Máte
otázku?

Nebankovka POHOTOVOSŤ


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Prešov

Otázka: Nebankovka POHOTOVOSŤ

Dňa 27. 12. 2013 si môj manžel zobral pôžičku zo spoločnosti POHOTOVOSŤ. Zobral 800 eur, 8 splátkami po 172 e mal splatiť spolu 1376 e.

Pravdepodobne nesplácal, v apríli a máji prišla výzva na zaplatenie stále tých 1376 eur. Manžel to ignoroval. (Nechcem rozoberať nás vzťah v tej dobe, píšem vecné ako to bolo, o úvere som sa dozvedela až v roku 2017).

V októbri 2014 prišiel pokus o zmier od A... s.r.o., že ma do 7 dni zaplatiť už sumu 2198 eur, pretože to dajú exekútorovi, prípadne ak nezaplatí, bude tam zmenkový úrok 0, 25% a zákonný úrok 6 % p.a.

Manžel zaplatil 200e v decembri 2014. Potom nič, nemám vedomosť o tom, aby niečo dostal, či niečo zaplatil. V júni 2017 mu volali, že dlží sumu 3890 e. Prišli šeky na sumu 100 e mesačne s tým, že zaplatíme 1700 e a nebudú sa nám zvyšovať úroky. Vtedy som sa o úvere dozvedela a začali sme platiť. Doposiaľ sme zaplatili spolu 2230 e.

Teraz už volala pani z POHOTOVOSTI manželovi, že dlžná suma je už 7860 e, že keď do 17. Mája 2019 nezaplatí 448 e istinu, a nedohodne sa na ďalších splátkach po 150 e mesačne, tak ho dáva exekútorovi.

Prípadne dlh narastie až na 12 000eur. Manžel žiadal pani, aby mu zaslala rozpis koľko už zaplatil a koľko ma splatiť, lebo všetko je to len telefonicky, že na základe čoho ma vlastne platiť. Tak to už pani nemôže, že musí manžel zaslať na centrálu žiadosť.

Podotýkam, že bola veľmi nepríjemná, so mnou nechcela hovoriť a môj tichý manžel nemal na to, aby jej nejako protirečil a vlastne čokoľvek dohodol, čo nebolo podľa nej. Tak idem písať žiadosť na centrálu, ale aj tak Vás prosím o radu, ako to mame riešiť. Už neviem, či by nebolo lepšie mať exekúciu, lebo toto je nekonečný príbeh. Ja si uvedomujem, že manžel zo začiatku platby ignoroval atď, ale, keď sme sa už v 2017 dohodli a platili, nechápem, prečo sa suma zase zdvihla. A to len tak na základe telefonátu. Ďakujem vopred. Poraďte mi prosím.

Odpoveď: Nebankovka POHOTOVOSŤ

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že Váš manžel si požičal celkom 800 € na základe zmluvy o pôžičke s nebankovou spoločnosťou POHOTOVOSŤ, posledná splátka podľa Vašich vedomostí bola vykonaná 12/2014, celkom uhradené 2230 € k dátumu 06/2017.

Podľa ust. § 9 zákona o spotrebiteľských úveroch platného v čase podpísania Vašej zmluvy náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere sú :

"(1) Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu. Každá zmluvná strana dostane najmenej jedno jej vyhotovenie v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi.
(2) Zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka musí obsahovať tieto náležitosti:
a) druh spotrebiteľského úveru,
b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o fyzickú osobu; ak je spotrebiteľský úver ponúkaný alebo zmluva o spotrebiteľskom úvere uzavieraná prostredníctvom finančného agenta, zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahuje aj údaje o ňom v rozsahu údajov ako u veriteľa, podľa toho, či ide o finančného agenta právnickú osobu alebo fyzickú osobu,
c) adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,
d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu spotrebiteľa,
e) identifikáciu osoby, ktorej vlastnícke právo k tovaru alebo službe neprechádza na spotrebiteľa okamihom odovzdania a prevzatia tovaru alebo služby, a podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto tovaru alebo službe spotrebiteľom,
f) dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru,
g) celkovú výšku a konkrétnu menu spotrebiteľského úveru a podmienky upravujúce jeho čerpanie,
h) opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva o spotrebiteľskom úvere vzťahuje, a cenu tovaru alebo služby, ak ide o spotrebiteľský úver vo forme odloženej platby za tovar alebo poskytnutú službu alebo ak ide o zmluvu o viazanom spotrebiteľskom úvere,
i) úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru, podmienky, ktoré upravujú jej uplatňovanie, index alebo referenčnú úrokovú sadzbu, na ktorý je výška úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru naviazaná, ako aj časové obdobia, v ktorých dochádza k zmene výšky úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru, podmienky a spôsob vykonania tejto zmeny; ak sa za rôznych podmienok uplatňujú rôzne úrokové sadzby spotrebiteľského úveru, uvádzajú sa tieto informácie o všetkých uplatniteľných úrokových sadzbách spotrebiteľského úveru,
j) ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, vypočítané na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere; uvedú sa všetky predpoklady použité na výpočet tejto ročnej percentuálnej miery nákladov,
k) výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, prípadné poradie, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami spotrebiteľského úveru na účely jeho splatenia,
r) výšku poplatkov hradených spotrebiteľom za úkony notára, ak sú veriteľovi známe,
y) priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver platnú k dňu podpisu zmluvy o spotrebiteľskom úvere, zverejnenú podľa § 21 ods. 2 za príslušný kalendárny štvrťrok; platnou priemernou hodnotou ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver pri zmluvách o spotrebiteľskom úvere uzatvorených do 15 kalendárnych dní po zverejnení priemernej hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov za príslušný kalendárny štvrťrok je priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver za predchádzajúci kalendárny štvrťrok."

Odporúčame nič neplatiť.

Ak by Vás nebanková spoločnosť kontaktovala písomne  s požiadavkou na uznanie záväzku alebo s dohodou o splátkach, nič nepodpisujte a nič neplaťte.

Ak Vás budú opätovne telefonicky kontaktovať, oznámte im, aby všetky spoje požiadavky voči Vám vzniesli v písomnej forme v súlade so zákonom o spotreb. úveroch, Obč. zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa, plus ich môžete odporučiť aj na príslušnú judikatúru vo veci spoločnosti POHOTOVOSŤ (rozsudky súdov, kde je vyslovená neplatnosť zmlúv o úvere).

 

Uvedené sa týka aj advokátskej kancelárie, od ktorej žiadajte aj predloženie písomného splnomocnenia na zastupovanie nebankovej spoločnosti; rovnako aj tu platí, že nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, žiadne uznanie dlhu v splátkach, neplatťe nič.

 

Odporúčame zmluvu o pôžičke poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv, Župné námestie 13, Bratislava.

Zo súdnych rozhodnutí s predmetnou spoločnosťou je zrejmé, že nebanková spoločnosť nedodržiava ust. zákona o spotrebiteľských úveroch.

 

 

Ak vychádzame z textu zákona účinného v čase podpísania zmluvy /12/2013/, podľa ust. § 11 zákona o spotreb. úveroch platilo :

 

"§ 11 Dôsledky porušenia povinností

(1) Poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak

a) zmluva o spotrebiteľskom úvere nemá písomnú formu podľa § 9 ods. 1,

b) zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. a) až k), r) a y), /pozn. viď vyššie/

c) zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie alebo do troch mesiacov, neobsahuje náležitosti podľa § 10 ods. 1 alebo

d) v zmluve o spotrebiteľskom úvere je uvedená nesprávne ročná percentuálna miera nákladov v neprospech spotrebiteľa.

 

Zmluvu si môžete predbežne posúdiť aj sami, a to podľa vyššie uvedeného § 11 zákona o spotreb. úveroch; ak tieto náležitosti Vaša zmluvy neobsahuje, úver je bezúročný a bez poplatkov a od nebankovej spoločnosti žiadajte vydanie bezdôvodného obohatenia (2230  € mínus 800 €/.

 

Po posúdení zmluvy MS SR /cca 1 2 mesiace/ bude Vám zrejme oznámené, že na základe analýzy zmluvy bude táto posúdená ako bezúročná a bez poplatkov a podate žalobu na súd o neplatnosť zmluvy a vydanie bezdôvodného obohatenia / 2230 mínus 800 €/.

Trápi vás "Nebankovka POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Nebankovka POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Mám pôžičku v nebankovke pohotovosť kde som si požičala 300 e. No teraz odomňa žiadajú skoro 6000e a vyhrážajú sa mi, že ma údajú za úverový podvod. Mňa zaujíma, či mi môžu siahnuť na plat. Pôžičku som brala pred cca 8 rokmi a uhradila som cca dve splátky. Ďakujem. Rena

Odpoveď: Nebankovka POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 21.03.2022)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame, že platí všebecná premlčacia doba, ktorá v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Zrejme v zmlve o pôžičke /spotreb. úvere/ bolo uvedené, že neuhradením niektorej splátky sa stáva splatný celý dlh naraz.
Ak ste splátky uhradili pred 8-9 rokmi, potom v tom čase neuhradením nasledujúcej splatnej splátky začala plynúť premlčacia doba podľa § 101 Obč. zákonníka a keďže žaloba podaná nebola, nárok veriteľa je premlčaný. Ak by teda veriteľ teraz podal žalobu na súd, súd žalobu zamietne v celom rozsahu s poukázaním na cit. zákonné ustanovenie.

Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Neuhradzujte nič ! Zrážky zo mzdy zamestnávateľ nemôže vykonávať, lebo nebol vydaný platobný rozkaz ani rozsudok a nárok veriteľa je premlčaný. Vyhrážka, že dajú trestné oznámenie pre úvereový podvod nie je opodstatnená, lebo ich nárok je premlčaný.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Nebankovka POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mala som pôžičku od pohotovosti 500 e. Niečo som zaplatila, potom ma dali JUDr Krutému, kde som všetko vyplatila bolo to okolo 2300 e, mám aj potvrdenie o zaplatení od Krutého, ale aj tak ma denno-denne atakuje, že mám dlh na úrokoch skoro 3000e ! Potvrdenie som im poslala aj ich konateľovi nič sa nezmenilo a ataky pokračujú stále. Som na inv.dôchodku beriem 235e. Ďakujem za odpoveď. Betka

Odpoveď: Nebankovka POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 07.03.2022)

Dobrý deň, z otázky usudzujeme, že bol vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, ktorým ste boli zaviazaná k úhrade dlžnej sumy, následne prebehlo exekučné konanie a dlh bol Vami v exekučnom konaní bol uhradneý v celosti, o čom máte aj potvrdenie. Teraz Vás kontaktuje bývalý veriteľ  a žiada, aby ste uhradili ďlaších 3000 € titulom úrokov z omeškania.

Uvádzame, že v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky a plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Keďže úroky z omeškania neboli predmetom pôvodného súdneho konania. nie ste povinná ich uhradiť. Škoda, že v otázke neuvádzate kedy  ste si požičali 500 €, kedy bol vydaný pôvodný platobný rozkaz alebo rozsudok a kedy  bola exekúcia ukončená.

Veriteľovi - nebankovke nič však neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Telefonáty ignorujte.


Podotázka: Nebankovka POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
vzala som si pôžičku u nebankovky pohotovosť 700 e v r. 2013. Oni chcú späť 1380 €.. V splátkach som do 22. 8. 2018 zaplatila 685 e potom som sa v platení odmlčal. Od tohto roku mi pri splátke 30 e odpisujú 60 e dvojnásobok, a tak tam je v tomto roku zaplatené 420 e. To už je 1100 e, ale oni operujú tým, že vyplatenie istiny ešte nie čiže tých 1380 e. Mám otázku, keď to doplatím do tej sumy vyrovnania istiny musím im doplatiť aj úroky čo oni žiadajú, že suma je do 8000 e? Ako mám postupovať budem rada ak mi odpoviete. Ďakujem Jana

Odpoveď: Nebankovka POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 10.09.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste si zobali pôžičku v roku 2013 vo výške 700 €, pričom v splátkach ste uhradili 685 € k 22.8.2018. Od roku 2021 uhradzujete po 30 €, pričom nebank. spoločnosť odpisuje z dlhu po 60 €, pričom ste uhradili tohto roku 420 €, teda uhradili ste spolu 1105 €.

Nevieme na základe čoho ste v roku 2021 začali uhradzovať dlžnú sumu, zrejme na základe nejakej písomnej výzvy nebankovej spoločnosti. Uvádzame, že keďže pôžička bola braná v roku 2013, ak nebola podaná žaloba v premlčacej dobe v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka /všeobecná premlčacia doba je tri roky/, teda v lehote do 3 rokov od neuhradenej splatnej splátky, čo mohlo byť aj niekedy v roku 2016 - 2017, potom bola pohľadávka veriteľa - nebank. spoločnosti premlčaná, o čom ste zrejme zo strany nebank. spoločnosti neboli písomne informovaná. Možno konštatovať, že teraz uhradzujete premlčaný dlh voči nebankovej spoločnosti, ktorá na Vás využila tú taktiku, že pri úhrade 30 € odpisujú 60 € z dlhu podľa ich výpočtu.

Podľa ust. § 558 Obč. zákonníka platí :

"Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."

Naše odporúčanie znie nasledovne :
1./ Pošlite Zmluvu o spotreb. úvere, ako aj kópie všetkých dokladov, ktoré máte k dispozícii, vrátane informácií, ktoré uvádzate v otázke a to na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR /pošlite len kópie dokladov/. Po právnom posúdení zmluvy Komisiou odporúčam v prípade potreby kontaktujte advokáta, prípadne Centrum právnej pomoci. Do posúdenia zmluvy o spotreb. úvere nič nebankovej spoločnosti neuhradzujte.
 
2./ Źiadne úroky 8000 € neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy !

Trápi vás "Nebankovka POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebankovka POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
dna 12. 02. 2018 prebehlo dedičské konanie po mojej starej mame, kde som zdedil 1/12 majetku. Teraz v júni 2021 mi prišlo zo spoločnosti POHOTOVOSŤ: Výzva na úhradu dlhu po poručiteľovi. Uvádzajú, že stará mama si požičala dna 24. 02. 2011 sumu, ktorú neuviedli. Jedna sa o sumu 1805 e pri čom je tam uvedené, že pohľadávka bola vyčíslená ku dňu smrti poručiteľa to je 15. 9. 2017, a že to mám zaplatiť do 10 dni od prebratia zásielky, čo sa mi zdá čudné, keďže mi to prišlo formou obyčajného listu vhodeného do schránky a nie formou doručenky do vlastných rúk. Chcel by som sa opýtať, či je to právne v poriadku, či to nie je už premlčané, a že, či v prípade nezaplatenia mojej čiastky to je cca 150 e mi hrozí exekúcia? Mám obavy, aby po zaplatení mojej čiastky neprišli ďalšie prehnané sumy vo forme úrokov, nedoplatkov atď. Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Nebankovka POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 13.06.2021)

Dobrý deň, z otázky stručne vyplýva, že dedičské konanie je právoplatne ukončené a teraz Vás oslovila nebanková spoločnosť s výzvou k úhrade dlhu poručiteľa.

V zmysle ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že Vy ako dedič zodpovedáte za primerané náklady spojené s pohrebom a za dlhy poručiteľa, ktoré na Vás prešli úmrtím poručiteľa. Uvádzate, ze nebanková spoločnosť Vás vyzvala k úhrade dlhu z roku 2011 a dlh je vyčíslený ku dňu úmrtia.

Vo veci odporúčame len zistiť na prísl. okresnom súde podľa miesta trvalého bydliska poručiteľa v čase požičania peňazí, resp. podľa miesta trvalého bydliska, či voči nej bola podaná žaloba na prísl. okresnom súde. Pre zistenie na súde budete potrebovať dedičské rozhodnutie, z ktorého bude vyplývať že ste dedičom po poručiteľovi.

Uvádzame, že podľa ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky a začína plynúť prvým dňom, kedy sa právo mohlo vykonať prvý krát. Uvádzate, že pôžička bola poskytnutá v roku 2011, stará mama zomrela v roku 2017 a dnes je rok 2021. Z hľadiska časového úseku ak žaloba podaná nebola, čo zistite na súde,  potom je nárok veriteľa - neban. spoločnosti premlčaný v celom rozsahu. To, že stará mama ako dlžník zomrela, neprestala plynúť premlčacia doba.

Nič neuhradzujte.
Ak by žaloba náhodou bola podaná, dajte nám vedieť, aby sme Vám pomohli.

Nebank. spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy.

 


Podotázka: Nebankovka POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa ešte opýtať, ak spoločnosť creditexpress vymáha pohľadávku pre nemenovanu banku odomňa. Ja ju platím creditexpresu. Sú povinní zaslať mi na požiadanie zaslať históriu mojich splátok alebo nejaký výpis mojich platieb? Na výzvu vôbec nereagujú. Ďakujem.

Odpoveď: Nebankovka POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 02.05.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

1./ Nevieme aké doklady máte v uvedenej veci, či V8m v súlade s ust. zákona banka oznámila predaj pohľadávky alebo jej postúpenie na nebankovú resp. vymáhačskú spoločnosť. Preto odporúčame obozretnosť aj v tomto.

2./ Pokiaľ všetky náležitosti sú splnené, je potrebné si spočítať Vaše úhrady do doposiaľ vykonané a odčítať od požičanej sumy. Predpokladáme, že úhrady ste realizovala jedine pošt. poukážkou prípadne prevodom na bank. účet. Vo  veci zároveň uvádzame, že  mnohé spoločnosti a niekedy aj banky majú  zmluvy s nezákonnými zmluvnými podmienkami, ktoré spôsobujú ich neplatnosť /ust. Obč. zákonníka o spotreb. zmluvách/.

3./ Ak spoločnosť s Vami nekomunikuje, je tam zrejme niekde nejaká závada alebo možno aj dôvod na strane uvedenej spoločnosti.

4./ Odporúčame vzhľadom na naše skúsenosti v uvedenej oblasti vyhľadať pomoc advokáta, ktorý sa venuje uvedenej oblasti, aby Vám posúdil samotnú pôvodnú zmluvu, nakoľko je možné ako vyššie uvedené /neplatnosť zmluvy/, a aj to, že už ste uhradila dlžnú sumu istiny vzhľadom na nezákonne vysoké úroky.

5/ Takže v prvom rade je potrebné riešiť samotnú zmluvu ako uvádzame v bode 4./.

 


Podotázka: Nebankovka POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potrebujem poradiť, žiadala som kópie zmlúv z pohotovosti, keďže mám len doklad koľko sme zaplatili dodnes sa neozvali ako mám ďalej postupovať počula som že mi môže pomôcť NBS.? Kde a na koho sa obrátiť ďakujem.

Odpoveď: Nebankovka POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 30.04.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

1./ V otázke píšete, že máte len doklady o úhrade pre uvedenú nebankovú spoločnosť a že nemáte zmluvu. Predpokladáme, že vedomosť o celkovo požičanej sume máte, teda koľko ste si od uvedenej spoločnosti požičali. Spočítajte sumy úhrad doteraz vykonaných a porovnajte.

2./ Na internete je množstvo rozsudkov ohľadom uvedenej spoločnosti, kde bolo súdmi vyslovené, že podmienky v zmluvách s uvedenou spoločnosťou sú neprijateľné a dlžníci boli povinný uhradiť len istinu, nie aj spoločnosťou vyžadované úroky a ďalšie poplatky. Nechceme Vás nahovárať na neplnenie povinností zo zmluvy. Rovnako ako Vy, tak aj veriteľ Pohotovosť má lehoty na uplatnenie svojho nároku, po uplynutí zákonnej lehoty /3 roky/ sú nároky v podstate premlčané a v konaní by ste vzniesla námietku premlčania.

3./ Adresy a kontakty na uvedenú spoločnosť sa nachádzajú na internete pri uvedenej spoločnosti Pohotovosť s.r.o.  Preto Vám ich odporúčame a odporúčame rovnako aj opatrnosť v prípadnom písomnom kontakte so spoločnosťou. Ak by ste potrebovala pomoc v uvedenej oblasti následne sa na nás môžete obrátiť.  Môžete sa obrátiť na NBS ako dohliadajúci orgán, ale nevieme s určitosťou povedať, či zmluva Vám bude predložená.  Poznamenávame, že uvedenú spoločnosť už  pôžičky neposkytuje /zákaz od NBS/.


Trápi vás "Nebankovka POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nebankovka POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, neviem na koho sa mám obrátiť, týka sa to jednej nebankovky. Došiel mi od nich list ako kontaktnej osobe, z čoho som v šoku, pretože adresa bola zadaná bez môjho súhlasu a vedomia. Stalo sa mi to už 3-krát, kde už pri prvých 2 pokusoch som to riešila dohovorom a teraz sa to stalo znova. Dotyčná neplatí svoje záväzky voči ním. Ako môže nejaká spoločnosť pýtať niekoho tretieho adresu alebo telefónne číslo bez toho, aby si overili, či ta tretia osoba s tým súhlasí? Chcela by som radu, ako mám postupovať ďalej, lebo som už v koncoch. Telefónne číslo sa zmeniť da ale trvalé bydlisko sa zmeniť nedá. Ďakujem za odpoveď a radu.

Odpoveď: Nebankovka POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 04.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ sa to stalo už tretí krát, potom  kontaktujte Slovenskú obchodnú inšpekciu a zároveň oznámte spoločnosti, že ste túto inšpekciu kontaktovali.

Za takéto správanie môžu dostať pokutu, ak s touto pôžičkou nemáte nič spoločné. Pokiaľ navyše sprístupnili osobné údaje, tak môžete dať podnet na Úrad na ochranu osobných údajov.  


Podotázka: Nebankovka POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, medzi casom som Vam posielala otazku co sa tyka mojho problemu ale nie som si ista, ci som to dobre odoslala, tak Vam priblizim moj problem este raz. Moj svokor si v roku 2009 vzal uver 1000 eur od POHOTOVOSŤ s.r.o., ale dostal sa este do tazsej situacie a nemohol to splacat dal tam asi dve splatky. To ci podpisoval zmenku si nepamata. Jeho dlh za 7 rokov vyrastol na neskutocnych necelych 14 500 eur. Poziadala som ich aby mi zaslali presnu specifikaciu dlhu a zmluvy, ktoru svokor podpisoval. My zmluvu mame ale udaje nie su celkon citatelne preto si to nemozeme dat skontrolovat ani naskenovat a zaslat na preverenie. Zmluvne podmienky su citatelne ale nikde tam nie je uvedene RPMN a ani z coho vypocitavaju take uroky. Teraz cakam na vybavenie emailu s mojou ziadostou. Povedali mi ze do 30 dni mi to poslu. Neviem co mame robit. Prosim poradte mi. Za odpoved vopred dakujem.

Odpoveď: Nebankovka POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 30.11.2016)

Dobrý deň,

dlh zo sumy 1000 eur nemohol od roku 2009 vyrásť až na 14.500 eur. Určite túto sumu neplaťte. Ak máte záujem vrámci našich bezplatných osobných konzultácii Vám s týmto problémom pomôžeme. V akom štádiu je celá vec? Je to už na súde alebo v exekučnom konaní?

Bude potrebné vidieť potom aj zmluvu a aj všetky doklady, ktoré k tomu máte. Ak už svokor niečo zaplatil, tak bude potrebné mať aj výpisy (doklady) o tom, koľko zaplatil.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nebankovka POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku