Máte
otázku?

Darovacia zmluva a vyporiadanie BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Darovacia zmluva a vyporiadanie BSM

Dobrý deň, som v manželstve a byt sme kupovali pred manželstvom v pomere pol na pol. Moja polovica bytu je už splatená, keďže som využila stavebné sporenie. Manžel mal hypoteku, na ktorú prispeli moji rodičia sumou 10 000 eur, aby sme znížili splátky. Teraz mi na túto sumu vystavili darovaciu zmluvu, teda ju darovali mne. Mám dve otázky. Prvá: Musí byť darovacia zmluva podpísaná notárom, alebo stačí, ak ju podpíšem ja a moji rodičia? Druhá otázka: Ak moji rodičia takýmto spôsobom znížili jeho hypotéku, môže sa to pri rozvode použiť pri vyplácaní manžela z bytu? Môžem si túto čiastku odrátať? Ďakujem za odpovede.

Odpoveď: Darovacia zmluva a vyporiadanie BSM

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné uviesť, že ak ste byt kúpili pred manželstvom vlastníte ho v podielovom spoluvlastníctve a tento byt nepatrí do Vášho BSM. Po prípadnom rozvode manželstva a zániku BSM sa totiž vyporiadavajú iba majetkové nároky vzniknuté počas trvania BSM. Vzhľadom na to, že byt nepatrí do BSM, nebude ho potrebné v zmysle ustanovení o vyporiadaní BSM vyporiadať. Spoluvlastníctvo k tejto nehnuteľnosti bude možné vyporiadať podľa ustanovení Občianskeho zákonníka upravujúcich podielové spoluvlastníctvo. Čo sa týka darovaných peňazí, tieto budú pri vyporiadaní BSM predstavovať tzv. vnos do BSM. Táto suma sa bude musieť pri vyporiadaní BSM zohľadniť a podľa toho buď zvýšiť náhradu, ktorú Vám bude Váš manžel vyplácať alebo znížiť Váš, ktorý budete musieť Vy vyplatiť jemu. Darovacia zmluva nemusí byť podpísaná notárom, dokonca ak pri darovaní dochádza zároveň k odovzdaniu darovaných vecí, ani nemusí mať písomnú podobu.

Trápi vás "Darovacia zmluva a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Darovacia zmluva a vyporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, počas nášho manželstva sme zakúpili nehnuteľnosť, a teda ide o BSM (bežnú súpisnú majetkovú spoločnosť). Tento rok na jar sme sa s bývalým manželom rozviedli. Dohodli sme sa, že nehnuteľnosť prejde do mojho vlastníctva. Zaujíma ma, či je možné uskutočniť prevod vlastníctva na základe darovacej zmluvy alebo je nevyhnutné uzavrieť dohodu o vysporiadaní BSM. V prípade, že potrebujem dohodu o vysporiadaní BSM, je možné ju vypracovať podľa dostupných vzorov a legalizovať u notára, alebo ju musí vypracovať advokát? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovacia zmluva a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 11.11.2023)

Dobrý deň,
ak došlo k zániku BSM, avšak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu (dohodou/ súdom /zo zákona), postupuje sa tak akoby BSM ešte stále existovalo. Vzhľadom na to, vy nemôžete pristúpiť k darovaniu podielu vášmu manželovi, nakoľko bezpodielové spoluvlastníctvo vo vzťahu k vašej spoločnej nehnuteľnosti stále existuje. Nehnuteľnosť je stále v BSM, t.j. nemáte na nej určené podiely. Najprv musí dôjsť k jeho vyporiadaniu, až potom môžete podiel darovať. Z tohto dôvodu je aj darovanie medzi manželmi vylúčené. Jedine že by ste darovali manželovi niečo, čo patrí do vášho výlučného vlastníctva, t.j. buď čo ste nadobudli ešte pred manželstvom alebo darom, či dedením počas manželstva. 

Pokiaľ ide o vyporiadanie BSM, samozrejme, ideálne je vyporiadať ho dohodou. Môžete si ju spísať aj podľa vzoru, tu zákon nekladie žiadne povinnosti, avšak v takomto prípade existuje riziko, že nebude vypracované správne a neprejde cez kataster, dôsledkom čoho kataster konanie o vklade preruší až dokým nebude dohoda zodpovedať ustanoveniam zákona. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam sa totiž nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností, ku ktorému dôjde na základe titulu - zmluvy o vyporiadaní BSM. Dohodu vám vie vypracovať ktorýkoľvek advokát zaoberajúci sa majetkovým právom. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Darovacia zmluva a vyporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtal. Pred 12 rokmi som si vziať manželku a o rok neskôr nám jej rodičia darovali po polovičke bytu. Takže teraz vlastním polovicu bytu a moja manželka vlastní druhú polovicu, ktorú sme obaja získali darovacou zmluvou. Rád by som vedel, či si moja manželka môže pri rozvode uplatňovať moju darovanú polovicu. Taktiež by som sa chcel informovať, ako to funguje, ak sa nedokážeme dohodnúť, kto z nás ostaneme bývať v byte. Môže súd určiť, kto má výhradné právo na byt? Ďakujem. Ľubo

Odpoveď: Darovacia zmluva a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 15.02.2022)

Dobrý deň,
vzhľadom na skutočnosť, že byt ste nadobudli darom od rodičov manželky, tento nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v zmysle ust. § 143 Obč. zákonníka.

Samotný rozvod nemení nič na právnom stave uvedeného majetku - bytu. V prípade, že by došlo k rozvodu, bude len vecou dohody Vás už potom ako bývalých manželov ako sa dohodnete na užívaní a bývaní v predmetnom byte. Do úvahy prichádza aj také riešenie, že v rámmci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov vyporiadate aj tento byt, ktorý je vo Vašom podielovom spoluvlastníctve. V prípade, že sa nedohodnete na zrušení a vyporiadaní predmetného bytu, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve, potom riešdním je len podanie návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Uvádzame tiež, že aj keby došlo k rozvodu, ani jeden z Vás z manželov nie je povinný sa z bytu vysťahovať resp. vyhodiť drihé manžela z bytu. Byt, resp. jeho vyporiadanie môžete riešiž samozrejme aj pred rozvodom.

Pre podrobnejšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali vedieť rozsah majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, možnosť vyplatenia druhým manželom, presťahovania a podobne.

V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Darovacia zmluva a vyporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, je možné nehnuteľnosť, ktorá bola pôvodne nadobudnutá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vysporiadať darovacou zmluvou? Manželia sú roky po rozvode a počas rozvodu nehnuteľnosť nevysporiadali. Teraz by bývalý manžel chcel bývalej manželke darovať nehnuteľnosť cez darovaciu zmluvu. Ďakujem.

Odpoveď: Darovacia zmluva a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 18.05.2021)

Dobrý deň,
ak od rozvodu manželstva uplynuli viac ako 3 roky, nehnuteľnosť v dôsledku uplatnenia zákonnej domnienky vyporiadania BSM vlastnia v podielovom spoluvlastníctva, každý o podiele 1/2. V takom prípade je možné spísať dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva takým spôsobom, že sa toto podielové spoluvlastníctvo vyporiada bezplatne tak, že nehnuteľnosť bude vlastníctva bývalá manželka.


Trápi vás "Darovacia zmluva a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia zmluva a vyporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Dom mi rodičia darovali už po mojom sobáši, a je výlučne na moje meno. Mám otázku: ak by som chcela predávať, môže do toho zasiahnuť aj môj manžel? Alebo to pri darovacej zmluve nie je možné? Za odpoveď pekne ďakujem. Ria

Odpoveď: Darovacia zmluva a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 26.04.2021)

Dobrý deň,
pokiaľ ste boli obdarovanou na základe darovacej zmluvy výlučne vy sama, rodinný dom nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva. Ak chcete rodinný dom predať, peniaze z predaja rovnako nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva. Na predaj rodinného domu nepotrebujete súhlas manžela.

Po predaji RD je treba vyporiadať príjem z predaja ak ste boli vlastníčklou RD menej ako 5 rokov. Ak ste boli vlastníčkou RD viac ako 5 rokov, potom príjem z predaja je oslobodený od dane z príjmu.

Rovnako treba vyporiadať aj miestnu daň - daň z nehnuteľností, ktorej správcom je obec.


Podotázka: Darovacia zmluva a vyporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, je možné vysporiadať sa týkajúce sa BSM len čiastočne resp. použiť k tomu darovaciu zmluvu? Napríklad, muž mi daruje auto a ja jemu pozemok? Nechceme sa vysporiadať so všetkým majetkom naraz, zatiaľ iba s časťou. Ďakujem.

Odpoveď: Darovacia zmluva a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 05.12.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ by ste chceli prevádzať majetok patriaci do BSM medzi sebou, a to či už darovacou zmluvou, alebo zmluvou kúpnou, nie je takýto postup možný, pretože by išlo obchádzanie zákona. Vyporiadať BSM, môže nastať až po zániku BSM (napr. zrušením, či kvôli rozvodu, alebo úmrtiu jedného z manželov).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Darovacia zmluva a vyporiadanie BSM (Spoluvlastníctvo)

Pekný večer, chcela by som sa spýtať, ako by to bolo pri rozvode, ak môj manžel získal dom po svojej starej mame, ktorá mu darovala polovicu a druhú polovicu mu darovala už jeho mama. V skratke, získali sme starý dom darovaním počas manželstva, ktorý sme si prerábali takmer štyri roky, a už v ňom bývame piaty rok. Manžel sa začal správať agresívne, popíja a nadáva na mňa oplzle pred deťmi. Neustále mi hovorí, že je to jeho dom, pretože ho darovali len jemu. Chcem vedieť, či ma môže skutočne len tak vyhnať a či nedostanem nič za našu spoločnú prácu. Do toho domu som investovala aj svoje peniaze a manuálnu prácu, lebo vždy, keď sa na dome pracovalo, pracovala som s ostatnými. Po nasťahovaní som chcela, aby mi prepísal polovicu domu, ale vtedy zasiahla jeho matka a povedala, že ak to urobí, vezme mu s babičkou dar späť. Je to vôbec možné? Ten dom je už úplne iný. Prosím Vás o radu, ako mám postupovať. Bojím sa, že ma s deťmi vyhodí a nedá nám ani euro, ako to neustále vykrikuje. Ďakujem, Lenka.

Odpoveď: Darovacia zmluva a vyporiadanie BSM

(odpoveď odoslaná: 30.10.2018)

Dobrý deň, 
k Vašej otázke uvádzame nasledovné stanovisko :
1./ Keďže nehnuteľnosť Váš manžel nadobudol do vlastníctva dedením a darovaním, nehnuteľnosť v zmysle ust.  Občianskeho zákonníka nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Manžel Vás ani Vaše deti z nehnuteľnosti nemôže vyhnať ani vysťahovať keďže sa jedná o Vaše obydlia; v zmysle ust. zákona Vám vzniklo odvodené právo bývania v predmetnej nehnuteľnosti keďže manželia majú žiť spoločne.
Keďže je Váš manžel je vlastníkom nehnuteľnosti môže s ňou disponovať podľa svojho uváženia. Nie je povinný ostatným dedičom, ako ani darcovi (svojej matke) oznamovať, že Vám alebo aj Vašim deťom by daroval podiel na nehnuteľnosti. O tejto skutočnosti sa nemá jeho matka od  koho dozvedieť, ibaže by lustrovala verejne prístupný kataster nehnuteľnosti (www. katasterportal.sk), kde si môžete zistiť vlastnícke vzťahy aj teraz.
Možno by aj toto bolo riešením, keby sa vysporiadal tento Váš vzťah prevodom k časti nehnuteľnosti.
Rovnako pokiaľ  ide o darovaný podiel od matky, je na jeho zvážení, či časť nehnuteľnosť prevedie na Vás a aj Vaše deti. Darovanie časti nehnuteľnosti Vám prípadne aj Vašim deťom nie je dôvodom na to, aby darca - matka Vášho manžela - sa mohla domáhať vrátenia daru.
Nepíšete v otázke či matka býva s Vami spoločne v predmetnom dome, resp. či má doživotné právo užívania a bývania v predmetnej nehnuteľnosti. 
Bez ohľadu na to je však povinná znášať primerané náklady spojené s bývaním, teda ak s Vami býva.

2./ Rozvod : V prípade rozvodu nie ste Vy ani Vaše maloleté deti sa z bytu vysťahovať.

O vyprataní nehnuteľnosti by musel rozhodnúť súd a podľa súčasnej judikatúry by Vášmu manželovi, ak by ste sa nedohodli inak, by bola uložená povinnosť zabezpečiť Vám náhradný byt a až po splnení tejto povinnosti z jeho strany by ste boli povinná sa vysťahovať.

V prípade rozvodu v zmysle ust. § 150 Občianskeho zákonníka platí, že "pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

T.j. : V rámci vyporiadania BSM by sa vyporiadali aj investície do jeho jeho nehnuteľnosti nakoľko tieto išli aj z majetku patriaceho do BSM napr. vyplatená mzda.

Odporúčame konzultáciu u advokáta, ktorý by predmetnú vec vysvetlil Vám obom spoločne a riešenie sa nájde.
 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovacia zmluva a vyporiadanie BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.