'

Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 1. 1. 1970

Otázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Dobrý deň, chcem sa spýtať na zmenu priezviska bez súhlasu otca, mám 5 ročného syna, ktorému sme po dohode s otcom dali jeho priezvisko, keď sa narodil. Po roku od nás odišiel a viac sa už neohlásil (nebýva s nami už 4 roky). O syna neprejavuje žiadny záujem, neprispieva na jeho výživu, nesnaží sa o kontakt s maloletým synom a myslím si, že k synovi neprechováva žiadne city. Preto by som chcela, aby už môj syn nemal priezvisko po otcovi. Vydala som sa a máme s manželom spoločnú dcéru, chcem, aby sme sa všetci volali rovnako. Je možné, aby súd vyhovel takejto požiadavke na zmenu priezviska? Je možná zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Dobrý deň,

pokiaľ ide o zmenu priezviska dieťaťa bez súhlasu otca je to možné, avšak nie je to však možné v každom prípade. Podľa toho, čo ste napísali by som usudzoval, že máte veľkú šancu na úspech (ak by biologický otec so zmenou priezviska dieťaťa nesúhlasil). So svojim nárokom sa teda musíte obrátiť na súd.
Pripájam rozhodnutie v obdobnom prípade: 

 

Rozsudok KS v Žiline sp. zn. 9CoP/23/2008

 

Určiť meno a priezvisko dieťaťa patrí k právam a povinnostiam rodičov, pričom pri určení priezviska dieťaťa treba zachovať zásady, podľa ktorých určiť priezvisko dieťaťa je právom obidvoch rodičov. Maloleté dieťaťa musí mať priezvisko svojho rodiča a k zmene priezviska maloletého môže dôjsť len zákonom predpísaným spôsobom. Na povolenie zmeny priezviska nie je právny nárok a podľa dlhodobej judikatúry súdov súd dá súhlas na podanie žiadosti jedným z rodičov (proti vôli druhého rodiča) len vtedy, ak sú na to závažné dôvody, ak si rodiť, ktorého priezvisko dieťa má, neplní povinnosti voči dieťaťu, neprejavuje oň záujem a zrejme stratil k nemu citový vzťah alebo z iného vážneho dôvodu nie je v záujme ďalšej výchovy dieťaťa, aby sa u neho udržiaval a prehlboval pocit spolunáležitosti s týmto rodičom.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem, 
chcela by som poprosiť o radu vo veci - prevydania vysokoškolského diplomu po zmene krstného mena z Mária na Maya.
Po zmene krstného mena mi boli prevydané všetky dokumenty OP, cestovný pas a aj rodný list - oficiálne teda už na žiadnom dokumente nekorešponduje moje pôvodné meno Mária, vysoká škola mi však aj po mojich niekoľkonásobných návštevách a pokusoch nechce diplom prevydať a to z dôvodu:  V zmysle § 68 ods. 12 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
„12) Vysoká škola vydá na žiadosť fyzickej osoby, u ktorej došlo k zmene mena alebo k zmene priezviska z dôvodu zmeny pohlavia, náhradný doklad o absolvovaní štúdia so zmeneným menom, priezviskom a rodným priezviskom, ak ho vysoká škola na doklade o absolvovaní štúdia uvádza, najneskôr do 30 dni od podania žiadosti; tento náhradný doklad sa okrem pôvodných osobných údajov vydáva v rovnakej podobe, v akej príslušná vysoká škola vydáva odpis z dokladu o absolvovaní štúdia. “
Vašej žiadosti nie je možné vyhovieť, pretože nespĺňate dôvod, za akých podmienok je možnosť zmeny mena a iných osobných údajov, ktorý uvádza vysokoškolský zákon. 
Prosím viete poradiť ako postupovať ďalej, keďže by som sa chcela vyhnúť návrhu na súdne konanie a vyriešiť túto záležitosť mimosúdnou dohodou ?  Ďakujem veľmi za Vašu ochotu a čas. Prajem pekný zvyšok dňa Maya 

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2019)

Dobrý deň, vysoká škola Vám odpísala v súlade so zákonom, teda odpísala správne, že Vám nemôže prevydať nový VŠ diplom s novým krstným menom.

Dôvodom tohto zák. ustanovenia je okrem iných aj skutočnosť, že VŠ nemôže meniť mená a priezviská na diplomoch len z dôvodu zmeny mena a priezviska okrem zákonného dôvodu podľa § 68 ods. 12 zákona o vysokých školách, teda že v prípade uzatvorenia manželstva, rozvodu študenta by musela meniť meniť  v podstate aj všetky diplomy svojich absolventov, čo by bolo neprimerané zaťaženie VŠ.

Na VŠ diplome máte uvedené svoje rodné číslo a dátum narodenia, čo je dostatočný identifikačný údaj v spojení s novým OP na Vaše identifikovanie aj v prípade ďalších zmien mena alebo priezviska, ktoré Vám prinesie život.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 5 ročné autistické dieťa, ktoré chce zmeniť svoje priezvisko po otcovi na moje. Otec od nás odišiel, keď dieťa malo rok a pol a už dva roky o dieťa nejaví záujem ani neplatí. Dieťa kvôli diagnóze s otcom nechcelo byť samé, otec to nechcel pochopiť, a teda o diagnóze nevie. Pre dieťa je to, ale veľmi dôležité, lebo inak sa nechce predstaviť menom, aj keď to už vie, ale zároveň má strach, aby nás otec znova kontaktoval. Má z toho ťažké stavy. Dá sa prosím Vás zmeniť meno aj bez súhlasu otca a jeho prítomnosti na súde?

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2019)

Dobrý deň, v našom právnom poriadku je zmena priezviska dieťaťa viazaná na spoločnú žiadosť oboch rodičov, prípadne žiadosť jedného z rodičov s písomným súhlasom druhého rodiča. Ak však nie je možné súhlas od otca získať, prípadne ho nechce udeliť, je možné podať na miestne príslušný súd konanie o nahradenie súhlasu otca so zmenou priezviska. O tomto súdnom konaní však súd musí upovedomiť otca dieťaťa a zisťovať jeho názor ohľadom zmeny priezviska dieťaťa. Judikatúra však opakovane skonštatovala, že ak otec dieťaťa dlhodobo nejaví opravdivý záujem o dieťa, je možné o zmene priezviska dieťaťa, resp. o nahradení súhlasu otca dieťaťa, rozhodnúť aj v prípade jeho negatívneho stanoviska k tejto veci. Nad rámec toho si Vám však dovoľujem uviesť, že zmena priezviska dieťaťa nezabezpečí, aby sa otec v budúcnosti nemohol domáhať, hoci aj súdnou cestou, stretávania sa s maloletým dieťaťom. Zmena priezviska dieťaťa totiž žiadnym spôsobom neovplyvňuje jeho rodičovské práva a povinnosti. Preto sa nedá v budúcnosti vylúčiť, že Vás bude otec dieťaťa kontaktovať a domáhať sa stretnutia so synom, na ktoré má právny nárok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala k téme zmena priezviska dieťaťa. S bývalým partnerom mám 12 ročnú dcéru, cca 9-10 rokov nie sme v žiadnom kontakte, bol odsúdený a je vo väzení. Celý ten čas je to samozrejme pre mňa nepríjemné, tým, že máme odlišné priezviska, no dcéra by si veľmi priala mať moje priezvisko. Čo urobiť v takomto prípade prosím? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2019)

Dobrý deň, 

na zmenu priezviska Vašej dcéry budete potrebovať písomný súhlas so zmenou priezviska s jeho úradne overeným podpisom.

V prípade, že otec dieťaťa nedá súhlas na zmenu priezviska, budete sa musieť obrátiť na súd a podať návrh na nahradenie súhlasu otca so zmenou priezviska maloletého dieťaťa. Následne na základe súdneho rozhodnutia požiadate okresný úrad o zmenu priezviska maloletej.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na zmenu priezviska staršej dcérky manželky. Dcérka navštevuje starých rodičov svojho biologického otca aj výživné platia. Akurát, že chceme žiť ako normálna rodina a všetci 4, aby sme mali rovnaké priezvisko. Jej biologického otca nechceme zbaviť jeho práv ani nič iné naďalej by mala navštevovala jeho aj starých rodičov. Ako postupovať ďalej. Potrebujeme určite súhlas otca. Treba to mať podpísané u notára? A kam ísť prepísať priezvisko? Budeme mať naďalej právo aj na výživné? Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.03.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ chcete mal. dieťaťu zmeniť priezvisko, je potrebný aj súhlas otca. Nárok na výživné zmenou priezviska nestratíte. Žiadosť o zmenu priezviska sa podáva na matrike. Podľa § 11 ods. 3 zákona o mene a priezvisku 

Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj

a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,

b) úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,

c) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.

Podľa § 9 zákona o mene a priezvisku Na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný okresný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky; ak štátny občan Slovenskej republiky takýto pobyt nemal, na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný Okresný úrad Bratislava. Ak ide o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého, príslušný je okresný úrad podľa trvalého pobytu zákonného zástupcu, ktorý žiadosť podáva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať na zmenu priezviska u deti 4 ročného a 1 ročného. Priezviska majú po expriateľovi čiže po ich otcovi. Chcela by som ich dať na moje priezvisko. Čo všetko potrebujem vybaviť ohľadom zmeny. Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.11.2018)

Dobrý deň, 
je potrebné podať spoločnú žiadosť o zmenu priezviska u maloletých detí, a to osobne obidvaja , teda Vy a otec detí, prípadne  Vy sama osobne na na príls. matrike s úradne overeným podpisom otca detí.  Podpis overí matrika alebo notár. 

Na matrike majú k tomu tlačivá žiadosti.
V prípade, že otec detí nebude súhlasiť so zmenou priezviská detí na Vaše priezvisko, budete musieť podať návrh na súd, aby nahradil súhlas otca detí na podanie predmetnej žiadosti o zmenu priezviska maloletých detí.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, s partnerom mame 11 mesačnú dcérku. Partner je jej otec a samozrejme je aj v rodnom liste. Priezvisko ma po mne. Je možné zmeniť jej priezvisko, aby ho mala po otcovi bez toho, aby som mala písomný súhlas otca? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2018)

Dobrý deň,

pri zmene priezviska maloletého dieťaťa vyžaduje matričný úrad okrem iných zákonných náležitostí aj súhlas druhého rodiča (ak nejde o spoločnú žiadosť).

Podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o mene a priezvisku 

Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 17 rokov, otcove priezvisko a chcela by som si ho zmeniť na mamine, keďže môj biologický otec je mŕtvi a nikdy som ho nevidela, nejavil o mňa záujem okrem toho, že mi posielal výživné. Rodičia neboli zosobášení. Aké podklady k tomu potrebujem? Je nutné mať úmrtný list otca?

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.08.2018)

Dobrý deň,

podľa § 11 zákona o mene a priezvisku platí, že keďže nie ste ešte plnoletá, žiadosť o zmenu Vášho priezviska musí podať Vaša mama a k žiadosti o zmenu priezviska musí pripojiť Váš písomný súhlas s úradne overeným podpisom, ktorý sa pripojí k žiadosti. K žiadosti sa prikladá aj úmrtný list Vášho otca.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať , chcela by som zmeniť synovi priezvisko. Z terajším partnerom sa budeme brať, máme spolu dievčatko. Tak by som chcela ani aj môj syn mal priezvisko po ňom. Jeho biologický otec sa oňho nezaujíma. Neplatí ani za ním nechodí. Terajšieho môjho partnera oslovuje tata a ma ho veľmi rad chcela by som vedieť ako mám postupovať.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď : 

1./ Podľa ust. § 11 ods. 3 Zákona o mene a priezvisku "žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.

Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj 
a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať, 

b) úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel, 
c) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané."

2./ V súčasnosti nakoľko nie ste vydatá za otca dcéry, nie je možné zmeniť priezvisko syna.  

Ak uzatvoríte manželstvo s otcom dcéry, následne by ste mohli od otca syna žiadať, aby Vám udelil písomný súhlas na zmenu priezviska syna.
V prípade, že súhlas na zmenu priezviska otec dieťaťa odmietne udeliť, potom budete musieť podať žiadosť na súd na udelenie súhlasu na podanie žiadosti o zmenu priezviska maloletého dieťaťa, ktorú budete musieť odôvodniť.

Dôvodmi by mohli byť napr. nezáujem otca o syna, dobrý vzťah s Vašim manželom /otcom dcéry/.  Stretli sme sa s prípadmi, kedy súd vyhovel žiadosti a udelil súhlas na podanie žiadosti o zmenu priezviska z toho dôvodu, že dieťa vzhľadom na rozdielne priezvisko od matky a súrodenca, malo problémy napr. v škôlke, v škole, podobne vznikajú problémy  aj pri zastupovaní  dieťaťa a sprevádzaní dieťaťa pri rôznych situáciách /lekár, škola, úrady,a pod./, ktoré samotné dieťa nevedelo vysvetliť, ale veľmi mu to prekážalo v komunikácii s ľuďmi. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať z prvého manželstva mi ostalo priezvisko, po čase sa mi narodila dcéra s iným mužom, ktorý je zapísaný v rodnom liste, ale dcéra sa vola po mne čiže mame priezvisko po bývalom manželovi. Som teraz druhýkrát vydatá a mame dieťa. Môžem žiadať zmenu priezviska pre dcéru na priezvisko môjho terajšieho manžela? Otec ostáva v rodnom liste, platí výživné, je s dcérou každý druhý víkend. Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.04.2018)

Dobrý večer,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Podľa ust. § 11 zákona o mene a priezvisku predmetnú žiadosť o zmenu priezviska môžete podať ako spoločnú žiadosť s otcom dieťaťa, prípadne samostatne ju podáte Vy sama.

Na zmenu priezviska Vášho dieťa na Vaše terajšie priezvisko budete potrebovať písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať.  Teda ak otec dieťaťa nebude súhlasiť dobrovoľne so zmenou priezviska,budete musieť podať návrh na súd o udelenie súhlasu na podanie žiadosti o zmenu priezviska maloletého dieťaťa.

Doklad o súhlase druhého rodiča alebo rozsudok súdu sa na matriku predkladá vo forme originálu alebo ich osvedčenej kópie. 

©

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Mám 5 ročného synčeka s bývalým partnerom pričom partner bol z Nigérie žijúci v Anglicku. Syn sa tiež narodil v Anglicku, ale ma slovenské občianstvo no bohužiaľ, keďže v Anglicku má väčšie práva otec malý dostal priezvisko po ňom a je aj zapísaný ako otec dieťaťa v rodnom liste. Keď mal syn 3 mesiace sme sa rozišli ja som sa vrátila na Slovensko a on sa o malého nikdy nezaujímal ani nestaral a neplatil nič nikdy pre malého. Ja som sa po čase vydala a mám už aj dcérku s manželom a chcela by som, aby môj syn mal moje meno. Aj z dôvodu, že otca nepozná, nikdy ho nestretol a je aj problém vycestovať. S bývalým partnerom nie som v kontakte ani neviem, či stále je v Anglicku, či ho nedeportovali. Môžem bez jeho súhlasu zmeniť synove meno? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.01.2018)

Dobrý deň, podľa zákona o mene a priezvisku je možná zmena priezviska maloletého dieťaťa iba na základe spoločnej žiadosti oboch rodičov. Ide totiž o podstatnú vec, na ktorej sa majú podľa zákona o rodine rodičia dohodnúť. Ak sa však dohodnúť neviete je možné podať podľa ustanovenia § 35 zákona o rodine návrh na súd, aby nahradil súhlas druhého rodiča so zmenou priezviska. Súdne rozhodnutie, ktorým by súd dovolil zmenu priezviska maloletého dieťaťa je následne prílohou žiadosti na zmenu priezviska iba jedného z rodičov (keď sa žiadosť nepodáva ako spoločná žiadosť oboch rodičov). Súd v rámci konania o nahradení súhlasu druhého rodiča bude zisťovať skutočný stav veci, pomery v rodine, záujem otca o maloleté dieťa, ale najmä záujem maloletého dieťaťa na zmene priezviska. Ak by totiž súd posúdil, že právo na znalosť identity maloletého dieťaťa prevažuje nad potrebou zmeny jeho priezviska, súd neudelí súhlas na zmenu jeho priezviska.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk