Nebankovka POHOTOVOSŤ


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 6. 5. 2019

Otázka: Nebankovka POHOTOVOSŤ

27. 12. 2013 si môj manžel zobral pôžičku zo spoločnosti POHOTOVOSŤ. Zobral 800 e, 8 splátkami po 172 e mal splatiť spolu 1376 e. Pravdepodobne nesplácal, v apríli a máji prišla výzva na zaplatenie stále tých 1376 e. Manžel to ignoroval. (Nechcem rozoberať nás vzťah v tej dobe, píšem vecné ako to bolo, o úvere som sa dozvedela až v roku 2017). V októbri 2014 prišiel pokus o zmier od Advocate s.r.o., že ma do 7 dni zaplatiť už sumu 2198 e, pretože to dajú exekútorovi, prípadne ak nezaplatí, bude tam zmenkový úrok 0, 25% a zákonný úrok 6% p. A. Manžel zaplatil 200e v decembri 2014. Potom nič, nemám vedomosť o tom, aby niečo dostal, či niečo zaplatil. V júni 2017 mu volali, že dlží sumu 3890 e. Prišli šeky na sumu 100 e mesačne s tým, že zaplatíme 1700 e a nebudú sa nám zvyšovať úroky. Vtedy som sa o úvere dozvedela a začali sme platiť. Doposiaľ sme zaplatili spolu 2230 e. Teraz už volala pani z POHOTOVOSTI manželovi, že dlžná suma je už 7860 e, že keď do 17. Mája 2019 nezaplatí 448 e istinu, a nedohodne sa na ďalších splátkach po 150 e mesačne, tak ho dáva exekútorovi. Prípadne dlh narastie až na 12 000e. Manžel žiadal pani, aby mu zaslala rozpis koľko už zaplatil a koľko ma splatiť, lebo všetko je to len telefonicky, že na základe čoho ma vlastne platiť. Tak to už pani nemôže, že musí manžel zaslať na centrálu žiadosť. Podotýkam, že bola veľmi nepríjemná, so mnou nechcela hovoriť a môj tichý manžel nemal na to, aby jej nejako protirečil a vlastne čokoľvek dohodol, čo nebolo podľa nej. Tak idem písať žiadosť na centrálu, ale aj tak Vás prosím o radu, ako to mame riešiť. Už neviem, či by nebolo lepšie mať exekúciu, lebo toto je nekonečný príbeh. Ja si uvedomujem, že manžel zo začiatku platby ignoroval atď, ale, keď sme sa už v 2017 dohodli a platili, nechápem, prečo sa suma zase zdvihla. A to len tak na základe telefonátu. Ďakujem vopred.

Odpoveď: Nebankovka POHOTOVOSŤ

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že Váš manžel si požičal celkom 800 € na základe zmluvy o pôžičke s nebankovou spoločnosťou POHOTOVOSŤ, posledná splátka podľa Vašich vedomostí bola vykonaná 12/2014, celkom uhradené 2230 € k dátumu 06/2017.

Podľa ust. § 9 zákona o spotrebiteľských úveroch platného v čase podpísania Vašej zmluvy náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere sú :

"(1) Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu. Každá zmluvná strana dostane najmenej jedno jej vyhotovenie v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi.
(2) Zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka musí obsahovať tieto náležitosti:
a) druh spotrebiteľského úveru,
b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o fyzickú osobu; ak je spotrebiteľský úver ponúkaný alebo zmluva o spotrebiteľskom úvere uzavieraná prostredníctvom finančného agenta, zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahuje aj údaje o ňom v rozsahu údajov ako u veriteľa, podľa toho, či ide o finančného agenta právnickú osobu alebo fyzickú osobu,
c) adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,
d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu spotrebiteľa,
e) identifikáciu osoby, ktorej vlastnícke právo k tovaru alebo službe neprechádza na spotrebiteľa okamihom odovzdania a prevzatia tovaru alebo služby, a podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto tovaru alebo službe spotrebiteľom,
f) dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru,
g) celkovú výšku a konkrétnu menu spotrebiteľského úveru a podmienky upravujúce jeho čerpanie,
h) opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva o spotrebiteľskom úvere vzťahuje, a cenu tovaru alebo služby, ak ide o spotrebiteľský úver vo forme odloženej platby za tovar alebo poskytnutú službu alebo ak ide o zmluvu o viazanom spotrebiteľskom úvere,
i) úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru, podmienky, ktoré upravujú jej uplatňovanie, index alebo referenčnú úrokovú sadzbu, na ktorý je výška úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru naviazaná, ako aj časové obdobia, v ktorých dochádza k zmene výšky úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru, podmienky a spôsob vykonania tejto zmeny; ak sa za rôznych podmienok uplatňujú rôzne úrokové sadzby spotrebiteľského úveru, uvádzajú sa tieto informácie o všetkých uplatniteľných úrokových sadzbách spotrebiteľského úveru,
j) ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, vypočítané na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere; uvedú sa všetky predpoklady použité na výpočet tejto ročnej percentuálnej miery nákladov,
k) výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, prípadné poradie, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami spotrebiteľského úveru na účely jeho splatenia,
r) výšku poplatkov hradených spotrebiteľom za úkony notára, ak sú veriteľovi známe,
y) priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver platnú k dňu podpisu zmluvy o spotrebiteľskom úvere, zverejnenú podľa § 21 ods. 2 za príslušný kalendárny štvrťrok; platnou priemernou hodnotou ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver pri zmluvách o spotrebiteľskom úvere uzatvorených do 15 kalendárnych dní po zverejnení priemernej hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov za príslušný kalendárny štvrťrok je priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver za predchádzajúci kalendárny štvrťrok."


Odporúčame nič neplatiť.

Ak by Vás nebanková spoločnosť kontaktovala písomne  s požiadavkou na uznanie záväzku alebo s dohodou o splátkach, nič nepodpisujte a nič neplaťte.
Ak Vás budú opätovne telefonicky kontaktovať, oznámte im, aby všetky spoje požiadavky voči Vám vzniesli v písomnej forme v súlade so zákonom o spotreb. úveroch, Obč. zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa, plus ich môžete odporučiť aj na príslušnú judikatúru vo veci spoločnosti POHOTOVOSŤ (rozsudky súdov, kde je vyslovená neplatnosť zmlúv o úvere).

Uvedené sa týka aj advokátskej kancelárie, od ktorej žiadajte aj predloženie písomného splnomocnenia na zastupovanie nebankovej spoločnosti; rovnako aj tu platí, že nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, žiadne uznanie dlhu v splátkach, neplatťe nič.


Odporúčame zmluvu o pôžičke poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv, Župné námestie 13, Bratislava.
Zo súdnych rozhodnutí s predmetnou spoločnosťou je zrejmé, že nebanková spoločnosť nedodržiava ust. zákona o spotrebiteľských úveroch.

Ak vychádzame z textu zákona účinného v čase podpísania zmluvy /12/2013/, podľa ust. § 11 zákona o spotreb. úveroch platilo :
"§ 11 Dôsledky porušenia povinností
(1) Poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak
a) zmluva o spotrebiteľskom úvere nemá písomnú formu podľa § 9 ods. 1,
b) zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. a) až k), r) a y), /pozn. viď vyššie/
c) zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie alebo do troch mesiacov, neobsahuje náležitosti podľa § 10 ods. 1 alebo
d) v zmluve o spotrebiteľskom úvere je uvedená nesprávne ročná percentuálna miera nákladov v neprospech spotrebiteľa.

 

Zmluvu si môžete predbežne posúdiť aj sami, a to podľa vyššie uvedeného § 11 zákona o spotreb. úveroch; ak tieto náležitosti Vaša zmluvy neobsahuje, úver je bezúročný a bez poplatkov a od nebankovej spoločnosti žiadajte vydanie bezdôvodného obohatenia (2230  € mínus 800 €/.

Po posúdení zmluvy MS SR /cca 1 2 mesiace/ bude Vám zrejme oznámené, že na základe analýzy zmluvy bude táto posúdená ako bezúročná a bez poplatkov a podate žalobu na súd o neplatnosť zmluvy a vydanie bezdôvodného obohatenia / 2230 mínus 800 €/.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk