Nebankovka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Žilinský
Odpovedá: Advokát v Žiline
Odpovedané dňa: 6. 7. 2017

Otázka: Nebankovka

Dobrý deň, manžel si ešte v roku 2009 zobral pôžičku od spol. Pohotovosť v hodnote 800e. Priznávam nesplacalo sa to riadne a načas, a preto sa to posunulo na rozhodcovský súd kde od nás žiadali 1553e plus úroky. Odvtedy sa spoločnosti zaplatilo min. 1800e. V marci 2013 sa to dostalo na Okresný súd v Čadci, kde si už spoločnosť CD Consulting žiada o zaplatenie pohľadávky vo výške 112, 19e. Od vtedy to bolo na súde kde medzi tým vstúpilo do konania aj združenie Všeobecná ochrana práv spotrebiteľa (? ). Lenže teraz cd consulting toto súdne konanie zastavil, s tým, že žalobu berie spať, o čom nám prišlo vyrozumenie zo súdu a list od cd constulting s tým, že od nás žiada zaplatenie dlhu vo výške 4160, 52! A teraz čo s tým, skúšali sme volať k ním, že prečo taká vysoká suma, pani v call centre nás odbila, že ona nám nie je povinná poskytovať informácie, že za čo to je, raz tam mame pohľadávku tak nech platíme a dala nám podmienku, že buď to do 5 dni uhradime jednorazovo alebo nám dajú refinancny úver a mame sa spojiť s pani Zuzanou Juhasovou zo Žiliny, ona nám ho pomôže vybaviť a budeme platiť ten. A teraz nevieme, je možné, že sú to také vysoké úroky a musíme ich zaplatiť, alebo ako ďalej postupovať? Ďakujem Lenka K.

Odpoveď: Nebankovka

Dobrý deň. 

V žiadnom prípade neplaťte tejto spoločnosti žiadne ďalšie peniaze a už vôbec nepodpisujte žiadny refinančný úver. Odporúčam dať si preveriť zmluvu, ktorú ste podpísali s touto spoločnosťou vrátane všetkých súvisiacich dokumentov advokátovi. Následne Vám advokát vie posúdiť, či zmluva má všetky náležitosti stanovené zákonom alebo je zmluva bezúročná a bez poplatok, kedy by ste mali nárok na vyplatenie bezdôvodného obohatenia od tejto spoločnosti, t.j. aj na to, čo ste uhradili. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nebankovka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Ešte ma zaujíma, či teda mame čakať na stanovisko NBS. Či čo nám odporučíte ?  Ďakujem.

Odpoveď: Nebankovka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.01.2020)

Dobrý deň,

ak chcete mať posúdenie zmluvy o spotrebiteľskom úvere, kópiu zmluvy je treba poslať na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, zmluva by mala byť posúdená do cca 1 - 2 mesiacov.
NBS je orgánom dohľadu nad bankovými domami, ako aj nebankovými spoločnosťami, ale zmluvy o spotreb. úveroch neposudzuje.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebankovka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môj priateľ si približne v roku 2005 od nebankovej  spoločnosti požičal peniaze približne 398,32 €.
O exekúcii, ktorá sa voči jeho osobe viedla sa dozvedel až vtedy, keď jeho zamestnávateľ obdržal Príkaz na začatie exekúcie a Príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy. (r. 2015) Upovedomenie o začatí exekúcie prevzala jeho bývala priateľka a o reálnom vedení exekúcie sa teda dozvedel až zo značným odstupom.
Okresný súd Bratislava V dna 27. 3. 2015 vyhlásil exekúciu za neprípustnú a exekúcia bola zastavená.
Asi približne pred 3 mesiacmi mu začali vyvolávať z Pohotovosti, že ma okamžite uhradiť sumu 6004. 79 EUR.
Komunikoval s jednou nemenovanou osobou z Pohotovosti, vyžiadal si detailne vyčíslenie =istina, úrok, úrok z omeškania, pokuty, administratívne poplatky atď. A taktiež vzniesol námietku premlčania.
Do dnešného dna neobdržal žiadne dokumenty ani odpoveď. Telefonáty stále pokračujú z rozličných čísiel s tým, že pokiaľ neuhradí dlžnú sumu tak budú naďalej vyvolávať. Nerozumieme ako sa táto suma zvýšila z 398, 32 EUR na 6004. 79 EUR.
Suma denne navyšuje o úrok z omeškania vo výške 1 Euro. ( dnešným dňom 6045, 62 EUR.
Návrh na prešetrenie som poslal s dokumentami aj na NBS tak čakám ako sa vyjadria.
Neviem, či som v práve alebo nie, či je suma premlčaná. Vyčíslenie od pána Krutého sme obdržali so sumou 0EUR.
Viete nám prosím poradiť? Minimálne to, aby ďalej nenavyšoval úrok? 
Ďakujem.

Odpoveď: Nebankovka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.01.2020)

Dobrý deň, 
z Vami položenej otázky vyplýva, že exekúciu súd vyhlásil za neprípustnú a konanie bolo zastavené. Podľa ust. exek. poriadku platí, že nie je možné podať návrh na obnovu exek. konania.  

Pokiaľ spoločnosť resp. jej zamestnanci vyvolávajú treba im uviesť, že ak Vás budú naďalej kontaktovať telefonicky (ich tel. čísla si uschovajte/, podáte oznámenie na Slov. obchodnú inšpekciu, za čo im môže byť uložená pokuta podľa zákona o ochrane spotrebiteľa.

Nebankovej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy a podobne, lebo by ste uznali premlčaný dlh.

Výpočet zo sumy 398,32 € na sumu  6045,,62 € je pre nás neznámy, ale je protizákonný.

Exekúcia bola právoplatne ukončená a obnova konania v exek. konaní nie je možná, nič neuhradzujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebankovka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám taký problém. V roku 2018 som si brala z nebankovky 300 €, tým, že som nemala celú sumu na splatenie tak som si to dávala vždy mesiac predĺžiť za poplatok 85 €. Viete mi prosím poradiť ako mám postupovať ďalej. Už som im za celé obdobie čo si to dávam predlžovať zaplatila cez 1100 €. Nedá sa s nimi dohodnúť ani na splátkovom kalendári. Neviem ako ďalej, ako to s nimi už ukončiť, aby som im neplatila už viac. Veď to sú neskutočne úroky. Prosím poraďte mi. Ďakujem.

Odpoveď: Nebankovka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.01.2020)

Dobrý deň, 
vo veci odporúčame nebank. spoločnosti napísať odporučený list, že doteraz uhradené sumy titulom nimi účtovaných poplatkov za predĺženie zmluvy (po 85 € mesačne)  započítavate na úhradu istiny - pôžičky - na sumu 300 € a požiadajte ich, aby v súlade s ust. zákona o spotreb. úveroch, aby preplatok v výške 800 € /1100 € mínus 300 €/ vrátili na Vami uvedený bankový účet. Teda nebankovej spoločnosti už nič neuhradzujte, ani poplatky za predĺženie splátok spotreb. úveru.

Je predpoklad, že Vaša zmluva s nebankovou spoločnosť je neplatná; na vyhlásenie neplatnosti zmluvy je príslušný súd.

Podľa ust. § 11 zákona o  spotreb. úveroch platí  /účinnosť zákona v čase 2018/ :

"Dôsledky porušenia povinností

(1) Poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak

a) zmluva o spotrebiteľskom úvere nemá písomnú formu podľa § 9 ods. 1,

b) zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. d)e)g) až i)l) a p),

c) zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie alebo do troch mesiacov, neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. d)e)g) a § 10 ods. 1 písm. b) a c) alebo

d) v zmluve o spotrebiteľskom úvere je uvedená nesprávne ročná percentuálna miera nákladov v neprospech spotrebiteľa,

e) veriteľ spotrebiteľský úver poskytne inak ako bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na platobný účet spotrebiteľa, poštovým poukazom, ktorého adresátom je spotrebiteľ alebo platobným prostriedkom vydaným na meno spotrebiteľa1) a nejde o bezhotovostné poskytnutie viazaného spotrebiteľského úveru podľa § 15 alebo poskytnutie spotrebiteľského úveru bezhotovostne na splatenie iného úveru alebo úverov úhradou veriteľovi oprávnenému poskytovať úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,18b)

f) veriteľ v zmluve o spotrebiteľskom úvere neuvedie všetky plnenia, ktoré pre spotrebiteľa vyplývajú z poskytnutia spotrebiteľského úveru alebo s ním súvisia,

g) ročná percentuálna miera nákladov spotrebiteľského úveru prekračuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty stanovenej podľa osobitných predpisov.18aa)"

