Máte
otázku?

Odmietnutie dedičstva pre dlhy a výnimka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Odmietnutie dedičstva pre dlhy a výnimka

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či je v prípade odmietnutia dedičstva kvôli dlhom nejaká výnimka, pokial ide o spoločnosť, ktorá poskytla úver. Záleží na tom, od ktorej spoločnosti bol úver zosnulému poskytnutý? Mám na mysli, príbuzná mi oznámila, že v prípade "nebankoviek" (neviem, či môžem uviesť konkrétny názov), táto možnosť neplatí a budem musieť úver za otca splácať i naďalej. Veľmi pekne vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Odmietnutie dedičstva pre dlhy a výnimka

Dobrý deň, ak je dedičstvo po zosnulom predĺžené, je možné v lehote jedného mesiaca odo dňa upovedomenia o možnosti odmietnuť dedičstvo takéto dedičstvo odmietnuť. Dávajte pozor na to, aby ste túto lehotu nepremeškali, lebo následne už nebude možné dedičstvo odmietnuť (súd môže túto lehotu predĺžiť iba z dôležitých dôvodov). Dedičstvo sa týmto úkonom odmieta ako celok (t.j. všetky aktíva aj všetky pasíva) a odmieta sa aj do budúcna (tzn. ak by sa v budúcnosti objavil ďalší majetok zosnulej osoby, Vaše odmietnutie by sa vzťahovalo aj na takýto majetok). Neexistuje žiadna výnimka, že by sa na dlh v určitej, či už bankovej alebo nebankovej inštitúcii, odmietnutie dedičstva nevzťahovalo. Ak by ste však aj nadobudli dedičstvo po poručiteľovi, v zmysle ustanovenia § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka ste chránený. Ak totiž dlhy poručiteľa sú vyššie ako jeho majetok, Vy ako dedič zodpovedáte iba do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva.

Trápi vás "Odmietnutie dedičstva pre dlhy a výnimka" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odmietnutie dedičstva pre dlhy a výnimka (Dedičské právo)

Dobrý deň, musím po zosnulom bratovi platiť dlhy? Nemal rodinu a my traja bratia sme po ňom dedili. Má dlhy v nebankovke. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odmietnutie dedičstva pre dlhy a výnimka

(odpoveď odoslaná: 16.06.2024)

Dobrý deň,

v prípade, že váš zosnulý brat zanechal dlhy, napríklad v nebankovke, ako dedič ste zodpovední za úhradu týchto dlhov, avšak len do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva. Podľa § 470 Občianskeho zákonníka dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva .

Máte možnosť dedičstvo odmietnuť ako celok, teda nielen dlhy, ale aj aktíva, ktoré by ste dedičstvom nadobudli. Odmietnutie dedičstva je potrebné vykonať ústnym alebo písomným vyhlásením u notára alebo na súde do jedného mesiaca od doručenia oznámenia o možnosti odmietnutia dedičstva .

Ak by ste si chceli dedičstvo ponechať, a teda aj zodpovednosť za dlhy, platí zásada, že dlhy poručiteľa môžete splatiť len do výšky hodnoty nadobudnutého majetku .


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Odmietnutie dedičstva pre dlhy a výnimka (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať o dedičskom konaní. Môj otec nedávno zomrel a nemal žiadny majetok, avšak mal nejaké dlhy. Chcel by som vedieť, ako to celé funguje a či je možné odmietnuť dedičstvo. Mám na mysli seba ako syna, moju sestru aj mamu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odmietnutie dedičstva pre dlhy a výnimka

(odpoveď odoslaná: 23.05.2024)

Dobrý deň, ak ste dedičom a váš otec mal dlhy, máte možnosť odmietnuť dedičstvo po ňom. Odmietnutie dedičstva je upravené v ustanoveniach § 463 až § 468 Občianskeho zákonníka. Dôležité je, že odmietnutie dedičstva sa musí realizovať buď ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Časový limit pre vyhlásenie o odmietnutiu dedičstva je jeden mesiac odo dňa, keď bol dedič súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený notárom. Je taktiež dôležité vedieť, že ak dedič svojím počínaním naznačil, že dedičstvo odmietnuť nechce (napríklad nakladaním s majetkom), nemôže neskôr dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie dedičstva musí byť bezvýhradné a nemôže sa odmietnuť len časť dedičstva, napríklad len dlhy. Keď raz dedičstvo odmietnete, toto rozhodnutie sa nedá odvolať.


Podotázka: Odmietnutie dedičstva pre dlhy a výnimka (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja mama zomrela. Neovládala žiadny majetok ani byt, ani dom. Len dlhy a exekúcie (presne tri, celkovo približne 6000 eur). Jediný zisk, ktorý po nej zostal, je na účte, približne 250 eur. Sme štyria súrodenci. Ak sa vzdám dedičstva ako syn, musia sa vzdať dedičstva aj môj syn resp. manželka, aby na nich neprešli dlhy po mojej mame? Viem, že mám lehotu jeden mesiac na vzdanie sa dedičstva. Najviac sa obávam, aby mamine dlhy po mojom odmietnutí dedičstva neprešli na môjho syna a manželku. Preto sa pýtam, či je pre istotu nevyhnutné, aby sa dedičstva vzdali aj syn a manželka. Emil

Odpoveď: Odmietnutie dedičstva pre dlhy a výnimka

(odpoveď odoslaná: 06.11.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že Vaša mama mala dlhy, pričom aktíva v dedičskom konaní predstavujú 250 €, riešením je nie vzdanie sa dedičstva, ale odmietnutie dedičstva. Odmietnutím dedičstva nastane stav, že Vy ako dedič nebudete dediť, nebudete zodpovedať za dlhy poručiteľa - matky a nikto od Vás ich ani nemôže vymáhať. V zmysle ust. § 467 Obč. zákonníka tiež platí, že vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta.Tiež platí, že ak by sa v budúcnosti našiel majetok, ktorý nateraz nebude predmetom dedenia, na tento majetok už nebudete mať žiadny právny nárok.

Dlhy poručiteľky nemôžu prejsť na Vašu manželku, prípadne deti, lebo Vy ako syn žijete a manželka nie je dedičom po Vašej matke /Vaša manželka nie je potomkom Vašej matky/.  Rovnako dedičom po matke nie sú Vaše deti, lebo Vy ako potomok žijete.

Veriteľom nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy.


Trápi vás "Odmietnutie dedičstva pre dlhy a výnimka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odmietnutie dedičstva pre dlhy a výnimka (Dedičské právo)

Dobrý večer, prosím o radu. Chcel by som sa vzdať dedičstva, jednoducho celého nároku a zabudnúť na rodinu.

Odpoveď: Odmietnutie dedičstva pre dlhy a výnimka

(odpoveď odoslaná: 18.11.2020)

Dobrý deň,
z Vami uvedenej otázky vyplýva, že nechcete nadobudnúť žiadny majetok, ktorý bude predemtom dedenia. V danom prípade sa nejedná o vzdanie sa dedičstva, ale ide o tzv. odmietnutie dedičstva podľa ust. § 463 a nasl. Obč. zákonníka :

"Odmietnutie dedičstva
§ 463
(1) Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.
(2) Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje.
§ 464 :
Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť.
§ 465 :
Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť.
§ 466 :
K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva.
§ 467 :
Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta."

V zmysle uvedených zák. ustanovení odmietnutie dedičstva znamená v podstate to, ako keby ste sa smrti poručiteľa nedožili, nebudete dediť žiadny majetok, nebudete zodpovedať za dlhy poručiteľa. Treba uviesť, že ak by sa v budúcnosti našiel ďalší majetok a Vy by ste dedičstvo teraz odmietli, na ďalšie - dodatočné dedičské konanie už nebudete prizvaný. Tento stav odmietnutia dedičstva nie je možné zvrátiť.

Odmietnúť dedičstvo môžete do jedného mesiaca odo dňa, keď budete upovedomený súdom o Vašom dedičskom práve.


Podotázka: Odmietnutie dedičstva pre dlhy a výnimka (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa Vás informovala, ako postupovať pri prihlasovaní vozidla vo špecifickom prípade. Kúpili sme vozidlo po zosnulom, ktoré jeho rodina odmietla ako dedičstvo a prevzala ho notárka. Od nej sme vozidlo zakúpili cez dražbu. Oficiálne sme vozidlo prevzali včera s potvrdením v tvare uznesenia od dotyčnej notárky. Teraz musíme vozidlo prihlásiť, avšak celý postup v tomto prípade nám nie je jasný, keďže normálne by súčasný vlastník mal auto odhlásiť, aby ho mohol nový prihlásiť. Vieme teda auto prihlásiť na nás, aj keď nevieme, či je auto predtým bolo odhlásené? Stačí nám uznesenie, kde je uvedené, že majiteľ vozidla zomrel? Mám ešte jednu otázku týkajúcu sa prepadnutej emisnej a technickej kontroly. Keďže vozidlo stálo nepoužívané rok, technická a emisná kontroly už nie sú platné. Chcela by som sa opýtať, či vzhľadom na to, že sme čakali na rozhodnutie súdu a následné vydanie uznesenia, existuje výnimka, ktorá by nám umožnila odpustiť pokutu za neplatnú emisnú a technickú kontrolu. Teda v prípade, keď vozidlo odvezieme do servisu a absolvujeme nové EK a TK. Ďakujem vám vopred za odpoveď. S pozdravom a praním pekného dňa.

Odpoveď: Odmietnutie dedičstva pre dlhy a výnimka

(odpoveď odoslaná: 02.10.2020)

Dobrý deň,
ďakujeme za otázku.

Úvodom poznamenávame, že predchádzajúci držiteľ MV toto odhlásiť nemôže a to z dôvodu, že nežije.
V otázke uvádzate, že dedičia dedičstvo odmietli, zrejme z dôvodu dlhov a bola vykonaná tzv. likvidácia dedičstva.

Vy ste sa stali vlastníkom MV a je potrebné vykonať jeho prepis na Vaše meno.

Na stránke MV SR nájdete podrobný postup, ktoré doklady je potrebné predložiť k prepisu MV na Vaše meno, kde okrem iných budete potrebovať právoplatné uznesenie, ktoré uvádzate v texte.

Pokiaľ ide o Vašu obavu, že Vám môže byť uložená pokuta z dôvodu uplynutia platnosti technickej a emisnej kontroly, uvádzame, že pokuta Vám nemôže byť uložená nemôže, keďže ste neboli držiteľmi konkrétneho MV a naviac v súčasnej situácii platí ust. § 170b/ zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke :

"(4) Platnosť technickej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace.
(5) Platnosť emisnej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace.
(6) Platnosť osvedčenia technika technickej kontroly, osvedčenia technika emisnej kontroly, osvedčenia technika kontroly originality alebo osvedčenia technika montáže plynových zariadení, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov."

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odmietnutie dedičstva pre dlhy a výnimka" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.