Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Dobrý deň, prosím vás mám otázku. Bývam s manželom už 10 rokov v rodičovskom dvojgeneračnom dome. S manželom sme si prerobili komplet celý spodok, tak sme sa dohodli s rodičmi, že mi zostaneme dole, lebo to bolo vlastne všetko staré po babke, čiže podlaha bola z hliny. Steny krivé, proste všetko sme museli zrekonštruovat. Máme vlastný vchod. Rodicia bývajú nad nami, oni si vlastne nadstavili spred 32 rokov. Mám jednu sestru, ktorá býva u svojho manžela s jeho rodičmi. Rodicia dom prepísali darovacou zmluvou na nás, polku mne a polku sestre. Sestra do toho domu nevrazila nikdy ani cent. My s manželom už 10 rokov všetko s rodičmi na poly vrážame, nové okná, plot, garáž. Proste čo treba kúpime. Okrem toho rodičov v dome dochovame a pochovame. Len sestra mi nedávno oznámila, že chce vyplatiť svoju polovičku. Čo mám robiť, bývam síce v dome, ale vo svojej polovičke, rodicia obývajú vrchnú časť domu, ja si myslím, že nemá nárok na nejakú veľkú čiastku, nakoľko do domu nedala ani cent. Prosím o radu, veľmi pekne ďakujem. Martina

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že pojmovým znakom podielového spoluvlastníctva (spoluvlastníckeho vzťahu) je vyjadrenie vzťahu medzi jednotlivými vlastníkmi podielom na veci. Tento podiel ale nepredstavuje reálnu časť na veci, ale treba ho chápať ako podiel na veci, ktorý vyjadruje spoluvlastníctvo tak, že všetci spoluvlastníci sú vlastníkmi veci ako celku a žiadný vlastník nemá určený podiel na veci konkrétne. Podielom sa teda rozumie ideálny podiel na veci. Ani číselné vyjadrenie výšky spoluvlastnického podielu neznamená, že by bol spoluvlastník výlučne vlastníkom určitej hmotnej časti spoločnej veci.

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že to, že ste vlastníčka 1/2 domu, neznamená, že hoci ste sa s rodičmi dohodli, že Vy budete bývať v dolnej polovici domu a oni v hornej polovici domu, ste vlastníčkou dolnej polovice domu. Takáto dohoda je právne bezvýznamná.

Vo vzťahu k samotnej otázke týkajúcej sa vyplatenia Vašej sestry (podielovej spoluvlastníčky domu o veľkosti 1/2) možno uviesť, že v zásade máte v danom prípade dve možnosti. Môžete uzatvoriť s Vašou sestrou kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bude prevod jej spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/2 na Vás, avšak súčasne je potrebné uviesť, že výška kúpnej ceny za tento podiel bude výlučne závisieť od Vašej vzájomnej dohody. Najlepšie by bolo preto sa z Vašou sestou dohodnúť.

Druhou možnosťou je v prípade, ak dohoda medzi Vami nebude možná, podať žalobu na súd, predmetom ktorej bude domáhanie sa zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva. Takýto postup by ale mohol dostať Vašich rodičov do nevýhodného postavenia. Totiž, ak je napr. rozdelenie veci (v danom prípade) domu dobre možné, súd vec rozdelí medzi Vás a Vašu sestru, a to s prihliadnutím na veľkosť Vašich podielov. Jednu polovicu by ste preto mohli získať v takomto prípade Vy a druhú Vaša sestra. Vaši rodičia, keďže už nemajú spoluvlastnícke právo k domu, by ani neboli účastníkmi konania o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Čo sa týka investícii do domu, je potrebné uviesť, že ak ste o nich dopredu neinformovali Vašu sestru (teda nemala pred ich uskutočnením počas trvania Vášho spoluvlastníckeho vzťahu) možnosť sa s nimi oboznámiť a vyjadriť súhlas, alebo ak s ich uskutočnením nesúhlasila, môžete sa po zrušení podielového spoluvlastníctva (buď na základe uzavretej dohody či súdom; teda v prípade prevodu spoluvlastníckeho podielu Vašej sestry na Vás kúpnou zmluvou Vám v nasledovnej časti uvedené právo nevznikne) domáhať vydania bezdôvodného obohatenia, ktoré vzniklo Vašej sestre zhodnotením jej podielu v dôsledku vynaloženej investície (ak táto investícia nebola vynaložená na nevyhnutnú údržbu alebo opravu). Toto bezdôvodné obohatenie spočíva v rozdiele medzi cenou podielu pred investíciou a po jej vynaložení. Toto právo sa premlčí za 2 roky, odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil (lehota sa podľa judikatúry začne počítať prvým dňom nasledujúcim po zániku a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva), najneskôr sa však toto právo premlčí za tri roky od jeho vzniku.

Súčasne vo vzťahu k všetkým investíciam do domu, ktoré sú ale investíciami na nevyhnutnú opravu alebo údržbu, máte právo domáhať sa už počas trvania spoluvlastníckeho vzťahu vydania bezdôvodného obohatenia. Výška bezdôvodného obohatenia by bola daná podielom na investícii zodpovedajúcej veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločnej veci (dome). Samozrejme, aj tu platia vyššie uvedené premlčacie lehoty.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám podpísanú manažérsku zmluvu na základe paragrafu 269 obchodného práva, podopisaná bola 1.4.2020, dodnes žiadne peniaze. Viem, že je to obchodné právo, ale aké možnosti mám ?
Ďakujem veľmi pekne. S pozdravom Tono

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.07.2020)

Dobrý deň, zaoberáme sa a riešime aj otázky obchodného práva.

Uvedené ust. § 269 Obchodného zákonníka je pomerne všeobecné :

"(1) Ustanovenia upravujúce v hlave II tejto časti zákona jednotlivé typy zmlúv sa použijú len na zmluvy, ktorých obsah dohodnutý stranami zahŕňa podstatné časti zmluvy ustanovené v základnom ustanovení pre každú z týchto zmlúv.
(2) Účastníci môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy. Ak však účastníci dostatočne neurčia predmet svojich záväzkov, zmluva nie je uzavretá.
(3) Dohoda o určitej časti zmluvy sa môže nahradiť dohodou strán o spôsobe umožňujúcom dodatočné určenie obsahu záväzku, ak tento spôsob nezávisí len od vôle jednej strany. Ak má chýbajúcu časť zmluvy určiť súd alebo určitá osoba, vyžaduje sa, aby dohoda mala písomnú formu, a platí obdobne § 291."

Ak ste manažérsku zmluvu uzatvorili podľa ust. Obchod. zákonníka, je treba sa dožadovať úhrady odmeny podľa podpísanej zmluvy. Keďže zmluva bola uzatvorená pred pr mesiacmi, k premlčaniu nedošlo.

Je treba sa dožadpovať úhrady odmeny podľa zmluvy.

Ak k úhrade nedôjde, je otázkou, či podľa Vašej zmluvy nie je možná výpoveď, odstúpenie od zmluvy alebo nevzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa Obchod. zákonníka.

Pošlite zmluvnej starne výzvu k úhrade odmeny a ak k úhrade nedôjde v lehote podľa výzvy v súlade so szmluvou, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, aby sme Vám vo veci pomohli (budeme potrebovať dokaldy, ktoré máte k dispozícii).

So súdmi komunikujeme elektronicky, takže problém je možné skoro vyriešiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať s manželom mame spoločný dom, no 3 roky všetky výdavky idú z môjho účtu (hypotéka, voda, elektrika. ), keby som si nechala dom mal by právo na polovicu. Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.03.2020)

Dobrý deň prajem,

závisí to od toho, či už zaniklo BSM alebo nie. Ak platíte účty počas manželstva, tak hoci to robíte z Vášho osobného účtu, tým, že do BSM patrí aj mzda, dôchodok, plat a pod., tak z pohľadu zákona platíte účty obaja, a teda za toto obdobie (do rozvodu) nemôžete od neho žiadať polovicu späť. Hranicou je dátum právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Od tohto momentu, ak platíte účty len Vy máte nárok na preplatenie polovice nákladov. Tieto môžete uplatniť v konaní o vyporiadanie BSM. Samozrejme treba odpočítať náklady na energie, ak dom užívate len Vy. V zásade má podľa zákona právo na polovicu hodnoty domu, no tento nárok na vyplatenie z podielu sa mu môže znížiť práve tým, že sa odráta to, čo ste uhradili namiesto neho.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň! Ďakujem za Vašu odpoveď. Mám ešte na Vás doplňujúcu otázku. Ja som sa pre pokoj v rodine dohodol s ním, že mu vyplatím polovicu z predaja bytu. Je to síce právne môj byt, avšak je to komplikovaná situácia. Preto moja otázka je, či existuje nejaká zmluva, kde sa viem zaviazať o vyplatenie sumy zo zisku z predaja bytu. Ďakujem za Vás názor. Michal

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.12.2019)

Dobrý deň, 

obdobné problémy s súvislosti s darovaním riešime aj v našej poradni.

Vo Vami uvedenom prípade možnosťou bolo spísanie darovacej zmluvy s odkladacou podmienkou, že časť predajnej ceny mu darujete po odpočte všetkých nákladov súvisiacich s predajom bytu, t.j. správne poplatky, znalecký posudok, náklady na vypratanie bytu pred odovzdaním kupujúcemu, náklady na spísanie kúpnej zmluvy, preberací protokol a spísanie stavu všetkých médií.

Netreba zabúdať ani daň z príjmu a odvody na zdravotné poistenie, na ktorú okolnosť upriamujeme Vašu pozornosť, keďže nevieme ako dlho ste vlastníkom bytu a na základe akej právnej skutočnosti (kúpa, dar, dedenie).

Nepoznáme okolnosti "komplikovanej situácie", čím chceme povedať, aby ste sa nedali dotlačiť rodinou dotlačiť k darovaniu, s ktorým zrejme Vy sám nesúhlasíte  a riešenie "komplikovanej situácie" existuje. Byt je Vašim vlastníctvom, s ktorým môžete nakladať podľa Vášho uváženia.

Platbu bez ohľadu na jej výšku riešte len bankovým prevodom. 

Na spísanie zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Obraciam sa na Vás s prosbou o radu.
Ide o predaj bytu, ktorý je na moje meno, no býval v ňom roky brat. Po rodinných konfliktoch sa z bytu odsťahoval. Vzhľadom na to, že on sa nechce vzdať akéhosi morálneho práva na byt a ja legálneho práva na byt, sme sa dohodli, že v byte nebude bývať nik a byt predáme a sumu si rozdelíme. Avšak brat navrhol previesť polovicu bytu na neho formou darovacej zmluvy, s čím ja nesúhlasím (samozrejme, ma obavy, že mu nevyplatím sumu a ja zas mám obavy, že ma "vyšachuje" a s polovicou bytu sa nik z nás nepohne a bude tam bývať naďalej).
Moja otázka teda znie, či existuje nejaká formy zmluvy, kde by som sa zaviazal, že po predaji bytu mu vyplatím polovicu čistého zisku.
Vopred ďakujem za Vašu odpoveď Michal.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.12.2019)

Dobrý deň, 

ak je byt vo Vašom výlučnom vlastníctve, nie je právny dôvod, aby ste Vášho brata žiadali o nejaký súhlas s predajom bytu a vyplácali mu nejaký podiel z predajnej ceny. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať ohľadom pozemku, ktorý sme zdedili so súrodencami po našej mame, ale polovicu pozemku celého areálu zdedili bratranci a sesternice, ale nastal problém lebo sa pozemok predal, ale bol v tom podvod. Mali sme dostať rovnakú sumu my so súrodencami a tak aj sesternice s bratrancami. Oni dostali 2500 eur ale nás okradli, keďže sme dostali len 1020 eur. Nastal problém lebo suma mala byt rovnaká. Chcela by som nejakú radu ako sa dá toto vyriešiť. Za skorú odpoveď Vám vopred veľmi pekne ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.12.2019)

Dobrý deň. Ak bola kúpna cena a spôsob jej úhrady v zmysle zmluvy dohodnutý tak, že ste mali dostať sumu 2.500 €, a napriek tomu ste dostali iba časť tejto sumy, potom máte právo domáhať sa doplatenia zvyšku kúpnej ceny. V podstate pôjde o štandardné vymáhanie pohľadávky, kde právnym titulom vymáhania bude kúpna zmluva, na základe ktorej nebola uhradená celá kúpna cena. Žalobcami by mali byť tí, ktorí mali kúpnu cenu dostať (dotknutí predávajúci) a žalovaný by mal byť kupujúci.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Som spoluvlastníkom RD spolu s bratom a mamou. Po otcovej smrti a dedickom konaní je stav nasledovný 1/2 mama, 1/4 ja, 1/4 brat. Dohodli sme sa všetci spolu, že brata vyplatím. Ale, keďže chceme do domu investovať - nás záujem je vlastniť 3/4 a 1/4, aby zatiaľ ostala mame. Ale chceme mať istotu, že aj táto prípadne nám. To znamená, že by som chcel dopredu odkúpiť bratov podiel - aj 1/4, ktorú ale ešte nevlastní. Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.10.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ ste podieloví spoluvlastníci spoločne s matkou a dôjde k vyplateniu brata z jeho súčasného spoluvlastníckeho podielu, tak aj v prípade smrti matky (pokiaľ ho napr. platne nevydedí) bude brat dediť podiel po matke. Takže by sa znova stal spoluvlastníkom danej nehnuteľnosti. Ak sa tomu chcete vyhnúť, existuje možnosť, že sa celá nehnuteľnosť prevedie na Vás, teda dôjde k zrušeniu a vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva a zároveň zriadite matke právo doživotného užívania. Dopredu nemôžete odkúpiť niečo, čo ešte nevlastní (ak ste mali na mysli jeho podiel z dedičstva matky). 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prajem, Rad by som sa informoval v nasledovnej veci. Po úmrtí otca prebehlo dedičské konanie a nehnuteľnosť, rodinný dom sa rozdelil na 4 časti. Mama, brat, ja, sestra. 1. Mama svoju časť darovala bratovi, 2. Ja spolu so sestrou sme podpísali bratovi súhlas so založením nehnuteľnosti, nakoľko bral HU na vyplácanie rodinných príslušníkov z iných nehnuteľnosti a pozemkov a tiež na rekonštrukciu 3. Ako to už občas nanešťastie býva, vzťahy sa medzičasom zhoršili a bohužiaľ ja a sestra nie sme v rodičovskom dome vítaní. Moja otázka znie: Je možné žiadať brata o vyplatenie podielu z dedičstva ak daná nehnuteľnosť založená? Ak áno, je potrebné spraviť nejaké špeciálne úkony ? Ďakujem pekne S pozdravom.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :


V otázke uvádzate, že ste súhlasili s poskytnutím hypotekárneho úveru pre Vášho brata, ktorý je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnsoti v podiele teraz 1/2 k celku. Z uvedeného vyplýva, že počas založenia nehnuteľnsoti v prospech banky v podstate nemôžete disponovať so svojim podielom bez súhlasu banky.
Nevieme, či a v akom rozsahu ste informovaný v písomnej forme v akom rozsahu bude vykonávaná rekonštrukcia a či o tomto máte nejakú dokumentáciu, vrátane zdokumentovania stavu pred rekonštrukciou. Predpokladáme, že nie. Súhlas na založenie nehnuteľnosti v prospech banky je jedna vec. Rekonštrukcia nehnuteľnosti podľa nášho názoru predstavuje dôležitú zmenu spoločnej veci, kde na jej vykonávanií resp. rozsahu sa budete musieť dohodnúť v zmysle ust. § 139 Občianskeho zákonníka :

"!(2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. 
(3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že ak sa na predmetnom nedohodnete, nakoľko sa jedná o dôležitú zmenu spoločnej veci, ako prehlasovaní vlastníci môžete žiadať, aby o tejto zmene rozhodol súd.

Brat naviac užíva Váš podiel na nehnuteľnosti už teraz, ako aj podiel Vašej sestry, teda v podstate dochádza na jeho strane k bezdôvodnému obohateniu, teda v podstate by mal platiť nájom za užívanie Vášho podielu na nehnuteľnosti, resp. umožniť Vám jej užívanie.
Odporúčame v záujme riešenia Vášho podielu, aby ste bratovi ponúkli na predaj svoj podiel za dohodnutú cenu, prípadne podľa znal. posudku. Je možné, že brat ponuku odmietne. V prípade jeho súhlasu, spíšete dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.
Ak by ponuku odmietol, budete musieť podať návrh na súd na zrušenie podielového spoluvlastníctva, čím by došlo k vyporiadaniu Vášho podielu. Súd obyčajne stanoví čas na vyplatenie podielu v lehote cca  6 mesiacov (v závislosti od hodnoty podielu).

Odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Prosí m o radu ohľadom vyplatenia súrodencov z ich podielu v dome. V r. 2008 sme po otcovi zdedili podiel v dome v pomere 5/8 mama, 1/8 ja, 1/8 brat a 1/8 sestra. V súčasnosti v dome bývam ja s rodinou a mamou a ústne sme sa dohodli, že mamina čiastka mi bude darovaná s vecným bremenom doživotného užívania nehnuteľnosti a brata so sestrou vyplatím po 20 000 e. Keďže prostriedky na vyplatenie nemám, dohodli sme sa na splátkach po 5 000 e, ktoré vyplatím v horizonte 5 - 10 rokov. Chcem sa opýtať: 1. Bude mama po darovaní dostatočne chránená? ( Ako ona hovorí, aby nezostala pod mostom) 2. Pri takomto dlhom vyplácaní je potrebné uzatvárať dohodu o odkúpení podielu v nehnuteľnosti, alebo mi ku kúpno-predajnej zmluve stačia výpisy z banky o vyplatení prostriedkov? 3. Budú súrodenci musieť odvádzať daň z predaja nehnuteľnosti, keďže sú spolumajitelia viac ako 5 rokov? 4. Bude mi darovaný podiel započítaný v (tzv. kolácii) pri dedičskom konaní po mame?

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame, nasledovnú odpoveď :

1./ Vaša mama môže za svojho života disponovať svojim podielom na nehnuteľnosti podľa svojho uváženia. Za života Vám teda môže svoj podiel aj darovať. Zriadenie vecného bremena práva doživ. bývania jej zabezpečí právny nástroj, aby, ako píšete  v otázke, nezostala pod mostom.

2./ Kúpa podielov od súrodencov : Je samozrejmé, keďže sa jedná o nehnuteľnosť, zmluva musí byť uzatvorená v písomnej forme. Úhrada kúpnej ceny po 20 000 € aj keď bude uhradzovaná po častiach musí byť realizovaná bezhotovostne. Ak by ste sa dohodli na odkúpení a boli by ste teda vlastníkom celej nehnuteľnosti, bolo by možné, aby ste si vybavili úver v banke /nie nebankovka/ a všetky strany by boli spokojné.

3./ Daň z príjmu pri predaji podielu na nehnuteľnosti brat a sestra platiť nebudú, nakoľko poručiteľ - otec bol vlastníkom nehnuteľnosti viac ako 5 rokov.

4./ Ak by Vám mama darovala svoj podiel na nehnuteľnosti 5/8 bude hodnota tohto podielu by bola v dedič. konaní započítaná. 

5./ Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta, aby v zmluve boli podchytené všetky možnosti resp. alternatívy, aby v budúcnosti nedošlo k pochybnostiam v súvislosti s výkladom zmluvy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Zdedíl jsem podíl na dedictví v SR, 4 pole, 7 dedicu. Muzu svuj podíl dať prepsat na svoji manželku, nebo nevlastního syna? Platí se daň z prevodu? Je tu i prekupní právo i když by se jednalo o manželku, nebo o nevlastního syna? Děkuji za odpoved.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.08.2018)

Dobrý deň, 

áno, môžete darovať alebo predať, nakoľko sa jedná o blízke osoby podľa § 116 a 117 Obč. zákonníka. 

Daň z prevodu nehnuteľnosti sa neplatí - bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.

Do úvahy pripadá iba daň z príjmu v prípade predaja predmetných nehnuteľností.

Keďže v otázke uvádzate, že sa jedná o polia, pravdepodobne aj o extravilán obce, potom pri prevode musia byť splnené podmienky zák. č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Len poznamenávame, že v zmysle citovaného zákona za poľnohospodársky pozemok sa podľa tohto zákona nepovažuje

a) záhrada,

b) pozemok v zastavanom území obce,

c) pozemok mimo zastavaného územia obce, ak

1.j e určený na iné ako poľnohospodárske využitie podľa osobitných predpisov,

2. možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená podľa osobitných predpisov,

3. e jeho výmera menšia ako 2 000 m2,

4.j e priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok.

 

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

To znamená, že keď mám v danej nehnuteľnosti právo dediča musím jej ja odsúhlasiť predaj nehnuteľnosti?

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2018)

Dobrý deň,

nejde o to, či by ste boli dedičom alebo nie. Ide o to, či ste v súčasnosti spolu s ňou podielovým spoluvlastníkom danej nehnuteľnosti alebo nie. Ak ste, platí to, čo som uviedol v predchádzajúcej odpovedi. Ak nie ste a matka je výlučný vlastník nehnuteľnosti, môže s ňou nakladať sama, podľa vlastného uváženia, a to aj bez Vášho súhlasu. Dedičské konanie s takýmto prevodom nesúvisí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Matka predáva náš rodičovský dom. Počul som, že existuje nejaký zákon, ktorý tvrdí, že v prípade ak chce predať dom, musí mať odo mňa povolenie, v opačnom prípade mi musí vyplatiť istú časť z predaja. Čo je na tom pravda? Viem si nejako uplatniť toto právo, aby ma v prípade predaja nehnuteľnosti vyplatila? Ďakujem za Vaše odpovede.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.08.2018)

Dobrý deň,

ak ste podielovým spoluvlastníkom danej nehnuteľnosti a matka chce previesť svoj podiel, musí ho Vám najskôr ponúknuť na predaj. Ak tak neurobí, môžete ho požadovať od osoby, na ktorú bol prevedený. Ak chce predať celú nehnuteľnosť, na platný prevod sa vyžaduje súhlas všetkých spoluvlastníkov a všetci musia byť v dohode uvedení ako predávajúci. Ak by došlo k predaju, máte nárok na vyplatenie sumy vo výške Vášho podielu z celkovej hodnoty nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, na základe autorskej zmluvy mi mala byt vyplatená odmena (ta sa líšila každý mesiac podľa dosiahnutej čítanosti). Akonáhle som sa rozhodla ukončiť spoluprácu, konateľ firmy mi nevyplatil posledné dva mesiace (stovky eur). Na výzvy, aby zaplatil, nereaguje. Nie som živnostník, čiže som mu nikdy nič nefakturovala. Problém je v tom, že na mojej kópií chýba jeho podpis, mám síce mailovú komunikáciu, bude to postačovať na úspešne súdne vyriešenie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.11.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ ste v zmysle dohody uskutočnili činnosť, za ktorú Vám prináleží odmena, pričom Vy ste svoju činnosť uskutočnili riadne a včas, máte nárok na odmenu. Skutočnosť, že ukončíte spoluprácu, sama o sebe nemôže byť dôvodom na to, aby Vám odmietal vyplatiť odmenu. Pokiaľ ide o neexistenciu faktúry, dovoľujem si uviesť, že faktúra je účtovným dokladom a rovnako nie je podmienkou toho, či Vám podľa občianskeho práva vznikol, alebo nevznikol nárok na odmenu. Ak emailová komunikácia obsahuje podstatné skutočnosti, najmä dohodu o činnosti, dohodu o odmene, splatnosť a pod., potom by mal jej obsah postačovať na preukázanie Vášho nároku. Pre dôkladné posúdenie by však bolo vhodné, aby ste navštívili advokáta vo Vašom okolí, ktorý by Váš prípad posúdil a rozhodol, či je nárok vymáhateľný a v akom rozsahu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, bývam u rodičov, ktorý majú 2 generačný dom a chcú mi prepísať podkrovie, ktoré si chceme aj s priateľom prerobiť (čisto len podkrovie kde si spravíme bytovú jednotku aj s vlastným vchodom). Chcú nám to prepísať a zhotoviť kúpno predajňu zmluvu kde by nám to odpredali za nejakú symbolickú sumu. Majú právo súrodenci na vyplatenie podkrovia, keď si to vlastne kúpim od svojich rodičov? Čisto podkrovie odhadli na 15. 000E a rodičia chcú napísať na kúpno predajňu symbolickú sumu, s tým, že ich dochovame a budeme sa podieľať spolu na opravách. Tie peniaze, za ktoré si podkrovie odkúpim chcú vonku spraviť odvodňovanie a altánok. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.06.2017)

Dobrý deň. 

Do dedičstva po poručiteľovi (t.j. Vašich rodičoch) bude patriť len to, čo v deň smrti je v jeho vlastníctve. Dedičia však môžu žiadať o započítanie toho, čo poručiteľ daroval za života niektorému z dedičov a ide o hodnotný dar. Ak si však od rodičov odkúpite nehnuteľnosť, tak Vaši súrodenci si nemôžu v dedičskom konaní nárokovať na túto nehnuteľnosť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Potreboval by som sa spýtať. Babka predala pozemky a dala svoj dom môjmu ujcovi. S tým, že mamku vyplatia ale stále nič. Mama sa o to až tak nezaujma a čaká. Ale chcem vedieť, či to môžem napadnúť aj ja ako syn. Mama je chorá a ak sa jej niečo stane môžem to riešiť aj ja? Ujo nám nechcel ukázať ani zmluvu a babka ani nevie čo podpísala. Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.04.2017)

Dobrý deň,

zo znenia otázky mi nie je celkom zrejmé, kto konkrétne sa dohodol na vyplatení Vašej matky. Ide o to, že pokiaľ Vaša babka darovala dom Vášmu ujovi, potom je vlastníkom domu Váš ujo. Darovacia zmluva je právny úkon medzi Vašou babkou a ujom. Ak bola v darovacej zmluve uvedená podmienka, podľa ktorej má Váš ujo vyplatiť Vašu matku, prichádzala by do úvahy jeho povinnosť učiniť tak, avšak to je len teoretická úvaha.

Pokiaľ ide o vymáhanie, Vaša matka by Vás mohla splnomocniť na to, aby ste ju zastupovali, avšak odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta vo Vašom okolí, ktorému by ste podrobne vysvetlili Váš problém a spoločne by ste našli riešenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som 24 rokov vydatá s mužom plánujem sa rozviesť ale nakoľko máme len jeden spoločný 4 izbový byt, kde bývajú naše 2 deti, chcem sa opýtať, ako by sa delil byt po rozvode, kde ani jeden nemáme financie na vyplatenie toho druhého a hlavne, ak by som mala dostať polku z bytu neviem, aký byt by som si za to kúpila pre deti, či sa ten majetok vôbec delí na polovicu v tomto prípade, ak mám deti, ktoré by po rozvode bývali so mnou. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ nemáte peniaze na vyplatenie jeden druhého a byt sa nachádza v BSM, potom je pravdepodobné, že súd pri vysporiadaní rozhodne tak, že zverí byt do podielového spoluvlastníctva.

A až následne môžete podať návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, v ktorom konaní je už možné žiadať byt predať na dražbe.

Toto je však krajné riešenie, ak by ste sa nedohodli na tom, že sa byt predá mimo dražby. Byty sa predávajú v dražbe pod reálnu trhovú cenu.

Preto, ak nemáte peniaze je najlepším riešením, pokiaľ by sa byt predal a peniaze sa rozdelili medzi bývalých manželov. Pretože v opačnom prípade je to len otázka času, kedy dôjde k nútenému predaju na dražbe. 

Ak máte ďalšie otázky, napíšte nám prosím.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s exmanželkou vlastníme byt. V decembri 2015 sme sa rozviedli, nakoľko si našla iného partnera, odsťahovala sa. Na chod domácnosti nijako neprispieva, počul som, že vraj po neviem akej dobe od rozvodu nemá nárok na vyplatenie z bytu. Aká je to doba? Zatiaľ byt nerieši, ja ho užívam a platím všetko sám. Bude si môcť nárokovať polku z bytu? Keďže mám novú partnerku, rad by som to dal papierovo do poriadku.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.03.2017)

Dobrý deň, po zániku manželstva a spravidla aj bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa môže uplatniť zákonná domnienka vysporiadania uvedená v § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka. V zmysle tohto ustanovenia, ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. To znamená, že uplynutím stanovenej doby sa BSM k bytu transformuje na podielové spoluvlastníctvo, pričom spoluvlastnícke podiely oboch z Vás budú rovnaké. AJ podielové spoluvlastníctvo možno vysporiadať s bývalou manželkou dohodou alebo rozhodnutím súdu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som 3/4 vlastník a sestra ma 1/4 podiel v rod. dome. Minulý rok mi povedala, aby som ju vyplatil, s čím som súhlasil. Tento rok bol robený znal. posudok pre určenie výšky vyplatenia. So sumou súhlasí, ale sa odmieta po vyplatení vysťahovať z nehnuteľnosti. Ako by som mal ďalej postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.03.2017)

Dobrý deň, v každej dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti (ktorú obývajú obaja spoluvlastníci) je okrem povinnosti vyplatiť podiel jedného zo spoluvlastníkov uvedená aj povinnosť vyplácaného spoluvlastníka túto nehnuteľnosť v určitej lehote vypratať. V dohode je možné vyplatenie vyrovnávacej náhrady za jej podiel podmieniť aj vyprataním nehnuteľnosti (napr. by sa upravili kumulačne podmienky, že sa stanete výlučným vlastníkom nehnuteľnosti a zároveň ona vyprace nehnuteľnosť a až potom by ste jej vyplatili podiel). To by ju mohlo motivovať k tomu, aby čo najskôr nehnuteľnosť vypratala a odišla. Ak by tak nespravila, môžete sa súdnou cestou domáhať vypratania nehnuteľnosti, nakoľko nemá žiadny právny titul pre užívanie tejto nehnuteľnosti. V prípade, že by nerešpektovala súdne rozhodnutie, mohli by ste začať exekučné konanie o vypratanie nehnuteľnosti, kedy by súdny exekútor ju i jej veci z nehnuteľnosti vypratal. Rovnako za obdobie od uplynutia lehoty na vypratanie do faktického vypratania nehnuteľnosti by ste od nej mohli požadovať vydať bezdôvodné obohatenie vo výške bežného nájomného za obdobie, kedy bez právneho titulu užívala túto nehnuteľnosť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, že ak si manželia zoberú hypotekárny úver na stavbu domu a po zrealizovaní výstavby sa rozvedú ma jedna strana (v tomto prípade manželka) právo na vyplatenie podielu? Ďakujem za odpoveď!

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.02.2017)

Dobrý deň, bez komplexného posúdenia Vášho BSM je veľmi ťažké uviesť, či má jedna zo strán nárok na vyplatenie a v akej výške. Pri vyporiadaní BSM sa totiž zohľadňuje jednak výška majetku (napr. hodnota nehnuteľnosti) a tiež výška dlhov (zostatok úveru). Následne je potrebné zohľadniť aj prípadné vnosy do BSM jedného alebo druhého manžela. Až následne je možné hovoriť o povinnosti vyplatenia podielu. Všeobecne (ak je v BSM iba nehnuteľnosť a úver) je bežné, že ten z manželov, ktorý nadobudne nehnuteľnosť do svojho výlučného vlastníctva sa stane aj výlučným dlžníkom z úveru. Následne závisí na hodnote nehnuteľnosti a výšky úveru koľko musí tento manžel vyplatiť druhému. Pri vyporiadaní BSM sa vždy vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. S bratom som zdedila rod. dom po rodičoch. Ja som väčšinový vlastník. Brat v tom dome nebýval vyše 20 rokov, až posledný rok pred otcovou smrťou sa nasťahoval do domu. Ja v tom dome bývam celý život, všetky opravy a investície som robila a platila so svojim synom. Nestaral sa ani o otca, na návštevu prišiel raz do roka. Otec ho voľakedy vyhodil a nebavili sa. On si pýta 50 000 ale ja mu chcem dať 30 000. Berie sa pri vyplácaní do úvahy aj to, že tu nebýval nič nefinancoval a ani nebol pri žiadnych prerabkach? Ďakujem. Za odpoveď.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ste podieloví spoluvlastníci, potom môže dôjsť k zrušeniu podielového spoluvlastníctva dohodou alebo súdom. Váš brat má právo na vyplatenie zo svojho podielu a to vo výške trhovej hodnoty nehnuteľnosti, podľa veľkosti jeho podielu. Pokiaľ ide o Vaše investície, tak tie si môžete voči bratovi uplatňovať, avšak je dôležité pozerať sa aj na premlčanie, ktoré môže brat v rámci súdneho konania vzniesť.

To, či Váš nárok na vydanie investovanej sumy (do nehnuteľnosti) je alebo nie je premlčaný závisí od toho, či išlo o vhodné alebo nutné investície, a či boli vykonané so súhlasom alebo bez súhlasu spoluvlastníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Riesim vyplatenie z bytu surodencov a chcem sa opytat, ked som pred casom investoval do prerabky bytu ci si mozem z ceny bytu odpocitat tu ciastku? Myslim si ze mam na to pravo ked som celu pozicku platil ja a aj bola na moje meno.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.01.2017)

Dobrý deň. V prípade ak ste podieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti tak k vyplateniu môže dôjsť na základe dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak sa so súrodencami dohodnete, že investície, ktoré ste vynaložili na zhodnotenie nehnuteľnosti sa Vám pripočítajú na Váš podiel, tak by to malo byť v poriadku. Dohodnúť sa so súrodencami môžete na čomkoľvek, samozrejme musia s tým súhlasiť všetci. Iný prípad nastane ak sa nedohodnete vtedy bude musieť súd rozhodnúť o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. V konaní pred súdom budete musieť preukázať aká bola hodnota nehnuteľnosti pred jej zhodnotením a akým spôsobom a v akej výške ste nehnuteľnosť zhodnotili. V súdnom konaní budete potom riešiť kto a v akej výške vyplatí ostatných podielových spoluvlastníkov. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, rada by som sa obratila na Vas o radu ohladne spolocnej nehnutelnosti s byvalym partnerom. Stary dom sme kupovali na hypoteku, ktora bola 24.000 Eur. V katastri sme kazdy 1/2 podielovym vlastníkom. Mame spolocny ucet, z ktoreho sa platila hypoteka a zálohy na služby. Dom sme medzicasom zburali a postavili novy na rovnakych zakladoch co trvalo asi 6 rokov. Partnerovi som prispela na vystavbu ale on samozrejme vacsinu hradil. Teraz ma partner tehotnu opustil a ziadam, aby ma vyplatil. Mam narok na polovičku domu? Je podstatne kdo do toho domu viac investoval? Moc dakujem za radu.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2017)

Dobrý deň, ak ste dom postavili spolu a ste obaja zapísaní na liste vlastníctva, potom Vás priateľ musí vyplatiť, pokiaľ si chce nechať uvedenú nehnuteľnosť a stať sa výlučným vlastníkom.

Pokiaľ ide o investície do domu, tak tieto sa budú pri vysporiadaní zohľadňovať, nakoľko ste neboli manželia. Pokiaľ by ste boli manželia a do nehnuteľností investovali peniaze zarobené počas manželstva, tak by sa investície nezohľadňovalio.

Do úvahy tiež prichádza premlčanie, takže to odporúčam riešiť čo najskôr. Pretože ak ste do nehnuteľnosti investovali viac peňazí Vy ako on, je premlčanie vo Váš neprospech.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s otázkou, aký je správny právny postup v prípade, že syn si chce vybudovať obytné podkrovie v našom, t.j. rodičovskom rodinnom dome. Sme s manželom dochodcovia a máme ešte dve ďaľšie deti. Dom je v našom bezpodielovom vlastníctve s manželom. Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2017)

Dobrý deň, tým, že si syn vybuduje obytné podkrovie nezíska vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Môžete so synom uzatvoriť dohodu, v ktorej sa s ním dohodnete, aké následky bude mať pre Vás a pre neho táto prerábka. 

Z Vašej otázky nieje úplne zrejmé, čo chcete dosiahnuť a aká by bola Vaša predstava, ak by sa niečo stalo v budúcnosti. Všetko sa to dá ošetriť v zmluve.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý den, chcela by som Vás poprosit o radu. V roku 2016 nám skončila zmluva s Prvá československá poištovna RAPID LIFE a majú nám vyplatit čiastku 22.495 SK. Už sme poslali tri žiadosti po troch mesiacoch ale vobec nereaguju, manžel bol 10 rokov u nich poistený s tým šetrením. Čo máme robit? Dakujem.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.01.2017)

Dobrý deň,

ak Vášmu manželovi vznikol skončením zmluvy nárok na vyplatenie poistného plnenia a poisťovňa si túto povinnosť dobrovoľne nesplnila, bude nutné domáhať sa tohto nároku Vášho manžela voči poistovni len súdnou cestou - podaním žaloby voči poistovni o zaplatenie sumy vo výške poistného plnenia, resp. žalobou na splnenie povinnosti vyplatiť poistné plnenie po skončení zmluvy podľa dojednaných zmluvných podmienok. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som Vás poprosila o radu. Pred dvomi rokmi zomrela moja matka, po jej smrti pri dedičskom konaní zostala polovica domu môjmu otcovi a druhá polovica sa delila medzi mňa a mojich dvoch súrodencov. S manželom sme sa rozhodli kedže aj zdravotný stav môjho otca sa zhoršil a býva v dome sám, že sa do rodičovského domu presťahujeme. Otec súhlasí a kedže máme dobré súrodenecke vzťahy dohodli sme sa aj na sume, ktorá bude bratom vyplatená, samozrejme svoju polovicu na mna otec prepiše za doopatrovanie. Mám však problém, kedže na rekonštrukciu budem potrebovať dom ešte zaťažiť nejakou aj ked minimálnou hypotékou, nesmie byť na zmluve žiadna ťarcha a dalej ako previesť otcovu čast a aj súrodencov na seba je lepšia kúpna zmluva na nejakú fiktívnu sumu alebo darovacia? Ak kúpna, na zmluve musia byť uvedení aj súrodenci kedže sú spoluvlastníci a dalej budú musieť platiť daň z predaja, kedže ešte neprešlo päť rokov od nadobudnutia? A da nejako doriešiť doživotné právo dožitia bez zápisu v katastri alebo to zostane len na našej vzájomnej dohode a dovere? Velmi pekne dakujem za odpoved.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.01.2017)

Dobrý deň, zmluvou sa môžte dohodnúť s otcom, že Vám prevedie vlastnícke právo k svojmu podielu (a tiež aj so súrodencom). Najlepšie je to urobiť formou dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva. Na základe tejto zmluvy sa stanete výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti. Zmluvu o doopatrovanie otca urobte osobitne, nezávisle od zmluvy o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva, pretože inak by mohol nastať problém v budúcnosti. Pokiaľ ide o daň tak, ak ste Vy spolu s matkou vlastnili nehnuteľnosti dlhšie ako 5 rokov, nebudete platiť daň zo zisku pri prípadnom predaji nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Mám taký problém,chcel by som vyplatit súrodenca s rodinneho domu po dedicskom konaní prešlo už viac ako 10rokov čo bývam v rodinnom dome. Doteraz sestra nechcela vyplatiť a teraz už zas na tom trvá.Dala sa žiadost o hypoteku,banka poslala svojho znalca ten vypracoval znalecký posudok na určitú sumu ktorá sa zdá sestre málo a nesúhlasí s takou sumou že si zavolá svojho znalca. Ako dalej postupovat ked si moja banka zaplatila za svojho znalca ktorého poslala a sestra si chce poslat svojho. Je možné nejakou súdnou cestou vyplatiť súrodenca sumou ktorú určila banka? Ako by bolo dobre postupovať keď sa nechce dohodnut? Dakujem velmi pekne.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.11.2016)

Dobrý deň. Z Vašej otázky nie je celkom jasné, či ste výlučným vlastníkom nehnuteľnosti a k vyplateniu podielu Vašej sestre ste sa zaviazali na základe ústnej dohody alebo na základe nejakej povinnosti určenej napríklad v osvedčení o dedičstve alebo ste obaja podieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti. V prípade ak ste sa ste sa ústne alebo písomne dohodli na vyplatení podielu mali by ste sa pridržiavať dohodnutej sumy. Ak ste podieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti a chcete si podielové spoluvlastníctvo vyporiadať dohodou tak aj cena podielu by mala byť určená dohodou. Pokiaľ Vaša sestra neakceptuje znalecký posudok vypracovaný Vami má právo požiadať iného znalca a dať si spraviť vlastný znalecký posudok. Cena podielu by Však nemala byť diametrálne odlišná. Ak sa tak stane vtedy je potrebné obrátiť sa na súd a žiadať vyporiadať podielové spoluvlastníctvo súdnou cestou. V rámci súdneho konania môžete predložiť oba znalecké posudky a požiadať súd, aby ustanovil znalca na vyhotovenie tretieho (kontrolného znaleckého posudku) a podľa neho súd určí cenu podielu. Súdne konanie je však nielen časovo, ale aj finančne náročné a preto by ste sa mali predtým pokúsiť o mimosúdne riešenie sporu napríklad prostredníctvom advokáta alebo mediátora a nájsť vhodné riešenie aj bez súdneho konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý den, potrebovala by som informáciu ohľadom vysporiadania bytovej otázky, resp.vyplatenia mojej časti. Som v takejto situácii: s partnerom sme si pred takmer dvomi rokmi vzali spoločne uver na vyplatenie jeho sestry z polovice bytu. Druha polovica patrila uz môjmu partnerovi, takze na LV som ja ako 1/4 vlastníčka a on 3/4 vlastník. Momentálne som v 6. mesiaci tehotenstva a bohužiaľ aj na PNke. Vzťah medzi nami je katastrofálny a spolužitie je pre mna velmi stresujúce. Ja by som aj odišla, ak by som mala kam. Najväčší problém je v tom, ze uz mam jedno dieta z predchádzajúceho vzťahu. Mam 39 rokov a s dvomi deťmi uz uver nedostanem v žiadnej banke. Chcela som, aby mi partner vyplatil moju štvrtinu, ale on odmieta, ze na ňu nemam nárok. Je ochotný len prepísať uver na seba. Nedá sa s ním rozumne rozprávať, nezaujíma ho, ze nemam kam ist a ze uz nedostanem uver a teda nemam možnosť postarať sa o bývanie. Posiela ma k rodičom, ale tam v 3 izb. byte uz teraz bývajú 3 osoby. Zaujimalo by ma, keby som dala návrh na súd o vysporiadanie, ci by mi musel vyplatiť tu 1/4, alebo nie, kedze uver sa spláca len cca dva roky. Ci sud prihliada na matky s deťmi v takýchto situáciách? Neviem ani ako a z coho budeme žiť, kým budem na materskej. Este aj podnajom by som z toho neutiahla. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.11.2016)

Dobrý deň, predmetnú nehnuteľnosť vlastníte s Vašim partnerom v tzv. podielovom spoluvlastníctve. Zákon dáva pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva prednosť dohode podielových spoluvlastníkov. Ak sa podielovým spoluvlastníkom nepodarí dohodnúť sa, môže ktorýkoľvek z nich podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Vo väčšine prípadov sa však po intervencii advokátov podarí stranám dospieť k dohode. Vzhľadom na to, že okrem nehnuteľnosti máte aj spoločnú hypotéku, bude potrebné aj túto skutočnosť zohľadniť v rámci vyporiadania podielového spoluvlastníctva. Nakoľko by sa výlučným vlastníkom nehnuteľnosti stal Váš partner, s vysokou pravdepodobnosťou by bola na neho prepísaná aj hypotéka a stal by sa výlučným dlžníkom z hypotéky. Pri určení výšky náhrady za Váš podiel by sa vzala do úvahy aj 1/2 zostatku hypotéky v čase vyporiadania. Po takomto výpočte je možné, že by Váš partner mal povinnosť vyplatiť Váš podiel za minimálnu náhradu alebo za žiadnu (ak 1/2 zostatku hypotéky prevyšuje hodnotu Vášho podielu na nehnuteľnosti). 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, sme dvaja bratia, ja bývam spolu s otcom (mama vlani zomrela) v rodičovskom dome, brat má vlastné bývanie. Otec uvažuje, že dom daruje mne s tým, že bude mať právo doživotného užívania domu, právo na doopatrovanie (mnou) v starobe a že brata vyplatím za jeho polovicu domu. Je prosím vás, nejaké písané, resp. nepísané "pravidlo", ktoré by pri vyplácaní brata za jeho polovicu domu zohľadnilo, že otec bude mať právo doživotného užívania domu a právo na moje doopatrovanie? Inými slovami, či čiastka, ktorá by bola bratovi za normálnych okolností (t.j. keby otec neostal bývať v dome a nebolo ho treba doopatrovať) vyplatená za jeho polovicu domu, by nemala byť znížená o nejakú (vôbec netuším akú) časť? Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.11.2016)

Dobrý deň

nič také neexistuje. Zákon nezohľadňuje doopatrovanie rodinného príslušníka pri vyplácaní z podielu. Ide len o dohodu medzi vami. Jediné “pravidlo” ktoré možno uplatniť v tomto prípade sú dobré mravy.

 

Je na Vás ako sa s bratom dohodnete, teda na sume, ktorú mu vyplatíte. Vyplácanie brata je však vaša dobrá vôľa. Zo žiadneho právneho predpisu vám neprináleží dávať peniaze bratovi.

 

Preto, ak ste sa dohodli, že brat bude vyplatený, urobte to tak, že peniaze pošlite na účet otca (nie brata). S otcom uzatvorte kúpnu zmluvu a nie darovaciu zmluvu. 

 

Tento postup je dôležitý preto, aby v budúcnosti brat nenamietal, že ste za života otca dostali od neho niečo darom. Tento dar by sa vám započítaval v dedičstve.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobry den. Prosim Vas o radu, rodicia nam prepisalli dom za cenu 10.000€. Mam 5 surodencov, kazdemu sme teda chceli dat po 2.000€ a tak teda sme 4 surodencom poslali a jeden teraz sumu nechce prijat lebo on ma tiez rodicovsky dom a nevyplacal ho. Neviem čo mam robit, ci staci nejaky papier, ktory doma podpiseme, ze sa sumy vzdal alebo jeho sumu mam rozdelit medzi ostatnych surodencov, alebo ako. Dakujem za Vas cas a odpoved. Prajem pekny den

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.10.2016)

Dobrý deň,

kúpna cena dohodnutá v kúpnej zmluve vždy patrí za prevod vlastníckeho práva predávajúcemu. Predávajúci sa síce následne môže rozhodnúť ako s touto sumou naloží (napr. že ju daruje medzi ostatné deti, na ktoré nepreviedol vlastnícke právo k domu), no z právneho hľadiska sa má kúpna cena vyplatiť predávajúcim. Je ale napr. možná dohoda predávajúcich s kupujúcimi na tom, že kúpnu cenu chcú niekomu darovať, a preto si priamo v kúpnej zmluve dohodne predávajúci s kupujúcimi také platobné podmienky, v ktorých sa táto skutočnosť uvedie a súčasne sa uvedie aj to, komu má byť aká suma vyplatená. Z Vašej otázky nevyplýva, či ste sa dohodli v kúpnej zmluve na vyplatení kúpnej ceny ostatným Vašim súrodencom (a nie Vašim rodičom) alebo išlo len o ústnu dohodu medzi Vami.

Ak ste sa dohodli na uvedenom vyplatení kúpnej ceny len ústne, z právneho hľadiska ste povinný vyplatiť kúpnu cenu len predávajúcim - Vašim rodičom. V danom prípade neexistuje žiadny právny dôvod, ktorý by odôvodňoval vyplatenie kúpnej ceny iným osobám ako predávajúcim.

Občiansky zákonník rovnako ani neustanovuje povinnosť v prípade, ak rodičia prevedú vlastnícke právo k určitej veci v ich vlastníctve na jedného zo svojich potomkov, aby tento potomok alebo rodičia "vyplácali" ostatných potomkov, resp. súrodencov.

Ak ide vo Vašom prípade len o ústnu dohodu na tom, že vyplatíte ostatných súrodencov, odporúčame Vám sumu vo výške 2.000,- €, ktorú Váš súrodenec odmietol prijať, vyplatiť Vašim rodičom ako predávajúcim.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď, čo sa týka vyplatenia sestry z rodičovského domu, ale ešte dodám, čo sa týka toho, ze sme do domu vrážali financie o tom ona vie a vyjadrila sa ze nakoľko tam nebýva, jej to je jedno co sa na tom dome robí a áno dom potreboval ošetriť. Myslíte, že rodicia nemajú teda právo, nakoľko sme teda len my dve vlastnícky domu, nemajú právo nám zasahovať do toho, keď sa budeme rozhodovať o sume pri vyplacani? Hoci majú doživotne právo v dome bývať ale dom je napísaný na mňa a sestru len, keďže to bolo darované od strany rodičov, môžu oni ešte zmeniť túto darovaciu listinu? Veľmi pekne ďakujem za odpovede.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.09.2016)

Dobrý deň,

v prípade, ak majú Vaši rodičia doživotné právo bývať a užívať predmetnú nehnuteľnosť, toto právo im samozrejme bude patriť aj po prípadnom zrušení a vyporiadaní Vášho podielového spoluvlastníctva, keďže toto ich oprávnenie pôsobí zo zákona aj voči všetkým ďalším nadobúdateľom predmetných nehnuteľností. Čo sa ale týka Vášho vzájomného vyporiadania, toho nebudú Vaši rodičia účastníkmi, zo zákona im žiadne takéto postavenie nevyplýva.

Vo vzťahu k otázke týkajúcej sa zmeny darovacej zmluvy, túto zmluvu nie je možné jednostranne odvolať alebo zmeniť. Vo vzťahu k darovacej zmluve majú Vaši rodičia len právo domáhať sa vrátenia daru (podľa § 630 Občianskeho zákonníka), avšak na uplatnenie tohto práva by musela byť splnená zákonná podmienka, ktorou je také správanie obdarovaného (Vašej sestry) k Vašim rodičom alebo iným členom rodiny Vašich rodičov (teda aj Vám), ktorým hrubo porušuje dobré mravy. Vychádzajúc z Vami popísaného skutkového stavu nemožno bez ďalšieho ustáliť, že by správanie Vašej sestry dosahovalo intenzitu hrubého porušenia dobrých mravov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Prosim ako postupovat, ked mi zamestnavatel uz 3. mesiac nepoukazuje vyplatu. Som zivnostnicka a zijem sama. Od aprila som nedostala vyplatu a tak mi vznika este vacsi dlh na zdravotnom, socialke a kedze som v podnajme, hrozi mi aj strata strechy nad hlavou. Na novy podnajom bohuzial nemam. Dakujem

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2016)

Dobrý deň. Vzhľadom na to, že uvádzate, že ste živnostníčka, predpokladám, že nepracujete na pracovnú zmluvu. Pravdepodobne pôjde o inú zmluvu, s najväčšou pravdepodobnosťou o zmluvu spravujúcu sa Obchodným zákonníkom. Táto skutočnosť Vašu situáciu mierne komplikuje, pretože ak by išlo o štandardný pracovnoprávny vzťah, Vaša šanca na vymoženie nevyplatenej mzdy by bola vyššia. Každopádne aj za daných okolností môžete od Vášho kvázi zamestnávateľa vymáhať nevyplatenú odmenu, a to buď mimosúdnou cestou, alebo v rámci súdneho konania. Dôležité je, aby ste v prípade súdneho konania vedeli dôkazne preukázať, že ste prácu vykonali, že ste boli dohodnutí na určitej odmene a pod.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý tak skúsim Vás poprosiť o radu. Moja stará mama mi darovala pozemok, už je mŕtva, mala dve dcéry, moju mamu aj tetu a teta si nárokuje na čas pozemku ani nie na vyplatenie, ale na používanie. Ja som si na tom pozemku postavil dom a teraz mi chce zobrať čas pozemku, dokonca príjazd do domu. Ďakujem za akúkoľvek radu.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.04.2016)

Dobrý deň 

pokiaľ ste výlučným vlastníkom tak pozemku ako aj domovej nehnuteľnosti, vaša teta nemá právo na užívanie pozemkov, pokiaľ jej to nedovolíte. Podľa § 126 ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občinasky zákonník: “1) Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.” Na ochranu vlastníka Občiansky zákonník pozná 2 žaloby a to 1. žalobu na vydanie a 2. zapieraciu žalobu. Žaloba na vydanie predpokladá, že iná osoba neoprávnene zadržiava vec patriacu vlastníkovi a súčasne mu ju odmieta vydať. Zapieracia žaloba chráni vlastníka pred každým iným zásahom do jeho oprávnení. Taktiež Trestný zákon pozná trestný čin neoprávnené užívanie cudzej veci. Pri riešení Vašej situácie je potrebné vedieť väčšie podrobnosti.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa s Vami poradiť ako ďalej. Moja matka je rozvedená a našla si partnera. Po dvojročnom vzťahu si spoločne kúpili rodinný dom, kde každý vlastní polovicu toho domu. Takto žijú v spoločnom dome už skoro rok, ale ona až teraz zistila aký v skutočnosti je a nechce s ním už žiť tak by sa od neho chcela odsťahovať a chcela by aby ju vyplatil (teda chce od neho presne polovičnú hodnotu domu ). Odkedy spolu žijú v tomto spoločnom dome tak ona nemá prácu tak sa bojí žeby nemala nárok na 50%, ale na menej pretože nemala žiaden príjem, žeby jej súd mohol povedať že má nárok na menší podiel. Rozmýšlala že by svoj podiel domu prepísala na mňa ako na dcéru a že ja by som od toho jej priateľa vymáhala vyplatenie. Bolo by niečo také možné s tým aby nestratila svoj podiel a aby jej bolo vyplatených presne 50 % z hodnoty domu? Kde by ste videli Vy správne riešenie? Ďakujem

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.03.2016)

Dobrý deň, Občiansky zákonník dáva prednosť dohode spoluvlastníkov o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak sa spoluvlastníci nedokážu dohodnúť, môže niektorých z nich podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Vaša mama o svoj podiel 1/2 nemôže žiadnym spôsobom prísť. Treba však pri vyporiadaní zohľadniť také skutočnosti, ako platenie nákladov na domácnosť (uvádzate, že Vaša mama bola nezamestnaná, takže asi neprispievala 1/2 tak ako mala). Rovnako sa pri vyporiadaní zohľadňuje hypotekárny úver, z ktorého bola vyplatená kúpna cena nehnuteľnosti. Vaša mama bude mať podiel vždy 1/2 na nehnuteľnosti, ale to automaticky neznamená, že dostane 1/2 z trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Pri vyporiadaní sa zohľadňujú vyššie uvedené skutočnosti. Bez vedomostí o detailnejších skutočností nie je možné na Vašu otázku presnejšie odpovedať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás chcela by som sa opýtať, či mám nárok vymáhať financie od nevlastného otca. Mama mi zomrela a bola vydatá za muža, ktorý bol zároveň môj nevlastný otec. No zomrela a ja so sestrou sme sa dostali do pestúnskej starostlivosti k cudzím ľuďom. Chcela by som sa vás opýtať či by som z toho niečo mala, pretože v tom dome, v ktorom sme bývali mama dosť zainvestovala zo svojich financii, ktoré mala a ja so sestrou po úmrti mami sme z toho nič nedostali a odišli sme odtiaľ. Myslíte že mám šancu aby som z toho aspoň niečo mala? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.02.2016)

Dobrý deň, vo Vašej otázke ste neuviedli, či bolo dedičské konanie už právoplatne skončené. V rámci dedičského konania sa najprv muselo vyporiadať BSM, nakoľko k zániku manželstva došlo smrťou jedného z manželov. Majetok, ktorý sa v rámci vyporiadania BSM určil ako majetok Vašej mamy mal byť predmetom dedičského konania. V rámci dedičského konania ste mali nadobudnúť majetok po Vašej mame v podiele 1/3 (Vy, Vaša sestra a váš nevlastný otec). Investície urobené Vašou mamou v spoločnom dome mali byť zohľadnené pri vyporiadaní BSM v rámci dedičského konania. Rovnako ak Váš nevlastný otec nadobudol nehnuteľnosť do svojho výlučného vlastníctva, mal Vám vyplatiť náhradu za Vaše podiely. Tieto všetky skutočnosti, však mali byť (majú byť) uvedené v uznesení o dedičstve.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dedenim po otcovej smrti som sa spolu s mojimi dvoma surodencami stala vlastnickou 1/16. Matka ma vyplatila. Chcela by som vediet na koho sa obratit, aby som uz nebola na liste vlastnictva a tiez zapisana na katastralnom urade. Ak by to bolo z Vasej strany mozne, chcela by som Vas velmi pekne poprosit o radu, za co velmi pekne dakujem. Nehnutelnost je v okrese Nitra.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.01.2016)

Dobrý deň, v tomto prípade ste ako spoluvlastníčka nehnuteľnosti predali svoj podiel vo výške 1/16 Vašej mame. Vzhľadom na to, že ide o nehnuteľnosť, tak kúpna zmluva musí byť uzatvorená v písomnej forme. Na základe tejto zmluvy je potrebné vypracovať a podať na okresný úrad, príslušný podľa nehnuteľnosti, návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti. Okresný úrad následne v katastri nehnuteľnosti, na základe návrhu na vklad, zaeviduje, že Váš podiel vo výške 1/16 nadobudla Vaša mama. Vy budete týmto úkonom z katastra nehnuteľností vymazaná a na liste vlastníctva už nebudete uvedená. Kúpna zmluva i návrh na vklad, však musia mať všetky zákonom predpísané náležitosti, aby okresný úrad požadovaný vklad zapísal. V prípade, že máte záujem o poskytnutie pomoci pri vypracovaní návrhu na vklad (prípadne i kúpnej zmluvy) kontaktujte nás na e-mailovej adrese uvedenej na našej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Ja by som sa chcel opýtať. Ja vlastním dom so svojími súrodencami, ja tam už nebývam. Ja som chcel, aby ma vyplatili, ale oni povedali, že nemajú peniaze. A vždy niečo prerábajú v dome. Keď si ponechajú bločky možu žiadať o odpočet bločkov a o to mi menej daju? Ja som s prerabaním nesúhlasil. A musia ma vyplatiť ak nemajú peniaze? A ak tak dokedy. Rodičia zomreli pred 4 rokmi. Bol som aj za právničkou a ona mi povedala, že ak nemajú peniaze tak z čoho ma vyplatia. Možem aspoň žiadať za užívanie mojej časti nejaké peniaze? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.12.2015)

Dobrý deň

zákon vychádza zo zásady podľa ktorej nikoho nemožno spravodlivo nútiť, aby zotrvával v spoluvlastníckom vzťahu. Teda spoluvlastníci sa môžu dohodnúť na zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní. Pokiaľ dôjde k dohode, zruší a jeho vyporiadanie vykoná na návrh niektorého spoluvlastníka súd a to buď 1) rozdelením veci 2) prikázaním veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za náhradu 3) predajom veci a rozdelením výťažku podľa podielov. Podľa § 139 ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.” Samozrejme môžete uplatniť nárok na náhradu za užívanie domu ostatnými spoluvlastníkmi. Teda pokiaľ nechcete zotrvať v spoluvlastníckom vzťahu, pokúste sa dohodnúť alebo podajte návrh na súd.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, pol roka som pracovala v kaviarni ako brigádnička (čašníčka) na dohodu. šéf odmietal mne aj komukoľvek inému vypracovať zmluvu, teda mňa aj ostatných zamestnával načierno. Pred vyše mesiacom ma vyhodil z nepochopiteľného dôvodu, kedy si vypýtal číslo môjho účtu s prísľubom poslania výplaty. Malo to byť viac ako 300 eur (za vymyslené pokuty mi strhol z výplaty 50 eur čiže 250). Výplatným termínom si číslo môjho účtu pýtal ešte raz, no peniaze som doteraz nedostala. Niekoľkokrát som sa ho snažila textovými správami kontaktovať, ale buď ma ignoroval, alebo sa vyhovoril, že je PN a že mi dá vedieť, keď mi peniaze pošle. Myslíte si, že je nejaká šanca získať moje peniaze a ak áno, ako by som mala postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.12.2015)

Dobrý deň, ak Vás zamestnávateľ neprihlásil do poisťovní a neplatil za Vás odvody, potom sa mohol dopustiť trestného činu. Rovnako môže dostať pokutu od inšpektorátu práce. Skúste mu napísať, že ak Vám peniaze nevyplatí do 5 dní, podáte na neho trestné oznámenie pre neplatenie odvodov a tiež podáte podnet na inšpekciu práce a že ho to bude stáť viac ako tých 250 eur. Súd mu môže zakázať vykonávať podnikateľskú činnosť a pokuty sú skutočne vysoké.

Napíšte mu, že je niekoľko svedkov, ktorí dosvečia Vami uvádzané skutočnosti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, bývam s mužom v rodicovskom dome. Polovicu domu idú rodicia prepísat na nás (máme s nimi spravit kúpno-predajnú zmluvu?) a druhá polovica ostane prepísaná na nich (nechcú prepísat celý dom na nás). Sestra chce, aby som ju vyplatila (mám len 1 surodenca) tak sme sa dohodli na sume, ktorú by som jej mala vyplatit z domu a na tom, že jej to budem platit formou mesacných splátok (až pokým to celé nevyplatím). Chcem spraviť zmluvu medzi mnou a sestrou aby som to mala aj na papieri a nedoslo neskor k nezhodám. Ako to mám spravit, co by mala obsahovat ta zmluva aby to bolo ako-tak platné. Sú výpisy z účtu dostatočným dokazom o platbe za dom? (ak by doslo v budúcnosti k dedeniu). Vopred ďakujem za odpoved

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2015)

Dobrý deň, s rodičmi je potrebné uzavrieť kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu. Výber jednej zo zmlúv závisí na tom, či rodičia chcú na Vás prepísať dom bezodplatne alebo za odplatu (v prípade darovacej zmluvy však nehnuteľnosť s manželom nenadobudnete do bezpodielového spoluvlastníctva, ale do podielového spoluvlastníctva). Zmluva je potrebná, lebo až na základe nej môže dôjsť k zápisu zmeny vlastníkov nehnuteľnosti v katastri nehnuteľnosti (vkladom do katastra nehnuteľnosti).

V prípade Vašej sestry je v zmluve potrebné presne špecifikovať zmluvné strany, presne vymedziť predmet zmluvy (tzn. za čo jej budete mesačne plniť), určiť výšku konečnej sumy a tiež výšku mesačných splátok a ich splatnosť. Výpisy z bankového účtu sú dostatočným dôkazom o platbe (pre väčšiu istotu uveďte číslo účtu Vašej sestry priamo v zmluve. Neskôr nemôže tvrdiť, že účet, na ktorý ste plnili nie je jej).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, Pred 11-timi rokmi mi zomrel otec.Sme štyria surodenci a kazdy mame rovnaky podiel z otcovej ciastky, druha ciastka domu patri mame. V sucasnosti by chcel jeden zo surodencov vyplatit ostatnych z otcovej ciastky, ktoru vlastnime. Chcem sa spytat, ci sa suma na vyplatenie pocita zo sumy, ktoru mal dom v case umrtia otca alebo ci sa musi dat urobit nove znalecke ohodnotenie domu a suma sa potom bude pocitat z tej novej ceny. Dakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.09.2015)

Dobrý deň, suma sa počíta zo súčasnej hodnoty (nie hodnoty v minulosti). Ak si necháte vypracovať znalecký posudok, nechajte si ho vypracovať k súčasnému stavu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň! Chcem sa spýtať, či mám právo na vysporiadanie mojej čiastky z dedenia. Už 7 rokov nebývam v mojom rodičovskom dome. Nebýva v ňom ani moja matka, býva v dome, ktorý má spoločný pozemok s domom, ktorý je predmetom záujmu. Z môjho rodičovského domu štvrť vlastním po mojej matke a štvrť domu po mojom nebohom otcovi. O dom som sa starala 9 rokov - bývala som tam s mojou rodinou a po nezhodách pred siedmimi rokmi sme sa odsťahovali. Problém je aj v tom, že dom je postavený v záhrade bez prístupovej cesty, ktorá tam ani nikdy nebude postavená. Dom vpredu obýva moja matka spolu so sestrou a babkou. Jej sestre patrí predný dom a pozemok majú rozdelený na polovicu. Chcela by som zlepšiť naše bývanie, preto, keďže moja matka dom neobýva, ale chátra som ju požiadala o vyplatenie polovice domu. S tým ona nesúhlasí, pokiaľ bude žiť. Vraj ona v ňom býva, čo nie je pravda, lebo od doby, keď mi otec zomrel sme bývali v prednom dome. Mám právo žiadať o vyplatenie svojej polovice domu? Ako mám postupovat? Budem vďačná za každú radu. Ďakujem. 

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.08.2015)

Dobrý deň, dom vlastníte s Vašou mamou v podielovom spoluvlastníctve (vychádzajúc z Vašej otázky, každá v podiele 1/2). Vzhľadom na súkromnoprávnu zásadu, že nikoho nemôžete nútiť aby predal svoju vec, ale ani nemôžete nikoho nútiť, aby zotrval v spoluvlastníctve máte dve možnosti vyriešenia Vašej situácie:

1/ mimosúdna - v zmysle Občianskeho zákonníka môžete s ostatnými spoluvlastníkmi (vo Vašom prípade s Vašou mamou) uzavrieť dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. V dohode sa môžete dohodnúť, že dom nadobudne za primeranú náhradu (vyplatenie podielu) do výlučného vlastníctva ona alebo Vy. Ak ani s jednou možnosťou Vaša mama nesúhlasí nasleduje druhá možnosť.

2/ súdna - môžete podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súd v konaní má presne stanovené možnosti riešenia takéhoto sporu. Najprv musí súd skúmať, či sa dá vec reálne (tak, aby vznikli samostatné veci, pri domoch samostatné bytové jednotky) rozdeliť. Ak je vec nedeliteľná môže súd niektorému zo spoluvlastníkov prisúdiť vec do výlučného vlastníctva za primeranú náhradu, ak s tým spoluvlastník súhlasí (nikoho nemôžete nútiť, aby vlastnil určitú vec). Ak by ani jeden zo spoluvlastníkov vec nechcel, súd nariadi predaj veci a výťažok z predaja rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa ich podielov.

Vo vzťahu k pozemku, keďže ste k nemu neuviedli celý skutkový stav, je možné skonštatovať len to, že ak nemáte vybudovanú prístupovú cestu, je možné zriadiť vecné bremeno - právo prechodu cez pozemok sestry Vašej mamy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, ak manzelka mala cast rodicovskeho domu, a to 1/6-inu darovanu a umrela, mam narok na vyplatenie casti penazi, aj ked este zije jej matka, ktora ma dozivotne pravo zit v tomto dome? Pritom 3/6-iny ma jej brat. Mam pravo ziadat od jej brata o vyplatenie casti po manzelke alebo az po smrti jej mami? Dakujem velmi pekne

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2015)

Dobrý deň, ak ste v dedičskom konaní nadobudli 1/6-inu domu po manželke, nadobudli ste 1/6-inu ideálneho podielu spoluvlastníctva tejto nehnuteľnosti. Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva je možné písomnou dohodou so všetkými podielovými spoluvlastníkmi, na základe ktorej sa môžete dohodnúť na vyplatení peňažných prostriedkov zodpovedajúcich výške Vášho podielu. Ak sa nedohodnete, môžete sa návrhom na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva obrátiť na súd. Keďže rozdelenie nehnuteľnosti podľa výšky spoluvlastníckych podielov je vo Vašom prípade nemožné, súd autoritatívne rozhodne jedným z nasledujúcich spôsobov: rozhodne o tom, že nehnuteľnosť nadobudne jeden zo spoluvlastníkov s povinnosťou vyplatiť zostávajúceho spoluvlastníka alebo rozhodne o tom, že sa dom predá a výťažok z predaja rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov. Predaj domu je však vzhľadom na existenciu vecného bremena doživotného užívania prakticky nedosiahnuteľný. Rovnako, táto ťarcha znižuje aj hodnotu Vášho spoluvlastníckeho podielu. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, súd spoluvlastníctvo nevyporiada. Takým dôvodom môže byť práve vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti. Odporúčam Vám preto dosiahnuť dohodu o vyporiadani podielového spoluvlastníctva. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Prosím o radu. Pred 17 rokmi som zdedila 1/2 rodič. domu a druhú môj brat. Vtedy mi oznámil, že s domom sa nič nebude robiť. Pre zachovanie vzťahov som neprotestovala. Brat zomrel a jeho časť zdedila jeho žena, kt. mi opäť oznámila, že s domom sa nebude nič robiť. Teraz zomrela aj ona a dedičom je ich syn a on opäť nechce s domom nič robiť, vraj má spomienky, avšak dom je v hroznom stave akurát humno a záhrada je krásne a vlastne tu trávi čas. Myslím, že som bola dosť trpezlivá a navrhla som mu, že mu moju časť odpredám, čo ho šokovalo a s predajom tiež nesúhlasí. Od tohto rozhovoru nekomunikuje a nezdvíha mobil, a ja neviem ako postupovať. Ďakujem

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o zdedený rodičovský dom a vaše podielové spoluvlastníctvo, zákon umožňuje riešiť vec v okamihu, keď sa stanete vlastníčkou (resp. spoluvlastníčkou) nehnuteľnosti. Preto Vaše čakanie 17 rokov môže byť považované za viac ako ústretové. Máte právo požadovať, byť vyplatená z tohto rodičovského domu. Pokiaľ druhý spoluvlastník odmieta vyporiadať spoluvlastníctvo a nechce Vás vyplatiť nezostane nič iné ako vec riešiť súdnou cestou. Pred tým, ako by ste sa však pustili do súdnej cesty je potrebné preukázateľne riešiť vysporiadanie mimosúdne. Odporúčam Vám najskôr poslať spoluvlastníkovi list so žiadosťou o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Počkajte si na jeho odpoveď. 

 

Po doručení jeho odpovede sa nám ozvite, poradíme Vám čo robiť ďalej.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať otázku ohľadom delenia BSM po rozvode. Bývalý manžel počas manželstva získal byt po rodičoch, ktorí mu ho darovali. Má na to aj darovaciu zmluvu. Zároveň má však aj ďalšiu zmluvu s jeho sestrou, v ktorej sa udáva že jej vypláca polovicu hodnoty bytu 1 milión Sk a tým pádom ona si v budúcnosti nebude robiť nárok na spomínaný byt. Takže manžel vlastne ten byt nezdedil, ale vyplatil sestru z manželských peňazí. Moja otázka znie: počíta sa tento byt do spoločného BSM? Môžem od neho žiadať polovicu hodnoty bytu pri delení majetku? Alebo len polovicu hodnoty peňazí s ktorými vyplatil svoju sestru? Ďakujem vopred.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.04.2014)

Dobrý deň,

z Vašej otázky vyplýva, že v podstate nešlo o dar, pretože Váš manžel má vyplácať svoju sestru z nehnuteľnosti. Ak by šlo skutočne o dar, potom by nemal dôvod niekoho vyplácať. 

Preukázať, že nešlo o dar (ale o iný úkon), bude veľmi komplikované. Ak by sa Vám to však poradilo, nehnuteľnosť by patrila do BSM. Keď rozoberieme, čo sa vlastne stalo, tak realita bola pravdepodobne taká, že rodičia, ktorí mu darovali nehnuteľnosť chceli, aby Váš manžel vyplatil peniaze (ktoré by inak patrili im) jeho sestre. De facto ide iba o formu, kam by boli poskytnuté peniaze. V súdnom konaní je však veľmi pravdedobné, že by manžel a ani jeho rodičia neurobili takú chybu, že by sa "priznali". Dôkazné bremeno, že nešlo o dar ale o kúpu bytu by bolo na Vás. Ako listinný dôkaz by slúžila dohoda o vyplatení sestry, ale bolo by to málo. Potrebovali by ste aj ine listiny alebo svedka (ov), ktorý by potvrdil Vaše tvrdenia. Bude to skutočne komplikované na preukázanie. 

Pokiaľ ide o ďalšiu časť Vašej otázky ohľadom vyplatenia z manželských peňazí, k tomu uvádzame, že tu by sa uplatnilo ustanovenie § 150 Občianskeho zákonníka. Ak by sa nepodarilo preukázať vyššie uvedené (t.j. že nešlo o dar), je potrebné požadovať vyporiadať sumu, ktorú manžel vyplatil sestre.  V rámci vyporiadania môžete požadovať, aby sa táto suma vrátila späť do BSM a následne vyporiadala. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Potrebujem radu, som úplne bezradná!!! Priatelova sestra mala dlh na byte na jednej ulici v Bratislave. 4200eur.  Vybrala som pôžičku, vyplatil sa dlh a ustnou dohodou sme sa dohodli, že môžme obývať jej byt tak dlho, ako potrebujeme. Keby nebolo mna bola byt by bol zablokovany. Teraz zavolala policiu že do 6.12. sa máme vysťahovať!!! prosím o radu!! ďakujem vám.

Odpoveď: Vyplatenie súrodenca z rodičovského domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.11.2013)

Dobrý deň,

pokiaľ ste vyplatili dlh za sestru priateľa, nezostáva Vám nič iné, ako sa obrátiť na súd a žiadať, aby Vám vydala bezdôvodné obohatenie. Bezdôvodné obohatenie sa premlčuje v 2 ročnej lehote. Preto odporúčam konať rýchlo. Ako dôkaz Vám budú služiť doklady o bankových prevodoch.

 

Pokiaľ ide o vysťahovanie sa z bytu, ak nemáte zmluvu o tom, že máte právo byt užívať, budete sa musieť vysťahovať. Nájomná zmluva na byt musí byť písomná, resp. minimálne sa musí vypracovať zápisnica. Polícia vysťahovanie z bytu nerieši. Priateľova sestra by sa musela obrátiť najskôr na súd a žalobou žiadať byt vypratať. Také konanie trvá aj niekoľko mesiacov. Odporúčam sa teda pokúsiť s ňou dohodnúť s tým, že ak sa nedohodnete, budete požadovať vrátiť poskytnuté peniaze.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku