POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Prevedenie financií z účtu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Prevedenie financií z účtu

Dobrý deň, je možné získať prístup k finančným prostriedkom, ktoré môj brat počas života našej matky previedol na základe generálnej plnej moci určenej na spravovanie jej majetku (napr. platenie nájmu a pod.), keď bola v sociálnom zariadení? Matka so výberom nesúhlasila, čo však nedokážem preukázať. Predpokladám, že peniaze previedol na svoj účet. Notár nám informoval, že rieši stav účtu v rámci dedičského konania ku dňu úmrtia matky. Ako by som mal postupovať a je vôbec možné v tejto situácii niečo urobiť? Ďakujem.

Odpoveď: Prevedenie financií z účtu

Dobrý deň, v prípade, že Váš brat previedol z účtu vašej mamy finančné prostriedky bez jej vedomia na základe udelenej plnej moci a bez akéhokoľvek právneho dôvodu, bezdôvodne sa obohatil na jej úkor. Vašej mame vznikol ešte za jej života nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. V prípade, že si toto svoje právo na vydanie bezdôvodného obohatenia neuplatnila počas svojho života na súde, jej smrťou prešlo toto právo na jej dedičov, teda aj na Vás. Na to, aby ste mali v prípadnom súdnom konaní šancu na úspech, bude z Vášho pohľadu dôležité vopred zistiť, resp. posúdiť dve veci. V prvom rade musíte získať dôkaz o tom, že peniaze boli z účtu Vašej mamy odoslané. Bude potrebné v banke vyžiadať výpis z bankového účtu Vašej mamy za čo najdlhšie obdobie. V súdnom konaní totiž bude dôležité preukázať, že si Váš brat z jej účtu poslal (posielal) peniaze na svoj účet. Po vyžiadaní výpisu z bankového účtu bude potrebné posúdiť aj uplynutý čas, nakoľko pri bezdôvodnom obohatení je premlčacia lehota dvojročná a plynie odo dňa vykonania platby. Po posúdení týchto dvoch vecí bude možné lepšie odhadnúť možnosti postupu vo Vašej veci a prípadný úspech v konaní.

Trápi vás "Prevedenie financií z účtu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Prevedenie financií z účtu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: moja mama zomrela a ja som jediný dedič. Vyskytne sa nejaký problém, keď som vybral peniaze z bankomatu po jej smrti, a to konkrétne kvôli pohrebu? A čo v prípade, ak by som sa chcel vzdať dedičstva počas dedičského konania? Ďakujem za odpoveď. Julo.

Odpoveď: Prevedenie financií z účtu

(odpoveď odoslaná: 04.09.2021)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že predmetom dedenia po Vašej mame bude zostatok fin. prostriedkov na bankovom účte a to ku dňu jej úmrtia. Z hľadiska dedenia nie je preto podstatné, že ste peniaze vybrali na použitie na úhradu nákladov spojených s pohrebom.

Pokiaľ ide o náklady spojené s pohrebom, doklady o tom je potrebné doložiť v dedičskom konaní notárovi. Nie je preto právny dôvod, aby ste sa dedičstva vzdali a to z dôvodu použitia fin. prostriedkov poručiteľky na jej vlastný pohreb.

Nevieme, či máte vedomosť o tom, ktorý notár bude dedičstvo prejednávať. Treba kontaktovať prísl. okresný súd podľa miesta trvalého bydliska Vašej matky ku dňu úmrtia a v informačnom centre súdu Vám oznámia notára, ktorého následne môžete kontaktovať.
Zoznam súdov sa nachádza na stránke MS SR - justice.sk.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Prevedenie financií z účtu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ohľadom výberu z účtu. Moja matka mala založený účet v banke, ku ktorému som mal ako jej syn prístup a dispozičné právo. Matka zomrela a ja som z účtu vybral peniaze dva dni po jej smrti. Je to v poriadku? Ďakujem.

Odpoveď: Prevedenie financií z účtu

(odpoveď odoslaná: 13.03.2019)

Dobrý deň, treba uviesť, že úmrtím Vašej matky ako poručiteľky zanikajú všetky splnomocnenia a teda aj disponenta účtu; syn poručiteľky už nebol oprávnený s účtom disponovať a teda vybrať peniaz z účtu.

Rozhodujúci pre dedičské konanie je stav účtu ku dňu úmrtia poručiteľky a nie je rozhodujúce to, že syn vybral peniaze z účtu. 
Problém zrejme vznikne s tým, že tieto peniaze bude musieť vyplatiť dedičovi podľa uznesenia o dedičstve.


Podotázka: Prevedenie financií z účtu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Môžem počas súdneho pojednávaní o určení výživného žiadať, aby môj bývalý manžel doložil výpisy z jeho účtu aj účtu jeho súčasnej manželky? Chcem tak dokázať, že o výške svojho príjmu klame. Alebo môže sudca o to požiadať na môj návrh? Ďakujem Vám za odpoveď. S pozdravom, Silvia.

Odpoveď: Prevedenie financií z účtu

(odpoveď odoslaná: 11.01.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust.  zákona o rodine platí, že pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.  Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi; to neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa.

Zároveň podľa § 63 zákona o rodine platí :

"(1) Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný preukázať ich súdu, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie. Ak si rodič nesplní túto povinnosť, predpokladá sa, že výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje dvadsaťnásobok sumy životného minima.

(2) U rodiča, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, súd neberie do úvahy výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť alebo ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť v takom rozsahu v súvislosti s touto činnosťou, a možnosti a schopnosti povinného posudzuje podľa predpokladaného príjmu, aký by povinný dosiahol, ak by tieto výdavky nerealizoval.

(3) Ak to majetkové pomery povinného rodiča dovoľujú, za odôvodnené potreby dieťaťa možno považovať aj tvorbu úspor. V takom prípade súd uvedie pri určení výživného sumu výživného, ktorá je určená na tvorbu úspor, a uloží povinnému rodičovi, aby túto sumu poukazoval na osobitný účet maloletého dieťaťa, ktorý v prospech neho zriadi rodič, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Na nakladanie s prostriedkami na účte maloletého dieťaťa je potrebný súhlas súdu."

V súdnom konaní požiadajte o predloženie daňového priznania. 

To, či Váš bývalý manžel vykonáva činnosť ako podnikateľ zistíte na stránke www.orsr.sk a na stránke www.zrsr.sk.

Bankový účet podlieha bankovému tajomstvu podľa ust.  zákona o bankách. Na účte môže byť aj 10 €, preto je podstatné daňové priznanie.


Trápi vás "Prevedenie financií z účtu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prevedenie financií z účtu (Dedičské právo)

Kto môže požiadať o výpis z účtu matky? 9.1. Máme druhé stretnutie u notára, nakoľko sa brat prvýkrát nedostavil. Znamená to, že dedičské konanie bude pozastavené? Ďakujem.

Odpoveď: Prevedenie financií z účtu

(odpoveď odoslaná: 01.01.2017)

Dobrý deň, vo všeobecnosti je možné uviesť, že o výpis z bankového účtu môže požiadať vlastník bankového účtu. Nakoľko však Vaša mama zomrela toto právo prechádza na dedičov. V prípade, že banke preukážete, že ste dedičom majiteľa účtu mali by Vám poskytnúť výpis z jej účtu. Na preukázanie toho však môže od Vás banka vyžadovať doklady, ohľadom presného postupu Vám odporúčam sa informovať priamo v banke, kde mala Vaša mama zriadený účet. Notár ak požiada banku o zistenie stavu účtu Vašej mamy, bude tento stav zisťovať iba ku dňu úmrtia a nie aj spätne. Dedičské konanie môže byť prerušené iba zo zákonných dôvodov. Ak notár zistí, že poručiteľka nemala žiadny majetok, dedičské konanie bude zastavené.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prevedenie financií z účtu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.