Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis

Dobrý deň, môj problém spočíva v tom, že som predal moje motorové vozidlo. Nový majiteľ sa mal v nasledujúci pracovný deň dostaviť na políciu, aby bolo vykonané odhlásenie vozidla a prevedenie na jeho meno. Nový majiteľ sa nedostavil, nemá ochotu prísť vyhovára sa, nechce poslať ani splnomocnenie. Mám všetky jeho údaje. Ako treba postupovať ? Na polícii mi príslušník PZ oznámil vraj nevie robiť nič. Overil údaje kupujúceho a potvrdil len to, že to nie je fiktívna osoba. Ďakujem.

Odpoveď: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla splnomocnený na tento úkon vlastníkom vozidla je povinný osobne oznámiť orgánu Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, zmenu vlastníckeho práva k vozidlu, a to do  do 15 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Nateraz môžete urobiť to, že menovaného vyzvete, aby tak učinil v lehote do 3 dní. V prípade, že nedôjde k náprave, odporúčame  uvedenú okolnosť oznámiť odboru dopravy  príslušného  okresnému úradu a ďalej úseku dokladov a evidencií Prezídia Policajného zboru. Môžete menovaného na uvedené upozorniť.

Zo zákona č. 725/2004 Z.z.  o  podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách   vyplýva, že každý je povinný dostaviť sa na vlastné náklady na vybavenie vecí týkajúcich sa vozidla alebo dokladov vydávaných podľa tohto zákona a podľa potreby dostaviť sa aj s vozidlom a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla priamo s údajmi na vozidle, a to aj na vyzvanie príslušného orgánu podľa tohto zákona, v ním určenej lehote a na určené miesto.

Z ust. zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke /§ 72/ vyplýva, že môže dôjsť k  zadržaniu tabuľky s evidenčným číslom vodičovi, ktorý nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti.

Uvedenú okolnosť  predaja vozidla oznámte aj Vašej   poisťovni, kde máte uzatvorené  povinné zmluvné poistenie podľa zákona č. 381/2001 Z. z.  o povinnom zmluvnom poistení  zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, tak isto mám problém.
Predal som auto a, keďže som blbec dal som im aj doklady od neho.
Nechcú prísť na prepis. Keď som volal na infolinku DI a podľa aj odkazov na nete to vyzerá na celkom zapeklitý problém. Iba odhlásiť auto stačí alebo zodpovednosť bude stále na mne? Pomôže podať trestne oznámenie ?
To auto už nechcem a na druhej strane od neho chcem mať pokoj. Čo navrhujete ?

Odpoveď: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2020)

Dobrý deň, predpokladáme, že máte údaje o kupujúcom.
Odporúčame vyzvať kupujúceho, aby Vám zaslal písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom obratom.

Odporúčame súčasne kontaktovať Vašu poisťovňu PZP a oznámiť, že došlo k predaju MV, ako aj kontaktovať dopravný inšpektorát, aby bolo odobraté evidenčné číslo MV v súlade s ust. § 72 zákona o cestnej premávke :

"(1) Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak
a) je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo prevádzka vozidla je pozastavená,38a) alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky,39)
b) vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole,
c) údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
d) je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné,
e) pominul účel, na ktorý bolo vydané,
f) je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade s týmto zákonom,
g) vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti,
h) vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,
i) vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest alebo nie sú dodržané podmienky prepravy nákladu podľa § 51,
j) vodič vozidla poruší ustanovenia osobitného predpisu37c) o organizácii pracovného času v doprave,
k) vozidlo nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky,40)
l) bolo vodičovi vozidla uložené opatrenie na úseku bezpečnosti potravín,
m) vodič vozidla neuhradí mýto alebo je vodičovi vozidla v blokovom konaní za priestupok na úseku výberu mýta37a) uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste,
n) vodič autobusu, vodič nákladného automobilu alebo vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg poruší ustanovenia osobitného predpisu37b) o cestnej doprave,
o) vodič vozidla neuhradil na mieste príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na vykonanie cestnej technickej kontroly alebo úhradu za vykonanie technickej kontroly alebo emisnej kontroly v rámci cestnej technickej kontroly podľa osobitného predpisu,40a) a to až do doby uhradenia príspevku alebo úhrady.
(2) Policajt je oprávnený za podmienok ustanovených v odseku 1 zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis (Iné oblasti práva)

Dobrý večer, píšem lebo potrebujem radu z manželom začiatkom januára od nás kúpili auto kde aj zrážali z ceny to bolo v poriadku nemali zo sebov splnomocnenie tak sme sa dohodli, že prídu na druhý deň a pôjdeme odhlásiť ten kupujúci aj ostatný sú rómovia nám povedali vraj potrebujú len do lesa to auto oni sa nám už potom neozvali auto neni písané ani na manžela ale na jeho deda, pretože jeho dedo môjmu manželovi predal a nechcel prepis takže stále auto je písané na deda len je problém lebo oni nám vypisujú, že chcú za to splnomocnenie 100e ak nepošleme neodošlu manžel sa dohodol, že pošle 50e aj odoslal prešiel dlhy čas mali prísť 20. 1 nedošli mi sme boli aj za notárom aj za policajtami nedá sa nič vraj robiť. Včera som musela ísť zaplatiť poistku, pretože by sme mali problém z poisťovňov stále žiadajú peniaze a už nás ožobračili o 50e plus teraz chcú 100e nemienim im posielať kým nespravia splnomocnenie piradte mi čo mame robiť.

Odpoveď: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2020)

Dobrý deň, 
z otázky predpokladáme, že máte aspoň písomnú kúpnu zmluvu a doklad o tom, že kúpna cena bola kupujúcim zaplatená. Žiadne dodatočné poplatky pre kupujúceho neuhradzujte.
Z otázky vyplýva, že keďže MV nebolo prepísané na manžela, v podstate ste predali MV, ktoré Vám nepatrilo. Ale teraz treba riešiť neprepísanie MV na kupujúceho.
Odporúčame dodatočne spísať splnomocnenie pre manžela ako predávajúúceho od starého otca na súhlas s predajom MV.

Pokiaľ ide o neprepísanie MV na nového vlastníka, odporúčame kupujúceho vyzvať k zaslaniu splnomocnenia s úradne overeným podpisom vo Vami uvedenej lehote s upozornením, že vec  oznámite dopr. inšpektorátu. 
Podľa ust. § 160 vyhl. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke platí :
"Každý je povinný dostaviť sa na vlastné náklady na vybavenie vecí týkajúcich sa vozidla alebo dokladov vydávaných podľa tohto zákona a, ak je to potrebné, dostaviť sa aj s vozidlom, umožniť skontrolovanie zobrazovanej hodnoty odometra cestného motorového vozidla, ak je takým odometrom vozidlo vybavené a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla priamo s údajmi na vozidle, a to aj na vyzvanie príslušného orgánu podľa tohto zákona, v ním určenej lehote a na určené miesto."

Za nesplnenie uvedenej povinnosti môže byť uložená pokuta až 99 €.
Keďže kupujúci nemá povinné zmluvné poistenie, v zmysle ust. zákona o cestnej premávke v prípade kontroly je povinný predložiť doklad o zaplatení PZP, pri nepredložení dokladu je policajt oprávnený zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom MV. 
T.j. : Pokiaľ kupujúci nepredloží splnomocnenie na prepis MV, vec oznámte polícii, aby bolo kupujúcemu zadržané evidenčné číslo.
 
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis (Iné oblasti práva)

Prosím Vás nerozumel som Vašej odpovedi ja som stále majiteľ auta, lebo kupujúci neprišiel prepis ani neposlal splnomocnenie, aby som mohol vyhlásiť auto vyhýbal sa prepisu a nechcel prísť na prepis nedávno mi poslal značky z auta len poštou. Ako doklad mám len kúpno predajnú zmluvu riadne vypísanú vytlačenú a podpísanú len nie je overená notárom prosím Vás toto potrebujem vedieť, či budú na polícii akceptovať takú kúpno predajňu zmluvu ak nie je overená notárom. Tak isto neurobil STK a ek už vyše roka je prepadnutá STK a ek na aute. Ďakujem veľmi pekne za predošlú odpoveď.

Odpoveď: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.03.2019)

Dobrý deň,

kúpno-predajná zmluva ohľadom motorového vozidla nemusí byť overená notárom, lebo sa jedná o hnuteľnú vec.

Obč. zákonník resp. zákon o katastri nehnuteľností ukladá overenie podpisu predávajúceho len prípade kúpnopredajných zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností.

Vysvetlite im situáciu a to, že si kupujúci nesplnil povinnosť je problém kupujúceho. 

Zákon o cestnej  premávke v ust. § 117 ako sme ho už citovali je pomerne jasný.

Keďže auto je havarované, aspoň tak tvrdí kupujúci, je povinnosť zabezpečiť jeho zošrtovanie jeho problém, vrátane znášania poplatkov.

Bližšie informácie ohľadom vyradenia MV nájdete aj tu : https://www.minv.sk/?vyradenie-vozidla-z-evidencie.

 Vy nemáte povinnosť odhlasovať vozidlo z evidencie, lebo by ste museli zaplatiť 500 €, lebo nový vlastník na základe KPZ si nesplnil svoju povinnosť prihlásenia MV.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa opýtať predal som svoje auto a kupujúci nechce vyhýba sa prepisu už celý rok na aute skončila STK a EK, mám kúpno predajnú zmluvu ae neoverenú notárom. Ako mám postupovať, budem ja platiť nejakú pokutu? Ďakujem.

Ešte chcem povedať, že auto neexistuje už kupujúci povedal, že ho nabúral ale nedal ho zošrotovať poslal mi nedávno len značky poštou a ja neviem teraz ako mám postupovať. Ďakujem vopred za odpoveď.
 

Odpoveď: Nový vlastník MV odmieta vykonať prepis

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
v prípade predaja vozidla bolo Vašou povinnosťou MV odhlásiť z evidencie (do 15 dní od zmeny vlastníckeho práva) a povinnosťou kupujúceho bolo MV prihlásiť. Neuviedli ste, či ste si svoju povinnosť splnili.

Ak nie odporúčam Vám ísť na dopravný inšpektorát a vozidlo odhlásiť. 
Ak nedisponujete dokladmi o vozidle, vyžiadajte si odpisy napríklad z dôvodu straty priamo na polícii a následne s kúpnou zmluvou požiadajte o odhlásenie vozidla na nového majiteľa uvedeného v kúpnej zmluve. 
Nový majiteľ si vozidlo musí prihlásiť v zákonnej lehote 15 dní od odhlásenia vozidla, ak tak neurobí tak bude niesť následky priamo on. Vy ste si svoju povinnosť (odhlásenie vozidla) splnili.

Následne podľa  ust. § 117 ods. 2 zákona o cestnej premávke platí :
"Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, požiada orgán Policajného zboru po 30 dňoch odo dňa, keď sa na ňu previedla držba vozidla, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, je povinná predložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „spôsobilé“ nie starší ako 15 dní. Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ ani po 60 dňoch odo dňa, keď sa na ňu držba vozidla previedla, osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľky s evidenčným číslom sa evidujú ako odcudzené."

Predpokladáme, že ste okolnosť predaja vozidla oznámili aj Vašej poisťovni, kde máte uzatvorené  PZP podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení  zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Na doplňujúcu otázku uvádzame :

Pokiaľ Vám kupujúci poslal evidenčné značky   MV, toto tiež oznámte polícii a žiadajte doklad o ich odovzdaní dopravnému inšpektorátu.

Vy nie ste povinný teraz realizovať ďalšie úkony na vyradenie MV z evidencie, lebo už dávno nie ste vlastníkom MV.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku