POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Zmena priezviska a otcovstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trenčín

Otázka: Zmena priezviska a otcovstva

Dobrý deň, mám nasledovný problém: Mám dcéru s bývalým priateľom (nie manželom), ktorá bude 12. 2. 2016 mať tri roky. S terajším priateľom mám ďalšiu dcéru, ktorá sa narodila 16. 7. 2015. Každá dcéra teda má priezvisko po inom otcovi. Rada by som sa dozvedela, ako postupovať pri zmene priezviska a pri zmene, zrušení, alebo zapretí otcovstva prvej dcéry, ktorú mám s bývalým priateľom. Terajší priateľ súhlasí s tým, že by sa moja prvá dcéra priezviskom volala po ňom, takže obe dcéry by mali rovnaké priezvisko, a to priezvisko terajšieho priateľa. Prosím vás, ako sa dá čo najjednoduchšie zmeniť priezvisko, ak so zmenou súhlasím ja aj terajší aj bývalý priateľ? Stačí, ak pôjdem zmeniť priezvisko na matriku? Na matrike sme pri prvej dcére priznávali otcovstvo, čím získala jeho priezvisko. Rada by som sa taktiež poradila s tým, ako postupovať, keď chcem zmeniť to priezvisko na priezvisko môjho terajšieho priateľa. Chceli by sme po spoločnej dohode všetkých troch zmeniť aj otcovstvo v rodnom doklade, aby v prípade mojej nehody nesla moja prvá dcéra, ktorú mám s bývalým priateľom, do starostlivosti bývalého priateľa, a aby zostala v starostlivosti môjho terajšieho priateľa. Rovnako by sme chceli, aby si na ňu prestal nárokovať bývalý priateľ, ktorý sa o ňu nezaujíma. Bývalý priateľ súhlasí so zmenou otcovstva prvej dcéry na môjho terajšieho, hlavne aby sa zbavil platenia na ňu. Kde mám takúto zmenu začať riešiť? Podotýkam ešte raz, že ja, môj terajší aj bývalý priateľ súhlasíme s tým, aby sa zmenili aj priezvisko aj otcovstvo. Čo k tomu potrebujem a kde mám začať? Musí všetko prebiehať cez súd alebo stačí matrika?

Odpoveď: Zmena priezviska a otcovstva

Dobrý deň,

otcovstvo Vášho bývalého partnera  je možné podľa § 93 Zákona o rodine zaprieť na súde, do troch rokov odo dňa súhlasného vyhlásenia. Na to, aby bolo možné úspešne zaprieť otcovstvo je nutné preukázať, že je vylúčené, aby Váš bývalý partner bol otcom dieťaťa, a to napríklad prostredníctvom krvných testov, DNA testov, prípadne že bol na pracovnej ceste a podobne. Až v prípade úspešného zapretia otcovstva by bolo možné opätovne určiť otcovstvo k dieťaťu.Čo sa týka priezviska Vašej dcéry, pokiaľ by bolo úspešne zapreté otcovstvo Vášho bývalého partnera, nadobudlo by dieťa právoplatnosťou rozhodnutia o zapretí otcovstva, Vaše priezvisko podľa § 4 ods.4 zákona o mene a priezvisku. Následne by bolo možné po určení otcovstva k Vašej prvej dcére Vaším terajším partnerom súhlasným vyhlásením na matrike alebo na súde, určiť jej jeho priezvisko.Ak by otcovstvo Vášho bývalého partnera, k Vašej dcére nebolo zapreté je možné postupovať podľa § 6 ods.1 zákona o mene a priezvisku. Zmenu priezviska by však Okresný úrad povolil najmä v prípade ak by bolo priezvisko hanlivé, alebo z iného dôvodu hodného osobitného zreteľa.Bolo by potrebné dôkladne odôvodniť Vašu žiadosť o zmenu priezviska a popísať tzv. dôvod hodný osobitného zreteľa, kde by som odporúčal zdôrazniť najmä skutočnosť, že Váš súčasný priateľ chce s Vami a Vašimi deťmi žiť v spoločnej domácnosti, súhlasí, aby Vaša prvá dcéra mala jeho priezvisko a najmä skutočnosť, že bývalý partner súhlasí so zmenou jej priezviska, o dcéru sa nezaujíma a ako uvádzate, chce sa zbaviť vyživovacej povinnosti na dcéru. Tieto skutočnosti síce nebudú mať vplyv na skutočnosť, že Váš bývalý partner bude aj naďalej považovaný za jej zákonného otca, ani ho nezbavia povinnosti plniť si vyživovaciu povinnosť, no náležite odôvodnia Vašu žiadosť.Podľa § 11 ods.3 zákona o mene a priezvisku je možné podať tzv. spoločnú žiadosť rodičov o zmenu mena alebo priezviska, alebo ju môže podať jeden z rodičov, ale len s jeho písomným a úradne overeným podpisom. Na povolenie zmeny mena alebo priezviska je podľa § 9 zákona o mene a priezvisku príslušný Okresný úrad podľa trvalého bydliska zákonného zástupcu, ktorý žiadosť podáva.

 

 

Vzhľadom na Vašu obavu týkajúcu sa starostlivosti o Vašu dcéru v prípade Vašej nehody prichádza do úvahy aj možnosť uzavretia manželstva s Vaším terajším partnerom. Následne by si mohol Vašu dcéru osvojiť podľa § 100 ods.3.. Bol by však potrebný súhlas jej otca. Ak by súd uznal, že osvojenie je v záujme maloletého dieťaťa a boli splnené podmienky na jeho osvojenie, právoplatnosťou rozhodnutia o osvojení, by zanikol právny vzťah Vašej dcéry k jej skutočnému otcovi a v vznikol by nový právny vzťah k Vášmu terajšiemu partnerovi (manželovi). Vášmu terajšiemu partnerovi by vznikli práva a povinnosti, ako keby išlo o jeho vlastné dieťa. Dcéra by nadobudla priezvisko, ktoré by ste pri uzatvorení manželstva dohodou určili, ako priezvisko pre Vaše spoločné deti. V takomto prípade by nebolo nutné podávať na Okresný úrad žiadosť o povolenie na zmenu priezviska.

Trápi vás "Zmena priezviska a otcovstva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zmena priezviska a otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn je momentálne vo väzbe a s bývalou partnerkou majú spolu syna, ktorý je súdne pridelený matke. Bývalá partnerka požiadala o zmenu priezviska syna, keďže sa znovu vydala. Môže ona zmeniť priezvisko syna v rodnom liste? A je možné, že zmení meno otca v tom istom rodnom liste na meno svojho súčasného manžela?

Odpoveď: Zmena priezviska a otcovstva

(odpoveď odoslaná: 26.02.2023)

Dobrý deň,
na Vami uvedenú otázku uvádzame, že matka maloletého bez súhlasu otca dieťaťa resp. bez súhlasu súdu na podanie žiadosti o zmenu priezviska nemôže maloletému zmeniť priezvisko či už na svoje priezvisko alebo na priezvisko jej terajšieho manžela.

Podstatné v prípade, že matka maloletého podá návrh na súd, je to, aby sa Váš syn bránil. Nepíšete v otázke dôvod väzby, či sa nejedná o násilnú činnosť voči matke maloletého a podobne/. 

Podstatné je aj to, či syn platí výživné, či o maloletého /vek nepíšete/ prejavuje záujem, či sa s ním stretával, či vedie riadny život /bez drog, alkoholu, má kde bývať a podobne/.  Uvádzame, že pokiaľ matka maloletého sa vydala a bude žiadať cestou súdu, aby súd povolil podanie žiadosti o zmenu priezviska na priezvisko matky po uzatvorení manželstva, teda v podstate zmenu priezviska na priezvisko jej manžela, netreba s tým súhlasiť a to z jednoduchého dôvodu, že sa tým navodí taký stav, ako keby maloletý bol synom terajšieho manžela matky a to pravda nie je.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zmena priezviska a otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn má dieťa s priateľkou, ktoré na základe dohody rodičov má priezvisko po otcovi. Partneri neplánujú svadbu. Matka by však chcela mať rovnaké priezvisko ako dieťa. Je možné takúto zmenu uskutočniť aj bez sobáša?

Odpoveď: Zmena priezviska a otcovstva

(odpoveď odoslaná: 10.02.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že matka maloletého chce mať rovnaké priezvisko ako otec maloletého dieťaťa, ktoré dieťa má priezvisko po svojom otcovi.

Uvádzame, že vzhľadom na okolnosť, že nie sú manželia a manželstvo podľa položenej otázky ani neplánujú, matka dieťaťa si nemôže zmeniť priezvisko na priezvisko otca dieťaťa, lebo v skutočnosti by to navodzovalo stav, ako keby boli manželia, pritom manželia s otcom dieťaťa nie sú. Takáto zmena priezviska by neprešla ani na základe žiadosti podanej na prísl. okresný úrad.


Podotázka: Zmena priezviska a otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom zmeny otcovstva v rodnom liste. Otec dieťaťa je už 5 rokov mrtvý. S novým partnerom máme spoločnú dcérku a nakoľko majú zo synom veľmi dobrý vzťah a syn ho považuje za otca, partner by ho chcel osvojiť. Je taká možnosť, aj keď nie sme sobášení? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska a otcovstva

(odpoveď odoslaná: 24.10.2022)

Dobrý deň,   fakt, že s partnerom nie ste zosobášení môže byť pri zámere osvojiť Vášho syna problematický.

Ide o to, že zákon vymedzuje okruh možných osvojiteľov pomerne úzko, a to tak, že osvojiť maloleté dieťa môžu:

1/ manželia alebo

2/ jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo

3/ pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa

4/ výnimočne môže mal. dieťa svojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa.


Trápi vás "Zmena priezviska a otcovstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska a otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja otázka znie nasledovne: Ako 35-ročná dospelá žena si z rodinných dôvodov, keďže som zistila, že človek, ktorý ma vychovával, nie je môj otec, chcem zmeniť priezvisko. Aké mám možnosti? Musí priezvisko byť nejakým spôsobom spojené so mnou, to znamená, potrebujem mať pokrvné príbuzenstvo s osobou, ktorej priezvisko chcem používať? Nie je možné, aby som si sama určila priezvisko? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska a otcovstva

(odpoveď odoslaná: 21.01.2021)

Dobrý deň,
možnosťou vo Vašom je podať žiadosť na prísl. okresný úrad o zmenu priezviska v zmysle ust. § 6 zákona o mene a priezvisku :

"(1) Zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa."

Vami uvádzané dôvody možno považovať za dôvody hodné osob. zreteľa /otec nie je Váš biologický otec/.

Správny poplatok je 100 €.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zmena priezviska a otcovstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.