Práca na čierno


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Práca na čierno

Dobrý deň, prajem, mám takýto problém: vlastním malú pizzériu a pred mesiacom som prijala nového zamestnanca, ako obvykle som jeho údaje spolu s kópiami OP a ZP zaslala svojej účtovnícke, aby ho prihlásila. Problém spočíva v tom, že mail som odoslala o 10:10 ráno (pizzeria otvára o 10 a zamestnanec bol v práci taktiež od 10). Keďže moja účtovníčka bola PN tak preposlala údaje o zamestnancovi kolegyni, aby ho prihlásila ona, tá ho však prihlásila o 11. 29. Medzitým mi vošla do prevádzky kontrola a keďže zamestnanec nebol prihlásený tak spísali zápis a i keď videli, že účtovníčka bola vyzvaná, aby zamestnanca prihlásila, napriek tomu mi dnes bolo doručené rozhodnutie, v ktorom oznamujú, že mi bude uložená pokuta za nesplnenu povinnosť nahlásenia nového zamestnanca. Chcem sa opýtať, či mám v tomto prípade šancu sa odvolať alebo iným spôsobom odvrátiť pokutu. Nikdy predtým som takýto problém nemala prevádzka funguje takmer 10 rokov a nikto u mňa nikdy nepracoval bez riadnej zmluvy. Veľmi ma hnevá, že kvôli pár minútam omeškania mám znášať tak vysokú pokutu. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Pekný deň.

Odpoveď: Práca na čierno

Dobrý deň, bohužiaľ s týmto argumentom by ste neuspeli. 

Zákon jasne uvádza, ze zamestnanec nemôže u pracovať pokiaľ nie je prihlásený.

Mali ste bohužiaľ​ smolu. Bude však zbytočné míňať peniaze a energiu na opravný prostriedok, pokial máte len tieto argumenty.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Práca na čierno (Pracovné právo)

V bytovom dome vykonáva upratovanie jedna pani z bytovky. Podľa bytového zákona zabezpečuje upratovanie správca bytovky, čiže je jej zamestnávateľom. V zálohových platbách za byt je upratovanie spoločných priestorov uvedené ako samostatná mesačná položka. Čiže ide o pravidelný príjem. Bolo mi dotyčnou osobou ústne potvrdené, že odmena za upratovanie v sume cca120Eur/mesiac je jej vyplácaná takou formou, že jej mesačne úhrady za byt sú o túto sumu znížené. Prácu vykonáva bez zmluvy už niekoľko rokov, čo sa dá preukázať. Na výzvu od vlastníkov domu nie je ochotná predložiť harmonogram rozsahu jej prac v dome. Nepochodili sme ani u správcu. Táto požiadavka (aj mimo iných je totálne odignorovaná hlavne zo strany správcu, ako zodpovednej osoby). Mame za to, že ide o čiernu prácu s patričnými dôsledkami voči soc. poisťovni a daňovému úradu. V prípade kladného potvrdenia našich úvah sme pripravení podať podnet na príslušnú štátnu inštitúciu. P. S. : Mesačne vyplácanie odmien za upratovanie nie sú vykázané v účtovníctve za dom. Ďalší problém.

Odpoveď: Práca na čierno

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.10.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 10 ods. 6 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platí :
"Úhrady za plnenia sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní mesačne vopred uhrádzať na účet domu v banke. Pri rozúčtovaní úhrad za plnenia sa zohľadňuje miera využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov v dome. Okrem služieb a prác, ktoré vlastník bytu a nebytového priestoru v dome uhrádza priamo dodávateľovi, sa za plnenie spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru považuje najmä osvetlenie spoločných častí domu, odvoz odpadov, čistenie žúmp, užívanie výťahov, upratovanie, dodávka tepla a teplej vody, dodávka vody od vodárenských spoločností a odvádzanie odpadových vôd."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že úhrady za upratovanie patria medzi platby spojené s užívaním bytu

Ďalej podľa ust. § 14b  cit. zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platí, "vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o  (okrem iných) o
"i) preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv a účele použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv, zásadách hospodárenia s týmito prostriedkami vrátane rozsahu oprávnenia disponovať s nimi,
j) zásadách určenia výšky mesačných úhrad za plnenia."

Forma dohody na upratovanie spol. priestorov sa uzatvára podľa ust. Zákonníka práce - dohoda o pracovnej činnosti, prípadne dodávateľsky. Dohoda o pracovnej činnosti musí byť uzatvorená písomne,inak je neplatná (§ 228a/ ZP).

Podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní platí, že "nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva závislú prácu fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah." Za porušenie uvedeného zákazu môže byť právnickej osobe uložená pokuta: Súčasne platí, že nelegálnu prácu vykonáva aj osoba bez dohdoy podľa ZP, za čo jej môže byť tiež uložená pokuta až 331 €.

V otázke uvádzate, že ste sa na správcu bytového domu už obrátili. Len pripomíname, že podľa § 9 ods. 5  zákona o vlastníctve bytov platí, že správca alebo spoločenstvo  sú povinní  "umožniť vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie alebo môžu na náklady vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome vyhotoviť z nich kópie; pri poskytovaní týchto informácií je predseda alebo správca povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov podľa zákona o ochrane osob. údajov."

Odporúčame, aby zástupca vlastníkov bytov - doporučeným listom požiadal správcu, ak ste túto požiadavku ešte nevzniesli písomne, aby oznámil skutočný stav veci a predložil v súlade s ust. zákona. 

Ak k náprave nedôjde, odporúčame kontaktovať príslušný inšpektorát práce podľa sídla správcu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Práca na čierno (Pracovné právo)

Dobrý deň, Poznám niekoho, kto kvôli súdnemu rozhodnutiu o výške výživného zanechal prácu dobrovoľne, aby sa vyhol jeho plneniu. Avšak s anonymných zdrojov viem, že je možnosť, že táto osoba naďalej vykonáva tu istú prácu bez pracovnej zmluvy. Môžem takúto skutočnosť nahlásiť národnému inšpektorátu práce, aj keď to nie je 100 % istá informácia práce na čierno?

Odpoveď: Práca na čierno

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.10.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ chcete dať podnet na inšpektorát práce, môžete tak urobiť, avšak je potrebné uvedomiť si aj riziko spojené s tým, že pokiaľ tieto informácie nebudú pravdivé, mohli by ste sa vystaviť riziku trestného stíhania pre ohováranie. Ak však isté skutočnosti skutočne nasvedčujú tomu, čo uvádzate a máte na to dôkazy, potom máte právo podať podnet.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Práca na čierno (Pracovné právo)

Dobrý deň. Bývam v azylovom dome a na izbe bývam s jednou pani, ktorá je od 25. 7. na PN. No ako som zistila od prvého dňa doteraz robí v inej robote na čierno a poberá aj nemocenské dávky aj peniaze na ruku z inej roboty. V kancelárii povedali, že vedia o PN ale, že oni nie sú v kancelárii na to, aby ich zaujímali takéto veci. Je to v poriadku? Ďakujem.

Odpoveď: Práca na čierno

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.09.2018)

Dobrý deň, takýto stav nie je právom aprobovaný a zrejme dochádza k protiprávnemu konaniu. V prípade Vášho záujmu je možné túto situáciu nahlásiť príslušným úradom (inšpektorát práce a sociálna poisťovňa), aby prešetrili túto situáciu, či nedochádza k protiprávnemu konaniu. Vychádza sa tu pritom z jednej zo základných zásad práva a to, že z protiprávneho konania by nemal mať nikto žiadny prínos alebo výhodu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Práca na čierno (Pracovné právo)

Dobrý deň. Mesačne odpracujem 180 hodín, ale zmluvu mám na trvalý pracovný pomer len na 40 hodín. Výplatu nám dáva do obálky cca 450 e, ale na výplatnej páske je len cca 130 e a aj poistenie odvádza len zo sumy 130 e. Ide o prácu na čierno ?  Ďakujem.

Odpoveď: Práca na čierno

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.08.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :

Pokiaľ má s Vami zamestnávateľ  uzatvorenú prac. zmluvu na dobu výkonu práce 40 hodín mesačne a v skutočnosti ste v zamestnaní 180 hodín mesačne,  rozsah vykonávaných prác nie je krytý pracovnou zmluvou.

Podľa ust. § 99 Zákonníka práce je "zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť. Počas dočasného pridelenia zamestnávateľ vedie evidenciu podľa prvej vety v mieste výkonu práce dočasne prideleného zamestnanca."

Podľa zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní "nelegálna práca je závislá práca, ktorú vykonáva fyzická osoba pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a nemá s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu. 

Sme názoru, že v prípade kontroly zamestnávateĺ nebude vedieť preukázať odôvodnenosť Vašej prítomnosti na pracovisku po celý mesiac, teda 180 hodín, keď by ste tam mali byť 40 hodín mesačne. 

Podľa cit. zákona však platí, že priestupku podľa tohto zákona sa dopúšťa aj ten, kto vykonáva nelegálnu prácu, teda zamestnanec, s možnosťou uloženia pokuty zamestnancovi do 331 €.

Odporúčame porušenie ust. Zákonníka práce a ust. zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nahlásiť oznámiť zamestnávateľovi a v prípade, že nedôjde k náprave  nahlásiť porušenie zákona na príslušný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Práca na čierno (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel/a by som sa Vás opýtať, či sa jedná o prácu na čierno, ak vykonávam administratívnu činnosť (vystavovanie faktúr, cenových ponúk), nielen v mene firmy, s ktorou mám pracovnú zmluvu (slovenská s.r.o.), ale aj pre rovnakoznejúcu firmu, ktorá sa registrovala v Českej republike (má teda nielen slovenské, ale aj české IČO).

Odpoveď: Práca na čierno

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.01.2017)

Dobrý deň, pokiaľ robíte prácu, ktorú ste uviedli a nie je to v mene slovenskej firmy (pre ktorú oficiálne pracujete), môže ísť o čiernu prácu alebo neoprávnené podnikanie, ak za to priamo Vy dostanete od českej firmy odmenu. Ak by to bolo v mene slovenskej firmy, tak je to v poriadku.

Ak nepracujete oficiálne ani pre slovenskú firmu, potom aj v tomto prípade ide o čiernu prácu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku