva. Ide o úkon dediča v dedičskom konaní, ktorý má za následok to, že osoba, ktorá je inak dedičom, nebude dediť nič. Odmietnutie dedičstva sa pritom musí vzťahovať tak na aktíva, ako aj pasíva, skrátka na dedičstvo ako celok (sčasti sa dedičstvo odmietnuť nedá). Okrem toho nesmie byť podmienené, nesmú sa k nemu pripojiť výhrady a musí sa vykonať v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Odmietnutie dedičstva sa musí zrealizovať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať.
Moja mama v piatok zomrela a nemala zaplatené dve posledné nájomné pani, ktorá jej prenajímala byt(jedno mesačne nájomné je 380 euro) ja jej syn som bol dnes odovzdať kľúče za byt a pani sa tohoto nájomného dožadovala. Problém je, že po mame nezostali žiadne peniaze na koľko mala finančne problémy (kvôli chorobe nemohla plnohodnotné pracovať ). Ja nezarábam tiež najlepšie a zháňam peniaze tiež od známych na pohreb na koľko je to drahé a nemám peniaze, aby som jej toto nájomné doplatil. Majiteľka bytu si odfotila môj občiansky a podľa všetkého podá trestné oznámenie. Môže majiteľka vyhrať a získať svoje peniaze. Ja sa na súde po pohrebe vzdám maminho majetku nakoľko mala skôr dlhy ako majetky. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 30.09.2019)

Dobrý deň,
predpokladáme, že vaša mama mala uzatvorenú riadnu nájomnú zmluvu podľa ust. Obč. zákonníka alebo zákonoa o krátkodobom nájme bytu. Ak bola zmluva uzatvorená podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu povinnosťou prenajímateľky bolo preukázať vašej mame, že si splnila registračnú povinnosť voči správcopvi dane (daňový úrad). 
Na odfotenie vášho OP nemala žiaden právny nárok.
K sume 380 € nepíšete či sa jedná len o nájomné, alebo aj poplatky za služby spojené s užívaním bytu (voda, elektrina, plyn, kúrenie a podobne). Uvádzame to z dôvodu, že z dôvodu právnej istoty ste mali spísať záznam o odovzdaní kľúčov od bytu, vrátane odpočtu meračov jednotlivých médií, keďže ešte neviete čo a či bude niečo predmetom dedičského konania.

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Ohľadom otázky uvádzame, že keďže tento dlh vznikol ku dňu úmrtia vašej matky, neplatťe nájomné a môžete prenajímateľku požiadať, aby si svoju pohľadávku uplatnila v dedičskom konaní.

V podaní trestného oznámenia jej zabrániť nemôžete, ale keďže vy ste sa nedopustili žiadneho trestného činu a naviac vaša mama zomrela, trestné oznámenie bude odmietnuté.
Pokiaľ ide o dedičské konanie, môžete dedičstvo ako aktíva, v celom rozsahu odmietnúť a následne nezodpovedáte a ani nie ste povinný hradiť žiadne dlhy za Vašu mamu.
V prípade, že by sa prenajímateľka bytu dožadovala napriek uvedenému súdnou cestou zaplatenia nájomného, úspešná nebude, keďže vy dedičstvo odmietnete a teda nebudete zodpovedať za žiaden dlh poručiteľky.

Ak by predmetom dedič. konania bol nejaký majetok, v prvom rade sa uhradzujú primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a až následne dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa, ktoré na neho prešli smrťou poručiteľa, všetko však len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

Pred skončením dedič. konania neuhradzujte žiadne dlhy, ktoré mala vaša mama.
V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Ďakujem za odpoveď, firma komunikuje bez problémov lebo chcú predĺžiť zmluvy s každým. A viem presne čo sa stalo nevyšiel im obchod a nemajú dostatočne prostriedky na vyplatenie. Čiže pre nich to je len oddialenie splatenia. Zmluva je uzatvorená na jeden rok 12. 10. 2019 je presne ukončenie, úrok bol 24% za rok. Myslíte si, že mám im jasne povedať, že s predĺžením zmluvy nesúhlasím a chcem všetky peniaze v presne stanovený dátum “v zmluve” na čas? Ak nebudú súhlasiť dať to na súd? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 23.09.2019)

Dobrý deň, nie je vašou povinnosťou súhlasiť s predĺžením splatnosti požičanej sumy a preto je riešením jasne uviesť - napísať, že s predĺžením splatnosti o ďalších 5 rokov nesúhlasíte s tým, že žiadate vrátiť požičané peniaze do 12.10.2019. Ak k úhrade nedôjde budete vec musieť riešiť cestou súdu podaním žaloby.

Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu, v ktorej veci by sme podali návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorý súd po splnení zákonných náležitostí vydá do 10 pracovných dní.

 


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Zdravím, mám uzatvorenú zmluvu s firmou o poskytnutí “pôžičky” na presne stanovený čas a za presný úrok. Nastala situácia, že to nebudú môcť splatiť spať a chcú predĺžiť zmluvu na 5 ďalších rokov bez úroku. Viem Vám poslať znenie aktuálnej zmluvy pre lepšie porozumenie. Otázka znie: právo je na mojej strane a môžem požadovať vrátenie a vyplatenie všetkých peňazí v stanovený dátum podľa zmluvy ? Firmu do krachu nechcú dať a ja peniaze chcem dostať na čas. Firma so mnou bez problémov komunikuje. Čiže môžem im “pohroziť” súdom alebo ako sa riešiš takéto situácie ?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 22.09.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Otázka pôžičky pre firmu, ktorá mala byť splatená v dohodnutej dobe vrátane úrokov a následné predĺženie splatnosti o ďalších 5 rokov je podľa nášho názoru postačujúca na to, aby ste s predmetným dodatkom k pôvodnej zmluve nesúhlasili. Aj keď neuvádzate dobu, na ktorú bola suma požičaná a jej následné predĺženie o ďalších 5 rokov by mohla byť signálom, že niečo nie je v poriadku.  To, že spoločnosť s Vami komunikuje bez problémov neznamená, že firma pôžičku v budúcnosti aj vráti.

O finančnom hospodárení spoločnosti si môžete nájsť informácie na stránke finstat.sk a to aj za predchádzajúce obdobie.

Je na Vašom zvážení či s predľžením budete súhlasiť alebo budete žiadať vrátenie požičaných peňazí zmierčou cestou prípadne vec postúpite na súd po uplynutí lehoty splatnosti podľa zmluvy o pôžičke, teda dátume, kedy mali byť požičané peniaze vrátené.

Možnosťou po zvážení všetkých okolností Vašich ako aj spoločnosti je to, aby bolo na zabezpečenie splatenia pôžičky zriadené záložné právo k nehnuteľnosti spoločnosti a to vo Váš prospech.

V prípade potreby nás kontaktujte.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja mama po smrti svojho manžela zdedila jeho majetok cez závet, ktorý zanechal. V uznesení o dedičstve sú vyčíslené majetky v hodnote zhruba 50. 000 Eur a dlhy 5,38 Eur (pohľadávka z osobného účtu v banke). Čistá hodnota dedičstva sa teda vyrátala z tohto sumáru. Dole v odôvodneni sa uvádza, že do súpisu pasív nebolo radených 5 pohladaviek v hodnote zhruba 10500 Eur (banky SLSP, VÚB a zdravotná positovna) a ďalej sa píše, že do zápisnice o pojednávaní mama vyhlásila, že uvedené pohľadávky neuznáva, nakoľko o nich nemala vedomosť. Otázka znie, ako tomu mám rozumieť, je mama povinná platiť prijatím dedičstva aj tieto pohľadávky alebo to znamená, že na seba tieto dlhy neprebrala?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 21.09.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. (2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedeného vyplýva, že vaša mama nesie len zodpovednosť za dlhy poručiteľa vo hodnoty majetku nadobudnutého dedením, zodpovedá za dlhy poručiteľa do výšky hodnoty majetku nadobudnutého dedením, teda nielen majetkom nadobudnutým dedením ale aj svojim majetkom do sumy 50.000 €.
Otázkou je len to, či predmetné dlhy už boli zo strany veriteľov vymáhané cestou súdu, prípadne je už vedená exekúcia a pod.
Odporúčame vám, ak by mamu kontaktovali veritelia a žiadali ju o úhradu, prípadne splátky alebo o uznanie záväzkov, aby ste sa poradili s advokátom keďže by mama mohla uhradzovať premlčaný dlh, teda bez porady s advokátom nech mama nič neuhradzuje.
V prípade potreby nás kontaktujte.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, píšem znova, nakoľko v súvislosti s odpoveďou sa mi v hlave vynorila jedna dosť podstatná vec. Jedna sa o to, že dom, v ktorom dcéra uvedenej osoby býva, vlastní jednu osminu práve jej matka. Päť osmín ma dcéra a po jednej osmine majú súrodenci danej osoby, ktorej možné dlhy som spomínala. Ak je možné odmietnuť dedictvo  iba ako celok, tým pádom by sa vzdala jednej osminy domu, v ktorom jej dcéra býva, nakoľko túto jednu osminu ma jej matka vo vlastníctve. Prešlo by tom vlastníctvo tejto jednej osminy na niekoho iného, napr. na jej súrodencov, ktorí majú v dome tiež po jednej osmine? V prípade, že by sa tejto jednej osminy domu vzdať nechcela, nakoľko v tom dome býva, tým pádom by mohla prijať dedičstvo len ako celom a tým pádom aj náklady spojené na jej pohreb a všetky dlhy, ktoré mať môže a nikto nevie, v akej výške. Je možné niekde zistiť, či ma dotyčná osoba dlhy? Dnes je možné si zobrať pôžičky u kadejakých nebankoviek a to by bolo asi dosť zložité, dopátrať sa, kde komu koľko dlží. Ak vôbec možné. Uvediem len príklad. Dedičstvo bude mať hodnotu aktív napr.10. 000 eur a môže mať dlhy 50. 000 eur. To znamená, že buď odmietne dedičstvo v hodnote 10. 000 a nebude mať zodpovednosť 50. 000 eur za dlhy, alebo prijme dedičstvo v hodnote 10. 000 ale bude mať zdedené dlhy 50. 000 eur? Vďaka moc krásne za všetku ochotu a drahocenný čas, moc si toho vážim.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 14.08.2019)

Dobrý deň, 
zistiť kde si osoba zobrala pôžičky nemôžete, lebo veriteľ  (banka, nebanková spoločnosť a pod.) nie je ani oprávnená Vám poskytnúť túto informáciu.

V prípade, že je už vedené exekučné konanie, možnosť je zistiť túto skutočnosť na stránke cre.sk prípadne na stránke https://obcan.justice.sk/poverenia/rozsirene-vyhladavanie.

Ohľadom dedenia dlhov platí ust. § 470  Obč. zákonníka :
"1/Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
2/ Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."


Ak by sme to aplikovali na Vašu otázku, v prípade, že by ste dedičstvo prijali a ktorého hodnota by bola 10000 €, potom Vaša zodpovednosť za dlhy poručiteľa bola len do výšky 10000 €.  Pred úhradou dlhov sa však odpočítanú primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa, ktoré by si obstarávateľ pohrebu uplatnil u dedičov, prípadne dedič, ktorý obstaral pohreb, by si tieto primerané náklady uplatnil v dedičskom konaní.

Ak by pohrebné náklady  boli v sume napr. 2000 €, potom zodpovednosť dedičov za dlhy poručiteľa by bola vo výške 8000 €, a nie v sume 50000 €, keďže hodnota dedičstva by bola vo výške 10000 €.
Ak by ste dedičstvo v hodnote 10 000 € odmietli, nenesiete žiadnu zodpovednosť za dlhy poručiteľa ani za náklady spojené s pohrebom. Teda žiadne dedičstvo, žiadna zodpovednosť za dlhy poručiteľa.

 


 


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem,
chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o radu v nasledujúcej záležitosti. Jedna sa o to, že mame v rodine osobu, ktorá zavrhla bezdôvodne celú rodinu, vrátane jedinej dcéry (chcela jej plne určovať život a to s jediným zámerom, aby sa mala dobre nie dcéra, ale jej matka, proste otras, je to dlhy príbeh, nebudem popisovať podrobne. ) Ide o to, že z počutia ľudí sa nám veľakrát dostávajú reči, ako si dobre žije, nadpomery, nakupovať chodí do luxusných obchodov a podobne. Je už na dôchodku, vôbec sa s ňou nikto z rodiny nekontakuje, nakoľko je to tak zlý človek, že každý, kto ju čo i len trosku pozná, drží sa od nej čo najďalej a ona sama rodinu ako som spomenula zavrhla, že žiadnu rodinu nepotrebuje. Častokrát mi napadá myšlienka, že, keďže si žije takým životom, akým žije, je to značne nadstandart. Pochybyjeme všetci o tom, že v skutočnosti ma aj finančne prostriedky na takýto život. Chcem sa preto spýtať, či sa nemusí obávať jej dcéra niečoho, keďže je jej jediné dieťa, ale nezdedila dlhy po vlastnej matke, ktoré vzhľadom na takýto život mať môže. Je možnosť sa nejako chrániť, dokedy jej matka ešte žije? Je predsa nemysliteľné, ale ona raz po nej zdedila jej dlhy. Existuje nejaká poistka alebo čokoľvek, čo by ju pred takýmto prípadným zadedenim jej dlhov ochránilo? Veľká vďaka mockrat.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 06.08.2019)

Dobrý deň, dcéra nezodpovedá za dlhy svojej matky počas jej života. 

V otázke sa pýtate na to, či existuje nejaká poistka ohľadom toho, aby dcéra za dlhy svojej matky nezodpovedala. Takáto poistka v zmysle poistnej zmluvy neexistuje, dôležité je to, aby dcéra nepodpísala  žiaden zmluvu, z ktorej by vyplývala to, že sa stáva spoludlžníkom alebo ručiteľom.

V prípade úmrtia matky ako poručiteľky dcéra v súlade s ust. § 463 a nasl. Obč. zákonníka má možnosť dedičstvo odmietnuť :

"Odmietnutie dedičstva

§ 463 :

(1) Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.

(2) Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje.

§ 464 : Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť."

Poznamenávame, že dedičstvo možno odmietnuť len ako celok, teda aktíva a dlhy poručiteľa.

 

Pre prípad, že by dcéra dedičstvo neodmietla, potom platí ust. § 470 Obč. zákonníka o zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa :

"§ 470

(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku. Manželovi zomrel otec zistili sme, že ma exekúciu, ktorú splácal a ešte musí platiť potom sme našli ešte, že si bral pôžičky 13 000e nevieme presne čo všetko ešte koľko ma dlhov ale po smrti manželky ma polovicu domu hodnota domu cca 10 000e(celý dom) čo bude lepšie zdať sa dedičstva alebo splácať dlhy ďakuje.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 31.07.2019)

Dobrý deň,

V zmysle ustanovenia § 470 ods. 1 OZ  zodpovedá dedič za poručiteľove dlhy iba do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. 

Dedenie dlhov po poručiteľovi nie je absolútne a je teda limitované výškou ceny nadobudnutého dedičstva. Uvedené ustanovenie má teda zásadný právny význam z pohľadu ochrany dedičov, pretože zákon je nastavený tak, aby sa postavenie dediča v dôsledku dedenia nezhoršilo.

Skutočnosť, či je vo vašom prípade lepšie vzdať sa dedičstva alebo splácať dlhy závisí od bližších informácii vášho prípadu, najmä dôležitá bude presná výška dlhov poručiteľa.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Prosím o radu mám brata čo žije v Čechách ma len samé dlhy, keď zomrie ak preberiem urnu z jeho pozostatkami tak preberám aj jeho všetky dlhy. Je to pravda ? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 27.06.2019)

Dobrý deň, 

ak by nastala tá okolnosť ako uvádzate v otázke, že by ste prevzali urnu s telesnými pozostatkami, neznamená to, že preberáte aj dlhy po poručiteľovi.

Podľa ust. nášho Obč. zákonníka platí, že dedič môže dedičstvo odmietnuť, ale len ako celok, teda aktíva a pasíva bez akýchkoľvek podmienok (citujeme) :

"§ 463 : 

(1) Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.

(2) Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje.

§ 464 : Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť."

Odmietnutie dedičstva v podstate z právneho hľadiska predstavuje to, ako keby ste sa smrti poručiteľa nedožili.

Len poznamenávame, že ak by ste boli dedičom a dedičstvo by ste prijali, potom podľa ust. § 470 Obč.  zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu." 

Pre vysvetlenie uvádzame, že ak by ste aj neboli zákonným dedičom po bratovi a zariadili by ste pohreb, zo zákona máte nárok na úhradu primeraných pohrebných nákladov od dedičov.

Obdobná právna úprava platí aj v Českej republike. 


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Ako to je, keď mojej priateľky mama sa chce vzdať dedičstva po otcovi, pretože mal dlhy ale ja s priateľkov by sme chceli tie dlhy aj s majetkom a chcel by som, aby všetko prešlo na mňa aj dlhy aj majetok môžem ísť namiesto priatelkinej mami na dedičské a zdediť všetko ja?

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 06.06.2019)

Dobrý deň, mama Vašej priateľky sa nemôže vzdať dedičstva vo Váš prospech, lebo nie ste účastníkom dedič. konania a to ani vtedy keby ste ju v dedič. konaní zastupovali.

Môžete s dedičmi uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve, s tým že po skončení dedič. konania uzatvoríte zmluvu o prevode dedičstva.

K prevzatiu dlhov budete potrebovať súhlas veriteľov.

Na spísanie zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

1. Otec s mamou mali pohľadávku voči plynárňam z roku 2008, ktorú plynárne predali vymáhačskej firme. Konal sa okresný súd v roku 2008, ktorý prisúdil zaplatiť otcovi i mame spoločne a nerozdielne istinu rôzne úroky a poplatky (bol to ich spoločný dlh, no dlh vznikol po ich rozvode)

2. Mama sa odvolala 2017, otec v čase lehoty na odvolanie zomrel

3. Vymáhačská firma, vlastník pohľadávky dala v tomto roku 2019 nové podanie na okresný súd, kde žiada, aby dedičov nás doplnili do konania (dedičstvo sme prijali) Proti uzneseniu, ktoré súd vydal vraj nie je možné odvolanie iba sťažnosť.

Otázka1:

Existuje vzhľadom na bod 2 nejaká možnosť, aby sme navrhli v sťažnosti súdu a mali šancu uspieť ako nebyť pokračovateľmi účastníkmi konania za otca?

Otázka 2: Súd ma za preukázané, že otec zomrel skôr ako sa konanie (odvolacie) skončilo pričom ide o majetkoý spor. Pôvodné to bolo aj na exekúcii, no namietli sme, že exekúcia nebola právoplatne začatá, a že exekúcie sú do 2000 eur podľa nového zákona neprípustné tak to vymáhačská firma podala znova na súd v 2019 Od exekútora neprišla žiadna odpoveď, že by bola exekúcia zastavená podanie o návrhu o zastavení mu bolo adresované doporučeným listom ako chcel, no ako sa vo veci koná exekútor 6 mesiacov cca neodpovedal a teraz prišiel tento navrh na súd od vymáhačskej firmy majiteľa pohľadávky. Okresný súd v roku 2008 návrh vymáhačov v časti istiny 1300 eur zastavil a určil úrok cca 600 a 200 trovy do 3 dni od právoplatnosti rozsudku Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 04.06.2019)

Dobrý deň,

Vašou prvou otázkou sa zaoberá Civilný sporový poriadok, ktorý uvádza, že v prípade smrti jednej zo strán do konania vstupuje jeho nástupca, a keďže ste po nebohom dedili, tak vstupujete do jeho práv a povinností, a taktiež do sporového konania. Vy môžete dediť majetok po poručiteľovi a taktiež aj Vaša mama, avšak spolu s tým na seba preberáte aj poručiteľove záväzky, čiže dlhy. 

§ 63 zákona č. 160/2015 Z.z. civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov pojednáva o tom, že ak strana zomrie počas konania, t. j. skôr ako sa konanie skončí, tak je na uvážení súdu podľa povahy sporu, či bude pokračovať. Pokračovať v spore bude s dedičmi strany. 

Informácie o zastavení exekúcie by Vám mal poskytnúť exekútor, ktorý bol poverený a začal exekučné konanie na základe návrhu na začatie exekučného konania. 

Na základe informácií, ktoré ste nám poskytli, sa bude pokračovať s dedičmi v konaní. Súd by konanie zastavil jedine vtedy, ak by dedičia alebo žiadny nástupca neexistoval, keďže strana (zosnulý) stratil procesnú subjektivitu. 

Nakoľko však ide o pohľadávku z roku 2008 a písali ste, že súd už konal, je možné, že by bola pohľadávka premlčaná. Ak už v minulosti súd rozhodol o nejakom nároku a je to právoplatné, tak nie je mozné, aby sa o tom istom opäť konalo. Z Vašej otázky mi ale nie je úplne všetko jasné, preto Vám dokážem dať len takúto odpoveď. 

 


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ak moja svokra má exekúcie, lebo neplatila zdravotnú poisťovňu ako to je, keď zomrie prejdú exekúcie na jej deti ? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 22.05.2019)

Dobrý deň,  podľa ust. § 470 a nasl. Obč. zákonníka platí :

„(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

§ 471

Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.

(2) Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzvalo, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná."

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva, t. j. : ak by predmetom dedičského konania nebol žiaden majetok, dedič nemôže zodpovedať ani za dlh poručiteľa a dedič nie je povinný ho hradiť. 

Zjednodušene povedané, nemusíte sa obávať toho, že by ste zdedili iba poručiteľove dlhy. Ako už vyplýva zo spomenutého zákonného ustanovenia, v dedičskom konaní nemôžete po poručiteľovi zdediť tie dlhy, ktoré by prevyšovali cenu nadobudnutého dedičstva.

 

 

 


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám prosbu ohľadom dedičstva po otcovi som zdedil účet v banke, na ktorom nie je nič okrem debetu. Otec nemal nič, žiadny majetok ani peniaze. Chcem sa len opýtať, či má banka právo odo mňa žiadať vyplatiť ten debet.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 08.04.2019)

Dobrý deň, v rozhodnutí o dedičstve musí byť uvedené čo všetko ste zdedili a rovnako hodnota dedičstva. Ak ste nezdedili nič iné a hodnota dedičstva je nulová, resp. záporná nakoľko ste zdedili iba tento dlh, nemôže od Vás banka žiadať jeho vyplatenie. Podľa § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí: "Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.". Iba ak ste v dedičstve nadobudli nejaký majetok, hodnotu, zodpovedáte do výšky tejto hodnoty za otcove dlhy a teda aj za debet na účte. Dedič má právo aj odmietnuť dedičstvo. To by som Vám odporúčal, ak nemá žiadnen majetok.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, dostali sme na Vás odporúčanie, že by ste nám mohli poradiť. Píšem aj za vlastníkov bytov 2 bytových domov, skúsim teda v krátkosti opísať problém. Mame v byt. Dome byt, za ktorý sa neplatí už vyše dva a pol roka. Byt je stále písaný na zosnulú pani, nakoľko ešte kvôli jej neprispôsobivej dcére neprebehlo dedičské konanie, v podstate tam býva zadarmo, devastuje spoločne priestory, ako aj samotný byt (porozbíjané okná na byte) je v podmienke za napadnutie susedov, polícia tam chodí ako na klavír. Dlh je tam už vyše 5. 500 Eur a stále narastá. Nás správca Bytové Družstvo Petržalka nekoná. Požiadali sme ich v listoch, aby sa prihlásili s pohľadávkou do dedičského konania, notára aj číslo dedičského konania vedia. Ich odpoveď je, že oni nemôžu, nie je nový vlastník a atď. Ale podľa nás len zavádzajú a nechcú tento problém riešiť? Čiže naša otázka v podstate je ako sa vieme brániť, respektíve ako by sme prinútili, aby bytové družstvo konalo. (bola v januári poslaná hromadná sťažnosť vlastníkov bytov s podpismi na inštitúcie, čiže aj notárke, čo má spis pridelený, na súd, na odd. predbežnej právnej ochrany mestskej časti Petržalke, na políciu, bytovému družstvu - zatiaľ sme nedostali žiadnu odpoveď, len od bytového družstvá). Ďakujeme veľmi pekne. S pozdravom. Martina 

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 11.02.2019)

Dobrý deň, 

v otázke uvádzate, že dlh je v súčasnosti 5500 €; nepíšete však, či aspoň časť dlhu existovala ku dňu úmrtia poručiteľa.

Pokiaľ by aspoň časť dlhu vznikla pred úmrtím poručiteľa, je treba prihlásiť pohľadávku do dedičského konania.

BD Petržalka má pravdu potiaľ, že ak celý dlh  5500 € vznikol po úmrtí poručiteľa, tento dlh nie je predmetom dedičského konania.

Ak aspoň časť dlhu vznikla za života poručiteľky, BD má prihlásiť svoju pohľadávku do dedičského konania (§ 8b/zákona o vlastníctve bytov), prípadne uplatniť aj celý dlh v dedičskom konaní písomnou formou s tým vedomím, že len časť dlhu bude v dedičskom konaní zaradená do dlhov po poručiteľovi. Ide však o to, aby dedičia mali vedomosť o tom, že dlh existuje a narastá (§ 197 a nasl. Civil. mimosporového poriadku).

Podľa ust. §  201 Civil. mimosporového poriadku platí, že "dedičia môžu veci patriace do dedičstva počas konania scudziť alebo urobiť iné opatrenia presahujúce rámec obvyklého hospodárenia len so súhlasom súdu"; t.j. : nie sú vylúčené ani dispozičné oprávnenia v súvislosti s bytom, jeho predaj.

Možnosťou je teda zistiť a osloviť dedičov  poručiteľky, ktorý môžu urgovať rozhodnutie v dedičskom konaní.

Sú Vám určite známe aj stanovy Vášho družstva, takže možnosťou je obrátiť sa na kontrolnú komisiu a predsedu družstva.

Môžeme Vám pomôcť zadarmo aj viac ako len odpoveďou.

V tomto semestri sme nadviazali spoluprácu s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Študenti právnickej fakulty by Vám ďalej bezplatne pomohli, vypracovali právnu analýzu, zadarmo vypracovali dokument/-y , ktoré potrebujete a odpovedali všetky Vaše ďalšie otázky. Pomohli by Vám vyriešiť Váš problém. Nad touto právnou pomocou by som zároveň dohliadal ja, komunikácia by prebiehala cez študentov. 
V prípade, ak by ste mali záujem využiť túto možnosť, tak sa prosím e-mailom obráťte na spp@flaw.uniba.sk, popíšte im svoj problém. 
Následne si s Vami zamestnanci fakulty dohodnú osobné stretnutie so študentmi v priestoroch Študentskej právnej poradne, ktorá sa nachádza v miestnosti č. 210 v starej budove na 2. poschodí Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo námestie č. 6, Bratislava). 
Na stretnutie si, prosím,  prineste všetky potrebné dokumenty. 
Do e-mailu, prosím, uveďte aj to, že Vás na Študentskú právnu poradňu odkázala naša advokátska kancelária Ficek & Ficeková.
S úctou 
JUDr. Milan Ficek, advokát

 


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý večer. Chcel by som sa spýtať, ako môžem dosiahnuť, aby ma mama vydedila. Ide o to, že po smrti otca sa na dedičskom konaní dohodlo, že mladší brat sa vzdáva dedičstva a staršieho brata a mňa mama vyplatí do pol roka. Ale stalo sa to, že po dedičskom konaní mi prišlo zo súdu zaplatiť dlh, ktorý mal otec s mamou. Po čase druhý, ktoré samozrejme mama s mladším bratom zatajili počas dedičského konania. Prečo s mladším bratom? Pretože ten dlh moji rodičia mali kvôli mladšiemu bratovi, ktorý neplatil svoje dlhy. A oni mu ich zaplatili. Samozrejme nám mama nič nevyplatila, napriek tomu, že som dlh musel zaplatiť ja, lebo by som mal problém. Je to už vyše 4 rokov a stále nič. Mama ma na jeden svoj dlh exekúciu. Vlastnila dom, ktorý predala. No mne nevyplatila nič a ani tu exekúciu. Mám svoju rodinu (2 deti) a bojím sa, že narobí s mladším bratom ďalšie dlhy a po jej smrti to budem musieť platiť. Ona totižto už nič nevlastní a momentálne býva v nájomnom byte. Je možnosť, že by som nejakým spôsobom bol vydedený aj napriek tomu, že by bola mama proti? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 25.10.2018)

Dobrý deň,

K vydedeniu môže dôjsť len zo zákonných dôvodov, ktorých "splnenie" však nezaručuje, že Vás matka vydedí. Poručiteľ sa musí rozhodnúť, že chce dediča vydediť. K vydedeniu teda nedochádza automaticky.

Dedič však zodpovedá za dlhy z dedičstva iba do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva. Čiže za matkine dlhy by ste zodpovedali iba do výšky hodnoty toho, čo ste dedením nadobudli.

Vo Vašom prípade (po smrti matky) prichádza v úvahu odmietnutie dedičstva. Dedičstvo je možné odmietnuť do mesiaca odkedy bol dedič súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Odmietnutie sa robí ústnym vyhlásením na súde, alebo písomným vyhlásením, ktoré zašlete súdu.


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, po ex manželovi sme zdedili dlhy spolu s neplnoletým synom, z dedičského konania ma syn nárok na 1/6 hodnoty z predaja pozemku ( po svojom otcovi ), je možné uhradiť jeho dlhy, ktoré neprevyšujú hodnotu pozemku zo synovho podielu z predaja ? Ďakujem, E. 

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 06.10.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Podľa ust. § 470 Občianskeho zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedeného vyplýva, že Vy ako dedič a aj Váš syn zodpovedá za dlhy poručiteľa v rozsahu zdedeného majetku. Pokiaľ je syn stále maloletý, na disponovanie s jeho podielom na nehnuteľnosti /predaj podielu na nehnuteľnosti - budete potrebovať súhlas súdu. Predtým však bude musieť byť ustanovený opatrovník maloletého, ktorý požiada súd o schválenie opatrovníctva maloletého, následne posúdi úkon - zmluvu podpíše, ktorú bude musieť dať schváliť na súd, súd posúdi skutkový a právny stav a rozhodne či právny úkon maloletého schváli alebo nie. Až právoplatnosťou rozhodnutia súdu nadobúda právny úkon maloletého právne účinky.

Je to pomerne zložitý proces, preto odporúčame kontaktovať advokáta. Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

O uvedenej problematike súhlasu súdu pri disponovaní s nehnuteľnosťou vo vlastníctve maloletého sa zaoberáme v osobitnom článku :https://ficek.sk/schvalenie-pravneho-ukonu-maloleteho-17.

Záver 

Pokiaľ syn zdedil aj dlhy po poručiteľovi, rovnako za nich zodpovedá v rozsahu zdedeného majetku /aktíva/ a teda súd by Váš na predaj časti podielu syna  na pozemku za účelom úhrady dlhu návrh mal schváliť.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň. Manžel mal smrteľný pracovný úraz. Nakoľko žijeme v podnájme a nevlastníme toho veľa, zostali mi vyššie dlhy, ako majetok. Chcem sa spýtať, či v prípade odmietnutia dedičstva mi zanikajú nároky aj od sociálnej poisťovne a ak sa vzdajú dedičstva aj deti, či sa dlhy môžu preniesť aj na vnúčatá. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 08.08.2018)

Dobrý deň, predmetom dedičstva sú majetky (aktíva) a dlhy (pasíva) poručiteľa. T.j. všetko čo v okamihu svojej smrti vlastnil, vrátane jeho pohľadávok alebo dlhov. Predmetom dedenia nie sú sociálno-právne nároky, ktoré Vám vzniknú v dôsledku jeho (najmä vdovské a pod.). Ak by ste odmietli dedičstvo po Vašom manželovi, odmietnete všetky aktíva a pasíva, ktoré v okamihu svojej smrti vlastnil. Ide o úkon podstatný z majetkovoprávneho hľadiska. Tým, že odmietnete dedičstvo po ňom nezanikajú rodinné, a ani sociálne väzby. Stále budete mať nárok na sociálne dávky. V prípade, že by dedičstvo po svojom otcovi odmietli aj všetky jeho deti, dedičstvo neprechádza na vnúčatá, a to ani pri zohľadnení zásady reprezentácie. Ak totiž jeden dedič v línií odmietne dedičstvo, táto línia stráca nárok na dedičstvo. Ak odmietne syn poručiteľa dedičstvo, jeho deti (synove deti) sa nemôžu dedičstva domáhať, nakoľko sa ich dedičské právo odvodzuje od dedičského práva syna, a ten dedičstvo odmietol.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec má dlhy prevyšujúce jeho majetok, pravdepodobne ich do svojej smrti nesplatí. Budem ich ako jediná dcéra povinná splácať? Môžem také dedičstvo odmietnuť? Dlží oficiálnym inštitúciám aj súkromným osobám a obávam sa, že oni si budú nárokovať na svoj podiel bez ohľadu na nejaké zákony. Mám sa radšej rozviesť a všetko dať prepísať na manžela, aby som ja teoreticky nevlastnila žiaden majetok? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 16.07.2018)

Dobrý deň, kvôli tejto budúcej situácii sa rozvádzať nemusíte. Ak Vám v budúcnosti doručí notár (ako súdny komisár) oznámenie o Vašom dedičskom práve, vznikne Vám v lehote 1 mesiaca práva odmietnuť dedičstvo. Odmietnutím dedičstva odmietnete dedičstvo ako celok - t.j. dlhy aj majetok. Nenadobudnete žiadny majetok, ale zároveň nebudete z pohľadu práva povinná uhradiť ani žiadne dlhy. Ak dedičstvo odmietnete, nikto Vás nebude môcť súdnou cestou donútiť k splneniu dlhov Vášho otca. Ak sa teda obávate dlhov Vášho otca, najjednoduchšie a najlepšie riešenie je odmietnuť dedičstvo v rámci dedičského konania. To budete môcť spraviť bez ohľadu na to, či budete jeho jedinou dedičkou alebo bude viacero dedičov.


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať ohľadom situácie nižšie. Sestre a mne zomrel otec a čaká nás dedičské konanie. Otec s maminou sa rozviedli, ale BSM ani po 10 rokoch nebolo vyporiadané. Otec mal na krku exekúciu. Sestra a mamina bývajú v dome (platia účty, hypotéku na dom atď) z čoho asi polka patrí ešte otcovi, keďže BSM nebolo vyporiadané a tým pádom ta polka pôjde do dedičského konania. Otec okrem toho domu (aj, keď tam roky nebýval) nemá žiaden majetok, iba dlhy. Odmietnuť dedičstvo asi nie je najlepšou voľbou, keďže by som odmietla aj dom kde mamina býva plus odmietnutím by som zaťažila môjho malé synčeka dlhmi, či? Na druhej strane sa obávam, že keď to prijmem exekúcia siahne aj na môj účet v banke, nebodaj na byt čo máme s manželom spolu v BSM. Alebo sa dá s exekútormi dohodnúť na splácaní dlhu? Čo by bolo najlepšie riešenie z toho? Viem, že dlhy zdedíme iba do výšky aktív, no polku domu speňažiť sa prakticky nedá. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 25.06.2018)

Dobrý deň, ako ste správne uviedli, ak sa nedohodli na vyporiadaní BSM, byt vlastnia v 1/2, pričom otcova 1/2 pôjde do dedičstva. V takýchto prípadoch je vhodné vždy uvažovať v celom kontexte. Vziať do úvahy to, aký vysoký je dlh, akú hodnotu má nehnuteľnosť (resp. podiel, ktorý by pripadol Vám). Ak by ste dedičstvo odmietli, neprechádzalo by na Vášho syna, nakoľko ste ho odmietli. Váš dedičský podiel by sa delil medzi ostatných dedičov. Ak by ste však dedičstvo prijali, ručili by ste do výšky nadobudnutých aktív, avšak celým Vašim majetkom. Tzn. že by sa veritelia Vášho otca nemuseli uspokojovať iba z majetku, ktorý ste nadobudli v dedičstve, ale aj z Vášho ostatného majetku. S exekútormi je možné sa dohodnúť na splácaní dlhov v splátkach, ale musí s tým súhlasiť i oprávnený (veriteľ). 


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, otec zanechal chatu ale aj dlhy, dlhy sú väčšie ako hodnota chaty. Je pravda, že dedič dedí dlhy do výšky nadobudnutého majetku? Alebo v prípade ak prijme dedičstvo, tak prijme aj všetky dlhy?

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 14.06.2018)

Dobrý deň. Je pravdou, že dlhy sa po poručiteľovi dedia len do výšky nadobudnutého dedičstva. Vyplýva to z ustanovenia § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka upravujúceho prechod dlhov v dedičskom práve. Spomenutá norma pritom znie nasledovne: "Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Týka sa to problému, ktorý ma ťaží už dosť dlho. Odišla som od rodičov hneď po maturite a išla z priateľom pracovať do Anglicka. Dokým som bývalá s nimi tak ma ponižovali a neprejavovali rodičovskú lásku, nepodporovali. Psychicky ma ničili alkoholizmus otcov a matkin vzťah ku braniu stálych úverov. Otec mi ubližoval a veľmi som sa zle psychicky cítila týrali ma k práci furt letáky roznášať ako i mladší brat kt. milovali všetci narozdiel odo mňa. 3-krát som bola hosp. Na psych. odd. Kvôli depresívnym snov a depresívnym stavom. Pred odletom ma vlastný brat okradol o kreditku a nakúpil cez net veci. Bola som ho udať na polícii a celkovo som skončila s nimi. Bojím sa dedenia dlhov po rodičoch kt. siahajú veľmi veľa e. Žijem s priateľom naďalej ok. A som úplne inde ako ony bez zdrav.problémov a liekov ony sú už pre mňa cudzí ľudia bezvýznamný mám nové číslo kvôli neustálemu prenasledovaniu tel. Vydieraniu psychického. Bojím sa dlhov ich a ako sa oslobodiť od keby dedenia. Moje deti nikdy nechcem, aby vedeli, že mali takých starých r. hanba. Nepokladám sa ich za ich dieťa som, akoby z domova môjho zlého detstva. Som vďačná Bohu za správnych ľudí okolo mňa.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 23.08.2017)

Dobrý deň. 

 

Je len na Vašom rozhodnutí, či budete dediť alebo dedičstvo odmietnete, t.j. nebudete dediť ani majetok a ani dlhy po Vašich rodičoch. Musia sa však splniť zákonom stanovené podmienky. Zároveň nemusíte sa ani osobne stretnúť s ostatnými dedičmi, ak si zvolíte svojho zástupcu. 

 

Nadobúdanie dedičstva

 

Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu.

 

Napriek tomu, že Občiansky zákonník dáva prednosť dedeniu zo zákona, tento postup dedenia prichádza do úvahy vtedy, keď poručiteľ nezanechal žiaden závet, alebo závet, ktorý zanechal, je celkom alebo sčasti neplatný, alebo ak závetný dedič dedičstvo nenadobudol.

 

Ak niektorý dedič zo závetu z akéhokoľvek dôvodu nenadobudne svoj podiel, jeho podiel nepripadne ostatným závetným dedičom, ale stáva sa predmetom dedenia zo zákona. Ak žiaden zo závetných dedičov v čase smrti poručiteľa nežije, majetok, ktorý mal dediť dedič zo závetu, keby sa dožil smrti poručiteľa, pripadne štátu ako odúmrť.

 

Odmietnutie dedičstva

 

Dedič môže dedičstvo odmietnuť.

 

Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje.

 

Pokiaľ ide o obsahové náležitosti odmietnutia dedičstva, prejav o odmietnutí dedičstva musí byť výslovný, jednoznačný a musí sa týkať celého dedičstva, resp. podielu, ktorý má určitému dedičovi pripadnúť. K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva.

 

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený.

 

Na vyhlásenie o odmietnutí dedičstva zákon dedičovi určuje lehotu jeden mesiac, ktorá začne plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď ho súd (alebo notár ako súdny komisár) upovedomil o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia. Toto upovedomenie vrátane poučenia súd doručí dedičom do vlastných rúk alebo ho podá ústne a v zápisnici uvedie, že sa tak stalo 

 

Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Dôvodom predĺženia lehoty môže byť napríklad aj to, že sa dedič zdržiava na neznámom mieste a jeho pobyt treba vypátrať, prípadne že sú tu iné prekážky, ktoré bránia včasnému prejaveniu vôle dediča dedičstvo odmietnuť v zákonnej lehote. Ak je dedičov viac, táto lehota plynie pre každého z nich samostatne.

 

Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. (§ 465 Občianskeho zákonníka)

 

Za také počínanie dediča treba považovať jeho konanie, z ktorého možno usúdiť, že dedič už konal ako vlastník zdedeného majetku a že nemá úmysel dedičstvo odmietnuť. Pôjde o prípad, keď dedič po poručiteľovej smrti predal určitú vec z dedičstva alebo zaplatil poručiteľov dlh.

 

Avšak nie každé nakladanie s dedičstvom možno pokladať za úmysel dediča počínať si ako vlastník. Takýmto konaním nie je napríklad konanie, ku ktorému sa dedič odhodlá pri plnení svojej všeobecnej občianskej povinnosti predchádzať škodám vyplývajúcej z ustanovenia § 415 (napr. pri hasení ohňa poručiteľovho objektu, pri odvracaní povodne hroziacej jeho majetku alebo pri odstraňovaní snehu, ktorý preťažuje strechu jeho domu a pod.).

 

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta.

 

V jednomesačnej lehote, v ktorej môže dedičstvo dedič odmietnuť, sa dedič z hľadiska jeho záujmov musí správne rozhodnúť o tom, čo je pre neho výhodnejšie, či dedičstvo odmietnuť alebo neodmietnuť. Ak teda dedič už voči súdu urobil vyhlásenie, že dedičstvo odmieta alebo neodmieta, toto jeho vyhlásenie je neodvolateľné. Takisto ho nemôže ani meniť, hoci lehota ustanovená v § 464 Občianskeho zákonníka mu ešte neuplynula.

 

V prípade, keď sa k platnému odmietnutiu zo strany zákonných zástupcov vyžaduje schválenie súdu, vyhlásenie o odmietnutí možno odvolať do rozhodnutia súdu, keďže takéto odmietnutie by bolo právne účinné až od právoplatnosti rozhodnutia súdu o jeho schválení.

 

Zástupca dediča

 

Dedič môže dedičstvo odmietnuť len za seba. Dedičstvo nemôže dedič odmietnuť s právnymi účinkami aj pre potomkov. Pokiaľ by odmietnutie dedičstva obsahovalo takúto doložku, platí, že takáto doložka nebola pripojená.

 

Ak by totiž išlo o plnoletého potomka, musel by sa sám osobne vyjadriť, avšak súd by ho musel najprv upovedomiť o tom, že sa stal dedičom.

 

Ak by išlo o maloletého potomka, bol by navyše potrebný aj súhlas súdu, ktorý sa vyžaduje pri každom úkone, ktorý presahuje bežné nakladanie s majetkom maloletého, teda aj pri odmietnutí dedičstva. Ak odmietne dedičstvo za maloletého dediča jeho zákonný zástupca, súd rozhodujúci o schválení tohto právneho úkonu musí zvažovať jeho prospešnosť z hľadiska následkov, ktoré by z toho vyplynuli pre maloletého dediča.

 

Dedičstvo môže odmietnuť iba ten, kto má úplnú spôsobilosť na právne úkony. Ak ju nemá, musí byť zastúpený svojím zákonným zástupcom (otcom, matkou), prípadne opatrovníkom. Odmietnutie dedičstva je nakladanie s majetkovým subjektívnym dedičským právom, čo nie je bežnou vecou. Preto sa na tento právny úkon zákonného zástupcu urobený za zastúpeného dediča vyžaduje schválenie súdu podľa § 28 Občianskeho zákonníka.

 

Aby mohol splnomocnený zástupca konajúci v zastúpení dediča v jeho mene dedičstvo platne odmietnuť, toto jeho oprávnenie musí byť výslovne uvedené v splnomocnení. 

 

Z judikatúry vyplýva:

"Ak dedič písomne vyhlási, že dedičstvo odmieta, potom stačí písomné vyhlásenie s vlastnoručným podpisom bez toho, aby sa musel tento podpis overovať. Prejav dediča o tom, že sa "zrieka dedičstva", treba spravidla považovať za odmietnutie dedičstva v zmysle ustanovenia § 463 OZ. Z III (s. 295)"

 


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Ak živnostník v rámci podnikania ma vedené exekúcie a súdne vymáhania škody, ukončil živnosť, po troch rokoch zomrel a nemal zrušené BSM, ako sa postupuje pri dedení dlhu? Dedičstvo je na hranici predĺženia, súdne spory pokračujú( istina je už vedená ako dlh)a ich výsledkom bude navýšenie dlhu pre dediča. Obaja manželia ručia v rámci BSM aj za dlhy z podnikania, keďže nebolo zrušené. Otázka:Je zvykom, že ide do dedičstva iba polovica dlhu, keďže za druhu by mala ručiť manželka, alebo celý dlh a zvyšok nepokrytý dedičstvom si budú vymáhať od manželky súdnou cestou. Manželka dedičstvo odmietla.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 27.05.2017)

Dobrý deň. 

Za dlhy (záväzky) zo svojej podnikateľskej činnosti zodpovedá živnostník celým svojím majetkom, t.j. aj majetkom patriacim do BSM.

V dedičskom konaní sa musí najskôr vyporiadať zaniknuté BSM a až následne sa prededí len majetok, ktorý patrí poručiteľovi. Poručiteľovi patrí len polovica majetku patriaceho do BSM. Do dedičstva však patrí celý dlh, ktorý vznikol poručiteľovi ako živnostníkovi. Z dôvodu toho, že manželka dedičstvo ako celok odmietla, dedičom sa stáva štát, na ktorého prechádza tak majetok poručiteľa ako aj povinnosť uhradiť jeho dlhy z podnikania a to do výšky hodnoty nadobudnutého majetku. Veritelia si nemôžu od manželky vymáhať dlhy po poručiteľovi, pretože smrťou manžela už všetko nadobúda do svojho výlučného vlastníctva, na čo sa už dlhy veriteľov nevzťahujú. 


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť. Môj otec umrel a počas manželstva s mojou mamou narobil dlhy. Po jeho smrti som ako jediný dedič dedičstvo odmietla. Chcem sa opýtať, či aj moja mama ma ešte nejaké dlhy, aj keď sa s otcom rozviedla a ja dedičstvo odmietla. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 05.05.2017)

Dobrý deň. 

V dedičskom konaní po Vašom otcovi sa muselo vyporiadať aj bezpodielové spoluvlastníctvo Vašich rodičov, ak pravdaže neboli rozvedení. Či má Vaša mama nejaké dlhy závisí od toho, ako sa vyporiadalo bezpodielové spoluvlastníctvom manželov v dedičskom konaní. Táto skutočnosť je uvedená priamo v osvedčení o dedičstve po Vašom otcovi. 

Ak Vaši rodičia boli rozvedení, tak bezpodielové spoluvlastníctvom si mali vyporiadať do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Ak tak neurobili, tak platí zákonné vyporiadanie podľa ktorého pri hnuteľných veciach sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z BSM pre svoju potrebu alebo potrebu svojej rodiny či domácnosti užíva ako výlučný vlastník. O ostatných hnuteľných veciach a nehnuteľnostiach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve exmanželov a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí aj na ostatné majetkové práva, ktoré sú pre manželov spoločné.  

Čo sa týka dlhov vzniknutých počas trvania manželstva, v súlade s judikatúrou Najvyššieho súdu tieto nepatria do BSM, avšak primerane sa na nich použijú ustanovenia o vyporiadaní BSM upravené Občianskym zákonníkom. Aj v prípade, ak za trvania manželstva vznikol dlh, z ktorého bol zaviazaný len jeden z manželov, ktorý napríklad uzavrel vo svojom mene zmluvu o pôžičke a ak takto získané prostriedky boli použité na kúpu určitej veci, vo všeobecnosti patrí aj táto vec do BSM. Manželovi zaviazanému z pôžičky sa na takto vynaložené prostriedky prihliadne pri vyporiadaní BSM. T.z. to čo každý z manželov vynaložil na spoločný majetok zo svojho, mu má byť uhradené zo spoločného majetku druhým manželom.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o radu pri dedičskom konaní. Po smrti mojej maminy som zistila, že pasíva prevyšujú aktíva, to znamená, že zanechala dlhy a čo sa týka majetku, síce nemám znalecký posudok, ale je to nehnuteľnosť, ktorá je doslova na spadnutie a stojí na cudzom pozemku Štátne lesy), navyše z tej nehnuteľnosti vlastnila mamina iba 1/4. Keď si ma predvolala prvý krát pani notárka ohľadom dedičského konania, okamžite som jej oznámila, že sa s otcom vzdávame a odmietame dedičsto. Zostala som dosť zaskočená, nakoľko na majetok sú už 2 exekúcie uvedené aj na liste vlastníctva a sú tam aj iné dlhy ( ktoré ešte neprebehli exekúciou ), tie nezobrala do úvahy a oznámila mi, že bude kontaktovať iba exekútorov a ďalej už nebude pátrať po ostatných dlhoch. Je tento krok správny? Zároveň mi oznámila, že nakoľko odmietam dedičstvo prechádza na môjho maloletého syna, za, ktorého rozhodne poručnícky súd a ten rozhodne, či odmietne dedičstvo ( pre čo za neho rozhoduje niekto iný? ), ktoré by som nakoniec splácala ja? Alebo dorsi 18 rokov a svoj život začne pôčižkami za niekoho drhého? Myslela som si, že keď odmietnem dedičstvo písomnou formou na súde, tak to bude vyriešené. Veľmi som sa naľakala, nakoľko tie dlhy nie sú malé a sme mladá rodina, ktorá poctivo spláca svoje vlastne pôžičky, aby mala kde bývať. Moja otázka znie, či notárka postupuje správne, keď nezisťuje všetky dlhy a akú mám možnosť vyhnúť sa dedeniu dlhov, respektíve odmietnuť dedičstvo tak, aby neprešlo na môjho syna. Za radu Vám vopred veľmi pekne ďakujem. Martina.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 25.03.2017)

Dobrý deň, o tom, či odmietne dedičstvo aj syn rozhodujete Vy ale súd musí toto rozhodnutie schváliť​ (volá sa to schválenie úkonu za maloletého).

Vôbec sa nemusíte obávať, že by to súd neschválil, len veľmi zriedka sa to stáva. Pokiaľ by Vám súd nechcel schváliť odmietnutie dedičstva za syna, napíšte mi, naša kancelária Vám pomôže aj zadarmo.


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Nás brat spolu s matkou mal pôžičku, ktorú riadne splácal, avšak zomrel pár mesiacov po matke. Zostala nesplatená pôžička. Až teraz sme sa dozvedeli, že tam bol aj ručiteľ, ktorý chce po nás, aby sme ju splatili my, ako jeho súrodenci. Chceme sa opýtať, kto ma splatiť túto púžíčku. Táto pôžička nebola predmetom dedičského konania. Ďakujeme.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 21.03.2017)

Dobrý deň,

zdedenie dlhov upravuje § 470 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého: dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva aj za poručiteľove dlhy, ktoré na dediča prešli smrťou poručiteľa. Ak je dedičov viac, zodpovedajú za dlhy podľa toho, čo z dedičstva nadobudli k celému dedičstvu.

Ak ste preto zdedili poručiteľov majetok, zodpovedáte do výšky jeho ceny aj za dlhy poručiteľa. Nič na tom nemení to, že tento dlh nebol prejednaný v konaní o dedičstve. Ako totiž aj z uvedeného ustanovenia vyplýva, dlhy poručiteľa prechádzajú na dedičov jeho smrťou, nie až právoplatným rozhodnutím súdu alebo notára ako súdneho komisára. 

Ak teda v danom prípade ručiteľ uhradil zostatok dlhu za poručiteľa, má právo domáhať sa aby mu poručiteľovi dedičia až do výšky ceny nadobudnutého dedičstva nahradili to, čo ručiteľ plnil za dlžníka.  V prípade, ak poručiteľovi dedičia túto povinnosť dobrovoľne nesplnia, môže sa domáhať ručiteľ splnenia tejto povinnosti poručiteľovmi dlžníkmi žalobou na súde.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Zomrel mi brat, ktorý bol slobodný bezdetný. Vlastnime spolu dom po rodičoch kde on býval. Ja bývam v meste v bloku a som jediný dedič. On žil ako bezdomovec nikde nerobil ani nebol vedený na úrade práce tak nebral ani sociálne dávky. Keď som bola u notára ohľadom dedičstva mi oznámili, že dlhuje zdravotnej poisťovne 8600 euro a dom je v exekúcie. Tak ja to mám zaplatiť alebo sa môžem vzdať dedičstva a nemusím to zaplatiť. Čo mám robiť ? Komu prípadne ta polovica domu, a či to môže exekútor predať alebo tam niekoho nasťahovať bez môjho súhlasu.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 17.03.2017)

Dobrý deň, je to ťažká situácia, ale nie neriešiteľná.

V prvom rade je potrebné videiť doklady ohľadom exekúcií, posúdiť zákonnosť  exekučných titulov,  či vôbec boli Vášmu nebohému bratpvi doručené a či pri ich vydaní boli súdom dodržané všetky podmienky. Píšete, že sa jedná o nebankové spoločnosti, preto je skôr pravdepodobné, že samotné zmluvné podmienky v zmluvách o pôžičke  boli uzatvorené v rozpore s ust.  §§ 52 a nasl. Obč. zákonníka, kde sa pojednáva o spotrebiteľských zmluvách, a teda sú neplatné. Otázne je tiež, keď, ako tvrdíte, že brat bol bezdomovec, ako si nebanková spoločnosť overila jeho schopnosť splácať, kde uviedol svoju  adresu trvalého bydliska, a či skutočne Váš nebohý brat  predmetné pôžičky zobral, či náhodou nezneužil niekto jeho doklady, či sa exekúcia nevykonáva na základe rozhodcovských rozsudkov, na základe zmeniek,  atď. Tých nezodpovedaných otázok je veľa. Je možné, že pohľadávky nebankových spoločností sú premlčané. Ohľadom pohľadávky zdravotnej poisťovne  platí  v súčasnosti premlčacia doba 5 rokov, podľa predchádzajúcej právnej úpravy bola premlčacia doba  10 rokov. Treba vedieť tiež, akým spôsobom bol  zdravotnou poisťovňou uplatnený nárok a ostatné súviasiace doklady.

Bez posúdenia uvedených dokladov Vám  doporučujeme neodmietať dedičstvo. Za tejto situácie je potrebné úmrtie brata oznámiť exekútorovi, pričom do skončenia dedič. konania  nehnuteľnosť nemôže exekútor predať. Vám ako spoluvlastníkovi musia byť doručované všetky doklady vzťahujúce sa k prípadnému predaju spoluvlastníckeho podielu Vášho nebohého brata.

Podľa ust.  Obč. zákonníka dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

Aby ste prípadne uvedenú zodpovednosť  za dlhy brata  /exekútor a zdrav. poisťovňa/ prevzala  a teda dedičstvo neodmietla  je nevyhnutné vidieť  a posúdiť  všetky dokladov v exekučných veciach, ako aj uplatnený nárok zdrav. poisťovne. Ak  si  prečítate mnohé rozsudky vydané voči nebankovým spoločnostiam  je skôr pravdepodobné, že tieto pohľadávky nie sú zákonné a toto posúdenie predmetných dokladov môže byť pre Vás veľmi priaznivé.

S riešením veci sa môžete obrátiť aj  našu advokátsku kanceláriu, vrátane posúdenia písomných dokladov.

 

 


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň. Priateľova matka si urobila dlhy vo výške 30 000 eur. Chcela som sa spýtať, či je možné vzdať sa dedičstva aj pri takejto sume.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 16.03.2017)

Dobrý deň,

samozrejme dedičstvo môže dedič odmietnuť bez ohľadu na výšku dlhov. Nezáleží preto potom o akú sumu sa jedná. Dôležité je dodržať postup podľa zákona a vyhlásiť, že dedičstvo odmieta. Dedičstvo musí ale odmietnuť ako celok, teda aj aktíva aj pasíva. Podľa § 463 ods. 1 Občianskeho zákonníka Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Paragraf 464 OZ ustanovuje, že Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Podľa § 465 OZ  Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť.


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcem sa len spýtať, či je možné vymáhať dlhy matky, ktorá nespláca pôžičky od jej dcéry, ktorá je zárobkovo činná. Ak áno, dá sa tomu prosím nejako vyhnúť? Švagriná si zobrala počas manželstva aj s manželom pôžičku, rozviedli sa a pôžičku švagriná nespláca (bola na jej meno). Dom im zobrala exekúcia, ale aj tak ešte pôžičku nesplatila. Nechcem, aby jej dcéra to musela za ňu platiť (možno aj v budúcnosti). Dcéra sa s rodičmi už nestýka. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 11.03.2017)

Dobrý deň, počas ich života môže Vašej neteri vzniknúť povinnosť splácať dlhy jej matky, iba ak by sa tak rozhodla dobrovoľne. Jediná cesta, kedy môže na Vašu neter prejsť povinnosť splácať dlh po jej matke je dedičským konaním, kedy by po svojej matke, resp. po oboch rodičoch prijala dedičstvo. Dedia sa totiž nielen všetky majetky (aktíva), ale aj dlhy (pasíva), a to už okamihom smrti. I v tomto prípade však nie je situácia pre Vašu neter stratená a v prípadnom dedičskom konaní môže odmietnuť dedičstvo po svojej matke (rodičoch). Dedičstvo môže odmietnuť iba do jedného mesiaca odo dňa, kedy ju notár upovedomí o jej dedičskom práve. Táto lehota sa môže len vo veľmi výnimočných prípadoch predlžiť, preto je potrebné si túto lehotu strážiť a dedičstvo odmietnuť včas.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať ako nezdediť dlhy po rodičoch, keď ešte jeden z rodičov žije. Dá sa to nejako zariadiť, aby som v budúcnosti nemala problémy a nemusela to platiť? Mama má dosť vysoké dlhy, ktoré viem, že do konca svojho života nesplatí a viem, že by to potom v dedení pripadli na mňa. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 10.03.2017)

Dobrý deň, ak má Vaša mama vyššie dlhy ako je hodnota jej majetku budete môcť po oznámení Vášho dedičského práva odmietnuť dedičstvo po nej. Odmietnuť dedičstvo je možné do jedného mesiaca odo dňa keď Vás notár upovedomí o dedičskom práve a možnosti odmietnuť dedičstvo. Odmietnutím dedičstva odmietate dedičstvo ako celok, t.j. aktíva aj pasíva. Odmietnutím dedičstva by Vám nevznikla povinnosť uhradiť dlhy po Vašej mame. Preto je dobré si pred odmietnutím dedičstva zhodnotiť, či sa oplatí dedičstvo po poručiteľovi prijať alebo odmietnuť. Rovnako je potrebné si uvedomiť, že dedičia zodpovedajú za dlhy poručiteľa iba do výšky nadobudnutého majetku po poručiteľovi. V týchto prípadoch by Vám vznikla povinnosť uhradiť dlhy po Vašej mame do výšky hodnoty majetku, ktorý ste po nej nadobudli.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, trápi ma otázka "zdedia moje deti dlh po svojom nezodpovednom otcovi" aj v tom prípade, ak sme dávno rozvedení, ak dlhé roky je dobrovoľne nezamestnaný, ak tento muž nás opakovane vyhadzoval z domu a samozrejme som sa o deti musela postarať sama? Dlh vo výške temer 4500eur je dlžný zdravotnej poisťovni, ale on si z toho samozrejme nič nerobí a tvári sa, že sa ho to netýka. Bol aj 2x vo väzení za týranie rodiny a hoci sú moje deti už dospelé, je otázne, ako dlho bude tento dlh rast a KTO ho zaplatí, keď tento nezodpovedný človek zomrie. Nedá mi to pomaly spávať, pretože ja som musela pracovať vždy na dvoch miestach zároveň, aby som rodinu utiahla a nerada by som zistila, že takéto dlhy zostanú na starosť mojim deťom. Vopred ďakujem za odpoveď s pozdravom Viera.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 07.03.2017)

Dobrý deň, deti majú právo odmietnuť dedičstvo po svojom otcovi. Nezáleží pritom na tom, v akej výške má ich otec dlhy, pretože tieto sa ich vôbec nemusia týkať, ak sa rozhodnú dedičstvo neprijať. Po jeho smrti prebehne dedičské konanie, na ktoré budú zavolané aj jeho deti. V dedičskom konaní notár musí dedičov poučiť o ich práve odmietnuť dediť. Vtedy deti povedia, že nechcú po otcovi dediť. Dopredu, keď ešte žije sa vzdať dedičstva nemôžu. Takže sa vôbec nemusíte ničoho obávať a môžete kľudne spávať.


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Moja dcéra má priateľa, s ktorým žijú v spoločnej domácnosti a čakajú dieťa. Matka dcérinho priateľa už umrela pred 15-timi rokmi, jeho dvaja súrodenci sa zriekli dedičstva a však on nie. Aj po tak dlhej dobe, mu chodia neuhradené rôzne splátky. Do akej doby dané dlhy môžu byt vymáhané. Ďakujem pekne a prajem príjemný deň.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 02.03.2017)

Dobrý deň, ustanovenie § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka poskytuje v takýchto prípadoch dedičom ochranu, a to že zodpovedajú za poručiteľove dlhy iba do výšky nadobudnutého majetku. Tzn. že veritelia poručiteľky majú nárok na úhradu svojich dlhov iba do výšky majetku, ktorý nadobudol jej priateľ po svojej mame. Zároveň je však potrebné uviesť i to, že na všetky majetkové práva sa uplatňuje premlčacia doba. 15 rokov je veľmi dlhá doba a je malá pravdepodobnosť, aby jednotlivé dlhy už neboli premlčané. Na presné posúdenie jednotlivých dlhov a ich premlčanie by bolo potrebné vidieť doklady, ktoré boli jej priateľovi doručené a pri každej posúdiť ich premlčanie. Bez toho nie je možné adekvátne odpovedať na Vašu otázku, či sú vymáhané dlhy premlčané alebo nie.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dá sa napadnúť dedičstvo, ak sa otec vzdal dedičstva keď sme boli maloletí. on zomrel a ostalo po ňom 6 detí a je to dedičstvo po starej mame a prastarej mame.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 30.01.2017)

Dobrý deň, odmietnutie dedičstva je právom každého dediča, pričom uplatnenie si tohto práva je výlučne na rozhodnutí dediča. Odmietnutie dedičstva sa vzťahuje na celý majetok po poručiteľke a nie je ho možné vziať späť. Rovnako sa odmietnutie dedičstva vzťahuje aj na potomkov odmietajúceho dedičstva. V prípade odmietnutia dedičstva sa neuplatní tzv. zásada reprezentácie, tzn. že v rámci dedičského konania nevstúpite na miesto Vášho otca. Po smrti Vášho otca bude do dedičstva patriť iba majetok, ktorý vlastnil v čase svojej smrti. Majetok po Vašej starej a prastarej mame sa do dedičstva nezahrnú, nakoľko Váš otec odmietol dedičstvo.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či sa dedia dlhy v prípade, ak rodičia nemajú majetok a majú len dlhy? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 30.01.2017)

Dobrý deň,

áno. Dlhy sa dedia aj v takomto prípade. Máte však možnosť využiť inštitút odmietnutia dedičstva ako celku. Podľa § 463 ods.1 OZ Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.  Okrem toho sa môžete s veriteľmi dohodnúť, v zmysle § 471 ods.1 OZ Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom dedičského konania. Moja manželka zomrela pred 13 rokmi a s jej rodinou po jej smrti nevychádzam... Ale prišlo mi predvolanie na dedičské konanie po jej dedkovi, ktorý už dávno zomrel, 35 rokov... Nejaké novoobjavené pozemky... Chcem sa ich vzdať prospech všetkých... Sme na to siedmy... Len ma zaujíma, či budem aj ja platiť nejaké poplatky notárovi ak odmietam dedičstvo... Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 21.11.2016)

Dobrý deň, v prípade ak odmietnete dedičstvo, odmietate ho ako celok. Tzn. že sa vzdávate tak jeho aktív ako aj jeho pasív. Odmenu pre notára hradia dedičia, ktorí nadobúdajú dedičstvo do svojho vlastníctva buď podľa výšky nadobudnutého dedičstva alebo podľa dohody dedičov. Ak sa vzdáte dedičstva v prospech ostatných dedičov, nebudete ani účastníkom dedičského konania a nebudete ani povinný znášať náklady pre odmenu notára. Odmenu notára budú musieť uhradiť dedičia, ktorí nadobudnú jeho dedičstvo.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobry den, chcem sa spytat, ak zdedim nehnutelnost, na ktorej su exekucie a vzdam sa dedicstva po otcovi. Može prevziat dlh na seba jeho brat, dalsi dedic nie je... Da sa predat a vyplatit exekutor alebo to prepada exekutorovi... Dakujem

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 02.11.2016)

Dobrý deň, v zmysle príslušných právnych predpisov sa nadobúda dedičstvo ako celok. Tzn. že nenadobúdate iba aktívny majetok (nehnuteľnosť, hnuteľné veci a finančné prostriedky), ale aj pasíva (dlhy). Ak sa dedič vzdá dedičstva vzdáva sa dedičstva ako celého, nielen dlhov. Ak by ste sa vzdali dedičstva a Váš otec už okrem svojho brata nemá žiadneho príbuzného, zdedil by celé dedičstvo on. Zdedil by nehnuteľnosť, ale aj dlhy, ktoré viaznu na tejto nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí dedičstva nedochádza automaticky k prepadnutiu majetku exekútorovi, ani keď na nehnuteľnosti viaznu nejaké ťarchy. Môžete vyplatiť tieto exekúcie a následne predať nehnuteľnosť. V prípade, že  by ste chceli predať nehnuteľnosť, na ktorej je zriadené exekučné záložné právo, museli by ste nájsť záujemcu, ktorý je ochotný kúpiť nehnuteľnosť aj s takýmto záložným právom a následne ho vyplatiť. Samozrejme v takom prípade sa znižuje aj predajná cena nehnuteľnosti. Vo Vašom prípade je potrebné vziať do úvahy výšku dlhu, ktorá viazne na nehnuteľnosti a tiež trhovú cenu nehnuteľnosti. Komparáciou týchto hodnôt bude možné lepšie posúdiť, či sa oplatí prevziať dedičstvo alebo sa ho vzdať.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobry vecer. Mam otazku, mala som priatela, neskor bol iba kamarat, teraz som sa dozvedela ze mal velke dly v banke. Spolu sme nezili v jednej domacnosti, mala som s nim vela problemov. Neviem ci budem mat ja nejake starosti s jeho dlhmi, skutocne som o nicom netusila, teraz zomrel. Mozu ma jeho dedicia nejak po pravnej stranke napadnut? Dakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 10.10.2016)

Dobrý deň,

na základe Vami popísaného skutkového stavu nemusíte mať žiadne obavy vo vzťahu k dlhom Vášho bývalého priateľa.

Vzhľadom na Vaše postavenie (najmä so zreteľom na skutočnosť, že ste s bývalým priateľom ani spolu nežili) nie ste zákonnou dedičkou. Avšak aj v prípade, ak by ste ňou boli (čo v danom prípade nie ste), v prípade, ak je dedičstvo predlžené, môže ho dedič odmietnuť. Slovenská právna úprava dedičského práva totiž vychádza zo zásady, že nikto sa dedením nemôže dostať do horšieho postavenia, než v akom bol pred dedením - nikto teda nemôže zdediť viac dlhov ako majetku po poručiteľovi.

Rovnako, vzhľadom na to, že ste nevystupovali v záväzkových vzťahov Vášho priateľa (napr. záväzkovo-právnom vzťahu založenom zmluvou o pôžičke, zmluvou o úvere a bod.) v žiadnom postavení, ani priamo z týchto vzťahov Vám žiadne záväzky neplynú.


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý den. Dcera sa odstahova tohto roku do Českej republiky, kde byva s dvomi maloletymi detmi v azylovem dome. Jej manžel prišiel za nou, pred jej očami spachal nedokonalu samovraždu, nasledne na to bol dva mesiace v kome a zomrel. Ostali po nom dlhy. Dcera nema sama na živobytie pre seba a svoje deti. Može sa zrieknut dedictva po nom tak aby ona ani deti nemuseli platit jeho dlhy? Ako postupovat v tomto pripade? Dakujem za radu.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 29.06.2016)

Dobrý deň, podľa § 470 a 471 ods. 1 Občianskeho zákonníka (OZ), dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom. V zmysle § 463 a nasl. OZ však platí, že dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným (resp. notárovi poverenému prejednaním dedičstva). Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom (notárom) o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov možno túto lehotu predĺžiť. Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta. To znamená, že Vaša dcéra je za uvedených podmienok oprávnená dedičstvo odmietnuť a vyhnúť sa povinností splácať dlhy po manželovi.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Zdravím mám matku, s ktorou nekomunikujem a s ktorou už nechcem mať nikdy v živote nič spoločné. Mám však otázku, som si istá, že moja matka má kopec dlhov a je zadĺžená až po uši. Čo mám robiť v takom prípade, ak nechcem mať s jej dlhmi a aj s jej nadobudnutým majetkom nič spoločné? A taktiež nemám záujem byť spomenutá v dedičskom konaní, je to vôbec možné?

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 25.04.2016)

Dobrý deň. V prvom rade si dovoľujem uviesť, že predmetom dedenia je majetok poručiteľa, vrátane jeho dlhov. V zmysle zákona sa však dlhy dedia len do výšky hodnoty aktív poručiteľa. Preto nie je možné zdediť len dlhy. Navyše Občiansky zákonník upravuje tiež inštitút odmietnutia dedičstva, na základe ktorého možno dedičstvo odmietnuť ako celok. Pokiaľ však ide o Vašu otázku ohľadom toho, či je možné, aby ste v prípadnom dedičskom konaní po Vašej matke neboli vôbec spomenutá, toto zrejme nebude možné.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň. Mojej dcére zomrel manžel, ktorý za spoločného manželstva zobral 2 spotrebiteľské úvery v banke bez jej súhlasu v hodnote asi 10 000 eur (úvery bez ručenia). Okrem toho mal založenú s.r.o. v ktorej nevykonával žiadnu podnikateľskú činnosť, pretože posledné 2 roky trávil viac času po nemocniciach. S.r.o. založil tiež bez jej vedomia a súhlasu. Dcéra nemá žiadne doklady ani z úverov, ani z s.r.o. a nevie ani o žiadnom majetku z podnikania. V účtovnej závierke na internete som však zistila, že vykazuje v pasívach základné imanie 5000 eur a v aktívach peniaze 5000 eur. Hotovosť, ani peniaze na účte však neexistujú. Čo sa týka úverov, tak jeden bol poistený pre prípad invalidity aj smrti, ale druhý nie, lebo ho zobral už počas choroby. Bývali v svokrinom byte, ale na zariadenie sme im dali peniaze my. Môže odmietnuť dedičstvo vrátane dlhov? Nepripadá na ňu ako jedinú dedičku polovica dlhov (BSM nebolo zrušené)? Nepríde potom aj o zariadenie bytu? Po pohrebe odniesla do banky úmrtný list, a v banke jej dali podpísať nejaké papiere ohľadne poistenia úveru pre prípad smrti. Nebude sa to považovať za vôľu nakladať s dedičstvom a bude môcť odmietnuť dedičstvo?

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 12.04.2016)

Dobrý deň 

vyporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov by sa malo v konaní o dedičstve a to dohodou (medzi pozostalým manželom a deťmi) alebo rozhodnutím súdu. Vymedzí sa  rozsahu majetku poručiteľa a jeho dlhov a určenie, čo z tohto majetku patrí do dedičstva a čo patrí pozostalému manželovi. Podľa § 145 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “1) Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný. 2) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne.” Odmietnutie dedičstva nemení nič na záväzku Vašej dcéry, ktorý vznikol za trvania manželstva. Dlh sa nadobudol počas manželstva, teda nadobudol sa spoločne a nerozdielne a povinosť splácať ostala na druhom manželovi. Je tu možnosť však napadnúť relatívnu neplatnosť týchto záväzkov, pričom však musia byť splné podmienky. 

 

 


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať ako je to v prípade, keď sú manželia rozvedení a otec detí po sebe zanechá, prípadne nespláca dlhy. Zatiaľ sa jedná o maloleté deti. Je možné to nejako ošetriť po právnej stránke? Deti po dosiahnutí plnoletosti budú musieť splácať tieto dlhy, ak ich on nebude splácať? V prípade jeho smrti automaticky prechádzajú jeho dlhy na nich? Alebo môžu odmietnuť akékoľvek dedičstvo po ňom (aj majetok, aj dlhy)? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 16.03.2016)

Dobrý deň, 

podľa § 460 Občianskeho zákonníka sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa. Dedičstvo je možné samozrejme odmietnuť, ale len ako celok a len ak dedič nedal svojím počínaním najavo, že toto dedičstvo odmietnuť nechce. Podľa § 464 OZ Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Inými slovami povedané, súd najprv informuje dediča o takejto možnosti a následne sa môže rozhodnúť či dedičstvo odmietne alebo nie. 

Pokiaľ ide o maloleté deti, za tie konajú zákonní zástupcovia. Ak však nejde o bežnú vec, čo v tomto prípade s určitosťou nejde, je potrebné, aby právny úkon rodiča, ktorý urobil v mene dieťaťa schválil súd. Je to z toho dôvodu, aby boli právne úkony takto urobené v najlepšom záujme maloletého dieťaťa.


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Môj svokor je chorý, má rozpad pečene. Je alkoholik, všetko čo má prepije a ešte si bere aj pôžičky od nebankoviek a myslím si, že ich ani nestíha splácať. Ako to vlastne je, keby sa mu niečo stalo, či sú tie pôžičky dedičné ak sa aj vzdáme dedičstva. Ďakujem

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 25.09.2015)

Dobrý deň

podľa § 470 ods. 1 Občiansky zákonník: “Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.” To znamená, že dedič zodpovedá za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli jeho smrťou, do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

Zákon taktiež umožňuje vlastným prejavom vôle odmietnuť dedičstvo a to buď ústnym alebo písomným vyhlásením zaslaným na súd (resp. notárovi). Lehota na odmietnutie dedičstva je 1 mesiac odo dňa, keď bol dedič o práve odmietnuť dedičstvo a jeho následkoch upovedomený. Musí ísť o vyhlásenie bezpodmienečné a bezvýhradné. Odmietnutie dedičstva sa musí týkať celého dedičstva. Táketo vyhlásenie o odmietnutí dedičstva je neodvolateľné. Odmietnutie dedičstva sa nemusí odôvodniť.

 

 


Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň. chcela by som sa opýtať. môj oco má dlhý a je chorý. ak zomrie, idú dlhý na deti? dá sa ze sa vydedim? Ďakujem

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 25.08.2015)

Dobrý deň, dedičstvo otca a dlhy nemusia na deti prejsť, ak deti odmietnu dedičstvo. Dedičstvo sa oplatí odmietnuť vtedy, ak je predlžené. O práve odmietnuť dedičstvo v dedičskom konaní upovedomí notár, teraz to nemusíte riešiť. Za otcove dlhy deti nezodpovedajú, ak odmietnu dediť.


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobry den, chcel som sa spytat, ze po smrti otca budeme mat dedicke konanie, ale otec nevlasnil ziaden majetok. Mal len dlhy. Budeme teda dedit tie dlhy, kedze nemal okrem nich nic ine.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 01.04.2015)

Dobrý deň. Podľa ustanovenia § 470 Občianskeho zákonníka dedič, resp. dedičia zodpovedajú za poručiteľove dlhy len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Inak povedané v dedičskom konaní nemôžete zdediť tie dlhy, ktoré by prevyšovali cenu nadobudnutého dedičstva. Z tohto dôvodu sa nemusíte obávať toho, že by ste zdedili iba poručiteľove dlhy.

Máte však možnosť odmietnuť dedičstvo. Ak zostali po ňom iba dlhy, je to riešenie, ktoré by sme Vám odporúčali.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku