Máte
otázku?

Zmena biologického otca v rodnom liste


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Zmena biologického otca v rodnom liste

Dobrý deň, rád by som Vás poprosil o radu v jednej veci. Moja známa má syna so svojim súčasným partnerom, s ktorým žije v spoločnej domácnosti približne 13 rokov. Je rozvedená a v čase rozvodového konania sa jej narodil syn so súčasným partnerom. Dôvodom rozvodu bol v podstate to, že jej bývalý manžel je homosexuál. Na matrike však (pravdepodobne zo zákona) zapísali ako otca dieťaťa jej bývalého manžela (boli v tomto čase v rozvodovom konaní). Teraz by chcela, aby v rodnom liste figuroval skutočný - biologický otec dieťaťa. Momentálne však nevie, kde sa jej bývalý manžel zdržiava (možno je v zahraničí, ani jeho rodina to nevie). Aké kroky by mala podniknúť, aby v rodnom liste bol uvedený ako otec skutočný - biologický otec, teda jej súčasný partner? Ďakujem za odpoveď a prajem príjemný deň.

Odpoveď: Zmena biologického otca v rodnom liste

Dobrý deň

 

podľa § 88 ZoR: “ 1) Manžel má právo zaprieť otcovstvo voči dieťaťu a matke, ak sú obidvaja nažive, a ak nežije jeden z nich, voči druhému. Ak nežije ani dieťa, ani matka, toto právo manžel nemá. 2) Aj matka môže do troch rokov od narodenia dieťaťa zaprieť, že otcom dieťaťa je jej manžel. Ustanovenia o práve na zapretie otcovstva manželom matky dieťaťa sa použijú primerane.” Zákon v danom prípade ustanovuje lehotu 3 roky. Začiatok plynutia lehoty je daný objektívne narodením dieťaťa. Subjektívna skutočnosť o narodení nemá právny význam.  

 

Avšak podľa § 96 ZoR: “ 1) Ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. V tomto konaní musí byť maloleté dieťa zastúpené kolíznym opatrovníkom. 2) Ak súd rozhodne tak, že návrhu podanému podľa odseku 1 vyhovie, a určí, že zapretie otcovstva po uplynutí zákonnej lehoty je v záujme dieťaťa, môže dieťa po právoplatnosti tohto rozhodnutia podať návrh na zapretie otcovstva.” Tu musia byť splnené podmienky a to záujem dieťaťa a uplynutie lehoty na zapretie otcovstva rodičom. Aktívne legitimované na podanie návrhu je dieťa, ktoré má záujem na tom, aby otcovstvo jeho otca zapísaného na matrike bolo zapreté. Pokiaľ je dieťa plnoleté podáva návrh sám, pokiaľ je maloleté, musí mu byť ustanovený opatrovník. V prvej fáze súd jedná o prípustnosti zapretia otcovstva. Pokiaľ súd pripustí zapretie otcovstva, tak po právoplatnosti tohto rozhodnutia môže dieťa podať žalobu vo veci zapretia otcovstva, čo je druhá fáza. Tu je aktívne legitimované na podanie žaloby dieťa, ktorému súd povolil podanie žaloby na zapretie otcovstva.

 

Trápi vás "Zmena biologického otca v rodnom liste" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zmena biologického otca v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj manžel očakáva nemanželské dieťa. Chce byť uvedený na rodnom liste ako otec a tiež chce, aby dieťa nieslo jeho priezvisko. Predpokladám, že obaja sa na tom dohodnú. Avšak, keby sa po narodení dieťaťa na základe DNA testov zistilo, že nie je biologickým otcom, ako je možné zrušiť uvedenú informáciu o otcovstve v rodnom liste? Je tiež možné zmeniť priezvisko dieťaťa a ak áno, do akej lehoty?

Odpoveď: Zmena biologického otca v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 02.05.2023)

Dobrý deň, ak by váš manžel následne po určení otcovstva a narodení dieťa z DNA testov zistil, že nie je biologickým otcom dieťaťa, potom môže podať na súd návrh na zapretie otcovstva. Je potrebné tak urobiť v zákonnej lehote, ktorá je stanovená na 3 roky od určenia otcovstva, t.j. od jeho určenia súhlasným vyhlásením rodičov na matričnom úrade. Do troch rokov musí podať návrh na súd. Ak sa na súde preukáže, že nie je biologickým otcom dieťaťa, potom ho súd otcovstva rozsudkom zbaví. Dôsledkom toho bude aj to, že maloleté dieťa už nebude požívať priezvisko vášho manžela, ale dostane priezvisko svojej vlastnej matky.

Ak by túto lehotu zmeškal, potom je možné zaprieť otcovstvo len na návrh mal. dieťaťa. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zmena biologického otca v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň, chceli by sme 21-ročnému synovi zmeniť otca v rodnom liste. Syn aj druhý muž s tým súhlasia. Ako máme postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena biologického otca v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň, biologického otca v rodnom liste Vášho 21 ročného syna nemôžete zmeniť a to z jednoduchého dôvodu, že v rodnom liste je zapísaný biologický otec.

Osvojiť si Vášho syna Váš druh nemôže, lebo syn je plnoletý a v zmysle zákona o rodine si možno osvojiť výlučne maloletého.


Podotázka: Zmena biologického otca v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám syna, ktorý má osem mesiacov. Jeho otec nie je uvedený v jeho rodnom liste a nedávno sme sa rozišli. Rada by som sa informovala o tom, aké práva bude mať, ak sa o neho v budúcnosti začne zaujímať. Pokiaľ by som si dovtedy našla iného partnera a uviedla by som ho v rodnom liste ako otca môjho dieťaťa, bude mať prípadný biologický otec právo na svoje dieťa? Ak by sa dožadoval byť zapísaný v rodnom liste, zatiaľ čo tam by už bol uvedený niekto iný, aký je potom postup? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena biologického otca v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 07.11.2019)

Dobrý deň prajem,

ak otec nie je oficiálne uvedený v rodnom liste, tak v očiach zákona nie je otec. Nebude sa môcť domáhať práva napr. styk, no rovnako nebudete ani môcť od neho prostredníctvom súdu žiadať výživné. Mohli by ste prostredníctvom vyhlásenia osôb (Vy a Váš nový partner) vyhlásiť na matrike, že je otec. Biologický otec by tak nemohol určiť otcovstvo, ani cestou súdu a nemal by právo domáhať sa stretávania. Existuje však aj možnosť, že by sa domáhal určenia otcovstva. 


Trápi vás "Zmena biologického otca v rodnom liste" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena biologického otca v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu, ako postupovať v nasledujúcom prípade: v môjho rodného listu je ako otec uvedený bývalý manžel mojej matky, s kým je rozvedená už tri roky. Teraz mám 25 rokov a pred dvoma rokmi som zistila, že môj skutočný fyzický otec je niekto iný. Do tohto času som si myslela, že mojím otcom je práve matkin bývalý manžel. S biologickým otcom vychádzame veľmi dobre a chceli by sme, aby bol on uvedený ako otec v mojom rodnom liste. Aké sú potrebné kroky pre tento proces? Mám ešte dodatočnú otázku - musí sa o tomto dozvedieť matkin bývalý manžel? Ten totiž nevie, že ja mám informácie o tom, že on nie je môj biologický otec (aj keď on sám vie, že nie je mojím otcom). Ďakujem veľmi pekne za pomoc.

Odpoveď: Zmena biologického otca v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 29.07.2018)

Dobrý deň, vo vašom prípade je potrebné podať návrh na súd a žiadať zaprieť otcovstvo, zároveň môžete žiadať určiť otcovstvo ku skutočnému otcovi. Dohovor o právach dieťaťa dokáže prelomiť zákonné domnienky otcovstva a preto je možné žiadať určiť otcovstvo k biologickému otcovi.

Otec, ktorý je v súčasnosti zapísaný vo vašom rodnom liste sa o podanom návrhu dozvie, pretože bude účastníkom konania.


Podotázka: Zmena biologického otca v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala o postupe v nasledujúcej situácii. Som tehotná a v čase, keď som otehotnela, som mala pohlavný styk s dvoma rôznymi mužmi. Nemám manžela a môj súčasný partner nie je ochotný podpísať vyhlásenie o uznaní otcovstva, aby dieťa získalo jeho priezvisko. Súhlasí však, že po pôrode podstúpi dobrovoľne testy otcovstva a sám ich zaplatí. Moja otázka teda je, či je možné po zaslaní výsledkov z testov otcovstva dodatočne dopísať do rodného listu meno biologického otca, ktoré dovtedy nebolo v rodnom liste dieťaťa uvedené na základe dohody medzi nami. Alebo je nutné to riešiť súdnou cestou? Je tiež možné potom zmeniť priezvisko dieťaťa z môjho na priezvisko otca, a ak áno, ako mám v takom prípade postupovať? Ďakujem vám za skorú odpoveď.

Odpoveď: Zmena biologického otca v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 13.03.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej uvádzame nasledovné stanovisko vyjadrujúce náš právny názor:

nie je možné zapísať do rodného listu dieťaťa ako jeho otca muža len na základe výsledkov testov DNA bez súčinnosti otca (spočívajúceho vo vyhlásení na matrike alebo súde, že je otcom dieťaťa) alebo bez rozhodnutia súdu (ktorým súd určí otcovstvo).

Teda, ak biologický otec po testoch DNA bude súhlasiť s určením otcovstva, môže spolu s Vami na matrike (alebo pred súdom, spravidla sa však tak robí priamo na matrike) spoločne vyhlásiť, že je otcom dieťaťa - k tomuto nie je potrebné matrike predkladať žiadne dôkazy o tom, že sa toto vyhlásenie zhoduje s biologickou realitou. K tomuto vyhláseniu však biologického otca nemožno nútiť. Zákon o rodine ani iný právny predpis neustanovuje lehotu, v akej najneskôr po narodení dieťaťa je možné týmto spôsobom určiť otcovstvo. 

Ak po testoch DNA biologický otec odmietne spoločným vyhlásením spolu s Vami určiť svoje otcovstvo, nezostane Vám iná možnosť, ako podať návrh na určenie otcovstva súdom. Znalecký posudok o výsledkoch testoch DNA môžete spolu s návrhom predložiť súdu ako dôkaz.

V prípade ak súd koná o určenie otcovstva, s konaním je spojené aj konanie o úprave výkonu práv a povinností rodičov k dieťaťu a o výžive maloletého - spolu s určením otcovstva tak súd rozhodne aj o tom, ktorému z rodičov bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti (ak rodičia spolu nežijú), o výške výživného, úprave styku s dieťaťom a pod.

Čo sa týka priezviska, do času, kým nie je určené otcovstvo, dieťa nadobúda priezvisko, ktoré má matka v čase jeho narodenia. Po určení otcovstva je rozhodujúce, či sa dohodnete na priezvisku dieťaťa alebo nie. V prípade, ak sa na priezvisku dieťaťa nedohodnete, rozhodne o priezvisku dieťaťa súd (vychádzajúc z § 4 ods. 6 zákona č. 300/1993 Z. z. v účinnom znení v spojení s § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 36/2005 Z. z. v účinnom znení).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zmena biologického otca v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som zmeniť otca v rodnom liste môjho syna, keďže sa jeho biologický otec o neho vôbec nezaujíma. Nežijeme spolu, ani o ňom neviem nič. Dokonca som musela výživné vymáhať prostredníctvom exekútora. Aktuálne žijem s iným partnerom a rada by som synovi zmenila aj meno. Prosím vás o radu, ako mám postupovať. Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Zmena biologického otca v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 21.07.2017)

Dobrý deň, v takom prípade prichádza do úvahy osvojenie maloletého dieťaťa. Osvojenie maloletého dieťaťa je vždy jednoduchšie, ak je Váš partner i Vaším manželom. Rovnako však k osvojeniu maloletého dieťaťa potrebujete aj súhlas jeho biologického otca. Bez tohto súhlasu nie je možné osvojiť maloleté dieťa. Osvojením maloletého dieťaťa zároveň dochádza aj k zmene jeho priezviska.


Trápi vás "Zmena biologického otca v rodnom liste" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena biologického otca v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím. Chcem sa spýtať, ako by som mohla zmeniť údaje v rodnom liste svojho dieťaťa. Aktuálne je tam ako otec zapísaný muž, ktorý nie je jeho biologickým otcom. Chcem to zmeniť a uviesť tam skutočného otca, ten však nesúhlasí. Ako to môžem dosiahnuť?

Odpoveď: Zmena biologického otca v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 15.07.2017)

Dobrý deň,

ak je v rodnom liste zapísaný otec, potom je nutné najskôr právoplatne zaprieť otcovstvo voči tomuto mužovi. Až keď bude právoplatne otcovstvo zapreté, môžete podať návrh na určenie otcovstva skutočného otca dieťaťa. Otcovstvo sa nadobúda tzv. domnienkami otcovstva (otcom je buď manžel matky, alebo muž určený súhlasným vyhlásením, alebo muž určený súdom). Podľa toho, ktorou domnienkou bolo otcovstvo nadobudnuté sa posudzuje aj oprávnenie a lehota na podanie návrhu na zapretie otcovstva. Vo Vašej otázke neuvádzate, akým spôsobom muž otcovstvo, a preto Vám nedokážem presne povedať, či ešte môžete otcovstvo zaprieť.


Podotázka: Zmena biologického otca v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rada by som Vás požiadala o radu, ako postupovať pri zmene údajov v rodnom liste dieťaťa. Nastala situácia, v ktorej v rodnom liste dieťaťa nefiguruje jeho biologický otec, ale môj vtedajší partner. Je možné túto zmenu vykonať len prostredníctvom súdneho konania? Oba sú s týmto stavom oboznámení a nemajú námietky voči zmene údajov. DNA test bol už vykonaný, ale v našom prípade slúži len pre vlastné záujmy, teda nepredstavuje oficiálny dôkaz. Aký postup by ste mi odporučili? Ďakujem Vám vopred za odpoveď.

Odpoveď: Zmena biologického otca v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 19.02.2017)

Dobrý deň, musíte to riešiť len súdnou cestou. Najskôr zaprieť otcovstvo a potom urobiť súhlasné vyhlásenie rodičov na matrike.


Podotázka: Zmena biologického otca v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň, môžete mi poradiť, ako postupovať v prípade, keď chcem zmeniť údaj o rodičovi v rodnom liste? Ako plnoletý som sa dozvedel, že osoba uvedená na mojom rodnom liste ako otec je v skutočnosti môj otčim, nie biologický otec. Chcel by som túto osobu z rodnej listiny vymazať a nahradiť ju svojim biologickým otcom, ktorý s touto zmenou súhlasí. Môžete mi prosím poradiť, ako by som mal postupovať? S pozdravom.

Odpoveď: Zmena biologického otca v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 14.02.2017)

Dobrý deň, v tomto prípade musí biologický otec podať návrh na súd na určenie otcovstva. Až na základe súdneho rozhodnutia rozhodne matrika o tom, že bude Vás biologický otec zapísaný vo Vašom rodnom liste.


Trápi vás "Zmena biologického otca v rodnom liste" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena biologického otca v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa zmeny otca v rodnom liste. Mám priateľa, ktorého milujeme a plánujeme s ním ďalšie dieťa. Môj syn má 5 rokov a nikdy sme s jeho otcom nežili spolu ani nič podobné. Za rok ho vidí asi 3-krát a to len na chvíľku, nemá záujem. V podstate prispieva 50 € mesačne. Ráda by som sa opýtala, čo je potrebné urobiť, aby sme mohli urobiť môjho priateľa, ktorého môj syn berie ako otca, aj otcom na rodnom liste. Chcem vedieť, či k tomu treba iba súhlas otca, súdny proces alebo niečo konkrétne. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena biologického otca v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 10.01.2017)

Dobrý deň, zmena otca v rodnom liste dieťaťa je možná iba na základe osvojenia (vo vašom prípade). Osvojenie je potrebné urobiť cez súd. 

Často sa otec dieťaťa vzdá svojho dieťaťa len aby nemusel platiť výživné, najmä ak nemá s dieťaťom žiadny vzťah.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zmena biologického otca v rodnom liste" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.