Máte
otázku?

Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Dobrý deň, rada by som sa spýtala na možnosť zmeny priezviska dieťaťa bez súhlasu otca. Mám päťročného syna, ktorému sme po dohode s otcom dali jeho priezvisko pri narodení. Bohužiaľ, otec odišiel od nás po roku a už sa viac neozval (nebýva s nami už štyri roky). Neprejavuje žiadny záujem o syna, neprispieva na jeho výživu a nesnaží sa o kontakt s maloletým dieťaťom. Domnievam sa, že k synovi neprechováva žiadne city. Preto by som chcela zmeniť synove priezvisko. Vydala som sa a s manželom máme spoločnú dcéru. Chcela by som, aby sme sa všetci volali rovnako. Je možné, aby súd vyhovel takému žiadosti o zmene priezviska? Teda, je možná zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca?

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Dobrý deň,

pokiaľ ide o zmenu priezviska dieťaťa bez súhlasu otca je to možné, avšak nie je to však možné v každom prípade. Podľa toho, čo ste napísali by som usudzoval, že máte veľkú šancu na úspech (ak by biologický otec so zmenou priezviska dieťaťa nesúhlasil). So svojim nárokom sa teda musíte obrátiť na súd.
Pripájam rozhodnutie v obdobnom prípade: 

 

Rozsudok KS v Žiline sp. zn. 9CoP/23/2008

 

Určiť meno a priezvisko dieťaťa patrí k právam a povinnostiam rodičov, pričom pri určení priezviska dieťaťa treba zachovať zásady, podľa ktorých určiť priezvisko dieťaťa je právom obidvoch rodičov. Maloleté dieťaťa musí mať priezvisko svojho rodiča a k zmene priezviska maloletého môže dôjsť len zákonom predpísaným spôsobom. Na povolenie zmeny priezviska nie je právny nárok a podľa dlhodobej judikatúry súdov súd dá súhlas na podanie žiadosti jedným z rodičov (proti vôli druhého rodiča) len vtedy, ak sú na to závažné dôvody, ak si rodiť, ktorého priezvisko dieťa má, neplní povinnosti voči dieťaťu, neprejavuje oň záujem a zrejme stratil k nemu citový vzťah alebo z iného vážneho dôvodu nie je v záujme ďalšej výchovy dieťaťa, aby sa u neho udržiaval a prehlboval pocit spolunáležitosti s týmto rodičom.

Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn zomrel a zanechal dvoch synov. Ich matka, moja nevesta, sa znova vydala a zmenila svoje aj ich priezvisko. Chcela by som, aby moji vnuci niesli otcovo priezvisko. Som ich stará mama; mám právo zasahovať do tejto situácie? Po svadbe mojej nevesty moji vnuci používajú priezvisko jej nového manžela. Napriek tomu v rodnom liste sú zaznamenaní pod priezviskom svojho zosnulého otca, ale v bežnom živote sú známi pod iným menom. Ak by som zomrela, vnuci by mali právo dediť po svojom otcovi, hoci nenosia jeho meno. Ako dospelí majú možnosť si priezvisko zmeniť, ale nemusia to urobiť. Zdá sa mi to nespravodlivé, že dostávajú sirotský dôchodok po synovi, ale nenosia jeho priezvisko. Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

(odpoveď odoslaná: 15.05.2024)

Dobrý deň,
chápame Vašu situáciu a aj rozpoloženie.

Uvádzame, že matka maloletých detí po dohode s jej manželom a za splnenia zákonných náležitostí je oprávnená zmeniť priezvisko maloletých. Ak aj Vaši vnuci majú priezviska manžela Vašej bývalej nevesty, neznamená to, že on je ich otec a preto je v rodnom liste uvedený biologický otec. Vy do zmeny priezviska zasiahnúť nemôžete. Záverom uvádzame, že skutočnosť, že vnuci majú iné priezvisko a nie priezvisko svojho biologického otca, to ešte neznamená, že v príapde Vášho úmrtia nebudú zákonnými dedičmi po svojom otcovi v rozsahu jeho podielu.

Pokiaľ ide o sirotský dôchodok, nárok na sirotský dôchodok by zanikol ak by si vnukov osvojil manžel vašej nevesty. Nárok na sir. dôchodok zaniká vdy dosiahnutím 26 rokov veku.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o možnostiach doplnenia priezviska môjho maloletého syna. Syn, ktorý má 8 rokov, nesie priezvisko po svojom otcovi. Po narodení sme plánovali uzavrieť manželstvo, avšak otec dieťaťa uprednostnil slobodný život a ja som ostala syna vychovávať sama. Chcela by som do synovho priezviska pridať aj svoje, takže by následne mal dve priezviská. Je toto možné? Bola by som Vám vďačná za informácie. Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

(odpoveď odoslaná: 22.04.2024)

Dobrý deň, právne nie je možné, aby váš syn mal  dve priezviská a to z jednduchého dôvodu, že maloletý môže mať priezvisko len také, aké ma jeho rodič /matka, otec/, čo vyplýva  ust. § 4 ods. 2 zákona o rodine :

"Štátny občan Slovenskej republiky po narodení nadobúda spoločné priezvisko rodičov, alebo, ak majú priezviská rôzne, nadobúda priezvisko jedného z nich určené dohodou pri uzavretí manželstva,2) prípadne, ak rodičia nie sú spolu zosobášení a majú rôzne priezviská, nadobúda priezvisko podľa dohody rodičov. Dohodou možno určiť iba priezvisko, ktoré v čase, keď k dohode došlo, má jeden z rodičov."

Riešením vo vašom prípade je dohodnúť sa s otcom dieťaťa, aby maloletý mal vaše priezvisko. Ak by k dohode nedošlo, potom by ste museli podať návrh na súd o udelelnie súhlasu na podanie žiadosti o zmenu priezviska maloletého.


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Som rok po rozvode a rada by som deťom zmenila priezvisko na moje priezvisko pred svadbou. Otec sa o deti nezaujíma, ani neplatí výživné, avšak nesúhlasí so zmenou priezviska. Je možné zmeniť priezvisko detí aj bez jeho súhlasu? Ďakujem a prajem pekný večer.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

(odpoveď odoslaná: 05.04.2024)

Dobrý deň,

v zmysle § 11 ods. 3 zákona o mene a priezvisku platí, že v prípade zmeny mena alebo priezviska maloletého podávajú túto žiadosť jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať. Ak otec nesúhlasí so zmenou priezviska tak bez jeho súhlasu to nepôjde, jedine ak by ste podali na súd návrh na udelenie súhlasu so zmenou priezviska maloletého dieťaťa/detí. V návrhu je potrebné opísať, že otec dlhodobo nemá záujem stretávať sa s deťmi a zanedbáva svoju vyživovaciu povinnosť. Otec sa bude samozrejme môcť k tomu návrhu vyjadriť, avšak aj keď nebude súhlasiť, môže súd nahradiť jeho súhlas. A následne by ste právoplatné rozhodnutie predložili spolu so žiadosťou na matrike. 


Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 7-ročnú dcéru, ktorá má priezvisko po mojom bývalom priateľovi. Pri jej narodení ex-priateľ trval na tom, aby dcéra nemala v priezvisku koncovku -ová. Ja, slepá láskou, som súhlasila. Pred dvoma rokmi sme od neho odišli. Súd mi určil výhradnú starostlivosť a otec platí výživné pravidelne a načas, no stratil o ňu záujem – naposledy ju videl pred rokom. Nikam s ňou nechodí, nestretáva sa s ňou a nezaujíma sa o ňu. Naša dcéra má okrem toho neobvyklé krstné meno, plus priezvisko bez -ová – často sa nám stáva aj v škole, že ju mylia s chlapcom. Dcéra je z toho nešťastná. Je to dostačujúci dôvod na to, aby som mohla podať návrh na zmenu priezviska bez súhlasu otca, ktorý ju rok nevidel, ale výživné platí? Ďakujem pekne za odpoveď. Nech sa darí. S úctou, Jana

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

(odpoveď odoslaná: 22.02.2024)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že chcete, aby dcéra mala vaše priezvisko, keďže ona má prizvisko po svojom otcovi. Ak je to tak, potom zmeniť priezvisko možno na základe súhlasu otca dieťaťa, ktoré vyjadrí v písomnje forme pred zamestnancom matriky, prípdne písomnou formou zaslanou matrike s jeho úradne overeným podpisom. Z otázky predpokladáme, že otec dieťaťa s týmot súhlasiť nebude. Potom riešením je len podani návrhu na súd o udelenie súhlasu na podanie žiadosti o zmenupriezviska maloletej. Práve vami uvedené dôvody /myslia si, že je chlapec podľa priezviska/ sú dôvodom na to, aby súd váš návrh schválil/.

 


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 27 rokov a v rodnom liste sú uvedení obaja moji rodičia, no nemajú rovnaké priezviská. Avšak, chcela by som používať priezvisko môjho zosnulého otca. Rada by som vedela, či je to možné a aký je správny postup pre takúto zmenu. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

(odpoveď odoslaná: 20.09.2023)

Dobrý deň, riešenie vami uvedeného problému je jednoduché : Je potrebné podať písomnú žiadosť na okresný úrad podľa miesta trvalého pobytu o zmenu priezviska a túto zdôvodniť. Vami uvedené dôvody sú zrejme vysoko osobné  /citová väzba a pod./ a preto ich ožno v zmysle ust. § 6 zákona o mene a priezvisku považovať za dôvody hodné osobitného zreteľa a preto predpokladáme, že s vyhovením vašej žiadosti by nemal byť žiadny problém.

Vzhľadom na okolnosť, že ste dosiahli plnoletosť súhlas vašich rodičov na zmenu pruiezviska nepotrebujete.

Správny poplatok je v tomto prípade 100 €.

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa priezviska. Je to moje dieťa a chcem sa oňho riadne starať, avšak moja priateľka chce, aby malo jej priezvisko. Môžem s tým nesúhlasiť?

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

(odpoveď odoslaná: 09.09.2023)

Dobrý deň, rozumiem Vašim otázkam a obavám a rád Vám na ne odpoviem. Pri určovaní priezviska dieťaťa majú rodičia voľbu vybrať si priezvisko dieťaťa buď po otcovi alebo po matke. Toto však musia urobiť spoločne a musia sa na tom dohodnúť. Ak sa rodičia nedokážu dohodnúť, rozhodne súd. Ak ste sa s matkou nedokázali dohodnúť na priezvisku, môžete požiadať súd, aby o tejto záležitosti rozhodol. Súd potom zváži argumenty oboch strán a rozhodne v najlepšom záujme dieťaťa. Chápem, že túžite po tom, aby vaše dieťa nieslo vaše priezvisko a že ste rozhodnutý starať sa o neho. Táto ochota významne prispieva k záujmu dieťaťa. V každom prípade, je dobré, aby ste sa na celú situáciu pozreli z rôznych uhlov pohľadu a zvážili, čo je v najlepšom záujme dieťaťa. Ak je dieťa už narodené a pýtate sa na zmenu existujúceho priezviska, tak na to, aby matka mohla zmeniť priezvisko potrebuje Váš súhlas. 


Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či je možné a akým spôsobom zmeniť priezvisko mojej dcérky, ktorá bude mať 3 roky. Aktuálne má moje priezvisko, teda priezvisko matky, a keďže sa chystám vydávať (nie za otca uvedeného v rodnom liste, s ktorým nežijeme), chcela by som, aby sme sa volali rovnako. Je možné to vybaviť aj mimosúdne, konkrétne žiadosťou na matrike v rámci prípravy sobáša? Ďakujem krásne za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

(odpoveď odoslaná: 06.06.2023)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že priezvisko máte ešte pôvodné, zatiaľ ste sa nevydali, nie je možné zmenu priezviska na budúce priezvisko. Rovnako to nie je možné pri riešení uzatvorenia manželstva s budúcim manželom.

Na zmenu priezviska maloletej budete potrebovať písomný súhlas otca dieťaťa. Ak súhlas na  zmenu priezviska na priezvisko po uzatvorení manželstva nedá, potom riešením je len podanie návrhu na súd o udelenie súhlasu na podanie žiadosti  zmenu priezviska maloletej.


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či by bolo možné zmeniť priezvisko môjho sedemmesačného syna. Momentálne má syn po otcovi, s ktorým sme spolu neboli ani zosobášení. Pred časom sa otec od nás odsťahoval a ja by som chcela, aby syn mal rovnaké priezvisko ako ja.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

(odpoveď odoslaná: 09.01.2023)

Dobrý deň, na zmenu priezviska maloletého budete potrebovať písomný súhlas otca dieťaťa s jeho úradne overeným podpisom, prípadne zmenu priezviska vybavíte osobne na matrike za prítomnosti otca dieťaťa, kde písomne udelí súhlas na zmenu priezviska.

Ak by toto nebolo možné, resp. otec dieťaťa by so zmenou priezviska nesúhlasil, potom musíte podať návrh na súd o udelenie súhlasu n podanie žiadosti o zmenu priezviska maloletého.


Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, môžeme zmeniť dieťaťu priezvisko, aby nezdedilo sirotské od otca?

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

(odpoveď odoslaná: 25.11.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že otec, ktorý je aj zapísaný v rodnom liste maloletého, zomrel.
Ak chcete maloletému zmeniť priezvisko, právne je to možné. Zmena priezviska maloletého nemá vplyv na sirotský dôchodok, teda že by naň nemal nárok len z dôvodu zmeny priezviska.

Podmienky nároku na sirotský dôchodok nájdete na stránke Sociálnej poisťovne Ústredie.

 


Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, Chcem sa opýtať. Mám dve deti. Jedno je z prvého manželstva a má 12 rokov. Volá sa M. je jej otec a pravidelne sa s ním stretáva každý víkend. Z druhého vzťahu mám dieťa, ktoré má 4 roky a volá sa M. Ten chlap je jej otec, ale nepodniká. Bojím sa ho dať jej, pretože sa zaoberá drogami. Po rozvode som tiež mala meno M. a vydala som sa dvakrát. Teraz sa volám V. a chcela by som zmeniť moje meno na V. Mohli by ste mi povedať, ako mám postupovať? Veľmi pekne vám ďakujem za radu.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

(odpoveď odoslaná: 31.10.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že v prípade obidvoch dedí budete potrebovať písomný súhlas otca detí na zmenu priezviska detí na Vaše terajšie priezvisko. Vec je možné vybaviť osobne na príslušnej matrike za osobnej prítomnosti otca oboch detí prípadne na základe ním udeleného splnomocnenia s prípadne overeným podpisom na zmenu priezviska.
Ak otcovia detí nebudú súhlasiť so zmenou priezviska, potom budete musieť podať návrh na súd o udelenie súhlasu na podanie žiadosti o zmenu priezviska maloletých detí.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.