Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Dobrý deň, prosím vás mám otázku. Bývam s manželom už 10 rokov v rodičovskom dvojgeneračnom dome. S manželom sme si prerobili komplet celý spodok, tak sme sa dohodli s rodičmi, že mi zostaneme dole, lebo to bolo vlastne všetko staré po babke, čiže podlaha bola z hliny. Steny krivé, proste všetko sme museli zrekonštruovat. Máme vlastný vchod. Rodicia bývajú nad nami, oni si vlastne nadstavili spred 32 rokov. Mám jednu sestru, ktorá býva u svojho manžela s jeho rodičmi. Rodicia dom prepísali darovacou zmluvou na nás, polku mne a polku sestre. Sestra do toho domu nevrazila nikdy ani cent. My s manželom už 10 rokov všetko s rodičmi na poly vrážame, nové okná, plot, garáž. Proste čo treba kúpime. Okrem toho rodičov v dome dochovame a pochovame. Len sestra mi nedávno oznámila, že chce vyplatiť svoju polovičku. Čo mám robiť, bývam síce v dome, ale vo svojej polovičke, rodicia obývajú vrchnú časť domu, ja si myslím, že nemá nárok na nejakú veľkú čiastku, nakoľko do domu nedala ani cent. Prosím o radu, veľmi pekne ďakujem. Martina

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že pojmovým znakom podielového spoluvlastníctva (spoluvlastníckeho vzťahu) je vyjadrenie vzťahu medzi jednotlivými vlastníkmi podielom na veci. Tento podiel ale nepredstavuje reálnu časť na veci, ale treba ho chápať ako podiel na veci, ktorý vyjadruje spoluvlastníctvo tak, že všetci spoluvlastníci sú vlastníkmi veci ako celku a žiadný vlastník nemá určený podiel na veci konkrétne. Podielom sa teda rozumie ideálny podiel na veci. Ani číselné vyjadrenie výšky spoluvlastnického podielu neznamená, že by bol spoluvlastník výlučne vlastníkom určitej hmotnej časti spoločnej veci.

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že to, že ste vlastníčka 1/2 domu, neznamená, že hoci ste sa s rodičmi dohodli, že Vy budete bývať v dolnej polovici domu a oni v hornej polovici domu, ste vlastníčkou dolnej polovice domu. Takáto dohoda je právne bezvýznamná.

Vo vzťahu k samotnej otázke týkajúcej sa vyplatenia Vašej sestry (podielovej spoluvlastníčky domu o veľkosti 1/2) možno uviesť, že v zásade máte v danom prípade dve možnosti. Môžete uzatvoriť s Vašou sestrou kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bude prevod jej spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/2 na Vás, avšak súčasne je potrebné uviesť, že výška kúpnej ceny za tento podiel bude výlučne závisieť od Vašej vzájomnej dohody. Najlepšie by bolo preto sa z Vašou sestou dohodnúť.

Druhou možnosťou je v prípade, ak dohoda medzi Vami nebude možná, podať žalobu na súd, predmetom ktorej bude domáhanie sa zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva. Takýto postup by ale mohol dostať Vašich rodičov do nevýhodného postavenia. Totiž, ak je napr. rozdelenie veci (v danom prípade) domu dobre možné, súd vec rozdelí medzi Vás a Vašu sestru, a to s prihliadnutím na veľkosť Vašich podielov. Jednu polovicu by ste preto mohli získať v takomto prípade Vy a druhú Vaša sestra. Vaši rodičia, keďže už nemajú spoluvlastnícke právo k domu, by ani neboli účastníkmi konania o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Čo sa týka investícii do domu, je potrebné uviesť, že ak ste o nich dopredu neinformovali Vašu sestru (teda nemala pred ich uskutočnením počas trvania Vášho spoluvlastníckeho vzťahu) možnosť sa s nimi oboznámiť a vyjadriť súhlas, alebo ak s ich uskutočnením nesúhlasila, môžete sa po zrušení podielového spoluvlastníctva (buď na základe uzavretej dohody či súdom; teda v prípade prevodu spoluvlastníckeho podielu Vašej sestry na Vás kúpnou zmluvou Vám v nasledovnej časti uvedené právo nevznikne) domáhať vydania bezdôvodného obohatenia, ktoré vzniklo Vašej sestre zhodnotením jej podielu v dôsledku vynaloženej investície (ak táto investícia nebola vynaložená na nevyhnutnú údržbu alebo opravu). Toto bezdôvodné obohatenie spočíva v rozdiele medzi cenou podielu pred investíciou a po jej vynaložení. Toto právo sa premlčí za 2 roky, odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil (lehota sa podľa judikatúry začne počítať prvým dňom nasledujúcim po zániku a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva), najneskôr sa však toto právo premlčí za tri roky od jeho vzniku.

Súčasne vo vzťahu k všetkým investíciam do domu, ktoré sú ale investíciami na nevyhnutnú opravu alebo údržbu, máte právo domáhať sa už počas trvania spoluvlastníckeho vzťahu vydania bezdôvodného obohatenia. Výška bezdôvodného obohatenia by bola daná podielom na investícii zodpovedajúcej veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločnej veci (dome). Samozrejme, aj tu platia vyššie uvedené premlčacie lehoty.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň! Ďakujem za Vašu odpoveď. Mám ešte na Vás doplňujúcu otázku. Ja som sa pre pokoj v rodine dohodol s ním, že mu vyplatím polovicu z predaja bytu. Je to síce právne môj byt, avšak je to komplikovaná situácia. Preto moja otázka je, či existuje nejaká zmluva, kde sa viem zaviazať o vyplatenie sumy zo zisku z predaja bytu. Ďakujem za Vás názor. Michal

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.12.2019)

Dobrý deň, 

obdobné problémy s súvislosti s darovaním riešime aj v našej poradni.

Vo Vami uvedenom prípade možnosťou bolo spísanie darovacej zmluvy s odkladacou podmienkou, že časť predajnej ceny mu darujete po odpočte všetkých nákladov súvisiacich s predajom bytu, t.j. správne poplatky, znalecký posudok, náklady na vypratanie bytu pred odovzdaním kupujúcemu, náklady na spísanie kúpnej zmluvy, preberací protokol a spísanie stavu všetkých médií.

Netreba zabúdať ani daň z príjmu a odvody na zdravotné poistenie, na ktorú okolnosť upriamujeme Vašu pozornosť, keďže nevieme ako dlho ste vlastníkom bytu a na základe akej právnej skutočnosti (kúpa, dar, dedenie).

Nepoznáme okolnosti "komplikovanej situácie", čím chceme povedať, aby ste sa nedali dotlačiť rodinou dotlačiť k darovaniu, s ktorým zrejme Vy sám nesúhlasíte  a riešenie "komplikovanej situácie" existuje. Byt je Vašim vlastníctvom, s ktorým môžete nakladať podľa Vášho uváženia.

Platbu bez ohľadu na jej výšku riešte len bankovým prevodom. 

Na spísanie zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Obraciam sa na Vás s prosbou o radu.
Ide o predaj bytu, ktorý je na moje meno, no býval v ňom roky brat. Po rodinných konfliktoch sa z bytu odsťahoval. Vzhľadom na to, že on sa nechce vzdať akéhosi morálneho práva na byt a ja legálneho práva na byt, sme sa dohodli, že v byte nebude bývať nik a byt predáme a sumu si rozdelíme. Avšak brat navrhol previesť polovicu bytu na neho formou darovacej zmluvy, s čím ja nesúhlasím (samozrejme, ma obavy, že mu nevyplatím sumu a ja zas mám obavy, že ma "vyšachuje" a s polovicou bytu sa nik z nás nepohne a bude tam bývať naďalej).
Moja otázka teda znie, či existuje nejaká formy zmluvy, kde by som sa zaviazal, že po predaji bytu mu vyplatím polovicu čistého zisku.
Vopred ďakujem za Vašu odpoveď Michal.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.12.2019)

Dobrý deň, 

ak je byt vo Vašom výlučnom vlastníctve, nie je právny dôvod, aby ste Vášho brata žiadali o nejaký súhlas s predajom bytu a vyplácali mu nejaký podiel z predajnej ceny. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Som spoluvlastníkom RD spolu s bratom a mamou. Po otcovej smrti a dedickom konaní je stav nasledovný 1/2 mama, 1/4 ja, 1/4 brat. Dohodli sme sa všetci spolu, že brata vyplatím. Ale, keďže chceme do domu investovať - nás záujem je vlastniť 3/4 a 1/4, aby zatiaľ ostala mame. Ale chceme mať istotu, že aj táto prípadne nám. To znamená, že by som chcel dopredu odkúpiť bratov podiel - aj 1/4, ktorú ale ešte nevlastní. Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.10.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ ste podieloví spoluvlastníci spoločne s matkou a dôjde k vyplateniu brata z jeho súčasného spoluvlastníckeho podielu, tak aj v prípade smrti matky (pokiaľ ho napr. platne nevydedí) bude brat dediť podiel po matke. Takže by sa znova stal spoluvlastníkom danej nehnuteľnosti. Ak sa tomu chcete vyhnúť, existuje možnosť, že sa celá nehnuteľnosť prevedie na Vás, teda dôjde k zrušeniu a vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva a zároveň zriadite matke právo doživotného užívania. Dopredu nemôžete odkúpiť niečo, čo ešte nevlastní (ak ste mali na mysli jeho podiel z dedičstva matky). 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prajem, Rad by som sa informoval v nasledovnej veci. Po úmrtí otca prebehlo dedičské konanie a nehnuteľnosť, rodinný dom sa rozdelil na 4 časti. Mama, brat, ja, sestra. 1. Mama svoju časť darovala bratovi, 2. Ja spolu so sestrou sme podpísali bratovi súhlas so založením nehnuteľnosti, nakoľko bral HU na vyplácanie rodinných príslušníkov z iných nehnuteľnosti a pozemkov a tiež na rekonštrukciu 3. Ako to už občas nanešťastie býva, vzťahy sa medzičasom zhoršili a bohužiaľ ja a sestra nie sme v rodičovskom dome vítaní. Moja otázka znie: Je možné žiadať brata o vyplatenie podielu z dedičstva ak daná nehnuteľnosť založená? Ak áno, je potrebné spraviť nejaké špeciálne úkony ? Ďakujem pekne S pozdravom.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :


V otázke uvádzate, že ste súhlasili s poskytnutím hypotekárneho úveru pre Vášho brata, ktorý je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnsoti v podiele teraz 1/2 k celku. Z uvedeného vyplýva, že počas založenia nehnuteľnsoti v prospech banky v podstate nemôžete disponovať so svojim podielom bez súhlasu banky.
Nevieme, či a v akom rozsahu ste informovaný v písomnej forme v akom rozsahu bude vykonávaná rekonštrukcia a či o tomto máte nejakú dokumentáciu, vrátane zdokumentovania stavu pred rekonštrukciou. Predpokladáme, že nie. Súhlas na založenie nehnuteľnosti v prospech banky je jedna vec. Rekonštrukcia nehnuteľnosti podľa nášho názoru predstavuje dôležitú zmenu spoločnej veci, kde na jej vykonávanií resp. rozsahu sa budete musieť dohodnúť v zmysle ust. § 139 Občianskeho zákonníka :

"!(2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. 
(3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že ak sa na predmetnom nedohodnete, nakoľko sa jedná o dôležitú zmenu spoločnej veci, ako prehlasovaní vlastníci môžete žiadať, aby o tejto zmene rozhodol súd.

Brat naviac užíva Váš podiel na nehnuteľnosti už teraz, ako aj podiel Vašej sestry, teda v podstate dochádza na jeho strane k bezdôvodnému obohateniu, teda v podstate by mal platiť nájom za užívanie Vášho podielu na nehnuteľnosti, resp. umožniť Vám jej užívanie.
Odporúčame v záujme riešenia Vášho podielu, aby ste bratovi ponúkli na predaj svoj podiel za dohodnutú cenu, prípadne podľa znal. posudku. Je možné, že brat ponuku odmietne. V prípade jeho súhlasu, spíšete dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.
Ak by ponuku odmietol, budete musieť podať návrh na súd na zrušenie podielového spoluvlastníctva, čím by došlo k vyporiadaniu Vášho podielu. Súd obyčajne stanoví čas na vyplatenie podielu v lehote cca  6 mesiacov (v závislosti od hodnoty podielu).

Odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Prosí m o radu ohľadom vyplatenia súrodencov z ich podielu v dome. V r. 2008 sme po otcovi zdedili podiel v dome v pomere 5/8 mama, 1/8 ja, 1/8 brat a 1/8 sestra. V súčasnosti v dome bývam ja s rodinou a mamou a ústne sme sa dohodli, že mamina čiastka mi bude darovaná s vecným bremenom doživotného užívania nehnuteľnosti a brata so sestrou vyplatím po 20 000 e. Keďže prostriedky na vyplatenie nemám, dohodli sme sa na splátkach po 5 000 e, ktoré vyplatím v horizonte 5 - 10 rokov. Chcem sa opýtať: 1. Bude mama po darovaní dostatočne chránená? ( Ako ona hovorí, aby nezostala pod mostom) 2. Pri takomto dlhom vyplácaní je potrebné uzatvárať dohodu o odkúpení podielu v nehnuteľnosti, alebo mi ku kúpno-predajnej zmluve stačia výpisy z banky o vyplatení prostriedkov? 3. Budú súrodenci musieť odvádzať daň z predaja nehnuteľnosti, keďže sú spolumajitelia viac ako 5 rokov? 4. Bude mi darovaný podiel započítaný v (tzv. kolácii) pri dedičskom konaní po mame?

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame, nasledovnú odpoveď :

1./ Vaša mama môže za svojho života disponovať svojim podielom na nehnuteľnosti podľa svojho uváženia. Za života Vám teda môže svoj podiel aj darovať. Zriadenie vecného bremena práva doživ. bývania jej zabezpečí právny nástroj, aby, ako píšete  v otázke, nezostala pod mostom.

2./ Kúpa podielov od súrodencov : Je samozrejmé, keďže sa jedná o nehnuteľnosť, zmluva musí byť uzatvorená v písomnej forme. Úhrada kúpnej ceny po 20 000 € aj keď bude uhradzovaná po častiach musí byť realizovaná bezhotovostne. Ak by ste sa dohodli na odkúpení a boli by ste teda vlastníkom celej nehnuteľnosti, bolo by možné, aby ste si vybavili úver v banke /nie nebankovka/ a všetky strany by boli spokojné.

3./ Daň z príjmu pri predaji podielu na nehnuteľnosti brat a sestra platiť nebudú, nakoľko poručiteľ - otec bol vlastníkom nehnuteľnosti viac ako 5 rokov.

4./ Ak by Vám mama darovala svoj podiel na nehnuteľnosti 5/8 bude hodnota tohto podielu by bola v dedič. konaní započítaná. 

5./ Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta, aby v zmluve boli podchytené všetky možnosti resp. alternatívy, aby v budúcnosti nedošlo k pochybnostiam v súvislosti s výkladom zmluvy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď, čo sa týka vyplatenia sestry z rodičovského domu, ale ešte dodám, čo sa týka toho, ze sme do domu vrážali financie o tom ona vie a vyjadrila sa ze nakoľko tam nebýva, jej to je jedno co sa na tom dome robí a áno dom potreboval ošetriť. Myslíte, že rodicia nemajú teda právo, nakoľko sme teda len my dve vlastnícky domu, nemajú právo nám zasahovať do toho, keď sa budeme rozhodovať o sume pri vyplacani? Hoci majú doživotne právo v dome bývať ale dom je napísaný na mňa a sestru len, keďže to bolo darované od strany rodičov, môžu oni ešte zmeniť túto darovaciu listinu? Veľmi pekne ďakujem za odpovede.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.09.2016)

Dobrý deň,

v prípade, ak majú Vaši rodičia doživotné právo bývať a užívať predmetnú nehnuteľnosť, toto právo im samozrejme bude patriť aj po prípadnom zrušení a vyporiadaní Vášho podielového spoluvlastníctva, keďže toto ich oprávnenie pôsobí zo zákona aj voči všetkým ďalším nadobúdateľom predmetných nehnuteľností. Čo sa ale týka Vášho vzájomného vyporiadania, toho nebudú Vaši rodičia účastníkmi, zo zákona im žiadne takéto postavenie nevyplýva.

Vo vzťahu k otázke týkajúcej sa zmeny darovacej zmluvy, túto zmluvu nie je možné jednostranne odvolať alebo zmeniť. Vo vzťahu k darovacej zmluve majú Vaši rodičia len právo domáhať sa vrátenia daru (podľa § 630 Občianskeho zákonníka), avšak na uplatnenie tohto práva by musela byť splnená zákonná podmienka, ktorou je také správanie obdarovaného (Vašej sestry) k Vašim rodičom alebo iným členom rodiny Vašich rodičov (teda aj Vám), ktorým hrubo porušuje dobré mravy. Vychádzajúc z Vami popísaného skutkového stavu nemožno bez ďalšieho ustáliť, že by správanie Vašej sestry dosahovalo intenzitu hrubého porušenia dobrých mravov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, bývam s mužom v rodicovskom dome. Polovicu domu idú rodicia prepísat na nás (máme s nimi spravit kúpno-predajnú zmluvu?) a druhá polovica ostane prepísaná na nich (nechcú prepísat celý dom na nás). Sestra chce, aby som ju vyplatila (mám len 1 surodenca) tak sme sa dohodli na sume, ktorú by som jej mala vyplatit z domu a na tom, že jej to budem platit formou mesacných splátok (až pokým to celé nevyplatím). Chcem spraviť zmluvu medzi mnou a sestrou aby som to mala aj na papieri a nedoslo neskor k nezhodám. Ako to mám spravit, co by mala obsahovat ta zmluva aby to bolo ako-tak platné. Sú výpisy z účtu dostatočným dokazom o platbe za dom? (ak by doslo v budúcnosti k dedeniu). Vopred ďakujem za odpoved

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2015)

Dobrý deň, s rodičmi je potrebné uzavrieť kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu. Výber jednej zo zmlúv závisí na tom, či rodičia chcú na Vás prepísať dom bezodplatne alebo za odplatu (v prípade darovacej zmluvy však nehnuteľnosť s manželom nenadobudnete do bezpodielového spoluvlastníctva, ale do podielového spoluvlastníctva). Zmluva je potrebná, lebo až na základe nej môže dôjsť k zápisu zmeny vlastníkov nehnuteľnosti v katastri nehnuteľnosti (vkladom do katastra nehnuteľnosti).

V prípade Vašej sestry je v zmluve potrebné presne špecifikovať zmluvné strany, presne vymedziť predmet zmluvy (tzn. za čo jej budete mesačne plniť), určiť výšku konečnej sumy a tiež výšku mesačných splátok a ich splatnosť. Výpisy z bankového účtu sú dostatočným dôkazom o platbe (pre väčšiu istotu uveďte číslo účtu Vašej sestry priamo v zmluve. Neskôr nemôže tvrdiť, že účet, na ktorý ste plnili nie je jej).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku