Nebankovka POHOTOVOSŤ


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Nebankovka POHOTOVOSŤ

27. 12. 2013 si môj manžel zobral pôžičku zo spoločnosti POHOTOVOSŤ. Zobral 800 e, 8 splátkami po 172 e mal splatiť spolu 1376 e. Pravdepodobne nesplácal, v apríli a máji prišla výzva na zaplatenie stále tých 1376 e. Manžel to ignoroval. (Nechcem rozoberať nás vzťah v tej dobe, píšem vecné ako to bolo, o úvere som sa dozvedela až v roku 2017). V októbri 2014 prišiel pokus o zmier od Advocate s.r.o., že ma do 7 dni zaplatiť už sumu 2198 e, pretože to dajú exekútorovi, prípadne ak nezaplatí, bude tam zmenkový úrok 0, 25% a zákonný úrok 6% p. A. Manžel zaplatil 200e v decembri 2014. Potom nič, nemám vedomosť o tom, aby niečo dostal, či niečo zaplatil. V júni 2017 mu volali, že dlží sumu 3890 e. Prišli šeky na sumu 100 e mesačne s tým, že zaplatíme 1700 e a nebudú sa nám zvyšovať úroky. Vtedy som sa o úvere dozvedela a začali sme platiť. Doposiaľ sme zaplatili spolu 2230 e. Teraz už volala pani z POHOTOVOSTI manželovi, že dlžná suma je už 7860 e, že keď do 17. Mája 2019 nezaplatí 448 e istinu, a nedohodne sa na ďalších splátkach po 150 e mesačne, tak ho dáva exekútorovi. Prípadne dlh narastie až na 12 000e. Manžel žiadal pani, aby mu zaslala rozpis koľko už zaplatil a koľko ma splatiť, lebo všetko je to len telefonicky, že na základe čoho ma vlastne platiť. Tak to už pani nemôže, že musí manžel zaslať na centrálu žiadosť. Podotýkam, že bola veľmi nepríjemná, so mnou nechcela hovoriť a môj tichý manžel nemal na to, aby jej nejako protirečil a vlastne čokoľvek dohodol, čo nebolo podľa nej. Tak idem písať žiadosť na centrálu, ale aj tak Vás prosím o radu, ako to mame riešiť. Už neviem, či by nebolo lepšie mať exekúciu, lebo toto je nekonečný príbeh. Ja si uvedomujem, že manžel zo začiatku platby ignoroval atď, ale, keď sme sa už v 2017 dohodli a platili, nechápem, prečo sa suma zase zdvihla. A to len tak na základe telefonátu. Ďakujem vopred.

Odpoveď: Nebankovka POHOTOVOSŤ

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že Váš manžel si požičal celkom 800 € na základe zmluvy o pôžičke s nebankovou spoločnosťou POHOTOVOSŤ, posledná splátka podľa Vašich vedomostí bola vykonaná 12/2014, celkom uhradené 2230 € k dátumu 06/2017.

Podľa ust. § 9 zákona o spotrebiteľských úveroch platného v čase podpísania Vašej zmluvy náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere sú :

"(1) Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu. Každá zmluvná strana dostane najmenej jedno jej vyhotovenie v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi.
(2) Zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka musí obsahovať tieto náležitosti:
a) druh spotrebiteľského úveru,
b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o fyzickú osobu; ak je spotrebiteľský úver ponúkaný alebo zmluva o spotrebiteľskom úvere uzavieraná prostredníctvom finančného agenta, zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahuje aj údaje o ňom v rozsahu údajov ako u veriteľa, podľa toho, či ide o finančného agenta právnickú osobu alebo fyzickú osobu,
c) adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,
d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu spotrebiteľa,
e) identifikáciu osoby, ktorej vlastnícke právo k tovaru alebo službe neprechádza na spotrebiteľa okamihom odovzdania a prevzatia tovaru alebo služby, a podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto tovaru alebo službe spotrebiteľom,
f) dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru,
g) celkovú výšku a konkrétnu menu spotrebiteľského úveru a podmienky upravujúce jeho čerpanie,
h) opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva o spotrebiteľskom úvere vzťahuje, a cenu tovaru alebo služby, ak ide o spotrebiteľský úver vo forme odloženej platby za tovar alebo poskytnutú službu alebo ak ide o zmluvu o viazanom spotrebiteľskom úvere,
i) úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru, podmienky, ktoré upravujú jej uplatňovanie, index alebo referenčnú úrokovú sadzbu, na ktorý je výška úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru naviazaná, ako aj časové obdobia, v ktorých dochádza k zmene výšky úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru, podmienky a spôsob vykonania tejto zmeny; ak sa za rôznych podmienok uplatňujú rôzne úrokové sadzby spotrebiteľského úveru, uvádzajú sa tieto informácie o všetkých uplatniteľných úrokových sadzbách spotrebiteľského úveru,
j) ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, vypočítané na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere; uvedú sa všetky predpoklady použité na výpočet tejto ročnej percentuálnej miery nákladov,
k) výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, prípadné poradie, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami spotrebiteľského úveru na účely jeho splatenia,
r) výšku poplatkov hradených spotrebiteľom za úkony notára, ak sú veriteľovi známe,
y) priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver platnú k dňu podpisu zmluvy o spotrebiteľskom úvere, zverejnenú podľa § 21 ods. 2 za príslušný kalendárny štvrťrok; platnou priemernou hodnotou ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver pri zmluvách o spotrebiteľskom úvere uzatvorených do 15 kalendárnych dní po zverejnení priemernej hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov za príslušný kalendárny štvrťrok je priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver za predchádzajúci kalendárny štvrťrok."


Odporúčame nič neplatiť.

Ak by Vás nebanková spoločnosť kontaktovala písomne  s požiadavkou na uznanie záväzku alebo s dohodou o splátkach, nič nepodpisujte a nič neplaťte.
Ak Vás budú opätovne telefonicky kontaktovať, oznámte im, aby všetky spoje požiadavky voči Vám vzniesli v písomnej forme v súlade so zákonom o spotreb. úveroch, Obč. zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa, plus ich môžete odporučiť aj na príslušnú judikatúru vo veci spoločnosti POHOTOVOSŤ (rozsudky súdov, kde je vyslovená neplatnosť zmlúv o úvere).

Uvedené sa týka aj advokátskej kancelárie, od ktorej žiadajte aj predloženie písomného splnomocnenia na zastupovanie nebankovej spoločnosti; rovnako aj tu platí, že nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, žiadne uznanie dlhu v splátkach, neplatťe nič.


Odporúčame zmluvu o pôžičke poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv, Župné námestie 13, Bratislava.
Zo súdnych rozhodnutí s predmetnou spoločnosťou je zrejmé, že nebanková spoločnosť nedodržiava ust. zákona o spotrebiteľských úveroch.

Ak vychádzame z textu zákona účinného v čase podpísania zmluvy /12/2013/, podľa ust. § 11 zákona o spotreb. úveroch platilo :
"§ 11 Dôsledky porušenia povinností
(1) Poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak
a) zmluva o spotrebiteľskom úvere nemá písomnú formu podľa § 9 ods. 1,
b) zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. a) až k), r) a y), /pozn. viď vyššie/
c) zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie alebo do troch mesiacov, neobsahuje náležitosti podľa § 10 ods. 1 alebo
d) v zmluve o spotrebiteľskom úvere je uvedená nesprávne ročná percentuálna miera nákladov v neprospech spotrebiteľa.

 

Zmluvu si môžete predbežne posúdiť aj sami, a to podľa vyššie uvedeného § 11 zákona o spotreb. úveroch; ak tieto náležitosti Vaša zmluvy neobsahuje, úver je bezúročný a bez poplatkov a od nebankovej spoločnosti žiadajte vydanie bezdôvodného obohatenia (2230  € mínus 800 €/.

Po posúdení zmluvy MS SR /cca 1 2 mesiace/ bude Vám zrejme oznámené, že na základe analýzy zmluvy bude táto posúdená ako bezúročná a bez poplatkov a podate žalobu na súd o neplatnosť zmluvy a vydanie bezdôvodného obohatenia / 2230 mínus 800 €/.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nebankovka POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa ešte opýtať, ak spoločnosť creditexpress vymáha pohľadávku pre nemenovanu banku odomňa. Ja ju platím creditexpresu. Sú povinní zaslať mi na požiadanie zaslať históriu mojich splátok alebo nejaký výpis mojich platieb? Na výzvu vôbec nereagujú. Ďakujem.

Odpoveď: Nebankovka POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.05.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

1./ Nevieme aké doklady máte v uvedenej veci, či V8m v súlade s ust. zákona banka oznámila predaj pohľadávky alebo jej postúpenie na nebankovú resp. vymáhačskú spoločnosť. Preto odporúčame obozretnosť aj v tomto.

2./ Pokiaľ všetky náležitosti sú splnené, je potrebné si spočítať Vaše úhrady do doposiaľ vykonané a odčítať od požičanej sumy. Predpokladáme, že úhrady ste realizovala jedine pošt. poukážkou prípadne prevodom na bank. účet. Vo  veci zároveň uvádzame, že  mnohé spoločnosti a niekedy aj banky majú  zmluvy s nezákonnými zmluvnými podmienkami, ktoré spôsobujú ich neplatnosť /ust. Obč. zákonníka o spotreb. zmluvách/.

3./ Ak spoločnosť s Vami nekomunikuje, je tam zrejme niekde nejaká závada alebo možno aj dôvod na strane uvedenej spoločnosti.

4./ Odporúčame vzhľadom na naše skúsenosti v uvedenej oblasti vyhľadať pomoc advokáta, ktorý sa venuje uvedenej oblasti, aby Vám posúdil samotnú pôvodnú zmluvu, nakoľko je možné ako vyššie uvedené /neplatnosť zmluvy/, a aj to, že už ste uhradila dlžnú sumu istiny vzhľadom na nezákonne vysoké úroky.

5/ Takže v prvom rade je potrebné riešiť samotnú zmluvu ako uvádzame v bode 4./.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebankovka POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potrebujem poradiť, žiadala som kópie zmlúv z pohotovosti, keďže mám len doklad koľko sme zaplatili dodnes sa neozvali ako mám ďalej postupovať počula som že mi môže pomôcť NBS.? Kde a na koho sa obrátiť ďakujem.

Odpoveď: Nebankovka POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.04.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

1./ V otázke píšete, že máte len doklady o úhrade pre uvedenú nebankovú spoločnosť a že nemáte zmluvu. Predpokladáme, že vedomosť o celkovo požičanej sume máte, teda koľko ste si od uvedenej spoločnosti požičali. Spočítajte sumy úhrad doteraz vykonaných a porovnajte.

2./ Na internete je množstvo rozsudkov ohľadom uvedenej spoločnosti, kde bolo súdmi vyslovené, že podmienky v zmluvách s uvedenou spoločnosťou sú neprijateľné a dlžníci boli povinný uhradiť len istinu, nie aj spoločnosťou vyžadované úroky a ďalšie poplatky. Nechceme Vás nahovárať na neplnenie povinností zo zmluvy. Rovnako ako Vy, tak aj veriteľ Pohotovosť má lehoty na uplatnenie svojho nároku, po uplynutí zákonnej lehoty /3 roky/ sú nároky v podstate premlčané a v konaní by ste vzniesla námietku premlčania.

3./ Adresy a kontakty na uvedenú spoločnosť sa nachádzajú na internete pri uvedenej spoločnosti Pohotovosť s.r.o.  Preto Vám ich odporúčame a odporúčame rovnako aj opatrnosť v prípadnom písomnom kontakte so spoločnosťou. Ak by ste potrebovala pomoc v uvedenej oblasti následne sa na nás môžete obrátiť.  Môžete sa obrátiť na NBS ako dohliadajúci orgán, ale nevieme s určitosťou povedať, či zmluva Vám bude predložená.  Poznamenávame, že uvedenú spoločnosť už  pôžičky neposkytuje /zákaz od NBS/.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebankovka POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, neviem na koho sa mám obrátiť, týka sa to jednej nebankovky. Došiel mi od nich list ako kontaktnej osobe, z čoho som v šoku, pretože adresa bola zadaná bez môjho súhlasu a vedomia. Stalo sa mi to už 3-krát, kde už pri prvých 2 pokusoch som to riešila dohovorom a teraz sa to stalo znova. Dotyčná neplatí svoje záväzky voči ním. Ako môže nejaká spoločnosť pýtať niekoho tretieho adresu alebo telefónne číslo bez toho, aby si overili, či ta tretia osoba s tým súhlasí? Chcela by som radu, ako mám postupovať ďalej, lebo som už v koncoch. Telefónne číslo sa zmeniť da ale trvalé bydlisko sa zmeniť nedá. Ďakujem za odpoveď a radu.

Odpoveď: Nebankovka POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ sa to stalo už tretí krát, potom  kontaktujte Slovenskú obchodnú inšpekciu a zároveň oznámte spoločnosti, že ste túto inšpekciu kontaktovali.

Za takéto správanie môžu dostať pokutu, ak s touto pôžičkou nemáte nič spoločné. Pokiaľ navyše sprístupnili osobné údaje, tak môžete dať podnet na Úrad na ochranu osobných údajov.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nebankovka POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, medzi casom som Vam posielala otazku co sa tyka mojho problemu ale nie som si ista, ci som to dobre odoslala, tak Vam priblizim moj problem este raz. Moj svokor si v roku 2009 vzal uver 1000 eur od POHOTOVOSŤ s.r.o., ale dostal sa este do tazsej situacie a nemohol to splacat dal tam asi dve splatky. To ci podpisoval zmenku si nepamata. Jeho dlh za 7 rokov vyrastol na neskutocnych necelych 14 500 eur. Poziadala som ich aby mi zaslali presnu specifikaciu dlhu a zmluvy, ktoru svokor podpisoval. My zmluvu mame ale udaje nie su celkon citatelne preto si to nemozeme dat skontrolovat ani naskenovat a zaslat na preverenie. Zmluvne podmienky su citatelne ale nikde tam nie je uvedene RPMN a ani z coho vypocitavaju take uroky. Teraz cakam na vybavenie emailu s mojou ziadostou. Povedali mi ze do 30 dni mi to poslu. Neviem co mame robit. Prosim poradte mi. Za odpoved vopred dakujem.

Odpoveď: Nebankovka POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.11.2016)

Dobrý deň,

dlh zo sumy 1000 eur nemohol od roku 2009 vyrásť až na 14.500 eur. Určite túto sumu neplaťte. Ak máte záujem vrámci našich bezplatných osobných konzultácii Vám s týmto problémom pomôžeme. V akom štádiu je celá vec? Je to už na súde alebo v exekučnom konaní?

Bude potrebné vidieť potom aj zmluvu a aj všetky doklady, ktoré k tomu máte. Ak už svokor niečo zaplatil, tak bude potrebné mať aj výpisy (doklady) o tom, koľko zaplatil.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku