Máte
otázku?

Materská dovolenka, rodičovská dovolenka a výpoveď


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Nitra

Otázka: Materská dovolenka, rodičovská dovolenka a výpoveď

Dobrý deň. Som občanom Ukrajiny a mám prechodný pobyt na Slovensku, ktorý je viazaný na zamestnanie. Pracujem tu od septembra 2015. Mám manželku, ktorá tiež pracuje a je z Ukrajiny, a máme 1,4 ročné dieťa, ktoré sa narodilo na Slovensku. Chcem dať výpoveď v súčasnom zamestnaní a mám na Vás dve otázky: 1. Musím predtým, než začnem čerpať materskú dovolenku, túto skutočnosť oznámiť zamestnávateľovi vopred, napríklad dva mesiace vopred, alebo stačí jeden týždeň? 2. Môžem dať výpoveď počas trvania materskej dovolenky? Vopred vám ďakujem za odpoveď a ospravedlňujem sa za moju slabú slovenčinu. S pozdravom.

Odpoveď: Materská dovolenka, rodičovská dovolenka a výpoveď

Dobrý deň. Vaša odpoveď sa týka uplatnenia pracovnoprávnych inštitútov a to materskej a rodičovskej dovolenky a tiež výpovede. Pre úpravu týchto inštitútov je kľúčovým právnym predpisom zákon číslo 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

 

Materská a rodičovská dovolenka

Právny inštitút materskej a rodičovskej dovolenky predstavuje vo svojej podstate dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca. Možno skonštatovať, že materská a rodičovská dovolenka je zákonom vymedzený časový rámec ospravedlneného pracovného voľna, počas ktorého žene, resp. mužovi prislúcha nárok na materské. Materské je pritom dávkou nemocenského poistenia, a preto podmienky vzniku tohto nároku neupravuje Zákonník práce, ale zákon číslo 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Hoci Zákonník práce používa termíny „materská dovolenka“ a „rodičovská dovolenka“, legálnu definíciu týchto zákonných termínov neobsahuje. Samotná materská dovolenka poskytovaná na základe právneho dôvodu, ktorým je  pôrodu dieťaťa (príp. detí), je právnym nárokom ženy, pričom žena o tento právny nárok nemusí osobitne žiadať. Stačí, ak zamestnávateľovi oznámi nástup na materskú dovolenku na predpísanom tlačive potvrdenom príslušným lekárom. Zamestnávateľ je v takom prípade povinný ospravedlniť jej absenciu v práci po celý čas trvania materskej dovolenky. Počas materskej dovolenky nepatrí žene mzda ani náhrada mzdy, ale materské.

Podľa súčasnej právnej úpravy má nárok na materskú (resp. rodičovskú) dovolenku aj muž, a to v zásade v rovnakom rozsahu a za obdobných podmienok ako žena.

Pokiaľ ide o nástup na materskú, resp. rodičovské dovolenku, je potrebné postupovať v súlade s ustanovením § 166 ods. 3 Zákonníka práce, ktorý ustanovuje: „Žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi nástup na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku najmenej jeden mesiac pred predpokladaným dňom nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku. Inak povedané, v zmysle zákona sú muž aj žena povinní upovedomiť svojho zamestnávateľa o úmysle uplatniť svoje právo na materskú a rodičovskú dovolenku, a to najmenej jeden mesiac vopred.

Zároveň však treba doplniť, že Zákonník práce žiadnym spôsobom neupravuje právny následok toho, ak uvedená lehota nie je zo strany zamestnanca dodržaná.

 

Výpoveď počas materskej a rodičovskej dovolenky

Z hľadiska výpovede počas trvania materskej alebo rodičovskej dovolenky je potrebné rozlišovať to, či výpoveď dáva zamestnávateľ alebo zamestnanec. Výpoveď totiž predstavuje jeden zo spôsobou skončenia pracovného pomeru, ktorý môže v zásade využiť tak zamestnávateľ, ako aj zamestnanec.

V súvislosti s výpoveďou počas trvania materskej a rodičovskej dovolenky sa prejavuje ochranná funkcia pracovného práva, nakoľko Zákonník práce v ustanovení § 64 upravuje tzv. ochrannú dobu, počas ktorej v zásade nemôže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď.

Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce platí, že: „Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky.“

Zákonník práce pri konštruovaní ochrannej doby ide dokonca ešte ďalej, keď v prípade, že je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby a  výpovedná doba by mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím až posledným dňom ochrannej doby. Výnimkou sú len prípady, kedy zamestnanec zamestnávateľovi oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.

Tento zákaz výpovede sa však nevzťahuje na prípady, kedy chce zamestnanec počas trvania materskej alebo rodičovskej dovolenky ukončiť pracovný pomer výpoveďou.

Podľa ustanovenia § 67 Zákonníka práce platí, že: „Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Ak sa teda zamestnanec rozhodne počas trvania materskej, resp. rodičovskej dovolenky ukončiť pracovný pomer v dôsledku výpovede, v podaní výpovede mu v zásade nič nebráni.

Pri podaní výpovede však musí zamestnanec vždy dbať aj na to, aby bola podaná v súlade so Zákonníkom práce, pretože inak by mohlo ísť o neplatný právny úkon a teda aj o neplatné skončenie pracovného pomeru.

Výpoveď je ako právny inštitút upravená v ustanovení § 61 Zákonníka práce, pričom zo zákonnej úpravy vyplýva, že výpoveď musí byť realizovaná písomne a musí byť druhej strane doručená. V opačnom prípade totiž nie je výpoveď platná.

Preto pri podaní prípadnej výpovede postupujte tak, že výpoveď vyhotovíte v písomnej podobe, pričom z nej musí byť zrejmá najmä vôľa ukončiť pracovný pomer a tiež z nej musí byť zrejmé, kto výpoveď podáva – identifikácia zamestnanca a komu je adresovaná – identifikácia zamestnávateľa. Takto vyhotovenú výpoveď následne doručte zamestnávateľovi a nechajte si na nej potvrdiť prevzatie.

 

Záver

Záverom možno zhrnúť, že ak plánujete nastúpiť na materskú alebo rodičovskú dovolenku, je potrebné o tom zamestnávateľa upovedomiť najmenej mesiac vopred. A ak už budete na materskej, resp. rodičovskej dovolenke, tak pokiaľ sa rozhodnete dať v zamestnaní výpoveď, nič Vám v tom nebude brániť.

Trápi vás "Materská dovolenka, rodičovská dovolenka a výpoveď" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Materská dovolenka, rodičovská dovolenka a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako to je s nárokom na dovolenku počas materskej a rodičovskej dovolenky. Na materskú dovolenku (MD) som nastúpila 14. apríla 2021, po jej skončení som plynule prešla na rodičovskú dovolenku (RD), ktorá končí 27. mája 2024. Môj základný dovolenkový fond činí 25 dní. Zaujíma ma predovšetkým, aký nárok na dovolenku mám za rok 2024, pretože môj zamestnávateľ mi vypočítal 14 dní, zatiaľ čo mojej známej, ktorej RD končí o tri dni neskôr – 30. mája 2024, vypočítal 25 dní dovolenky. Na materskú sme nastupovali v rovnakom čase a výpočet dovolenky za rok 2021, keď sa narodili naše deti, máme rovnaký. Zamestnávateľ je však rozdielny. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Materská dovolenka, rodičovská dovolenka a výpoveď

(odpoveď odoslaná: 01.04.2024)

Dobrý deň,

dovolenkový fond, je počet dní, na ktoré by ste mali nárok, ak by ste u zamestnávateľa odpracovali celý kalendárny rok. Nárok na dovolenku na tejto rok je ovplyvnený tým, že neodpracujete tento rok celý. Ide len o pomernú časť (jednu dvanástinu) dovolenky. 

Pri 25 dňovom fonde máte nárok na 2 dni dovolenky za jeden odpracovaný mesiac a preto za 5 mesiacov to približne vychádza 10 dní dovolenky. Aj skutočnosť, že nekončíte k poslednému dňu v mesiaci ale 27. mája, ovplyvňuje počet dní dovolenky. 

Odporúčame neriadiť sa údajmi u iných zamestnávateľov, môžu tam existovať iné okolnosti ovplyvňujúce nárok na dovolenku. 

Podľa §  101 Zákonníka práce, "Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú."

Podľa §  102 Zákonníka práce, "Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Materská dovolenka, rodičovská dovolenka a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže zamestnávateľ dať výpoveď zamestnancovi počas obdobia, keď oznámil, že o mesiac nastúpi na rodičovskú dovolenku? Ďakujem.

Odpoveď: Materská dovolenka, rodičovská dovolenka a výpoveď

(odpoveď odoslaná: 26.01.2024)

Dobrý deň, ak zamestnankyňa bola počas oznámenia o nástupe na rodičovskú dovolenku na materskej dovolenke (rodičovská zväčša nadväzuje na materskú), tak zamestnávateľ jej nemôže dať výpoveď. 

Podľa § 64 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, v dobe od oznámenia predpokladaného dňa nástupu na otcovskú dovolenku podľa § 166 ods. 3 zamestnancom, najskôr však šesť týždňov predchádzajúcich očakávanému dňu pôrodu, do skončenia otcovskej dovolenky, v dobe keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky."

V opačnom prípade, ak zamestnankyňa nebola v čase oznámenia na materskej dovolenke, tak zamestnávateľ je oprávnený dať jej výpoveď, nakoľko samotná rodičovská dovolenka ešte nenastala. 


Podotázka: Materská dovolenka, rodičovská dovolenka a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám zmluvu na zástup počas materskej dovolenky konkrétnej kolegyne. Avšak, aj ja budem odchádzať na materskú dovolenku. Zmluva mi skončí pri nástupe na materskú dovolenku alebo, v prípade, že by som sa z materskej dovolenky vrátila skôr ako kolegyňa, ktorú som zastupovala, mala by som právo vrátiť sa do práce až do doby, kým ona neukončí svoju materskú dovolenku. Ďakujem.

Odpoveď: Materská dovolenka, rodičovská dovolenka a výpoveď

(odpoveď odoslaná: 21.08.2022)

Dobrý deň,
ak by ste sa vrátili skôr z MD ako ona, nevidím dôvod v tom, aby Vám pracovný pomer netrval. Tým, že Vy idete na MD nedochádza k zániku pracovnoprávneho vzťahu.


Trápi vás "Materská dovolenka, rodičovská dovolenka a výpoveď" a chcete pomôcť?

Podotázka: Materská dovolenka, rodičovská dovolenka a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať o možnostiach ako zamestnávateľ, ak zamestnanec nahlási nástup na rodičovskú dovolenku len týždeň vopred. Myslel som, že je povinnosť hlásiť takéto skutočnosti minimálne mesiac vopred. Nemôžem zaňho nájsť náhradu v tak krátkom čase, čo môže priniesť škodu mojej spoločnosti. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Materská dovolenka, rodičovská dovolenka a výpoveď

(odpoveď odoslaná: 16.12.2020)

Dobrý deň,
síce Vám rozumiem, ale daná mesačná lehota, ktorá je v zákone a v ktorej to má hlásiť je len poriadková, to znamená, že ak ju nedodrží, neplynie mu z toho žiadna sankcia a môže nastúpiť na rodičovskú dovolenku. Teoreticky by ste mohli od neho žiadať náhradu škody. Museli by ste však preukázať, v čom spočíva daná škoda. Napr. že ste prišli o nejakú zákazku alebo museli platiť viac inému zamestnancovi a pod.


Podotázka: Materská dovolenka, rodičovská dovolenka a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. S partnerom plánujeme dieťa. Mám dvojročné zamestnanie a v novembri 2018 by mi mala byť zmluva predĺžená na neurčito. Ak mi však zmluvu nepredĺžia a zistím, že som tehotná, budem mať nárok na materskú dávku pol roka od zamestnávateľa? Je potrebné ísť okamžite na PN alebo ako to funguje? Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Materská dovolenka, rodičovská dovolenka a výpoveď

(odpoveď odoslaná: 16.09.2018)

Dobrý deň,

ak máte pracovnú zmluvu na dobu určitú, tak aj v prípade, že by ste šli na PN, by sa pracovný pomer skončil uplynutím doby. Neuplatňuje sa tu žiadna ochranná doba, ako napr. pri výpovedi. Ak by s Vami predĺžili zmluvu na dobu neurčitú a boli by ste tehotná, odporúčam predložiť zamestnávateľovi lekársku správu o tejto skutočnosti a písomne mu to oznámiť. Od toho momentu môžete uplatňovať práva, ktoré Zákonník práce priznáva tehotným zamestnankyniam. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Materská dovolenka, rodičovská dovolenka a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, v strede júna mi končí rodičovská dovolenka. Predtým som pracovala v obchode, ktorý sa nachádza v obchodnom centre a je otvorený aj cez víkendy. Keďže ale už mám dieťa, nemôžem pracovať cez víkendy, maximálne môžem odsúhlasiť dva dni v mesiaci. Zamestnávateľ to však nerešpektuje a namiesto toho od mňa požaduje, ab som pracovala viac víkendov, alebo aby som podala výpoveď dohodou. Moja otázka znie, nemal by mi zamestnávateľ upraviť pracovnú dobu, a to hlavne pokiaľ ide o víkendy, aby som nemusela podávať výpoveď? Navyše, môžem naliehať na to, aby mi dal výpoveď zamestnávateľ a následne mi vyplatil odškodné? Sú tu aj iné možné riešenia tejto situácie? Ďakujem za váš čas a odpoveď.

Odpoveď: Materská dovolenka, rodičovská dovolenka a výpoveď

(odpoveď odoslaná: 07.06.2018)

Dobrý deň, Zákonník práce neupravuje žiadne možnosti úpravy pracovného času zamestnanca, ktorý je tzv. osamelým zamestnancom (zamestnanec, ktorý žije sám a je slobodný, ovdovený alebo rozvedený muž, slobodná, ovdovená alebo rozvedená žena). Zákonník práce Vám v takomto postavení poskytuje ochranu iba pri prácach nadčas alebo pracovnej pohotovosti. Úprava bežného pracovného času osamelého zamestnanca je predmetom dohody zamestnanca a zamestnávateľa. Na to, aby Vám mohol zamestnávateľ dať výpoveď musia byť splnené z jeho strany niektoré dôvody výpovede a až podľa tohto dôvodu sa posudzuje, či máte nárok na odstupné. Nárok na odstupné je viazaný iba na niektoré výpovedné dôvody (ak by Vám napríklad dal výpoveď z dôvodu, že si neplníte svoje pracovné povinnosti - t.j. nechodíte cez víkend do práce - nemali by ste nárok na odstupné). Ak by ste pracovný pomer ukončovali dohodou bolo by možné aj nad rámec zákona dohodnúť odstupné, opätovne sa však vyžaduje dohoda oboch zmluvných strán.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Materská dovolenka, rodičovská dovolenka a výpoveď" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.