Máte
otázku?

Je zmluva neplatná alebo bezúročná?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Je zmluva neplatná alebo bezúročná?

Dobrý deň. Zobral som hypotekárny úver od nebankovky. Po zhliadnutí právnej poradne som zachytil, že ak spoločnosť urobila so mnou zmluvu a nevyžiadala si odo mňa moje príjmy, teda schopnosť splatiť úver, je zmluva neplatná a mojou povinnosťou je zaplatiť nebankovke len istinu. Môžete túto moju informáciu uviesť na pravu mieru?

Odpoveď: Je zmluva neplatná alebo bezúročná?

Dobrý deň.

K Vašej otázke uvádzame nasledovné:

Základná právna úprava spotrebiteľských úverov

Poskytovanie spotrebiteľských úverov upravuje v podmienkach Slovenskej republiky zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch“).

 

Spotrebiteľský úver

§ 1 ods. 2 zákon o spotrebiteľských úveroch definuje, čo sa pod pojmom spotrebiteľský úver rozumie a síce ,,spotrebiteľským úverom na účely tohto zákona je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi.

 

Spotrebiteľský úver podľa tohto zákona možno poskytnúť len bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na platobný účet spotrebiteľa alebo na účet stavebného sporiteľa, poštovým poukazom, ktorého adresátom je spotrebiteľ alebo platobným prostriedkom vydaným na meno spotrebiteľa; tým nie je dotknuté bezhotovostné poskytnutie viazaného spotrebiteľského úveru podľa § 15 alebo poskytnutie spotrebiteľského úveru bezhotovostne na splatenie iného úveru alebo úverov úhradou veriteľovi oprávnenému poskytovať úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.

 

Spotrebiteľským úverom sú aj mladomanželský úver podľa osobitného predpisu, niektoré stavebné úvery a iné úvery podľa osobitného predpisu a nezabezpečené úvery poskytované spotrebiteľom na účely rekonštrukcie nehnuteľnosti určenej na bývanie, pričom ustanovenia osobitných predpisov týkajúce sa poskytovania týchto úverov tým nie sú dotknuté; obmedzenie hornej hranice výšky úveru podľa odseku 3 písm. f) sa na tieto úvery nevzťahuje.

 

Následne § 1 ods. 3 zákona o spotrebiteľských úveroch stanovuje negatívne vymedzenie tohto pojmu, t. z. stanovuje, ktoré typy úverov sa nepovažujú za spotrebiteľský úver, medzi iným v súlade s §1 ods. 3 písm. a) sa hypotekárny úver nepovažuje za spotrebiteľský úver.

 

Hypotekárne úvery upravuje zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v ust. § 67 – 88.

 

V súlade s § 68 zákona o bankách platí, že hypotekárny úver je úver s lehotou splatnosti najmenej štyri roky a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, ktorý je financovaný, ak tento zákon neustanovuje inak, najmenej vo výške 90 % prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou podľa osobitného predpisu a ktorý poskytuje hypotekárna banka na tieto účely:

a) nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti,

b) výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb,

c) údržbu tuzemských nehnuteľností alebo

d) splatenie poskytnutého úveru použitého na účely podľa písmen a) až c), ktorý je hypotekárnym úverom,

e) splatenie poskytnutého úveru použitého na účely podľa písmen a) až c), ktorý nie je hypotekárnym úverom.

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že od nebankového subjektu nie je možné žiadať hypotekárny úver.

Na základe uvedeného predpokladáme, že vo Vašom prípade pôjde o dlhodobý bezúčelový úver s alebo bez zaručenia nehnuteľnosťou.

 

Ak je Váš úver založený nehnuteľnosťou, v súlade s § 1 ods. 3 písm. c) zákona o spotrebiteľských úveroch, sa tento úver rovnako nepovažuje za spotrebiteľský úver a teda z neho veriteľovi nevyplývajú povinnosti uložené veriteľom zákonom o spotrebiteľských úveroch.

 

Ak návratnosť úveru nebola zabezpečená zriadením záložného práva, prípadne nešlo o poskytnutie hypotekárneho úveru, Váš úver by mal spadať pod dikciu zákona o spotrebiteľských úveroch.

 

Účastníci spotrebiteľského vzťahu

Spotrebiteľom sa v zmysle § 2 písm. a) zákona o spotrebiteľských úveroch rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojho podnikania alebo povolania.

 

Veriteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje spotrebiteľský úver v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 

V súlade s § 8a zákona o spotrebiteľských úveroch Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam spoločností, ktoré poskytujú spotrebiteľské úvery, preto Vám v prvom rade odporúčame skontrolovať si túto stránku, či je spoločnosť ako poskytovateľ spotrebiteľského úveru Národnou bankou Slovenska registrovaná.

 

V súlade s § 3 písm a) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom vykonáva Národná banka Slovenska nad týmito spoločnosťami dohľad.

 

V súlade s § 20 ods. 1 zákona o spotrebiteľských úveroch platí, že veritelia sú oprávnení ponúkať a poskytovať spotrebiteľské úvery len na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska.

 

Ak by Vám úver poskytla osoba bez príslušného povolenia, v súlade s § 11 ods. 3 zákona o spotrebiteľských úveroch by bola takáto zmluva neplatná.

 

Povinnosti veriteľa

Zákon o spotrebiteľských úveroch stanovuje vo svojich ustanoveniach veriteľom mnoho povinností.

Podľa § 7 ods. 1 zákona o spotrebiteľských úveroch je veriteľ pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo pred zmenou tejto zmluvy spočívajúcej v navýšení spotrebiteľského úveru povinný posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, pričom berie do úvahy najmä dobu, na ktorú sa poskytuje spotrebiteľský úver, výšku spotrebiteľského úveru, príjem spotrebiteľa a prípadne aj účel spotrebiteľského úveru.

 

Následky porušenia povinností veriteľa

V súlade s § 11 ods. 2 zákona o spotrebiteľských úveroch platí, že ak veriteľ nekonal s odbornou starostlivosťou podľa § 7 ods. 1, nie je oprávnený vyžadovať od spotrebiteľa jednorazové splatenie spotrebiteľského úveru.

 

V prípade hrubého porušenia povinnosti podľa § 7 ods. 1 zákona o spotrebiteľských úveroch sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov.

 

Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 zákona o spotrebiteľských úveroch sa považuje posudzovanie schopnosti splácať úver veriteľom bez akýchkoľvek údajov o príjmoch, výdavkoch a rodinnom stave spotrebiteľa alebo bez prihliadnutia na údaje z príslušnej databázy alebo registra na účely posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.

 

Zdôrazňujeme, že nesplnenie povinnosti veriteľa posúdiť príjem spotrebiteľa nemá za následok neplatnosť zmluvy.

 

Zmluva ostáva platná, ale zanikol nárok veriteľa vymáhať od Vás poplatky a úroky spojené s poskytnutím úveru.

 

Trápi vás "Je zmluva neplatná alebo bezúročná?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je zmluva neplatná alebo bezúročná?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku