Máte
otázku?

Výpoveď nájomnej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Výpoveď nájomnej zmluvy

V septembri 2015 som podpísala nájomnú zmluvu na pozemky za účelom kosenia trávneho porastu. Zmluva bola podpísaná na dobu 10 rokov s podmienkou, že nájomné za prvých 5 rokov musí byť zaplatené dopredu. V novembri 2016 som dostala výpoveď z nájomnej zmluvy. Moja otázka znie: Mám nárok na nájomné za rok 2016? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď nájomnej zmluvy

Dobrý deň,

konkrétna odpoveď na otázku, či máte nárok na nájom aj za rok 2016 závisí od viacerých skutočností - napr. od výpovednej doby, od toho, kedy sa výpovedná doba začína po doručení výpovede počítať a pod. 

Bez ohľadu na vyššie uvedené ale možno uviesť, že ak ste sa v zmluve nedohodli inak, máte nárok minimálne na alikvótnu časť dojednaného nájomného aj za rok 2016 - a to za obdobie až do skončenia nájomnej zmluvy (pričom nájomná zmluva skončí uplynutím výpovednej doby).

Trápi vás "Výpoveď nájomnej zmluvy" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výpoveď nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Už sú to dva mesiace, odkedy mi chcel dať okamžitú výpoveď. Môže mi ju teda stále dať?

Odpoveď: Výpoveď nájomnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 23.09.2017)

Dobrý deň,

podľa § 68 Zákonníka práce

(1) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec

a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,

b) porušil závažne pracovnú disciplínu.

(2) Zamestnávateľ môže podľa odseku 1 okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. O začiatku a plynutí lehoty rovnako platia ustanovenia § 63 ods. 4 a 5.

Okamžitú výpoveď, teda okamžité skončenie pracovného pomeru by Vám už v prípade, že od toho, kedy sa o danej skutočnosti dozvedel uplynuli už viac než 2 mesiace, zamestnávateľ dať nemohol.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výpoveď nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Zamestnávateľ chce vyhodiť ma z práce za to, že môj kolega urobil menšiu spotrebu na aute ako ja. Toto sa mi zdá čudné, pretože na danom aute nie je GPS a ani nebola stanovená žiadna konkrétna spotreba. Autá má dva motory, opierajúci sa o jeden.

Odpoveď: Výpoveď nájomnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 20.09.2017)

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Jedným zo spôsobom skončenia pracovného pomeru je výpoveď. Výpoveď môže podať ako zamestnávateľ, tak aj zamestnanec. Kým zamestnanec môže podať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, zamestnávateľ môže podať výpoveď len z dôvodov, ktoré dovoľuje Zákonník práce.

Právna úprava

Paragraf 63 ustanovuje dôvody výpovede zo strany zamestnávateľa:

§ 63

Výpoveď daná zamestnávateľom

(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť

1. zrušuje alebo

2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,

c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

d) zamestnanec

1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,

2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,

3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo

4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak

a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,

b) zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

(3)

V kolektívnej zmluve možno dohodnúť podmienky realizácie povinnosti zamestnávateľa podľa odseku 2.

(4) Pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, a pre porušenie pracovnej disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov po jeho návrate z cudziny, najneskôr vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol.

(5) Ak sa v priebehu lehoty dvoch mesiacov uvedenej v odseku 4 konanie zamestnanca, v ktorom možno vidieť porušenie pracovnej disciplíny, stane predmetom konania iného orgánu, možno dať výpoveď ešte do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa zamestnávateľ dozvedel o výsledku tohto konania.

(6) Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.

Ak Vám dal zamestnávateľ výpoveď potom v nej musel určiť presný zákonný dôvod a skutkovo ho vymedziť. Následne Vám musel túto písomnú výpoveď doručiť. Ak to neurobil, pôjde o neplatnú výpoveď. Dôvod výpovede nemôže dodatočne meniť.

Dôvod, ktorý uvádzate je dosť zvláštny a neurčitý. Zamestnávateľ by Vás podľa môjho názoru mal požiadať o vysvetlenie tejto skutočnosti a preukázať, že vyšší počet kilometrov ste najazdili skutočne Vy. Vami popisované konanie by mohlo byť považované za porušenie disciplíny. JE ťažko posúdiť, či bol výpovedný dôvod zákonný alebo nie.


Zhrnutie

Ak máte dojem, že ide o nezákonnú výpoveď, môžete na súd podať žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Predtým však písomne oznámte zamestnávateľovi, že trváte na tom, aby Vás ďalej zamestnával. Bolo by tiež vhodné stretnúť sa s advokátom osobne a doniesť si všetky dokumenty, aby bolo možné správne posúdiť Váš prípad.


Podotázka: Výpoveď nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Mám nájomníkov s konfliktmi, ktorí prevádzkujú vinoteku. Neustále mi prichádzajú sťažnosti od obyvateľov a susedných prevádzok, polícia tam často zasahuje atď. Parkujú na chodníku, odpadky nechávajú cez noc až do 12 hodín pred dverami a bohužiaľ, nemajú rešpekt ani voči mne. Zmluvu vypracovala realitná maklérska spoločnosť, kde som mala požiadavku na 6-mesačnú výpovednú lehotu z oboch strán. Po cca 2,5 roku som využila možnosť výpovede bez udania dôvodu s pokutou 1700 eur. Zmluva je na dobu určitú - 6 rokov. Nájomcovia sa nechcú odsťahovať, ale zároveň mi vyhrážajú, že pokiaľ im vrátim ich investície - 20 000 Eur, odídu. Zistila som na Finstate, že zisk za rok 2015 mali približne 10 000 Eur a doteraz nemajú zaplatené ani dane vo výške 660 eur za rok 2016. Vo svojich súvahach udávajú investície 15 000 Eur. V blízkej vinotéke Viecho je stále plno, zatiaľ čo u mojich nájomcov je väčšinou už dva roky prázdno. Tvrdia, že výpoveď je neplatná, hoci sme ju obaja podpísali. Zmluva pokračuje tak, že ak sa nájomníci nevysťahujú do troch dní, budem im počítať pokutu 3,50 eur na 1 m2 denne až do konca ďalšieho mesiaca. Ak sa ani potom nevysťahujú, môžem ich vystťahovať do skladu a náklady si odpočítať z pokuty, ktorú mi majú zaplatiť. Prosím o radu, ako sa mám správať, ak sa nebudú chcieť odsťahovať a budú ma vydierať. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď nájomnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 10.06.2017)

Dobrý deň, ak ste podpísali dohodu o skončení nájomného vzťahu, potom táto dohoda platí a budú sa musieť vysťahovať. 

Ak bola zmluva medzi Vami podpisovaná ako medzi podnikateľmi, potom sa môžete riadiť zmluvou. 

Pokiaľ ide o pokutu, môžete žiadať od nich pokutu iba v prípade, ak je to v zmluve uvedené. Pokuta nesmie byť v rozpore s poctivým obchodným stykom.

Pokiaľ ide o ich investície, tu je dôležité, ako ste sa dohodli v zmluve ohľadom investícií do Vašej nehnuteľnosti.  Podľa toho je potrebné postupovať. Odporúčal by som Vám návštevu advokáta, ktorý sa pozrie na zmluvu a odporučí Vám ďalší postup. 

Pri vysťahovaní tiež postupujte podľa zmluvy, ak tam máte upravené vysťahovanie. Pozor však na svojvoľný vstup do priestorov, pretože Vás môžu obviniť z trestného činu. Bolo by určite vhodné, ak by ste pri vstupe do prenajatých priestorov mali svedkov.


Trápi vás "Výpoveď nájomnej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Ďakujem za Vašu odpoveď. Prepáčte, ospravedlňujem sa, omylom som poslal mail dvakrát. Ten druhý bol o niečo dlhší, odpovedal naň niekto z Vašich kolegov, ale pritom som nemohol pridať doplňujúcu otázku, preto Vás takto žiadam o odpoveď. Vyúčtovanie preplatku sa uskutočnilo dňa 23. 2. 2017 a bolo prevzaté asi dva dni neskôr. V zmluve o spoločenstve je jednoznačne daná povinnosť predsedu vrátiť preplatok do 30 dní, no zatiaľ sa tak nestalo. Dňa 20. 4. 2017 bola schôdza spoločenstva - dva mesiace po doručení vyúčtovania - kde bolo odsúhlasené, aby preplatok bol použitý na uhradenie faktúr zhotoviteľovi za práce na nesprávne vykonanom zateplení balkónov, čo podľa môjho názoru nemá nič spoločné s nájomným. Prosím, je to všetko v súlade so zákonom a ak nie, na aký paragraf sa môžem odvolať? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď nájomnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 01.05.2017)

Dobrý deň, keď Vám vznikol nárok na preplatok, tak ostatní spoluvlastníci nemôžu o ňom rozhodovať, že pôjde do fondu opráv. Je to Váš preplatok a Vy máte právo s ním nakladať podľa svojho uváženia. Ak nechcete dať do fondu, potom nemusíte musí Vám byť vrátený.


Podotázka: Výpoveď nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Je možné použiť preplatok na iný účel ako na jeho bezodkladné vrátenie? Sme spoločenstvo vlastníkov. Prosím o odpoveď. Ďakujem. Kováč.

Odpoveď: Výpoveď nájomnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ máte pohľadávku ako spoločenstvo voči vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru, potom si môžete jednostranne započítať tieto pohľadávky.

Ak však neexistuje pohľadávka zo strany spoločenstva voči vlastníkovi, potom je potrebné vrátiť preplatok.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výpoveď nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Rada by som sa spýtala, ako by sme mali postupovať pri neoprávnenom poskytnutí výpovede z nájmu zo strany prenajímateľa. V nájomnej zmluve bol dohodnutý nasledovný dôvod výpovede: 1. Neuhradenie nájomného, 2. Porušovanie pokoja a poriadku, 3. Prenajímanie priestorov tretej strane. Žiaden z týchto dôvodov sa nevyskytol. Prenajímateľ dáva nájomcovi výpovedď na základe neexistujúcich dôvodov, s čím nájomca nesúhlasí. Rada by som vedela, na koho sa môže nájomca obrátiť a ako by mohol v tejto situácii postupovať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď nájomnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 30.03.2017)

Dobrý deň, prenajímateľ nemôže dať nájomcovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu. Dôvody uvedené v zákone nemôže rozširovať o ďalšie ( nezákoné dôvody).

Ak ste neporušili nič, čo by dávalo možnosť skončiť nájom výpoveďou, potom po doručení výpovede, napadnite výpoveď na súde pre jej neplatnosť.

Neplatnosť výpovede môže nájomca uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. Účinky výpovede nastanú až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa zamietne návrh na určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu.

Nebudete sa teda musieť vysťahovať z bytu, kým súd o neplatnosti nerozhodne.


Trápi vás "Výpoveď nájomnej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Prosím o radu, pretože neviem ako postupovať. Moja dcéra býva v prenajatom byte približne 19 mesiacov. Byt prevzala po uzavretí zmluvy na jeden rok v mesiaci júni. Vo zimnom období sa na stenách výrazne objavuje plesň a celý byt zapácha. Má jednomesačné dieťa a ďalšie, ktoré je päťročné. Obe deti sú často choré a ich lekárka trvá na tom, že v takom byte nemôžu bývať a odporúča nám nájst nové bývanie, pretože deti sú v ohrození. Majiteľ bytu jej bráni vo vysťahovaní a požaduje po nej zaplatenie nájomného za jeden mesiac plus pokutu 25% z nájmu. Hrozí jej súdom v prípade nesúhlasu. Skutočnosť, že byt v zimnom období plesnivie, jej pred nástupom do bytu neoznámil. Ako by mala moja dcéra postupovať, aby sa ubránila?

Odpoveď: Výpoveď nájomnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 07.02.2017)

Dobrý deň, ak je byt nevyhovujúci na bývanie, môže odstúpiť od zmluvy. Musí však zabezpečiť dôkazy o tom, že byt pliesnie v zimnom období, čo nie je vôbec jednoduché. Ideálne riešenie je mať posudok od odborníka, že byt je plesnivý, vtedy by sa ubránila.


Podotázka: Výpoveď nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, mám takúto dilemu. V zmluve o krátkodobom prenájme, ako vlastník bytu, som uviedol túto vetu: "Nájomca sa zaväzuje zaplatiť zálohu nájmu k 25. dňu predchádzajúceho mesiaca." Nájomník striktne tvrdí, že 25. dňa mája musia byť peniaze na účte, zatiaľ čo ja tvrdím, že to nie je deň, kedy musí zaplatiť, ale posledný deň, kedy môže zaplatiť. Kto má pravdu?

Odpoveď: Výpoveď nájomnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 25.01.2017)

Dobrý deň,

osobne sa domnievam, že vzhľadom na použitie slovného ospojenia "k 25 dňu" je správnejší výklad nájomcu, a teda že len v daný deň môžu byť peniaze odovzdané. Ak by ste použili napríklad slovné spojenie "najneskôr k 25 dňu" potom by bol správnejší Váš výklad. Odporúčam rozpor vo výklade odstrániť vzájomným kompromisom.


Podotázka: Výpoveď nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Moja otázka sa týka novozakúpeného nájmu bytu v novo otvorenom bytovom dome. Ako prví nájomníci sme povinní zaplatiť pripojovací poplatok na elektrické hodiny vo výške 207 €. Máme právo na vrátenie tejto sumy alebo máme nárok na zľavu z nájmu?

Odpoveď: Výpoveď nájomnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 02.01.2017)

Dobrý deň. V každom zmluvnom vzťahu je dôležité predovšetkým znenie samotnej zmluvy, v tomto prípade nájomnej zmluvy. Pokiaľ je zmluvne dohodnuté, že tento poplatok, resp. náklady spojené s pripojením elektrických hodín máte ako prví nájomníci znášať Vy, mám za to, že nemáte nárok na preplatenie tejto sumy alebo na zľavu z nájomného.

Na druhej strane ak ste sa s prenajímateľom nedohodli na tom, kto bude tento poplatok znášať, som toho názoru, že spomenutý poplatok by mal znášať práve prenajímateľ. V zmysle ustanovenia § 687 Občianskeho zákonníka: „Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu.“ Domnievam sa, že dodávka elektriny vrátane zabezpečenia pripojenia elektrických hodín sú nevyhnutné na to, aby bol byt spôsobilý na riadne užívanie.


Trápi vás "Výpoveď nájomnej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Aké informácie musí obsahovať list adresovaný prenajímateľovi, aby som mohla dostávať nájom za rok 2016? Výpoveď bola doručená v novembri 2016 a následné obdobie spadá do decembra 2016 a trvá 6 mesiacov. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Výpoveď nájomnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 20.11.2016)

Dobrý deň,

odpoveď na predchádzajúcu otázku sa týkala nároku prenajímateľa na nájomné, nakoľko z otázky nevyplynulo, že ste v postavení nájomcu (nie prenajímateľa).

V prípade, že ste v postavení nájomcu a v novembri 2016 Vám prišla výpoveď nájomnej zmluvy s tým, že 6-mesačný výpovedná lehota začína plynúť v decembri 2016, v takom prípade nemáte nárok na vrátenie nájomného za rok 2016 a prenajímateľ má nárok na alikvótnu časť nájomného aj za rok 2017 - konkrétne za prvých 5 mesiacov roku 2017.

Prenajímateľ má totiž nárok na nájomné za celý čas trvania nájmu, a ten bude vo Vašom prípade trvať až do uplynutia 6 mesačnej výpovednej lehoty.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď nájomnej zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.