(4) Spotrebiteľ sa môže pred súdom domáhať určenia neplatnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo určenia bezúročnosti a bezpoplatkovosti poskytnutého spotrebiteľského úveru žalobou.18ba)"

Odporúčame súčasne kópiu zmluvy o pôžičke poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv, ktoré posúdenie bude trvať cca 2-3 mesiace a následne podľa posúdenia budete vedieť ako pokračovať, teda   ak nedôjde k dohode s nebank. spoločnosťou /skôr nie/,  budete musieť podať návrh na súd na vyslovenie bezúročnosti a a bezpoplatkovosti spotreb. úveru a vydanie bezdôvodného obohatenia /rozdiel medzi poskytnutou sumou a uhradenými poplatkami/. 

Poznamenávame, že vo veci uvedenej spoločnosti je mnoho súdnych rozhodnutí.

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebankovka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, chcel by som sa informovať priateľka už rok prepláca televízor cez splátkovú spoločnosť a furt jej chodia sms, keď úhrady 60 e tak sa všetko anuluje a o mesiac jej dôjde zase správa, že ma uhradiť 21e ináč ju dajú na exekúciu, chceli sme navštíviť spoločnosť ale osobne stretnutia nerobia všetko len telefonicky tak sme tam volali a tá pani mi nebola schopná povedať koľko mame ešte platiť, keď už splátkový kalendár bol 15. 12. 2018 a stále sa vyhrážajú ak nezaplatí tých 21e tak to ide na exekúciu viete mi s týmto poradiť prosím Vás ďakujem pekne.

Odpoveď: Nebankovka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.12.2019)

Dobrý deň,

uvádzame, že Vami uvedená spoločnosť právne neexistuje a zlúčila sa so spoločnosťou so sídlom vo Francúzsku ešte v roku 2016 (viď orsr.sk).
Nepíšete v otázke aká bola požičaná suma na kupovaný tovar a koľko ste doteraz uhradili. Dlžná suma musí vyplývať zo spotrebiteľskej zmluvy o splátkovom obchode.
Odporúčame nereagovať na SMS a teda na základe SMS posielať peniaze.

Odporúčame poslať zmluvy s uvedenou spoločnosťou na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv, kde pošlete v kópii Vašu zmluvu a uvediete kolko ste doteraz uhradili celkom bez ohľadu na to, či nebanková spoločnosť to považuje za splátku alebo úroky, prípadne iné poplatky.
Z posúdenia zmluvy bude zrejmé ako je potrebné ďalej postupovať.
Len poznamenávame, že pokiaľ bola napr. cena TV napr. 500 €,  túto sumu uhradiť musíte. 
V prípade problémov nás následne kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebankovka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o právnu radu. Už to za chvíľku budú štyri roky čo mi zomrel manžel. Pol roka pred smrťou manžela si manžel zobral vysávač na splátky. Ja som bola v tom čase na materskej, po smrti manžela ako vdova s dvoma deťmi som nemala ako splácať splátky, pretože prešla hypotéka na dom na mňa. Kontaktovala som obchod, kde mi povedali, aby som poslala úmrtný list, aby sa splácanie zastavilo, tak som aj spravila a odvtedy komunikácia s nimi skončila. Pri mojich starostiach ako uživiť rodinu som aj zabudla, na to, že je nejaký dlh, pretože vysávač skončil na povale kde sa na neho zabudlo. Teraz pomaly po štyroch rokoch mi prišiel doporučený list s advokátsknej kancelárie o vymáhanie dlhu. Zo splátkového obchodu ma ani raz nekontaktovali, neposlali žiadnu upomienku alebo nejakú informáciu, že treba splatiť dlh alebo pokračovať v splácaní, keď po poslednej komunikácii a zaslaní úmrtného listu mi bolo povedané, že je všetko vybavené a zastavené. Teraz mi prišlo na úhradu 650 euro čo je dvojnásobok dlžnej sumy, splatiť to musím do 30 dni. Chcela by som poprosiť o radu ako mám postupovať, či jediná možnosť je vyplatiť dlh s úrokmi, aj keď so mnou absolútne nekomunikovali a mám pocit, že len čakali, aby sa dlh navýšil. Je takýto postup splátkovej spoločnosti - obchodu v rámci zákona? Ďakujem veľmi pekne.


 

Odpoveď: Nebankovka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.11.2019)

Dobrý deň, 

v otázke uvádzate, že manžel zomrel pred 4 rokmi a nákup na splátky realizoval cca pol roka pred smrťou. V otázke nepíšete kedy bola uhradená posledná splátka za nákup na splátky. 

To, že manžel zomrel, neznamená, že premlčacia doba prestala plynúť. Podľa ust. § 101  Obč, zákonníka všeobecná premlčacia doba je 3 roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať prvý krát.

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."

Smrťou Vášho manžela neprestala plynúť premlčacia doba podľa § 101 Obč. zákonníka a teda veriteľ sa mohol svojho práva na zaplatenie domáhať cestou súdu, čo však neurobil.

Ak od úhrady poslednej splátky uplynuli viac ako tri roky nič neuhradzujte a oznámte im, že ich nárok je premlčaný.
Podľa ust. § 583 Obč. zákonníka platí :
"Neuplatnenie práva 
K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."

Nepodpisujte žiadne uznanie, splátkový kalendár alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

Dajte nám prosím vedieť ako ste dopadli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebankovka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môže vymahacia firma vyžadovať odo mňa dohodnuté splátky, keď mám minimálnu mzdu 430. 35e a dohodnutá splátka je 115 e a nakoľko mi exekútor zablokoval účet a dal ho do mínusu nemôžem v daný mesiac dohodnutú splátku zrealizovať, môže odo mňa vyžadovať splátku pri minimálnej mzde pri zablokovaní účtu? Existuje nejaký zákon na základe minimálnej mzdy, že môžem posielať minimum z tej preukázateľnej minimálnej mzdy? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebankovka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2019)

Dobrý deň, 
z otázky usudzujeme, že ide o nebankovú spoločnosť, kde sú zrejme nejaké problémy so splácaním.

V otázke neuvádzate, koľko a kedy ste si požičali, koľko ste doteraz uhradili, či vo veci bolo vedené súdne konanie, kedy ste podpísali dohodu o splátkach. Je možné, že ste uznali premlčaný dlh, pričom samotná zmluva o spotreb. úvere alebo pôžičke je neplatná pre neprijateľné zmluvné podmienky v zmysle ust. § 53 a nasl. Obč. zákonníka.

Podľa ust. § 54a/ Obč. zákonníka platí :
"Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť; ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že pokiaľ ste podpísali dohodu o splátkach, pričom pohľadávka bola premlčaná už v čase podpísania dohody a o uvedenej skutočnosti nevedeli a ani to z dohody nevyplýva, nie je možné vymáhať cestou súdu. 


Odporúčame, aby ste nám poslali bližšie údaje o Vašej veci a poslali na prekontrolovanie dohodu o splátkach. 

Bez porady s advokátom neuhradzujte vymáhačskej spoločnosti žiadne splátky.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebankovka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potrebujem od Vás súrnu pomoc, nielen poradenskú ; Dna 7. Júna 2018 mi krajský súd ako aj OS BA I, schválilo osobný bankrot a ustanovilo mi správcu, ktorý mňa mal na starosti čo sa týka osobného bankrotu avšak tento rok mne pán správca oznámil, že konkurz oddlženia osobného bankrotu na moje meno a priezvisko bol úspešne ukončený to je informácia pre Vás pán Ficek, aby ste mali predstavu o tom o čo tu online poradenstve budem teraz písať ;
Dna 7. Júna minulého roka na moje meno a priezvisko krajský ako aj okresný súd BA I, schválilo o začatí konkurzného oddlženia voči veriteľským spoločnostiam poskytujúci úver a voči inkasným spoločnostiam. Všetky veriteľské spoločnosti poskytujúci úver toto rozhodnutie so súdu rešpektovali, len ako jediná inkasná spoločnosť  nemenovaná nechcela toto rozhodnutie rešpektovať a každý deň mi vyvolávajú ohľadne dlžoby čo je od 7. Júna 2019 v konkurze oddlženia. Preto sa chcem obrátiť na Vás pán Ficek, aby ste mi pomohli čo sa týka osobného bankrotu tak mám aj zmluvu respektíve osobný vestník ak by ste to potrebovali tak by som Vám to mohol aj priniesť.
 

Odpoveď: Nebankovka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.10.2019)

Dobrý deň,
pokiaľ Vás v tomto štádiu súdneho konania kontaktuje nebanková spoločnosť prípadne vymáhačská spoločnosť, odkáže ich na zverejnené uznesenie v obchodnom vestníku s tým, aby si svoju pohľadávku prihlásili v súlade s uvedeným uznesením a kontaktovali správcu v súlade so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii. 

Vy nie ste povinný ich v ničom poučovať čo majú urobiť. Toto by mala byť Vaša reakcia na ich telefonáty. 

SMS  a tel. čísla od vymáhačskej spoločnosti si ponechajte a  môžete im pri telefonickom hovore oznámiť, že pokiaľ Vás budú s telefonátmi naďalej vyrušovať oznámite ich konanie na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorým orgánom im môže byť uložená vysoká pokuta.
Môžeme Vám len poradiť, aby ste im nepodpisovali žiadne uznanie záväzku, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebankovka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň.
Rada by som sa opýtala na môj problém. V roku 2010 som si zobrala pôžičku od nebankovky. Nesplácala som riadne /myslím, že som zaplatila len jednu alebo dve dohodnuté splátky/, tak v roku 2012 som dostala Exekučný príkaz na vymoženie pohľadávky s trovami, úrokmi atď. Následne na to mi bolo doručené Uznesenie z Okresného súdu, a to že: "súd exekučné konanie. V časti o vymoženie dojednaného úroku vo výške 0, 25% denne z dlžnej sumy 1284, 91 od 9. 5. 2011 do zaplatenia zastavuje. " V tomto Uznesení sú aj stanovené úroky, ktoré ma exekútor vymáhať aj s dlžnou sumou.
Ja som v roku 2015 túto exekúciu v celkovej výške 3012, 20 zaplatila naraz na účet exekútora. Mám od neho aj Konečne vyúčtovanie konania, kde rozpisuje všetko - istinu, úroky, trovy atď. Toto vyúčtovanie konania je z 20. 11. 2015.
No a predpokladala som v tomto konaní, že vec je za mnou a je to vybavené.
Ale zo dna 2. 12. 2015 mi z nebankovky .... prišiel list - Výzva na úhradu dlžnej sumy, kde sa píše, že dna 16. 11. 2015 ste uhradili istinu úveru s poplatkom vo výške 1290, - Eur /čo vlastne už hneď je divné, lebo to je iná suma ako písal exekútor/. A ďalej že: vzhľadom na skutočnosť, že pred splatením Vášho dlhu bola naša spoločnosť nútená zabezpečiť si návratnosť pohľadávky, čím jej vznikli náklady v celkovej sume 749, 66, z toho nedoplatok na nákladoch 153, 73, týmto Vás žiadame, aby ste dlžnú sumu v celkovej výške 5307, 66 Eur zodpovedajúcu neuhradeným dohodnutým a zákonným úrokom a nedoplatku na nákladoch uhradili do 7 dni. Samozrejme, že som nechápala čo to je a nič viac som neuhradila-ani cent.
Odvtedy mi už žiadna výzva, žiaden dopis - proste už nič od tejto spoločnosti neprišlo. A podotýkam, že dnes je rok 2019, takže dodnes mi nič neprišlo poštou. A konečne moja otázka: Začali mi vyvolávať - no v tomto roku veľakrát, písať sms, že som dlžná a mám zaplatiť do 5 dni 5300 Euro cca, že podniknú právne kroky atď. Sú veľmi arogantní v telefóne, keď som sa im snažila vysvetliť, že ja mám všetko splatené, a pýtala som sa čo sú to za dlžoby, vraj úroky. Tak ako sa mám brániť? Už som im aj povedala, že nech mi to pošlú poštou, ale to sa so mnou vraj nebudú baviť. Napíšte mi prosím, ako mám s týmito ľuďmi bojovať, lebo ma obťažujú telefonátmi, sms-kami takmer každý tretí deň? Veľmi pekne Ďakujem.

Odpoveď: Nebankovka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.10.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 9a/ ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa platí :
"Predávajúci ani osoba, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy, nesmie spotrebiteľa v súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávok osobne navštevovať v jeho domácnosti alebo na pracovisku. Na tento účel je rovnako zakázané akýmkoľvek spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas pracovných dní v čase po osemnástej hodine."
 

Ďalej podľa ust. § 24 cit. zákona platí, že orgán dozoru  za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur.
 

Odporúčame uchovať SMS, tel. kontakty a konanie nebank. spoločnosti oznámiť Slov. obchodnej inšpekcii.

K samotnej výzve zo strany nebankovej spoločnosti uvádzame, že keďže vec už bola v exek. konaní, ktoré je právoplatne ukončené, sumu 5307,66 €, na úhradu ktorej Vás vyzývajú, neuhradzujte, lebo je premlčaná. Môžete im oznámiť, že ak sú názoru, že na uvedenú sumu majú právny nárok, aby podali žalobu na  súd; súd návrh zamietne, lebo uplynula premlčacia doba a nebank. spoločnosť bude musieť uhradiť trovy konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebankovka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať ako by som mohla urýchliť respektíve ukončiť svoj prípad. Môj bývalý priateľ si zobral na moje meno pôžičku od nebank. spoločnosti. Dozvedela som sa to až, keď prišlo od exekútora - uhradiť celú dlžnú sumu. Právnička mi sľúbila, že max. za 3 mesiace to bude ukončené. Ale bohužiaľ nestalo sa tak a už to trvá 4 roky. Dala žiadosť na súd o pozastavenie exekúcii, súd to zamietol. Dala sťažnosť za prieťahy  no neúspešne. Zamestnávateľ strháva ďalej - dlžná suma v preplatku a to o dosť. Prosím viete mi poradiť čo by som mala spraviť ? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Nebankovka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2019)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že Váš bývalý priateľ zobral pôžičku na Vaše meno u nebankovej spoločnosti a teraz je vec už v exekučnom konaní.

Z tohto textu pre nás vyplýva, že bývalý priateľ zobral pôžičku na Vaše meno, ale zrejme podpis na zmluve o pôžičke nie je Váš, otázkou tiež na aký účet boli peniaze poukázané, tento zrejme nebude Váš, ale inej osoby, teda kto peniaze prevzal.

Naviac podľa ust. § 11 zákona  č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch ak bol úver poskytnutý v hotovosti, potom zo zákona platí, že sa spotrebiteľský úver považuje za bezúročný a bez poplatkov.

Sme názoru, že vo veci ste mali podať trestné oznámenie. 

Odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebankovka (Vymáhanie pohľadávok)

Mám viacej dlhov potrebujem ich poriešiť právne nakoľko sú to z roku 2009 - 2015 kde boli vysoké úroky a požičané sumy mám už splatené, ale stále žiadajú nehorázne úroky.

Odpoveď: Nebankovka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.08.2019)

Dobrý deň, 

ak ide o nebankové spoločnosti je viac ako pravdepodobné, že zmluvy obsahujú neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sú podľa § 53 Obč. zákonníka neplatné. 

Odporúčame, aby ste nebankovým spoločnostiam prípadne vymáhačským spoločnostiam nepodpisovali žiadne uznanie záväzku, ani splátkový kalendár, ani nesúhlasili so zrážkami zo mzdy, keďže je možné, že ich pohľadávky sú už premlčané.

Podľa ust. § 54a/ Obč. zákonníka platí :

"Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť; ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel."

Ak od úhrady poslednej splátky uplynuli viac ako tri roky je treba vzniesť námietku premlčania (§ 101 Obč. zákonníka).

V prípade problémov nás kontaktujte.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk