Máte
otázku?

Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom

Chceme vypovedať nájomnú zmluvu z dôvodu narušovania, napadnutia a vyhodenia prenajímateľom počas nájmu, a to napriek plneniu povinností. Súčasťou našej otázky je i to, či sme povinní hradit dohodnuté náklady a povinnosti, ak sa odsťahujeme skôr ako uplynie trojmesačná výpovedná lehota. Ďakujeme.

Odpoveď: Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom

Dobrý deň

nepíšete, či nájom je dohodnutý na dobu určitú alebo neurčitú, čo je podstatné. Taktiež by bolo potrebné preštudovať celú nájomnú zmluvu. Podľa § 710 OZ: “1) Nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou. 2) Ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas, zanikne tiež uplynutím tohto času. Ustanovenie § 676 ods. 2 neplatí pre zánik nájmu bytu. 3) Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. Prenajímateľ môže nájomcovi písomne určiť dlhšiu výpovednú lehotu. Na doručovanie písomnej výpovede nájmu bytu sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.” 

Jednou z možností je písomne sa dohodnúť s prenajímateľom. K písomnej dohode môže dôjsť kedykoľvek. Faktické uvoľnenie bytu nemá za následok zánik nájmu a nájomca má naďalej povinnosti nájomcu, teda aj úhradu nájomného. Ďalši spôsob je písomná výpoveď. Nájom sa vypovedá v lehote, ktorá je dohodnutá vo výpovedi nájomnej zmluvy. Výpovedná lehota sú teda tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej strane doručená.

 

 

 

Trápi vás "Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom (Občianske právo)

Dobrý deň, som prenajímateľ a prenajímam byt na dobu určitú, a to do 31. augusta 2023. V zmluve je uvedené, že nájom trvá od 1. septembra 2022 do 31. augusta 2023 s dvoumesačnou výpovednou lehotou. Aby mohol nájomca odísť 31. augusta 2023, je potrebné, aby podal výpoveď najneskôr 30. júna 2023. Napriek tomu nájom zaniká 31. augusta 2023 bez potreby výpovede. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom

(odpoveď odoslaná: 16.08.2023)

Dobrý deň, ak je nájomná zmluva uzatvorená na dobu určitú do 31.8.2023, potom nájom končí uvedeným dňom a nájomca nemusí dať výpoveď, rovnako ani vy ako prenajímateľ.

Nepoznáme obsah vami uzatvorenej zmluvy, ale pri ukončení nájmu a odovzdaní bytu odporúčam spísať stav médií /voda, elektrina, plyn, kúrenie/.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom (Občianske právo)

Dobrý deň, máme problém s nájomcom nebytových priestorov - firmou, ktorá už asi sedem mesiacov neplatí nájom. Navyše, nájomca nechce vypovedať zmluvu ani sa vystahovať. Na volania a e-maily nereaguje. Keď sme poslali upomienku na adresu firmy, vrátila sa nám ako neprevzatá. Pokúšal som sa ho písomne vyzvať, aby splnil svoje záväzky a vystahoval sa do 31.7.2023. Táto firma pomáhala ľuďom v osobnom bankrote, a tak všetky papiere a počítače s citlivými informáciami sú stále v prenajatých priestoroch. Neviete, ako by sme mali postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom

(odpoveď odoslaná: 29.07.2023)

Dobrý deň,

v prvom rade musíte Vy, ako prenajímateľ, platne ukončiť nájomnú zmluvu výpoveďou z Vašej strany. Ak ste aj vy aj nájomca právnickými osobami, odporúčam komunikovať písomnou formou, a výpoveď doručiť do na oficiálnu adresu nájomcu.

Fikcia doručenia platí aj v prípade, ak doručujete poštou a adresát si zásielku neprevezme. Čo sa týka doručovania nájomcovi ako právnickú osobu, Vám odporúčam, pozrieť si ju v Obchodnom registri, možno došlo k jej zániku, keď neplatia a nekomunikujú, je to dosť podozrivé. 

Keďže ide o nájom nebytového priestoru, takýto vzťah sa spravuje ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov (ďalej len "zákon"). 

Pričom tento zákon rozlišuje dôvody výpovede podľa toho, či ide o nájomnú zmluvu uzatvorenú na dobu určitú (§ 9) alebo na dobu neurčitú (§ 10).

Výpovedná doba je 3 mesiace, počas ktorej má nájomca možnosť si nájsť náhradné priestory. 

Podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona, "Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred uplynutím času, ak nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom."

Podľa § 10 zákona, "Ak sa nájom uzavrie na neurčitý čas, sú prenajímateľ i nájomca oprávnení vypovedať zmluvu písomne bez udania dôvodu, ak nie je dohodnuté inak."

Podľa § 13 zákona, "Výpovedná lehota je tri mesiace, ak nebolo dohodnuté inak; počíta sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede."

Ak nájomca nebude rešpektovať Vašu výpoveď, môžete podať na súd žalobu o vypratanie nehnuteľnosti, pričom rozhodnutie súdu by bol Váš exekučný titul. 

Podľa § 137 písm. a) Civilného sporového poriadku, "Žalobou možno požadovať, aby sa rozhodlo najmä o splnení povinnosti." 

Ak by nájomca nerešpektoval ani rozhodnutie súdu na vypratanie nehnuteľnosti, tak potom v prípade, že bude rozhodnutie súdu právoplatné (pôjde o exekučný titul), môžete podať návrh na nariadenie exekúcie, vyprataním nehnuteľnosti a exekútor by zabezpečil vysťahovanie nájomcu. 

Podľa § 181 ods. 1 Exekučného poriadku, "Ak exekučný titul ukladá povinnosť vypratať nehnuteľnosť alebo jej časť vrátane povinnosti vypratať byt alebo nebytový priestor, exekútor vykoná exekúciu vykázaním a vyprataním. Ak je to účelné, exekútor môže pred vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti vyvesiť na viditeľnom mieste bytu alebo nebytového priestoru, ktorý sa má vypratať, písomnú informáciou o plánovanom vyprataní nehnuteľnosti alebo jej časti. "

Ohľadom konkrétností, čo sa týka podania žaloby na súd alebo na exekúciu, Vám odporúčame sa objednať u nás na osobnú konzultáciu. 


Podotázka: Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom nájomnej zmluvy, ktorú chcem ukončiť skôr z rodinných dôvodov. Zmluva je podpísaná na dobu určitú, na jeden rok. Mohli by ste mi, prosím vás, poradiť, čo môžem v takomto prípade spraviť? V byte už ďalej nechcem bývať. Ďakujem.

Odpoveď: Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom

(odpoveď odoslaná: 29.07.2022)

Dobrý deň,

 

na Vašom mieste by som sa v prvom kroku pokúsil s prenajímateľom dohodnúť na predčasnom ukončení nájmu. Dohodou viete ukončiť zmluvu v zásade kedykoľvek. Pokiaľ vec prenajímateľovi zrozumiteľne vysvetlíte verím, že by mohol byť ústretový. Pokiaľ nebude, je potrebné preveriť zmluvne dohodnuté podmienky na vypovedanie zmluvy, prípadne na odstúpenie od zmluvy. Výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy sú jednostranné spôsoby, ako nájom ukončiť, ale musí na to existovať zákonný alebo zmluvný dôvod. Pre úplnosť ešte uvediem, že výpoveďou sa zmluva nekončí hneď, ale až po uplynutí výpovednej doby, ale pri odstúpení od zmluvy sa nájomný vzťah ukončuje prakticky ihneď.


Trápi vás "Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom (Občianske právo)

Dobrý deň, mám pre vás otázku a prosím o radu. S priateľom žijeme v prenájme a máme podpísanú zmluvu na jeden rok. No z určitých dôvodov by sme chceli vypovedať túto zmluvu okamžite. Je možné to urobiť aj pred uplynutím tejto doby, ktorú sme mali určenú na jeden rok a to bez akejkoľvek výpovednej lehoty? Za akúkoľvek radu vopred ďakujem. Lucia

Odpoveď: Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom

(odpoveď odoslaná: 04.03.2022)

Dobrý deň, k Vami položenej otázke uvádzame, že výpove´d ihneď neexistuje.  Zrejme ste chceli uviesť, že chcete nájom ukončiť bez výpovede, tak aby ste teda nemuseli podao výpoveď z nájmu. V otázke neuvádzate podľa akého zákona je zmluva o nájme uzatvorená.

1./ Ak bola zmluva uzatvorená podľa ustanovení zákona o krátkodobom nájme bytu, potom platí jeho ust. § 7 ods. 2 a 3, ktoré znie nasledovne :

"Nájomca môže vypovedať krátkodobý nájom bytu, ak

a) sa predmet nájmu stal nespôsobilý na dohodnuté užívanie a táto skutočnosť nebola spôsobená zavinením nájomcu alebo osôb s ním žijúcich v byte,
b) došlo k ukončeniu jeho pracovného pomeru, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo iného obdobného pomeru,
c) mu vznikol nárok na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu7) alebo
d) je daný iný dôvod výpovede dohodnutý v nájomnej zmluve, pre ktorý nemožno spravodlivo požadovať trvanie nájomného pomeru.
(3) Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa krátkodobý nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená výpoveď. Výpovedná lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac, v prípade písomnej výpovede z dôvodov podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) alebo odseku 2 písm. a) kratšia ako pätnásť dní. V prípade, ak sa v dôsledku porušenia registračnej povinnosti prenajímateľa podľa osobitného predpisu5) uplatní režim podľa § 3 ods. 5, platí, že výpovedná lehota v prípade výpovede zo strany prenajímateľa nesmie byť kratšia ako dva mesiace."
Tiež platí odst. 5 cit. zák. ustanovenia § 7 a to : "nájomca je oprávnený od nájomnej zmluvy odstúpiť, ak predmet nájmu nebol odovzdaný v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie alebo ak prenajímateľ v rozpore so zákonom jednostranne zmenil výšku nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva."

2./ Ak bola zmluva uzatvorená podľa ust. § 676 Obč. zákonníka, tu platí, že nájom dohodnutý na dobu určitú končí jeho uplynutímpokiaľ sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú inak a teda k ukončeniu nájmu môže dôjsť len na základe písomeje dohody s prenajímateľom.

Odporúčam krátku konzultáciu u advokáta.


Podotázka: Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať, čo sa stane, ak mi mesto nepredĺžilo nájomnú zmluvu kvôli prekročeniu platu a mám byt vrátiť do 15 dní. Ak byt nechcem vrátiť, môže ma mesto povolať k bytovému odboru alebo ma môžu vysťahovať bez súdu? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom

(odpoveď odoslaná: 09.07.2021)

Dobrý deň,
bez súdu Vás vysťahovať nemôžu, ale ak podajú žalobu na súd, zrejme uspejú a Vy im budete musieť platiť aj trovy súdneho konania. Samotné vypratanie však dokážete oddialiť. Násilím Vás z nehnuteľnosti nemôžu vypratať, aj keď Vám skončila nájomná zmluva.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom (Občianske právo)

Dobrý deň, môže majiteľ bytu ukončiť so mnou nájomnú zmluvu, ak mu platím o dva dni neskôr ako je ustanovené v zmluve? Platím však poctivo. Ďakujem.

Odpoveď: Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom

(odpoveď odoslaná: 27.11.2020)

Dobrý deň,

ak uhrádzate nájomné v lehote dva dni po termíne splatnosti, tak vám prenajímateľ nemôže vypovedať nájomnú zmluvu.

V prípade, ak máte uzatvorenú nájomnú zmluvu podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, tak prenajímateľ by vám mohol vypovedať zmluvu v prípade, ak by ste riadne a včas (t. j. v plnej výške a v termíne splatnosti dohodnutom v zmluve) nezaplatila nájomné alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako dva mesiace.

A ak máte uzatvorenú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka, tak prenajímateľ vám môže vypovedať zmluvu, ak nezaplatíte nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace. Taktiež prenajímateľ má nárok na poplatok z omeškania ak nezaplatíte nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu do piatich dní po termíne splatnosti. 


Trápi vás "Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom (Občianske právo)

Dobrý deň!
Je možné ukončiť zmluvu o nájme bytu na dobu neurčitú skôr ako po troch mesiacoch z dôvodu mimoriadnej situácie? (nemáme príjem, prevádzka je zatvorená)
Ďakujem.

Odpoveď: Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom

(odpoveď odoslaná: 18.03.2020)

Dobrý deň,  podľa ust. § 710 Obč. zákonníka platí :
"(1) Nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou.
(2) Ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas, zanikne tiež uplynutím tohto času. Ustanovenie § 676 ods. 2 neplatí pre zánik nájmu bytu.
(3) Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. Prenajímateľ môže nájomcovi písomne určiť dlhšiu výpovednú lehotu. Na doručovanie písomnej výpovede nájmu bytu sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu."

Ak máte uzatvorenú zmluvu o nájme podľa ust. Obč. zákonníka, potom nájom bytu môžete vypovedať a výpovedná lehota je 3 mesiace. 
Vzhľadom na vzniklú situáciu s koronavírusom a zrejme problémy s platením nájmu, bude vecou dohody s prenajímateľom, že sa s Vami dohodne na ukončení nájmu.
Odporúčame kontaktovať prenajímateľa, ozrejmiť Vašu situáciu - nemožnosť platiť nájomné a skončenie nájmu bytu riešiť dohodou. Pri ukončení nájmu resp. odovzdaní bytu odporúčame spísať zápisnicu o stave bytu, ako aj vykonať odpočet meračov dodávky jednotlivých médií, aby ste predišli problémom.
 


Podotázka: Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som počula Váš názor. Som prenajímateľka a s nájomcom som uzavrela zmluvu podľa paragrafu 685. Keďže som potrebovala byt, požiadala som nájomcu písomne o ukončenie nájmu, s čím súhlasil. Avšak nastal problém pri odovzdávaní bytu. Do preberacieho protokolu som uviedla poškodené zariadenie a vyhotovila som fotodokumentáciu. Keď som sa s nájomcom chcela dohodnúť na tom, aby uvedené poškodenia boli stiahnuté z kaucie, odmietol to a požadoval vrátenie celej kaucie. V byte je poškodená trojročná sedačka v hodnote 600 eur, pričom nájomca mať dvojročnú záručnú dobu. Rovnako je poškodené mechanické ovládanie žalúzií. Do preberacieho protokolu mi nájomca poznačil, že žalúzia funguje aj bez ovládacieho šnúrky. Len za výjazd technika mi účtujú 30 eur. Nakoniec mi nájomca odovzdal stropné svietidlá s vypálenými žiarovkami, ktoré mal podľa zmluvy meniť ako drobné opravy. Odhadujem, že výmena žiaroviek spadajúcich pod drobné opravy by sa pohybovala okolo 50 eur. Kauciu mám podľa zmluvy vrátiť do 5 dní, pričom si môžem ponechať polovicu na najbližšie vyúčtovanie za správu. Napriek tomu, bude mi chýbať približne 300 eur na opravy poškodených vecí, aby som byt dostala do pôvodného stavu. Nájomca všetko považuje za opotrebenie pri používaní. Rada by som vedela, ako by som mala postupovať ďalej. Ďakujem za odpoveď. L. Z.

Odpoveď: Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom

(odpoveď odoslaná: 02.03.2020)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že zmluvu o nájme ste uzatvorili podľa ust. § 685 a nasl. Obč. zákonníka a zrejme znenie povinnosti zložiť peňažnú zábezpeku je prevzaté z ust. § 5 zákona o krátkodobom nájme bytu  :
"(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.
(2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1.
(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

Podľa ust. § 665  Obč. zákonníka platí :
(1) Nájomca je oprávnený užívať vec spôsobom určeným v zmluve; ak sa nedohodlo inak, primerane povahe a určeniu veci. Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k veci za účelom kontroly, či nájomca užíva vec riadnym spôsobom.
Podľa ust. § 682 Obč. zákonníka platí :
"Ak sa nájom skončí, je nájomca povinný vrátiť prenajatú vec v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci; ak sa spôsob užívania výslovne nedohodol, v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie."

K jednotlivým položkám, ktoré  by ste chceli započítať s peňažnou zábezpekou uvádzame nasledovné stanovisko :
1./ Poškodená sedacia súprava : Nepíšete v otázke v čom spočíva poškodenie sedacej súpravy, či ide napr. o jej roztrhanie poťahu alebo napr. vysedenie sedacej súpravy, ktoré zodpovedá jej obvyklému používaniu. Rozhodujúce pre posúdenie oprávnenosti náhrady škody resp. ide o obvyklé opotrebenie, je to, v akom stave bola sedacia súprava odovzdaná  príi prevzatí bytu nájomcom, či poškodenie resp. opotrebenie zodpovedá dobe užívania nájomcom, a či máte dôkaz o tom, v akom stave bola sedacia súprava daná do užívania nájomcu pri prevzatí bytu. V tomto prípade dôkazné bremeno v prípade súdneho sporu je na Vás. Pokiaľ by išlo obvyklé opotrebenie zodpovedajúce stavu a dobe užívania, sme názoru, že nemáte nárok na náhradu na uvedenie do pôvodného stavu, keďže účelom nájmu je užívanie veci a s primeraným resp. obvyklým opotrebením je treba počítať.
2./ Žalúzie a žiarovky : Rovnako ako v  predch. prípade sedačky rovnako platí stav odovzdania pri prevzatí bytu nájomcom.


Citujeme z rozsudku KS Trnava, sp. zn. : 23Co/261/2015 z 20. 06. 2016 :
"Predmet nájmu nie je odovzdaný v pôvodnom stave s prihliadnutím k obvyklému opotrebeniu, ak neboli uskutočnené opravy nájomcom, ku ktorým sa zaviazal v zmluve. Naopak, predmet nájmu je odovzdaný v zodpovedajúcom stave, ak neboli uskutočnené opravy, ku ktorým sa zaviazal prenajímateľ. Stav veci pri prevzatí by mal v konkrétnom prípade vyplývať z nájomnej zmluvy. Zvyčajne je pri prevzatí bytu nájomcom na začiatku zmluvného vzťahu vyhotovovaný preberací protokol. Porovnaním opisu bytu v preberacom protokole vyhotovenom na začiatku vzťahu a následne na konci vzťahu možno hodnotiť, či byt bol vrátený v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebovaniu. V prípade, ak z protokolu, ktorý je vyhotovený pri vrátení bytu nezodpovedá stavu bytu pri jeho preberaní, môže sa prenajímateľ domáhať náhrady škody (nemá právo domáhať sa uvedenia predmetu nájmu do stanoveného stavu a tiež nemôže odmietnuť prevziať byt od nájomcu)."

 

Odporúčame vec riešiť dohodou s nájomcom.


Podotázka: Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu týkajúcu sa našej zmluvy o prenájme nehnuteľnosti. V zmluve máme definované, že môžeme podať výpoveď z prenájmu len počas troch kalendárnych mesiacov v roku (decembra, januára, februára). Trojmesačná výpovedná lehota začne plynúť až nasledujúci mesiac po podaní výpovede. Je toto právne v poriadku? Ďakujem za informácie a radu. S pozdravom, Katka.

Odpoveď: Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom

(odpoveď odoslaná: 24.02.2020)

Dobrý deň,
v otázke neuvádzate podľa ktorého zákona máte uzatvorenú zmluvu o nájme. 
Podľa ust. §710 Obč. zákonníka platí :
"(1) Nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou.
(2) Ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas, zanikne tiež uplynutím tohto času. Ustanovenie § 676 ods. 2 neplatí pre zánik nájmu bytu.
(3) Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. Prenajímateľ môže nájomcovi písomne určiť dlhšiu výpovednú lehotu. Na doručovanie písomnej výpovede nájmu bytu sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.5a)
(4) Ak bola daná výpoveď z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d), že nájomca nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu, a preukáže, že ku dňu doručenia výpovede bol v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov,5b) výpovedná lehota sa predlžuje o ochrannú lehotu, ktorá trvá šesť mesiacov."

Výpovedná lehota je daná zákonom na tri mesiace; prenajímateľ môže určiť nájomcovi dlhšiu výpovednú lehotu.

 

Ak zmluva o nájme bola uzatvorená podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, platí jeho ust. § 6 :
"Krátkodobý nájom bytu zanikne
a) uplynutím času, na ktorý bol dohodnutý,
b) písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom,
c) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán za podmienok uvedených v tomto zákone,
d) písomným odstúpením od nájomnej zmluvy jednej zo zmluvných strán za podmienok uvedených v nájomnej zmluve alebo podľa tohto zákona; nájomná zmluva sa zrušuje okamihom doručenia odstúpenia od nájomnej zmluvy druhej zmluvnej strane,
e) zánikom predmetu nájmu.


Ďalej podľa ust. § 7 ods. 2 cit. zákona platí :
"Nájomca môže vypovedať krátkodobý nájom bytu, ak
a) sa predmet nájmu stal nespôsobilý na dohodnuté užívanie a táto skutočnosť nebola spôsobená zavinením nájomcu alebo osôb s ním žijúcich v byte,
b) došlo k ukončeniu jeho pracovného pomeru, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo iného obdobného pomeru,6)
c) mu vznikol nárok na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu7) alebo
d) je daný iný dôvod výpovede dohodnutý v nájomnej zmluve, pre ktorý nemožno spravodlivo požadovať trvanie nájomného pomeru."

 

Výpovedná lehota podľa cit. zákona je min. jeden mesiac, a v zákonom uvedených prípadoch min. 15 dní.
Z uvedených zákonných ustanovení Obč. zákonníka vyplýva, že obmedziť právo dať výpoveď len na určité mesiace nie je možné, rovnako podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu môžno dohodnúť len dôvod výpovede /§ 6 písm. c/, § 7 ods. 2 písm. d//nie jej obmedzenie len na niektoré mesiace.

T.j. : V tejto časti je Vaša zmluva o nájme neplatná v súlade s ust. § 39 Obč. zákonníka :
"Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom."

 

Záver

Ak zmluva o nájme stanovuje, že výpoveď možno dať len v urč. mesiacoch, je v tejto časti neplatná.
Poznamenávame, že ak zmluva bola uzatvorená podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, v súlade s ust. § 3 ods. 5 zákona o krátkodobom nájme bytu prenajímateľ je povinný Vám ako nájomcovi preukázať splnenie registračnej povinnosti o správcu dane (daňový úrad).

V  prípade záujmu nám pošlite zmluvu o nájme na prekontrolovanie.


Trápi vás "Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom (Občianske právo)

Dobrý deň. Rád by som sa opýtal, či existuje možnosť vrátenia zálohy za spoločenskú miestnosť, ktorú sme zaplatili. Dostali sme o tom papier od majiteľky (nie zmluvu), ktorý som nepodpisoval. Na papieri je napísané, že zálohu nevracajú. Je napriek tomu možné zálohu získať späť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom

(odpoveď odoslaná: 29.12.2019)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že ide o nebytové priestory, ktoré Vám mali byť poskytnuté prenajímateľkou  - vlastníkom nehnuteľnosti na dobu určitú za účelom súkromnej  spoločenskej akcie; ide teda o nájom nebytových priestorov, v ktorom prípade platia ust. zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov, ako aj ust. Obč. zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.

Podľa ust. § 3 zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov platí  : 
"(1) Prenajímateľ môže nebytový priestor prenechať na užívanie inému (ďalej len „nájomca“) zmluvou o nájme (ďalej len „zmluva“).
(2) Nebytové priestory sa prenajímajú na účely, na ktoré sú stavebne určené.3)
(3) Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia, a ak nejde o nájom na neurčitý čas, čas, na ktorý sa nájom uzaviera. Pri nebytových priestoroch v objektoch, s ktorými hospodári bytová organizácia založená národným výborom, možno zmluvu na určitý čas uzavrieť najdlhšie na dva roky, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.
(4) Ak zmluva neobsahuje náležitosti podľa odseku 3, je neplatná."

Z textu otázky vyplýva, že ste nepodpisovali žiadnu zmluvu o nájme nebyt. priestorov. 
Ak chcete peniaze vrátiť, odporúčame čo najskoršie kontaktovať prenajímateľku dopor. listom alebo emailom, že žiadate vrátiť poskytnutú zálohu a to osobne prípadne na Vami uvedený bankový účet vo Vami uvedenej lehote, keďže nedošlo k uzatvoreniu žiadnej zmluvy. 

Prehlásenie vlastníka - majiteľky o tom, že záloha je nevratná nie je dôvodné.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.
 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vypovedanie nájomej zmluvy nájomcom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.