POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilina

Otázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Dobrý deň, mám otázku. Už 10 rokov bývam s manželom v rodičovskom dvojgeneračnom dome. Kompletnú dolnú časť sme si prerobili, takže sme sa s rodičmi dohodli, že tam zostaneme. Pred naším zásahom bola dolná časť stará a opotrebovaná, steny boli krivé, podlaha bola z hliny. Museli sme všetko zrekonštruovať a teraz máme aj vlastný vchod. Rodičia bývajú nad nami, oni si tam nadstavili pred 32 rokmi. Mám jednu sestru, ktorá žije u svojho manžela s jeho rodičmi. Darovacou zmluvou rodičia prepísali dom na nás - polovicu mne a polovicu sestre. Sestra nikdy do domu neinvestovala ani cent. S manželom naproti tomu už 10 rokov investujeme do všetkého potrebného, ako sú nové okná, plot, garáž a pod. Okrem toho sa v dome staráme a budeme starať o rodičov. Nedávno mi však sestra oznámila, že chce vyplatiť svoju polovicu. Nevím, čo mám robiť. Síce bývam v dome, ale len vo svojej polovičke. Rodičia obývajú vrchnú časť. Myslím si, že sestra nemá nárok na vysokú sumu, keďže do domu sama neinvestovala. Veľmi pekne ďakujem za radu. Martina

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že pojmovým znakom podielového spoluvlastníctva (spoluvlastníckeho vzťahu) je vyjadrenie vzťahu medzi jednotlivými vlastníkmi podielom na veci. Tento podiel ale nepredstavuje reálnu časť na veci, ale treba ho chápať ako podiel na veci, ktorý vyjadruje spoluvlastníctvo tak, že všetci spoluvlastníci sú vlastníkmi veci ako celku a žiadný vlastník nemá určený podiel na veci konkrétne. Podielom sa teda rozumie ideálny podiel na veci. Ani číselné vyjadrenie výšky spoluvlastnického podielu neznamená, že by bol spoluvlastník výlučne vlastníkom určitej hmotnej časti spoločnej veci.

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že to, že ste vlastníčka 1/2 domu, neznamená, že hoci ste sa s rodičmi dohodli, že Vy budete bývať v dolnej polovici domu a oni v hornej polovici domu, ste vlastníčkou dolnej polovice domu. Takáto dohoda je právne bezvýznamná.

Vo vzťahu k samotnej otázke týkajúcej sa vyplatenia Vašej sestry (podielovej spoluvlastníčky domu o veľkosti 1/2) možno uviesť, že v zásade máte v danom prípade dve možnosti. Môžete uzatvoriť s Vašou sestrou kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bude prevod jej spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/2 na Vás, avšak súčasne je potrebné uviesť, že výška kúpnej ceny za tento podiel bude výlučne závisieť od Vašej vzájomnej dohody. Najlepšie by bolo preto sa z Vašou sestou dohodnúť.

Druhou možnosťou je v prípade, ak dohoda medzi Vami nebude možná, podať žalobu na súd, predmetom ktorej bude domáhanie sa zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva. Takýto postup by ale mohol dostať Vašich rodičov do nevýhodného postavenia. Totiž, ak je napr. rozdelenie veci (v danom prípade) domu dobre možné, súd vec rozdelí medzi Vás a Vašu sestru, a to s prihliadnutím na veľkosť Vašich podielov. Jednu polovicu by ste preto mohli získať v takomto prípade Vy a druhú Vaša sestra. Vaši rodičia, keďže už nemajú spoluvlastnícke právo k domu, by ani neboli účastníkmi konania o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Čo sa týka investícii do domu, je potrebné uviesť, že ak ste o nich dopredu neinformovali Vašu sestru (teda nemala pred ich uskutočnením počas trvania Vášho spoluvlastníckeho vzťahu) možnosť sa s nimi oboznámiť a vyjadriť súhlas, alebo ak s ich uskutočnením nesúhlasila, môžete sa po zrušení podielového spoluvlastníctva (buď na základe uzavretej dohody či súdom; teda v prípade prevodu spoluvlastníckeho podielu Vašej sestry na Vás kúpnou zmluvou Vám v nasledovnej časti uvedené právo nevznikne) domáhať vydania bezdôvodného obohatenia, ktoré vzniklo Vašej sestre zhodnotením jej podielu v dôsledku vynaloženej investície (ak táto investícia nebola vynaložená na nevyhnutnú údržbu alebo opravu). Toto bezdôvodné obohatenie spočíva v rozdiele medzi cenou podielu pred investíciou a po jej vynaložení. Toto právo sa premlčí za 2 roky, odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil (lehota sa podľa judikatúry začne počítať prvým dňom nasledujúcim po zániku a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva), najneskôr sa však toto právo premlčí za tri roky od jeho vzniku.

Súčasne vo vzťahu k všetkým investíciam do domu, ktoré sú ale investíciami na nevyhnutnú opravu alebo údržbu, máte právo domáhať sa už počas trvania spoluvlastníckeho vzťahu vydania bezdôvodného obohatenia. Výška bezdôvodného obohatenia by bola daná podielom na investícii zodpovedajúcej veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločnej veci (dome). Samozrejme, aj tu platia vyššie uvedené premlčacie lehoty.

Trápi vás "Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, sme siedmi spoluvlastníci rodinného domu, ktorý sme v roku 1997 zdedili po našich rodičoch. Dve sestry v ňom zostali bývať, pričom jedna z nich prepísala svoj podiel darovacou zmluvou na svoju vtedajšiu kamarátku. Nechali sme to tak. Po 25 rokoch dom schátral. Nedávno jedna zo sestier, pod zámienkou, že im pomáha, presťahovala obe do prenajatého apartmánu a pravdepodobne si od nich vzala, alebo dostala, kľúče od domu. Teraz tvrdí, že bude bývať v dome a neplánuje ho predávať. Nemáme ako vyplatiť náš dedičský podiel, pretože ona sama nemá finančné prostriedky, keďže nemá kde bývať. Ako môžeme dosiahnuť, aby sa dom predal a každý zo spoluvlastníkov dostal svoj dedičský podiel? Štyria spoluvlastníci súhlasia s predajom domu alebo s vyplatením nám vlastníckeho podielu. Za radu, ako postupovať, Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

(odpoveď odoslaná: 28.03.2024)

Dobrý deň, Váš prípad spadá pod problematiku vyporiadania podielového spoluvlastníctva podľa § 142 OZ. Ak medzi spoluvlastníkmi nebol dosiahnutý dohovor o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní , spoluvlastníctvo môže byť zrušené a vyporiadané na návrh niektorého zo spoluvlastníkov súdom. Súd pri takomto zrušení spoluvlastníctva a vyporiadaní prihliada na veľkosť podielov a účelné využitie veci. Súd môže: 1) vec rozdeliť medzi spoluvlastníkov podľa výšky podielov, ak je to možné; 2) prikázať vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom, ak rozdelenie nie je možné; alebo 3) nariadiť jej predaj a rozdelenie výťažku medzi spoluvlastníkov podľa podielov, ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce. Tento postup umožňuje riešiť všetky vzťahy vzniknuté medzi spoluvlastníkmi súvisiace s existenciou podielového spoluvlastníctva. 

V praktickom vyjadrení to znamená, že ak ste nenašli spoločné riešenie, môžete podať návrh na súd s cieľom zrušiť spoluvlastníctvo a uskutočniť výpored medzi vami ako spoluvlastníkmi. Keďže súhlasíte s predajom domu, a nie je možné dosiahnuť dohodu so všetkými spoluvlastníkmi, súd by mohol v prípade nemožnosti rozdelenia nehnuteľnosti nariadiť predaj a následne rozdelenie výťažku.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať na vyplatenie sestry z rodinného domu. Mama vlastní polovicu domu, ja vlastním štvrtinu a sestra tiež vlastní štvrtinu. Navrhla som odkúpiť štvrtinu od sestry, ale nemôžeme sa dohodnúť na sume. Ona argumentuje tým, že teraz sú ceny nehnuteľností vysoké, ale ja som robila rekonštrukciu toho domu. Štvrtinu sme získali po dedičskom konaní po otcovi. Akým spôsobom by som mohla nadobudnúť od sestry štvrtinu nehnuteľnosti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

(odpoveď odoslaná: 14.07.2023)

Dobrý deň,
v praxi je bežné, že sa jednotlivý podieloví spoluvlastníci nevedia dohodnúť na cene. Najobjektívnejším spôsobom ako určiť cenu nehnuteľnosti, podielu, resp. aj vykonanej rekonštrukcie ku spokojnosti všetkých je oslovenie znalca. Takýmto spôsobom to v zásade funguje aj na súde. Najlepšie by preto bolo nájsť znalca, ktorý by vyššie uvedenú nehnuteľnosť ocenil a v zmysle ceny ním určenej by ste sa následne vyporiadali. Ak niečo takéto nebude možné, tak jedinou možnosťou zostáva podanie žaloby na súd. Takéto konanie však bude časovo a aj finančne náročné. V prípade však, že by bol vyhotovený znalecký posudok a Vaša sestra aj tak odmietne Vašu ponuku kvôli cene, tak v prípade, že sa rozhodnete podať žalobu, tak by Vám v konečnom rozhodnutí mohla byť priznaná náhrada trov súdneho konania. 


Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Rád by som sa spýtal na našu situáciu: Manželka vlastní 1/4 rodičovského domu, starší brat má 2/4 a mladší 1/4. Starší brat chce v budúcnosti v dome žiť a vlastniť ho celý. Už pred 3 rokmi sme sa chceli dohodnúť so starším bratom, aby nám vyplatil manželkinu 1/4, no stále sa vykrúcal a ponúkal podľa nás smiešnu sumu. Pri rozdelení podielu nehnuteľnosti bola na papieri napísaná hodnota domu 90 000€; starší brat dal postupne opraviť strechu. Štvrtina z 90 000 je 22 500€, no starší brat nám ponúkal iba približne 13 000 €, pretože opravil strechu - pritom vieme, že tá strecha nestála toľko. Otázka: Ako sa prosím vypočítava hodnota nehnuteľnosti pri rozdelení podielu? Je to tou sumou 90 000, ako bola na papieri? Zdá sa mi to čudné, pretože ak by dom vyhorel, teraz by už hodnotu 90 000 nemal. Vypočítava sa to na základe znalca, ktorý vypočíta cenu domu a túto potom rozdelíme na štyri časti? Taktiež by som sa rád spýtal, ako donútiť staršieho brata, aby to konečne s nami vyriešil? Budeme totiž potrebovať financie na kúpu vlastného domu. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

(odpoveď odoslaná: 21.02.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že v prípade, že sa vo veci vyporiadania podielového spoluvlastníctva nedohodnete, potom riešením pre podielového spoluvlastníka /napr. Vaša manželka/ je, aby podala návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Uvádzame, že súd vychádza zo znaleckého posudku súdneho znalca, ktorého v konaní ustanoví. V otázke neuvádzate, na základe čoho bola určená suma 90000 €. Pokiaľ ide o náklady na opravu resp. výmenu strechy starším bratom, táto investícia sa vyporiada na základe znaleckého posudku.

Z otázky nevieme kto užíva dom v celosti, predpokladáme, že straší brat Vašej manželky a preto pre urýchlenie riešenia zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva by bolo, aby Vaša manželka a ďalší brat od staršieho brata žiadali, aby im platil nájom za užívanie nehnuteľnosti, čo je možné vyžadovať aj spätne /max. 2 roky/. Vzhľadom však na skutočnosť, že nájomná zmluva uzatvorená nie je, je možné od staršieho brata žiadať len vydanie bezdôvodného obohatenia v zmysle ust. §  451 a nasl. Obč. zákonníka.

Vec odporúčam riešiť bez účasti súdu na základe dohody o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, keďže pri súdnom konaní by sa mohlo jednať aj o niekoľkoročný spor, ktorý ako je Vám známe, je spojený s finančnými nákladmi /súdny poplatok, trovy zastupovania advokátom/

Odporúčam preto kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa bytového vlastníctva. Môj manžel spolu so svojim bratom získali byt darovacou zmluvou po rodičoch. Prepis sa uskutočnil tento rok v lete. Môj manžel by si teraz chcel vyplatiť svojho brata z tohto bytu a nechať si byt v osobnom vlastníctve. Rada by som vedela, či bude jeho brat musieť platiť daň z predaja. Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

(odpoveď odoslaná: 18.11.2022)

Dobrý deň, na Vami uvedenú otázku uvádzame, že vzhľadom na okolnosť, že bratia nie sú vlastníkmi bytu viac ako 5 rokov, brat Vášho manžela bude musieť podať daňové priznanie k dani z príjmu a prípadný zisk zdaniť /príjem mínus výdavky/. Výdavkom v tomto prípade bude hodnota bytu v čase darovania za podmienky, že rodičia boli vlastníkmi bytu 5 a viac rokov, a príjmom bude suma, za ktorú sa podiel na byte predá Vášmu manželovi. Takže v podstate platí, že ak príjem z predaja podielu sa bude rovnať polovice hodnoty bytu v čase darovania, príjem z predaja podielu na byte bude 0 € a zo sumy 0 € nie je možné platiť daň z príjmu.

Pre prípad, že by rodičia ako darcovia boli vlastníkmi bytu ku dňu darovania menej ako 5 rokov, potom výdavkom pri predaji podielu Vášmu manželovi bude cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudli darcovia - rodičia.

Na spísanie kúpnej zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.

Po predaji podielu je však potrebné podať aj čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podľa zákona o miestnych daniach /tlačivo na podanie čiastkového priznania nájdete na stránke obce, prípadne na stránke slovensko.sk/.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, zdedili sme polovicu domu po rodičoch, druhú polovicu zdedil môj brat. Po vzájomnej dohode s bratom plánujeme odkúpiť jeho podiel. Budeme musieť platiť nejakú daň? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, T.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

(odpoveď odoslaná: 13.10.2022)

Dobrý deň,
skutočnosť, že odkúpite od brata jeho podiel na rodinnom dome nezakladá zo zákona povinnosť platiť daň z príjmu, lebo vy nebudete mať príjem, ale výdavok. Po spísaní kúpnej zmluvy s bratom a zavkladovaní podielu brata na vás bude potrebné podať len čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podľa zákona o miestnych daniach. Ak podiel od brata odkúpite, brat bude mať z tohto predaja príjem. Otázkou pre povinnosť brata podať daňové priznania je skutočnosť, ako dlho boli poručitelia - rodičia - vlastníkmi domu pred úmrtím. Ak je to viac ako 5 rokov, potom brat nemusí ani podať daňové priznanie po predaji podielu vám a ani nebude platiť daň z príjmu.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám na vás otázku. Zdedil som byt po mojej babičke, ktorý je prepísaný na môj meno. Môj strýko, ktorý je v ňom dlhší čas obyvateľom, nemá doživotné právo užívať tento byt. Pokiaľ by som sa rozhodol tento byt predať a z ľudského hľadiska by som mu chcel vyplatiť určitú čiastku, nevím, ktorej ceny by som sa mal držať. Mám sa riadiť cenou uvedenou v kúpnej zmluve alebo aktuálnymi cenami nehnuteľnosti na trhu? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

(odpoveď odoslaná: 13.06.2022)

Dobrý deň,
tým, že strýko nie je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, podľa práva nemá právo žiadať od Vás akúkoľvek čiastku. Tzn. že ak mu chcete dobrovoľne zaplatiť určitú sumu, závisí iba od Vás v akej výške ho vyplatíte.

Treba však pri predaji hlavne myslieť na to, že aj keď nemá právo užívať byt, ale žije v ňom, ak by nesúhlasil s odsťahovaním, budete ho musieť z bytu vypratávať súdnou cestou. To môže odradiť budúcich záujemcov o nehnuteľnosť. Preto treba najprv vyriešiť túto otázku, až následne riešiť predaj bytu, aby ste vedeli maximalizovať zisk z predaja bytu.


Trápi vás "Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: Plánujem kúpiť od mamy rodičovský dom cez kúpnu zmluvu a zároveň by sme chceli vyplatiť súrodencov. Je možné priamo v kúpnej zmluve uviesť sumy a osoby, ktorým sa budú vyplácať jednotlivé časti, alebo by sme mali poslať celú sumu vlastníčke - mame a potom to riešiť nejakou inou zmluvou? Ďakujem. Jana.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

(odpoveď odoslaná: 03.06.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že pokiaľ vy chcete od matky ako výlučnej vlastníčky kúpiť rodiný dom, potom ste len vy dve zmluvnými stranami kúpnej zmluvy a nie aj vaši súrodenci, ktorým chce zrejme mama vyplatiť nejaké peniaze za ich potencionálny podiel na dome, ak by bol predmetom dedenia v prípade jej úmrtia.

Vám ide zrejme o to, aby peniaze, ktoré mama získa predajom domu vám už boli rozdelené pred jej úmrtím a neboli predmetom dedenia.
Pokiaľ sa vaša mama rozhodne získané peniaze darovať svojim ďalším dvom deťom, je to na jej rozhodnutí, môže tak urobiť darovacou zmluvou alebo priamym vkladom na bankový účet jej detí s uvedením, že ide o dar pre vašich súrodencov. Ide o to, aby existoval doklad o tom, komu boli peniaze darované. Treba súčasne uviesť, že právny nárok na peniaze získané predajom nehnuteľností nie je, je však na rozhodnutí vašej matky, ako s peniazmi naloží.

Vo veci spísania zmlúv odporúčam kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 


Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, sme štyria súrodenci a naša sestra sa chce nechať vyplatiť za svoj podiel na rodičovskom dome. Vzhľadom na jej menšie investície do domu, ako to bolo v prípade nás ostatných troch, sme sa dohodli na sume, ktorú žiada za svoj podiel. Máme otázku týkajúcu sa formality tohto procesu. Aký má byť vzhľad kúpnej zmluvy medzi nami? Je potrebné toto vyriešiť prostredníctvom notára, alebo je postačujúce overiť zmluvu na príslušnom matričnom úrade? Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

(odpoveď odoslaná: 01.06.2022)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade sa nejedná o kúpnu zmluvu, ale dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva za náhradu. Predmetnú dohodu vám môže spísať aj advokát, pričom podpisy nie je potrebné overovať na matrike alebo u notára, keďže túto službu vykoná samotný advokát. Rovnako návrh an vkald vlastníckeho práva podá advokát elektronicky.

Odporúčam preto na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, po smrti rodičov sme my, traja súrodenci, zdedili nehnuteľnosť v rovnakom podiele. Ja žijem vo vlastnej nehnuteľnosti, zatiaľ čo moji dvaja súrodenci žijú v rodičovskom dome. Nechcú ma z neho vyplatiť, ani ho predajú. Dokonca od mňa požadujú, aby som sa podieľala tretinou na údržbe nehnuteľnosti, z ktorej nemám ani užitok, ani ju inak nevyužívam. Neviem ako postupovať v tomto prípade. Môžete mi prosím poradiť, aké sú moje práva a povinnosti voči takémuto neužívaniu nehnuteľnosti? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

(odpoveď odoslaná: 21.02.2022)

Dobrý deň,
ak chcete byť zo svojho podielu vyplatený, ale nie je možná dohoda s ostatnými dvoma spoluvlastníkmi, jedinou cestou je podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V súdnom konaní súd stanoví hodnotu nehnuteľnosti a určí jednému alebo obom (podľa toho ako sa v konaní vyjadria) povinnosť vyplatiť Vám primeranú náhradu za Váš podiel. Toto súdne rozhodnutie, ak nadobudne právoplatnosť, budú musieť rešpektovať a vyplatiť Vás.


Trápi vás "Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Ak zdedíme dom po rodičoch ako trojica súrodencov a dvaja dediči - deti už nežijúceho brata, máme povinnosť vyplatiť týchto dvoch dedičov, ak nechceme dom my traja predať?

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

(odpoveď odoslaná: 20.11.2021)

Dobrý deň,
vyplatiť ich budete musieť po dedičskom konaní, ak budú požadovať, aby ste ich vyplatili z podielu. Ak totiž nedôjde k dohode, oni dvaja budú môcť podať voči Vám trom žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Budú žiadať, aby ste im ich podiel vyplatili. Samozrejme dom predať nebudete musieť, ale budete sa musieť zvyšní traja súrodenci dohodnúť, či vyplatíte ich podiely spoločne alebo ich vyplatí iba jeden a získa podiel ustupujúcich spoluvlastníkov.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.