Máte
otázku?

Výpoveď z prenájmu bytu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Výpoveď z prenájmu bytu

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako to je s vypovedaním nájmu bytu. Môže prenajímateľ ukončiť nájomnú zmluvu s okamžitou platnosťou pri nepravidelnom platení nájmu? Je možné, že prenajímateľ vyhodí matku s deťmi z bytu, ak sa stará o ťažko postihnuté dieťa? Máme problém, v ktorom sa nachádzam na opatrovateľskom príspevku, pretože sa starám o postihnuté dieťa. Manžel je bez zamestnania. V každom zamestnaní, kde pracoval od júna 2015 až do teraz, nedostal plat za odvedenú prácu. Konkrétne to trvalo, kým si nenašiel prácu na zmluvu. Teraz už pracuje a jeho príjem bude vždy sedmého v mesiaci. Doteraz menil zamestnania a všade ho podviedli. Preto sme nezaplatili nájomné a majiteľ nám dal okamžitú výpoveď. Už s ním nie je možné dohodnúť sa, aby nám dal šancu do konca mája vyrovnať dluh a potom pravidelne platiť. Chce, aby sme sa vystahovali do 18. apríla 2016. Ja však s deťmi nemám kam ísť a bývanie je ťažké nájsť. Môžete nám, prosím, poradiť, čo môžeme urobiť? Ďakujem za odpoveď a pomoc.

Odpoveď: Výpoveď z prenájmu bytu

Dobrý deň 

nájom bytu možno skončiť zo strany prenajímateľa len zo zákonom stanovených dôvodov a len za podmienok podľa § 711 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Podľa § 710 ods. 3, 4 OZ: “3) Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. Prenajímateľ môže nájomcovi písomne určiť dlhšiu výpovednú lehotu. Na doručovanie písomnej výpovede nájmu bytu sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu. 4) Ak bola daná výpoveď z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d), že nájomca nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu, a preukáže, že ku dňu doručenia výpovede bol v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, výpovedná lehota sa predlžuje o ochrannú lehotu, ktorá trvá šesť mesiacov.” Podľa § 711 ods. 5, 6 OZ: “5) Ak nájomca, ktorý je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, pred uplynutím ochrannej lehoty (§ 710 ods. 4) zaplatí prenajímateľovi dlžné nájomné alebo sa písomne dohodne s prenajímateľom o spôsobe jeho úhrady, rozumie sa tým, že dôvod výpovede nájmu bytu zanikol. 6) Neplatnosť výpovede môže nájomca uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. Účinky výpovede nastanú až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa zamietne návrh na určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu.” Teda podľa zákona by mala nájomníkovi plynúť výpovedná lehota. Pokiaľ ste boli v hmotnej núdzi z objetívnych dôvodov, táto lehota sa predlžuje. Pokiaľ Vám neplynula výpovedná lehota malo by ísť o neplatnú výpoveď. Je však dôležité povedať, že je rozdiel medzi výpoveďou a odstúpením od zmluvy. Bez preštudovania nájomnej zmluvy ako aj výpovede (odstúpenia) nie je možné sa k veci bližšie vyjadrovať. 

 

 

 

Trápi vás "Výpoveď z prenájmu bytu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výpoveď z prenájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem vás poprosiť o radu: Mala som prenajatú garzónku, ale následne som dostala byt. S prenajímateľom som sa dohodla, že ukončím nájom a vymenovala som mu aj náhradníka, ktorý mal záujem tam bývať. Obidvoch som skontaktovala. Oznámila som to 8. apríla a ukončila som nájom 15. apríla. Všetko som riadne zaplatila. Prenajímateľ vystavil novej nájomníčke zmluvu, ktorú vraj nevrátila, ale napriek tomu tam bývala a nezaplatila nájomné za máj. Prenajímateľ teraz odo mňa požaduje peniaze tvrdiac, že moja zmluva je neplatná, pretože som ju nikdy nepredložila písomne. Ako sa mám brániť?

Odpoveď: Výpoveď z prenájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 31.05.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste sa s prenajímateľom dohodli na ukončení nájmu ku dňu 15.4.2021.

Predpokladáme, že zmluvu o nájme ste mali písomnú, všetky platby za byt /nájomné a úhrady za služby spojené s užívaním bytu/ ste uhradzovali prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou, teda že o úhradách máte riadny doklad. Súčasne predpokladáme, že máte aj doklad o tom, že nájom je ukončený a že ste odovzdali kľúče od bytu prenajímateľovi, resp. o  týchto úkonoch máte nejaký doklad.

Ak ste nájom bytu ukončili a byt užívala iná osoba, nie je podstatné, to, či ste nového nájomcu našli Vy, nie je právny dôvod, aby ste uhradzovali nájomné za mesiac máj 2021, ako aj za ďalšie mesiace, keďže Vy byt neužívate.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Výpoveď z prenájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som sa informoval a požiadal o radu ohľadom okamžitej výpovede z nájmu bytu. S prenajímateľom sme podpísali nájomnú zmluvu na dobu určitú do 1.12. 2019. Keďže sme však neplatili nájom vopred, ale vždy v príslušnom mesiaci za ten mesiac, dostali sme sa do omeškania. Tým sme porušili nájomnú zmluvu, ktorej súčasťou je trojmesačná výpovedná lehota. Môže nás prenajímateľ vysťahovať do týždňa, ak sme už zaplatili polovicu nájmu za január a máme sa v tomto mesiaci vysťahovať? Znamená to, že nemáme nárok na trojmesačnú výpoveď, alebo je táto výpovedná lehota stanovená zákonom? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď z prenájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 25.01.2019)

Dobrý deň, prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu v prípade, ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace. V tomto prípade však musí dodržať výpovednú dobu.

Odstúpiť od zmluvy môže iba v zákonom ustanovených prípadoch. Podľa § 679 Občianskeho zákonníka platí, že: "Prenajímateľ môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ak nájomca napriek písomnej výstrahe užíva prenajatú vec alebo ak trpí užívanie veci takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda."

V tomto prípade to vyzerá ale na vypoved, nie odstúpenie od zmluvy.

Nemôže vás teda vyhodiť do 10 dní. Ani po 3 mesiacoch vás nemôže chodiť násilím, iba súdne, ak sa nevysťahujete dobrovoľne.


Podotázka: Výpoveď z prenájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, je možné podať okamžitú výpoveď z nájmu bytu, ak prenajímateľ nedostatočne oboznámil nájomcu o závadách prenajímaného bytu?

Odpoveď: Výpoveď z prenájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 08.11.2018)

Dobrý deň, zmluva o nájme bytu sa končí výpoveďou. Výpoveď je jednostranný právny úkon. Účinky výpovede, teda skončenie nájmu nastáva uplynutím výpovednej lehoty, ktorá je ustanovená buď v zmluve, alebo zákonom.

Avšak Občiansky zákonník pripúšťa v niektorých prípadoch aj odstúpenie od zmluvy zo strany nájomcu. Odstúpenie od zmluvy je opäť jednostranný právny úkon ale na rozdiel od výpovede nadobúda účinky doručením.

§ 679 OZ hovorí: "Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek, ak bola prenajatá vec odovzdaná v stave nespôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé užívanie alebo ak sa stane neskôr – bez toho, aby nájomca porušil svoju povinnosť – nespôsobilou na dohodnuté alebo obvyklé užívanie, ak sa stane neupotrebiteľnou alebo ak sa mu odníme taká časť veci, že by sa tým zmaril účel zmluvy."

Ak sú teda Vami spomínané závady natoľko závažné, že spôsobujú stav nespôsobilý na dohodnuté alebo obvyklé užívanie, môžete odstúpiť od zmluvy. Ak tieto vady nespôsobujú takýto stav, môžete nájomnú zmluvu vypovedať a plynie Vám výpovedná lehota. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď z prenájmu bytu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava