Máte
otázku?

Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Dobrý deň, chcem sa spýtať na zmenu priezviska bez súhlasu otca, mám 5 ročného syna, ktorému sme po dohode s otcom dali jeho priezvisko, keď sa narodil. Po roku od nás odišiel a viac sa už neohlásil (nebýva s nami už 4 roky). O syna neprejavuje žiadny záujem, neprispieva na jeho výživu, nesnaží sa o kontakt s maloletým synom a myslím si, že k synovi neprechováva žiadne city. Preto by som chcela, aby už môj syn nemal priezvisko po otcovi. Vydala som sa a máme s manželom spoločnú dcéru, chcem, aby sme sa všetci volali rovnako. Je možné, aby súd vyhovel takejto požiadavke na zmenu priezviska? Je možná zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Dobrý deň,

pokiaľ ide o zmenu priezviska dieťaťa bez súhlasu otca je to možné, avšak nie je to však možné v každom prípade. Podľa toho, čo ste napísali by som usudzoval, že máte veľkú šancu na úspech (ak by biologický otec so zmenou priezviska dieťaťa nesúhlasil). So svojim nárokom sa teda musíte obrátiť na súd.
Pripájam rozhodnutie v obdobnom prípade: 

 

Rozsudok KS v Žiline sp. zn. 9CoP/23/2008

 

Určiť meno a priezvisko dieťaťa patrí k právam a povinnostiam rodičov, pričom pri určení priezviska dieťaťa treba zachovať zásady, podľa ktorých určiť priezvisko dieťaťa je právom obidvoch rodičov. Maloleté dieťaťa musí mať priezvisko svojho rodiča a k zmene priezviska maloletého môže dôjsť len zákonom predpísaným spôsobom. Na povolenie zmeny priezviska nie je právny nárok a podľa dlhodobej judikatúry súdov súd dá súhlas na podanie žiadosti jedným z rodičov (proti vôli druhého rodiča) len vtedy, ak sú na to závažné dôvody, ak si rodiť, ktorého priezvisko dieťa má, neplní povinnosti voči dieťaťu, neprejavuje oň záujem a zrejme stratil k nemu citový vzťah alebo z iného vážneho dôvodu nie je v záujme ďalšej výchovy dieťaťa, aby sa u neho udržiaval a prehlboval pocit spolunáležitosti s týmto rodičom.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, mám dve dcérky jednu s bývalým priateľom a druhú s terajším. Chceme sa vziať a dcérka od bývalého má 3 roky a má moje priezvisko, bolo mi dané súdom rovnako ako výživné.
Keď sa vezmeme chcem si nechať moje a priateľove priezvisko zároveň, je to možné, aby dcérka od bývalého mala obe priezviska po uzavretí manželstva bez súhlasu biologického otca ? Myslím tým, aby po uzavretí manželstva nemala dcérka meno po biologickom otcovi, ale stále ostalo moje priezvisko. Ďakujem za skorú odpoveď, s pozdravom Kristína

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.10.2021)

Dobrý deň, v otázke je určitá nezrovnalosť, lebo raz nám vyplýva, že dcéra z predch. vzťahu má Vaše priezvisko a následne uvádzate, že má priezvisko po svojom biologickom otcovi.

Vysvetlíme v odpovedi :

1./ V otázke sa pýtate, či dcéra, ktorú máte s bývalým priateľom a má Vaše terajšie priezvisko, či táto po uzatvorení manželstva s terajším priateľom, môže následne mať aj Vaša priezvisko, ako aj priezvisko budúceho manžela. Uvádzame, že toto právne nie je možné, keďže Váš terajší priateľ nie je jej biologickým otcom tohto dieťaťa. Aby dcéra z predchádzajúceho vzťahu nadobudla Vaše nové budúce priezvisko, museli by ste mať písomný súhlas jej biologického otca.

2./ Ak dcéra z predchádzajúceho vzťahu má priezvisko jej biologického otca, potom rovnako na zmenu priezviska na Vaše, s ktorým Vy budete vstupovať do manželstva a ktoré budete mať tiež aj po uzatvorení manželstva, je možné len na základe písomného súhlasu biolog. otca dieťaťa.

V oboch prípadoch ak biologický otec so zmenou priezviska maloletej nebude súhlasiť, budete musieť podať návrh na súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
prosím o radu, exmanželka podala na súd podnet na zmenu priezviska vraj si to praje môj syn, ktorý má 12 rokov. Ja ako jeho biologický otec s tým zásadne nesúhlasím. Môže uspieť? Ďakujem za odpoveď. Vladimír

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2021)

Dobrý deň, zrejme už pri predchádzajúcich rozhovoroch s bývalou manželkou ste vyslovili nesúhlas so zmenou priezviska maloletého. Keďže k zmene priezviska maloletého na priezvisko bývalej manželky je nevyhnutný súhlas súdu, ona podala návrh na súd, keďže maloletý sám podať návrh nemôže.
Nevieme čím zdôvodnila návrh na súd, ale bude to aj z dôvodu, že ona si priezvisko zmenila na pôvodné, s ktorým vstupovala do manželstva a teraz sú problémy v rôznych soc. situáciách so synom, ktorý má priezvisko po Vás.
Z otázky usudzujeme, že riadne plníte vyživovaciu povinnosť voči synovi, stretávate sa, máte normálny vzťah. Toto v prípade súdneho konania o udelenie súhlasu na podanie žiadosti o zmenu priezviska maloletého je podstatné. Syn vzhľadom na svoj vek /12 rokov/ vie vysvetliť svoj názor a aj povedať vlastný samostatný názor. Zmena priezviska syna je zrejme podmienená aj snahou bývalej manželky a preto požiadajte v súdnom konaní, aby syn bol vypočutý, čo je v súlade s ust. Civil. mimospor.  poriadku :

 

"Čl. 4 : Súd aplikuje a interpretuje právo rovnako vo vzťahu ku všetkým účastníkom konania. Ak je účastníkom konania maloleté dieťa, koná súd v jeho najlepšom záujme a ak je to vhodné, informuje dieťa o všetkých podstatných otázkach týkajúcich sa priebehu konania a veci samej. Ak je účastníkom konania osoba so zdravotným postihnutím, zabezpečí súd účinný prístup k spravodlivosti na rovnakom základe s ostatnými účastníkmi konania.
 
§ 116
Ak sa to neprieči účelu konania, súd je povinný informovať o prebiehajúcom konaní maloletého, ktorý je s prihliadnutím na rozumovú a vôľovú vyspelosť schopný pochopiť jeho význam, a objasniť mu dôsledky súdneho rozhodnutia vo veci."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som zmeniť priezvisko mojej dcéry. Dôvod je ten, že jej otec je vo väzbe neviem ako dlho tam bude, neplánujem s ním ďalšiu spoločnú budúcnosť a robí mi to dosť veľké problémy, keď potrebujem ísť niečo vybaviť tým, že malá má priezvisko po ňom a ja mám svoje, mám ešte ďalšie 3 deti a tie majú priezvisko po mne. Súhlas mi on asi nedá, preto by som potrebovala poradiť ako mám postupovať. Ďakujem za odpoveď. Barbora

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.09.2021)

Dobrý deň,
odporúčame otca dieťaťa vyzvať na udelenie súhlasu na zmenu priezviska maloletej.  Ak s uvedeným postupom súhlasiť nebude, potom musíte podať návrh na súd o udelenie súhlasu na podanie žiadosti o zmenu priezviska maloletej. Vami uvedené okolnosti a skutočnosti /problémy pri rôznych životných situáciách, iné priezvisko ako majú ostatné Vaše deti, otec vo väzbe/ sú podľa nášho názoru dostatočným právnym dôvodom, aby Vám súd udelil súhlas na podanie žiadosti na zmenu priezviska maloletej.

Príslušným súdom je okresný súd podľa miesta trvalého bydliska maloletej /§ 112 Civil. miosporového poriadku/. Konanie je oslobodené od platenia súdneho poplatku /§ 4 zákona o súdnych poplatkoch - konanie vo veciach maloletých/.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať ohľadne zmeny mena maloletého dieťaťa. Nastala situácia, že som sa odsťahovala od priateľa, a nechcem, aby malý nosil jeho meno, z dôvodu, že sa mu v budúcnosti budú vysmievať. Bývalý s tým nechce súhlasiť. Aký je postup vybavenia tejto veci, ak jeden z rodičov nesúhlasí? Za informáciu Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2021)

Dobrý deň,

právo na určenie mena a priezviska dieťaťa patrí obom rodičom. Pokiaľ by meno alebo priezvisko Vášho dieťaťa bolo hanlivé, tak Vašej žiadosti by matričný úrad mohol vyhovieť. Inak, ak sa rodičia nevedia o zmene mena alebo priezviska dieťaťa dohodnúť, rozhodne o oprávnenosti podať túto žiadosť súd v konaní o rodinných veciach. Na povolenie zmeny mena alebo priezviska nie je automaticky nárok, ale je potrebné aby ste svoj návrh na súd odôvodnili závažnými dôvodmi. Judikatúra súdov takýmito dôvodmi rozumie napr. ak sa rodič, ktorého priezvisko dieťa má, neplní vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu, neprejavuje oň záujem, prípadne aj iný dôvod, pre ktorý nie je v najlepšom záujme dieťaťa jeho výchova zo strany tohto rodiča. Len sama skutočnosť, že ste sa s priateľom rozišli, resp. ste sa od neho odsťahovali nezakladá dôvod na to, aby súd privolil, aby ste žiadosť o zmenu menu alebo priezviska mohli podať len Vy bez súhlasu otca. Zasiahol by tým bez dôvodne do výkonu rodičovských práv a povinností Vášho otca.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať na zmenu priezviska bez súhlasu otca.
Biologický otec dieťaťa sa o maloletého nezaujíma, výživné posiela, navštevuje ho raz za mesiac, niekedy aj dlhšie nepríde. On má svoju rodinu. Žijeme s priateľom, ktorý sa správa k maloletému ako k svojmu. Chceme sa zobrať a chceli by sme, aby každý z nás mal rovnaké priezvisko. Dalo by sa to ? Ďakujem vopred za odpoveď. Karin

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.08.2021)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že plánujete svadbu s priateľom, pričom máte syna z predchádzajúceho manželstva. Ak Váš syn má priezvisko po svojom biologickom otcovi a chceli by ste ho zmeniť na priezvisko priateľa, toto bude teoreticky možné, ale až po uzatvorení manželstva. Aby sa Váš syn volal ako Váš budúci manžel, k tomuto kroku budete potrebovať súhlas otca dieťaťa. Ak otec dieťaťa nebude súhlasiť so zmenou priezviska maloletého na Vaše nové priezvisko po uzatvorení manželstva, budete musieť podať návrh na súd na udelenie súhlasu podať žiadosť na zmenu priezviska maloletého dieťaťa.

Teraz, pokiaľ nie ste manželia nie je možné takýto návrh na súd podať a to z dôvodu, že maloletý môže mať len priezvisko jedného z rodičov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať ohľadom zmeny priezviska mojich dcérok. S bývalým partnerom sme neboli zosobášený, po narodení deti sme však dali zapísať dcérkam jeho priezvisko. Pred štyrmi rokmi od nás odišiel (dcéry majú 7 a 5 rokov), vôbec sa o nás nezaujímal, nekontaktaval nás, vôbec ani neviem kde sa nachádza. Nie je medzi nami žiadna komunikácia. Jeho vzťah ku deťom bol vždy veľmi vlažný, nemal ku ním vyvinutý citový vzťah. S dcérkami sa nám takto žije lepšie. Pred dvoma rokmi som požiadala kuratelu o zverenie deti do mojej starostlivosti. Mám to riadne súdom vybavené deti sú v mojej starostlivosti. Na súdne pojednávanie sa nedostavil, ani sudkyni neuviedol jeho miesto kde sa zdržiava, v podstate mojej žiadosti bolo vyhovené aj bez jeho prítomnosti. Počas tohto pojednávania sa mu stanovilo aj platenie výživného na dcérky (dovtedy neposielal žiadne peniaze na deti). Túto povinnosť si plní, od súdneho rozhodnutia výživné zasiela. Chcem dať dcéram zmeniť priezvisko na moje. Je to možné aj bez jeho súhlasu? Ak budú mať dcéry moje priezvisko zanikne mu už povinnosť platiť na nich výživné? A hlavne by ma zaujímalo, ak nastane zmena priezviska, nejaký úrad ho o tom informuje? Nechcela by som, aby sa o tom dozvedel, tak isto nechcem prísť s ním do nejakého kontaktu kvôli jeho "ťažkej" povahe. Ďakujem za odpovede. Dagmar

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.07.2021)

Dobrý deň,

ak maloleté deti majú priezvisko otca a toto priezvisko chcete zmeniť na Vaše priezvisko, potom riešením je len požiadať otca detí, aby súhlasil so zmenou priezviska na Vaše priezvisko. Tento doklad - súhlas otca detí so zmenou priezviska na Vaše priezvisko - musí byť úradne overený /notár alebo matrika/.

Ak otec detí nebude súhlasiť so zmenou priezviska, potom  budete musieť podať návrh na súd o nahradenie súhlasu otca so zmenou priezviska detí.  Následne na základe rozhodnutia súdu podáte žiadosť na matriku, aby zmenila priezvisko detí na Vaše priezvisko.

Citujeme z rozsudku KS v Žiline sp. zn. 9CoP/23/2008 :

"Určiť meno a priezvisko dieťaťa patrí k právam a povinnostiam rodičov, pričom pri určení priezviska dieťaťa treba zachovať zásady, podľa ktorých určiť priezvisko dieťaťa je právom obidvoch rodičov. Maloleté dieťaťa musí mať priezvisko svojho rodiča a k zmene priezviska maloletého môže dôjsť len zákonom predpísaným spôsobom. Na povolenie zmeny priezviska nie je právny nárok a podľa dlhodobej judikatúry súdov súd dá súhlas na podanie žiadosti jedným z rodičov (proti vôli druhého rodiča) len vtedy, ak sú na to závažné dôvody, ak si rodič, ktorého priezvisko dieťa má, neplní povinnosti voči dieťaťu, neprejavuje oň záujem a zrejme stratil k nemu citový vzťah alebo z iného vážneho dôvodu nie je v záujme ďalšej výchovy dieťaťa, aby sa u neho udržiaval a prehlboval pocit spolunáležitosti s týmto rodičom."

Vzhľadom na okolnosť, že o deti sa ich otec  nijako nezaujíma, nenavštevuje ich niekoľko rokov, je pravdepodobné, že súd Vášmu návrhu vyhovie. Vzhľadom na vek detí je dobré do návrhu uviesť, že iné priezvisko /priezvisko otca/ im spôsobuje problémy v škôlke, škole, nevedia ostatným deťom vysvetliť tento rozdiel, rovnako rôzne priezviská spôsobujú problémy Vám ako matke detí.

Zmena priezviska detí na Vaše priezvisko nemá vplyv na povinnosť platiť výživné, toto nezaniká a otec detí je povinný výživné platiť naďalej.

Príslušným vo veci podania návrhu na súd je okresný súd, v ktorého obvode má maloletý v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom /§ 112 Civil. mimospor. poriadku/.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či si môžme zmeniť priezvisko, keď mám 14 rokov aj s bratom a odrazu, keď si pôjdeme vybavovať občianku, lebo otec od nás odišiel, má inú rodinu nestará sa o nás, nemá žiadny záujem nekontaktuje nás vôbec a chce sa spýtať, či je možné zmeniť priezvisko aj bez jeho súhlasu nemáme žiadny citový vzťah ku nemu ani on ku nám. Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.04.2021)

Dobrý deň, keďže máte 14 rokov a chceli by ste, aby v OP bolo uvedené iné priezvisko ako máte teraz po otcovi, právne to nie je možné. Za tohto právneho stavu v OP musíte mať uvedené priezvisko ako ho máte uvedené v rodnom liste.

Možnosťou pre vašu mamu je, aby vyžiadala písomne súhlas otca so zmenou priezviska na jej priezvisko, keďže vy ako maloleté deti môžete mať priezvisko len po svojom rodičovi. Súhlas by otec musel dať písomne s úradne overeným podpisom. Ak otec súhlas nedá, potom riešením je len obrátiť sa na súd o nahradenie súhlasu otca na zmenu priezviska vás zatiaľ maloletých detí.  Až následne môže byť priezvisko v OP uvedené priezvisko po matke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať. Mám 7 ročneho syna. Po jeho narodení sme sa rozišli, ale sme ani nebývali spolu. Syn má jeho priezvisko. O syna sa vôbec nezaujíma, ani neplatí, ale to už ani vôbec neriešim. Teraz som sa vydala. Máme dcérku s manželom, a môjho syna by som chcela prepísať na naše priezvisko, keďže som prevzala jeho priezvisko. Ako by som mala postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.04.2021)

Dobrý deň,
priezvisko maloletého dieťaťa je možné zmeniť na základe spoločnej žiadosti rodičov (biologických). Ak otec nechce túto žiadosť s Vami podať, stačí ak Vám písomne udelí súhlas na zmenu priezviska maloletého (jeho podpis musí byť úradne overený). Ak však nechce súhlas udeliť, nezostane Vám nič iné ako podať na súd návrh na nahradenie jeho súhlasu so zmenou priezviska. Súd bude skúmať, či bude v záujme dieťaťa zmeniť jeho priezvisko (dieťa totiž aj prostredníctvom svojho priezviska pozná svoju identitu). Alternatívou (možno vzhľadom na reálne okolnosti Vášho prípadu - aj jednoduchšou cestou) môže byť osvojenie maloletého dieťaťa Vaším manželom. Na základe osvojenia by sa manžel stal aj jeho právnym (nielen faktickým) otcom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som spýtať mám dve deti 15 a 10 ročne, majú v rodnom liste otcove priezvisko. Nakoľko nie sme zobratý, by som chcela, aby mali aj moje priezvisko v rodnom liste. Musím mať aj jeho súhlas, alebo sa to dá vybaviť aj na matrike mimo súdu, ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.03.2021)

Dobrý deň, riešenie také, ako uvádzate v otázke právne nie je možné a to z dôvodu, že v zmysle ust. zákona o mene a priezvisku  dieťa môže mať len priezvisko len jedného rodiča. Keďže nie ste manželia, deti nemôžu mať dve priezviská, teda priezvisko otca a súčasne aj Vaše priezvisko ako matky.

Riešením, ak chcete, aby deti mali Vaše priezvisko je také, aby otec detí súhlasil so zmenou priezviska detí na Vaše priezvisko priamo na matrike.

Ak sa nedohodnete, potom by ste museli podať návrh na súd o nahradenie súhlasu otca detí na podanie žiadosti na zmenu priezviska detí.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa informovať o zmenu priezviska maloletého dieťaťa, ktoré ma 3, 5 roka. Po pôrode som dala priezvisko po otcovi, avšak po nejakom čase ( 2 roky ) sa o syna nezaujíma a neplatí ani výživné
nie je nijakým spôsobom dostupný ( mail, pošta a pod. ). Podala som podnet aj na políciu ohľadne
výživného.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.03.2021)

Dobrý deň,

Chápem Vašej situácii avšak zmena priezviska maloletého dieťaťa spadá do okruhu rodičovských práv a povinností oboch rodičov. Preto výkon týchto práv a povinností  nie je závislý od skutočnosti, či sú rodičia maloletého manželia, alebo nie, ani od skutočnosti, či spolu žijú alebo nežijú, resp. či jeden z nich žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti a druhý nie. Rodičia sú pri ich výkone zásadne rovnoprávni. 

Na vyššie uvedené nadväzuje aj problematika zmeny priezviska dieťaťa. Maloleté dieťaťa musí mať priezvisko svojho rodiča a k zmene priezviska maloletého môže dôjsť len zákonom predpísaným spôsobom. Na povolenie zmeny priezviska nie je právny nárok a podľa dlhodobej judikatúry súdov súd dá súhlas na podanie žiadosti jedným z rodičov (proti vôli druhého rodiča) len vtedy, ak sú na to závažné dôvody, ak si rodič, ktorého priezvisko dieťa má, neplní povinnosti voči dieťaťu, neprejavuje oň záujem a zrejme stratil k nemu citový vzťah alebo z iného vážneho dôvodu nie je v záujme ďalšej výchovy dieťaťa, aby sa u neho udržiaval a prehlboval pocit spolunáležitosti s týmto rodičom. Vo Vašom prípade by tento dôvod, z usúdenia Vašej otázky, mal byť naplnený.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať na zmenu priezviska bez súhlasu otca. S bývalým partnerom mame 7 ročnú dcéru, o ktorú sa nestará. Nejaví o ňu žiadny záujem a ani neprispieva na jej výživu. Nijako ju nekontaktuje. V súčastnosti žijem s novým partnerom a čakáme spoločne dieťa. Bolo by možné dcére zmeniť priezvisko na partnerové, aj keď nie sme zosobášení? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.03.2021)

Dobrý deň,

zmena priezviska maloletého dieťaťa je závažným zásahom do jeho práv, preto súd udelí súhlas k podaniu žiadosti o zmenu priezviska výlučne v prípade, ak je zmena priezviska v najlepšom záujme maloletého dieťaťa, a to zo závažných dôvodov.

 

Z dôvodov, ktoré ste uviedli, a síce že otec sa o dieťaťa nestará, dlhodobo neprejavuje žiadny záujem, neprispieva na jej výživu, je zrejmé, že súd by mohol Vašej žiadosti vyhovieť. 

 

Len pre úplnosť uvediem, že vzhľadom na vek Vašej dcéry, súd bude prihliadať aj na jej názor, samozrejme, primerane k jej veku a rozumovým schopnostiam. Na zmenu priezviska nemá vplyv skutočnosť, že s partnerom ste sobáš neuzatvorili. Určite je však jednoduchšie odôvodniť to, že chcete dať priezvisko dieťaťu podľa seba ako priezvisko partnera. Ak by si dieťa partner osvojil, v konaní o osvojenie súd rozhodne aj o priezvisku. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Som otec 4,5 ročnej dcérky, ktorú mám s bývalou partnerkou. Neboli sme zosobášení a 1,5 roka nežijeme spolu. Dcéra ma priezvisko po mne. Mesačne prispievam 100e na dieťa a stretávam sa s dcérou 1x počas víkendu (od 9hod do 20hod si ju beriem k sebe). Chodieval som po ňu aj do škôlky v strede týždňa, keď sa dalo. Keď bol zákaz vychádzania, snažil som sa s ňou aspoň spojiť telefonicky. Všetko je to o dohode, bez rozhodnutia súdu.
Teraz jej chce zmeniť priezvisko, že, aby dieťa nemalo neskôr s tým problémy. Avšak ja so zmenou priezviska nesúhlasím.
Povedala, že to bude riešiť inak.
Je nejaká možnosť zmeny priezviska bez môjho súhlasu?
Môže na súde dosiahnuť zmenu, nejakým spôsobom, aj keď prispievam a stretávam sa s dcérou?
Za odpoveď vopred Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2021)

Dobrý deň,
bez Vášho súhlasu zmenu priezviska matka nedosiahne. Môže však podať na súd žalobu, aby súd rozhodol o nezhode rodičov. Ak sa však takýmto spôsobom staráte o dcéru a javíte záujem o svoje rodičovské práva a povinnosti, nemyslím si, že by súd nahradil Váš súhlas so zmenou priezviska. Je totiž v záujme dieťaťa, aby aj cez svoje priezvisko poznalo svoju identitu, svoju rodinu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať som rozvedený muž a s bývalou manželkou máme spoločne 1 dieťa 5 rokov bude mať. Má matka právo zmeniť priezvisko nášmu dieťaťu bez toho, aby som ja súhlasil keď ona sa chce znova vydať a zmeniť si priezvisko na ich spoločne.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.02.2021)

Dobrý deň,
bez Vášho súhlasu nemôže matka zmeniť maloletému dieťaťu priezvisko. Tak môže spraviť iba na základe Vášho písomného súhlasu alebo na základe súdneho rozhodnutia, ktorým sa nahradí Váš súhlas so zmenou priezviska, nakoľko sa o tejto veci maloletého dieťaťa neviete s matkou dohodnúť. Ak však riadne plníte svoje rodičovské povinnosti, stretávate sa s dieťaťom, súd nenahradí Váš súhlas so zmenou priezviska, lebo to nebude v záujme dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Manžel má dcéru z prvého manželstva, je už dospelá, ale študuje na vysokej škole. Pred nedávnom si dala zmeniť priezvisko po vlastnom otcovi bez jeho vedomia na priezvisko po otčimovi, keďže jej mama sa znovu vydala. Chcem sa opýtať je aj v takomto prípade povinný platiť alimenty ? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.12.2020)

Dobrý deň,
na zmenu priezviska plnoletá dcéra Vášho manžela nepotrebovala súhlas svojho otca, teda súhlas Vášho manžela. Zmenou priezviska dcéry nezaniká vyživovacia povinnosť otca voči plnoletej dcére, teda výživné musí naďalej platiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či by som mala šancu uspieť na súde. Môj 2 ročný syn má priezvisko po bývalom partnerovi (neboli sme zosobášení). Pred rokom sme sa rozišli on sa odsťahoval po tom, ako nás vyhodil z bytu, odvtedy neprišiel ani raz za synom, po pol roku sme mali neodkladný súd v apríli, kde mu určili výživné, a to neplatí. V máji, v júni, v júli mi nič nezaplatil v auguste to doplatil a zas za september nezaplatil. Zavolá občas, aby sa nepovedalo, že sa nezaujíma, ale opýta sa dve otázky na malého a zvyšok telefonátu sú len urážky a nadávky. O zmene priezviska nechce ani počuť. Mala by som šancu na súde? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2020)

Dobrý deň,
zmena priezviska bez súhlasu otca, na základe súdneho rozhodnutia, ktoré nahradí súhlas otca, musí byť v súlade so záujmami dieťaťa. Na druhej strane, záujmom dieťaťa je aj poznať svoju identitu, čo sa uskutočňuje aj prostredníctvom toho, že má priezvisko po svojich rodičoch.

V týchto prípadoch je potrebné konštatovať, že rozhodovanie súdov je rôznorodé. Vami uvedené skutočnosti a správanie otca dieťaťa by pre niektorých sudcov postačovali ako dôvody pre zmenu priezviska, ale pre niektorých by nemuseli. Šanca tam je vždy, ale treba správne argumentovať a použiť konkrétne prípady nezáujmu otca o maloleté dieťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedená a mám dlhoročný vzťah, nechceme to riešiť sobášom, len mojou zmenou priezviska. Je to možné?

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.05.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 6 zákona o mene a priezvisku vo Vašom prípade je možná zmena mena alebo priezviska len v prípade, ak by meno alebo priezvisko boli hanlive alebo z dôvodov hodných osobit. zreteľa; aby ste mali rovnake priezvisko ako priateľ nie je dôvod hodný osobitneho zreteľa.

Keďže nie ste manželia, okresný úrad by zmenu priezviska nepovolil.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, že keď som si po svadbe dala mužovo priezvisko ale bez -ová a teraz by som to chcela zmeniť znova, pridať -ová a vlastne aj dcéra to tak má, tak to spadá pod zmenu, na ktorú potrebujem povolenie od okresného úradu aj s poplatkom? Lebo mi to nepríde ako taká zmena priezviska z čierneho na biely, ale len pridanie prípony. Ďakujem za odpoveď. Pekný deň.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.01.2020)

Dobrý deň. Som toho názoru, že na zmenu ženského priezviska, ktoré pôvodne nezohľadňuje prechyľovanie (-ová) na taký tvar, ktorý by toto zohľadňoval, nie je potrebné jednak povolenie a taktiež s tým nemá byť spojená poplatková povinnosť (v danom prípade totiž platí oslobodenie). Ide totiž o to, že zmena priezviska bude spočívať v úprave tvaru v súlade so slovenským pravopisom (§ 7 ods. 2 písm. d/ zákona o mene a priezvisku).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
z predchádzajúceho vzťahu mám dcéru(8 rokov). S otcom dieťaťa sme boli len partneri, nie manželia. Dcéra mala najskôr priezvisko po partnerovi, potom skončení vzťahu písomne súhlasil so zmenou priezviska na moje priezvisko za slobodná. Momentálne som už 4 roky vydatá, s manželom mame ďalšie dve dcéry. Manžel si s mojou dcérou s predchádzajúceho vzťahu rozumejú perfektne. Po cca troch mesiacoch, ako sme sa zoznámili, mu začala hovoriť otec. S dcérou sme však začali mať problémy cca pred rokom, začala chodiť do školy a vnímať to, že nemá priezvisko ako my všetci. Hovorí, že ju máme menej radi, pretože nemá rovnaké priezvisko a cíti sa byt odstrčená, aj keď sme sa jej to snažili už viackrát vysvetliť. Často sa to končí plačom a utiahnutím sa do seba. Bývalý partner nejaví o dcéru záujem už skoro 2 roky, neplatí výživné, dcéra s ním nemá žiadny vzťah. Už raz bolo naňho podané trestne oznámenie kvôli výživnému. Bývalý ma už dlhodobo problémy so súdmi, kvôli vysokým dlhom (odcudzeným peniazom). Prosím ako mame postupovať, keď už raz so zmenou priezvisko súhlasil?
Ďakujem za Vašu pomoc. S pozdravom Veronika.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.12.2019)

Dobrý deň, 
ak otec maloletej nebude súhlasiť so zmenou priezviska maloletej na Vaše terajšie priezvisko, ktoré ste získali uzatvorením manželstva, budete musieť podať návrh na súd o nahradenie súhlasu otca so zmenou priezviska maloletej. 
Podľa ust. §  112 CIvil. mimospor. poriadku miestne príslušným súdom je okresný súd miesta trvalého bydliska maloletej v čase začatia konania určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom.
Uvádzame súčasne, že podľa ust. § 38 Civil. mimospor. poriadku súd vo veci môže vypočuť aj maloletú a to spôsobom zodpovedajúcim jej veku a vyspelosti a to aj bez prítomnosti iných osôb.
Okolnosti odôvodňujúce kladné rozhodnutie súdu sú práve tie, ako uvádzate v otázke : Nezáujem otca o maloletú, neplatenie výživného - treba podať návrh na vykonanie exekúcie, obavy maloletej z toho, že nie je dôvod, aby mala odlišné priezvisko ako jej matka, stresové situácie z tohoto stavu ako v rodine, tak aj v škole, pochybnosti maloletej o jej mieste v rodine, problémy s vysvetľovaním odlišného priezviska Vás ako matky a jej priezviska v školskom kolektíve, v rodine a podobne.
Poznamenávame, že predchádzajúci súhlas udelený otcom maloletej na Vaše priezvisko za slobodna už teraz nie je použiteľný, teda aby na jeho základe ste zmenili priezvisko maloletej na Vaše súčasné priezvisko, ktoré ste nadobudli uzatvorením manželstva. Preto ak otec maloletej nebude súhlasiť opätovne so zmenou priezviska, budete sa musieť obrátiť na súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Rada by som sa informovala ohľadne nasledujúceho problému:
Som rozvedená a mám maloletého syna – potrebovali by sme si so synom zmeniť priezvisko (ako som mala za slobodna). Situácia je taká, že exmanžel sa nevidel a nekontaktoval sa so synom od augusta 2018. Od júna tohto roku neplatí výživné – v tejto veci je naňho vedené trestne oznámenie a momentálne je vo výkone väzby od novembra (ak mám správne informácie, tak za napadnutie). Zaujímalo by ma, či mame možnosť v takomto prípade dať zmeniť priezviska a aký je postup ? Vopred Vám ďakujem veľmi pekne za odpoveď a prajem pekný deň,
D. B.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.12.2019)

Dobrý deň,

na zmenu priezviska maloletého dieťaťa budete potrebovať písomný súhlas otca dieťaťa s jeho úradne overeným podpisom prípadne svoj súhlas vyjadrí priamo pred zamestnancom matriky.
Ak súhlas otca nedosiahnete, budete musieť podať návrh na súd o udelenie súhlasu na zmenu priezviska maloletého.
Okolnosťou, ktorá by Vám mohla pomôcť v súdnom konaní je to, že otec nejaví žiadny záujem o dieťa, dieťa ho nepozná, má problémy s pochopením tohto, prečo má iné priezvisko ako jeho matka, rozdielne priezvisko mu spôsobuje problémy a nedorozumenia v soc. kontaktoch /škola, škôlka, kamaráti a pod/.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý, večer. Mám otázku, som rozvedená matka 13-ročného syna, ex-manžel o syna nemá záujem, netuším -kde sa on nachádza a ani ho nevyhľadávam. Momentálne spolu so snúbencom riešime svadbu a čakáme bábätko, potrebujem vedieť čo treba urobiť pre zmenu priezviska u syna, keďže chceme, aby po svadbe mal rovnaké priezvisko ako my. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.11.2019)

Dobrý deň prajem,

zmenu priezviska je možné realizovať žiadosťou na matrike, avšak nakoľko ide o mal. dieťa, je potrebné, aby so zmenou priezviska maloletého dieťaťa súhlasil aj druhý rodič. Ak tento súhlas neudelí, prípadne ho neviete zabezpečiť, tak je potrebné podať na súd návrh na povolenie zmeny priezviska. V konaní by ste však museli preukazovať to, že nie je v záujme syna, aby mal rovnaké priezvisko, ako jeho otec, nakoľko sa o neho nestará, nezaujíma  a pod. Druhá možnosť je, že pokiaľ Váš snúbenec bude súhlasiť, tak po svadbe by si mohol syna osvojiť. Stal by sa tak otcom namiesto biologického otca so všetkými právami aj povinnosťami voči nemu. Aj tu je však potrebný súhlas druhého rodiča a o osvojení by rozhodol súd. Dôsledky sú však rôzne. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala na zmenu priezviska maloletej dcéry. Biologický otec sa o dcéru nestará za 6 rokov ju videl priemere 6 krát, dcéra ho nepozná, nevie ako vyzerá a ani kto to vlastne je. V rodnom liste je zapísaný, keďže som žiadala cez súd výživné čiže automaticky ho zapísali. Maloleté dieťa ma priezvisko od narodenia po matke. Otázka znie ak sa matka vydala za súčasného partnera zdieľa s ním jeho priezvisko, bývame spolu v jednej domácnosti, dieťa nastupuje do školy. Biologický otec hrá mrtveho chrobáka, môže súd to zamietnuť ? Alebo najlepšia cesta je ak si manžel to dieťa, adoptuje, aby nám súd vyhovel ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2019)

Dobrý deň, 

podľa zákona o mene a priezvisku je potrebné k žiadosti o zmenu priezviska maloletého dieťaťa predložiť aj písomný súhlas otca dieťaťa, prípadne tento súhlas vyjadrí písomne pred zamestnancom matriky. V prípade, že sa s otcom dieťaťa nedohodnete, budete musieť podať návrh na súd na zmenu o udelenie súhlasu na zmenu priezviska. Tu by vo Váš prospech je, že otec dieťaťa neprejavuje o dieťa záujem, dieťa ho nepozná a naviac rôzne priezviská Vaše a dieťaťa spôsobujú problémy v kontaktoch, dieˇ%ta nevie, prečo nemá také priezvisko ako jeho matka.

Podľa § 11 ods. 3 zákona o mene a priezvisku platí :

"Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj
a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať."

 

Otázkam osvojenia maloletého dieťaťa sa venujeme v mnohých našich článkoch a odpovediach.

Tu platí v zmysle ust. § 101 zákona o rodine, že na osvojenie maloletého dieťaťa budete potrebovať súhlas otca dieťaťa. Ak tento súhlas nedosiahnete, budete musieť podať návrh na súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, rad by som sa opýtal, či je možné zmeniť priezvisko u maloletej osoby, pokiaľ sa s ním nestotožňuje, odmieta ho a nechce sa tak volať. Dieťa ma aktuálne priezvisko po rodičovi s kt. nežije a odmieta ho. Tento rodič so zmenou priezviska u dieťaťa nesúhlasí a vyjadril sa, že ani s tým nikdy nebude súhlasiť. Druhý rodič, s ktorým moleta osoba žije v spoločnej domácnosti a kt. aj bola maloletá osoba zverená do výchovy s tým súhlasí. Pred časom [ 5 rokov] podal žiadosť na súd o zmenu priezviska maloletej osoby, bohužiaľ súd tejto žiadosti nevyhovel a rozhodol, že dieťaťu ponechá priezvisko, s ktorým sa dieťa nevie a nechce stotožniť.  Je možné dosiahnuť zmenu tohto priezviska aj skôr ako až po dovŕšení 18. Roku dieťaťa? Ďakujem za Vás právny názor a poradenstvo.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.08.2019)

Dobrý deň, 

pri zodpovedaní Vašej otázky je treba vychádzať z pôvodného súdneho rozhodnutia, ktorým súd zamietol návrh matky, a teda tieto dôvody vyvrátiť podaním nového návrhu.

Návrh b bol zrejme zamietnutý z dôvodu, že otec si plní vyživovaciu povinnosť, zaujíma a stará sa o maloletého.

Keďže otec maloletého aj teraz nebude súhlasiť so zmenou priezviska maloletého, dôvody, pre ktoré by ste mohli opätovne podať návrh na súd je ten, že maloletý má problémy v škole, u lekára, v rodine, s kamarátmi a ich rodičmi, v sociálnych stykoch v širšom prostredí (prázdniny, rodina, záujmové krúžky a podobne), pričom  rozdielnosť priezviska jeho a jeho matky mu spôsobuje psychické problémy, stres a že vzťahy s jeho otcom podľa jeho názoru nie sú dobré, aké by mali byť medzi rodičmi a deťmi (to uvádzame len príkladom keďže nepoznáme vzťahy medzi rodičom a dieťaťom, o ktoré v tomto prípade ide).

K návrhu odporúčame pripojiť aj písomné vyjadrenie detského psychológa a v súdnom konaní žiadať aj vypočutie maloletého, ktorý vzhľadom na svoj vek vie už samostatne vyjadriť svoj názor a pochopiť aj význam predmetnej zmeny priezviska.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, mala dcéra, ktorá sa narodila dala som priezvisko po mne a ak by som chcela zmeniť po otcovi ako ďalej pokračovať.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2019)

Dobrý deň prajem,

na zmenu priezviska dieťaťa v takom prípade je potrebný aj súhlas druhého rodiča, ktorý je nevyhnutný pri podávaní žiadosti na matrike. Ak Vám otec súhlas nedá, potom by ste mohli žiadať o povolenie zmeny priezviska jedine cez súd a následne by súdne rozhodnutie nahradilo súhlas otca. V súdnom konaní by ste však museli veľmi dôkladne odôvodniť a vysvetliť, prečo o zmenu žiadate.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
je potrebný súhlas druhého rodiča (otca) na zmenu priezviska dieťaťa, dieťa žije s matkou, otec si riadne neplní vyživovacie povinnosti, stretáva sa s dieťaťom 2x do roka, nemajú vytvorený vzájomný vzťah ? Dieťa je v osobnej starostlivosti matky. Ako aj na zastupovanie maloletého a spravovanie jeho majetku bola súdom stanovená matka. Ďakujem

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2019)

Dobrý deň,

v prípade, že otec dieťaťa nebude súhlasiť so zmenou priezviska, budete musieť požiadať súd samostatným návrhom o podanie žiadosti na zmenu priezviska maloletého.

Okolnosti ako uvádzate v otázke, sú tiež dôvodmi na udelenie predmetného súhlasu súdom - nezáujem o maloletého, neplnenie vyživovacej povinnosti. Nepíšete v otázke vek dieťaťa, ale v návrhu je vhodné uviesť aj to, že dieťa samé ako aj Vy ako jeho matka problém vysvetľovať stále dieťaťu ako aj príbuzným a známym, že dieťa má iné priezvisko ako Vy ako matka (škola, škôlka, lekár, zápis do krúžkov, vycestovanie do zahraničia a pod.).

Následne na základe súdneho rozhodnutia požiadate okresný úrad o zmenu priezviska.

Najjednoduchšie z hľadiska riešenia situácie je, aby ste sa spoločne dostavili na matriku a zmenu priezviska vybavili osobne, prípadne otec dieťaťa Vám udelil písomné splnomocnenie na uvedenú zmenu - podpis otca bude musieť byť úradne overený (matrika alebo notár).

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem, 
chcela by som poprosiť o radu vo veci - prevydania vysokoškolského diplomu po zmene krstného mena z Mária na Maya.
Po zmene krstného mena mi boli prevydané všetky dokumenty OP, cestovný pas a aj rodný list - oficiálne teda už na žiadnom dokumente nekorešponduje moje pôvodné meno Mária, vysoká škola mi však aj po mojich niekoľkonásobných návštevách a pokusoch nechce diplom prevydať a to z dôvodu:  V zmysle § 68 ods. 12 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
„12) Vysoká škola vydá na žiadosť fyzickej osoby, u ktorej došlo k zmene mena alebo k zmene priezviska z dôvodu zmeny pohlavia, náhradný doklad o absolvovaní štúdia so zmeneným menom, priezviskom a rodným priezviskom, ak ho vysoká škola na doklade o absolvovaní štúdia uvádza, najneskôr do 30 dni od podania žiadosti; tento náhradný doklad sa okrem pôvodných osobných údajov vydáva v rovnakej podobe, v akej príslušná vysoká škola vydáva odpis z dokladu o absolvovaní štúdia. “
Vašej žiadosti nie je možné vyhovieť, pretože nespĺňate dôvod, za akých podmienok je možnosť zmeny mena a iných osobných údajov, ktorý uvádza vysokoškolský zákon. 
Prosím viete poradiť ako postupovať ďalej, keďže by som sa chcela vyhnúť návrhu na súdne konanie a vyriešiť túto záležitosť mimosúdnou dohodou ?  Ďakujem veľmi za Vašu ochotu a čas. Prajem pekný zvyšok dňa Maya 

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2019)

Dobrý deň, vysoká škola Vám odpísala v súlade so zákonom, teda odpísala správne, že Vám nemôže prevydať nový VŠ diplom s novým krstným menom.

Dôvodom tohto zák. ustanovenia je okrem iných aj skutočnosť, že VŠ nemôže meniť mená a priezviská na diplomoch len z dôvodu zmeny mena a priezviska okrem zákonného dôvodu podľa § 68 ods. 12 zákona o vysokých školách, teda že v prípade uzatvorenia manželstva, rozvodu študenta by musela meniť meniť  v podstate aj všetky diplomy svojich absolventov, čo by bolo neprimerané zaťaženie VŠ.

Na VŠ diplome máte uvedené svoje rodné číslo a dátum narodenia, čo je dostatočný identifikačný údaj v spojení s novým OP na Vaše identifikovanie aj v prípade ďalších zmien mena alebo priezviska, ktoré Vám prinesie život.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 5 ročné autistické dieťa, ktoré chce zmeniť svoje priezvisko po otcovi na moje. Otec od nás odišiel, keď dieťa malo rok a pol a už dva roky o dieťa nejaví záujem ani neplatí. Dieťa kvôli diagnóze s otcom nechcelo byť samé, otec to nechcel pochopiť, a teda o diagnóze nevie. Pre dieťa je to, ale veľmi dôležité, lebo inak sa nechce predstaviť menom, aj keď to už vie, ale zároveň má strach, aby nás otec znova kontaktoval. Má z toho ťažké stavy. Dá sa prosím Vás zmeniť meno aj bez súhlasu otca a jeho prítomnosti na súde?

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2019)

Dobrý deň, v našom právnom poriadku je zmena priezviska dieťaťa viazaná na spoločnú žiadosť oboch rodičov, prípadne žiadosť jedného z rodičov s písomným súhlasom druhého rodiča. Ak však nie je možné súhlas od otca získať, prípadne ho nechce udeliť, je možné podať na miestne príslušný súd konanie o nahradenie súhlasu otca so zmenou priezviska. O tomto súdnom konaní však súd musí upovedomiť otca dieťaťa a zisťovať jeho názor ohľadom zmeny priezviska dieťaťa. Judikatúra však opakovane skonštatovala, že ak otec dieťaťa dlhodobo nejaví opravdivý záujem o dieťa, je možné o zmene priezviska dieťaťa, resp. o nahradení súhlasu otca dieťaťa, rozhodnúť aj v prípade jeho negatívneho stanoviska k tejto veci. Nad rámec toho si Vám však dovoľujem uviesť, že zmena priezviska dieťaťa nezabezpečí, aby sa otec v budúcnosti nemohol domáhať, hoci aj súdnou cestou, stretávania sa s maloletým dieťaťom. Zmena priezviska dieťaťa totiž žiadnym spôsobom neovplyvňuje jeho rodičovské práva a povinnosti. Preto sa nedá v budúcnosti vylúčiť, že Vás bude otec dieťaťa kontaktovať a domáhať sa stretnutia so synom, na ktoré má právny nárok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala k téme zmena priezviska dieťaťa. S bývalým partnerom mám 12 ročnú dcéru, cca 9-10 rokov nie sme v žiadnom kontakte, bol odsúdený a je vo väzení. Celý ten čas je to samozrejme pre mňa nepríjemné, tým, že máme odlišné priezviska, no dcéra by si veľmi priala mať moje priezvisko. Čo urobiť v takomto prípade prosím? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2019)

Dobrý deň, 

na zmenu priezviska Vašej dcéry budete potrebovať písomný súhlas so zmenou priezviska s jeho úradne overeným podpisom.

V prípade, že otec dieťaťa nedá súhlas na zmenu priezviska, budete sa musieť obrátiť na súd a podať návrh na nahradenie súhlasu otca so zmenou priezviska maloletého dieťaťa. Následne na základe súdneho rozhodnutia požiadate okresný úrad o zmenu priezviska maloletej.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na zmenu priezviska staršej dcérky manželky. Dcérka navštevuje starých rodičov svojho biologického otca aj výživné platia. Akurát, že chceme žiť ako normálna rodina a všetci 4, aby sme mali rovnaké priezvisko. Jej biologického otca nechceme zbaviť jeho práv ani nič iné naďalej by mala navštevovala jeho aj starých rodičov. Ako postupovať ďalej. Potrebujeme určite súhlas otca. Treba to mať podpísané u notára? A kam ísť prepísať priezvisko? Budeme mať naďalej právo aj na výživné? Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.03.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ chcete mal. dieťaťu zmeniť priezvisko, je potrebný aj súhlas otca. Nárok na výživné zmenou priezviska nestratíte. Žiadosť o zmenu priezviska sa podáva na matrike. Podľa § 11 ods. 3 zákona o mene a priezvisku 

Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj

a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,

b) úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,

c) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.

Podľa § 9 zákona o mene a priezvisku Na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný okresný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky; ak štátny občan Slovenskej republiky takýto pobyt nemal, na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný Okresný úrad Bratislava. Ak ide o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého, príslušný je okresný úrad podľa trvalého pobytu zákonného zástupcu, ktorý žiadosť podáva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, s partnerom mame 11 mesačnú dcérku. Partner je jej otec a samozrejme je aj v rodnom liste. Priezvisko ma po mne. Je možné zmeniť jej priezvisko, aby ho mala po otcovi bez toho, aby som mala písomný súhlas otca? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2018)

Dobrý deň,

pri zmene priezviska maloletého dieťaťa vyžaduje matričný úrad okrem iných zákonných náležitostí aj súhlas druhého rodiča (ak nejde o spoločnú žiadosť).

Podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o mene a priezvisku 

Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 17 rokov, otcove priezvisko a chcela by som si ho zmeniť na mamine, keďže môj biologický otec je mŕtvi a nikdy som ho nevidela, nejavil o mňa záujem okrem toho, že mi posielal výživné. Rodičia neboli zosobášení. Aké podklady k tomu potrebujem? Je nutné mať úmrtný list otca?

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.08.2018)

Dobrý deň,

podľa § 11 zákona o mene a priezvisku platí, že keďže nie ste ešte plnoletá, žiadosť o zmenu Vášho priezviska musí podať Vaša mama a k žiadosti o zmenu priezviska musí pripojiť Váš písomný súhlas s úradne overeným podpisom, ktorý sa pripojí k žiadosti. K žiadosti sa prikladá aj úmrtný list Vášho otca.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať , chcela by som zmeniť synovi priezvisko. Z terajším partnerom sa budeme brať, máme spolu dievčatko. Tak by som chcela ani aj môj syn mal priezvisko po ňom. Jeho biologický otec sa oňho nezaujíma. Neplatí ani za ním nechodí. Terajšieho môjho partnera oslovuje tata a ma ho veľmi rad chcela by som vedieť ako mám postupovať.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď : 

1./ Podľa ust. § 11 ods. 3 Zákona o mene a priezvisku "žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.

Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj 
a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať, 

b) úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel, 
c) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané."

2./ V súčasnosti nakoľko nie ste vydatá za otca dcéry, nie je možné zmeniť priezvisko syna.  

Ak uzatvoríte manželstvo s otcom dcéry, následne by ste mohli od otca syna žiadať, aby Vám udelil písomný súhlas na zmenu priezviska syna.
V prípade, že súhlas na zmenu priezviska otec dieťaťa odmietne udeliť, potom budete musieť podať žiadosť na súd na udelenie súhlasu na podanie žiadosti o zmenu priezviska maloletého dieťaťa, ktorú budete musieť odôvodniť.

Dôvodmi by mohli byť napr. nezáujem otca o syna, dobrý vzťah s Vašim manželom /otcom dcéry/.  Stretli sme sa s prípadmi, kedy súd vyhovel žiadosti a udelil súhlas na podanie žiadosti o zmenu priezviska z toho dôvodu, že dieťa vzhľadom na rozdielne priezvisko od matky a súrodenca, malo problémy napr. v škôlke, v škole, podobne vznikajú problémy  aj pri zastupovaní  dieťaťa a sprevádzaní dieťaťa pri rôznych situáciách /lekár, škola, úrady,a pod./, ktoré samotné dieťa nevedelo vysvetliť, ale veľmi mu to prekážalo v komunikácii s ľuďmi. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je možné zmeniť priezviska bez povolenia otca ak bol a je zavretý vo väzení? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.05.2018)

Dobrý deň, žiadosť o zmenu priezviska maloletého dieťaťa sa podáva ako spoločná žiadosť oboch rodičov. V prípade, že žiadosť nie je možné podať ako spoločnú žiadosť, podáva žiadosť iba jeden z rodičov, ale s písomným súhlasom otca. Ak otec so zmenou priezviska nesúhlasí, je potrebné podať návrh na miestne príslušný súd o nahradenie súhlasu otca so zmenou priezviska dieťaťa. Súd túto zmenu povolí iba v prípade, ak je v záujme maloletého dieťaťa. To, že jeho otec je vo väzení automaticky nezakladá právny nárok na zmenu priezviska dieťaťa. Súdu by ste museli preukázať, že zmena priezviska dieťaťa bude v jeho záujme.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať z prvého manželstva mi ostalo priezvisko, po čase sa mi narodila dcéra s iným mužom, ktorý je zapísaný v rodnom liste, ale dcéra sa vola po mne čiže mame priezvisko po bývalom manželovi. Som teraz druhýkrát vydatá a mame dieťa. Môžem žiadať zmenu priezviska pre dcéru na priezvisko môjho terajšieho manžela? Otec ostáva v rodnom liste, platí výživné, je s dcérou každý druhý víkend. Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.04.2018)

Dobrý večer,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Podľa ust. § 11 zákona o mene a priezvisku predmetnú žiadosť o zmenu priezviska môžete podať ako spoločnú žiadosť s otcom dieťaťa, prípadne samostatne ju podáte Vy sama.

Na zmenu priezviska Vášho dieťa na Vaše terajšie priezvisko budete potrebovať písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať.  Teda ak otec dieťaťa nebude súhlasiť dobrovoľne so zmenou priezviska,budete musieť podať návrh na súd o udelenie súhlasu na podanie žiadosti o zmenu priezviska maloletého dieťaťa.

Doklad o súhlase druhého rodiča alebo rozsudok súdu sa na matriku predkladá vo forme originálu alebo ich osvedčenej kópie. 

©

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Mám 5 ročného synčeka s bývalým partnerom pričom partner bol z Nigérie žijúci v Anglicku. Syn sa tiež narodil v Anglicku, ale ma slovenské občianstvo no bohužiaľ, keďže v Anglicku má väčšie práva otec malý dostal priezvisko po ňom a je aj zapísaný ako otec dieťaťa v rodnom liste. Keď mal syn 3 mesiace sme sa rozišli ja som sa vrátila na Slovensko a on sa o malého nikdy nezaujímal ani nestaral a neplatil nič nikdy pre malého. Ja som sa po čase vydala a mám už aj dcérku s manželom a chcela by som, aby môj syn mal moje meno. Aj z dôvodu, že otca nepozná, nikdy ho nestretol a je aj problém vycestovať. S bývalým partnerom nie som v kontakte ani neviem, či stále je v Anglicku, či ho nedeportovali. Môžem bez jeho súhlasu zmeniť synove meno? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.01.2018)

Dobrý deň, podľa zákona o mene a priezvisku je možná zmena priezviska maloletého dieťaťa iba na základe spoločnej žiadosti oboch rodičov. Ide totiž o podstatnú vec, na ktorej sa majú podľa zákona o rodine rodičia dohodnúť. Ak sa však dohodnúť neviete je možné podať podľa ustanovenia § 35 zákona o rodine návrh na súd, aby nahradil súhlas druhého rodiča so zmenou priezviska. Súdne rozhodnutie, ktorým by súd dovolil zmenu priezviska maloletého dieťaťa je následne prílohou žiadosti na zmenu priezviska iba jedného z rodičov (keď sa žiadosť nepodáva ako spoločná žiadosť oboch rodičov). Súd v rámci konania o nahradení súhlasu druhého rodiča bude zisťovať skutočný stav veci, pomery v rodine, záujem otca o maloleté dieťa, ale najmä záujem maloletého dieťaťa na zmene priezviska. Ak by totiž súd posúdil, že právo na znalosť identity maloletého dieťaťa prevažuje nad potrebou zmeny jeho priezviska, súd neudelí súhlas na zmenu jeho priezviska.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu Ja z mojou priateľkou máme syna ale pred tým ako otehotnela mala priateľa a keď, že som si nebol na 100% istý tým, že dieťa je moje nesúhlasil som zo zápisom do rodného listu, pokiaľ nedáme spraviť po narodení test DNA a ona nevedela ako ďalej, tak sa vrátila k bývalému partnerovi, ktorého uviedla ako otca, ale ako sa dieťatko narodilo sme dali spraviť test a vyšlo, že je môj teda nás a tu nastáva problém ako pokračovať pri zmeme priezviska dieťaťa keďže nieje zapísaný biologický otec, malý má vyše jeden a pol roka, keby uvedený otec súhlasil o zmene priezviska žiadosťou a overeným podpisom na matrike lebo ochota urobiť viac a behať určite nebude a ako máme postupovať ďalej keď, že ja bývam aj v inom obvode ďakujem pekne.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.12.2017)

Dobrý den, k zmene mena sa pripája žiadosť, ktorú keď obaja rodičia podpíšu a overia svoje podpisy, to bude stačiť. Ak chcete meniť priezvisko, musí byť na to dôvod. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či sa dá zmeniť priezvisko z otca na matku bez súhlasu otca, neplatí výživné ale berie si ho každý druhý týždeň? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.11.2017)

Dobrý deň, je to možné ale len cez súd. Musíte mať na to ale vážny dôvod. Sud len tak Vašej žiadosti  nevyhovie. Najčastejšími dôvodmi sú prípady, keď sa otec o dieťa vôbec nezaujíma a ani neplatí výživné.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala. Pred rokom som sa vydala. Z predchádzajúceho vzťahu mám syna 7ročného, ale rozídení sme už po pôrode syna. Mám na malého určené aj výživné od jeho otca, ten je aj na rodnom liste napísaný, syn má jeho priezvisko. Jeho otec platí výživné skoro vždy v dohodnutej výške, pár krát do roka pošle menej, o syna sa zaujíma pár krát do roka, keď príde na SK, nakoľko žije v zahraničí. Teraz sa mi narodilo ďalšie dieťatko, už s manželom. Ja s manželom a dieťatkom máme rovnaké priezvisko, starší syn ma iné. Je možné zmeniť mu priezvisko bez súhlasu otca z dôvodu, aby sme mali všetci rovnaké priezvisko? Aby sa necítil vyčleňovaný z rodiny? Ostala by pre jeho otca povinnosť platiť výživné tak ako doteraz? Stretávať sa s otcom mu nebránim. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2017)

Dobrý deň, dôvod, ktorý uvádzate na zmenu priezviska je jedným z najčastejších dôvodov. Neznamená to, že to určite súd zmení, ale máte veľkú šancu na zmenu priezviska bez súhlasu otca, ak návrh správne odôvodnite. Určite má vplyv na zmenu priezviska aj starostlivosť otca o dieťa a jeho záujem. Zmena priezviska nemá vplyv na povinnosť platiť výživné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrá večer Mám ootázku. Som slobodná mamička mám jednu 5 ročnú dcéru. Bilogicky otec je s Maďarska. Výživné na dieťa neplatí od narodenia dieťaťa. Na rodnom liste otec je neuvedený. V rodnom liste má moja moje priezvisko. Je nejaká možnosť, aby otec dieťaťa platil výživné ale priezvisko sa nezmení. Nakoľko v Maďarsku som už bola na súde ale otec dieťaťa chcel platiť výživné len vtedy, keď priezvisko dieťaťa je to isté aké ma žiaľ On.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.09.2017)

Dobrý deň, pokiaľ žijete s dieťaťom na Slovensku, tak na výživné je príslušný súd na Slovensku. Slovenské súdy pri určení výživného nerozhodujú o zmene priezviska. Takže súd by rozhodol o tom, že je povinný platiť výživné a priezvisko by sa stalo pre dieťa rovnaké.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, nakoľko otec dieťaťa sa vôbec nezaujíma o dieťa skoro už tri roky iba platí výživné mám šancu uspieť na súde so zmenou priezviska dieťaťa? Dieťa ma 5 rokov. Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.09.2017)

Dobrý deň,

najjednoduchšou cestou by bolo, ak by ste disponovali súhlasom otca dieťaťa na zmenu priezviska. V takom prípade by stačilo podať len žiadosť na matrike. Ak by však nesúhlasil bolo by potrebné podať na súd návrh na povolenie zmeny priezviska. Súd podľa judikatúry zmenu pripustí najmä ak nie je v záujme dieťaťa, aby malo predmetné priezvisko. V záujme to nie je, napr. ak sa rodič o dieťa nezaujíma. O tom, ako to je vo Vašom konkrétnom prípade rozhodne súd na základe vykonaného dokazovania.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či existujú nejaké určite dôvody, vďaka, ktorým je zmena priezviska bez súhlasu otca možná. Otec dieťaťa v minulosti natáčal gay porno. Považujem to za hanebný dôvod na zmenu, keďže je to dostupné na viacerých internetových stránkach. Takisto dieťa ma iné meno ako matka, čo môže viesť k zlému sociálnemu prispôsobovaniu. Otec sa o dieťa nezaujíma. Je možná zmena priezviska na základe takéhoto dôvodu? Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.09.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Zmena priezviska mena dieťaťa, predpokladáme, že chcete, aby dieťa malo Vaše priezvisko, je možná.

Možnosti :

1./ Písomný súhlas otca so zmenou priezviska priamo na matrike.

2./ Ak so zmenou priezviska otec dieťaťa nebude súhlasiť, budete musieť podať návrh na súd, aby povolil  zmenu priezviska dieťaťa.  Ako dôvody môžete uviesť to, že nemáte rovnaké priezvisko, že dieťa má s tým problémy napr. v škole, škôlke /nevieme vek dieťaťa/, že dieťa si nevie vysvetliť  dôvod rôznych priezvísk, že otec dieťaťa sa chová nevhodne, o čom dieťa má vedomosť a hanbí sa za to, nezáujem otca dieťaťa o dieťa.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som matka rok o pol starého chlapčeka. Jeho otec je asi štyri mesiace vo vazeni a ja by so chcela, aby mal syn priezvisko po mne. No viem, že jeho otec by s tým nesúhlasil. Dá sa zmeniť priezvisko aj bez jeho súhlasu?

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.08.2017)

Dobrý deň,

priezvisko dieťaťa je podstatnou záležitosťou, na ktorej sa rodičia musia dohodnúť. Ak otec nebude súhlasiť, môžete podať na súd návrh na povolenie zmeny priezviska. V zásade súd dáva súhlas na podanie žiadosti jedným z rodičov na zmenu priezviska len vtedy, ak sú preto závažné dôvody, t. j. ak druhý rodič, ktorý so zmenou priezviska nesúhlasí, si voči dieťaťu neplní svoje rodičovské povinnosti, neprejavuje o dieťa záujem, ak zrejme stratil k dieťaťu citový vzťah. Súd skúma, či udelenie súhlasu bude v záujme maloletého dieťaťa, či to bude prospievať jeho zdravému vývoju.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, Prosím Vás o radu. Trojročný syn ma priezvisko po mne, nakoľko jeho biologický otec odmietol uznať otcovstvo a zapísať sa do rodného listu. Zosobášení sme nikdy neboli. Po testoch DNA bol zapísaný ako otec do rodného listu. Plánujem sa vydať a rada by som zmenila priezvisko aj malému. Potrebujem súhlas jeho biologického otca, nakoľko nemá jeho priezvisko? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2017)

Dobrý deň, ak je jeho otcom a je zapísaný v rodnom liste dieťaťa, tak aj napriek tomu, že nie ste spolu, má právo nesúhlasiť so zmenou priezviska dieťaťa. Ak by súhlas nedal, potom máte dve možnosti, prvá je podať návrh na súd na zmenu priezviska a argumentovať tým, že dieťa malo v minulosti aj tak Vaše priezvisko zaslobodna, otec sa k synovi nepriznával. Druhá možnosť je, že Váš budúci manžel požiada o osvojenie dieťaťa, za určitých okolností nie je pri osvojení potrebný súhlas biologického rodiča - najmä ak neprejavoval o dieťa záujem.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som zmeniť mal.dieťaťu priezvisko bez súhlasu otca, syn ma 8 rokov a svojho biologického otca nepozná, odišiel do zahraničia, keď mal syn cca 2-2, 5 roka, o syna sa vôbec nezaujíma, nie je žiadna spätná väzba. Syn navštevuje 1 ročník zš a čoraz častejšie sa ma pýta prečo ma odlišné priezvisko ako ja aj celá naša rodina. Chcem sa opýtať. Mám napísať žiadosť a odniesť ju na prísušný súd, alebo si mám vyžiadať príslušné tlačivo na úrade? A momentálne mám vzťah 4 ročný. Priateľ ma so synom výborný vzťah a začal ho nazývať otcom.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.06.2017)

Dobrý deň,

na zmene priezviska dieťaťa sa musia rodičia dohodnúť. Ak otec nejaví o dieťa záujem a nedokážete získať jeho súhlas, budete musieť podať na súd návrh na udelenie povolenia na zmenu priezviska. Súdne rozhodnutie sa následne priloží k žiadosti na matričný úrad. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem! Chcem sa opýtať, či môžem môjmu synčekovi, ktorý nemá ešte ani len 2 roky zmeniť priezvisko, nakoľko s bio otcom spolu nežijeme po pôrode ušiel od nás je zverený mne ma naňho platiť 150e mesačne platí ako kedy niekedy s tým ma problém, že nemôže poslať lebo nemá nemôže odísť z práce bola som s tým už aj na polícii, že musí to presahovať 3 mes. takže mi nepomohli iba mám čakať, o maloletého sa starám sama pomáha mi rodina, nejaví oňho záujem, nenavštevuje ho písala som mu aj, že ak ma čas môže ho prísť pozrieť žiadna odozva, iba výhovorky takto to je už vyše pol roka. Týmto teda chcem, či by sa to dalo nakoľko nie sme ani manželia nič. Za vopred kladnú odpoveď 

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.05.2017)

Dobrý deň. 

Zmena priezviska je v zmysle §35 Zákona o rodine podstatnou otázkou výchovy maloletého dieťaťa, o ktorej rodičia vždy rozhodujú spoločne bez ohľadu na to, či je alebo nie je dieťa zverené jednému z nich do osobnej starostlivosti. Keďže sa ako rodičia nedokážete na tejto zmene dohodnúť, máte právo podať návrh na súd. Súd rozhoduje o nahradení vôle, resp. súhlasu druhého rodiča, čo pri zmene priezviska znamená, že rozhoduje o udelení súhlasu k podaniu žiadosti o zmenu priezviska na obvodný úrad.

Na povolenie zmeny priezviska nie je právny nárok a podľa dlhodobej judikatúry súdov súd dá súhlas na podanie žiadosti jedným z rodičov (proti vôli druhého rodiča) len vtedy, ak sú na to závažné dôvody, ak si rodič, ktorého priezvisko dieťa má, neplní povinnosti voči dieťaťu, neprejavuje oň záujem a zrejme stratil k nemu citový vzťah alebo z iného vážneho dôvodu nie je v záujme ďalšej výchovy dieťaťa, aby sa u neho udržiaval a prehlboval pocit spolunáležitosti s týmto rodičom. V súdnom konaní budete musieť preukázať neplnenie rodičovských povinností zo strany otca. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Syn má 9 rokov, sme rozvedení 7 rokov. Na rodnom liste je uvedený exmanžel ako otec, ale nie je biologickým otcom. Na syna riadne neprispieva ako určil súd. Ako by som mala postupovať, ak chcem dať synovi moje priezvisko za slobodna na rodný list? Je potrebný súhlas exmanžela? Treba preukázať, že nie je otcom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.05.2017)

Dobrý deň, na zmenu priezviska maloletého dieťaťa potrebujete aj súhlas druhého rodiča. Pri zmene priezviska maloletého dieťaťa sa zväčša postupuje tak (i zákon to tak predpokladá), že sa podáva spoločná žiadosť oboch rodičov. Stačí však predložiť aj súhlas druhého rodiča s úradne overeným podpisom. Ak takýto súhlas neviete od otca získať, budete musieť podať návrh na súd o nahradenie súhlasu otca so zmenou priezviska. Zmena priezviska musí byť v záujme maloletého dieťaťa. Dôvody zmeny ako neplatenie výživného a neprejavovanie záujmu o maloleté dieťa však podľa môjho právneho názoru nie sú dostatočnými dôvodmi na zmenu jeho priezviska. Hoci podľa Vašich slov nie je otec zapísaný v rodnom liste jeho biologickým, ale kým je uvedený v rodnom liste považuje sa za otca dieťaťa. Ak máte pochybnosti o jeho otcovstvo, toto treba riešiť jeho zapretím a nie zmenou priezviska.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem, som slobodná mamička na materskej dovolenke. Mám syna 10 mesačného, ktorému zostalo priezvisko po priateľovi. Chcela by som ho zmeniť a neviem ako postupovať, pričom sa bojím, aby som súd neprehrala, lebo nehcem, aby syn mal jeho priezvisko a neviem koľko by ma to vyšlo platiť súdu, keď expriateľ nesúhlasí so zmenou. Budem rada, ak mi odpoviete. Pekný deň.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.04.2017)

Dobrý deň, podľa § 11 zákona o rodine, žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať. Z uvedeného vyplýva, že na zmenu priezviska Vášho dieťaťa potrebujete súhlas jeho otca. V opačnom prípade sa musíte obrátiť na súd s návrhom, aby jeho súhlas bol nahradený rozhodnutím súdu. Súd Vášmu návrhu na nahradenie súhlasu otca so zmenou priezviska vyhovie najmä vtedy, ak to je v záujme dieťaťa a spravidla ak rodič o dieťa neprejavuje skutočný záujem, ktorý by mal prejavovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Na začiatok Vám chcem poďakovať za Vašu odpoveď na moju pôvodnú otázku. Navrhujete, aby matka dieťaťa podala návrh na zapretie otcovstva, keďže dieťa nadobulo priezvisko po manželovi a nie po biologickom otcovi nakoľko manželstvo nebolo rozvedené. Doplňujúca otázka znie, či tento návrh môže matka podať, aj keď dieťa ma už dnes 4 roky čiže po uplynutí 3 ročnej lehoty? Ako postupvat v takomto prípade? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.04.2017)

Dobrý deň, podľa ustanovenia § 88 ods. 2 zákona o rodine mohla matka zaprieť otcovstvo do troch rokov od narodenia dieťaťa. Táto lehota jej už uplynula. V takom prípade prichádza do úvahy už iba postup podľa ustanovenia § 96 zákona o rodine, a to zapretie otcovstva na návrh maloletého dieťaťa. V tomto prípade je konanie dvojfázové. Najprv je potrebné podať návrh na povolenie zapretia otcovstva dieťaťom. Súd bude zisťovať, či je v záujme maloletého dieťaťa, aby bolo otcovstvo zapreté. Vychádza sa pritom z toho, že každé dieťa má právo poznať svojich biologických rodičov, aby to negatívnym spôsobom nevplývalo na jeho všestranný vývoj a vnímanie identity. Ak súd rozhodne, že povolí zapretie otcovstva, následne je potrebné podať ďalší návrh na zapretie otcovstva, v ktorom by sa už rozhodol o tom, či otec zapísaný v RL je otcom dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či je možné podať na súd návrh na povolenie zmeny priezviska v prípade ak sa dieťa narodilo po rozpade manželstva s druhým partnerom, ale manželstvo nebolo rozvedené a dieťa následne získalo priezvisko po manželovi, ktorý nie je biologickým otcom. Ex-manžel nebol ochotný súhlasiť s rozvodom a všetky súdne podanie zlyhali. Taktiež sa nezriekol otcovstva tohto dieťaťa, hoci k nemu nemá žiaden vzťah. Partner a otec dieťaťa chce, aby jeho dieťa nosilo jeho priezvisko, ale všetko sa komplikuje zákonom o rodine a kvôli vyššie uvedeným dôvodom (pôvodné manželstvo nerozvedené, zrieknutie otcovstva odmietnuté). Môžete poradiť ako má rodina v tomto prípade postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2017)

Dobrý deň, Váš manžel sa nemôže otcovstva k dieťaťu "zrieknuť". Vy však máte právo podať návrh na zapretie otcovstva. Súd by následne zisťoval (aj testami DNA), či je Váš manžel otcom dieťaťa. Ak zistí, že nie je, určí, že on nie je otcom dieťaťa. Zároveň sa vymaže aj z rodného listu dieťaťa. Keď dieťa nebude mať otca v rodnom liste, budete môcť s Vaším partnerom súhlasne určiť otcovstvo k maloletému dieťaťu. Tým dosiahnete, že dieťa nebude mať iba priezvisko Vášho partnera, ale bude uvedený aj v rodnom liste dieťaťa. Nakoľko otec dieťaťa nesúhlasí s ničím a ani zatiaľ nie je rozhodnuté o tom, že nie je otcom, mám za to, že súd by nerozhodol o nahradení súhlasu otca dieťaťa so zmenou priezviska.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Prosím Vás, môžem zmeniť priezvisko, keď som plnoletý študent a poberám od otca výživné bez toho, aby som prišiel o výživné? Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.04.2017)

Dobrý deň. 

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

Táto vyživovacia povinnosť je naviazaná na dieťa a preto túto vyživovaciu povinnosť neovplyvní zmena priezviska dieťaťa, ak sú naďalej splnené podmienky na plnenie vyživovacej povinnosti zo strany povinného rodiča.

Z uvedeného dôvodu aj pri zmene priezviska ostávate dieťaťom svojich rodičov a preto zmena priezviska nemá vplyv na ich vyživovaciu povinnosť.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Som slobodná matka syn má 2 roky, otec dieťaťa nie je v RL uvedený o dieťa sa vôbec nezaujíma ani na neho nič neplatí. Malý má priezvisko po mne. V budúcnosti asi budem riešiť otcovstvo na súde zatiaľ som sa ešte nerozhodla (bojím sa, že mi bude robiť prieky). V súčasnosti mám priateľa, ktorý ma syna z predošlého manželstva. Chceme sa vziať, čiže automaticky sa mi zmení priezvisko na neho. Môžem zmeniť priezvisko aj syna na manželovo, aj keď si zatiaľ neosvojí môjho syna? (zatiaľ sme sa nedohodli, či si ho on osvojí alebo budem trvať na otcovstve určení súdom biologického otca) a teda v RL stále bude meno otca zatiaľ neuvedené. Len chcem, aby sme všetci mali rovnaké priezvisko. Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.03.2017)

Dobrý deň, pri uzavretí manželstva nemusí automaticky dôjsť k zmene Vášho priezviska. Pri uzavretí manželstva sa zároveň vyhlasuje aké bude priezvisko nevesty po uzavretí manželstva a aké budú mať priezviská spoločné deti. Pri tomto vyhlásení si buď môžete ponechať svoje priezvisko alebo si dokonca zvoliť obe priezviská. Rozhodnutie závisí na Vás. V prípade, že by ste sa rozhodli pre manželovo priezvisko bude možné dieťaťu zmeniť priezvisko na vaše spoločné. Takúto zmenu priezviska (v prípade, že biologický otec dieťaťa nie je známy) predpokladá aj samotný zákon o mene a priezvisku. Podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. h) zákona o mene a priezvisku sa na takúto zmenu priezviska nevyžaduje povolenie príslušného úradu. Stačí vyplniť potrebné tlačivo (väčšinou sú prístupné na stránkach matriky) a matričný úrad na základe neho, po predložení potrebných dokladov, vykoná zmena zápisu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Poprosím Vás, bola som slobodná matka. Otcovi syna som povedala, že som tehotná, on sa celých 9 mesiacov neohlásil, nezaujímal sa o mňa, ani o dieťa. Bola to krátka známosť, otehotnela som neplánovane. Všetko, teda peniaze som musela riešiť súdnou cestou. Teraz, keď syn má 10 rokov chce, aby mal jeho priezvisko. Styk je určený parný piatok do pondelka. Nesúhlasím, aby mal jeho priezvisko, ani nevidím dôvod. Nežili sme spolu, ani neboli manželia. Ma asi 2 roky známosť. Vyhrážal sa mi, ak mu nedám súhlas, tak to dá na súd. Ďakujem pekne. Z.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.02.2017)

Dobrý deň,

v zmysle zákona o mene a priezvisku zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Na zmenu priezviska dieťaťa je potrebný súhlas oboch rodičov.  Pokiaľ nebudete súhlasiť, matrika zmenu nevykoná. Otec dieťaťa by to mohol dať na súd, avšak súd povolí zmenu priezviska dieťaťa bez súhlasu druhého rodiča (Vášho) len výnimočne, ak je to v záujme dieťaťa. Domnievam sa, že vzhľadom na otcov doterajší nezáujem o dieťa, by súd jeho žiadosti s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhovel.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Ďakujem Vám za odpoveď. Nakoľko sa nechcem súdiť s otcom dcérky o zmene priezvyska, v koľkých rokoch si dcéra môže zmeniť priezvysko na Slovensku na matrike bez súhlasu rodičov? Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.02.2017)

Dobrý deň,

dcéra si bude môcť priezvisko zmeniť, keď dosiahne plnoletosť. Bude však musieť postupovať podľa zákona o mene a priezvisku, podľa ktorého matrika zmenu povolí najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. S dcérou žijem v Anglicku 10 rokov. Dcérka má 13 rokov a chce si zmeniť priezvisko. V škole, ktorú navštevuje ju volajú Smith. V Anglicku máme trvalý pobyt. Otec dcérky žije na Slovensku nestretávajú sa, ale zmenu priezviska by jej nepodpísal. Nakoľko moja dcéra chce zapadnúť do kolektívu a neodlišovať sa od ostatných spolužiakov. Je to pre ňu veľmi dôležité. Ako by som jej mohla zmeniť meno? Alebo v koľkých rokoch by si dcérka mohla zmeniť meno bez súhlasu rodičov. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.02.2017)

Dobrý deň,

nakoľko nepoznám anglické právne predpisy, nedokážem Vám s určitosťou odpovedať. Avšak na Slovensku to funguje tak, že ak jeden z rodičov odmietne udeliť súhlas, môže sa druhý rodič obrátiť na súd so žiadosťou o povolenie zmeny priezviska. Súd následne skúma okolnosti a najmä to, či je v záujme dieťaťa, aby malo ešte dané priezvisko. Inak povedané skúma to, či je v záujme dieťaťa, aby malo ešte pocit určitej spolunáležitosti k danému rodičovi. Ak rodič neprejavuje skutočný záujme, potom to ponechanie starého súčasného priezviska nie je v záujme dieťaťa. Odporúčam Vám obrátiť sa na úrady v Anglicku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať, ako správne postupovať pri uznaní rozvodu vydaného súdom v UK. Je potrebné rozvod uznať na Slovensku? Manželstvo bolo uzavreté na Slovensku, obaja sme Slováci, rozviedli nás v UK. Žijeme v UK, ale na Slovensku máme trvalé bydlisko aj pasy mame slovenské. Ako správne postupovať pri zmene mena ženy späť na rodné priezvisko? Je potrebné dokumenty apostilovat, resp notarizovat? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.01.2017)

Dobrý deň. Ak máte záujem na tom, aby rozhodnutie UK malo právne účinky a bolo vykonateľné aj v SR, je potrebné podať na Krajský súd v Bratislave návrh na návrh na uznanie rozhodnutia o rozvode manželstva. K návrhu sa prikladá originál alebo overená kópia rozhodnutia o rozvode. Potvrdenie súdu UK (iného orgánu) o právoplatnosti a vykonateľnosti tohto rozhodnutia, úradne osvedčené preklady listín do slovenského jazyka, sobášny list (originál, alebo overená kópia), originál alebo overenú kópiu dokladu o štátno občianstve, listinné dôkazy, že nie je daná prekážka uznania. Bližšie k predloženým dokladom je možné pozrieť v zákone č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Súdny poplatok je 66 EUR. Aby ste nemuseli ísť na pojednávanie je potrebné uviesť, že súhlasíte s vydaním rozhodnutia aj bez nariadenia pojednávania a tiež písomné vyhlásenie oboch Vás (podpis overený), že súhlasíte s uznaním cudzieho rozhodnutia. Následne po obdržaní takéhoto rozhodnutia súdu Slovenskej republiky môžete požiadať matriku o zmenu priezviska. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Situácia okolo zmeny priezviska mojej dcéry sa zmenila. Preto si dovolím touto formou požiadať Vás o zastupovanie v tomto prípade. Zmena situácie nastala v tom, že môj bývalý manžel súhlasí nielen zo zmenou priezviska, ale aj s jej osvojením si dcéry mojím terajším manželom. Všetko to mám v spravách ktoré som mu posielala skrz zmenu priezviska, kde sa jasne vyjadril že súhlasí aj s osvojením. Keďže s takýmito vecami nemáme žiadne skúsenosti, chceme Vás požiadať o zastupovanie od samotného podania návrhu až po pozitívne rozhodnutie súdu. Verím vo Vašu skorú a kladnú odpoveď. Ďakujeme. S pozdravom.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.01.2017)

Dobrý deň, navrhujem Vám osobné stretnutie u nás v kancelárii. Na stránke www.ficek.sk máme formulár (vpravo hore), vyplňte ho a dohodneme si stretnutie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa Vám poďakovať za hodnotné informácie ktoré nám objasnili ďalší postup. Chcela by som sa, ale spýtať ako mám dokázať, aký dôkaz súdu predložiť, že s tým môj bývalý manžel nesúhlasí. Poštu si nebude preberať, a nahrávanie si telefonického hovoru by bolo dosť pochybné. Vopred Vám ďakujem, ak mi odpoviete aj na túto moju otázku. Dovolím si ešte sa spýtať, čo by stálo právne zastúpenie Vašou kanceláriou v tomto prípade? Poprosím Vás aspoň hrubý, nezáväzný odhad. Veľmi pekne Vám ďakujem za tieto odpovede a za to, že poskytujete takéto odborné služby.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.01.2017)

Dobrý deň, v prípade, že si otec maloletého dieťaťa nepreberá poštu je aj vrátená poštová zásielka dôkazom toho, že s Vami odmieta komunikovať na akúkoľvek tému týkajúcu sa maloletého, čo jednak preukazuje jeho nesúhlas a tiež nezáujem otca o dieťa (čo môže tiež pomôcť súdu pri rozhodovaní). Nahrávať ho na telefón Vám neodporúčam. V prípade osobného stretnutia s ním môžete mať so sebou svedka, ktorý by Vám prostredníctvom čestného prehlásenia dosvedčil, že ste sa s ním na túto tému snažila porozprávať, ale bezvýsledne. Pre ocenenie tejto právnej služby by sme potrebovali viac informácií od Vás. Z toho dôvodu, v prípade záujmu o naše právne služby si Vás dovoľujem požiadať o zaslanie e-mailu na adresu uvedenú na našej stránke, prípadne objednať sa na konzultáciu prostredníctvom formulárov na našej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať aký je postup, ak chcem maloletej dcére (14 r.) zmeniť priezvisko. Malá sa volá po otcovi, s ktorým som rozvedená a ktorý o ňu dlhodobo neprejavuje žiaden záujem, ani sa ju nesnaží kontaktovať. Dokonca už 7 mesiacov neplatí žiadne výživné. Ja som sa opäť vydala, a všetci sa chceme volať rovnako. Iniciatíva na túto zmenu vyšla od dcéry samotnej, keďže sa dostáva do veku, kedy takéto veci začína vnímať. Vidí, že môj nový manžel a jej nový otec sa o ňu príkladne stará, že žijeme usporiadaným rodinným životom, a tak aj ona chce patriť do rodiny aj s priezviskom. Ďakujem za každú radu ako postupovať.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.01.2017)

Dobrý deň, zmena priezviska maloletého dieťaťa je možná iba so súhlasom druhého rodiča alebo na základe rozhodnutia súdu, ktoré nahrádza súhlas druhého rodiča. Bez súhlasu druhého rodiča alebo rozhodnutia súdu nie je možné povoliť zmenu priezviska maloletého dieťaťa. Vzhľadom na to, že vo Vašom prípade nie je možné zabezpečiť súhlas otca dieťaťa so zmenou priezviska, bude potrebné podať návrh na súd za účelom nahradenia súhlasu otca so zmenou priezviska maloletého dieťaťa. Pred samotným podaním návrhu Vám však odporúčam skontaktovať sa s otcom maloletého dieťaťa a oznámiť mu zámer a zároveň ho požiadať o súhlas so zmenou priezviska (keby ho požiada osobne Vaša dcéra, možno to na neho zapôsobí a so zmenou bude súhlasiť). Tento postup pred podaním návrhu Vám odporúčam z dôvodu, že súd môže od Vás požadovať preukázať, či ste otca kontaktovali a požiadali ho o súhlas. V rámci súdneho konania budete musieť preukázať, že zmena priezviska Vašej dcéry bude v jej záujme, inak súd Vášmu návrhu nevyhovie. Argumentovať Vám odporúčam najmä tým, že maloletá začína vnímať rozdielne priezviská, sama iniciovala túto zmenu, nakoľko sa chce cítiť súčasťou rodiny, uveďte nezáujem otca o maloletú... 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobry den, chcela by som mojej 12-rocnej dcere po rozvode k priezvisku otca pripisat este jedno priezvisko, terajsie moje po novom manzelovi. Je to mozne a ako postupovat? Dakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.12.2016)

Dobrý deň,

áno je to možne, avšak v tomto prípade sa vyžaduje súhlas druhého rodiča. Ak súhlas odmietne udeliť, existuje ešte požiadať súd o udelenie povolenia na zmenu priezviska. K tejto možnosti však súdy pristupujú len výnimočne, najmä vtedy ak si druhý rodič neplní svoje povinnosti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Zaujíma ma, či je nutné zmeniť si priezvisko späť na dievčenské po anulácii manželstva katolíckou cirkvou (dodatočne po civilnom rozvode)? Civilný rozvod sa konal na konci augusta 2015, na ktorom nás súd rozviedol. Od dátumu rozvodu nemáme s ex-manželom voči sebe žiadne právne ani majetkové záväzky, nemáme ani spoločné deti. Po rozvode som sa rozhodla nevrátiť sa späť k dievčenskému priezvisku, čiže ponechala som si priezvisko ex-manžela. Aktuálne (viac ako rok po civilnom rozvode) sa ex-manžel rozhodol, že chce manželstvo anulovať z cirkevného hľadiska. V prípade, že by katolícka cirkev manželstvo anulovala, budem z nejakého dôvodu z právneho hľadiska nútená meniť si priezvisko späť na dievčenské? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.12.2016)

Dobrý deň, nie, zmena priezviska nie je nutná, môžte zostať pri svojom súčasnom priezvisku. Nikto Vás nemôže donútiť k tomu, aby ste zmenili svoje priezvisko. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu a to v tom zmysle, že som slobodná matka, moje dieťa má 13 rokov, s jeho biologickým otcom už nie sme v kontakte, javil o neho záujem, keď bol ešte malý, je zapísaný ako otec v rodnom liste a platí pravidelne výživné. Máme dosť nevhodné priezvisko, pre ktoré moje dieťa trpí a preto sa chcem spýtať, či by súd zmenil v tomto prípade priezvisko na otcove, aj bez jeho súhlasu.. Ďakujem vopred a prajem pekný deň..

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.12.2016)

Dobrý deň,

priezvisko dieťaťa je možné zmeniť podaním žiadosti na obvodnom úrade, avšak za podmienky, že žiadosť podpíšu obaja rodičia, teda obaja rodičia súhlasia so zmenou priezviska. Pokiaľ otec neudelí súhlas na zmenu priezviska, môžete požiadať súd o nahradenie tohto súhlasu a pokiaľ súd ustáli, že existujú dôvody na zmenu priezviska dieťaťa (napr. dlhodobý nezáujem o dieťa) bude jeho rozhodnutie podkladom pre obvodný úrad a priezvisko dieťaťa zmení. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobry den k tematike by som sa chcela opytat, ze ci je po tom ako sud rozhodne o zmene mena maloleteho dietata potrebne opatovne podavat navrh aj ohladom zverenia dietata do vychovy a urceni vyzivneho z dovodu ze v tomto rozhodnuti je uvedene meno dietata to povodne, ktore bolo nasledne zmenene resp.poziadat sud o opravu mena, aby meno v rozhodnuti o zvereni dietata do vychovy a urceni vyzivneho korespondovalo s menom v novom rodnom liste

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.11.2016)

Dobrý deň,

zmena mena, nemá vplyv na rozhodnutie o zverení do výchovy, resp. rozhodnutie o výživnom. Ide stále o ten istý subjekt práv. Pokiaľ by nastal nejaký problém, napr. by bolo potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie, stále je možné k návrhu pripojiť rozhodnutie, ktorým súd zaviazal rodiča platiť výživné spolu s rozhodnutím o zmene mena/ priezviska, kde bude jasne preukázané, že ide o tú istú osobu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

A ma zmena mena vplyv na povinnost otca platit vyzivne, resp. moze mu tato povinnost zaniknut?

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.11.2016)

Dobrý deň,

povinnosť platiť výživné zaniká nadobudnutím schopnosti dieťaťa samo sa živiť- § 62 ods. 1 ZR Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.  Ak bolo výživné určené súdom, tak vyživovacia povinnosť zanikne rozhodnutím súdu. Zmena mena alebo priezviska teda nemá vplyv na túto povinnosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobry den. S mojou ex partnerkou uz nezijem. Moje dve deti ostali pri nej a maju moje priezvisko. O deti sa staram, udrzujem vztahy, prispievam. V tomto case sa vydala a ma priezvisko po manzelovi. Mozu zmenit priezvisko mojich deti bez mojho suhlasu? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.11.2016)

Dobrý deň. Vychádzajúc z ustanovenia § 11 ods. 3 zákona o mene a priezvisku zastávam názor, že zmeniť priezvisko maloletých detí nie je možné bez súhlasu druhého rodiča.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobry deň´, chcela by som sa opýtať žijem v Rakúsku mam ročného syna, ktorý sa narodil v Rakúsku s partnerom sme sa rozišli, ale maly ma jeho priezvisko. Partner je z Čiech a nesúhlasí so zmenou mena, ako možem ďalej postupovať?

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.10.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ otec odmieta dať súhlas, môžete sa obrátiť na súd s návrhom na povolenie zmeny priezviska. V zmysle slovenského práva a judikatúry, súdy zmenu priezviska povolia výnimočne, najmä v prípadoch ak si rodič neplní svoje rodičovské povinnosti, neprejavuje o dieťa skutočný záujem, a preto už ani nie je v záujme dieťaťa, aby malo pocit spolunáležitosti s týmto rodičom. Takto to platí v SR. Záleží na tom, v ktorom štáte budete podávať návrh.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň , chcem sa opýtať, či môžem zmeniť priezvisko môjho synčeka, ktorý má 1 rok a 3 mesiace. Mali sme súd ohľadom výživného, nakoľko spolu nebývame a malý je somnou, dáva náň peniaze, ale nezaujíma sa o neho lebo nemá čas. Tak či mu to môžem zmeniť aj bez jeho súhlasu. Ďakujem krásne, pekný zvyšok dňa prajem. . .

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.10.2016)

Dobrý deň,

súčasná právna úprava týkajúca sa zmeny priezviska, obsiahnutá v zákone č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v účinnom znení nepovoľuje jednostrannú zmenu priezviska dieťaťa z Vami popísaného dôvodu - z dôvodu, že otec dieťaťa sa oň nezaujíma a nemá na dieťa čas.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobry den, dieta ma 9 rokov. S otcom sme neboli zosobaseni, dieta ma priezvisko po otcovi. Dva roky nezijeme v spolocnej domacnosti, otec sa ozenil a jeho nova manzelka ma priezvisko ako nasa dcera. Aku sancu mam na zmenu priezviska, ak by som ziadala, aby dieta malo priezvisko matky aj otca (prida sa moje priezvisko). Aj o takuto zmenu musim ziadat sudnou cestou? Velmi pekne dakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2016)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné uviesť, že pri maloletom dieťati majú žiadosť o zmenu priezviska podať obaja rodičia spoločne. Žiadosť o zmenu priezviska sa predkladá miestnemu okresnému úradu, ktorý rozhodne o povolení alebo nepovolení zmeny priezviska (následne zmenu zapíše matričný úrad). Ak by ste chceli žiadosť o zmenu priezviska predložiť sama, prílohu tejto žiadosti musí tvoriť písomný súhlas druhého rodiča. V prípade, že so zmenou priezviska otec dieťaťa nesúhlasil, museli by ste podať návrh na súd nahradenie súhlasu druhého rodiča (ak súhlas nedá alebo sa nedá získať). Z toho dôvodu nie je možné vopred uviesť akým spôsobom postupovať a či bude povolená zmena priezviska. Presný postup vo Vašom prípade totiž závisí na tom, či otec bude súhlasiť so zmenou (resp. doplnením) priezviska maloletého dieťaťa alebo nie.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobry den, s neoficialny partnerom mame dieta, ktore dovrsi za par dni 2 roky ale pri narodeni este v tom case som dala dietatu priezvisko otca ale zial uz spolu rok nezijeme v spolocnej domacnosti. Mali sme aj sud kde rozhodol maloleteho syna zveruje do osobnej starostlivosti matky, kde ho budem zastupovat a spravovat jeho majetok. Otec je povinny prispievat na vyzivu maloleteho - co aj plati. Otec s dietatom sa stretava kazdy druhy vikend. Otec dietat mi nechce podpisat zmenu priezviska dietata na matrike. Viete mi touto cestou poradit ako mam vypisat ziadost na sud o zmenu priezviska dietata? Dakujem 

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.09.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ otec so zmenou priezviska dieťaťa nesúhlasí, môžete sa obrátiť na súd a požiadať o povolenie zmeny priezviska. Dovoľujem si Vás však upozorniť, že súd povolí zmenu priezviska dieťaťa bez súhlasu druhého rodiča len veľmi výnimočne, a to najmä vtedy, ak nie je v záujme dieťaťa mať akýsi pocit spolunáležitosti s týmto rodičom. Inak povedané, súd zmenu povolí najmä ak si rodič neplní svoje rodičovské povinnosti, nezaujíma sa o dieťa a pod.. Ak si otec svoje povinnosti plní, s najväčšou pravdepodobnosť súd Váš návrh zamietne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Chcem sa opytat, priatel sa pred rokom a pol rozviedol, pol roka nechcela jeho byvala priatelka peniaze, po pol roku sa dohodli, ze bude platit po 30e na dve mal deti. Jej dalsi muz im chce dat svoje priezvisko bez osvojenia a priatel s tym nesuhlasi. Ma zaujem o deti, ale kedze maju v rozsudku napisane po dohode s matkou, tak ich nevidava, deti rozpravaju novemu manzelovi oco, chcem sa opytat ci moze sud rozhodnut a zmenit im priezviska a aku ma sancu ze nie? Dakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.08.2016)

Dobrý deň,

prípady, v ktorých je možné zmeniť priezvisko ako aj podmienky vykonania takejto zmeny sú upravené primárne v ustanovení § 6 zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku.

V prvom rade je potrebné konštatovať, že súčasná právna úprava neumožňuje zmenu priezviska dieťaťa (ktorého priezviskom je priezvisko jeho otca zapísaného v rodnom liste, ktorý bol ako otec určený na tom základe, že bol v čase narodenia maloletého manželom matky dieťaťa) bez toho, aby bolo dieťa osvojené novým manželom matky maloletého.

Keďže súčasná právna úprava zmenu priezviska z vyššie uvedeného dôvodu neumožňuje, príslušný správny orgán ani súd nemôže výlučne z uvedeného dôvodu zmeniť priezvisko. Zmeniť priezvisko na základe Vami popísaných skutočností by nemohol ani keby otec maloletých detí s tým súhlasil.

Vo vzťahu k tej časti Vami popísaného skutkového stavu, v ktorom uvádzate, že otec dieťaťa má o deti záujem, ale matka detí mu bráni v styku s maloletými, možno otcovi detí podať návrh na zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností tak, aby bol pevne určený čas styku otca s maloletými deťmi. Takéto rozhodnutie by bolo v prípade jeho nedobrovoľného plnenia zo strany matky súdne vynútiteľné a poskytovalo by v prípade jeho nerešpektovania matkou otcovi dieťaťa viac právnych nástrojov, prostredníctvom ktorých by sa mohol domôcť výkonu svojich rodičovských práv.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobry den.Momentalne zijem v UK ale chystam sa na trvalo na SK.S priatelom (je cudzinec)mam 8 mesacneho syna s ktorym uz nie sme spolu,neviem kde sa nachadza.Syn ma jeho priezvisko.Chcela by som mu zmenit meno a priezvisko.Ak pojdem na SK ako mam postupovat?dakujem

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.08.2016)

Dobrý deň,

podľa platnej slovenskej právnej úpravy sa postupuje tak, že musíte navštíviť matričný úrad, pričom podáte žiadosť o zmenu priezviska dieťaťa. Nakoľko sa jedná o dieťa, matrika vyžaduje aj súhlas druhého rodiča, ak ten súhlas odmietne udeliť, potom existuje možnosť podať na súd návrh na povolenie zmeny priezviska. Súdu však budete musieť preukázať, že otec si neplní riadne svoje rodičovské povinnosti, nemá záujem o dieťa a pod. Podľa judikatúry totiž ak si rodič riadne neplní svoje rodičovské povinnosti, súdy vychádzajú z toho, že dieťa nemá objektívne záujem na tom, aby malo nejaký pocit spolunáležitosti s týmto rodičom. Každé konanie orgánov, či rodičov musí byť v najlepšom záujme dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, poprosím Vás o informáciu, ako je to so zmenou priezviska dieťaťa po rozvode. Bývalá manželka si ide po niekoľkých rokoch od rozvodu meniť priezvisko (zatiaľ neviem, či sa ide vydávať alebo chce zmenu na priezvisko za slobodna). Požiadala dcéru, ktorá nedávno dovŕšila 15 rokov, aby mi dala podpísať súhlas s touto zmenou. Je možné, že ak nebudem súhlasiť so zmenou jej priezviska donútia ma k tomu rozhodnutím súdu? Aký to bude mať vplyv na moje práva a povinnosti otca? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2016)

Dobrý deň, podľa § 41 ods. 3 zákona o rodine, na zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého dieťaťa staršieho ako 15 rokov sa vyžaduje jeho súhlas. Odrazom tejto úpravy je aj ustanovenie § 7 ods. 4 zákona o mene a priezvisku, podľa ktorého, na zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.  V zmysle § 11 ods. 3 citovaného zákona, žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ súhlas so zmenou priezviska neudelíte, Vaša bývalá manželka môže iniciovať súdne konanie o nahradenie Vášho súhlasu so zmenou priezviska. Súd tak rozhodnutím môže nahradiť Váš súhlas v prípade, ak to bude v záujme Vašej dcéry, pričom pri posudzovaní tejto otázky bude prihliadať na mnohé okolnosti týkajúce sa predovšetkým výkonu rodičovských práva a povinností z Vašej strany. Prípadné povolenie zmeny priezviska nebude mať dosah na vaše ostatné rodičovské práva a povinnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobry den, prosim Vas, mam sancu uspiet so zmenou priezviska, ak otec dostal povolenie od sudu stretavat sa so synom za mojej pritomnosti, ale navstev sa vzdal. Vyzivne plati prevazne na 90 % jeho matka (vzdy do spravy napise svoje meno) a maleho nekontaktoval uz pomaly tri roky. Ani neviem, kde momentalne zije. Dakujem

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2016)

Dobrý deň,

určiť meno a priezvisko dieťaťu, je jedným zo základných rodičovských práv. Zmeniť meno, či priezvisko je možné na základe zákona o mene a priezvisku, avšak keďže ide o podstatnú záležitosť, týkajúcu sa dieťaťa, musia sa na tom rodičia dohodnúť. Pri žiadosti budete potrebovať súhlas otca dieťaťa. Ak ten odmietne súhlas udeliť, existuje možnosť podať na súd návrh na povolenie zmeny priezviska. V zmysle judikatúry súdov, nie je na vydanie povolenia právny nárok. Súdy starostlivo posudzujú, či je v to v najlepšom záujme dieťaťa. Súd zmenu povolí najmä ak si rodič neplní svoje rodičovské povinnosti, nejaví o dieťa záujem a nie je v záujme dieťaťa prehlbovať s týmto rodičom pocit spolupatričnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem. Prosím o radu. Mám 4- ročnú vnučku. Dcéra si našla priateľa, nezosobášili sa., ale majú spolu dcérku.Mesiac po jej narodení, jej otec, ktorý je zapísaný v rodnom liste a vnučka má jeho priezvisko moju dcéru opustil. Po čase, kým sme nabrali silu a odvahu požiadať o výživné, bolo sto sprevádzané súdnymi pojednavaniami, bolo dcére priznané výživné, ktoré platí nepravidelne, potom pošle za určité mesiace naraz. Ešte pred týmito pojednávaniami, požiadala dcéra o zverenie svojej dcéry do jej starostlivosti. To má. Otec dieťaťa už 4 roky - bude to 17.7.2016 svoju dcéru nevidel, ani sa nekontaktuje. So všetkým pomáhame starí rodičia. Od 1.9.2016 nastúpi moja vnučka do predškolského zariadenia. Už v tejto chvíli mám veľké obavy a až teraz začnú problémy. Keďže otec dieťaťa mi narušil veľmi zdravie, narušili sa rodinné vzťahy, ja ani ináč ako, že sa volá po mamke iné priezvisko ju ani neučím. Prosím, pomôžte, aby sme tento problém mohli vyriešiť čo narýchlešie a s úspešným koncom. Za Vašu ochotu Vám vopred ďakujem, ostávam s pozdravom a prianím príjemného zvyšku dňa. Mária

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2016)

Dobrý deň,

určiť priezvisko dieťaťu je právom rodičov a zároveň podstatnou záležitosťou týkajúcou sa dieťaťa. Z toho dôvodu sa musia na zmene priezviska dohodnúť. Ak sa rodičia nedohodnú, môže podať Vaša dcéra na súd návrh na povolenie zmeny priezviska. Podľa ustálenej judikatúry súdov musí byť zmena priezviska dieťaťa v jeho najlepšom záujme a na udelenie povolenia nie je právny nárok. Súdy však zmenu povolia napr. ak rodič dlhodobo nejaví o dieťa záujem, neplní si svoje rodičovské povinnosti, a preto nie je v záujme dieťaťa vytvárať a udržovať akýsi pocit spolunáležitosti k tomuto rodičovi. Až keď bude dcéra disponovať právoplatným rozhodnutím súdu o povolení zmeny priezviska, môže na matrike podať, ako zákonný zástupca, návrh na zmenu priezviska dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobry den, chcela by som sa informovat ci je potrebny suhlas biologickeho otca na zmenu priezviska ked ma dcera moje priezvisko. Biologicky otec je na rodnom liste, nezijeme spolu a o dceru nejavi zaujem a ani financne neprispieva. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2016)

Dobrý deň,

podľa zákona o mene a priezvisku je možné zmeniť priezvisko dieťaťu len so súhlasom druhého rodiča. Ak ten nesúhlasí, potom je možnosť obrátiť sa na súd a požiadať o udelenie súhlasu na zmenu priezviska dieťaťa.

Slovenská judikatúra zastáva názor, že povoliť zmenu priezviska dieťaťa a nahradiť tým súhlas druhého rodiča možno len v prípadoch ak rodič nejaví o dieťa záujem, neplní si riadne svoje rodičovské práva a povinnosti, a preto nie je v záujme dieťaťa, aby malo pocit spolunáležitosti s týmto rodičom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, s bývalou partnerkou máme maloletú dcéru, ktorá má moje priezvisko. Bývalá partnerka chce, aby mala maloletá dcéra jej priezvisko, nakoľko sa s dcérou ani nestretávam ani ju nevidím, lebo bývalá partnerka mi to neumožňuje. Aj keď súd rozhodol inak, tak bohužiaľ je to tak, že sa s ňou nestretávam. Tak ma zaujíma, že keď dám súhlas na zmenu priezviska a malú nebudem nikdy vidieť musím platiť výživné? Výšku výživného mi neurčil súd, ale sme sa dohodli, no ale s odstupom určitej doby sa nevieme dohodnúť na ničom. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.04.2016)

Dobrý deň, v prvom rade, ak ste sa dohodli na určitej výške výživného v súdom schválenej dohode, toto výživné budete musieť platiť aj po zmene priezviska maloletého dieťaťa. Zmena priezviska túto Vašu povinnosť neovplyvňuje. Po druhé, ak súd rozhodol o určitom spôsobe realizácie styku s maloletým dieťaťom, musí matka dieťaťa toto súdne rozhodnutie akceptovať a dodržiavať. V prípade, že Vám neumožňuje styk s maloletým dieťaťom, môžete podať návrh na výkon súdneho rozhodnutia. K zmene priezviska maloletého dieťaťa je potrebný súhlas oboch rodičov, nakoľko ide o podstatnú vec týkajúcu sa maloletého dieťaťa. Ak sa rodičia nedokážu na tejto podstatnej veci dohodnúť, môže jeden z nich podať na súd návrh na rozhodovanie pri nezhode rodičov podľa ustanovenia § 35 zákona o rodine. V prípade, ak sa rodičia dieťaťa, ktorí spolu nežijú nevedia dohodnúť na výkone rodičovských práv a povinností, môže jeden z nich podať na súd návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, som slobodná a mám 7 ročnú dcérku a chystáme sa vydávať za iného partnera nie za otca svojej dcéry, chcem sa opýtať, ako je možné a či je možné zmeniť priezvisko mojej dcére po svadbe ak má doterajšie priezvisko po matke, ktorá s jej biologickým otcom sme neboli nikdy manželia akurát je zapísaný v rodnom liste.. Je na to potrebný nejaký súhlas alebo povolenie?

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.01.2016)

Dobrý deň, máte dve možnosti, prvá je požiadať otca dieťaťa o súhlas so zmenou priezviska. Ak by súhlasil, prehlásite to na matrike. Ak by nesúhlasil, musíte podať návrh na súd. 

Druhá možnosť je osvojenie dieťaťa Vašim manželom. Pri osvojení sa zároveň určuje priezvisko. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý den. Moja ex priatelka pred mesiacom rozhodla sa vrátit domov do Madarska.. Žila somnou skoro 5 rokov tu na Slovensku. Máme 2 ročného syna, ktory sa narodil tu na SR. Kedže som nesúhlasil prideleniu Madarského občianstva, ona vybavila bezomna tak, že do tlačivá uviedla otca neznámeho. Dostal som informácie, že syn už aj dostal občianstvo Madarskej Republiky, a stratil moje priezvisko. Prosím pomóžte mi, že kam sa mám obrátit. Dakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.11.2015)

Dobrý deň, ak ste žili s dieťaťom v SR, potom je bydliskom dieťaťa SR. Máte právo žiadať, aby sa dieťa vrátilo späť na územie SR. 

Najskôr však musíte požiadať o to, aby ste boli určený ako otec do rodného listu a to návrhom na súd na určenie otcovstva. Súd určí otcovstvo a zároveň určí aj práva a povinnosti k dieťaťu. Syn bez Vášho súhlasu nemohol "stratiť" Vaše priezvisko. Matka to mohla riešiť iba cez súd a ak mal Vaše priezvisko je tiež vysokopravdepodobné, že ste boli uvedený aj v rodnom liste dieťaťa.

Skúste si vyžiadať rodný list na matrike, kde sa dieťa narodilo. Vám ako otcovi ho musia vydať. Ak tam budete uvedený, potom stačí len požiadať, aby sa dieťa vrátilo späť na územie SR - ak Vám na dieťati záleží.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobry den, som matkou 11 mesacnej dcery, ktora ma priezvisko po otcovi. S partnerom nie sme zosobaseni a momentalne sa pripravujem na odchod zo spolocnej domacnosti. Je mozne aby som dietatu do 1 roka zmenila priezvisko bez jeho suhlasu?

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.11.2015)

Dobrý deň, bez jeho súhlasu na matrike meno dieťaťa nezmeníte. Môžete to riešiť ale súdom, musíte však uviesť dostatočné dôvody na to, aby súd priezvisko zmenil. Súd zmení priezivsko, ak sa otec o dieťa nezaujíma, neplatí výživné atď...


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Môj priateľ má ročnú dcéru s bývalou priateľkou. Nakoľko ho matka maloletej neuviedla do rodného listu ako otca, tak v marci 2015 podal na súd o otcovstvo a striedavú starostlivosť. Ako otca ho súd uznal, ale striedavú starostlivosť mu zamietol. S malou sa smie stretávať každú párnu sobotu na 2 hodiny v prítomnosti matky. Súd nariadil zapísať otca do rodného listu. Chcela by som vedieť, či má právo žiadať aby sa malá volala po otcovi a nie po matke. A tiež to, kedy môže znovu požiadať o striedavú starostlivosť alebo stretávanie sa s malou na celý víkend. Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.07.2015)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o Vašu otázku ohľadom zmeny priezviska, zákon o rodine ani zákon o mene a priezvisku takúto situáciu výslovne nerieši. V zásade platí, že o bežných veciach ohľadom mal. dieťaťa rozhoduje ten z rodičov, ktorému je zverené do osobnej starostlivosti (v tomto prípade jeho matka). Na druhej strane, ak dôjde k nezhode rodičov ohľadom podstatných vecí, v zmysle ustanovenia § 35 zákona o rodine o tom rozhoduje súd (na návrh niektorého z rodičov). V tomto ustanovení sú uvedené iba príklady toho, čo sa považuje za podstatnú vec, a preto možno tento výpočet rozšíriť. Mám za to, že zmena priezviska je podstatnou vecou týkajúcou sa mal. dieťaťa, a preto v prípade nezhody môže jeden z rodičov podať návrh na súd. Pokiaľ ide o druhú časť Vašej otázky, tak zmena rozhodnutia, ktorým sa upravili rodičovské práva a povinnosti je možná vždy, keď dôjde k podstatnej zmene pomerov. Zákon ani v tomto prípade výslovne neustanovuje, čo sa podstatnou zmenou rozumie (môže to byť napr. vek dieťaťa, ale aj zmena pomerov na stane niektorého z rodičov a iné).

Je však dôležité, aby šlo o podstatnú zmenu pomerov (nie bežná). To, keď budie dieťa už staršie môže byť podstatnou zmenou pomerov, otec však musí mať vytvorený s dieťaťom vzťah. Znalecké posudky ohľadom striedavej starostlivoti sa robia od okolo 5 roku veku dieťaťa. To by bol čas, kedy by mohol podať otec návrh na zmenu súdneho rozhodnutia ohľadom striedavej starostlivosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som dostala odpoveď na jednu z mojich otázok, na internete som sa totiž nedočítala odpovede. Súd nás s manželom rozviedol 4.10.2014. Nosím manželove priezvisko no 3 mesačná doba už uplynula od právoplatnosti. Teraz by som si však chcela vziať svoje meno za mlada. Potrebujem na to aj jeho povolenie? Alebo stačí ak požiadam na matrike sama bez jeho súhlasu? viem, že je to spoplatnené 100 eur, ale nikde som sa nedočítala, či on má v tomto návrhu vytknúť. ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2015)

Dobrý deň, súhlas manžela na zmenu priezviska po rozvode (Vášho priezviska) nepotrebujete. Môžete požiadať o túto zmenu bez toho, aby manžel do toho akýmkoľvek spôsobom zasahoval.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. S manželkou si chceme adoptovať dieťa. Môžeme mu potom určiť aj meno (teda nie priezvisko)?

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.12.2013)

Dobrý deň. Pri adopcii - osvojení nie je možné určiť meno osvojovaného (adoptovaného) dieťaťa. Netýka sa to priezviska. K takémuto záveru sa prikláňa aj judikatúra, napr. rozsudok NS SSR sp. zn. 1 Cz 19/75:

 

V rozsudku, ktorým sa vyslovuje osvojenie, nemožno určovať meno osvojeného.

 

Meno môžete zmeniť po osvojení.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku