Máte
otázku?

Zmena biologického otca v rodnom liste


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Zmena biologického otca v rodnom liste

Dobrý deň, prosím Vás, poradte mi v jednej veci. Moja známa má syna so svojim druhom s ktorým žije v spoločnej domácnosti cca 13 rokov. Je rozvedená a v čase rozvodoveho konania sa jej narodil syn s terajsim partnerom. Dôvod rozvodu bol v podstate ten, že jej bývalí manžel je homosexuál. Na matrike však (asi zo zákona) zapísali ako otca dieťaťa jej bývalého manžela (boli v tom čase v rozvodovom konaní). Ide o to, že chcú, aby v rodnom liste figuroval skutočný otec dieťaťa. V sučasnosti vsak nevie, kde sa jej bývalý manžel zdržiava (možno je v zahraničí, ani jeho rodina to nevie). Ako by mala postupovať, aby v rodnom liste bol ako otec zapisaný skutocný - biologický otec, teda jej terajši druh. Ďakujem za odpoveď a prajem príjemný deň.

 

 

Odpoveď: Zmena biologického otca v rodnom liste

Dobrý deň

 

podľa § 88 ZoR: “ 1) Manžel má právo zaprieť otcovstvo voči dieťaťu a matke, ak sú obidvaja nažive, a ak nežije jeden z nich, voči druhému. Ak nežije ani dieťa, ani matka, toto právo manžel nemá. 2) Aj matka môže do troch rokov od narodenia dieťaťa zaprieť, že otcom dieťaťa je jej manžel. Ustanovenia o práve na zapretie otcovstva manželom matky dieťaťa sa použijú primerane.” Zákon v danom prípade ustanovuje lehotu 3 roky. Začiatok plynutia lehoty je daný objektívne narodením dieťaťa. Subjektívna skutočnosť o narodení nemá právny význam.  

 

Avšak podľa § 96 ZoR: “ 1) Ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. V tomto konaní musí byť maloleté dieťa zastúpené kolíznym opatrovníkom. 2) Ak súd rozhodne tak, že návrhu podanému podľa odseku 1 vyhovie, a určí, že zapretie otcovstva po uplynutí zákonnej lehoty je v záujme dieťaťa, môže dieťa po právoplatnosti tohto rozhodnutia podať návrh na zapretie otcovstva.” Tu musia byť splnené podmienky a to záujem dieťaťa a uplynutie lehoty na zapretie otcovstva rodičom. Aktívne legitimované na podanie návrhu je dieťa, ktoré má záujem na tom, aby otcovstvo jeho otca zapísaného na matrike bolo zapreté. Pokiaľ je dieťa plnoleté podáva návrh sám, pokiaľ je maloleté, musí mu byť ustanovený opatrovník. V prvej fáze súd jedná o prípustnosti zapretia otcovstva. Pokiaľ súd pripustí zapretie otcovstva, tak po právoplatnosti tohto rozhodnutia môže dieťa podať žalobu vo veci zapretia otcovstva, čo je druhá fáza. Tu je aktívne legitimované na podanie žaloby dieťa, ktorému súd povolil podanie žaloby na zapretie otcovstva.

 

Trápi vás "Zmena biologického otca v rodnom liste" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zmena biologického otca v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám 8 mesačného syna, jeho otec nie je uvedený v rodnom liste a prednedávnom sme sa rozišli. Chcem sa informovať aké bude mať práva, keď sa začne niekedy v budúcnosti oňho zaujímať. A ak si nájdem dovtedy iného partnera, ktorého by sme uviedli do rodného listu ako otca dieťaťa a následne by sa ozval jeho biologický otec, bude mať právo na malého? Ak by sa dožadoval, že chce byt on zapísaný v rodnom liste a bol by tam už niekto iný aký je postup?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena biologického otca v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 07.11.2019)

Dobrý deň prajem,

ak otec nie je oficiálne uvedený v rodnom liste, tak v očiach zákona nie je otec. Nebude sa môcť domáhať práva napr. styk, no rovnako nebudete ani môcť od neho prostredníctvom súdu žiadať výživné. Mohli by ste prostredníctvom vyhlásenia osôb (Vy a Váš nový partner) vyhlásiť na matrike, že je otec. Biologický otec by tak nemohol určiť otcovstvo, ani cestou súdu a nemal by právo domáhať sa stretávania. Existuje však aj možnosť, že by sa domáhal určenia otcovstva. 


Podotázka: Zmena biologického otca v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu, ako postupovať v tomto prípade: vo svojom rodnom liste mám uvedeného ako otca bývalého manžela svojej matky (sú rozvedení 3 roky). Ja mám momentálne 25 rokov, a pred dvomi rokmi som zistila, že mojim biologickým otcom je niekto iný (dovtedy som si myslela, že je to jej bývalý manžel). S bio otcom spolu veľmi dobre vychádzame a chceli by sme, aby bol on ako uvedený ako otec v mojom rodnom liste. Aké kroky sú potrebné? A dodatočná otázka - musí sa o tom dozvedieť mamin bývalý manžel? Nakoľko on nevie o skutočnosti, že ja som si vedomá toho, že on to nie je (on vie, že nie je môj otec). Ďakujem veľmi pekne za pomoc.

Odpoveď: Zmena biologického otca v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 29.07.2018)

Dobrý deň, vo vašom prípade je potrebné podať návrh na súd a žiadať zaprieť otcovstvo, zároveň môžete žiadať určiť otcovstvo ku skutočnému otcovi. Dohovor o právach dieťaťa dokáže prelomiť zákonné domnienky otcovstva a preto je možné žiadať určiť otcovstvo k biologickému otcovi.

Otec, ktorý je v súčasnosti zapísaný vo vašom rodnom liste sa o podanom návrhu dozvie, pretože bude účastníkom konania.


Podotázka: Zmena biologického otca v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako postupovať vo vzniknutej situácii. Som tehotná, ale v čase otehotnenia som mala pohlavný styk s dvoma rôznymi mužmi. Nie som vydatá a môj súčasný partner nie je ochotný podpísať vyhlásenie o uznaní otvovstva, aby malo dieťa jeho priezvisko, ale súhlasí, že po pôrode dobrovoľne podstúpi testy otcovstva a sám ich zaplatí. Moja otázka teda spočíva v tom, či je možné po zaslaní výsledkov z testov otcovstva dodatočne dopísať do rodného listu meno biologického otca, ktoré dovtedy nebolo v rodnom liste dieťaťa uvedené na základe dohody medzi nami alebo je nutné to riešiť súdnou cestou? A je možné potom zmeniť priezvisko dieťaťa z môjho na priezvisko otca? Ak je to možné ako pri zmene priezviska postupovať? Za skorú odpoveď Vám ďakujem.

Odpoveď: Zmena biologického otca v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 13.03.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej uvádzame nasledovné stanovisko vyjadrujúce náš právny názor:

nie je možné zapísať do rodného listu dieťaťa ako jeho otca muža len na základe výsledkov testov DNA bez súčinnosti otca (spočívajúceho vo vyhlásení na matrike alebo súde, že je otcom dieťaťa) alebo bez rozhodnutia súdu (ktorým súd určí otcovstvo).

Teda, ak biologický otec po testoch DNA bude súhlasiť s určením otcovstva, môže spolu s Vami na matrike (alebo pred súdom, spravidla sa však tak robí priamo na matrike) spoločne vyhlásiť, že je otcom dieťaťa - k tomuto nie je potrebné matrike predkladať žiadne dôkazy o tom, že sa toto vyhlásenie zhoduje s biologickou realitou. K tomuto vyhláseniu však biologického otca nemožno nútiť. Zákon o rodine ani iný právny predpis neustanovuje lehotu, v akej najneskôr po narodení dieťaťa je možné týmto spôsobom určiť otcovstvo. 

Ak po testoch DNA biologický otec odmietne spoločným vyhlásením spolu s Vami určiť svoje otcovstvo, nezostane Vám iná možnosť, ako podať návrh na určenie otcovstva súdom. Znalecký posudok o výsledkoch testoch DNA môžete spolu s návrhom predložiť súdu ako dôkaz.

V prípade ak súd koná o určenie otcovstva, s konaním je spojené aj konanie o úprave výkonu práv a povinností rodičov k dieťaťu a o výžive maloletého - spolu s určením otcovstva tak súd rozhodne aj o tom, ktorému z rodičov bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti (ak rodičia spolu nežijú), o výške výživného, úprave styku s dieťaťom a pod.

Čo sa týka priezviska, do času, kým nie je určené otcovstvo, dieťa nadobúda priezvisko, ktoré má matka v čase jeho narodenia. Po určení otcovstva je rozhodujúce, či sa dohodnete na priezvisku dieťaťa alebo nie. V prípade, ak sa na priezvisku dieťaťa nedohodnete, rozhodne o priezvisku dieťaťa súd (vychádzajúc z § 4 ods. 6 zákona č. 300/1993 Z. z. v účinnom znení v spojení s § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 36/2005 Z. z. v účinnom znení).


Trápi vás "Zmena biologického otca v rodnom liste" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena biologického otca v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem. Prosím Vás chcela by som zmeniť otca v rodnom liste môjho chlapčeka nakoľko sa o neho jeho biologický otec vôbec nezaujíma. Nežijeme spolu a nič o ňom neviem a aj výživné som musela dať vymáhať exekútorom. Žijem s druhým partnerom. Chcem dieťaťu aj zmeniť meno. Prosím poraďte ako mám postupovať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena biologického otca v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 21.07.2017)

Dobrý deň, v takom prípade prichádza do úvahy osvojenie maloletého dieťaťa. Osvojenie maloletého dieťaťa je vždy jednoduchšie, ak je Váš partner i Vaším manželom. Rovnako však k osvojeniu maloletého dieťaťa potrebujete aj súhlas jeho biologického otca. Bez tohto súhlasu nie je možné osvojiť maloleté dieťa. Osvojením maloletého dieťaťa zároveň dochádza aj k zmene jeho priezviska.


Podotázka: Zmena biologického otca v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím. Vás chcem sa spýtať, mám dieťa a v rodnom liste je ako otec zapísaný muž, ktorý nie je biologickým otcom dieťaťa, chcem to zmeniť a dať tam skutočného otca, on však nesúhlasí, ako to docieliť?

Odpoveď: Zmena biologického otca v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 15.07.2017)

Dobrý deň,

ak je v rodnom liste zapísaný otec, potom je nutné najskôr právoplatne zaprieť otcovstvo voči tomuto mužovi. Až keď bude právoplatne otcovstvo zapreté, môžete podať návrh na určenie otcovstva skutočného otca dieťaťa. Otcovstvo sa nadobúda tzv. domnienkami otcovstva (otcom je buď manžel matky, alebo muž určený súhlasným vyhlásením, alebo muž určený súdom). Podľa toho, ktorou domnienkou bolo otcovstvo nadobudnuté sa posudzuje aj oprávnenie a lehota na podanie návrhu na zapretie otcovstva. Vo Vašej otázke neuvádzate, akým spôsobom muž otcovstvo, a preto Vám nedokážem presne povedať, či ešte môžete otcovstvo zaprieť.


Podotázka: Zmena biologického otca v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som Vás poprosiť o radu, ako postupovať pri zmene údajov v rodnom liste dieťaťa, nakoľko nastala situácia, že aktuálne v rodnom liste nefiguruje biologický otec dieťaťa ale vtedajší partner. Je táto zmena možná len prostredníctvom súdneho konania? Obidvaja sú so situáciou oboznámení a nemajú výhrady voči tomu, aby boli údaje zmenené, nakoľko bol vykonaný aj test DNA, ktorý avšak v našom prípade slúži len, pre vlastne záujmy'' t.j. nie je možné ho oficiálne použiť ako dôkaz. Aký postup by ste mi odporučili? Za odpoveď vopred ďakujem!

Odpoveď: Zmena biologického otca v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 19.02.2017)

Dobrý deň, musíte to riešiť len súdnou cestou. Najskôr zaprieť otcovstvo a potom urobiť súhlasné vyhlásenie rodičov na matrike.


Trápi vás "Zmena biologického otca v rodnom liste" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena biologického otca v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň, ako postupovať v prípade ak chcem zmeniť rodiča v rodnom liste? Už ako plnoletý som sa dozvedel, že osoba na mojom rodnom liste je otčim a nie môj pravý otec, mám záujem túto osobu z neho vymazať a nahradiť svojim biologickým otcom, ktorý s tým súhlasí. Ako mám postupovať S pozdravom.

Odpoveď: Zmena biologického otca v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 14.02.2017)

Dobrý deň, v tomto prípade musí biologický otec podať návrh na súd na určenie otcovstva. Až na základe súdneho rozhodnutia rozhodne matrika o tom, že bude Vás biologický otec zapísaný vo Vašom rodnom liste.


Podotázka: Zmena biologického otca v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobry den, mam otazku ohladom zmeny otca v rodnom liste. Mam priatela lubime sa planujeme dalsie dieta. Syn ma 5 rokov nikdy sme s jeho otcom nezili spolu ani nic podobne. Za rok ho vidi asi 3 krat a to nachvilku nema zaujem v podstate prispieva 50 € mesacne. A chcem sa spytat co je potrebne nato, aby sme s mojho priatela, ktoreho moj syn berie ako otca urobili otca aj na rodnom liste. Co ktomu treba, ci iba suhlas otca ci sudny proces ci co konkretne. Dakujem vopred za odpoved.

Odpoveď: Zmena biologického otca v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 10.01.2017)

Dobrý deň, zmena otca v rodnom liste dieťaťa je možná iba na základe osvojenia (vo vašom prípade). Osvojenie je potrebné urobiť cez súd. 

Často sa otec dieťaťa vzdá svojho dieťaťa len aby nemusel platiť výživné, najmä ak nemá s dieťaťom žiadny vzťah.


Podotázka: Zmena biologického otca v rodnom liste (Rodinné právo)

Chcela by som sa opýtať: S mojím biologickým otcom nie som v kontakte, ale mám ho v rodnom liste. Nemá o mňa záujem a je presťahovaný v zahraničí. Moja mama sa pred 8 rokmi vydala a ja by som chcela mať v rodnom liste ako otca jej súčasného manžela. Ako by som mohla docieliť zmenu v rodnom liste?

 

Odpoveď: Zmena biologického otca v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 16.12.2016)

Dobrý deň. Vzhľadom na to, že viete, že ide o Vášho biologického otca, inštitút zapretia otcovstva zrejme neprichádza do úvahy.

Druhou alternatívou je teda osvojenie, tzn., že by si Vás súčasný manžel Vašej matky osvojil (adoptoval). V podmienkach Slovenskej republiky je však možné osvojiť iba maloleté dieťa.


Trápi vás "Zmena biologického otca v rodnom liste" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena biologického otca v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj manžel by si chcel osvojiť, alebo adoptovať moju dospelú dcéru, ktorá nosí jeho priezvisko už vyše 14 rokov, a tiež s tým súhlasí. On je v podstate jej otcom po všetkých stránkach. Chceli by sme to nejako dotiahnuť do konca. Po našom sobáši pred 15 rokmi si podal manžel žiadosť na osvojenie, ale vtedy nám schválili len zmenu priezviska, nakoľko bol krátky čas nášho spolužitia po sobáši. Prešli roky, dcérin biologický otec sa o ňu absolútne nezaujíma, takže by sme ho chceli vymazať aj z rodného listu. Aké máme šance a možnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Zmena biologického otca v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 01.02.2016)

Dobrý deň

o osvojení rozhoduje súd na návrh. Osvojiť možno len maloleté dieťa. Po rozhodnutí súdu sa osvojiteľ zapíše v matrike namiesto rodiča osvojenca na základe oznámenia súdu, kedže medzi osvojencom a osvojiteľom vzniká vzťah, ktorý je rovnaký ako vzťah medzi dieťaťom a jeho biologickými rodičmi, teda osvojenec bude mať vo svojom rodnom liste uvedeného namiesto biologického rodiča osvojiteľa. Konanie má svoje špecifiká, preto nie je možné na základe Vami uvedených skutočností konkretizovať, či budete úspešní.


Podotázka: Zmena biologického otca v rodnom liste (Rodinné právo)

Dobry den! Chcela by som sa opytat. Mam 4-mesacnu dceru, v rodnom liste je uvedeny moj expriatel ako otec. Neboli sme manzelia. Raz som pochybila a teraz sme sa na zaklade testov DNA dozvedeli, ze on biologickym otcom nie je. Chceme zrusit otcovstvo. Chcem sa spytat, ci sa to da, ked s tym obaja suhlasime a vieme sa dohodnut zrusit aj bez sudnych procesov? Zijem iba z materskej. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Zmena biologického otca v rodnom liste

(odpoveď odoslaná: 03.06.2015)

Dobrý deň. Pokiaľ chcete zmeniť otca dieťaťa v rodnom liste (zaprieť otcovstvo k maloletému dieťaťu), súdnemu konaniu sa nevyhnete. V zmysle zákona o rodine je orgánom príslušným na konanie o zapretí otcovstva práve súd. Na druhej strane skutočnosť, že máte k dispozícii testy DNA a tiež to, že Vy (ako matka dieťaťa) a osoba, ktorá je na rodnom liste uvedená ako otec dieťaťa s návrhom súhlasíte, súdne konanie zjednoduší.

Zmena otca dieťaťa v rodnom liste budete musieť riešiť súdnou cestou. Potrebujete k tomu podať návrh na súd.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zmena biologického otca v rodnom liste" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku