Máte
otázku?

Je možné vymazať meno otca z rodného listu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Prešov

Otázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

Dobrý deň, ak matka aj jej priateľ chcú vymazať meno otca z rodného listu, je to možné? Aké sú požiadavky? Je potrebné súdne konanie? Môžete mi poskytnúť všetky detaily? Ďakujem pekne, prajem krásny deň.

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

Dobrý deň, odstrániť údaj o otcovstve v rodnom liste dieťaťa je možné na základe inštitútu zapretia otcovstva a to len v prípade, ak otec zapísané v knihe narodení nie je skutočným biologickým otcom dieťaťa ale je ním iný muž. Zmena údaju o otcovstve je taktiež možná v prípade osvojenia dieťaťa iným mužom. Podľa § 108 zákona o rodine, osvojiteľ sa zapíše v matrike namiesto rodiča osvojenca na základe oznámenia súdu.

Trápi vás "Je možné vymazať meno otca z rodného listu?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, ako mám postupovať, keď biologický otec o dieťa nejaví záujem už 11 rokov? Chcela by som ho vyňať z rodného listu. Ďakujem.

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 01.02.2024)

Dobrý deň,

vyňatie otca z rodného listu dieťaťa nie je len tak možné. V zmysle § 84 sa otcovstvo určuje na základe domnienok otcovstva ustanovených v tomto zákone súhlasným vyhlásením rodičov alebo rozhodnutím súdu. A odstrániť údaj otca z rodného listu je možný len v prípade inštutútu zapretia otcovstva, a to len vtedy ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. Nakoľko ste uviedli, že ide o bilogického otca dieťaťa využitie inštútu zapretia otcovstva nie je vo Vašom prípade možné. 

Jediným riešením je keby ste mali nového manžela a ten by si Vaše dieťa osvojil, vtedy sa osvojiteľ zapíše do rodného listu miesto biologického otca. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na jednu vec. Mám 32 rokov a môj otec sa o mňa nezaujíma už 10 rokov. Chcela by som vedieť, či je možné, aby som si ho dala vymazať z môjho rodného listu. Nemám s ním žiadny vzťah a nechcem mať nič spoločné s jeho dlhmi a exekúciami. Rada by som sa vyhla možnosti, že by som na to doplatila. Neželám si byť vedená ako jeho dcéra. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 21.05.2021)

Dobrý deň,
vymazanie rodiča z rodného listu nie je právne možné.
Pokiaľ Váš otec má samé dlhy a exekúcie, v prípade úmrtia otca môžete dedičstvo odmietnuť v zmysle ust. Obč. zákonníka. Odmietnutím dedičstva nebudete niesť žiadnu zodpovednosť za jeho dlhy a veritelia nemôžu od Vás nič vymáhať bez ohľadu na to, že vo veci sú vedené exekučné konania.


Podotázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám dieťa s bývalým partnerom, ktoré je zapísané v rodnom liste, avšak meno diete je podľa môjho. Teraz mám nového partnera a rada by som sa za neho vydala. Chceli by sme, aby aj moja dcéra mala rovnaké priezvisko. Je možné vymazať otca z rodného listu, aby môj terajší partner, budúci manžel, bol v rodnom liste zaznamenaný ako otec a moja dcéra mala jeho priezvisko? Ďakujem.

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 22.02.2021)

Dobrý deň,
Vami uvedený postup zákon pozná ako osvojenie (adopciu). Bez toho nie je možné Vášho súčasného partnera zapísať do rodného listu dieťaťa. Pri osvojení je najvhodnejší postup, ak o osvojenie požiadate po uzavretí manželstva. S osvojením však musí súhlasiť aj biologický otec dieťaťa. Bez jeho súhlasu a najmä ak riadne plní svoje rodičovské povinnosti a vykonáva svoje práva, nebude osvojenie možné.


Trápi vás "Je možné vymazať meno otca z rodného listu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či je možné zmeniť priezvisko v rodnom liste. Mám syna, ktorý má dva roky a s jeho biologickým otcom už nespolu žijeme. Biologický otec sa o syna nezaujíma a neposiela mi naňho výživné. Syn má po ňom priezvisko. Chcela by som sa informovať, či je možné na matričnom úrade zmeniť priezvisko syna na moje. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 23.01.2019)

Dobrý deň,

aby došlo k zmene priezviska maloletého syna na Vaše priezvisko, je potrebné, aby so zmenou priezviska súhlasil aj otec maloletého a v písomnej forme s úradne overeným podpisom prípadne priamo na matrike, kde súhlas vyjadril priamo pred príslušným zamestnancom matriky.

V prípade, že otec nebude súhlasiť s touto zmenou priezviska, budete musieť podať návrh na súd, aby svojim rozhodnutím nahradil súhlas otca na podanie žiadosti o zmenu priezviska maloletého. 

Pokiaľ bolo určené výživné súdnym rozhodnutím je potrebné ho vymáhať cestou súdneho exekútora a následne podať žiadosť  o náhradné výživné na prísl. úrad práce.


Podotázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu? (Rodinné právo)

Prosím Vás, mohli by ste mi poradiť, čo je potrebné urobiť v nasledujúcej situácii? Môj syn nemal uvedeného biologického otca v rodnom liste a terajší manžel ho osvojil. Syn má už 21 rokov a neželá si v rodnom liste mať meno osvojiteľa, keďže nie je jeho biologickým otcom. Chce si dať svoje priezvisko, ktoré mal pri narodení. Ďakujem.

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 08.09.2018)

Dobrý deň,

osvojenie sa realizuje na základe rozhodnutia súdu, ktoré sa neskôr zasiela (alebo by sa malo zaslať) príslušnej matrike na vykonanie záznamu v zápise o dieťati. Podľa môjho právneho názoru, syn nedokáže svojou vôľou ovplyvniť to, či v rodnom liste bude alebo nebude zapísaný otec - osvojiteľ. Ako je riešenie sa javí doručiť matrike rozsudok a žiadať o vykonanie zápisu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu? (Rodinné právo)

Dospelá dcéra chce zo svojho rodného listu vymazať biologického otca, ktorý o ňu neprejavuje záujem. Je to možné? Ak nie, je možné otca vydediť? Za akých podmienok? Ďakujem.

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 11.08.2018)

Dobrý deň,

"vymazať" otca z rodného listu je možné len v prípade, ak došlo k právoplatnému zapretiu otcovstva. Súd následne oznámi matrike rozhodnutie a tá vykoná zmenu. Inak otca z rodného listu vymazať nemožno, a to najmä nie biologického otca. Dôvodom tiež nemôže byť len skutočnosť, že otec o dieťa nejaví záujem. Rodný list, ako výpis z verejného registra zohľadňuje určitý faktický a potvrdený stav a nemožno ho modifikovať podľa uváženia osoby, ktorej sa týka. Dôvodom je, že z toho, že je niekto uvedený ako otec vyplývajú práva aj povinnosti. Napr. právo na výživné, a to nie jen pre dieťa, ale prípadne aj pre rodiča (ak sa o seba nevie postarať), rovnako sa zohľadňujú dedičské práva a pod.


Trápi vás "Je možné vymazať meno otca z rodného listu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, ak smiem, rada by som sa opýtala. Mám v rodnom liste zapísaného môjho už bývalého priateľa, ktorý nie je biologickým otcom. Predpokladám, že podľa zákona by to nemal byť problém. Mohli by ste mi prosím poradiť, ako mám postupovať a čo budem všetko potrebovať? Viem, že potrebujem žiadosť, doklady a jeho súhlas, ale je ešte niečo iné, čo budem musieť mať? A kde môžem túto žiadosť podať? Ďakujem vopred. S pozdravom.

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 23.07.2018)

Dobrý deň,

ak v rodnom liste dieťaťa je zapísaný otec, potom nie je také jednoduché dosiahnuť zmenu. Predpokladám, že otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením, teda 2. domnienkou. V takom prípade je pri zapretí potrebné postupovať podľa § 93 Zákona o rodine:

(1) Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa.

(2) Aj matka dieťaťa môže v rovnakej lehote zaprieť, že otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

(3) Ustanovenia § 86 ods. 2 a § 88 ods. 1 sa použijú primerane.

Na súde by bolo potrebné preukázať, že nie je biologickým otcom.


Podotázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prečítala som si celú diskusiu a viem, že je tu uvádzané, že sa otcovstvo nedá len tak zrušiť. Napriek tomu mám svoje obavy. Moj exmanžel síce na nášho syna platí stanovené výživné vo výške 100 eur mesačne, avšak nestretávajú sa vôbec. Oba evidentne nemajú ani jeden o druhom záujem. Exmanžel má už ďalšie tri deti s inými ženami. Súčasne som však svedkom situácií, keď potrebuje napríklad rodič ísť do domova dôchodcov a nemá na to peniaze, deti sú povinné mu to uhradiť, doplatiť a podobne. Mohou dokonce byť povinné prideleného rodiča prijať do vlastnej domácnosti. Väčšinou sa jedná o omnoho vyššiu sumu, ako rodič platí na výživné dieťaťa do jeho 18. roka života, alebo do jeho ukončenia štúdia, teda do 26 rokov. Je to práve tento dôvod, pre ktorý by som chcela svojho syna chrániť a dosiahnuť výmaz otca z rodného listu. Bojím sa, že môj exmanžel, ktorý pracuje najviac tri mesiace v roku, a prevažne žije v ubytovniach, alebo dočasne u nejakej ženy, by ho mohol obťažovať. Ďakujem vám za váš čas a verím, že sa dá nájsť nejaká výnimka. Prosím, poraďte mi, ako spraviť výmaz otca z rodného listu.

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 10.06.2018)

Dobrý deň, výnimka to by sa dala nájsť iba v prípade, ak by nebol jeho skutočným (biologickym) otcom. Výmaz biologického otca z rodného listu dieťaťa nie je možný, pretože zákon ráta aj s ochranou rodičov vo vzťahu k deťom. Presne tak, ako ste to napísali vo svojej otázke.


Podotázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom môjho syna, ktorý má 4 roky. S jeho otcom nie sme v najlepších vzťahoch, no túto situáciu by som chcela vyriešiť. Môj syn je zapísaný na moje meno a chcem sa spýtať, či môže sám ísť na matriku a podpísať tam nejaký dokument, aby bol zapísaný v rodnom liste a získal všetky práva.

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 08.03.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. zákona o rodine platí :

"§ 90 : Ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov.

§ 91 (1) Za otca sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

(2) Súhlasné vyhlásenie rodičov musí byť urobené pred matričným úradom alebo pred súdom."

 

Ako žiadatelia - matka a otec - k zápisu otca do matriky budete potrebovať nasledovné doklady, teda je nutná prítomnosť obidvoch rodičov :

  • občianske preukazy obidvoch rodičov dieťaťa
  • rodné listy obidvoch rodičov dieťaťa
  • potvrdenie o rodinnom stave a trvalom bydlisku matky dieťaťa
  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (ak je matka rozvedená)
  • úmrtný list manžela (ak je matka vdova)
  • ak jeden z rodičov cudzinec (Povolenie na pobyt pre cudzinca, resp. cestovný pas)
  • ak jeden z rodičov neovláda slovenský jazyk, musí byť prítomnosť súdneho tlmočníka.

 

 


Trápi vás "Je možné vymazať meno otca z rodného listu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je možné vymazať meno otca z rodného listu? (Rodinné právo)

Chcem sa opýtať. Otec môjho maloletého syna sa o neho nezaujímal 6 rokov a teraz ma začal obťažovať a nárokovať si ho. Už 6 rokov žijem s novým partnerom, s ktorým spolu vychovávame môjho maloletého syna, ktorý nového partnera oslovuje ako ocko. Je niečo, čo by som mohla urobiť preto, aby si nedokázal nárokovať môjho syna, okrem sobáša s novým partnerom?

Odpoveď: Je možné vymazať meno otca z rodného listu?

(odpoveď odoslaná: 01.11.2017)

Dobrý deň, on bude stále biologickým otcom dieťaťa, a preto budem mať stále nárok na to, aby sa s dieťaťom stretával. Iba za výnimočných okolností môže súd zakázať styk otca s dieťaťom. Ďalšia možnosť je sobáš s Vašim súčasným priateľom a následne osvojenie dieťaťa. Osvojenie dieťaťa musí samozrejme Váš budúci manžel súhlasiť a rovnako súd bude vyžadovať súhlas biologického otca. Za určitých okolností najmä, ak neprejavuje biologický otec záujem o dieťa, nie je jeho súhlas s osvojením dieťaťa potrebný. Biologického otca môžete presvedčiť napríklad aj tým, že osvojením sa zbaví povinnosti platiť výživné. Veľakrát to funguje.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je možné vymazať meno otca z rodného listu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.