Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Dobrý deň, dostala som sa do situácie, že mi zomrel otec 3. 9. 2017. S otcom sme nemali blízky vzťah. Posledných pár rokov som s ním bola v kontakte. Sme traja súrodenci, z toho jeden je maloletý postihnutý 12r a brat ma 21, ja mám 27. Na zaplatenie dlhov nemáme financie. Otec je 2x rozvedený. Žil s mamou (mojou bábkou) v spoločnej domácnosti a po dedkovi v roku 2000 zdedil štvrtinu domu. 1/4 ma krstný (jeho brat) a polovica je stále babkina (jeho mami). Exekúcie ma v hodnote asi 15tis e. Viem o možnosti dedičstvo odmietnuť, no bojím sa, že to prejde na moje/naše (ja a brat) nenarodené deti. Nebodaj na bývalé manželky. Dedičstvo by sme odmietli aj ja aj bratia. A myslím si, že aj babka, pričom sa bojím, že tým pádom bude exekúcia na štvrtine domu a bábku vysťahujú alebo čo. Ako toto doriešiť, aby sme sa z tohto vymotali. Naozaj sa bojím, že to zdedia moje deti. Za skorú odpoveď vopred ďakujem, pretože som už psychivky na dne.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že z dôvodu dlhov poručiteľa uvažujete o možnosti odmietnuť dedičstvo. Pritom k uvedenému kroku Vás motivuje predovšetkým výška poručiteľových dlhov, ktorá predstavuje sumu vo výške cca 15.000,- € a ktorú ani s ostatnými dedičmi nedokážete uhradiť.

 

Dedenie dlhov

 

Pokiaľ ide o dedenie dlhov, kľúčovým zákonným ustanovením je najmä § 470 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého platí, že:

„(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. "

Vychádzajúc z citovanej normy možno skonštatovať, že v prípade dedenia, by nemala nastať situácia, že dedič sa po dedení ocitne v horšom právnom postavení, než predtým, pretože zodpovednosť za poručiteľove dlhy je limitovaná cenou nadobudnutého dedičstva, resp. pri viacerých dedičoch pomerom toho, čo z dedičstva nadobudol k celému dedičstvu.

 

Odmietnutie dedičstva

 

Pokiaľ vzhľadom na konkrétne okolnosti Vášho prípadu uvažujete nad odmietnutím dedičstva, odporúčam Vám preštudovať si právnu úpravu tohto inštitútu, ktorá sa nachádza v ustanoveniach § 463 až § 468 Občianskeho zákonníka.

Z praktického hľadiska je pri odmietnutú dedičstva dôležité predovšetkým to, že sa musí realizovať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu.

Okrem formy tohto právneho úkonu je nemenej dôležité zachovať zákonnú lehotu na odmietnutie dedičstva, pretože dedič môže vyhlásenie o odmietnutí dedičstva urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený (zákon však umožňuje súdu túto lehotu predĺžiť, a to z dôležitých dôvodov, ktoré však bližšie nie sú špecifikované).

Rovnako je potrebné počítať s tým, že dedičstvo nemôže odmietnuť taký dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo odmietnuť nechce (napr. ak nakladal s majetkom, ktoré má byť predmetom dedičstva).

Zákon nepripúšťa možnosť pripojiť k odmietnutiu dedičstva výhrady alebo podmienky. Inak povedané, dedičstvo je potrebné odmietnuť  bezvýhradne a bezpodmienečne. Rovnako nie je prípustné, aby sa dedičstvo odmietlo iba sčasti (napr. len vo vzťahu k pasívam – dlhom poručiteľa).

Prípadné odmietnutie dedičstva je potrebné starostlivo zvážiť, pretože v zmysle zákona nemožno vyhlásenie o odmietnutí dedičstva odvolať (vziať späť). Uvedené pritom obdobne platí aj vo vzťahu k vyhláseniu, že dedič dedičstvo neodmieta.

 

Princíp reprezentácie

 

Vzhľadom na Vašu obavu ohľadom toho, že ak dedičstvo odmietnete, nastúpia na Vaše „dedičské“ miesto Vaše deti (vnuci a vnučky poručiteľa) je potrebné ozrejmiť právnu úpravu reprezentácie v tzv. prvej dedičskej skupine.

Prvá skupina zákonných dedičov je upravená v ustanovení § 473 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého platí, že:

„(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. “

Druhý odsek citovaného zákonného ustanovenia upravuje spomínaný princíp reprezentácie, ktorého podstata spočíva v tom, že dedičov môžu nadobudnúť aj potomkovia detí poručiteľa, teda poručiteľove vnuci či vnučky, a to za predpokladu, že z nejakého dôvodu nededia deti alebo dieťa poručiteľa.

Zákonná dikcia druhého odseku citovaného ustanovenia hovorí o „dieťati, ktoré nededí“. Pod túto zákonnú formuláciu možno zahrnúť potomkov detí poručiteľa, ktoré zomreli skôr ako poručiteľ, ale aj potomkov detí, ktoré síce poručiteľa prežili, avšak odmietli dedičstvo, sú nespôsobilé dediť, boli vydedené alebo sa na ne v zmysle zákona neprihliada. Na miesto týchto detí poručiteľa nastupujú ich potomkovia.

Ak teda dieťa poručiteľa odmietne dedičstvo, vylučuje tým z dedenia iba seba, nie však svoje deti (vnukov poručiteľa).

 

Dedenie nenarodeného, ale počatého dieťaťa (nasciturus)

 

Pokiaľ uvažujeme o dedení poručiteľových vnukov a vnučiek, pre úplnosť je potrebné ozrejmiť aj  dedičskú spôsobilosť tzv. nascitura (počatého, ale zatiaľ nenarodeného dieťaťa).Právna subjektivita nascitura, a tým aj spôsobilosť byť dedičom, je podmienená tým, že sa dieťa narodí živé (k tomu pozri ustanovenie § 7 ods. 1 druhá veta Občianskeho zákonníka).

Predpokladom dedenia nascitura je, že k jeho počatiu došlo ešte pred poručiteľovou smrťou, že sa počaté dieťa aj skutočne narodí živé a že pochádza od zomretého poručiteľa, resp. od jeho potomka (ak ide o prípad dedenia vnuka, resp. pravnuka).

V dedičskom konaní nie je možné pokračovať, kým sa dieťa, t.j. predpokladaný dedič, nenarodí. Dedičstvo sa nadobúda momentom smrti poručiteľa. Pri fyzickej osobe preto postačuje, aby aspoň na krátky čas prežila poručiteľa. Pri počatom dieťati ide o to, aby sa narodilo živé, a to aj po smrti poručiteľa.

 

Záver

 

Vo vzťahu k Vašej otázke si dovoľujem skonštatovať, že ak uvažujete o odmietnutí dedičstva, je potrebné počítať s tým, že dedičstvo by mali odmietnuť nielen poručiteľove deti, ale aj jeho vnuci a vnučky. V tomto prípade však bude potrebné zabezpečiť pre právne úkony realizované maloletými schválenie súdom.

Čo sa týka bývalých manželiek poručiteľa, tieto nebudú povolané dediť, pretože manžel/manželka poručiteľa je dedičom len vtedy, ak manželstvo existovalo v čase smrti poručiteľa, čo však nie je tento prípad, keďže poručiteľ bol dvakrát rozvedený.

Z praktického hľadiska odmietnutím dedičstva nevyriešite komplexne situáciu ohľadom exekučne zaťaženého podielu na nehnuteľnosti, ktorý patril poručiteľovi. V tomto smere by bolo vhodné skôr uspokojiť nároky oprávneného v exekúcii.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa Vás požiadať o radu ohľadom prijatia dedičstva. Moja momentálna situácia je taká, že sa nachádzam v exekučnom konaní. Po mojej mame mi zostane nehnuteľnosť a pozemok. Čo sa stane v prípade ak toto dedičstvo prijmem? Je možné, že exekútor mi siahne na túto nehnuteľnosť alebo pozemok? Je možné nejakým spôsobom toto dedičstvo posunúť na moje dedí, ktoré nie sú v exekučnom konaní ? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.02.2020)

Dobrý deň, z otázky nevieme usúdiť, či situácia ohľadom dedičstva je pre Vás aktuálna, teda či bude dedičské konanie. V otázke neuvádzate aký je zostatok dlhu v exekučnom konaní.   
Ak je odpoveď kladná, v dedič. konaní môžete dedičstvo odmietnúť len ako celok, potom sa na Vás hľadí akoby ste sa nedožili smrti poručiteľa a na Vaše miesto nastupujú Vaše deti ako vnuci poručiteľa.

Musíme však uviesť, že ak by ste dedičstvo odmietli za súčasnej situácie, že ste v exekučnom konaní, potom platí aj ust. exek. poriadku a to, že odmietnutie dedičstva, v podstate vzdanie sa majetkového prospechu nie je bežným právnym úkonom podľa § 61c/ exek.poriadku a to v tom smere, že "povinný po doručení upovedomenia o začatí exekúcie musí obmedziť svoju činnosť na uskutočňovanie bežných právnych úkonov v rozsahu, v ktorom to od neho možno spravodlivo požadovať, s ohľadom na výšku a význam vymáhaného nároku. Bežné právne úkony inej fyzickej osoby ako podľa odseku 2 sú tie právne úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie jej bežných životných potrieb, ako aj bežných životných potrieb tých, voči ktorým má fyzická osoba vyživovaciu povinnosť.
Za bežný právny úkon sa na účely tohto zákona nepovažuje najmä
a) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
c) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti, prípadne ich zaťaženie právom tretej osoby,
d) uskutočnenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia."

Súčasne platí ust. § 61d/ exek. poriadku a to, že nárok oprávneného v exek. konaní môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať, ak ide o nakladanie s majetkom v prospech osôb podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ktoré o prebiehajúcej exekúcii vedeli alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti museli vedieť; t. j. oprávnený v exek. konaní by sa mohol domáhať predaja nehnuteľnosti v exek. konaní bez ohľadu na to, že ich vlastníkmi by boli Vaše deti z dôvodu, že ste dedičstvo odmietli.

Ak dedičské konanie nie je aktuálne /prepáčte, že takto píšeme, teda, že Vaša mama žije/ a máte obavy, že by ste prišli o majetok po Vašej mame v budúcnosti, je darovanie nehnuteľností za života Vašej matky v prospech Vašich detí možné. Ak sú deti maloleté, bude potrebný súhlas súdu na darovanie nehnuteľností v prospech maloletých detí.

Ak sú Vaše deti plnoleté, súhlas súdu nie je potrebný.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň.
Otec zomrel a zanechal po sebe 2 exekúcie. Nemal žiadny majetok, okrem 2 roli (na ktorých je viacej majitelov). Chcem sa spýtať ak dedičstvo odmietnem prechádzajú exekúcie na moje deti?
Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.01.2020)

Dobrý deň, ak odmietnete dedičstvo po Vašom otcovi, vplyvom zásady reprezentácia nastúpia do dedičského konania Vaše deti. Následne aj tieto deti budú môcť dedičstvo po ich starom otcovi odmietnuť. Tento právny úkon, ak sú deti ešte maloleté, bude musieť schváliť súd. Exekúcie na deti by prešli iba v tom prípade, ak by dedičstvo po starom otcovi prijali.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, Vám prajem!

momentálne študujem na VŠ a chcel by som sa Vás spýtať, že ak poprípade by som stratil obidvoch rodičov, môžem sa vzdať celého dedičstva? Lebo moji rodičia majú len mínusy a nemajú žiadny majetok.

Vopred Vám ďakujem za Vašu odpoveď!

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.12.2019)

Dobrý deň. Náš právny poriadok pozná inštitút odmietnutia dedičstva. Ide o úkon dediča v dedičskom konaní, ktorý má za následok to, že osoba, ktorá je inak dedičom, nebude dediť nič. Odmietnutie dedičstva sa pritom musí vzťahovať tak na aktíva, ako aj pasíva, skrátka na dedičstvo ako celok (sčasti sa dedičstvo odmietnuť nedá). Okrem toho nesmie byť podmienené, nesmú sa k nemu pripojiť výhrady a musí sa vykonať v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Odmietnutie dedičstva sa musí zrealizovať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať.
Moja mama v piatok zomrela a nemala zaplatené dve posledné nájomné pani, ktorá jej prenajímala byt(jedno mesačne nájomné je 380 euro) ja jej syn som bol dnes odovzdať kľúče za byt a pani sa tohoto nájomného dožadovala. Problém je, že po mame nezostali žiadne peniaze na koľko mala finančne problémy (kvôli chorobe nemohla plnohodnotné pracovať ). Ja nezarábam tiež najlepšie a zháňam peniaze tiež od známych na pohreb na koľko je to drahé a nemám peniaze, aby som jej toto nájomné doplatil. Majiteľka bytu si odfotila môj občiansky a podľa všetkého podá trestné oznámenie. Môže majiteľka vyhrať a získať svoje peniaze. Ja sa na súde po pohrebe vzdám maminho majetku nakoľko mala skôr dlhy ako majetky. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.09.2019)

Dobrý deň,
predpokladáme, že vaša mama mala uzatvorenú riadnu nájomnú zmluvu podľa ust. Obč. zákonníka alebo zákonoa o krátkodobom nájme bytu. Ak bola zmluva uzatvorená podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu povinnosťou prenajímateľky bolo preukázať vašej mame, že si splnila registračnú povinnosť voči správcopvi dane (daňový úrad). 
Na odfotenie vášho OP nemala žiaden právny nárok.
K sume 380 € nepíšete či sa jedná len o nájomné, alebo aj poplatky za služby spojené s užívaním bytu (voda, elektrina, plyn, kúrenie a podobne). Uvádzame to z dôvodu, že z dôvodu právnej istoty ste mali spísať záznam o odovzdaní kľúčov od bytu, vrátane odpočtu meračov jednotlivých médií, keďže ešte neviete čo a či bude niečo predmetom dedičského konania.

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Ohľadom otázky uvádzame, že keďže tento dlh vznikol ku dňu úmrtia vašej matky, neplatťe nájomné a môžete prenajímateľku požiadať, aby si svoju pohľadávku uplatnila v dedičskom konaní.

V podaní trestného oznámenia jej zabrániť nemôžete, ale keďže vy ste sa nedopustili žiadneho trestného činu a naviac vaša mama zomrela, trestné oznámenie bude odmietnuté.
Pokiaľ ide o dedičské konanie, môžete dedičstvo ako aktíva, v celom rozsahu odmietnúť a následne nezodpovedáte a ani nie ste povinný hradiť žiadne dlhy za Vašu mamu.
V prípade, že by sa prenajímateľka bytu dožadovala napriek uvedenému súdnou cestou zaplatenia nájomného, úspešná nebude, keďže vy dedičstvo odmietnete a teda nebudete zodpovedať za žiaden dlh poručiteľky.

Ak by predmetom dedič. konania bol nejaký majetok, v prvom rade sa uhradzujú primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a až následne dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa, ktoré na neho prešli smrťou poručiteľa, všetko však len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

Pred skončením dedič. konania neuhradzujte žiadne dlhy, ktoré mala vaša mama.
V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Ďakujem za odpoveď, firma komunikuje bez problémov lebo chcú predĺžiť zmluvy s každým. A viem presne čo sa stalo nevyšiel im obchod a nemajú dostatočne prostriedky na vyplatenie. Čiže pre nich to je len oddialenie splatenia. Zmluva je uzatvorená na jeden rok 12. 10. 2019 je presne ukončenie, úrok bol 24% za rok. Myslíte si, že mám im jasne povedať, že s predĺžením zmluvy nesúhlasím a chcem všetky peniaze v presne stanovený dátum “v zmluve” na čas? Ak nebudú súhlasiť dať to na súd? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.09.2019)

Dobrý deň, nie je vašou povinnosťou súhlasiť s predĺžením splatnosti požičanej sumy a preto je riešením jasne uviesť - napísať, že s predĺžením splatnosti o ďalších 5 rokov nesúhlasíte s tým, že žiadate vrátiť požičané peniaze do 12.10.2019. Ak k úhrade nedôjde budete vec musieť riešiť cestou súdu podaním žaloby.

Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu, v ktorej veci by sme podali návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorý súd po splnení zákonných náležitostí vydá do 10 pracovných dní.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Zdravím, mám uzatvorenú zmluvu s firmou o poskytnutí “pôžičky” na presne stanovený čas a za presný úrok. Nastala situácia, že to nebudú môcť splatiť spať a chcú predĺžiť zmluvu na 5 ďalších rokov bez úroku. Viem Vám poslať znenie aktuálnej zmluvy pre lepšie porozumenie. Otázka znie: právo je na mojej strane a môžem požadovať vrátenie a vyplatenie všetkých peňazí v stanovený dátum podľa zmluvy ? Firmu do krachu nechcú dať a ja peniaze chcem dostať na čas. Firma so mnou bez problémov komunikuje. Čiže môžem im “pohroziť” súdom alebo ako sa riešiš takéto situácie ?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.09.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Otázka pôžičky pre firmu, ktorá mala byť splatená v dohodnutej dobe vrátane úrokov a následné predĺženie splatnosti o ďalších 5 rokov je podľa nášho názoru postačujúca na to, aby ste s predmetným dodatkom k pôvodnej zmluve nesúhlasili. Aj keď neuvádzate dobu, na ktorú bola suma požičaná a jej následné predĺženie o ďalších 5 rokov by mohla byť signálom, že niečo nie je v poriadku.  To, že spoločnosť s Vami komunikuje bez problémov neznamená, že firma pôžičku v budúcnosti aj vráti.

O finančnom hospodárení spoločnosti si môžete nájsť informácie na stránke finstat.sk a to aj za predchádzajúce obdobie.

Je na Vašom zvážení či s predľžením budete súhlasiť alebo budete žiadať vrátenie požičaných peňazí zmierčou cestou prípadne vec postúpite na súd po uplynutí lehoty splatnosti podľa zmluvy o pôžičke, teda dátume, kedy mali byť požičané peniaze vrátené.

Možnosťou po zvážení všetkých okolností Vašich ako aj spoločnosti je to, aby bolo na zabezpečenie splatenia pôžičky zriadené záložné právo k nehnuteľnosti spoločnosti a to vo Váš prospech.

V prípade potreby nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja mama po smrti svojho manžela zdedila jeho majetok cez závet, ktorý zanechal. V uznesení o dedičstve sú vyčíslené majetky v hodnote zhruba 50. 000 Eur a dlhy 5,38 Eur (pohľadávka z osobného účtu v banke). Čistá hodnota dedičstva sa teda vyrátala z tohto sumáru. Dole v odôvodneni sa uvádza, že do súpisu pasív nebolo radených 5 pohladaviek v hodnote zhruba 10500 Eur (banky SLSP, VÚB a zdravotná positovna) a ďalej sa píše, že do zápisnice o pojednávaní mama vyhlásila, že uvedené pohľadávky neuznáva, nakoľko o nich nemala vedomosť. Otázka znie, ako tomu mám rozumieť, je mama povinná platiť prijatím dedičstva aj tieto pohľadávky alebo to znamená, že na seba tieto dlhy neprebrala?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. (2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedeného vyplýva, že vaša mama nesie len zodpovednosť za dlhy poručiteľa vo hodnoty majetku nadobudnutého dedením, zodpovedá za dlhy poručiteľa do výšky hodnoty majetku nadobudnutého dedením, teda nielen majetkom nadobudnutým dedením ale aj svojim majetkom do sumy 50.000 €.
Otázkou je len to, či predmetné dlhy už boli zo strany veriteľov vymáhané cestou súdu, prípadne je už vedená exekúcia a pod.
Odporúčame vám, ak by mamu kontaktovali veritelia a žiadali ju o úhradu, prípadne splátky alebo o uznanie záväzkov, aby ste sa poradili s advokátom keďže by mama mohla uhradzovať premlčaný dlh, teda bez porady s advokátom nech mama nič neuhradzuje.
V prípade potreby nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, píšem znova, nakoľko v súvislosti s odpoveďou sa mi v hlave vynorila jedna dosť podstatná vec. Jedna sa o to, že dom, v ktorom dcéra uvedenej osoby býva, vlastní jednu osminu práve jej matka. Päť osmín ma dcéra a po jednej osmine majú súrodenci danej osoby, ktorej možné dlhy som spomínala. Ak je možné odmietnuť dedictvo  iba ako celok, tým pádom by sa vzdala jednej osminy domu, v ktorom jej dcéra býva, nakoľko túto jednu osminu ma jej matka vo vlastníctve. Prešlo by tom vlastníctvo tejto jednej osminy na niekoho iného, napr. na jej súrodencov, ktorí majú v dome tiež po jednej osmine? V prípade, že by sa tejto jednej osminy domu vzdať nechcela, nakoľko v tom dome býva, tým pádom by mohla prijať dedičstvo len ako celom a tým pádom aj náklady spojené na jej pohreb a všetky dlhy, ktoré mať môže a nikto nevie, v akej výške. Je možné niekde zistiť, či ma dotyčná osoba dlhy? Dnes je možné si zobrať pôžičky u kadejakých nebankoviek a to by bolo asi dosť zložité, dopátrať sa, kde komu koľko dlží. Ak vôbec možné. Uvediem len príklad. Dedičstvo bude mať hodnotu aktív napr.10. 000 eur a môže mať dlhy 50. 000 eur. To znamená, že buď odmietne dedičstvo v hodnote 10. 000 a nebude mať zodpovednosť 50. 000 eur za dlhy, alebo prijme dedičstvo v hodnote 10. 000 ale bude mať zdedené dlhy 50. 000 eur? Vďaka moc krásne za všetku ochotu a drahocenný čas, moc si toho vážim.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2019)

Dobrý deň, 
zistiť kde si osoba zobrala pôžičky nemôžete, lebo veriteľ  (banka, nebanková spoločnosť a pod.) nie je ani oprávnená Vám poskytnúť túto informáciu.

V prípade, že je už vedené exekučné konanie, možnosť je zistiť túto skutočnosť na stránke cre.sk prípadne na stránke https://obcan.justice.sk/poverenia/rozsirene-vyhladavanie.

Ohľadom dedenia dlhov platí ust. § 470  Obč. zákonníka :
"1/Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
2/ Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."


Ak by sme to aplikovali na Vašu otázku, v prípade, že by ste dedičstvo prijali a ktorého hodnota by bola 10000 €, potom Vaša zodpovednosť za dlhy poručiteľa bola len do výšky 10000 €.  Pred úhradou dlhov sa však odpočítanú primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa, ktoré by si obstarávateľ pohrebu uplatnil u dedičov, prípadne dedič, ktorý obstaral pohreb, by si tieto primerané náklady uplatnil v dedičskom konaní.

Ak by pohrebné náklady  boli v sume napr. 2000 €, potom zodpovednosť dedičov za dlhy poručiteľa by bola vo výške 8000 €, a nie v sume 50000 €, keďže hodnota dedičstva by bola vo výške 10000 €.
Ak by ste dedičstvo v hodnote 10 000 € odmietli, nenesiete žiadnu zodpovednosť za dlhy poručiteľa ani za náklady spojené s pohrebom. Teda žiadne dedičstvo, žiadna zodpovednosť za dlhy poručiteľa.

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem,
chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o radu v nasledujúcej záležitosti. Jedna sa o to, že mame v rodine osobu, ktorá zavrhla bezdôvodne celú rodinu, vrátane jedinej dcéry (chcela jej plne určovať život a to s jediným zámerom, aby sa mala dobre nie dcéra, ale jej matka, proste otras, je to dlhy príbeh, nebudem popisovať podrobne. ) Ide o to, že z počutia ľudí sa nám veľakrát dostávajú reči, ako si dobre žije, nadpomery, nakupovať chodí do luxusných obchodov a podobne. Je už na dôchodku, vôbec sa s ňou nikto z rodiny nekontakuje, nakoľko je to tak zlý človek, že každý, kto ju čo i len trosku pozná, drží sa od nej čo najďalej a ona sama rodinu ako som spomenula zavrhla, že žiadnu rodinu nepotrebuje. Častokrát mi napadá myšlienka, že, keďže si žije takým životom, akým žije, je to značne nadstandart. Pochybyjeme všetci o tom, že v skutočnosti ma aj finančne prostriedky na takýto život. Chcem sa preto spýtať, či sa nemusí obávať jej dcéra niečoho, keďže je jej jediné dieťa, ale nezdedila dlhy po vlastnej matke, ktoré vzhľadom na takýto život mať môže. Je možnosť sa nejako chrániť, dokedy jej matka ešte žije? Je predsa nemysliteľné, ale ona raz po nej zdedila jej dlhy. Existuje nejaká poistka alebo čokoľvek, čo by ju pred takýmto prípadným zadedenim jej dlhov ochránilo? Veľká vďaka mockrat.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.08.2019)

Dobrý deň, dcéra nezodpovedá za dlhy svojej matky počas jej života. 

V otázke sa pýtate na to, či existuje nejaká poistka ohľadom toho, aby dcéra za dlhy svojej matky nezodpovedala. Takáto poistka v zmysle poistnej zmluvy neexistuje, dôležité je to, aby dcéra nepodpísala  žiaden zmluvu, z ktorej by vyplývala to, že sa stáva spoludlžníkom alebo ručiteľom.

V prípade úmrtia matky ako poručiteľky dcéra v súlade s ust. § 463 a nasl. Obč. zákonníka má možnosť dedičstvo odmietnuť :

"Odmietnutie dedičstva

§ 463 :

(1) Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.

(2) Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje.

§ 464 : Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť."

Poznamenávame, že dedičstvo možno odmietnuť len ako celok, teda aktíva a dlhy poručiteľa.

 

Pre prípad, že by dcéra dedičstvo neodmietla, potom platí ust. § 470 Obč. zákonníka o zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa :

"§ 470

(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku. Manželovi zomrel otec zistili sme, že ma exekúciu, ktorú splácal a ešte musí platiť potom sme našli ešte, že si bral pôžičky 13 000e nevieme presne čo všetko ešte koľko ma dlhov ale po smrti manželky ma polovicu domu hodnota domu cca 10 000e(celý dom) čo bude lepšie zdať sa dedičstva alebo splácať dlhy ďakuje.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.07.2019)

Dobrý deň,

V zmysle ustanovenia § 470 ods. 1 OZ  zodpovedá dedič za poručiteľove dlhy iba do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. 

Dedenie dlhov po poručiteľovi nie je absolútne a je teda limitované výškou ceny nadobudnutého dedičstva. Uvedené ustanovenie má teda zásadný právny význam z pohľadu ochrany dedičov, pretože zákon je nastavený tak, aby sa postavenie dediča v dôsledku dedenia nezhoršilo.

Skutočnosť, či je vo vašom prípade lepšie vzdať sa dedičstva alebo splácať dlhy závisí od bližších informácii vášho prípadu, najmä dôležitá bude presná výška dlhov poručiteľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Ako to je, keď mojej priateľky mama sa chce vzdať dedičstva po otcovi, pretože mal dlhy ale ja s priateľkov by sme chceli tie dlhy aj s majetkom a chcel by som, aby všetko prešlo na mňa aj dlhy aj majetok môžem ísť namiesto priatelkinej mami na dedičské a zdediť všetko ja?

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2019)

Dobrý deň, mama Vašej priateľky sa nemôže vzdať dedičstva vo Váš prospech, lebo nie ste účastníkom dedič. konania a to ani vtedy keby ste ju v dedič. konaní zastupovali.

Môžete s dedičmi uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve, s tým že po skončení dedič. konania uzatvoríte zmluvu o prevode dedičstva.

K prevzatiu dlhov budete potrebovať súhlas veriteľov.

Na spísanie zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ak moja svokra má exekúcie, lebo neplatila zdravotnú poisťovňu ako to je, keď zomrie prejdú exekúcie na jej deti ? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.05.2019)

Dobrý deň,  podľa ust. § 470 a nasl. Obč. zákonníka platí :

„(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

§ 471

Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.

(2) Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzvalo, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná."

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva, t. j. : ak by predmetom dedičského konania nebol žiaden majetok, dedič nemôže zodpovedať ani za dlh poručiteľa a dedič nie je povinný ho hradiť. 

Zjednodušene povedané, nemusíte sa obávať toho, že by ste zdedili iba poručiteľove dlhy. Ako už vyplýva zo spomenutého zákonného ustanovenia, v dedičskom konaní nemôžete po poručiteľovi zdediť tie dlhy, ktoré by prevyšovali cenu nadobudnutého dedičstva.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, dostali sme na Vás odporúčanie, že by ste nám mohli poradiť. Píšem aj za vlastníkov bytov 2 bytových domov, skúsim teda v krátkosti opísať problém. Mame v byt. Dome byt, za ktorý sa neplatí už vyše dva a pol roka. Byt je stále písaný na zosnulú pani, nakoľko ešte kvôli jej neprispôsobivej dcére neprebehlo dedičské konanie, v podstate tam býva zadarmo, devastuje spoločne priestory, ako aj samotný byt (porozbíjané okná na byte) je v podmienke za napadnutie susedov, polícia tam chodí ako na klavír. Dlh je tam už vyše 5. 500 Eur a stále narastá. Nás správca Bytové Družstvo Petržalka nekoná. Požiadali sme ich v listoch, aby sa prihlásili s pohľadávkou do dedičského konania, notára aj číslo dedičského konania vedia. Ich odpoveď je, že oni nemôžu, nie je nový vlastník a atď. Ale podľa nás len zavádzajú a nechcú tento problém riešiť? Čiže naša otázka v podstate je ako sa vieme brániť, respektíve ako by sme prinútili, aby bytové družstvo konalo. (bola v januári poslaná hromadná sťažnosť vlastníkov bytov s podpismi na inštitúcie, čiže aj notárke, čo má spis pridelený, na súd, na odd. predbežnej právnej ochrany mestskej časti Petržalke, na políciu, bytovému družstvu - zatiaľ sme nedostali žiadnu odpoveď, len od bytového družstvá). Ďakujeme veľmi pekne. S pozdravom. Martina 

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2019)

Dobrý deň, 

v otázke uvádzate, že dlh je v súčasnosti 5500 €; nepíšete však, či aspoň časť dlhu existovala ku dňu úmrtia poručiteľa.

Pokiaľ by aspoň časť dlhu vznikla pred úmrtím poručiteľa, je treba prihlásiť pohľadávku do dedičského konania.

BD Petržalka má pravdu potiaľ, že ak celý dlh  5500 € vznikol po úmrtí poručiteľa, tento dlh nie je predmetom dedičského konania.

Ak aspoň časť dlhu vznikla za života poručiteľky, BD má prihlásiť svoju pohľadávku do dedičského konania (§ 8b/zákona o vlastníctve bytov), prípadne uplatniť aj celý dlh v dedičskom konaní písomnou formou s tým vedomím, že len časť dlhu bude v dedičskom konaní zaradená do dlhov po poručiteľovi. Ide však o to, aby dedičia mali vedomosť o tom, že dlh existuje a narastá (§ 197 a nasl. Civil. mimosporového poriadku).

Podľa ust. §  201 Civil. mimosporového poriadku platí, že "dedičia môžu veci patriace do dedičstva počas konania scudziť alebo urobiť iné opatrenia presahujúce rámec obvyklého hospodárenia len so súhlasom súdu"; t.j. : nie sú vylúčené ani dispozičné oprávnenia v súvislosti s bytom, jeho predaj.

Možnosťou je teda zistiť a osloviť dedičov  poručiteľky, ktorý môžu urgovať rozhodnutie v dedičskom konaní.

Sú Vám určite známe aj stanovy Vášho družstva, takže možnosťou je obrátiť sa na kontrolnú komisiu a predsedu družstva.

Môžeme Vám pomôcť zadarmo aj viac ako len odpoveďou.

V tomto semestri sme nadviazali spoluprácu s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Študenti právnickej fakulty by Vám ďalej bezplatne pomohli, vypracovali právnu analýzu, zadarmo vypracovali dokument/-y , ktoré potrebujete a odpovedali všetky Vaše ďalšie otázky. Pomohli by Vám vyriešiť Váš problém. Nad touto právnou pomocou by som zároveň dohliadal ja, komunikácia by prebiehala cez študentov. 
V prípade, ak by ste mali záujem využiť túto možnosť, tak sa prosím e-mailom obráťte na spp@flaw.uniba.sk, popíšte im svoj problém. 
Následne si s Vami zamestnanci fakulty dohodnú osobné stretnutie so študentmi v priestoroch Študentskej právnej poradne, ktorá sa nachádza v miestnosti č. 210 v starej budove na 2. poschodí Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo námestie č. 6, Bratislava). 
Na stretnutie si, prosím,  prineste všetky potrebné dokumenty. 
Do e-mailu, prosím, uveďte aj to, že Vás na Študentskú právnu poradňu odkázala naša advokátska kancelária Ficek & Ficeková.
S úctou 
JUDr. Milan Ficek, advokát

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý večer. Chcel by som sa spýtať, ako môžem dosiahnuť, aby ma mama vydedila. Ide o to, že po smrti otca sa na dedičskom konaní dohodlo, že mladší brat sa vzdáva dedičstva a staršieho brata a mňa mama vyplatí do pol roka. Ale stalo sa to, že po dedičskom konaní mi prišlo zo súdu zaplatiť dlh, ktorý mal otec s mamou. Po čase druhý, ktoré samozrejme mama s mladším bratom zatajili počas dedičského konania. Prečo s mladším bratom? Pretože ten dlh moji rodičia mali kvôli mladšiemu bratovi, ktorý neplatil svoje dlhy. A oni mu ich zaplatili. Samozrejme nám mama nič nevyplatila, napriek tomu, že som dlh musel zaplatiť ja, lebo by som mal problém. Je to už vyše 4 rokov a stále nič. Mama ma na jeden svoj dlh exekúciu. Vlastnila dom, ktorý predala. No mne nevyplatila nič a ani tu exekúciu. Mám svoju rodinu (2 deti) a bojím sa, že narobí s mladším bratom ďalšie dlhy a po jej smrti to budem musieť platiť. Ona totižto už nič nevlastní a momentálne býva v nájomnom byte. Je možnosť, že by som nejakým spôsobom bol vydedený aj napriek tomu, že by bola mama proti? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.10.2018)

Dobrý deň,

K vydedeniu môže dôjsť len zo zákonných dôvodov, ktorých "splnenie" však nezaručuje, že Vás matka vydedí. Poručiteľ sa musí rozhodnúť, že chce dediča vydediť. K vydedeniu teda nedochádza automaticky.

Dedič však zodpovedá za dlhy z dedičstva iba do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva. Čiže za matkine dlhy by ste zodpovedali iba do výšky hodnoty toho, čo ste dedením nadobudli.

Vo Vašom prípade (po smrti matky) prichádza v úvahu odmietnutie dedičstva. Dedičstvo je možné odmietnuť do mesiaca odkedy bol dedič súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Odmietnutie sa robí ústnym vyhlásením na súde, alebo písomným vyhlásením, ktoré zašlete súdu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, po ex manželovi sme zdedili dlhy spolu s neplnoletým synom, z dedičského konania ma syn nárok na 1/6 hodnoty z predaja pozemku ( po svojom otcovi ), je možné uhradiť jeho dlhy, ktoré neprevyšujú hodnotu pozemku zo synovho podielu z predaja ? Ďakujem, E. 

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Podľa ust. § 470 Občianskeho zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedeného vyplýva, že Vy ako dedič a aj Váš syn zodpovedá za dlhy poručiteľa v rozsahu zdedeného majetku. Pokiaľ je syn stále maloletý, na disponovanie s jeho podielom na nehnuteľnosti /predaj podielu na nehnuteľnosti - budete potrebovať súhlas súdu. Predtým však bude musieť byť ustanovený opatrovník maloletého, ktorý požiada súd o schválenie opatrovníctva maloletého, následne posúdi úkon - zmluvu podpíše, ktorú bude musieť dať schváliť na súd, súd posúdi skutkový a právny stav a rozhodne či právny úkon maloletého schváli alebo nie. Až právoplatnosťou rozhodnutia súdu nadobúda právny úkon maloletého právne účinky.

Je to pomerne zložitý proces, preto odporúčame kontaktovať advokáta. Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

O uvedenej problematike súhlasu súdu pri disponovaní s nehnuteľnosťou vo vlastníctve maloletého sa zaoberáme v osobitnom článku :https://ficek.sk/schvalenie-pravneho-ukonu-maloleteho-17.

Záver 

Pokiaľ syn zdedil aj dlhy po poručiteľovi, rovnako za nich zodpovedá v rozsahu zdedeného majetku /aktíva/ a teda súd by Váš na predaj časti podielu syna  na pozemku za účelom úhrady dlhu návrh mal schváliť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň. Manžel mal smrteľný pracovný úraz. Nakoľko žijeme v podnájme a nevlastníme toho veľa, zostali mi vyššie dlhy, ako majetok. Chcem sa spýtať, či v prípade odmietnutia dedičstva mi zanikajú nároky aj od sociálnej poisťovne a ak sa vzdajú dedičstva aj deti, či sa dlhy môžu preniesť aj na vnúčatá. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2018)

Dobrý deň, predmetom dedičstva sú majetky (aktíva) a dlhy (pasíva) poručiteľa. T.j. všetko čo v okamihu svojej smrti vlastnil, vrátane jeho pohľadávok alebo dlhov. Predmetom dedenia nie sú sociálno-právne nároky, ktoré Vám vzniknú v dôsledku jeho (najmä vdovské a pod.). Ak by ste odmietli dedičstvo po Vašom manželovi, odmietnete všetky aktíva a pasíva, ktoré v okamihu svojej smrti vlastnil. Ide o úkon podstatný z majetkovoprávneho hľadiska. Tým, že odmietnete dedičstvo po ňom nezanikajú rodinné, a ani sociálne väzby. Stále budete mať nárok na sociálne dávky. V prípade, že by dedičstvo po svojom otcovi odmietli aj všetky jeho deti, dedičstvo neprechádza na vnúčatá, a to ani pri zohľadnení zásady reprezentácie. Ak totiž jeden dedič v línií odmietne dedičstvo, táto línia stráca nárok na dedičstvo. Ak odmietne syn poručiteľa dedičstvo, jeho deti (synove deti) sa nemôžu dedičstva domáhať, nakoľko sa ich dedičské právo odvodzuje od dedičského práva syna, a ten dedičstvo odmietol.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec má dlhy prevyšujúce jeho majetok, pravdepodobne ich do svojej smrti nesplatí. Budem ich ako jediná dcéra povinná splácať? Môžem také dedičstvo odmietnuť? Dlží oficiálnym inštitúciám aj súkromným osobám a obávam sa, že oni si budú nárokovať na svoj podiel bez ohľadu na nejaké zákony. Mám sa radšej rozviesť a všetko dať prepísať na manžela, aby som ja teoreticky nevlastnila žiaden majetok? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2018)

Dobrý deň, kvôli tejto budúcej situácii sa rozvádzať nemusíte. Ak Vám v budúcnosti doručí notár (ako súdny komisár) oznámenie o Vašom dedičskom práve, vznikne Vám v lehote 1 mesiaca práva odmietnuť dedičstvo. Odmietnutím dedičstva odmietnete dedičstvo ako celok - t.j. dlhy aj majetok. Nenadobudnete žiadny majetok, ale zároveň nebudete z pohľadu práva povinná uhradiť ani žiadne dlhy. Ak dedičstvo odmietnete, nikto Vás nebude môcť súdnou cestou donútiť k splneniu dlhov Vášho otca. Ak sa teda obávate dlhov Vášho otca, najjednoduchšie a najlepšie riešenie je odmietnuť dedičstvo v rámci dedičského konania. To budete môcť spraviť bez ohľadu na to, či budete jeho jedinou dedičkou alebo bude viacero dedičov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať ohľadom situácie nižšie. Sestre a mne zomrel otec a čaká nás dedičské konanie. Otec s maminou sa rozviedli, ale BSM ani po 10 rokoch nebolo vyporiadané. Otec mal na krku exekúciu. Sestra a mamina bývajú v dome (platia účty, hypotéku na dom atď) z čoho asi polka patrí ešte otcovi, keďže BSM nebolo vyporiadané a tým pádom ta polka pôjde do dedičského konania. Otec okrem toho domu (aj, keď tam roky nebýval) nemá žiaden majetok, iba dlhy. Odmietnuť dedičstvo asi nie je najlepšou voľbou, keďže by som odmietla aj dom kde mamina býva plus odmietnutím by som zaťažila môjho malé synčeka dlhmi, či? Na druhej strane sa obávam, že keď to prijmem exekúcia siahne aj na môj účet v banke, nebodaj na byt čo máme s manželom spolu v BSM. Alebo sa dá s exekútormi dohodnúť na splácaní dlhu? Čo by bolo najlepšie riešenie z toho? Viem, že dlhy zdedíme iba do výšky aktív, no polku domu speňažiť sa prakticky nedá. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2018)

Dobrý deň, ako ste správne uviedli, ak sa nedohodli na vyporiadaní BSM, byt vlastnia v 1/2, pričom otcova 1/2 pôjde do dedičstva. V takýchto prípadoch je vhodné vždy uvažovať v celom kontexte. Vziať do úvahy to, aký vysoký je dlh, akú hodnotu má nehnuteľnosť (resp. podiel, ktorý by pripadol Vám). Ak by ste dedičstvo odmietli, neprechádzalo by na Vášho syna, nakoľko ste ho odmietli. Váš dedičský podiel by sa delil medzi ostatných dedičov. Ak by ste však dedičstvo prijali, ručili by ste do výšky nadobudnutých aktív, avšak celým Vašim majetkom. Tzn. že by sa veritelia Vášho otca nemuseli uspokojovať iba z majetku, ktorý ste nadobudli v dedičstve, ale aj z Vášho ostatného majetku. S exekútormi je možné sa dohodnúť na splácaní dlhov v splátkach, ale musí s tým súhlasiť i oprávnený (veriteľ). 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o radu pri dedičskom konaní. Po smrti mojej maminy som zistila, že pasíva prevyšujú aktíva, to znamená, že zanechala dlhy a čo sa týka majetku, síce nemám znalecký posudok, ale je to nehnuteľnosť, ktorá je doslova na spadnutie a stojí na cudzom pozemku Štátne lesy), navyše z tej nehnuteľnosti vlastnila mamina iba 1/4. Keď si ma predvolala prvý krát pani notárka ohľadom dedičského konania, okamžite som jej oznámila, že sa s otcom vzdávame a odmietame dedičsto. Zostala som dosť zaskočená, nakoľko na majetok sú už 2 exekúcie uvedené aj na liste vlastníctva a sú tam aj iné dlhy ( ktoré ešte neprebehli exekúciou ), tie nezobrala do úvahy a oznámila mi, že bude kontaktovať iba exekútorov a ďalej už nebude pátrať po ostatných dlhoch. Je tento krok správny? Zároveň mi oznámila, že nakoľko odmietam dedičstvo prechádza na môjho maloletého syna, za, ktorého rozhodne poručnícky súd a ten rozhodne, či odmietne dedičstvo ( pre čo za neho rozhoduje niekto iný? ), ktoré by som nakoniec splácala ja? Alebo dorsi 18 rokov a svoj život začne pôčižkami za niekoho drhého? Myslela som si, že keď odmietnem dedičstvo písomnou formou na súde, tak to bude vyriešené. Veľmi som sa naľakala, nakoľko tie dlhy nie sú malé a sme mladá rodina, ktorá poctivo spláca svoje vlastne pôžičky, aby mala kde bývať. Moja otázka znie, či notárka postupuje správne, keď nezisťuje všetky dlhy a akú mám možnosť vyhnúť sa dedeniu dlhov, respektíve odmietnuť dedičstvo tak, aby neprešlo na môjho syna. Za radu Vám vopred veľmi pekne ďakujem. Martina.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.03.2017)

Dobrý deň, o tom, či odmietne dedičstvo aj syn rozhodujete Vy ale súd musí toto rozhodnutie schváliť​ (volá sa to schválenie úkonu za maloletého).

Vôbec sa nemusíte obávať, že by to súd neschválil, len veľmi zriedka sa to stáva. Pokiaľ by Vám súd nechcel schváliť odmietnutie dedičstva za syna, napíšte mi, naša kancelária Vám pomôže aj zadarmo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Zomrel mi brat, ktorý bol slobodný bezdetný. Vlastnime spolu dom po rodičoch kde on býval. Ja bývam v meste v bloku a som jediný dedič. On žil ako bezdomovec nikde nerobil ani nebol vedený na úrade práce tak nebral ani sociálne dávky. Keď som bola u notára ohľadom dedičstva mi oznámili, že dlhuje zdravotnej poisťovne 8600 euro a dom je v exekúcie. Tak ja to mám zaplatiť alebo sa môžem vzdať dedičstva a nemusím to zaplatiť. Čo mám robiť ? Komu prípadne ta polovica domu, a či to môže exekútor predať alebo tam niekoho nasťahovať bez môjho súhlasu.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.03.2017)

Dobrý deň, je to ťažká situácia, ale nie neriešiteľná.

V prvom rade je potrebné videiť doklady ohľadom exekúcií, posúdiť zákonnosť  exekučných titulov,  či vôbec boli Vášmu nebohému bratpvi doručené a či pri ich vydaní boli súdom dodržané všetky podmienky. Píšete, že sa jedná o nebankové spoločnosti, preto je skôr pravdepodobné, že samotné zmluvné podmienky v zmluvách o pôžičke  boli uzatvorené v rozpore s ust.  §§ 52 a nasl. Obč. zákonníka, kde sa pojednáva o spotrebiteľských zmluvách, a teda sú neplatné. Otázne je tiež, keď, ako tvrdíte, že brat bol bezdomovec, ako si nebanková spoločnosť overila jeho schopnosť splácať, kde uviedol svoju  adresu trvalého bydliska, a či skutočne Váš nebohý brat  predmetné pôžičky zobral, či náhodou nezneužil niekto jeho doklady, či sa exekúcia nevykonáva na základe rozhodcovských rozsudkov, na základe zmeniek,  atď. Tých nezodpovedaných otázok je veľa. Je možné, že pohľadávky nebankových spoločností sú premlčané. Ohľadom pohľadávky zdravotnej poisťovne  platí  v súčasnosti premlčacia doba 5 rokov, podľa predchádzajúcej právnej úpravy bola premlčacia doba  10 rokov. Treba vedieť tiež, akým spôsobom bol  zdravotnou poisťovňou uplatnený nárok a ostatné súviasiace doklady.

Bez posúdenia uvedených dokladov Vám  doporučujeme neodmietať dedičstvo. Za tejto situácie je potrebné úmrtie brata oznámiť exekútorovi, pričom do skončenia dedič. konania  nehnuteľnosť nemôže exekútor predať. Vám ako spoluvlastníkovi musia byť doručované všetky doklady vzťahujúce sa k prípadnému predaju spoluvlastníckeho podielu Vášho nebohého brata.

Podľa ust.  Obč. zákonníka dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

Aby ste prípadne uvedenú zodpovednosť  za dlhy brata  /exekútor a zdrav. poisťovňa/ prevzala  a teda dedičstvo neodmietla  je nevyhnutné vidieť  a posúdiť  všetky dokladov v exekučných veciach, ako aj uplatnený nárok zdrav. poisťovne. Ak  si  prečítate mnohé rozsudky vydané voči nebankovým spoločnostiam  je skôr pravdepodobné, že tieto pohľadávky nie sú zákonné a toto posúdenie predmetných dokladov môže byť pre Vás veľmi priaznivé.

S riešením veci sa môžete obrátiť aj  našu advokátsku kanceláriu, vrátane posúdenia písomných dokladov.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dá sa napadnúť dedičstvo, ak sa otec vzdal dedičstva keď sme boli maloletí. on zomrel a ostalo po ňom 6 detí a je to dedičstvo po starej mame a prastarej mame.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.01.2017)

Dobrý deň, odmietnutie dedičstva je právom každého dediča, pričom uplatnenie si tohto práva je výlučne na rozhodnutí dediča. Odmietnutie dedičstva sa vzťahuje na celý majetok po poručiteľke a nie je ho možné vziať späť. Rovnako sa odmietnutie dedičstva vzťahuje aj na potomkov odmietajúceho dedičstva. V prípade odmietnutia dedičstva sa neuplatní tzv. zásada reprezentácie, tzn. že v rámci dedičského konania nevstúpite na miesto Vášho otca. Po smrti Vášho otca bude do dedičstva patriť iba majetok, ktorý vlastnil v čase svojej smrti. Majetok po Vašej starej a prastarej mame sa do dedičstva nezahrnú, nakoľko Váš otec odmietol dedičstvo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý den. Dcera sa odstahova tohto roku do Českej republiky, kde byva s dvomi maloletymi detmi v azylovem dome. Jej manžel prišiel za nou, pred jej očami spachal nedokonalu samovraždu, nasledne na to bol dva mesiace v kome a zomrel. Ostali po nom dlhy. Dcera nema sama na živobytie pre seba a svoje deti. Može sa zrieknut dedictva po nom tak aby ona ani deti nemuseli platit jeho dlhy? Ako postupovat v tomto pripade? Dakujem za radu.

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.06.2016)

Dobrý deň, podľa § 470 a 471 ods. 1 Občianskeho zákonníka (OZ), dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom. V zmysle § 463 a nasl. OZ však platí, že dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným (resp. notárovi poverenému prejednaním dedičstva). Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom (notárom) o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov možno túto lehotu predĺžiť. Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta. To znamená, že Vaša dcéra je za uvedených podmienok oprávnená dedičstvo odmietnuť a vyhnúť sa povinností splácať dlhy po manželovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Zdravím mám matku, s ktorou nekomunikujem a s ktorou už nechcem mať nikdy v živote nič spoločné. Mám však otázku, som si istá, že moja matka má kopec dlhov a je zadĺžená až po uši. Čo mám robiť v takom prípade, ak nechcem mať s jej dlhmi a aj s jej nadobudnutým majetkom nič spoločné? A taktiež nemám záujem byť spomenutá v dedičskom konaní, je to vôbec možné?

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.04.2016)

Dobrý deň. V prvom rade si dovoľujem uviesť, že predmetom dedenia je majetok poručiteľa, vrátane jeho dlhov. V zmysle zákona sa však dlhy dedia len do výšky hodnoty aktív poručiteľa. Preto nie je možné zdediť len dlhy. Navyše Občiansky zákonník upravuje tiež inštitút odmietnutia dedičstva, na základe ktorého možno dedičstvo odmietnuť ako celok. Pokiaľ však ide o Vašu otázku ohľadom toho, či je možné, aby ste v prípadnom dedičskom konaní po Vašej matke neboli vôbec spomenutá, toto zrejme nebude možné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň. Mojej dcére zomrel manžel, ktorý za spoločného manželstva zobral 2 spotrebiteľské úvery v banke bez jej súhlasu v hodnote asi 10 000 eur (úvery bez ručenia). Okrem toho mal založenú s.r.o. v ktorej nevykonával žiadnu podnikateľskú činnosť, pretože posledné 2 roky trávil viac času po nemocniciach. S.r.o. založil tiež bez jej vedomia a súhlasu. Dcéra nemá žiadne doklady ani z úverov, ani z s.r.o. a nevie ani o žiadnom majetku z podnikania. V účtovnej závierke na internete som však zistila, že vykazuje v pasívach základné imanie 5000 eur a v aktívach peniaze 5000 eur. Hotovosť, ani peniaze na účte však neexistujú. Čo sa týka úverov, tak jeden bol poistený pre prípad invalidity aj smrti, ale druhý nie, lebo ho zobral už počas choroby. Bývali v svokrinom byte, ale na zariadenie sme im dali peniaze my. Môže odmietnuť dedičstvo vrátane dlhov? Nepripadá na ňu ako jedinú dedičku polovica dlhov (BSM nebolo zrušené)? Nepríde potom aj o zariadenie bytu? Po pohrebe odniesla do banky úmrtný list, a v banke jej dali podpísať nejaké papiere ohľadne poistenia úveru pre prípad smrti. Nebude sa to považovať za vôľu nakladať s dedičstvom a bude môcť odmietnuť dedičstvo?

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2016)

Dobrý deň 

vyporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov by sa malo v konaní o dedičstve a to dohodou (medzi pozostalým manželom a deťmi) alebo rozhodnutím súdu. Vymedzí sa  rozsahu majetku poručiteľa a jeho dlhov a určenie, čo z tohto majetku patrí do dedičstva a čo patrí pozostalému manželovi. Podľa § 145 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “1) Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný. 2) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne.” Odmietnutie dedičstva nemení nič na záväzku Vašej dcéry, ktorý vznikol za trvania manželstva. Dlh sa nadobudol počas manželstva, teda nadobudol sa spoločne a nerozdielne a povinosť splácať ostala na druhom manželovi. Je tu možnosť však napadnúť relatívnu neplatnosť týchto záväzkov, pričom však musia byť splné podmienky. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva (Dedičské právo)

Môj svokor je chorý, má rozpad pečene. Je alkoholik, všetko čo má prepije a ešte si bere aj pôžičky od nebankoviek a myslím si, že ich ani nestíha splácať. Ako to vlastne je, keby sa mu niečo stalo, či sú tie pôžičky dedičné ak sa aj vzdáme dedičstva. Ďakujem

Odpoveď: Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.09.2015)

Dobrý deň

podľa § 470 ods. 1 Občiansky zákonník: “Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.” To znamená, že dedič zodpovedá za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli jeho smrťou, do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

Zákon taktiež umožňuje vlastným prejavom vôle odmietnuť dedičstvo a to buď ústnym alebo písomným vyhlásením zaslaným na súd (resp. notárovi). Lehota na odmietnutie dedičstva je 1 mesiac odo dňa, keď bol dedič o práve odmietnuť dedičstvo a jeho následkoch upovedomený. Musí ísť o vyhlásenie bezpodmienečné a bezvýhradné. Odmietnutie dedičstva sa musí týkať celého dedičstva. Táketo vyhlásenie o odmietnutí dedičstva je neodvolateľné. Odmietnutie dedičstva sa nemusí odôvodniť.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk