POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Vysporiadanie BSM a maloleté deti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice

Otázka: Vysporiadanie BSM a maloleté deti

Dobrý deň, po rozvode súd pridelil deti do mojej osobnej starostlivosti. Chcem, aby bolo vyporiadanie bytového spoluvlastníctva manželov (BSM) riešené súdne, ale môj manžel s tým nesúhlasí. Obávam sa, že súd môže rozhodnutie odložiť až do doby, kedy deti dosiahnu vek 18 rokov. Môže súd postupovať takto? Môj manžel sa obáva, že by som mohla zostať v byte. Už nemám kam ísť, nemám zázemie, moji rodičia sú mŕtvi, zatiaľčo môj bývalý manžel má možnosť vrátiť sa k svojim rodičom. Môžete mi prosím poradiť, aké možnosti mám? Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM a maloleté deti

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Na úvod si dovoľujem zdôrazniť podstatnú skutočnosť, a síce to, že na to, aby ste mali nárok na predmetný byt, musel by tento byť predmetom Vášho BSM. Podľa § 143 OZ V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Ak by byt nebol v BSM, nemohli by ste žiadať súd, aby ste sa stali jeho vlastníkom. Ak by išlo o byt patriaci výlučne Vášmu manželovi, potom by ste však mali právo žiadať, aby Vám nahradil to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho výlučný majetok. Rovnako by ste mali mať nárok aj na bytovú náhradu. Táto skutočnosť vyplýva aj z nasledujúceho právneho názoru Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 26 Cdo 1544/2005

Manžel, ktorý za trvania manželstva užíva byt v dome, ktorého vlastníkom je druhý z manželov, svoje právo bývať v tomto byte odvodzuje od existujúceho rodinnoprávneho vzťahu (porov. správu uverejnenú v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk, ročník 1978, pod por. č. 14), lebo obsah tohto vzťahu okrem iného tvorí povinnosť manželov žiť spolu a vzájomná vyživovacia povinnosť na tomto základe má manžel – nevlastník právo bývať so svojím manželom v byte nachádzajúcom sa v dome vo vlastníctve druhého manžela a druhý manžel (vlastník) má povinnosť mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť.

Rozvodom manželstva uvedený právny dôvod bývania zaniká a manžel (vlastník) sa môže domáhať vypratania bytu podľa § 126 ods. 1 OZ. Nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorému rozvodom manželstva zanikol právny dôvod užívania bytu vo vlastníctve druhého manžela a ktorý je preto povinný byt vypratať, nie je v Občianskom zákonníku výslovne upravený. To však neznamená, že rozvedenému manželovi v takomto prípade bytová náhrada nepatrí. Jeho právne postavenie pri zániku jeho právneho dôvodu bývania treba posúdiť analogicky (§ 853 OZ) podľa tohto ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje právne vzťahy svojím obsahom a účelom najbližšie. Týmto ustanovením je § 713 ods. 1 OZ upravujúci nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorého právny dôvod užívania bytu bol, rovnako ako v prípade manžela užívajúceho byt v dome vo vlastníctve druhého z manželov, za trvania manželstva odvodený od existencie manželstva a ktorému rozvodom tento právny dôvod bývania zanikol.

Budem však vychádzať z toho, že byt je predmetom BSM.

K zániku BSM

Podľa ustanovenia § 148 Občianskeho zákonníka Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Vyporiadať BSM môžete 3 spôsobmi. Prvým je vyporiadanie BSM dohodu, druhým je podanie žaloby na súd a tretím spôsob ustanovuje § 149 ods. 4 OZ, podľa ktorého 

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Ak Váš manžel odmieta vyporiadať BSM dohodou, môžete samozrejme podať na súd žalobu o vyporiadanie BSM. Právna úprava tohto postupu vyplýva z § 149 OZ, podľa ktorého:

(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.

(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.

(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

K spôsobu vyporiadania BSM

Spôsob vyporiadania BSM vyplýva z ustanovenia § 150 OZ, podľa ktorého Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Zákon vychádza z tzv. parity podielov oboch manželov, avšak zákon zároveň umožňuje súdu prihliadnuť na viacero skutočností. V prvom rade prihliada na záujmy maloletých detí, ďalej na to, ako sa každý z manželov zaslúžil o zaobstaranie majetku, či jeho udržanie. Tieto skutočnosti majú následne spôsobilosť ovplyvniť aj výšku podielov manželov pri vyporiadaní BSM. Podľa súdnej praxe skutočnosť, že deti boli zverené do starostlivosti jedného z manželov samo o sebe nepostačuje na to, aby mu bol len z tohto dôvodu prisúdený väčší podiel. 

Súd však musí náležite zistiť skutkový stav, a preto Vám odporúčam, aby ste v žalobe uviedli, skutočnosti uvádzané vo Vašej otázke, teda, že žiadate prisúdiť nehnuteľnosť Vám, nakoľko sa staráte o deti, nemáte inú možnosť bývania a že Váš bývalý manžel takúto možnosť má. Súd by podľa môjho názoru mal práve v takýchto prípadoch prihliadať na potreby maloletých detí. 

Samozrejme po zohľadnení všetkých aktív a pasív Vášho spoločného majetku nie je vylúčené, že by ste museli manžela z nehnuteľnosti vyplatiť. Zo znenia otázky to však neviem momentálne posúdiť.

Pokiaľ ide o tvrdenie, že súd odročí konanie kvôli tomu, že deti nemajú 18 rokov, dovolím si uviesť, že toto tvrdenie nemá oporu v zákone, a preto nie je pravdivé. Súd bude vo veci riadne konať tak, aby bola vec spravodlivo a čo možno najrýchlejšie rozhodnutá.


 

Trápi vás "Vysporiadanie BSM a maloleté deti" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vysporiadanie BSM a maloleté deti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj manžel sa chce rozviesť. Máme dve deti a tretie očakávame. Žijeme v rodinnom dome, ktorý sme si postavili na hypotéku. Ja s deťmi nemáme kam ísť. Je možné, že budem nútená s deťmi opustiť dom, keď nás rozvedú? Melánia

Odpoveď: Vysporiadanie BSM a maloleté deti

(odpoveď odoslaná: 27.05.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že nehnuteľnosť - dom - patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Uvádzame, že ak by došlo k rozvodu manželstva, vy ani deti nie ste povinné sa domu vysťahivať a manžel vás z domu ani nemôže vyhodiť.
Ak by došlo k rozvodu, v zmysle ust. § 149 a nasl. Občianskeho zákonníka máte možnosť dohodnúť sa na vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, alebo podať v lehote do 3 rokov návrh na súd o vyporidanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak by ste v lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva nepodali návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, následne v zmysle ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka platí, že dom bude v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov v podiele 1/2 k celku.

Uvádzame tiež, že nateraz pred prípadným rozvodom a ani po rozvode do vyporiadania BSM vám a ani ďeťom manžel nemôže zrušiť trvylý pobyt a ani vás z bytu vysťahovať.

Vo veci v prípade záujmu a potreby kontaktujte advokáta.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vysporiadanie BSM a maloleté deti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Po rozvode sa majetkové vyrovnanie týka aj financií, ktoré má tzv. nasporené neplnoleté dieťa rozvedených manželov. Spadajú tieto peniaze do delenia majetku, alebo sú pred tým chránené?

Odpoveď: Vysporiadanie BSM a maloleté deti

(odpoveď odoslaná: 28.04.2019)

Dobrý deň, 
pri zodpovedaní Vašej otázky treba vychádzať z ust. § 143 Občianskeho zákonníka :
" V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že príjem manželov počas trvania manželstva patrí do BSM a teda aj sporenie pre maloleté dieťa počas trvania manželstva ak bolo realizované z týchto príjmov patriacich do BSM bude predmetom vyporiadania BSM po rozvode.

Iné by to bolo v prípade, ak by vkladateľom bol napr. starý otec, stará mama, teta a podobne, ktoré by dieťaťu darovali peniaze, potom by tieto fin. prostriedky nepatrili do BSM a neboli by ani predmetom vyporiadania.
Rozhodujúce teda pre posúdenie toho, či zostatok na účte bude predmetom vyporiadania BSM po rozvode je to, aký je pôvod týchto peňazí. 

V prípade, že sa nedohodnete, pri súdnom vyporiadaní bude táto otázka predmetom dokazovania /napr. výpoveď darcu peňazí/. 


 

 

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vysporiadanie BSM a maloleté deti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.