Máte
otázku?

Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, či ma môže majiteľ bytu vysťahovať z prenajatého bytu do mesiaca, ak je to tak ustanovené v nájomnej zmluve. Sme zmluvne dohodnutí na dobu neurčitú a doteraz sme nemali žiadne problémy. Keďže je to veľmi krátka doba, je ťažké nájsť adekvátne ubytovanie. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa

Dobrý deň,

 

nájomnú zmluvu na dobu neurčitú je možné ukončiť písomnou výpoveďou doručenou nájomcovi. Občiansky zákonník Vám, ako nájomcovi, poskytuje zvýšenú ochranu týkajúcu sa možnosti a podmienok ukončenia nájomného vzťahu.

 

Občiansky zákonník upravuje viacero dôležitých aspektov, ktoré musí prenajímateľ dodržať, aby mohol platne ukončiť nájomný vzťah s Vami. Medzi najdôležitejšie je možné zaradiť tieto:

- výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená nájomcovi,

- vo výpovedi musí prenajímateľ uviesť presný dôvod výpovede,

- vo výpovedi je v zmysle právnej doktríny vhodné uviesť presný dátum, ku ktorému skončí nájom (t.j. dátum kedy uplynie výpovedná lehota).

 

Rovnako s ukončením nájomného vzťahu zo strany prenajímateľa Občiansky zákonník upravuje ďalšiu povinnosť prenajímateľa, a to zabezpečiť Vám náhradné bývanie.

 

Možno ukončiť nájomný vzťah výpoveďou upravuje ustanovenia § 710 Občianskeho zákonníka. V ods. 3 tohto paragrafu Občiansky zákonník upravuje výpovedná lehotu, ktorá je trojmesačná. Prenajímateľ Vám však môže vo výpovedi určiť i dlhšiu výpovednú lehotu. Podľa právnej doktríny, ak nájomná zmluva upravuje kratšiu výpovednú lehotu, tak je táto časť (toto ustanovenie) nájomnej zmluvy neplatné. Tzn. že i vo Vašom prípade by mala platiť trojmesačná výpovedná lehota.

 

Podľa ustanovenia § 710 ods. 1 a 3 Občianskeho zákonníka

(1) Nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou.

(3) Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. Prenajímateľ môže nájomcovi písomne určiť dlhšiu výpovednú lehotu. Na doručovanie písomnej výpovede nájmu bytu sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.

 

Ďalej je veľmi dôležité uviesť, že prenajímateľ nemôže bezdôvodne alebo z akéhokoľvek dôvodu vypovedať nájomnú zmluvu. Tzn. že prenajímateľ jednak môže nájomnú zmluvu vypovedať iba z dôvodov upravených v ustanovení § 711 ods. 1 Občianskeho zákonníka a na druhej strane musí tento dôvod výpovede uviesť priamo vo výpovedi, ktorý Vám doručil. Dôvod výpovede musí byť vo výpovedi uvedený presne, aby ho nebolo možné zameniť s inými dôvodmi.

 

Podľa ustanovenia § 711 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak

a) prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov,

b) nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný,

c) nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome,

d) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa,

e) je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno užívať, alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom najmenej počas šiestich mesiacov užívať,

f) nájomca prestal spĺňať predpoklady užívania bytu osobitného určenia alebo predpoklady užívania bytu vyplývajúce z osobitného určenia domu,

g) nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie.

 

V prípade, že jeho výpoveď neobsahuje žiadny dôvod, je neplatný. Neplatnosť výpovede však musíte v lehote troch mesiacov od jej doručenia napadnúť na súde, inak sa neplatnosť konvaliduje a výpoveď sa bude považovať za platnú. Ak by ste aj na súde neuspeli, účinky výpovede by nastali až právoplatnosťou rozhodnutia súdu o zamietnutí Vášho návrhu na určenie neplatnosti výpovede.

 

Podľa ustanovenia § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka

Neplatnosť výpovede môže nájomca uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. Účinky výpovede nastanú až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa zamietne návrh na určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu.

 

Výpoveďou nájomnej zmluvy však povinnosti prenajímateľa nekončia. Nakoľko nájomný vzťah ukončil výpoveďou prenajímateľ, musí Vám v súlade s ustanovením § 712a Občianskeho zákonníka zabezpečiť bytovú náhradu. To, či Vám má zabezpečiť náhradné bývanie, ubytovanie alebo prístrešie závisí na tom, z akého dôvodu bola nájomná zmluva vypovedaná.

 

Podľa ustanovenia § 712a ods. 1 až 6 Občianskeho zákonníka

(1) Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodov podľa § 711 ods. 1 písm. a)e) alebo písm. f)alebo z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. b) nájomcovi, ktorý prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný, z dôvodu na strane zamestnávateľa alebo z dôvodu, za ktorý zamestnávateľ zodpovedá podľa osobitných predpisov,nájomca má právo na náhradný byt, ktorý je veľkosťou obytnej plochy, vybavením, umiestnením a výškou nájomného primeraný bytu, ktorý má vypratať, a to s prihliadnutím na jeho životné a pracovné potreby. Nájomca má tiež právo na úhradu nevyhnutných výdavkov spojených so sťahovaním. V iných prípadoch skončenia vykonávania práce, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný, nemá nájomca, ktorému bola daná výpoveď z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. b), právo na bytovú náhradu.

(2) Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. c), nájomca nemá právo na bytovú náhradu. Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. c) a ide o dôvod hodný osobitného zreteľa, má nájomca právo na prístrešie.

(3) Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d) nájomcovi, ktorý preukáže, že je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, nájomca má právo len na náhradné ubytovanie. V iných prípadoch skončenia nájomného pomeru z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d) nájomca nemá právo na bytovú náhradu; ak ide o dôvod hodný osobitného zreteľa, má nájomca právo na prístrešie.

(4) Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodov uvedených v odseku 3 nájomcovi, ktorý sa stará o maloleté dieťa alebo o bezvládnu osobu, ktorí sú členmi jeho domácnosti, a ak to pomery prenajímateľa umožňujú, poskytne sa mu namiesto náhradného ubytovania náhradný byt. Náhradný byt môže mať horšiu kvalitu a menšiu obytnú plochu, ako má byt, ktorý má nájomca vypratať. Náhradný byt mu možno poskytnúť aj mimo obce, v ktorej sa nachádza ním vypratávaný byt. Vzdialenosť náhradného bytu musí však umožniť dennú dochádzku do práce.

(5) Ak sa nájomný pomer skončil opätovne z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d) nájomcovi, ktorý preukáže, že je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, poskytne sa nájomcovi namiesto náhradného bytu alebo náhradného ubytovania iba prístrešie.

(6) Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. g), nájomca nemá právo na bytovú náhradu.

 

V prípade, že Vaša nájomná zmluva bola uzatvorená na základe zákona o krátkodobom nájme bytov, v niektorých aspektoch sa mierne môže právna úprava líšiť.

Trápi vás "Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na nasledovnú situáciu. Mám byt v osobnom vlastníctve a mám v ňom nájomníčky. Máme uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu určitú, ktorá platí do 31.7.2024. Informovala som nájomníčky, že zmluvu nepredĺžim z dôvodu, že byt chcem dať do užívania sesternici s malým dieťaťom. Moja otázka znie: Ak sú nájomníčky oboznámené so situáciou, zmluva zanikne 31.7.2024 a musia sa do tejto doby vysťahovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa

(odpoveď odoslaná: 13.06.2024)

Dobrý deň, ak je nájomná zmluva uzatvorená na dobu určitú nájom končí uplynutím dohodnutej doby nájmu. Urobili ste správne, že ste nájomcom oznámili, že nájomná zmluva nebude predĺžená a preto sa musia z bytu vysťahovať najskôr dňa 31.7.2024, keďže nájomný pomer končí uvedeným dňom. Ak by mal nájom skončiť skr, je to možné na zákalde dohody s nájomcami. Oznámte to nájomcom aj písomne, že nájomná zmluva predĺžená nebude.

O prevzatí bytu po skončení nájmu odporúčam spísať zápisnicu s uvedením jeho stavu, vrátane odpočtu médií /voda, elektrina, plyn, kúrenie/. Jedno vyhotovenie pre vás, a jedno vyhotovenie pre nájomcov, samozrejme aj s podpismi.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o možnosti ukončenia nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa v prípade, keď nájomca neplatí nájomné alebo dlhodobo je na pracovnej neschopnosti a preto nie je schopný nájomné uhrádzať. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa

(odpoveď odoslaná: 21.12.2023)

Dobrý deň,
samozrejme, ak nájomca neplatí dohodnuté nájomné, potom to je dôvod na ukončenie nájmu zo strany prenajímateľa. 

V zmysle § 711 ods. 1 písm d) Občianskeho zákonníka platí, že "Prenajímateľ môže vypovedať nájom z bytu, ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa,"

Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. Prenajímateľ môže nájomcovi písomne určiť dlhšiu výpovednú lehotu. Na doručovanie písomnej výpovede nájmu bytu sa primerane použijú ustanovenia § 106 a 112 Civilného sporového poriadku. Čo znamená, že sa môže uplatniť aj fikcia doručenia, ak si nájomca zásielku v odbernej lehote na prevzatie neprevezme a táto sa vráti prenajímateľovi, má sa za to, že sa o nej adresát dozvedel.  

Súčasne je potrebné upozorniť, že v zmysle ust. § 711 ods. 5 OZ: "Ak nájomca, ktorý je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, pred uplynutím ochrannej lehoty (§ 710 ods. 4) zaplatí prenajímateľovi dlžné nájomné alebo sa písomne dohodne s prenajímateľom o spôsobe jeho úhrady, rozumie sa tým, že dôvod výpovede nájmu bytu zanikol."

Podľa ust. § 710 ods. 4 OZ: "Ak bola daná výpoveď z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d), že nájomca nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu, a preukáže, že ku dňu doručenia výpovede bol v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, výpovedná lehota sa predlžuje o ochrannú lehotu, ktorá trvá šesť mesiacov."

Vzhľadom na uvedené, ak je nájomca v hmotnej núdzi a dohodol by sa s prenajímateľom na doplatení nájomného do šiestich mesiacov (toto je ochranná lehota) a nájomné by v tejto lehote doplatil, dôvod výpovede zanikne. Hmotnou núdzou sa rozumie je stav, kedy príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a oni si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť či zvýšiť príjem prácou, svojim majetkom alebo uplatnením nejakého práva (napríklad práva na výživné).

Jednotlivec je teda v hmotnej núdzi, ak má mesačný príjem nižší ako 268,88 €, manželia sú v hmotnej núdzi, ak ich spoločný mesačný príjem nedosahuje sumu 456,45 €. V prípade, že majú deti, ich životné minimum sa zvyšuje o 122,77 € mesačne na každé dieťa, t. j. 579,22 € pre manželský pár s jedným dieťaťom, 701,99 € pre manželov s dvoma deťmi atď. 

Takto si viete zhruba určiť, či je nájomca v hmotnej núdzi alebo nie. Ak sa jedná o nájomcu, ktorý nemá rodinu a bol riadne zamestnaný, potom aj v čase poberania PN by sa nemal dostať do stavu hmotnej núdze.  

Dôležité však je aj to podľa ktorého predpisu máte uzatvorenú zmluvu.


Podotázka: Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať o postupe pri predaji bytu, v ktorom mám najomcov na neurčitú dobu. Je v súlade so zákonom dostačujúce oznámiť im to písomne so 3-mesačnou výpovednou lehotou? Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa

(odpoveď odoslaná: 02.04.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak bola nájomná zmluva uzatvorená podľa ust. Občianskeho zákonníka, potom výpovedná doba je v zmysle ust. § 710 ods. 3 tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho po doručení výpovede. 

Výpoveď z nájmu bytu možno dať len zo zákonných dôvodov uvedených v ust. § 711 Obč. zákonníka. Medzi výpovednými dôvodmi nie je dôvod predaja bytu, keďže tu platí ust. § 680 ods. 2 Obč. zákonníka a to, že predajom nehnuteľnosti prechádzajú práva a povinnosti z nájomnej zmluvy na nového vlastníka bytu /citujeme/ :

"Ak dôjde k zmene vlastníctva k prenajatej veci, vstupuje nadobúdateľ do právneho postavenia prenajímateľa a nájomca je oprávnený zbaviť sa svojich záväzkov voči prvšiemu vlastníkovi, len čo mu bola zmena oznámená alebo nadobúdateľom preukázaná."

 


Trápi vás "Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Momentálne prenajímam dom na dobu určitú, konkrétne na ročnú bázu. Avšak, existuje možnosť, že v budúcom roku sa moja situácia skomplikuje a budem nútená dom predať. Mám teda možnosť vypovedať nájomnú zmluvu skôr, ako je určený dátum prenájmu, bez povinnosti zabezpečiť náhradné bývanie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa

(odpoveď odoslaná: 28.12.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že dom prenajímate na dobu určitú. Ak by ste dom predali, potom je nevyhnutné z dôvodu právnej istoty v kúpnej zmluve uviesť, že dom je v nájme a kedy končí nájomná zmluva. Tu platí ust. § 680 ods. 3 Obč. zákonníka :

"Ak dôjde ku zmene vlastníctva k nehnuteľnej veci, môže z tohto dôvodu vypovedať nájomnú zmluvu iba nájomca, a to aj vtedy, ak bola zmluva uzavretá na dobu určitú; výpoveď však musí podať v najbližšom výpovednom období, pokiaľ je zákonom alebo dohodou ustanovené. Pri zmene vlastníctva k hnuteľnej veci môže zmluvu vypovedať aj nadobúdateľ."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak by ste dom predali, práva a povinnosti z nájmu prechádzajú na nového vlastníka domu a ten bude oprávnený vec vyporiadať pokiaľ ide o nájomcu domu a to buď nepodpísaním zmluvy na ďalšie obdobie resp. ak by sa nájomca dobrovoľne sám neodsťahoval, musel by podať návrh na súd o vypratanie nehnuteľnosti.


Podotázka: Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa (Občianske právo)

Dobrý deň, bývam v byte už takmer rok bez nájomnej zmluvy. Majiteľka bytu chce po roku uzatvoriť nájomnú zmluvu, pretože som jej oznámila, že budem postupovať v súlade so zákonom. Predtým nás totiž chcela z bytu vyhodiť z dňa na deň a vymeniť zámok, proti čomu som sa postavila, pretože aj bez zmluvy máme právo na trojmesačnú výpovednú lehotu. Teraz požaduje, aby sme jej pri podpise zmluvy zaplatili dvojmesačný nájom vopred, aj napriek tomu, že tu už bývame rok. Môžem sa spýtať, či v prípade, že s týmto nebudem súhlasiť, mám právo si počas troch mesiacov hľadať nové bývanie a nemôže nás z bytu vyhodiť?

Odpoveď: Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa

(odpoveď odoslaná: 16.11.2022)

Dobrý deň,
ak nemáte podpísanú nájomnú zmluvu, nevzťahuje sa na Vás žiadna výpovedná lehota. Tzn. že by ste teoreticky na základe jej výzvy mali byt ihneď opustiť, lebo ho užívate bez právneho titulu. Z bytu Vás však nemôže násilím a sama vyhodiť. To s ohľadom na jej postup veľmi dobre vie, a preto akceptovala, že uzatvorí s Vami nájomnú zmluvu. Ak by Vás chcela vypratať z nehnuteľnosti, musela by podať žalobu na miestne príslušný súd. Samotné súdne konanie môže trvať dlhšie ako 3 mesiace. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa (Občianske právo)

Dobrý večer,

Môže ma majiteľ bytu vyhodiť, keď mám lehotu na dva mesiace?

Odpoveď: Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa

(odpoveď odoslaná: 14.10.2022)

Dobrý deň,
ak máte podpísanú nájomnú zmluvu, tak skončiť ju je možné dohodou, prípadne výpoveďou. Ak by existovali dôvody na odstúpenie od nájomnej zmluvy, tak by Vás teoreticky mohol vyhodiť ale až potom, čo s Vami platne skončí nájom. Inak by Vám musel dať výpoveď a do konca výpovednej doby máte právo byt užívať, 
Trápi vás "Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa (Občianske právo)

Dobrý deň, v podnájme mám pána, ktorý si do bytu privádza cudzích ľudí, robia žúrky, vytvárajú hluk, fajčia, búchajú a narušujú nočný aj denný kľud bytovky. Hodia veci z balkóna. Susedia sa neustále sťažujú, už volali aj políciu a spísali petíciu. Pán má byt ešte podľa zmluvy do konca mája. Môžem mu vypovedať zmluvu skôr?

Odpoveď: Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa

(odpoveď odoslaná: 23.03.2022)

Dobrý deň, pokiaľ ide o výpoveď z nájomnej zmluvy, zákon hovorí, že prenajímateľ má právo vypovedať nájomnú zmluvu na byt zo zákonom vymedzených dôvodov. Jedným z nich je aj prípad, ak nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome. V takomto prípade je však nevyhnutné predmetný dôvod výpovede z nájmu vo výpovedi presne vymedziť. Výpovedná lehota je však podľa zákona tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi výpoveď doručená. Nájom by v takomto prípade skončil až uplynutím posledného dňa výpovednej lehoty. Vzhľadom na uvedené, podľa toho čo uvádzate, nakoľko výpovedná lehota je podľa zákona až trojmesačná, skôr ako v máji nájomný vzťah s vašim nájomníkom neviete ukončiť. 

Tiež by bolo potrebné pozrieť, ako máte uzatvorenú zmluvu, či to nejde podľa zmluvy o krátkodobom nájme bytu.

 


Podotázka: Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku. Môžem ukončiť nájom matke s maloletým dieťaťom, ak potrebujem byt pre seba alebo pre syna s rodinou? Nájom im predlžujem vždy na jeden rok, teda na dobu určitú.

Odpoveď: Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa

(odpoveď odoslaná: 19.01.2022)

Dobrý deň,
áno. Možnosť vypovedať nájomnú zmluvu, resp. ju nepredĺžiť, ak sa blíži doba skončenia nájomného vzťahu nie je obmedzené na to, že v byte býva osoba s maloletým dieťaťom. Samozrejme z tohto dôvodu výpovede im budete musieť zabezpečiť tzv. náhradné bývanie.


Podotázka: Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa (Občianske právo)

Dobrý deň, mám prenajaté nebytové priestory na podnikanie. Teraz, počas krízy, prišiel majiteľ s tým, že má nového nájomcu s vyšším nájmom. Na začiatku mi bolo povedané, že sa chce dohodnúť. Bol som ochotný mu dorovnať nájom, ktorý mi ponúkol, ale on odmieta sa dohodnúť. Do techniky a vybavenia som preinvestoval značné peniaze a mám na to pôžičky. Má môj prenajímateľ právo ma vyhodiť, aj keď je zmluva na neurčito? Mám nejakú možnosť, aspoň na odškodnenie?

Odpoveď: Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa

(odpoveď odoslaná: 18.05.2021)

Dobrý deň,
ak je zmluva na neurčito, je možné ho ukončiť iba v súlade so zákonom, resp. zmluvou. V tomto prípade by bolo potrebné presne sa pozrieť na znenie Vašej zmluvy.

Vo vzťahu k investíciám a prípadnému odškodeniu je dôležité to, či sa tieto vykonali so súhlasom prenajímateľa alebo ste ich robili bez jeho vedomia, aby Vám lepšie robilo v týchto priestoroch. V tejto časti Vám odporúčam dohodnúť si konzultáciu s advokátom. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov. 


Trápi vás "Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa informovať, či ako prenajímateľka môžem vypovedať zmluvu o nájme formou odstúpenia od zmluvy. Táto zmluva bola uzatvorená na základe občianskeho zákonníka na dobu neurčitú. V článku o skončení nájmu je uvedené, že ak nájomca napriek písomnému upozorneniu prenajímateľa spôsobuje škodu alebo neúhradí nájomné v dohodnutých termínoch, nájomný vzťah skončí posledným dňom mesiaca, za ktorý bolo nájomné zaplatené. Nájomca porušuje určité body zmluvy, ako napríklad zákaz fajčiť. Napriek nášmu ústnemu a písomnému upozorňovaniu (formou emailu) v byte stále fajčí. Navyše nedodržiava termíny úhrady nájomného (aj keď len o pár dní) a napokon spôsobil značné škody v novo zrekonštruovanom byte - konkrétne malý požiar v novembri 2020, pri ktorom došlo k poškodeniu časti nábytku, čo nepokryje suma depozitu. Je možné uplatniť toto odstúpenie od zmluvy tak, ako som uviedla vyššie, bez nutnosti dodržať dvojmesačnú výpovednú lehotu, ktorá vyplýva z občianskeho zákonníka? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa

(odpoveď odoslaná: 15.03.2021)

Dobrý deň,
nakoľko je nájom bytu chránený, posudzuje sa jeho skončenie veľmi prísne. Ak máte zmluvu podľa Občianskeho zákonníka, musíme sa riadiť § 710, podľa ktorého Nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou.

Občiansky zákonník neumožňuje odstúpiť od nájomnej zmluvy ani skončiť nájom tak, ako máte uvedené v čl. V. Nájom musíte jedine vypovedať. Podľa toho, čo píšete napr. podľa § 711 ods. 1 písm. d) zákona:

nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ukončenie prenájmu z dôvodov na strane prenajímateľa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.