Máte
otázku?

Výpoveď z nájmu bytu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Výpoveď z nájmu bytu

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala: ako študentka som uzavrela zmluvu o podnájme, v ktorej bol uvedený dvojmesačný výpovedný lehota. Keďže som prerušila štúdium, výpoveď som napísala v lehote dvoch mesiacov. No jedna osoba mi povedala, že ak ukončím štúdium, výpovedná lehota už nie je platná a platí len v prípade, ak sa sťahujem niekam inde. Teraz už nie som si istá, ako by som mala postupovať a chcela by som sa informovať, aké sú skutočné právne predpisy v tejto veci.

Odpoveď: Výpoveď z nájmu bytu

Dobrý deň.

Kľúčovým ustanovením V danom prípade je predovšetkým § 710 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého:

(1) Nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou.
(2) Ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas, zanikne tiež uplynutím tohto času. Ustanovenie § 676 ods. 2 neplatí pre zánik nájmu bytu.
(3) Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. Prenajímateľ môže nájomcovi písomne určiť dlhšiu výpovednú lehotu. Na doručovanie písomnej výpovede nájmu bytu sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.
(4) Ak bola daná výpoveď z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d), že nájomca nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu, a preukáže, že ku dňu doručenia výpovede bol v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, výpovedná lehota sa predlžuje o ochrannú lehotu, ktorá trvá šesť mesiacov.

Myslím, že ste si trochu nesprávne vyložili, čo znamená výpovedná doba. Pokiaľ máte v zmluve dohodnutú výpovednú dobu 2 mesiace, znamená to, že zmluva trvá ešte 2 mesiace po tom, čo ste dali výpoveď. V danom prípade je istým spôsobom modifikovaná lehota, odkedy sa počíta výpovedná lehota. Tá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. Uvedené znamená, že ak výpoveď doručíte napr. 22.10., tak dva mesiace plynú od 1.11. a vy musíte plniť svoje záväzky zo zmluvy (predovšetkým platenie nájomného) ešte dva mesiace (tj. november a december). Od januára zmluva zaniká.

Váš osobný status študenta je v danom prípade irelevantný a taktiež dôvod, pre ktorý ste dali výpoveď. Samozrejme, je potrebné riadne preskúmať Vašu zmluvu, pokiaľ tam nemáte iné podmienky, ako sú uvedené v zákone. 

Trápi vás "Výpoveď z nájmu bytu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výpoveď z nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, mám nájomnú zmluvu na dobu určitú. Majiteľka mi formou SMS správy oznámila, že mi už nájomnú zmluvu nepredlžuje a končí mi deň, ktorý je uvedený v nájomnej zmluve. Moja otázka znie: Je takáto forma ukončenia právne v poriadku? A aký čas mám na vypratanie bytu? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď z nájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 22.09.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak je nájomná zmluva uzatvorená na dobu určitú, nájom končí dňom uvedeným v nájomnej zmluve. Prenajímateľ nie je povinný vám nájom predĺžiť. Prenajímateľka vás len slušne upozornila, že nájom končí podľa zmluvy.

V zmysle ust. § 682 Občianskeho zákonníka platí :

"Ak sa nájom skončí, je nájomca povinný vrátiť prenajatú vec v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci; ak sa spôsob užívania výslovne nedohodol, v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie."   Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že dňom skončenia nájmu ste povinný nehnuteľnosť - byt odovzdať prenajímateľovi. Nezabudnite spísať zápisnicu o stave bytu, najlepšie s fotodokumentáciu, vrátane stavu jednotlivých médií /voda, elektrina, plyn, kúrenie/ a to tak, aby jeden exemplár zápisnice vám zostal spolu aj s podpisom prenajímateľa.

Podotázka: Výpoveď z nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné odstúpiť od nájomnej zmluvy na dobu určitú 12 mesiacov, ak bola zmluva podpísaná len pred 6 dňami. Existuje aj nejaké ochranné obdobie na odstúpenie po prehodnotení rozhodnutia o bývaní, alebo zmluva nadobúda účinnosť ihneď po podpise a je možné ju ukončiť len výpoveďou?

Odpoveď: Výpoveď z nájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 21.07.2022)

Dobrý deň, od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to  ustanovené v zákone alebo medzi účastníkmi dohodnuté v zmluve o nájme. Preto ak ste pre tento prípad v zmluve o nájme nedojednali možnosť odstúpenia od zmluvy, potom môžete od zmluvy odstúpiť len za naplnenia predpokladov ustanovených Občianskym zákonníkom. Tento v ust. § 679 upravuje, kedy môže nájomca odstúpiť od nájomnej zmluvy:

"Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek, ak bola prenajatá vec odovzdaná v stave nespôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé užívanie alebo ak sa stane neskôr - bez toho, aby nájomca porušil svoju povinnosť - nespôsobilou na dohodnuté alebo obvyklé užívanie, ak sa stane neupotrebiteľnou alebo ak sa mu odníme taká časť veci, že by sa tým zmaril účel zmluvy." 

alebo

"Ak sú miestnosti, ktoré boli prenajaté na obývanie alebo na to, aby sa v nich zdržiavali ľudia, zdraviu závadné, má nájomca toto právo aj vtedy, ak o tom vedel pri uzavretí zmluvy. Práva odstúpiť od zmluvy sa nemožno vopred vzdať."

V prípade naplnenia niektorého z vyššie uvedených dôvodov, môžete od zmluvy o nájme odstúpiť. V opačnom prípade sa  môžete s prenajímateľom dohodnúť na ukončení nájmu. Ak je prenajímateľ chápavý, určite vám vyjde v ústrety. Ak nie, nezostáva Vám nič iné, iba nájom vypovedať. V tomto prípade nájom skončí až uplynutím výpovednej doby. V prípade nájomného vzťahu totiž neexistuje nič také ako ochranná doba po uzavretí zmluvy, počas ktorej by ste mohli od zmluvy odstúpiť bez akejkoľvek sankcie. 

Tiež ale je potrebné pozrieť podľa akého zákona sa zmluva uzatvárala, pretože mohla byť uzatvorená aj podľa zákona o krátkodobom nájme.


Podotázka: Výpoveď z nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať. Momentálne žijeme v nájme, kde nájomná zmluva platí do septembra a výpovedná lehota je stanovená na tri mesiace. S priateľom sme sa rozišli a ja by som rada išla svojou cestou, keďže nebudem mať finančné prostriedky na pokrytie nájmu. On tiež nechce zostať v podnájme a zmluva je na moje meno. Mám obavy ohľadom tejto výpovednej lehoty. Ak podám výpoveď teraz, keď je júl, potrebujem vedieť, s akými problémami by mohol prísť prenajímateľ, keďže som pochopila, že nemôžem jednoducho odísť s ohľadom na túto lehotu tri mesiacov. Ďakujem. Natália

Odpoveď: Výpoveď z nájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 13.07.2022)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že nájomná zmluva je uzatvirená an dobu určitú - do konca septembra 2022. Ak je to tak, potom v zmysle ust. §  710 ods. 2 Obč. zákonníka platí, že "ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas, zanikne tiež uplynutím tohto času. Ustanovenie § 676 ods. 2 neplatí pre zánik nájmu bytu. "

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že ak je nájomná zmluva uzatvorená na dobu určitú - do konca septembra 2022, potom nájom končí posledným dňom mesiaca september 2022 a nie je z vašej strany podávať výpoveď. Pri skončení nájmu spíšte s prenajímateľom zápisnicu o odovzdaní a vrátení bytu, vrátane jeho stavu, najlepšie s fotodokumentáciou, a odpočtom médií, aby ste mali doklad o jeho vrátení prenajímatelovi, vrátane staveu meračov jednotlivých médií /voda, elektrina, plyn/.

V ptízke uvádzate, že ste výlučným nájomcom bytu, avšak v byte býva resp. býval aj váš priateľ. Z tohto dôvodu odporúčam riešiť aj túto otázku, keďže ak nváš priateľ sa nepodieľal  na úhrade nájmu a úhradách za služby služby spojené s nájmom bytu, vzniklo na jeho strane bezdôvodné obohatenie v zmysle ust. § 451 a nasl. Obč. zákonníka.

V prípade problémov resp. záujmu kontaktujte advokáta.


Trápi vás "Výpoveď z nájmu bytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď z nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň,

Od roku 2017 bývame ja, moja partnerka a naši dvaja synovia (6 rokov a 11 mesiacov) na podnájme v dvojizbovom byte v Poprade. Riadne platíme nájom, ale majiteľka bytu sa rozhodla, že máme byt opustiť do konca tohto mesiaca, prípadne do polovice septembra. Aké mám možnosti? Môže nás s dvoma malými deťmi len tak vyhodiť? Ďakujem za odpoveď. Tomáš

Odpoveď: Výpoveď z nájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 22.08.2021)

Dobrý deň, k Vami položenej otázke uvádzame nasledovnú odpoveď :

V otázke neuvádzate, či ej zmluva uzatvorená podľa ust. Obč. zákonníka alebo podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu.

Ak bola zmluva o nájme uzatvorená podľa ust. Obč. zákonníka, platí, že výpovedná lehota je tri mesiace a plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po poručení výpovede.  Pre danie výpovede zo strany prenajímateľa platí ust. § 711 Obč. zákonníka :

"(1) Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak
a) prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov,
b) nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný,
c) nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome,
d) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa,
e) je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno užívať, alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom najmenej počas šiestich mesiacov užívať,
f) nájomca prestal spĺňať predpoklady užívania bytu osobitného určenia5c) alebo predpoklady užívania bytu vyplývajúce z osobitného určenia domu,5d)
g)nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie.
(2) Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.
(3) Výpoveď z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. b), e) a f) je neplatná, ak prenajímateľ nepriložil k výpovedi listinu, ktorá preukazuje dôvod výpovede."
 
V prípade  výpovede podľa Obč. zákonníka je treba uplatniť neplatnosť výpovede na súde v lehote do 3 mesiacov odo dňa doručenia výpovede.

Ak bola zmluva uzatvorená podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu, potom platí jeho ust. § 7 :

"Prenajímateľ môže vypovedať krátkodobý nájom bytu, ak

a)nájomca alebo ten, kto s ním v byte žije alebo sa v byte nachádza so súhlasom nájomcu, napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu prenajímateľa poškodzuje byt alebo jeho zariadenie alebo spoločné časti, spoločné zariadenia domu alebo inak hrubo porušuje dobré mravy alebo domový poriadok v dome, v ktorom sa byt nachádza,
b) nájomca riadne a včas nezaplatil nájomné alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako dva mesiace,
c) nájomca napriek písomnej výzve prenajímateľa nedoplnil peňažnú zábezpeku do pôvodnej výšky,
d) nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s dohodnutým účelom,
e) je daný iný dôvod výpovede dohodnutý v nájomnej zmluve, pre ktorý nemožno spravodlivo požadovať trvanie nájomného pomeru."

Výpovedná lehota je v zmysle cit. zákona min. jeden mesiac, ak ste sa nedohodli na dlhšej výpovednej lehote, prípadne min. 15 dní. Prenajímateľka v prípade dojednania nájmu bytu podľa cit. zákona o krátkodobom nájme bytu bola povinná Vám preukázať splnenie registračnej povinnosti u správcu dane /daňový úrad/. Nesplnenie tejto povinnosti má ten právny následok, že zo zákona platí, že zmluva

Vlastníčka bytu ako prenajímateľka nemôže konať spôsobom, že Vám oznámi, že máte byt opustiť  do polovice sept. 2021. Z bytu Vás nemôže vyhodiť resp. vysťahovať na ulicu.

Odporúčam kontaktovať advokáta, aby posúdil Vaše doklady.


Podotázka: Výpoveď z nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, Rada by som sa spýtala na jednu vec. Som v prenajatom byte a od majiteľa bytu mi prišlo vyúčtovanie. Poslal mi naskenované výkazy SPP/ZSE, no všetky políčka, kde sú preddavky a ostatné položky, sú zafarbené alebo prekryté. Tým pádom nevidím, aké sú preddavky v skutočnosti a koľko on platí, preto mám pocit, že si odo mňa pýta viac peňazí, ako je v skutočnosti vyúčtované. V nájomnej zmluve mám napísané, že ak majiteľ bytu zmení výšku úhrad za používanie bytu, zmluva je neplatná. Mám pravdu, že všetko má súvislosť? Písala som mu email s požiadavkou poslať mi nové vyúčtovanie, no zatiaľ nič nedostala, iba tabuľku, ktorú si však sám vytvoril. Teraz nechápem, prečo má zakryté tie sumy na výkazoch a prečo mi ich nechce ukázať. Znamená to, že potom moja nájomná zmluva je neplatná?

Odpoveď: Výpoveď z nájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 10.06.2021)

Dobrý deň, úmysel vlastníka bytu Vám vysvetliť nevieme. Ale zrejme je dôvod ten, aby ste nevideli skutočné úhrady z jeho strany.

V otázke neuvádzate, či je zmluva uzatvorená podľa ust. Obč. zákonníka alebo podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu.

Podstatné však vo Vašom prípade je to, ako máte v zmluve o nájme dohodnuté nájomné za užívanie bytu v € a akým spôsobom máte dohodnuté úhrady za služby spojené s užívaním bytu /voda, elektrika, plyn, a podobne/. Ide o to, či tieto úhrady za služby sú dohodnuté paušálnou sumou mesačne bez ohľadu na spotrebu, alebo či ste sa v zmluve o nájme dohodli, že budete platiť zálohové platby mesačne a po vyúčtovaní zo strany dodávateľov médií uhradíte nedoplatok. Dôležité v tomto poslednom prípade je to, či pri prevzatí bytu do nájmu bol spísaný odpočet médií.

Uvádzate, že v texte zmluvy je uvedené, že ak majiteľ bytu zmení výšku úhrad za používanie bytu, je zmluva neplatná. Uvádzame, že táto formulácia nie je najšťastnejšia, je nejasná. Uvádzame, že ak by malo dôjsť k zmene zmluvy ohľadom nájomného alebo úhrad za užívanie bytu, táto zmena musí byť písomná s podpismi oboch účastníkov dohody.

Či máte uhradiť nedoplatok, toto treba posúdiť z hľadiska našej vyššie uvedenej odpovede, akou formou máte dohodnuté úhrady za služby spojené s užívaním bytu. Prípadne napíšte nám ako reakciu na túto odpoveď, aká je formulácia zmluvy v tejto časti úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu.
V každom prípade žiadajte od prenajímateľa bytu, aby Vám predložil riadne vyúčtovania, nie ním urobené tabuľky.

 

 

 

 


Podotázka: Výpoveď z nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, Rada by som sa spýtala, ako ochrániť výpovednú lehotu v nájomnej zmluve uzavretej na dobu určitú, tak, aby nájomca v deň skončenia platnosti zmluvy neoznámil, že odchádza, pretože zmluva vypršala a nemusí tak byť dodržaná dvojmesačná výpovedná lehota. Napadla ma jediná možnosť - začleniť do zmluvy klauzulu, že sa dva mesiace pred koncom povodnej zmluvy podpíše dodatok o jej predĺžení na ďalší rok. Bol by toto správny postup, prosím? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď z nájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 07.05.2021)

Dobrý deň,
Vami uvedené ustanovenie býva v nájomných zmluvách formulované ako prednostné právo nájomcu v určitej lehote uplatniť právo na predĺženie zmluvy. Následne budete vedieť, že ak o to neprejavil záujem a blíži sa koniec zmluvy, máte hľadať nové nájomcu. Ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú, končí sa označeným dňom a nie je potrebné, aby plynula akákoľvek výpovedná lehota. Tá plynie iba v prípade, že niektorí z vás zmluvu vypovie.


Trápi vás "Výpoveď z nájmu bytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď z nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, mám uzavretú zmluvu o nájme obytnej miestnosti (1 izba v rodinnom dome) na dobu neurčitú. Dnes som od prenajímateľa obdržal písomnú výpoveď z nájmu "pre dôvod uvedený v § 711 OZ, odsek a)", v ktorej ma žiada, aby som "v zmysle nájomnej zmluvy opustil prenajatú nehnuteľnosť v termíne, ktorý je uvedený v nájomnej zmluve." Citujem z jeho výpovede a predpokladám, že mu ide o výpovednú dobu 1 mesiac, keďže v nájomnej zmluve máme uvedené: "Prenajímateľ môže dať výpoveď iba z dôvodov podľa § 711 OZ" a "Výpovedná doba je mesačná." Podľa OZ §710, ods. 3, mám nárok na 3-mesačnú výpovednú dobu. Chcel by som sa Vás preto opýtať - vzťahuje sa na mňa táto ochranná lehota 3 mesiace, aj keď v našej zmluve je uvedená 1-mesačná lehota? Dodávam, že nájomné som vždy riadne platil a neporušoval som podmienky nájomnej zmluvy. Celú situáciu vnímam ako dôsledok názorových nezhôd s majiteľom v poslednej dobe. Vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Výpoveď z nájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 04.12.2020)

Dobrý deň,
musíme stanoviť, či je to byt, alebo nie. Bytom sa rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky. Ak toto spĺňa, tak potom by ste mali mať 3 mesačnú výpovednú dobu. V takom prípade tam môžete zotrvať ešte 3 mesiace a potom sa odsťahovať. Mohol by Vás vypratať len súdne a do kým začne súdne konanie, budete už preč.


Podotázka: Výpoveď z nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, mám v Bratislave uzavretú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú. Nájom platím buď na účet alebo v hotovosti. Prenajímateľ prichádza každý mesiac na kontrolu bytu. Keď platím hotovosťou, neposkytne mi príjmový doklad. Chcela by som sa vyhnúť žiadaniu o takýto doklad, hoci mám naň právo. Prenajímateľ má špecifické správanie, vstupuje do bytu aj bez môjho súhlasu a využíva niekoľko pochybných praktík. Nechcem, aby navyše v mojej neprítomnosti vstupoval do bytu, najmä teraz, v čase korony. Nájom zahŕňa aj platby za energie, ktoré sú každého pol roka buď preplatok alebo nedoplatok, a o tomto fakte ma prenajímateľ informuje. Chcela by som sa spýtať, čo by som mala uviesť do textu, ak by som chcela vypovedať nájomnú zmluvu tak, aby som bola chránená za obdobie, ktoré nemám zdokladované. Chcem predísť tomu, aby ma v budúcnosti obvinil, že mu dlžím peniaze. Hlavne by som chcela uviesť, že všetky finančné záväzky z mojej strany boli riadne splnené. Túto otázku mi odporučili položiť právnikovi. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď z nájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 10.11.2020)

Dobrý deň,

začneme kúskom právnej teórie.
v otázke neuvádzate podľa ktorého zákona je zmluva o nájme bytu uzatvorená, či podľa ust. Obč. zákonníka alebo podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu.

Podľa ust. § 686 Obč. zákonníka platí :

"(1) Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica."

Ohľadom vstupu prenajímateľa do bytu platí ust. § 665 Obč. zákonníka :
"(1) Nájomca je oprávnený užívať vec spôsobom určeným v zmluve; ak sa nedohodlo inak, primerane povahe a určeniu veci. Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k veci za účelom kontroly, či nájomca užíva vec riadnym spôsobom."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že prenajímateľ nie je oprávnený vstupovať do bytu v prípade Vašej neprítomnosti.

Ak zmluva bola uzatvorená podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, potom platí ust. § 3 cit. zákona a to, že nájomná zmluva musí byť písomná a musí obsahovať určenie alebo spôsob určenia výšky nájomného a výšky úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva.

V oboch prípadoch /Obč. zákonník a zmluva o krátkodobom nájme bytu/ platí, že v nájomnej zmluve má byť dohodnuté osobitne nájomné a osobitne výšku úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu /voda, el., plyn, kúrenie a podobne/.

Nevieme ako máte tieto finančné položky dohodnuté, ale pokiaľ sú určené jedným číslom mesačne, zmluvu o nájme bytu by súd yhlásil za neplatnú. v

Pripomíname, že podľa ust. § 3 ods. 5 zákona o krátkodobom nájme bytu platí, že prenajímateľ je povinný nájomcovi splnenie registračnej povinnosti u príslušného správcu dane /daňový úrad/ preukázať.

Ak ste platili nájomné bez vystavenia príjmového dokladu prenajímateľom, sumu zaplatenú Vami zrejme ani nezdaňuje. Nevieme, či chcete nájom ukončiť; ak áno, potom je treba dať výpoveď z nájmu podľa zmluvy.
Odporúčame bez ohľadu na to, či dáte výpoveď alebo nie, nájomné podľa zmluvy hradiť výlučne prevodom cez banku alebo poštovým poukazom.

Požiadajte prenajímateľa, aby Vám teraz dal doklad o tom, že všetky záväzky z Vašej strany sú uhradené s rozpísaním, o ktoré mesiace ide, vrátane uvedenia sumy v €, resp. sama pripravte svoje výdavkové doklady o úhrade nájmu podľa zmluvy za mesiace, kedy ste platili v hotovosti, s tým, že Vám ich podpíše prenajímateľ. Uvedené sa týka aj úhrady za el. energiu, kde tiež pripravte Váš výdavkový doklad a žiadajte predloženie vyúčtovania.

Dôvody Vašich požiadaviek voči prenajímateľovi mu nemusíte zdôvodňovať, ten je jasný.

 


Podotázka: Výpoveď z nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem. Chcela by som Vás poprosiť o pomoc a opýtať sa: Vzhľadom na súčasnú situáciu sa hovorí, že nájomníci nemusia platiť nájomné za tri mesiace (od 30. apríla do 1. júna) a potom to splatiť do konca roka. Chcem sa opýtať, či sa to týka aj mňa. Od 1. mája prenajímam byt (májové nájomné už bolo zaplatené). Je možné, že nájomník mi nemusí zaplatiť júnové nájomné a ja kvôli tomu nemôžem vypovedať zmluvu? Ale od 1. júla už musia platiť nájomné v plnej výške plus omeškané nájomné. Môžem im vypovedať zmluvu, ak mi nezaplatia v auguste? Naša zmluva je napísaná tak, že ak nájomník nezaplatí nájomné jeden mesiac a nedoplatí ho hneď na začiatku druhého mesiaca s druhou zálohou, zmluva končí. Som slobodná mamička a mám obavy. Viete mi prosím pomôcť, aby sa mi nestalo, že niekto mi bude bývať zadarmo a ja nebudem vedieť, ako si dať radu? Budem Vám veľmi vďačná za radu a pomoc. Krásny deň, s pozdravom Lucia.

Odpoveď: Výpoveď z nájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 24.04.2020)

Dobrý deň,
predmetná zmena ohľadom nájomného sa týka prevádzkových - nebytových priestorov /obchody, reštaurácie/ a nie bytov či už vo vlastníctve, alebo bytov, ktoré dá ich vlastník ako prenajímateľ do nájmu.

Nevieme kto Vám spisoval zmluvu o nájme, ale pokiaľ je zmluva spísaná podľa ust. § 5 ods. 2 Zákona o krátkodobom nájme bytu, potom výška peňažnej zábezpeky môže byť až 3 násobok nájomného (citujeme) :

"Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1"

Odporúčame spísať dodatok k zmluve, resp. upraviť samotnú zmluvu o nájme. Z právneho hľadiska hlavne ochrany prenajímateľa pri neplatení nájomného zo strany nájomcu je lepšie vypracovať zmluvu podľa zákona o krátkodobom nájme bytu.
Vašu zmluvu nám môžete poslať na prekontrolovanie podľa inštrukcií na úvodnej stránke našej AK.

 


Podotázka: Výpoveď z nájmu bytu (Občianske právo)Veľmi pekne Vám Dakujem. Priznam sa , že som moc nedufala za spätnú väzbu ale som veľmi milo prekvapená. Dakujem ešte raz za ochotu.

Odpoveď: Výpoveď z nájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 24.04.2020)

Dobrý deň,
ďakujeme tiež. V budúcnosti aspoň viete, kam sa môžete s problémom obrátiť.


Trápi vás "Výpoveď z nájmu bytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď z nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa možného postihu v súvislosti s nájomnou zmluvou. Opúšťam podnájom, pretože som si našla vlastné bývanie. Majiteľ ústne súhlasil s výpovednou lehotou jedného mesiaca. Keďže som mu dôverovala, nenapadlo ma trvať na tom, aby bol tento dohovor uvedený v zmluve. V zmluve je však stanovená výpovedná lehota troch mesiacov. Teraz, keď mám už všetko zariadené a som presťahovaná, majiteľ zmenil názor a tvári sa, ako keby dohoda o jednom mesiaci nikdy neexistovala. Snažila som sa nájsť náhradníka v nájme, avšak kvôli zlému stavu bytu a neochote majiteľa investovať do zlepšenia jeho vybavenia, žiadny záujemca nakoniec nevyjavil záujem o prenájom. Nepodarilo sa mi teda splniť požiadavku menovanú v zmluve o nájdení náhradníka. Majiteľ tvrdí, že ak nenájdem náhradu, podá na mňa žalobu. Prosím o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď z nájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 24.04.2020)

Dobrý deň, 
zmluva o nájme bytu môže byť uzatvorená podľa ust. Obč. zákonníka alebo podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu.

Základom pre zodpovedanie Vami položenej otázky je to, či zmluva o nájme je vôbec platná.

Podľa ust. § 685 Obč. zákonníka platí, že "nájom bytu vzniká nájomnou zmluvou, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt do užívania, a to buď na dobu určitú, alebo bez určenia doby užívania; nájomná zmluva spravidla obsahuje aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Nájom bytu je chránený; ak nedôjde k dohode, možno ho vypovedať len z dôvodov ustanovených v zákone."

 

Ak bola zmluva o nájme uzatvorená na dobu určitú, nájom bytu zanikne uplynutím tohto dojednaného času. Nájom bytu môže skončiť aj na základe dohody prenajímateľa a nájomcu. 
Ak ide o nájom na dobu neurčitú, rovnako platí, že je možná dohoda prenajímateľa a nájomcu, prípadne výpoveď jednej zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď.
T.j. : Ak ste sa písomne nedohodli o ukončení nájmu bytu k určitému dátumu, musíte dať výpoveď z nájmu bytu a nájom skončí uplynutím výpovednej lehoty.
 
Podmieňovanie skončenia nájmu nájdením nového nájomcu z Vašej strany nie je právne vymožiteľné, teda ak by prenajímateľ splnenia tejto povinnosti domáhal cestou súdu, súd by jeho návrh zamietol a to aj keby táto povinnosť bola dohodnutá v zmluve o nájme bytu.
 
Poznamenávame, že prenajímateľ podľa ust. zákona o dani z príjmov je povinný splniť si registračnú povinnosť u správcu dane o prenajímaní nehnuteľnosti (daňový úrad). Ak bola Vaša zmluva o nájme spísaná podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu, potom je povinný Vám preukázať splnenie predmetnej registračnej povinnosti u správcu dane.
 

Odpoveď: Výpoveď z nájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 24.04.2020)

Dobrý deň,
ďakujem za Vašu reakciu, potešilo ma to, keď klienti nám dajú aj spätnú väzbu.

V prípade problémov viete kam sa môžete obrátiť.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď z nájmu bytu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava