Máte
otázku?

Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice

Otázka: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis

Dobrý deň, môj problém spočíva v tom, že som predal svoje motorové vozidlo. Nový majiteľ sa mal v nasledujúci pracovný deň dostaviť na políciu, aby bolo vykonané odhlásenie vozidla a prevedenie na jeho meno. Nový majiteľ sa však nedostavil a nemá ochotu prísť. Vyhovára sa a nechce poslať ani splnomocnenie. Mám všetky jeho údaje. Ako treba postupovať? Na polícii mi príslušník Polície SR oznámil, že nevie robiť nič. Overil údaje kupujúceho a potvrdil len to, že to nie je fiktívna osoba. Ďakujem.

Odpoveď: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla splnomocnený na tento úkon vlastníkom vozidla je povinný osobne oznámiť orgánu Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, zmenu vlastníckeho práva k vozidlu, a to do  do 15 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Nateraz môžete urobiť to, že menovaného vyzvete, aby tak učinil v lehote do 3 dní. V prípade, že nedôjde k náprave, odporúčame  uvedenú okolnosť oznámiť odboru dopravy  príslušného  okresnému úradu a ďalej úseku dokladov a evidencií Prezídia Policajného zboru. Môžete menovaného na uvedené upozorniť.

Zo zákona č. 725/2004 Z.z.  o  podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách   vyplýva, že každý je povinný dostaviť sa na vlastné náklady na vybavenie vecí týkajúcich sa vozidla alebo dokladov vydávaných podľa tohto zákona a podľa potreby dostaviť sa aj s vozidlom a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla priamo s údajmi na vozidle, a to aj na vyzvanie príslušného orgánu podľa tohto zákona, v ním určenej lehote a na určené miesto.

Z ust. zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke /§ 72/ vyplýva, že môže dôjsť k  zadržaniu tabuľky s evidenčným číslom vodičovi, ktorý nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti.

Uvedenú okolnosť  predaja vozidla oznámte aj Vašej   poisťovni, kde máte uzatvorené  povinné zmluvné poistenie podľa zákona č. 381/2001 Z. z.  o povinnom zmluvnom poistení  zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

 

Trápi vás "Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, predal som svoje vozidlo. Nový majiteľ obdržal od mňa splnomocnenie na odhlásenie vozidla v inom okrese. Mám tiež kúpno-predajnú zmluvu. Doposiaľ mi však neposlal potvrdenie o odhlásení vozidla, čo potrebujem na zrušenie zákonného poistenia. Ako by som mal postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis

(odpoveď odoslaná: 18.03.2024)

Dobrý deň,
odporúčam vo veci nového vlastníka motor. vozidla vyzvať na to, aby zabezpečil prepis vozidla na svoje meno s upozornením, aby tak učinil v lehote do 3 dní.

V prípade, že nedôjde k náprave, odporúčame  uvedenú okolnosť oznámiť písomne odboru dopravy  príslušného  okresnému úradu a ďalej úseku dokladov a evidencií Prezídia Policajného zboru. Môžete menovaného na uvedené upozorniť.

 

 

 

 

SKutočnosť, že ste motorové vozidlo predali oznámte aj svojej poistovni písomne.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
predala som auto a nový majiteľ sa chcel odhlásiť a prepísať vozidlo na svoje meno. Poslala som mu splnomocnenie spolu s veľkým technickým papierom. Avšak po dvoch týždňoch nám chce vozidlo vrátiť. Ešte ho neprepísal a všetky doklady má on.
Samozrejme, máme kúpno-predajnú zmluvu, ale auto späť nechceme, keďže sme si kúpili nové.
Ako mám postupovať?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis

(odpoveď odoslaná: 17.01.2023)

Dobrý deň,
na uvedenú situáciu sa budú vzťahovať ustanovenia o kúpnej zmluve v zmysle Občianskeho zákonníka. Tieto ustanovenia zároveň upravujú v ktorých prípadoch kupujúci môže od zmluvy odstúpiť a z toho dôvodu požadovať vrátenie zaplatenej kúpnej ceny so súčasným vrátením vozidla. Dôvodom môže byť buď existencia vady, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, za takú vadu sa považuje aj vada, ktorej odstránenie by bolo vzhľadom ku kúpnej cene ekonomicky neúčelné. Kupujúci by tiež mohol mohol od zmluvy odstúpiť, ak by mala vec vady, hoci ste ho výslovne ubezpečili, že vec vady nemá. V prípadoch, keď ide o vadu odstrániteľnú, tak má kupujúci právo na zľavu z veci. V zmysle ust. § 597 Občianskeho zákonníka:

(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.   (2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.   Kupujúcemu adresujte list v ktorom sa informujte z akého dôvodu požaduje vrátenie vozidla. Keď to bude jeden z dôvodov vyššie uvedených, môžete buď kupujúcemu poskytnúť zľavu prípadne vrátiť zaplatenú kúpnu cenu. Samozrejme nemusíte na jeho podmienky pristúpiť vôbec, nakoľko v praxi je častokrát pomerne náročné preukázať, kedy sa vada na predmete zmluvy, v tomto prípade aute vyskytla. Nato, aby ste boli zodpovedný za danú vadu Vy ako predávajúci, by musela existovať už v čase prevodu vlastníckeho práva. Ak mu vrátiť kúpnu cenu odmietnete, tak potom sa bude musieť obrátiť kupujúci na súd a v konaní preukázať, že vada existovala už v čase prevodu a že má taký charakter, ktorý umožňuje kupujúcemu od zmluvy odstúpiť. Aj vy sa môžete obrátiť na súd so žalobu, aby buď vykonal prepis alebo že je vlastníkom, podľa toho ako mate nastavenú zmluvu. 

Podotázka: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať, čo mám robiť v prípade, že som predal auto a nový majiteľ ho nechce prepísať.

Odpoveď: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis

(odpoveď odoslaná: 16.07.2021)

Dobrý deň,
postupov a možností je niekoľko v závislosti od toho, či ešte disponujete dokladmi. Ak máte doklady k autu, ktoré sú potrebné na odhlásenie, odhláste auto na nového majiteľa a doklady mu pošlite poštou. Ak už dokladmi nedisponujete, je to zložitejšia situácia a riešenie je potrebné hľadať v kúpnej zmluve. Tzn. ako ste sa dohodli vo vzťahu k prepisu auta. V niektorých prípadoch sa klienti rozhodnú žalovať vec na súde o nahradenie prejavu vôle - súhlasu s prepisom.


Trápi vás "Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na riešenie môjho problému. Predal som auto, ale dotyčný kupujúci ho nechce prepísať na svoje meno. Naviac, auto predal ďalšiemu človeku, ale stále je zapísané na moje meno. Môžete mi prosím poradiť, ako mám v tejto situácii postupovať?

Odpoveď: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis

(odpoveď odoslaná: 21.01.2021)

Dobrý deň,
odporúčame kontaktovať Vašu poisťovňu, kde máte dojednané PZP, ako aj DI, keďže policajt podľa ust. § 72 zákona o cestnej premávke môže okrem iných zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom :

"Zadržanie osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu vydaného v cudzine, technického osvedčenia vozidla a tabuľky s evidenčným číslom
(1) Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak
a) je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo prevádzka vozidla je pozastavená,38a) alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky,39)
b) vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole,
c) údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
d) je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné,
e) pominul účel, na ktorý bolo vydané,
f) je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade s týmto zákonom,
g) vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti,
h) vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,
i) vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest alebo nie sú dodržané podmienky prepravy nákladu podľa § 51,
j) vodič vozidla poruší ustanovenia osobitného predpisu37c) o organizácii pracovného času v doprave,
k) vozidlo nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky,40)
l) bolo vodičovi vozidla uložené opatrenie na úseku bezpečnosti potravín,
m) vodič vozidla neuhradí mýto alebo je vodičovi vozidla v blokovom konaní za priestupok na úseku výberu mýta37a) uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste,
n) vodič autobusu, vodič nákladného automobilu alebo vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg poruší ustanovenia osobitného predpisu37b) o cestnej doprave,
o) vodič vozidla neuhradil na mieste príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na vykonanie cestnej technickej kontroly alebo úhradu za vykonanie technickej kontroly alebo emisnej kontroly v rámci cestnej technickej kontroly podľa osobitného predpisu,40a) a to až do doby uhradenia príspevku alebo úhrady.
(2) Policajt je oprávnený za podmienok ustanovených v odseku 1 zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom."


Podotázka: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mám podobný problém. Predal som auto a nešťastne som predal spolu s ním aj všetky doklady. Kupujúci sa však nechcú zúčastniť na prepise. Kontaktoval som infolinku DI a podľa informácií z internetu to vyzerá na dosť zložitú situáciu. Je dostatočné auto odhlásiť, alebo bude zodpovednosť naďalej na mne? Bude účinné podať trestné oznámenie? Už nechcem mať s týmto autom nič spoločné, chcem mať pokoj. Čo mi radíte?

Odpoveď: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis

(odpoveď odoslaná: 02.07.2020)

Dobrý deň, predpokladáme, že máte údaje o kupujúcom.
Odporúčame vyzvať kupujúceho, aby Vám zaslal písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom obratom.

Odporúčame súčasne kontaktovať Vašu poisťovňu PZP a oznámiť, že došlo k predaju MV, ako aj kontaktovať dopravný inšpektorát, aby bolo odobraté evidenčné číslo MV v súlade s ust. § 72 zákona o cestnej premávke :

"(1) Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak
a) je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo prevádzka vozidla je pozastavená,38a) alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky,39)
b) vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole,
c) údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
d) je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné,
e) pominul účel, na ktorý bolo vydané,
f) je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade s týmto zákonom,
g) vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti,
h) vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,
i) vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest alebo nie sú dodržané podmienky prepravy nákladu podľa § 51,
j) vodič vozidla poruší ustanovenia osobitného predpisu37c) o organizácii pracovného času v doprave,
k) vozidlo nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky,40)
l) bolo vodičovi vozidla uložené opatrenie na úseku bezpečnosti potravín,
m) vodič vozidla neuhradí mýto alebo je vodičovi vozidla v blokovom konaní za priestupok na úseku výberu mýta37a) uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste,
n) vodič autobusu, vodič nákladného automobilu alebo vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg poruší ustanovenia osobitného predpisu37b) o cestnej doprave,
o) vodič vozidla neuhradil na mieste príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na vykonanie cestnej technickej kontroly alebo úhradu za vykonanie technickej kontroly alebo emisnej kontroly v rámci cestnej technickej kontroly podľa osobitného predpisu,40a) a to až do doby uhradenia príspevku alebo úhrady.
(2) Policajt je oprávnený za podmienok ustanovených v odseku 1 zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis (Iné oblasti práva)

Dobrý večer. Píšem vám, lebo potrebujem radu. S manželom sme začiatkom januára predali svoje auto, pričom kupujúci nás požiadali o zľavu, s čím sme súhlasili. Jediný problém bol, že kupujúci nemali oprávnenie kúpy, tak sme sa dohodli, že prídu na druhý deň a pôjdeme odhlásiť. Ktokoľvek kupujúci, ako aj ostatní, sú Rómovia. Tvrdili, že auto potrebujú len prepraviť do lesa. Od tej doby sa nám už neozvali. Auto oficiálne nepatrí manželovi, ale jeho dedovi, pretože dedo ho svojho času predal manželovi, ale nechcel robíť prepis. V dôsledku toho je auto stále napísané na dedovom mene. Teraz je problém, lebo oni nám tvrdia, že chcú 100 € za splnomocnenie a ak nepošleme peniaze, nevyplnia ho. Manžel sa dohodol, že im pošle 50 €, čo aj urobil. Minul už dlhý čas a mali prísť 20.1., ale nedošli. Boli sme aj za notárom, aj za policajtami, ale povedali nám, že s tým nemôžu urobiť nič. Včera som musela zaplatiť poistku, pretože by sme mali problém s poisťovňou. Stále nás žiadajú o peniaze a už nás obrali o 50 €. Teraz chcú ďalších 100 €, ale neplánujem im posielať viac peňazí, kým nespravia splnomocnenie. Prosím o radu, čo máme robiť.

Odpoveď: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis

(odpoveď odoslaná: 26.01.2020)

Dobrý deň, 
z otázky predpokladáme, že máte aspoň písomnú kúpnu zmluvu a doklad o tom, že kúpna cena bola kupujúcim zaplatená. Žiadne dodatočné poplatky pre kupujúceho neuhradzujte.
Z otázky vyplýva, že keďže MV nebolo prepísané na manžela, v podstate ste predali MV, ktoré Vám nepatrilo. Ale teraz treba riešiť neprepísanie MV na kupujúceho.
Odporúčame dodatočne spísať splnomocnenie pre manžela ako predávajúúceho od starého otca na súhlas s predajom MV.

Pokiaľ ide o neprepísanie MV na nového vlastníka, odporúčame kupujúceho vyzvať k zaslaniu splnomocnenia s úradne overeným podpisom vo Vami uvedenej lehote s upozornením, že vec  oznámite dopr. inšpektorátu. 
Podľa ust. § 160 vyhl. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke platí :
"Každý je povinný dostaviť sa na vlastné náklady na vybavenie vecí týkajúcich sa vozidla alebo dokladov vydávaných podľa tohto zákona a, ak je to potrebné, dostaviť sa aj s vozidlom, umožniť skontrolovanie zobrazovanej hodnoty odometra cestného motorového vozidla, ak je takým odometrom vozidlo vybavené a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla priamo s údajmi na vozidle, a to aj na vyzvanie príslušného orgánu podľa tohto zákona, v ním určenej lehote a na určené miesto."

Za nesplnenie uvedenej povinnosti môže byť uložená pokuta až 99 €.
Keďže kupujúci nemá povinné zmluvné poistenie, v zmysle ust. zákona o cestnej premávke v prípade kontroly je povinný predložiť doklad o zaplatení PZP, pri nepredložení dokladu je policajt oprávnený zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom MV. 
T.j. : Pokiaľ kupujúci nepredloží splnomocnenie na prepis MV, vec oznámte polícii, aby bolo kupujúcemu zadržané evidenčné číslo.
 
 


Trápi vás "Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis (Iné oblasti práva)

Prosím Vás, nerozumel som Vašej odpovedi. Ja som stále majiteľ auta, kvôli tomu, že kupujúci neprišiel na prepis ani neposlal splnomocnenie, aby som mohol auto vyhlásiť. Vyhýbal sa prepisu a odmietal prísť na prepis. Len mi nedávno poslal značky z auta poštou. Ako doklad mám len riadne vypísanú, vytlačenú a podpísanú kúpno-predajnú zmluvu. Tá však nie je overená notárom. Potrebujem vedieť, či bude polícia akceptovať takúto kúpno-predajnú zmluvu, ak nie je overená notárom. Rovnako sa nepostaral o STK a EK, ktoré sú už vyše roka prepadnuté na aute. Ďakujem veľmi pekne za predošlú odpoveď.

Odpoveď: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis

(odpoveď odoslaná: 29.03.2019)

Dobrý deň,

kúpno-predajná zmluva ohľadom motorového vozidla nemusí byť overená notárom, lebo sa jedná o hnuteľnú vec.

Obč. zákonník resp. zákon o katastri nehnuteľností ukladá overenie podpisu predávajúceho len prípade kúpnopredajných zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností.

Vysvetlite im situáciu a to, že si kupujúci nesplnil povinnosť je problém kupujúceho. 

Zákon o cestnej  premávke v ust. § 117 ako sme ho už citovali je pomerne jasný.

Keďže auto je havarované, aspoň tak tvrdí kupujúci, je povinnosť zabezpečiť jeho zošrtovanie jeho problém, vrátane znášania poplatkov.

Bližšie informácie ohľadom vyradenia MV nájdete aj tu : https://www.minv.sk/?vyradenie-vozidla-z-evidencie.

 Vy nemáte povinnosť odhlasovať vozidlo z evidencie, lebo by ste museli zaplatiť 500 €, lebo nový vlastník na základe KPZ si nesplnil svoju povinnosť prihlásenia MV.

 

 


Podotázka: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na problém, ktorý ma trápi. Predával som svoje auto a kupujúci sa už rok vyhýba prepisu. Ku tomu všetkemu na aute skončila platnosť STK a EK. Mám kúpno-predajnú zmluvu, ale nie je overená notárom. Ako by som mal postupovať v tejto situácii? Budem platiť nejakú pokutu? Ďakujem.

Rád by som ešte pripomenul, že auto už neexistuje. Kupujúci povedal, že ho nabúral, no nedal ho zlikvidovať. Poslal mi nedávno len značky poštou a teraz neviem, ako mám postupovať. Ďakujem vopred za odpoveď.
 

Odpoveď: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis

(odpoveď odoslaná: 29.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
v prípade predaja vozidla bolo Vašou povinnosťou MV odhlásiť z evidencie (do 15 dní od zmeny vlastníckeho práva) a povinnosťou kupujúceho bolo MV prihlásiť. Neuviedli ste, či ste si svoju povinnosť splnili.

Ak nie odporúčam Vám ísť na dopravný inšpektorát a vozidlo odhlásiť. 
Ak nedisponujete dokladmi o vozidle, vyžiadajte si odpisy napríklad z dôvodu straty priamo na polícii a následne s kúpnou zmluvou požiadajte o odhlásenie vozidla na nového majiteľa uvedeného v kúpnej zmluve. 
Nový majiteľ si vozidlo musí prihlásiť v zákonnej lehote 15 dní od odhlásenia vozidla, ak tak neurobí tak bude niesť následky priamo on. Vy ste si svoju povinnosť (odhlásenie vozidla) splnili.

Následne podľa  ust. § 117 ods. 2 zákona o cestnej premávke platí :
"Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, požiada orgán Policajného zboru po 30 dňoch odo dňa, keď sa na ňu previedla držba vozidla, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, je povinná predložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „spôsobilé“ nie starší ako 15 dní. Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ ani po 60 dňoch odo dňa, keď sa na ňu držba vozidla previedla, osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľky s evidenčným číslom sa evidujú ako odcudzené."

Predpokladáme, že ste okolnosť predaja vozidla oznámili aj Vašej poisťovni, kde máte uzatvorené  PZP podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení  zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Na doplňujúcu otázku uvádzame :

Pokiaľ Vám kupujúci poslal evidenčné značky   MV, toto tiež oznámte polícii a žiadajte doklad o ich odovzdaní dopravnému inšpektorátu.

Vy nie ste povinný teraz realizovať ďalšie úkony na vyradenie MV z evidencie, lebo už dávno nie ste vlastníkom MV.

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.