Výpovedná lehota pri prenájme bytu pri podaní výpovede nájomcom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Výpovedná lehota pri prenájme bytu pri podaní výpovede nájomcom

Dobrý deň, prosím Vás je možné zmluvné dohodnúť aj kratšiu výpovednú lehotu ako 3 mesiace pri prenájme bytu podľa Občianskeho zákonníka (teda nie podľa zákona o krátkodobom nájme bytu) pri podaní výpovede nájomcom? Viem, že pri podaní výpovede prenajímateľom je táto lehota minimálne 3 mesiace podľa zákona. Platí táto doba ako minimálna aj pre výpoveď podanú nájomcom? Ďakujem.

Odpoveď: Výpovedná lehota pri prenájme bytu pri podaní výpovede nájomcom

Dobrý deň, podľa Občianskeho zákonníka je výpovedná lehota pri nájme bytu 3 mesiace. Prenajímateľ môže určiť lehotu dlhšiu ako sú 3 mesiace.

Nájomca ju pri klasickom nájme (nie krátkodobom nájme) nemôže dohodnuť v kratšom trvaní. 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výpovedná lehota pri prenájme bytu pri podaní výpovede nájomcom (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je trestný čin ak podnájomník prenájme byt tretej osobe. Bez toho, aby sme majitelia otom vôbec vedeli.

Odpoveď: Výpovedná lehota pri prenájme bytu pri podaní výpovede nájomcom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.08.2020)

Dobrý deň,
sám o sebe takýto postup nie je trestným činom. Podľa Občianskeho zákonníka je nájomca oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak. Ak v zmluve máte určené, že sa vyžaduje súhlas prenajímateľa, tak zmluva o podnájme bude neplatná a je to aj výpovedný dôvod, pre ktorý môže dať prenajímateľ výpoveď. Prenajímateľ sa môže domáhať vypratania nehnuteľnosti. Ak podnájomník vedel, že prenajímateľ nedal súhlas a aj tak zmluvu uzavrel, mohol by sa teoreticky dopustiť trestného činu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpovedná lehota pri prenájme bytu pri podaní výpovede nájomcom (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, že ak je matka majiteľom bytu, nedala súhlas s jeho prenájmu deťom, že, či ho môžu deti dať do prenájmu aj bez jej súhlasu ak sa v ňom dlhodobo nezdržuje a je jasne, že sa ani nebude? Je tento prenájom bytu trestný, hoci deti majú tiež nárok na tretinu bytu spolu s matkou ?

Odpoveď: Výpovedná lehota pri prenájme bytu pri podaní výpovede nájomcom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.12.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Za rozporné v otázke považujeme, že uvádzate, že Vaša mama je vlastníkom bytu a v závere otázky uvádzate, že deti majú nárok na tretinu bytu spolu s matkou. 
Pokiaľ je jediným vlastníkom bytu Vaša mama a je teda aj zapísaná na liste vlastníctva ako jediný vlastník, len ona ako vlastník nehnuteľnosti je oprávnená byt prenajať.
Ak zápis na LV svedčí viacerým vlastníkom, teda byt je v podielovom spoluvlastníctve, potom podľa ust. § 139 Občianskeho zákonníka platí :
"(2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. 
(3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd."


Preto je potrebná dohoda o  tom, že bude daný do nájmu, pri rovnosti hlasov alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, môže sa ktorýkoľvek spoluvlastník obrátiť na súd, aby rozhodol.
Pokiaľ svoje právo k nehnuteľnosti - bytu odvodzujete z toho, že by ste mali byť dedičmi v budúcnosti, pričom výlučným vlastníkom bytu je Vaša mama, táto hypotetická okolnosť, ktorá môže nastať v  budúcnosti, nie je tým dôvodom, aby ste nehnuteľnosť ako deti dali do nájmu cudzej tretej osobe.
Riešením je dohodnúť sa s mamou, ktorá Vás na uzatvorenie zmluvy o nájme splnomocní na základe písomného splnomocnenia a poverí Vás resp. všetky deti, aby nehnuteľnosť dali do nájmu.

Z trestných činov by sa mohlo jednať o podvod, poškodzovanie cudzej veci. Netreba zabúdať v súvislosti s nájmom bytu ani registráciu na daňovom úrade podľa ust. zákona o dani z príjmov. 
Neodporúčame jednať  bez splnomocnenia zo strany Vašej matky, nakoľko môžu vzniknúť veľké škody a záväzky, ktoré by mohla mama vymáhať od Vás, prípadne aj ďalšie osoby /vlastníci ostatných bytov v prípade spôsobenia škody/.

Samotnú zmluvu o nájme bytu odporúčame konzultovať s advokátom.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpovedná lehota pri prenájme bytu pri podaní výpovede nájomcom (Občianske právo)

Dobrý deň. Je počas troch mesiacov výpovednej doby nájomca povinný zaplatiť nájomné, ak byt nevyužíva a ani ho nechce využívať, ale prenajímateľ odmietol ukončiť nájomnú zmluvu dohodou?

Odpoveď: Výpovedná lehota pri prenájme bytu pri podaní výpovede nájomcom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.04.2018)

Dobrý deň. Ak má byť záväzkový vzťah (v tomto prípade nájomná zmluva) ukončený v dôsledku podanej výpovede, tak samotný zánik záväzku nastane až uplynutím dohodnutej alebo zákonom určenej výpovednej doby. Aj počas plynutia výpovednej doby teda záväzok trvá, a preto ako nájomca na jednej strane má právo predmet nájmu užívať a na strane druhej aj povinnosť platiť dohodnuté nájomné. Na povinnosti platiť nájomné aj počas plynutia výpovednej doby však nič nemení ani to, že predmet nájmu nemá záujem užívať a že ho ani fakticky užívať nebude.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpovedná lehota pri prenájme bytu pri podaní výpovede nájomcom (Občianske právo)

Dobrý deň, nežijem s manželkou a deťmi, ale zatiaľ nie sme rozvedený. Manželka žije s deťmi a novým partnerom v mojom byte (nadobudnutým ešte pred manželstvom). Je možné im tento byt prenajať normálnou nájomnou zmluvou alebo tým, že je stále moja manželka a nie sme zatiaľ rozvedený sú tam nejaké právne resp. finančne obmedzenia? Ďakujem.

Odpoveď: Výpovedná lehota pri prenájme bytu pri podaní výpovede nájomcom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2017)

Dobrý deň, žiadny zákon takúto situáciu nerieši a až súdna prax sa musela vyrovnať s týmto problémom. V zmysle relevantnej judikatúry, kým ste manželmi má Vaša manželka tzv. odvodené právo užívať a bývať vo Vašej nehnuteľnosti (hoci nadobudnutej pred uzavretím manželstva) práve z titulu uzavretého manželstva. Tzn. že by bolo odporujúce zákonu o rodine, ak by ste počas trvania manželstva žiadali od Vašej manželky a detí nájomné za užívanie nehnuteľnosti. Iná je situácia pri jej partnerovi, ktorý užíva nehnuteľnosť spolu s nimi. Táto osoba totiž užíva nehnuteľnosť bez akéhokoľvek právneho titulu a môžete od neho požadovať vydať bezdôvodné obohatenie za užívanie nehnuteľnosti vo výške bežného nájomného. Rovnako s touto osobou môžete uzatvoriť nájomnú zmluvu a požadovať od neho platenie mesačného nájomného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpovedná lehota pri prenájme bytu pri podaní výpovede nájomcom (Občianske právo)

Čiže len pre uistenie, minimálna výpovedná lehota aj pre nájomcu aj pre prenajímateľa je 3 mesiace, bez ohľadu na to ako si ju upravia v zmluve. Rozumiem tomu dobre? Ďakujem.

Odpoveď: Výpovedná lehota pri prenájme bytu pri podaní výpovede nájomcom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.02.2017)

Dobrý deň, Občiansky zákonník v ustanovení § 710 ods. 3 síce upravuje trojmesačnú výpovednú lehotu iba v prípade podania výpovede zo strany prenajímateľa, avšak použitím všeobecných ustanovení upravujúcich nájomnú zmluvu je možné vyvodiť, že to platí i pre nájomcu. Táto lehota má zo zákona poskytnúť ochranu nielen nájomcovi, ale aj prenajímateľovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpovedná lehota pri prenájme bytu pri podaní výpovede nájomcom (Občianske právo)

Dobrý deň, som policajtka a chcem sa spýtať, či môžem prenajať byt v osobnom vlastníctve? Alebo sa to považuje za ďalšiu zárobkovú činnosť, ktorú nemôžem vykonávať. Ďakujem.

Odpoveď: Výpovedná lehota pri prenájme bytu pri podaní výpovede nájomcom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.09.2015)

Dobrý deň. Podľa môjho právneho názoru by príslušník PZ mohol prenajímať byt, ktorý má v osobnom vlastníctve. Vychádzam pritom jednak zo samotného charakteru nájomného vzťahu a tiež z výkladu ustanovenia § 48 ods. 7 zákona o štátnej službe príslušníkov policajného zboru. V zmysle spomenutého ustanovenia sa totiž tzv. zákaz inej zárobkovej činnosti okrem iného nevzťahuje ani na správu vlastného majetku. Z dôvodu právnej istoty Vám však odporúčam obrátiť sa na príslušné orgány PZ, ktoré takú otázku už určite riešili a mohli by Vám poskytnúť jednoznačnú odpoveď.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku