'

Nebankovka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Žilinský
Odpovedá: Advokát v Žiline
Odpovedané dňa: 6. 7. 2017

Otázka: Nebankovka

Dobrý deň, manžel si ešte v roku 2009 zobral pôžičku od spol. Pohotovosť v hodnote 800e. Priznávam nesplacalo sa to riadne a načas, a preto sa to posunulo na rozhodcovský súd kde od nás žiadali 1553e plus úroky. Odvtedy sa spoločnosti zaplatilo min. 1800e. V marci 2013 sa to dostalo na Okresný súd v Čadci, kde si už spoločnosť CD Consulting žiada o zaplatenie pohľadávky vo výške 112, 19e. Od vtedy to bolo na súde kde medzi tým vstúpilo do konania aj združenie Všeobecná ochrana práv spotrebiteľa (? ). Lenže teraz cd consulting toto súdne konanie zastavil, s tým, že žalobu berie spať, o čom nám prišlo vyrozumenie zo súdu a list od cd constulting s tým, že od nás žiada zaplatenie dlhu vo výške 4160, 52! A teraz čo s tým, skúšali sme volať k ním, že prečo taká vysoká suma, pani v call centre nás odbila, že ona nám nie je povinná poskytovať informácie, že za čo to je, raz tam mame pohľadávku tak nech platíme a dala nám podmienku, že buď to do 5 dni uhradime jednorazovo alebo nám dajú refinancny úver a mame sa spojiť s pani Zuzanou Juhasovou zo Žiliny, ona nám ho pomôže vybaviť a budeme platiť ten. A teraz nevieme, je možné, že sú to také vysoké úroky a musíme ich zaplatiť, alebo ako ďalej postupovať? Ďakujem Lenka K.

Odpoveď: Nebankovka

Dobrý deň. 

V žiadnom prípade neplaťte tejto spoločnosti žiadne ďalšie peniaze a už vôbec nepodpisujte žiadny refinančný úver. Odporúčam dať si preveriť zmluvu, ktorú ste podpísali s touto spoločnosťou vrátane všetkých súvisiacich dokumentov advokátovi. Následne Vám advokát vie posúdiť, či zmluva má všetky náležitosti stanovené zákonom alebo je zmluva bezúročná a bez poplatok, kedy by ste mali nárok na vyplatenie bezdôvodného obohatenia od tejto spoločnosti, t.j. aj na to, čo ste uhradili. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nebankovka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať ako by som mohla urýchliť respektíve ukončiť svoj prípad. Môj bývalý priateľ si zobral na moje meno pôžičku od profi creditu. Dozvedela som sa to až, keď prišlo od exekútora - uhradiť celú dlžnú sumu. Právnička mi sľúbila, že max. za 3 mesiace to bude ukončené. Ale bohužiaľ nestalo sa tak a už to trvá 4 roky. Dala žiadosť na súd o pozastavenie exekúcii, súd to zamietol. Dala sťažnosť za prieťahy  no neúspešne. Zamestnávateľ strháva ďalej - dlžná suma v preplatku a to o dosť. Prosím viete mi poradiť čo by som mala spraviť ? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Nebankovka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2019)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že Váš bývalý priateľ zobral pôžičku na Vaše meno u nebankovej spoločnosti a teraz je vec už v exekučnom konaní.

Z tohto textu pre nás vyplýva, že bývalý priateľ zobral pôžičku na Vaše meno, ale zrejme podpis na zmluve o pôžičke nie je Váš, otázkou tiež na aký účet boli peniaze poukázané, tento zrejme nebude Váš, ale inej osoby, teda kto peniaze prevzal.

Naviac podľa ust. § 11 zákona  č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch ak bol úver poskytnutý v hotovosti, potom zo zákona platí, že sa spotrebiteľský úver považuje za bezúročný a bez poplatkov.

Sme názoru, že vo veci ste mali podať trestné oznámenie. 

Odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebankovka (Vymáhanie pohľadávok)

Mám viacej dlhov potrebujem ich poriešiť právne nakoľko sú to z roku 2009 - 2015 kde boli vysoké úroky a požičané sumy mám už splatené, ale stále žiadajú nehorázne úroky.

Odpoveď: Nebankovka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.08.2019)

Dobrý deň, 

ak ide o nebankové spoločnosti je viac ako pravdepodobné, že zmluvy obsahujú neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sú podľa § 53 Obč. zákonníka neplatné. 

Odporúčame, aby ste nebankovým spoločnostiam prípadne vymáhačským spoločnostiam nepodpisovali žiadne uznanie záväzku, ani splátkový kalendár, ani nesúhlasili so zrážkami zo mzdy, keďže je možné, že ich pohľadávky sú už premlčané.

Podľa ust. § 54a/ Obč. zákonníka platí :

"Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť; ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel."

Ak od úhrady poslednej splátky uplynuli viac ako tri roky je treba vzniesť námietku premlčania (§ 101 Obč. zákonníka).

V prípade problémov nás kontaktujte.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebankovka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prajem, prišiel mi platobný rozkaz na sumu 5000 eur kvôli neplateniu spotrebného úveru. Suma je na 2000e, môžem v tomto mojom prípade požiadať o splátky, alebo nie? Bude mať zmysel poslať odpor k tomuto platobnému príkazu? Ak sa nevyjadrím, príde to platnosti tento rozkaz, a nastúpi exekútor? Aký bude postup exekútora? Dá sa s ním dohodnúť platenie splátok, alebo ako to funguje? Ďakujem pekne za pomoc.

Odpoveď: Nebankovka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.06.2019)

Dobrý deň, 

úvodom hneď poznamenávame, aby ste nepodpisovali žiadne uznanie dlhu a ani nežiadali o splátkový kalendár.

Pre presnejšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali vedieť viacej informácií.
V každom prípade je potrebné podať odpor proti platobnému rozkazu podľa poučenia daného súdom.
Usudzujeme, že ste podpísali zmluvu o pôžičke resp. úvere s nebankovou spoločnosťou, ktorá zmluva bude určite obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sú v rozpore s ust.  Obč. zákonníka.
Podľa ust. § 53  Občianskeho zákonníka platí, že "spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa." 
Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré
a) má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy,
b) dovoľujú dodávateľovi previesť práva a povinnosti zo zmluvy na iného dodávateľa bez súhlasu spotrebiteľa, ak by prevodom došlo k zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečenia pohľadávky spotrebiteľa,
c) vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť dodávateľa za konanie alebo opomenutie, ktorým sa spotrebiteľovi spôsobila smrť alebo ujma na zdraví,
d) vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu,
e) umožňujú dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, ak spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi,
f) umožňujú dodávateľovi odstúpiť od zmluvy bez zmluvného alebo zákonného dôvodu a spotrebiteľovi to neumožňujú,
g) oprávňujú dodávateľa, aby bez dôvodov hodných osobitného zreteľa vypovedal zmluvu uzavretú na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej lehoty,
h) prikazujú spotrebiteľovi, aby splnil všetky záväzky aj vtedy, ak dodávateľ nesplnil záväzky, ktoré vznikli,
i) umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve,
j) určujú, že cena tovaru alebo služieb bude určená v čase ich splnenia, alebo dodávateľa oprávňujú na zvýšenie ceny tovaru alebo služieb bez toho, aby spotrebiteľ mal právo odstúpiť od zmluvy, ak cena dohodnutá v čase uzavretia zmluvy je podstatne prekročená v čase splnenia,
k) požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku,
l) obmedzujú prístup k dôkazom alebo ukladajú spotrebiteľovi povinnosti niesť dôkazné bremeno, ktoré by podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah, mala niesť iná zmluvná strana,
m) v prípade čiastočného alebo úplného nesplnenia záväzku zo strany dodávateľa neprimerane obmedzujú alebo vylučujú možnosť spotrebiteľa domáhať sa svojich práv voči dodávateľovi vrátane práva spotrebiteľa započítať pohľadávku voči dodávateľovi,
n) spôsobujú, že platnosť zmluvy uzatvorenej na dobu určitú sa po uplynutí obdobia, na ktorú bola zmluva uzavretá, predĺži, pričom spotrebiteľovi priznávajú neprimerane krátke obdobie na prejavenie súhlasu s predĺžením platnosti zmluvy,
o) oprávňujú dodávateľa rozhodnúť o tom, že jeho plnenie je v súlade so zmluvou, alebo ktoré priznávajú právo zmluvu vykladať iba dodávateľovi,
p) obmedzujú zodpovednosť dodávateľa, ak bola zmluva uzavretá sprostredkovateľom, alebo vyžadujú uzavretie zmluvy prostredníctvom sprostredkovateľa v osobitnej forme, atď.


Podľa § 11 zákona o spotreb.  úveroch platí, že poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak
a) zmluva o spotrebiteľskom úvere nemá písomnú formu podľa § 9 ods. 1,
b) zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. d), e), g) až i), l) a p),
c) zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie alebo do troch mesiacov, neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. d), e), g) a § 10 ods. 1 písm. b) a c) alebo
d) v zmluve o spotrebiteľskom úvere je uvedená nesprávne ročná percentuálna miera nákladov v neprospech spotrebiteľa,
e) veriteľ spotrebiteľský úver poskytne inak ako bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na platobný účet spotrebiteľa, poštovým poukazom, ktorého adresátom je spotrebiteľ alebo platobným prostriedkom vydaným na meno spotrebiteľa a nejde o bezhotovostné poskytnutie viazaného spotrebiteľského úveru podľa § 15 alebo poskytnutie spotrebiteľského úveru bezhotovostne na splatenie iného úveru alebo úverov úhradou veriteľovi oprávnenému poskytovať úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu, /pozn. úver bol poskytnutý v hotovosti/,
f) veriteľ v zmluve o spotrebiteľskom úvere neuvedie všetky plnenia, ktoré pre spotrebiteľa vyplývajú z poskytnutia spotrebiteľského úveru alebo s ním súvisia,
g) ročná percentuálna miera nákladov spotrebiteľského úveru prekračuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty stanovenej podľa osobitných predpisov.

V otázke neuvádzate, kedy ste si peniaze požičali, koľko ste doteraz uhradili bez ohľadu na to, či sa jedná o istinu alebo úroky z omeškania prípadne rôzne poplatky, toto uvádzame z dôvodu, že je možné, že pohľadávka veriteľa je premlčaná prípadne aspoň jej časť.

Odporúčame kontaktovať spotreb. centrum v Prešov prípadne advokáta, aby Vás v konaní zastupoval.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebankovka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, dna 6. 10. 2015 som si zobrala pôžičku od Pôžičkomatu, po predĺžení splatnosti som ju splatila v januári 2016. Zo dna 9. 4. 2018 mám vyjadrenie z NBS, že výpočtom zistila, že odplata je vo výške 30, 30 %, mala byt 30%. Prosím Vás, môžem napísať Pôžičkomatu reklamáciu, alebo je to už premlčané? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Nebankovka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2019)

Dobrý deň, vo Vašom prípade sa nejedná o reklamáciu, ale o vydanie bezdôvodneho obohatenia.

Je treba im vyčísliť rozdiel 0,30 % a žiadať jeho vrátenie vo Vami uvedenej lehote. Ak nedôjde k vráteniu bezdôvod. obohatenia, budete sa musieť obrátiť na súd.

Vzhľadom na praktiky nebankových spoločností a príslušnú judikatúru jedná sa na strane nebankovej spoločnosti o úmysel. bezdôv. obohatenie, kde platí 10 ročná premlčacia lehota. 

Odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebankovka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala, či má spoločnosť, ktorá uzatvorila Dohodu o splácaní dlhu v splátkach - pozostávajúcu z istiny, úrokov z omeškania a nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v celkovej výške (dlžná čiastka) a presne stanoveným počtom splátok, žiadať ešte ďalšie úroky z omeškania. Spoločnosť sa odvoláva na úroky, ktoré vraj plynu počas celej doby splácania dlhu. Nakoľko úroky sú už v dlžnej čiastke započítané, je stanovený presný počet splátok a celková dlžná suma, neviem prečo by sa mali úroky z omeškania navyšovať. Veď predsa dohodou sa už záväzok plní. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nebankovka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Z otázky usudzujeme, že  sa zrejme jedná o nebankovú spoločnosť alebo banku, kde ste už podpísali Dohodu o splácaní dlhu v splátkach (pokiaľ to tak nie je dajte vedieť).

Poznamenávame, že ak by malo dôjsť k podpísaniu dohody o splátkach a jednalo by sa o spotrebiteľskú zmluvu /napr. zmluva s nebankovou spoločnosťou/, potom by dohoda musela spĺňať okrem iných aj ust. § 54a/ Občianskeho zákonníka (citujeme) :

"Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť; ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel."

 

Ide o to, že nebankové spoločnosti  resp. vymáhačské spoločnosti zneužívali neznalosť zákona o ochrane spotrebiteľa a ust.  Občianskeho zákonníka na úkor dlžníka ko spotrebiteľa, vo veľmi mnohých prípadoch sú zmluvy o pôžičkách vyhlasované za neplatné z dôvodu ich rozporu so zákonom, nakoľko obsahujú neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sú zo zákona neplatné. Predmetné spoločnosti dali často dlžníkom ako spotrebiteľom podpisovať rôzne dohody o splátkach už premlčaných dlhov. Práve z uvedeného dôvodu zákonodarca novelizoval Občiasnky zákonník  o uvedené ustanovenie§ 54a/.

Nová dohoda o splátkach musí spĺňať podmienky zákona aj v tom, že nesmie obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky, ako napr. záväzok spotrebiteľa uhradzovať rôzne poplatky za poskytnutie úveru, nezákonné úroky nad rámec zákona a pod.

Zrejme máte pochybnosti o Vami už podpísanej dohode, ktorú spomínate v otázke, preto ak máte záujem, pošlite nám ju na kontrolu.

Využite formulár na stránke www.ficek.sk - kontrola zmluvy.

Ak Vám bol predložený len návrh dohody, odporúčame túto nepodpisovať a poradiť sa s advokátom, aby ste nepodpísali uznanie premlčaného dlhu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebankovka (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, p. Advokát, Chcem Vás poprosiť o právnu radu v danom prípade: V r. 2010 som od istej nebankovej spoločnosti dostal pôžičku vo výške 3. 000 eur so splatkov 84 x 71, 50 eur. Splátky som riadne platil v plnej výške do 12/2016. Potom vzhľadom k poklesu finančnej situácie prijmu, som platil nižšie čiastky, podal žalobu o určenie, že poskytnutý úver je bezúročný a bez poplatkov. Platby veriteľovi išli stále až do vynesenia rozsudku. Okresný súd rozsudkom určil, že úver poskytnutý na základe úverovej zmluvy uzavretej v r.. 2010 je bezúročný a bez poplatkov, kde sa žalobca veriteľ odvolal. Rozsudok súdu prvej inštancie bol potvrdený rozsudkom Krajského súdu zo dna 11. 10. 2018, že úver je bezúročný a bez poplatkov. V tomto prípade 3. 000 EUR úver bol teda splatený a preplatok, resp. bezdôvodne obohatenie ku dňu 10/2018 bolo + 2. 500. 50 EUR. Je možné veriteľa požiadať, resp. mám nárok na vrátenie preplatku, keďže istina už bola dávno splatená? I keď asi na splatenej istine už je premlčacia doba. Ďakujem.

Odpoveď: Nebankovka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2019)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že krajský súd 11.10.2018 potvrdil rozsudok okresného súdu, ktorým bolo rozhodnuté, že pôžička je bezúročná a bez poplatkov. 
Uvádzate, že preplatok pôžičke predstavuje k 10/2018 sumu 2500 €.

Podľa ust. § 107 Občianskeho zákonníka platí :

"(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil."

Záver :

Ak krajský súd potvrdil rozsudok okresného súdu, lehota na vydanie bezdôvodného obohatenia spočívajúceho v preplatení pôžičky sa počíta od právoplatnosti rozhodnutia krajského súdu. Preplatok resp. bezdôvodné obohatenie nebankovej spoločnosti prípadne banky predstavuje sumu, ktorú ste uhradili nad rámec istiny, v otázke uvádzate sumu  2500 €, teda k vráteniu predmetnej sumy vyzvite nebankovú spoločnosť resp. banku.

V otázke nepíšete o ktorú nebankovú spoločnosť resp. banku sa jedná.

Odporúčame vyzvať predmetnú spoločnosť resp. banku k vráteniu preplatku v primeranej lehote /napr. 7 dní/ na Váš bankový účet. Ak k vydaniu bezdôvodného obohatenia nedôjde vo Vami uvedenej lehote, bude potrebné podať žalobu na súd. 

V prípade, že by Vás v  súdnom konaní zastupoval advokát, návrh na vydanie plat. rozkazu po splnení zákonných náležitostí bude vydaný do 10 pracovných dní.

Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebankovka (Vymáhanie pohľadávok)

Pohotovosť manželovi dlhuje nemalú čiastku, poslali sme písomne žiadosť o vrátenie preplatku, povedali nám, že nám bude kladne vyhovené, keď sme tam volali, že kedy nám to pošlú tak povedali, že majú nato mesiac, aby to vrátili. Ďalej nám povedali, že na splátky ale sumu nepovedali, že v akých splátkach. Dnes vyprší mesiac a stále nevieme na čom sme.

Odpoveď: Nebankovka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Nepíšete v otázke či máte právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola spoločnosť POHOTOVOSŤ zaviazaná vrátiť Vám bezdôvodné obohatenie, alebo ste  spoločnosť POHOTOVOSŤ požiadali o vydanie bezdôvodného obohatenia na základe prepočtu uhradených súm a zákonných nárokov nebankovej spoločnosti.  

Ak máte súdne rozhodnutie, treba dať  vec vymáhať súdnemu exekútorovi.
Pokiaľ ste spoločnosti vyčíslili preplatok a spoločnosť len telefonicky oznámila, že Vám preplatok vráti, žiadajte o písomnú formu dátumu úhrady. Ak nedôjde k úhrade v najbližších dňoch, vec budete musieť podať na súd. 

Môžete nás kontaktovať.

Pozor na premlčaciu lehotu, aby spoločnosť nevzniesla námietku premlčania.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebankovka (Vymáhanie pohľadávok)

MINIHOTOVOST SE. Dobrý deň, touto spoločnosťou bol poskytnutý úver 300, -EUR v 8/2018. Od 9/2018 do 1/2019 sa predlžovala splatnosť pôžičky, v 2/2019 bolo spoločnosti zaplatených 385, - EUR. Celkovo sa zaplatilo 820, - EUR. Neskôr som zistil, že táto spoločnosť nemá oprávnenie poskytovať úvery na území SR. Zmluva bola uzatváraná podľa občianskeho zakonníka ČR. Je možné žiadať o vrátenie BO zaplateného nad sumu 300, -EUR? T.j. 520, -EUR. Ďakujem.

Odpoveď: Nebankovka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Predpokladáme, že máte samotnú zmluvu o pôžičke, kde ako veriteľ vystupuje spoločnosť MINIPOHOTOVOSŤ SE.
Vo veci odporúčame, aby ste zmluvu poslali na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, 813 11 Bratislava, Župné námestie 13.
Posúdenie zmluvy trvá cca 2 mesiace. 
Na základe výsledku posúdenia môžete podať žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia  na súd. Pred podaním na súd z bude potrebnézaslať výzvu nebankovej spoločnosti resp. jej právnemu nástupcovi, aby vrátil resp. vydal bezdôvodné obohatenie zmierčou cestou. V prípade, že k úhrade nedôjde, bude potrebné podať žalobu na súd.

Vzhľadom na okolnosť, že zmluva bola uzatvorená len v 08/2018 máte dostatčný časový priestor, aby ste stihli podať žalobu 

Podľa ust. § 107 Občianskeho zákonníka je lehota na vymáhanie bezdôvodného obohatenia (citujeme) : 

" (1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. 
(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo."

Prípadne po doručení výsledku posúdenia z MS SR nás môžete kontaktovať za účelom vyporiadania bezdôvodného obohatenia. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk