'

Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 1. 1. 1970

Otázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Dobrý deň, chcem sa spýtať na zmenu priezviska bez súhlasu otca, mám 5 ročného syna, ktorému sme po dohode s otcom dali jeho priezvisko, keď sa narodil. Po roku od nás odišiel a viac sa už neohlásil (nebýva s nami už 4 roky). O syna neprejavuje žiadny záujem, neprispieva na jeho výživu, nesnaží sa o kontakt s maloletým synom a myslím si, že k synovi neprechováva žiadne city. Preto by som chcela, aby už môj syn nemal priezvisko po otcovi. Vydala som sa a máme s manželom spoločnú dcéru, chcem, aby sme sa všetci volali rovnako. Je možné, aby súd vyhovel takejto požiadavke na zmenu priezviska? Je možná zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Dobrý deň,

pokiaľ ide o zmenu priezviska dieťaťa bez súhlasu otca je to možné, avšak nie je to však možné v každom prípade. Podľa toho, čo ste napísali by som usudzoval, že máte veľkú šancu na úspech (ak by biologický otec so zmenou priezviska dieťaťa nesúhlasil). So svojim nárokom sa teda musíte obrátiť na súd.
Pripájam rozhodnutie v obdobnom prípade: 

 

Rozsudok KS v Žiline sp. zn. 9CoP/23/2008

 

Určiť meno a priezvisko dieťaťa patrí k právam a povinnostiam rodičov, pričom pri určení priezviska dieťaťa treba zachovať zásady, podľa ktorých určiť priezvisko dieťaťa je právom obidvoch rodičov. Maloleté dieťaťa musí mať priezvisko svojho rodiča a k zmene priezviska maloletého môže dôjsť len zákonom predpísaným spôsobom. Na povolenie zmeny priezviska nie je právny nárok a podľa dlhodobej judikatúry súdov súd dá súhlas na podanie žiadosti jedným z rodičov (proti vôli druhého rodiča) len vtedy, ak sú na to závažné dôvody, ak si rodiť, ktorého priezvisko dieťa má, neplní povinnosti voči dieťaťu, neprejavuje oň záujem a zrejme stratil k nemu citový vzťah alebo z iného vážneho dôvodu nie je v záujme ďalšej výchovy dieťaťa, aby sa u neho udržiaval a prehlboval pocit spolunáležitosti s týmto rodičom.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, rad by som sa opýtal, či je možné zmeniť priezvisko u maloletej osoby, pokiaľ sa s ním nestotožňuje, odmieta ho a nechce sa tak volať. Dieťa ma aktuálne priezvisko po rodičovi s kt. nežije a odmieta ho. Tento rodič so zmenou priezviska u dieťaťa nesúhlasí a vyjadril sa, že ani s tým nikdy nebude súhlasiť. Druhý rodič, s ktorým moleta osoba žije v spoločnej domácnosti a kt. aj bola maloletá osoba zverená do výchovy s tým súhlasí. Pred časom [ 5 rokov] podal žiadosť na súd o zmenu priezviska maloletej osoby, bohužiaľ súd tejto žiadosti nevyhovel a rozhodol, že dieťaťu ponechá priezvisko, s ktorým sa dieťa nevie a nechce stotožniť.  Je možné dosiahnuť zmenu tohto priezviska aj skôr ako až po dovŕšení 18. Roku dieťaťa? Ďakujem za Vás právny názor a poradenstvo.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.08.2019)

Dobrý deň, 

pri zodpovedaní Vašej otázky je treba vychádzať z pôvodného súdneho rozhodnutia, ktorým súd zamietol návrh matky, a teda tieto dôvody vyvrátiť podaním nového návrhu.

Návrh b bol zrejme zamietnutý z dôvodu, že otec si plní vyživovaciu povinnosť, zaujíma a stará sa o maloletého.

Keďže otec maloletého aj teraz nebude súhlasiť so zmenou priezviska maloletého, dôvody, pre ktoré by ste mohli opätovne podať návrh na súd je ten, že maloletý má problémy v škole, u lekára, v rodine, s kamarátmi a ich rodičmi, v sociálnych stykoch v širšom prostredí (prázdniny, rodina, záujmové krúžky a podobne), pričom  rozdielnosť priezviska jeho a jeho matky mu spôsobuje psychické problémy, stres a že vzťahy s jeho otcom podľa jeho názoru nie sú dobré, aké by mali byť medzi rodičmi a deťmi (to uvádzame len príkladom keďže nepoznáme vzťahy medzi rodičom a dieťaťom, o ktoré v tomto prípade ide).

K návrhu odporúčame pripojiť aj písomné vyjadrenie detského psychológa a v súdnom konaní žiadať aj vypočutie maloletého, ktorý vzhľadom na svoj vek vie už samostatne vyjadriť svoj názor a pochopiť aj význam predmetnej zmeny priezviska.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, mala dcéra, ktorá sa narodila dala som priezvisko po mne a ak by som chcela zmeniť po otcovi ako ďalej pokračovať.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2019)

Dobrý deň prajem,

na zmenu priezviska dieťaťa v takom prípade je potrebný aj súhlas druhého rodiča, ktorý je nevyhnutný pri podávaní žiadosti na matrike. Ak Vám otec súhlas nedá, potom by ste mohli žiadať o povolenie zmeny priezviska jedine cez súd a následne by súdne rozhodnutie nahradilo súhlas otca. V súdnom konaní by ste však museli veľmi dôkladne odôvodniť a vysvetliť, prečo o zmenu žiadate.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň,
je potrebný súhlas druhého rodiča (otca) na zmenu priezviska dieťaťa, dieťa žije s matkou, otec si riadne neplní vyživovacie povinnosti, stretáva sa s dieťaťom 2x do roka, nemajú vytvorený vzájomný vzťah ? Dieťa je v osobnej starostlivosti matky. Ako aj na zastupovanie maloletého a spravovanie jeho majetku bola súdom stanovená matka. Ďakujem

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2019)

Dobrý deň,

v prípade, že otec dieťaťa nebude súhlasiť so zmenou priezviska, budete musieť požiadať súd samostatným návrhom o podanie žiadosti na zmenu priezviska maloletého.

Okolnosti ako uvádzate v otázke, sú tiež dôvodmi na udelenie predmetného súhlasu súdom - nezáujem o maloletého, neplnenie vyživovacej povinnosti. Nepíšete v otázke vek dieťaťa, ale v návrhu je vhodné uviesť aj to, že dieťa samé ako aj Vy ako jeho matka problém vysvetľovať stále dieťaťu ako aj príbuzným a známym, že dieťa má iné priezvisko ako Vy ako matka (škola, škôlka, lekár, zápis do krúžkov, vycestovanie do zahraničia a pod.).

Následne na základe súdneho rozhodnutia požiadate okresný úrad o zmenu priezviska.

Najjednoduchšie z hľadiska riešenia situácie je, aby ste sa spoločne dostavili na matriku a zmenu priezviska vybavili osobne, prípadne otec dieťaťa Vám udelil písomné splnomocnenie na uvedenú zmenu - podpis otca bude musieť byť úradne overený (matrika alebo notár).

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem, 
chcela by som poprosiť o radu vo veci - prevydania vysokoškolského diplomu po zmene krstného mena z Mária na Maya.
Po zmene krstného mena mi boli prevydané všetky dokumenty OP, cestovný pas a aj rodný list - oficiálne teda už na žiadnom dokumente nekorešponduje moje pôvodné meno Mária, vysoká škola mi však aj po mojich niekoľkonásobných návštevách a pokusoch nechce diplom prevydať a to z dôvodu:  V zmysle § 68 ods. 12 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
„12) Vysoká škola vydá na žiadosť fyzickej osoby, u ktorej došlo k zmene mena alebo k zmene priezviska z dôvodu zmeny pohlavia, náhradný doklad o absolvovaní štúdia so zmeneným menom, priezviskom a rodným priezviskom, ak ho vysoká škola na doklade o absolvovaní štúdia uvádza, najneskôr do 30 dni od podania žiadosti; tento náhradný doklad sa okrem pôvodných osobných údajov vydáva v rovnakej podobe, v akej príslušná vysoká škola vydáva odpis z dokladu o absolvovaní štúdia. “
Vašej žiadosti nie je možné vyhovieť, pretože nespĺňate dôvod, za akých podmienok je možnosť zmeny mena a iných osobných údajov, ktorý uvádza vysokoškolský zákon. 
Prosím viete poradiť ako postupovať ďalej, keďže by som sa chcela vyhnúť návrhu na súdne konanie a vyriešiť túto záležitosť mimosúdnou dohodou ?  Ďakujem veľmi za Vašu ochotu a čas. Prajem pekný zvyšok dňa Maya 

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2019)

Dobrý deň, vysoká škola Vám odpísala v súlade so zákonom, teda odpísala správne, že Vám nemôže prevydať nový VŠ diplom s novým krstným menom.

Dôvodom tohto zák. ustanovenia je okrem iných aj skutočnosť, že VŠ nemôže meniť mená a priezviská na diplomoch len z dôvodu zmeny mena a priezviska okrem zákonného dôvodu podľa § 68 ods. 12 zákona o vysokých školách, teda že v prípade uzatvorenia manželstva, rozvodu študenta by musela meniť meniť  v podstate aj všetky diplomy svojich absolventov, čo by bolo neprimerané zaťaženie VŠ.

Na VŠ diplome máte uvedené svoje rodné číslo a dátum narodenia, čo je dostatočný identifikačný údaj v spojení s novým OP na Vaše identifikovanie aj v prípade ďalších zmien mena alebo priezviska, ktoré Vám prinesie život.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 5 ročné autistické dieťa, ktoré chce zmeniť svoje priezvisko po otcovi na moje. Otec od nás odišiel, keď dieťa malo rok a pol a už dva roky o dieťa nejaví záujem ani neplatí. Dieťa kvôli diagnóze s otcom nechcelo byť samé, otec to nechcel pochopiť, a teda o diagnóze nevie. Pre dieťa je to, ale veľmi dôležité, lebo inak sa nechce predstaviť menom, aj keď to už vie, ale zároveň má strach, aby nás otec znova kontaktoval. Má z toho ťažké stavy. Dá sa prosím Vás zmeniť meno aj bez súhlasu otca a jeho prítomnosti na súde?

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2019)

Dobrý deň, v našom právnom poriadku je zmena priezviska dieťaťa viazaná na spoločnú žiadosť oboch rodičov, prípadne žiadosť jedného z rodičov s písomným súhlasom druhého rodiča. Ak však nie je možné súhlas od otca získať, prípadne ho nechce udeliť, je možné podať na miestne príslušný súd konanie o nahradenie súhlasu otca so zmenou priezviska. O tomto súdnom konaní však súd musí upovedomiť otca dieťaťa a zisťovať jeho názor ohľadom zmeny priezviska dieťaťa. Judikatúra však opakovane skonštatovala, že ak otec dieťaťa dlhodobo nejaví opravdivý záujem o dieťa, je možné o zmene priezviska dieťaťa, resp. o nahradení súhlasu otca dieťaťa, rozhodnúť aj v prípade jeho negatívneho stanoviska k tejto veci. Nad rámec toho si Vám však dovoľujem uviesť, že zmena priezviska dieťaťa nezabezpečí, aby sa otec v budúcnosti nemohol domáhať, hoci aj súdnou cestou, stretávania sa s maloletým dieťaťom. Zmena priezviska dieťaťa totiž žiadnym spôsobom neovplyvňuje jeho rodičovské práva a povinnosti. Preto sa nedá v budúcnosti vylúčiť, že Vás bude otec dieťaťa kontaktovať a domáhať sa stretnutia so synom, na ktoré má právny nárok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala k téme zmena priezviska dieťaťa. S bývalým partnerom mám 12 ročnú dcéru, cca 9-10 rokov nie sme v žiadnom kontakte, bol odsúdený a je vo väzení. Celý ten čas je to samozrejme pre mňa nepríjemné, tým, že máme odlišné priezviska, no dcéra by si veľmi priala mať moje priezvisko. Čo urobiť v takomto prípade prosím? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2019)

Dobrý deň, 

na zmenu priezviska Vašej dcéry budete potrebovať písomný súhlas so zmenou priezviska s jeho úradne overeným podpisom.

V prípade, že otec dieťaťa nedá súhlas na zmenu priezviska, budete sa musieť obrátiť na súd a podať návrh na nahradenie súhlasu otca so zmenou priezviska maloletého dieťaťa. Následne na základe súdneho rozhodnutia požiadate okresný úrad o zmenu priezviska maloletej.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na zmenu priezviska staršej dcérky manželky. Dcérka navštevuje starých rodičov svojho biologického otca aj výživné platia. Akurát, že chceme žiť ako normálna rodina a všetci 4, aby sme mali rovnaké priezvisko. Jej biologického otca nechceme zbaviť jeho práv ani nič iné naďalej by mala navštevovala jeho aj starých rodičov. Ako postupovať ďalej. Potrebujeme určite súhlas otca. Treba to mať podpísané u notára? A kam ísť prepísať priezvisko? Budeme mať naďalej právo aj na výživné? Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.03.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ chcete mal. dieťaťu zmeniť priezvisko, je potrebný aj súhlas otca. Nárok na výživné zmenou priezviska nestratíte. Žiadosť o zmenu priezviska sa podáva na matrike. Podľa § 11 ods. 3 zákona o mene a priezvisku 

Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj

a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,

b) úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,

c) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.

Podľa § 9 zákona o mene a priezvisku Na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný okresný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky; ak štátny občan Slovenskej republiky takýto pobyt nemal, na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný Okresný úrad Bratislava. Ak ide o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého, príslušný je okresný úrad podľa trvalého pobytu zákonného zástupcu, ktorý žiadosť podáva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať na zmenu priezviska u deti 4 ročného a 1 ročného. Priezviska majú po expriateľovi čiže po ich otcovi. Chcela by som ich dať na moje priezvisko. Čo všetko potrebujem vybaviť ohľadom zmeny. Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.11.2018)

Dobrý deň, 
je potrebné podať spoločnú žiadosť o zmenu priezviska u maloletých detí, a to osobne obidvaja , teda Vy a otec detí, prípadne  Vy sama osobne na na príls. matrike s úradne overeným podpisom otca detí.  Podpis overí matrika alebo notár. 

Na matrike majú k tomu tlačivá žiadosti.
V prípade, že otec detí nebude súhlasiť so zmenou priezviská detí na Vaše priezvisko, budete musieť podať návrh na súd, aby nahradil súhlas otca detí na podanie predmetnej žiadosti o zmenu priezviska maloletých detí.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, s partnerom mame 11 mesačnú dcérku. Partner je jej otec a samozrejme je aj v rodnom liste. Priezvisko ma po mne. Je možné zmeniť jej priezvisko, aby ho mala po otcovi bez toho, aby som mala písomný súhlas otca? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2018)

Dobrý deň,

pri zmene priezviska maloletého dieťaťa vyžaduje matričný úrad okrem iných zákonných náležitostí aj súhlas druhého rodiča (ak nejde o spoločnú žiadosť).

Podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o mene a priezvisku 

Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 17 rokov, otcove priezvisko a chcela by som si ho zmeniť na mamine, keďže môj biologický otec je mŕtvi a nikdy som ho nevidela, nejavil o mňa záujem okrem toho, že mi posielal výživné. Rodičia neboli zosobášení. Aké podklady k tomu potrebujem? Je nutné mať úmrtný list otca?

Odpoveď: Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.08.2018)

Dobrý deň,

podľa § 11 zákona o mene a priezvisku platí, že keďže nie ste ešte plnoletá, žiadosť o zmenu Vášho priezviska musí podať Vaša mama a k žiadosti o zmenu priezviska musí pripojiť Váš písomný súhlas s úradne overeným podpisom, ktorý sa pripojí k žiadosti. K žiadosti sa prikladá aj úmrtný list Vášho otca.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk