POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Predaj poľnohospodárskej pôdy - ako postupovať ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice

Otázka: Predaj poľnohospodárskej pôdy - ako postupovať ?

Dobrý deň! Oslovila som Vás na základe článku "Na čo si dať pozor pri predaji poľnohospodárskej pôdy", ktorý som našla na Vašej stránke. Každý rok dostávame ponuky na predaj našej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území obce XYZ. Uvažujeme o predaji, ale nevieme, za akú cenu by sme ju mali predávať, ani na koho sa máme obrátiť, aby nám cenu stanovil. Máme tiež podozrenie, že v našej obci pôdu skupuje zahraničný investor XYZ národnosti. Ak by ste nám vedeli v tejto veci poradiť, budeme veľmi vďační. S pozdravom.

Odpoveď: Predaj poľnohospodárskej pôdy - ako postupovať ?

Dobrý deň, 

 

Úvodom poznamenávame, že katastrálne územie v  odpovedi neuvádzame, ale aj tento údaj nám pomohol pri zodpovedaní otázky. Meno pýtajúcich sa nezverejňujeme.

 

I./ Základná právna úprava predmetnej problematiky je obsiahnutá v ust. zák. č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. 

 

"Za poľnohospodársky pozemok na účely cit. zákona  sa rozumie poľnohospodárska pôda alebo pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991.   

 

Poľnohospodárskou pôdou sa rozumie produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty, 

 

Za poľnohospodársky pozemok sa podľa tohto zákona nepovažuje 

a)  záhrada, 

b)  pozemok v zastavanom území obce,

c)  pozemok mimo zastavaného územia obce, ak 

1.  je určený na iné ako poľnohospodárske využitie podľa osobitných predpisov,

2.  možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená podľa osobitných predpisov,

3. je jeho výmera menšia ako 2 000 m2, 

4. je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok.

 

Vlastník alebo iná osoba oprávnená previesť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku môže poľnohospodársky pozemok, bez použitia postupu podľa zákona previesť len 

a)  osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza, 

b)  spoluvlastníkovi poľnohospodárskeho pozemku, ak ide o spoluvlastnícky podiel podľa osobitných predpisov, 

c) blízkej osobe podľa § 116 Občianskeho zákonníka a osobe príbuznej podľa § 117 Občianskeho zákonníka. 

 

Pri prevode do vlastníctva inej osobe ako je vyššie uvedené musí byť dodržaný zákonný postup.

 

V prípade predaja podľa cit. zákona by ste museli ako prevádzajúci je povinný zverejniť ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku najmenej na 15 dní v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  a zároveň musí túto ponuku zverejniť v rovnakom čase aj na úradnej tabuli v obci, kde sa poľnohospodársky pozemok nachádza. Zverejnenie ponuky na úradnej tabuli je bezodplatné. 

 

Osoba oprávnená nadobúdať vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku je osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt alebo sídlo najmenej desať rokov a vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 

a) v obci susediacej s obcou, v ktorej sa prevádzaný poľnohospodársky pozemok nachádza, alebo 

b) bez ohľadu na miesto podnikania.

 

Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku musí obsahovať  údaje stanovené zákonom.  Zverejnená ponuka na účely prevodu zaniká šesť mesiacov od neúspešného ukončenia ponukového konania.

 

Ponuky sa zverejňujú na stránke Min.pôdohospodárstva SR :https://pozemky.mpsr.sk/estate/search/. Poznamenávame, že sme na uvedenej stránke nenašli na predaj  pozemok vo Vašej obci ako ste ho uviedli v otázke.

 

Splnenie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku overuje okresný úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný. 

Žiadosť o overenie podmienok na nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je povinný podať nadobúdateľ na okresný úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný, pred uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. 

 

O splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku vydá okresný úrad nadobúdateľovi osvedčenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 2; vo zvlášť zložitých prípadoch vydá osvedčenie najneskôr do 60 dní.

 

Prílohou k zmluve o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku  stanovuje zákon."

 

Z uvedeného vyplýva, že samotný prevod poľnohosp. pozemku okrem stanovených výnimiek nie je jednoduchý a je pomerne časovo náročný . Z uverejnenej otázky a katastrálneho územia sme zistili, že v uvedenom kat. území  realitné kancelárie hľadajú pozemky na predaj s uvedením okrem iných aj "platba v hotovosti".

K tomu uvádzame, že  od 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti,  ktorý zakazuje vykonávať platby v hotovosti prevyšujúce sumu 15 000 €, ak sa jedná o platby medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi.

Ak je odovzdávajúcim alebo preberajúcim platby fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo právnická osoba, platba v hotovosti nesmie presiahnuť sumu 5 000 €.

 

ODPORÚČANIE

 

1./ V každom prípade odporúčame najprv zistiť skutkový stav pozemku, aký je alebo nie je plánovaná výstavba v tomto katastrálnom území. Nakoľko nepoznáme lokalitu a ani umiestnenie pozemku v teréne otázkou je aj územný plán obce.  Jedná sa o to, či predmetný pozemok nie je možné použiť na nepoľnohospodársky účel v zmysle ust. zák. č.  220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Jedná sa o to, že v niektorých prípadoch nie je potrebné vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. A možnosť využitia pozemku na stavebné účely je celkom iná otázka aj z hľadiska financií.

 

 

2./ V prípade predaja nehnuteľnosti  odporúčame v každom prípade konzultovať vec priamo s advokátom, otázku ceny stanoviť na základe znaleckého posudku, poznamenávame, že cena sa určuje dohodou. Otázku využitia územného plánu obce a využitia územia konzultovať so starostom a geodetom.  Len poznamenávame, že na  internetovej stránke Vašej obce sme našli množstvo dokumentov od územného plánu až po plán rozvoja poľnohospodárstva, takže to sú pre Vás podstatné informácie z hľadiska toho, či pozemok predať alebo nie, aj to, či nie je možná zmena pozemku na stavebný pozemok, resp. aspoň jeho časti.  Možnosť je aj dať pozemok do prenájmu. 

 

3./ Článok, na ktorý sa v otázke odvolávate, je dobrou inšpiráciou pre posúdenie aktuálnosti predaja pozemku (https://ficek.sk/predaj-polnohospodarskej-pody-odpovede-advokata-22.  V prípade predaja nehnuteľnosti  odporúčame v každom prípade konzultovať vec priamo s advokátom.

 

4./ Predaj pozemku  treba riešiť v súvislostiach a ziskať čo najviac informácií  ohľadom územia a nedať si nanútiť predať pozemok. 

Ak by ste sa následne rozhodli pre uzatvorenie zmluvy  odporúčame navštíviť advokáta,  zmluvu   bude autorizovať a budete mať istotu, že Vaše práva nebudú porušené.

 

ZÁVER

Pokiaľ by sa Vám naša odpoveď pozdávala ako veľmi obsiahla, uvádzame, že našim cieľom je ako zodpovedať otázku, tak aj poskytnúť pýtajúcemu sa odpoveď v širších súvislostiach.

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

Trápi vás "Predaj poľnohospodárskej pôdy - ako postupovať ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Predaj poľnohospodárskej pôdy - ako postupovať ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, na koho sa treba obrátiť, ak by sme chceli predať ornu pôdu, ktorú sme zdedili? Ďakujem.

Odpoveď: Predaj poľnohospodárskej pôdy - ako postupovať ?

(odpoveď odoslaná: 25.03.2023)

Dobrý deň,
ak ste oficiálnym vlastníkom ornej pôdy, zapísaným na liste vlastníctva, tak ju môžete predať.

Jedine, že by na tejto pôde viazli nejaké vecné bremená alebo iné ťarchy. Tieto sa uvádzajú na liste vlastníctva v časti C - ťarchy. 

Ešte je potrebné pozrieť ci nejde o spoločnú nehnuteľnosť. To je vidieť z listu vlastníctva. Pretože tam sú tiež limity pri prevodoch. 

V prípade, že by ste boli vlastníkom a nebola by táto pôda zaťažená nejakou ťarchou, a mali by ste záujem ju predať, odporučili by sme Vám si zverejniť inzerát na stránkach, kde sa predávajú nehnuteľnosti, kde uvediete rozlohu ornej pôdy, lokalitu a cenu. 

A keď budete mať záujemcu na jej kúpu, tak by som oslovila advokátsku kanceláriu, ktorá Vám pripraví kúpnu zmluvu a návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti, za účelom zmeny vlastníctva.  

Vašou možnosťou je obrátiť sa s predajom na realitnú kanceláriu, ale v tom prípade musíte rátať s tým, že z Vašej kúpnej ceny si realitná kancelária strne svoju odmenu za sprostredkovanie predaja. 

Čo sa týka určenia ceny, určite ste jej hodnotu mali vyčíslenú v rozhodnutí o dedičstve. 

Ak by ste sa chceli, čo sa týka ceny, odvíjať od všeobecnej hodnoty ornej pôdy, tak potom existuje príloha č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V tejto prílohe - tabuľke sú všetky oblasti na Slovensku a ku každej je uvedená cena ornej pôdy za 1 m2. Cena ale nie je záväzná. 

Po predaji ornej pôdy, je potrebné si overiť, či Váš predchodca, po ktorom ste pôdu zdedili vlastnil pôdu viac ako 5 rokov. Ak by ju vlastnil menej ako 5 rokov, boli by ste povinný potom platiť daň z predaja nehnuteľnosti.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Predaj poľnohospodárskej pôdy - ako postupovať ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mám uzavretú zmluvu na prenájom poľnohospodárskej pôdy na desať rokov. Nájomcom je podnik. Chcem prenajatú poľnohospodársku pôdu predať. Nový majiteľ sa zaväzuje prebrať všetky záväzky na seba. Mohol by som postupovať nasledovne? 1. Dám výpoveď ku dňu ukončenia zmluvy. Zmluva končí o sedem rokov. 2. Do kúpnej zmluvy uvediem vecné bremeno pre nového majiteľa, ktorý súhlasí so záväzkami vyplývajúcimi z nájomnej zmluvy. Ďakujem za vašu radu.

Odpoveď: Predaj poľnohospodárskej pôdy - ako postupovať ?

(odpoveď odoslaná: 15.03.2023)

Dobrý deň,
nie je právne vylúčené, aby ste nemohli poľnohospodársku pôdu predať. Pokiaľ ide o výpoveď z nájmu, treba postupovať podľa nájomnej zmluvy.

Pokiaľ ide o to, že pôda je v nájme, tu uvádzame že predajom pôdy prechádzajú práva a povinnosti z nájomnej zmluvy na nového vlastníka nehnuteľnosti, čo vyplýva z ust. § 680 ods. 2 Obč. zákonníka :

"(2) Ak dôjde k zmene vlastníctva k prenajatej veci, vstupuje nadobúdateľ do právneho postavenia prenajímateľa a nájomca je oprávnený zbaviť sa svojich záväzkov voči prvšiemu vlastníkovi, len čo mu bola zmena oznámená alebo nadobúdateľom preukázaná."  

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predaj poľnohospodárskej pôdy - ako postupovať ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.