Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie.


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie.

Otec mi daroval dom ešte, keď žil mal však pôžičky, o ktorých som nevedel v slovenskej požičovní, homecredit a poštová banka spolu 9000eur, ktoré spacal poctivo každý mesiac ako mám postupovať musíme ich mi ako dediči vyplatiť za neho alebo ich môžeme odmietnuť splácať.

Odpoveď: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie.

Dobrý deň. 

Predmetom dedičstva po Vašom nebohom otcovi bude to, čo vlastnil ku dňu svojej smrti. Ak Vám ešte za života daroval nehnuteľnosť, táto nehnuteľnosť nebude predmetom dedičstva. Ako dedičia máte právo dedičstvo odmietnuť (je možné odmietnuť len celé dedičstvo, nie len časť) v lehote 1 mesiaca odo dňa oznámenia o tomto Vašom práve súdom. Ak by ste dedičstvo neodmietli, môžete s veriteľmi uzavrieť dohodu, na základe ktorej im prenecháte dedičstvo na úhradu dlhov.

Ak predmetom dedičstva sú hnuteľné alebo nehnuteľné veci prevyšujúcu hodnotu dlhov Vášho otca, je potrebné sa s veriteľmi dohodnúť, ktorí z dedičov bude dlhy splácať a zároveň im oznámiť úmrtie Vášho otca. Ak však pôjde o predĺžené dedičstvo, t.j. majetok nepostačuje na pokrytie dlhov, odmietnite dedičstvo a oznámte veriteľom, že dlhy splácať z tohto dôvodu nebudete. Ako dedičia zodpovedáte za poručiteľove dlhy len do výšky nadobudnutého majetku, preto nemáte povinnosť splácať dlhy Vášho otca v hodnote prevyšujúcej jeho majetok, ktorý je predmetom dedičstva. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie. (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku môj otec je rozvedený s mojou mamou už 15 rokov má dlhy najmenej 200 000. Všade dlží nevlastní žiadny majetok, dlhy nespláca. Ak by náhodou zomrel, zdedím všetky dlhy ja. Alebo ako sa tomu vyhnúť? Dá sa dedičstvo odmietnuť?

Odpoveď: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.02.2020)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že výška jeho dlhov zrejme presiahne hodnotu všetkých vecí, ktoré budú v budúcnosti patriť do dedičstva, bude vhodnejšie z Vašej strany odmietnuť takéto dedičstvo. Dedičstvo môžete odmietnuť iba v lehote 1 mesiaca odo dňa, keď Vás notár upovedomí o Vašom dedičskom práve. Túto lehotu si veľmi dobre strážte a odmietnutie dedičstva radšej vykonajte skôr. Odmietnuť dedičstvo môžete písomne alebo aj osobne na notárskom úrade. Musíte však pamätať na to, že sa dedičstvo odmieta ako celok a zároveň sa odmieta aj majetok, ktorý sa môže objaviť v budúcnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie. (Dedičské právo)

Dobrý deň. Po mojom otcovi, s ktorým som mal uzatvorenú zaopatrovaciu zmluvu, zostal dlh v penzióne kde býval. Teraz môj brat tvrdí, že ten dlh som povinný zaplatiť výhradne ja. Je to pravda? Vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.11.2019)

Dobrý deň, v rámci dedičstva sa po poručiteľovi dedia aj pasíva - dlhy. Je to však obmedzené tým, že dlhy sa dedia len do výšky hodnoty nadobudnutého dedičského podielu.

Nevidím dôvod, pre ktorý by ste mali znášať daný dlh výlučne Vy. Dlh by sa mal prejednať v rámci dedičského konania a znášať by ho mali pomerne všetci dedičia podľa veľkosti ich zdedených podielov.

Hoci nemám k dispozícii Vami spomínanú zaopatrovaciu zmluvu, som toho názoru, že na uvedenom nič nemení ani to, že ste mali s poručiteľom takúto zmluvu uzavretú. Dôležité je hlavne to, kto bol zo zmluvy s penziónom zaviazaný a teda kto zostal dlžníkom voči penziónu. V zmysle Vašej otázky to mal byť práve Váš otec - poručiteľ.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie. (Dedičské právo)

Dobrý deň. Odkupujem čiastku domu od nevlastného brata. On sa zmluvou zrieka budúceho dedičstva po otcovi. Je to podľa zákona možné ? Nemôže po otcovej smrti povedať, že zmluva je neplatná a aj tak môže dediť ešte zvyšok majetku? A druhá otázka je, keď zdedím po otcovi exekúcie, bude sa dať s exekútormi dohodnúť na splátkach ? Alebo ma donútia dom predať ? A dá sa nejako ešte za života otca zistiť, kde ma všade exekúcie a dlžoby? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Váš brat za života otca sa nemôže vzdať dedičstva, na ktoré by mu mohlo vzniknúť  právo v budúcnosti. 

V otázke uvádzate, že chcete odkúpiť podiel brata na dome, otázkou však je, kto ďalší okrem Vás a brata je podielovým spoluvlastníkom domu, t.j. či ste podielovými spoluvlastníkmi len vy dvaja, alebo dom má viacerých podiel. spoluvlastníkov napr. otca.

Podľa ust. § 140 Občianskeho zákonníka platí :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Pokiaľ ide o exekúcie, ktoré má Váš otec, neznamená to zo zákona, že ich musíte zdediť.

Podľa ust. § 470 Občianskeho zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Ďalej platí, že dedičstvo môžete odmietnúť, ale len ako celok, potom nebudete zodpovedať za žiadne dlhy otca a nezdedíte nič - ani aktíva ani pasíva, prípadne sa môžete dedičstva vzdať v prospech iného dediča, ktorý ak dedičstvo prijme, bude zodpovedať za dlhy poručiteľa podľa vyššie uvedeného zák. ustanovenia, prípadne dedičstvo ako celok ponechať veriteľom na úhradu dlhov.

Zistenie exekúcii : Mali by ste sa opýtať predovšetkým otca, prípadne ich môžete zistiť na stránke www.cre.sk - centrálny register exekúcií.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie. (Dedičské právo)

Dobrý deň, 4 roky do zadu zomrel priateľov otec na dedičskom konaní in neboli vyčíslené dlhy a už 4 roky im chodia papiere, že ma dlhy a stále to všetko zaplatia. Ale teraz im znova prišiel papier, že majú zaplatiť 1500e nie je tam nejaká doba, do ktorej mali prísť po jeho smrti všetky dlhy ?

Odpoveď: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.03.2019)

Dobrý deň,

v otázke neuvádzate aká bol hodnota majetku v dedičskom konaní, ktorý smrťou poručiteľa prešiel na dedičov.

Z otázky vyplýva, že veritelia poručiteľa neprihlásili do dedičského konania žiadne pohľadávky.
Podľa ust. Obč. zákonníka platí :
"§ 470 :

(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. 
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. 
§ 471 :
(1) Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom. 
(2) Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzvalo, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná."

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva z primerané náklady spojené s pohrebom a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli smrťou poručiteľa.
Dôležité pre presnejšie zodpovedanie otázky je to, či veritelia majú právoplatné a vykonateľné súdne rozhodnutia, z ktorých by vyplývala povinnosť poručiteľa uhradiť nejakú dlžnú sumu, alebo vo veci je vedené exekučné konanie prípadne zo strany veriteľov Vám bola zaslaná iba výzva k úhrade, teda ešte nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie. V tomto prípade, pokiaľ sú zasielané len výzvy k úhrade bez súdenho rozhodnutia, pohľadávky veriteľov sú s najskôr premlčané.

Odporúčame neuhradzovať dlžné sumy len na základe nejakých výziev, ale využiť právnu pomoc advokáta, ktorý Vám bude vedieť poradiť, či pohľadávku máte ešte uhradiť alebo vzniesť námietku premlčania.
Prípadne je možné využiť aj Centrum právnej pomoci, ktorého kancelárie nájdete v jednotlivých mestách /www.cpp.sk/.
Bez porady s advokátom odporúčame neuhradzovať žiadne dlhy, nedajte sa zastrašovať súdmi a podobne.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie. (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, že ak dedím po zosnulom otcovi okrem majetku aj dlhy tak, či mi môžu siahnuť exekútori na môj osobný účet alebo len na zdedenú nehnuteľnosť. Je bežné v praxi, že sa objaví nejaký nový veriteľ po skončenom dedičskom konaní a ako sa to väčšinou rieši? Vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, ku ktorej uvádzame nasledovné :

1./ Podľa ust. § 460 a nasl. Obč. zákonníka platí, že "dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa." 

§ 470 : "Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou, ak je však dedičov viac, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Podľa § 471 Obč. zákonníka  "ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom."

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ dedičstvo neodmietnete alebo sa nevzdáte v prospech ostatných dedičov, budete zodpovedať za dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedičstva., teda v prípade zdedených dlhov budete zodpovedať vo výšky ceny nadobudnutého dedičstva v eurách, preto exekútor môže v prípade dlhu siahnuť aj na Váš osobný účet, dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa celým svojim majetkom do hodnoty nadobudnutého dedičstva.

Pokiaľ sa jedná o prípadné dlhy poručiteľa, odporúčame Vám, aby ste notára požiadali, aby vykonal tzv. konvokáciu veriteľov, teda aby verejnou vyhláškou vyzval veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky. Súd poučí veriteľov poručiteľa, že dedičia poručiteľa nezodpovedajú veriteľom za tie pohľadávky, ktoré veritelia včas neoznámili, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov vyčerpaná cena dedičstva, ktoré dedičia nadobudli.

Aj ak sa veriteľ prihlási, neznamená to, že tieto dlhy musíte automaticky uhradiť. Veriteľ  musí predložiť všetky doklady,  ktorými preukáže existenciu pohľadávky voči poručiteľovi, musí  preukázať existenciu pohľadávky čo do výšky aj dôvodu.

V prípade, že po dedičskom konaní sa objaví nový dlh dedičské konanie sa už nevykonaná a práve preto odporúčame, aby ste navrhli konvokáciu podľa vyššie uvedeného.

V prípade potreby resp. ak by ste niečomu v dedič. konaní nerozumeli hlavne ohľadom prihlásených pohľadávok veriteľov, kontaktujte advokáta. 

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk