Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 4. 8. 2015

Otázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

Dobrý deň, chcem poprosiť o radu. Priateľke som ručil pri spotrebiteľskom úvere, v zmluve sme však uvedený ako dlžníci obaja. Peniaze dostala na účet ona, bolo to pred dvoma rokmi. Chcel som vedieť, či sa dá ešte odstupiť od zmluvy, momentalne má dlh, pravdepodobne budem musiet splacat úver já. Alebo čo teda môžem spraviť aby som v nej nefiguroval? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

Dobrý deň, v zmysle § 48 Občianskeho zákonníka, môže účastník od zmluvy odstúpiť len v prípadoch, ktoré sú dohodnuté v zmluve alebo ak túto možnosť ustanovuje zákon. Jednotlivé prípady pre využitie práva odstúpenia upravuje Občiansky zákonník v ustanoveniach § 49, alebo napr. v § 517, § 575, čo však pravdepodobne na Váš prípad nebude možné aplikovať. Bezdôvodne môžete odstúpiť od zmluvy o úvere v zmysle § 13 zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, a to len do 14 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy alebo odo dňa doručenia zmluvných podmienok. Inak musíte rešpektovať ustanovenia Vami podpísanej zmluvy o úvere a dodržať tam upravené podmienky pre odstúpenie od zmluvy, ak také obsahuje.  

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, kamarátka potrebovala spolu dlžníka na svojom úvere. Zaručila mi, že ma chce len na 2 mesiace ako spoludlžníka a potom prepise na nejakú inú osobu. Dá sa to? Podpíšeme aj zmluvu o tom, že všetko bude uhrádzať ona, aby som ja v tom nefigurovala a aj s osvedčením u notára. Je reálne, že tak by som v tom mohla byt ja nevinne, ak by mala niekedy dlhy?

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2019)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate, či ste spoludlžníkom v banke alebo nebankovej spoločnosti, keďže pri dojednávaní úveru musia byť splnené ust. zákona o bankách prípadne zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku,prípadne  či sa nejedná o zmluvu o pôžičke od fyzickej osoby - nepodnikateľa.

Všeobecne podľa § 511 Obč. zákonníka platí :
"(1) Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté alebo ak to vyplýva z povahy plnenia, že viac dlžníkov má tomu istému veriteľovi splniť dlh spoločne a nerozdielne, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných zanikne.
(2) Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu nie je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely na dlhu všetkých dlžníkov vo vzájomnom pomere rovnaké. Dlžník, proti ktorému bol uplatnený nárok vyšší, než zodpovedá jeho podielu, je povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť o tom ostatných dlžníkov a dať im príležitosť, aby uplatnili svoje námietky proti pohľadávke. Môže od nich požadovať, aby dlh podľa podielov na nich pripadajúcich splnili alebo aby ho v tomto rozsahu dlhu inak zbavili.
(3) Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na všetkých ostatných."

Pokiaľ ste spoludlžníčkou na úvere, veriteľ je od Vás oprávnený požadovať splnenie dlhu a následne Vy od dlžníčky vymáhať Vami uhradené splátky úveru.

Podstatné vo Vašom prípade je posúdenie samotnej zmluvy o úver, čo je predmetom samotnej zmluvy a čo je obsahom Vášho záväzku, ktorý vyplýva z uvedenej zmluvy. 
Obč. zákonník nepozná pojem spoludlžníka na dobu určitú, teda aby uplynutím doby dvoch mesiacov Váš záväzok ako spoludlžníka zanikol. 

Sme názoru, že ste sa stali obeťou nekalého konania zo strany dlžníčky, Vašej kamarátky.
Teoreticky riešením by bolo prevzatie Vášho záväzku u inou osobou podľa ust. § 531 Obč. zákonníka, ku ktorému úkonu však budete potrebovať súhlas veriteľa  (citujeme) : 
"(1) Kto sa dohodne s dlžníkom, že preberá jeho dlh, nastúpi ako dlžník na jeho miesto, ak na to dá veriteľ súhlas. Súhlas veriteľa možno dať buď pôvodnému dlžníkovi, alebo tomu, kto dlh prevzal.
(2) Kto bez dohody s dlžníkom prevezme dlh zmluvou s veriteľom, stane sa dlžníkom popri  pôvodnom dlžníkovi.
(3) Zmluva o prevzatí dlhu vyžaduje, aby sa uzavrela písomnou formou.
(4) Námietky, ktoré má voči veriteľovi pôvodný dlžník, môže uplatniť aj osoba, ktorá dlh prevzala."


Odporúčame vec prekonzultovať s advokátom, ktorý posúdi Vaše doklady a navrhne vhodné riešenie. Je možné, že vo veci bude potrebné podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu a to z dôvodu, že Vaša priateľka už v čase podpísania zmluvy o úvere vedela, že úver platiť nebude a túto povinnosť chcela previesť na Vás spoludlžníka.

 

 

 

 

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Zdravím Vás, Chcel by som sa spýtať, či mám právo odstúpiť od zmluvy o bezúčelovom úvere. Doslova je to tak, že dnes som zmluvu uzavrel a hneď boli aj peniaze na mojom účte a zajtra by som ju chcel zrušiť. Mám na to právo, alebo nie?

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.05.2019)

Dobrý deň, 

samotná zmluva o spotreb. úvere by mala obsahovať ustanovenie o možnosti odstúpenia.

Podľa ust. § 13  zákona o spotrebiteľských úveroch platí /citujeme/ :

"Právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere

(1) Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo odo dňa, keď sú spotrebiteľovi doručené zmluvné podmienky podľa § 9 alebo § 10, ak tento deň nasleduje po dni uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere; ustanovenia osobitných predpisov19) o práve na odstúpenie od zmluvy sa nepoužijú. Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje zmluvné podmienky podľa § 9 alebo § 10, začína lehota na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere plynúť od okamihu, keď spotrebiteľ tieto zmluvné podmienky obdržal.

(2) Oznámenie o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom úvere zašle spotrebiteľ veriteľovi písomne alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom veriteľovi. Lehota na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bolo v súlade s postupom uvedeným v zmluve o spotrebiteľskom úvere podľa § 9 ods. 2 písm. u)zaslané najneskôr v posledný deň lehoty podľa odseku 1."

(3) Ak spotrebiteľ uplatní právo podľa odseku 1, je povinný zaplatiť veriteľovi istinu a úrok z tejto istiny odo dňa, keď sa spotrebiteľský úver začal čerpať, až do dňa splatenia istiny, a to bezodkladne a najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy veriteľovi. Úrok sa vypočíta na základe dohodnutej úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru. Ak spotrebiteľ uplatní právo podľa odseku 1, veriteľ nemá nárok na žiadnu inú kompenzáciu od spotrebiteľa okrem kompenzácie nenávratných poplatkov, ktoré veriteľ zaplatil orgánu verejnej správy v súvislosti s týmto spotrebiteľským úverom."

Záver 

Áno, môžete odstúpiť od zmluvy písomne alebo emailom a peniaze vrátiť.

Môžte tak urobiť aj dnes.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň! Chcem sa spýtať. Kamarátka chce zobrať s mužom úver a založí aj dom ale jej príjem (ako podnikateľka) nestačí, aby banka poskytla úver. Chce, aby som išla ako ručiteľ na pár mesiacov, aby banka poskytla úver kým bude mať lepšie príjem. Potom, že vraj môžem odstúpiť a ona bude figurovať ako spoludlžník s mužom. Prosím, poraďte mi ako mám postupovať. Môžem po pár mesiac odstúpiť od zmluvy. Ďakujem!

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.04.2019)

Dobrý deň,

ak podpíšete ručiteľské vyhlásenie, potom nebudete môcť "len tak" odstúpiť od danej zmluvy. Museli by ste mať súhlas banky, pretože ručenie je jedna z podmienok poskytnutia úveru. Ak budete ručiť a dlžníci nebudú splácať, v takom prípade by ste museli dlh uhradiť namiesto nich. Ak by sa tak stalo, mohli by ste dlh vymáhať od nich. Odporúčam zvážiť, či dané vyhlásenie ručiteľa podpísať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Ďakujem za odpoveď. Poslala mi to v sms správe, a keď som jej odpísala a poslala v mms odfotene znehodnotenú zmenku z prvej stavebnej sporiteľne kde figuruje jej podpis. Nereaguje na ňu. Je v zahraničí a kontakt s ňou je ťažko nadviazať. Nepoznávam ju. Sú tomu dva dni. Ďakujem ešte.

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.08.2018)

Dobrý deň,

SMS správu o tom, že jej máte zaplatiť 200 € a vyhrážky ohľadom podpisu, považujte za bezpredmetné. SMS nie je forma komunikácie ak sa niekto dožaduje nejakej úhrady. V podstate Vám ani dotyčná pani nemusela písať.

Na jej SMS reagujte tak, že ju požiadajte, aby svoje požiadavky na Vás zaslala písomne doporučeným listom. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať. Neviem čo robiť ani neviem čo si mám o tom myslieť. Pred 14 rokmi mi bola ručiteľkou spolužiačka. Úver mám zaplatený, vyrovnaný. Ale dostala som od nej správu, že ona pri žiadnom podpise nebola, a že sme sfalšovali jej podpis, úver som brala z prvej stavebnej sporiteľni. Zaplatila si právnika, stálo ju to 200 € a on jej poradil, že má sa so mnou dohodnúť súkromne finančne alebo súdne. Ja som ju tam nedotiahla nasilu ručiteľku. Ďakujem.

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Nepíšete, akou formou Vás kontaktovala ručiteľka. Pokiaľ by sa jednalo o jej písomné oznámenie o tom, čo uvádzate v otázke, oznámte ručiteľke písomnou formou dopor. listom, že dlh z úveru je v celosti uhradený, prípadne jej môžete poslať o tom aj doklad.

Jej oznámenie o sfalšovaní podpisu : Sme názoru, že pokiaľ Vám toto oznámila formou písomnou, oznámte jej súčasne, že toto jej tvrdenie sa nezakladá na pravde, sumu 200 € za jej právnika nie ste povinná uhradiť v žiadnom prípade. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel som sa opýtať či je možnosť odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy ak dlžník nespláca svoj dlh alebo som aj ja v problémoch?

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.05.2018)

Dobrý deň, skutočnosť, že dlžník nespláca svoj dlh Vám nedáva právo odstúpiť od zmluvy. Ak dlžník nebude splácať dlh, banka bude chcieť úhradu od Vás. Ak zaplatíte za dlžníka jeho časť dlhu, je potrebné tieto peniaze od neho vymáhať čo najskôr, pretože Vám plynie premlčacia lehota. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobry den. Chcem sa spytat, kolegyna chce zobrat úver a chce, aby som bola spoludlznicka na 3 mesiace. Aby jej ho vlastne odsuhlasili. Aku zluvu spisat aby som tam figurovala len tie tri mesiace? Alebo ake kroky mam spravit kym som to este nepodpisala? Dakujem za odpoved. Pekny dnik :-)

Odpoveď: Možno odstúpiť ako spoludlžník od zmluvy o úvere?

Odpovedá: Advokát Bratislava (odpoveď odoslaná: 20.10.2016)

Dobrý deň, ak podpíšete zmluvu o úvere, nie je možné časovo ohraničiť, že chcete byť spoludlžníkom iba na určitý čas. Spoludlžníkom budete kým sa nesplatí celý dlh alebo kým sa Vaša kolegyňa nestane výlučným dlžníkom z úveru. Ak Vás kolegyňa potrebuje na to, aby jej banka vôbec poskytla úver, je veľmi malá pravdepodobnosť, že banka bude po 3-4 mesiacoch súhlasiť s tým, aby sa ona stala jedinou dlžníčkou z takejto zmluvy. Toto nie je možné opatriť žiadnou dohodou. Zmluva o úvere sa spisuje s bankou a vo väčšine prípadov banka určuje presné podmienky poskytnutia úveru.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk