Máte
otázku?

Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie.


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilina

Otázka: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie.

Otec mi daroval dom, ešte keď žil. Mal však pôžičky v slovenskej požičovni, Home Credit a Poštovej banke spolu sumu 9000 eur, o ktorých som nevedel. Platil ich poctivo každý mesiac. Ako mám postupovať? Ako dedič, musím ich vyplatiť za neho alebo ich môžem odmietnuť splácať?

Odpoveď: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie.

Dobrý deň. 

Predmetom dedičstva po Vašom nebohom otcovi bude to, čo vlastnil ku dňu svojej smrti. Ak Vám ešte za života daroval nehnuteľnosť, táto nehnuteľnosť nebude predmetom dedičstva. Ako dedičia máte právo dedičstvo odmietnuť (je možné odmietnuť len celé dedičstvo, nie len časť) v lehote 1 mesiaca odo dňa oznámenia o tomto Vašom práve súdom. Ak by ste dedičstvo neodmietli, môžete s veriteľmi uzavrieť dohodu, na základe ktorej im prenecháte dedičstvo na úhradu dlhov.

Ak predmetom dedičstva sú hnuteľné alebo nehnuteľné veci prevyšujúcu hodnotu dlhov Vášho otca, je potrebné sa s veriteľmi dohodnúť, ktorí z dedičov bude dlhy splácať a zároveň im oznámiť úmrtie Vášho otca. Ak však pôjde o predĺžené dedičstvo, t.j. majetok nepostačuje na pokrytie dlhov, odmietnite dedičstvo a oznámte veriteľom, že dlhy splácať z tohto dôvodu nebudete. Ako dedičia zodpovedáte za poručiteľove dlhy len do výšky nadobudnutého majetku, preto nemáte povinnosť splácať dlhy Vášho otca v hodnote prevyšujúcej jeho majetok, ktorý je predmetom dedičstva. 

Trápi vás "Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie." a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie. (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať. Máme dedičstvo po zosnulom otcovi, sme traja dediči. Mal pôžičku v banke, ktorá je približne 4000 eur. Chcel by som sa opýtať, či sa splátky tejto pôžičky delia rovným dielom medzi nás troch, alebo či to závisí od zdedeného majetku. Ďakujem.

Odpoveď: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie.

(odpoveď odoslaná: 04.11.2023)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade platí ust. § 470 Občianskeho zákonníka :

"Prechod dlhov

(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady  spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

 

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dedič bude zodpovedať za dlhy poručiteľa, ktoré vznikli pred jeho smrťou, do výšky ceny nadobudnutého majetku dedením avšak až po odpočte  primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa. Podstatné vo vašom prípade je aj to kedy dlh vznikol, koľko si otec požičal z banky, akú sumu otec uhradil ku dňu úmrtia na istine a úrokoch, či nebo, v omeškaní, ako aj to, či nedošlo k premlčaniu dlhu. Uvádzame, že pre prípad, že by otec bol v omeškaní s platením dlhu viac ako 3 roky a v uvedenej lehote nebola podaná žaloba na súd zo strany banky, je nárok veriteľa - banky premlčaný. Banke neuznávajte písomne dlh.

Odporúčam vo veci dlhu radšej konzultáciu u advokáta, aby ste neplatili dlh, ktorý je premlčaný a teda v prípade, že by banka podala návrh na súd či už voči otcovi alebo vám ako dedičom, súd návrh zamietne s poukazom na ust. § 101 a ust. § 583 Obč. zákonníka /neuplatnenie práva na súde v premlčacej dobe/.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie. (Dedičské právo)

Dobrý deň, som dcéra zosnulej matky a rada by som sa spýtala, ako zistím, či moja matka mala nejaké dlhy voči nebankovým spoločnostiam. Mám podozrenie, že môj mladší brat ju na to naviedol. Ďakujem.

Odpoveď: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie.

(odpoveď odoslaná: 25.10.2022)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že dedičské konanie prebieha a teda ak máte dôvodné pochybnosti o dlhoch Vašej matky, ktoré vznikli za jej života podpísaním rôznych zmlúv o pôžičke od nebankových spoločností, potom odporúčam v dedičskom konaní požiadať notára, aby verejnou vyhláškou vyzval veriteľov, aby svoje pohľadávky prihlásili v dedičskom konaní /§ 199 Civil. mimosporového poriadku/. Notár súčasne určí lehotu na prihlásenie predmetných pohľadávok minimálne 30 dní.
Uvádzame, že Vy ako dedič zodpovedáte za dlhy poručiteľa, rovnako aj Váš brat ako zákonný dedič, v zmysle ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."  Ak by aj veritelia prihlásili svoje pohľadávky do dedič. konania, Vy ich uhradiť nemusíte, keďže v dedičskom konaní ich veritelia len prihlásia, čo ešte neznamená, že nie sú napr. premlčané a pod. Ide o to, že pohľadávky veriteľov môžu byť premlčané /všeobecná premlčacia doba podľa § 101 Obč. zákonníka je 3 roky/, môžu byť neplatné z dôvodu, že zmluva s nebankovou spoločnosťou obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky, pokuty a nezákonné úroky, a zmluva v prípade súdneho konania môže byť vyhlásená za neplatnú. Ak by Vás aj kontaktovali veritelia v priebeh dedičského konania, ale po skončení dedič. konania, Vy sama nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. To isté sa týka aj Vášho brata. Doklady o záväzkoch Vašej matky, ktoré vznikli zo zmlúv s nebankovými spoločnosťami, prípadne bankami, nechajte vždy skontrolovať advokátovi. V prípade potreby resp. záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.  

Podotázka: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie. (Dedičské právo)

Dobrý deň, plaťovali sme dlhy nášho brata, na ktorého bola uvalená exekúcia. Sme jeho sestry. Náš brat bol ženatý, no v súčasnosti je rozvedený. Jeho bývalá manželka mu zabránila v stretnutiach so synom. Teraz náš brat zomrel. Všetci žijeme v dome našich rodičov. Brat tu mal trvalý pobyt, ktorý je zapsaný na mňa a moju sestru. Brat nevlastnil nič. Nemal ani účet. Staral sa o našu chorú mamu. My sestry sme telesne postihnuté. Rada by som sa opýtala, či dlhy nášho brata zdedí jeho už dospelý syn. Sme si vedomé, že sa môže zriecť dedicstva. Avšak obávame sa, či dlhy neprejdú na nás. Kedykoľvek v minulosti sa náš brat zaručil za svojich priateľov, ktorí dlhy nesplatili. Platili sme ich teda za neho. Jeho syn sa dokonca nezúčastnil ani pohrebu. Náš brat prispieval na výživné, dokonca v hodnote vyššej, ako bola od súdu stanovená. Ďakujeme za odpoveď. F.

Odpoveď: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie.

(odpoveď odoslaná: 06.10.2022)

Dobrý deň,
po úmrtí brata už neplaťte žiadne jeho dlhy, keďže vy - jeho sestry nie ste dlžníčkami a ani ručiteľkami. Žiadny veriteteľ vášho brata od vás nemôže nič vymáhať.

Pokiaľ ide o samotnú podstatu otázky - dedenie dlhov za situácie, že brat nevlastnil žiadny majetok, dedičské konanie bude zastavené v súlade s ust. Civilného mimosporového poriadku a prípadný drobný majetok bude vydaný osobe, ktorá sa postarala o pohreb brata. Pri tomto spôsobe skončenia dedičského konania nejde v podstate o pravé dedičské konanie, lebo poručiteľ nemá žiadny resp. len nepatrný majetok. Vzhľadom na uvedenú okolnosť, veritelia vášho brata nemôžu od vás resp. syna vášho nebohého brata ako jediného zákonného dediča nič vymáhať, pričom nie je podstatné to, že syn vášho brata nebol na pohrebe svojho otca. Syn vášho brata je jeho jediným zákonným dedičom. Uvedené platí aj pre syna vášho brata : nik od neho nemôže vymáhať žiadne dlhy jeho otca, lebo jeho otec ako poručiteľ nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by bol predmetom dedenia a prípadný nepatrný majetok poručiteľa sa vydá osobe, ktorá obstarala pohreb poručiteľa.

Ak by vás alebo syna vášho nebohého brata kontaktovali veritelia brata, nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu a podobne.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie." a chcete pomôcť?

Podotázka: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie. (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na nasledovnú situáciu. Po smrti otca sa u notára uskutočnilo dedičské konanie. Notára kontaktovala banka a informovala ho o dlhoch a stave účtu, ktorý bol vedený na meno zosnulého. Notárovi boli zaslané sumy, ktoré reprezentovali dlh k dátumu smrti. Po dedičskom konaní sme sa tieto sumy pokúsili uhradiť, avšak suma sa nečakane odlišovala približne o 1000 eur. Je to možné, aj keď banka informovala notára o správnych sumách? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie.

(odpoveď odoslaná: 01.03.2021)

Dobrý deň,
dlžná suma by sa nemala líšiť, určite nie o tak vysokú čiastku. Odporúčam Vám požiadať banku, aby Vám oznámili z čoho presne pozostáva táto suma, a prečo je odlišná než tá, ktorú nedávno oznámili v dedičskom konaní. Následne bude možné relevantným spôsobom posúdiť, či na zvýšenie tejto sumy (možno úroky) majú právny nárok.


Podotázka: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie. (Dedičské právo)

Dobrý deň, nedávno nám s mojimi súrodencami zomrel otec, ktorý nevlastnil žiadny majetok, ale zanechal po sebe mnoho dlhov. Rodičia sú rozvedení už 17 rokov, takže ostatní dediči sme len my. Rada by som sa informovala, ako je potrebné v takomto prípade postupovať. Je možné, že sa tieto dlhy teraz prenesú na nás? Je nutné ísť k notárovi a odmietnuť dedičstvo aj napriek tomu, že okrem dlhov po ňom nezostalo žiadne iné?

Odpoveď: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie.

(odpoveď odoslaná: 20.07.2020)

Dobrý deň,
ak je dedičstvo predlžené (dlhy prevyšujú majetok) a nechcete, aby tieto dlhy prešli na Vás a museli ste ich splácať, potom by som zvažoval odmietnutie dedičstva. O dedičskom práve Vás musí súd (notár) upovedomiť písomne a následne máte 1 mesiac na odmietnutie dedičstva. Ak dedičstvo odmietnete, dlhy na Vás neprejdú. Takto by ale mali potom postupovať všetci dedičia (ak nechcú dediť dlhy).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie. (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku. Môj otec je rozvedený s mojou mamou už 15 rokov a má dlhy minimálne vo výške 200 000. Kdekoľvek dlží a nevlastní žiadny majetok. svoje dlhy nespláca. Ak by náhodou zomrel, budem musieť ja zdediť všetky jeho dlhy? Ako sa tomu môžem vyhnúť? Je možné odmietnuť dedičstvo?

Odpoveď: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie.

(odpoveď odoslaná: 26.02.2020)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že výška jeho dlhov zrejme presiahne hodnotu všetkých vecí, ktoré budú v budúcnosti patriť do dedičstva, bude vhodnejšie z Vašej strany odmietnuť takéto dedičstvo. Dedičstvo môžete odmietnuť iba v lehote 1 mesiaca odo dňa, keď Vás notár upovedomí o Vašom dedičskom práve. Túto lehotu si veľmi dobre strážte a odmietnutie dedičstva radšej vykonajte skôr. Odmietnuť dedičstvo môžete písomne alebo aj osobne na notárskom úrade. Musíte však pamätať na to, že sa dedičstvo odmieta ako celok a zároveň sa odmieta aj majetok, ktorý sa môže objaviť v budúcnosti.


Trápi vás "Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie." a chcete pomôcť?

Podotázka: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie. (Dedičské právo)

Dobrý deň. Po mojom otcovi, s ktorým som mal uzatvorenú zaopatrovaciu zmluvu, zostal dlh v penzióne, kde býval. Teraz môj brat tvrdí, že som povinný tento dlh zaplatiť výhradne ja. Je to pravda? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie.

(odpoveď odoslaná: 12.11.2019)

Dobrý deň, v rámci dedičstva sa po poručiteľovi dedia aj pasíva - dlhy. Je to však obmedzené tým, že dlhy sa dedia len do výšky hodnoty nadobudnutého dedičského podielu.

Nevidím dôvod, pre ktorý by ste mali znášať daný dlh výlučne Vy. Dlh by sa mal prejednať v rámci dedičského konania a znášať by ho mali pomerne všetci dedičia podľa veľkosti ich zdedených podielov.

Hoci nemám k dispozícii Vami spomínanú zaopatrovaciu zmluvu, som toho názoru, že na uvedenom nič nemení ani to, že ste mali s poručiteľom takúto zmluvu uzavretú. Dôležité je hlavne to, kto bol zo zmluvy s penziónom zaviazaný a teda kto zostal dlžníkom voči penziónu. V zmysle Vašej otázky to mal byť práve Váš otec - poručiteľ.


Podotázka: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie. (Dedičské právo)

Dobrý deň. Kupujem časť domu od nevlastného brata. V zmluve sa zrieka budúceho dedičstva po otcovi. Je to podľa zákona možné? Nemôže po smrti otca tvrdiť, že zmluva je neplatná a že môže dediť aj zvyšok majetku? Moja druhá otázka je: v prípade že po otcovi zdedia exekúcie, bude možné dohodnúť sa s exekútormi na splátkach? Budú ma nútiť predať dom? A je možné zistiť ešte zaživa otca, kde všade má exekúcie a dlžoby? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie.

(odpoveď odoslaná: 15.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Váš brat za života otca sa nemôže vzdať dedičstva, na ktoré by mu mohlo vzniknúť  právo v budúcnosti. 

V otázke uvádzate, že chcete odkúpiť podiel brata na dome, otázkou však je, kto ďalší okrem Vás a brata je podielovým spoluvlastníkom domu, t.j. či ste podielovými spoluvlastníkmi len vy dvaja, alebo dom má viacerých podiel. spoluvlastníkov napr. otca.

Podľa ust. § 140 Občianskeho zákonníka platí :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Pokiaľ ide o exekúcie, ktoré má Váš otec, neznamená to zo zákona, že ich musíte zdediť.

Podľa ust. § 470 Občianskeho zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Ďalej platí, že dedičstvo môžete odmietnúť, ale len ako celok, potom nebudete zodpovedať za žiadne dlhy otca a nezdedíte nič - ani aktíva ani pasíva, prípadne sa môžete dedičstva vzdať v prospech iného dediča, ktorý ak dedičstvo prijme, bude zodpovedať za dlhy poručiteľa podľa vyššie uvedeného zák. ustanovenia, prípadne dedičstvo ako celok ponechať veriteľom na úhradu dlhov.

Zistenie exekúcii : Mali by ste sa opýtať predovšetkým otca, prípadne ich môžete zistiť na stránke www.cre.sk - centrálny register exekúcií.

 

 

 


Podotázka: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie. (Dedičské právo)

Dobrý deň, pred štyrmi rokmi zomrel otec môjho priateľa. V dedičskom konaní neboli vyčíslené dlhy a už štyri roky dostávajú papiere, ktoré potvrdzujú, že mal dlhy a oni ich musia stále splácať. Nedávno im azda prvýkrát prišiel papier s informáciou, že majú zaplatiť 1500 eur. Neexistuje nejaká lehota, do ktorej mali po jeho smrti prísť všetky dlhy?

Odpoveď: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie.

(odpoveď odoslaná: 25.03.2019)

Dobrý deň,

v otázke neuvádzate aká bol hodnota majetku v dedičskom konaní, ktorý smrťou poručiteľa prešiel na dedičov.

Z otázky vyplýva, že veritelia poručiteľa neprihlásili do dedičského konania žiadne pohľadávky.
Podľa ust. Obč. zákonníka platí :
"§ 470 :

(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. 
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. 
§ 471 :
(1) Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom. 
(2) Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzvalo, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná."

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva z primerané náklady spojené s pohrebom a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli smrťou poručiteľa.
Dôležité pre presnejšie zodpovedanie otázky je to, či veritelia majú právoplatné a vykonateľné súdne rozhodnutia, z ktorých by vyplývala povinnosť poručiteľa uhradiť nejakú dlžnú sumu, alebo vo veci je vedené exekučné konanie prípadne zo strany veriteľov Vám bola zaslaná iba výzva k úhrade, teda ešte nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie. V tomto prípade, pokiaľ sú zasielané len výzvy k úhrade bez súdenho rozhodnutia, pohľadávky veriteľov sú s najskôr premlčané.

Odporúčame neuhradzovať dlžné sumy len na základe nejakých výziev, ale využiť právnu pomoc advokáta, ktorý Vám bude vedieť poradiť, či pohľadávku máte ešte uhradiť alebo vzniesť námietku premlčania.
Prípadne je možné využiť aj Centrum právnej pomoci, ktorého kancelárie nájdete v jednotlivých mestách /www.cpp.sk/.
Bez porady s advokátom odporúčame neuhradzovať žiadne dlhy, nedajte sa zastrašovať súdmi a podobne.

 


Trápi vás "Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie." a chcete pomôcť?

Podotázka: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie. (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či mi v prípade, že po zosnulom otcovi dedím okrem majetku aj dlhy, môžu exekútori siahnuť na môj osobný účet alebo iba na zdedenú nehnuteľnosť. Je bežné, že sa zjaví nový veriteľ po skončení dedičského konania a ako sa to obvykle rieši? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie.

(odpoveď odoslaná: 20.06.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, ku ktorej uvádzame nasledovné :

1./ Podľa ust. § 460 a nasl. Obč. zákonníka platí, že "dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa." 

§ 470 : "Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou, ak je však dedičov viac, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Podľa § 471 Obč. zákonníka  "ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom."

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ dedičstvo neodmietnete alebo sa nevzdáte v prospech ostatných dedičov, budete zodpovedať za dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedičstva., teda v prípade zdedených dlhov budete zodpovedať vo výšky ceny nadobudnutého dedičstva v eurách, preto exekútor môže v prípade dlhu siahnuť aj na Váš osobný účet, dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa celým svojim majetkom do hodnoty nadobudnutého dedičstva.

Pokiaľ sa jedná o prípadné dlhy poručiteľa, odporúčame Vám, aby ste notára požiadali, aby vykonal tzv. konvokáciu veriteľov, teda aby verejnou vyhláškou vyzval veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky. Súd poučí veriteľov poručiteľa, že dedičia poručiteľa nezodpovedajú veriteľom za tie pohľadávky, ktoré veritelia včas neoznámili, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov vyčerpaná cena dedičstva, ktoré dedičia nadobudli.

Aj ak sa veriteľ prihlási, neznamená to, že tieto dlhy musíte automaticky uhradiť. Veriteľ  musí predložiť všetky doklady,  ktorými preukáže existenciu pohľadávky voči poručiteľovi, musí  preukázať existenciu pohľadávky čo do výšky aj dôvodu.

V prípade, že po dedičskom konaní sa objaví nový dlh dedičské konanie sa už nevykonaná a práve preto odporúčame, aby ste navrhli konvokáciu podľa vyššie uvedeného.

V prípade potreby resp. ak by ste niečomu v dedič. konaní nerozumeli hlavne ohľadom prihlásených pohľadávok veriteľov, kontaktujte advokáta. 

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dlhy po zosnulom otcovi a jeho splácanie." a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.