Trovy zastupovania advokátom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Trovy zastupovania advokátom

Dobry den, jedna sa o zaplatenie trov zastupovania advokatom vo veci tykajucej sa zmenky. Nečestne sa zachoval navrhovatel (mimochodom dobry kamarat) a ide mi o pravnu radu,či sa mi po predloženi dokazov oplati bojovat alebo nie. Ja ako dlžnik som mal od znameho požicanu sumu 10.000,-€ na mes.urok.cca 2roky si mesačne chodil po slušny urok, až nasledne v juli prišiel a chcel vratit celu sumu na dohodnuty termin. S vyplatenim som meskal, tak mi cez jeho pravnika poslal vyzvu. Ale 21.08. som peniaze zohnal a žiadal o stretnutie. Zacal sa vyhovarat, ze je v zahranici, na dalsie dohodnute tiez neprisiel. Az 09.09. na stretnuti som mu vyplatil dlznu sumu vymenou za zmenku a podpisany papier v ktorom sa hovori, že sme s konečnou platnostou definitivne finančne vysporiadani. Po vyplateni mi oznamil,že podal na mna žalobu 22.08. (den po oznameni, ze mam pre neho peniaze nachystane!). Naco mi prislubil, ze zalobu celu stiahne. 10.09. jeho pravnik podal spatvzatie, ale ziada sud, aby som uhradil trovy konania 1500 €...co sa mi moc nepači , žalobu predsa vobec podavat nemusel, ale to by musel potom zaplatit pravnika zo svojich.. Vcera prislo Upovedomenie zo sudu, ze ho súd presuva na OS do iného mesta z dovodu sudu o zmenkach (vo veci zapl.10.000€ s prisl.!?!). Ako je to s trovami zastupovania advokátom. Budem ich musieť uhradiť? 

Odpoveď: Trovy zastupovania advokátom

 

Náhradu trov zastupovania advokátom upravuje ustanovenie § 142 Občianskeho súdneho poriadku (OSP).

Podľa § 142 ods. 1 OSP Účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Súd teda v určitých prípadoch môže priznať náhradu trov zastupovania advokátom.

 

Podľa § 146 OSP platí, že

 

(1)   Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie
a) mohlo sa začať i bez návrhu;
b) skončilo sa zmierom, pokiaľ v ňom nebolo o náhrade trov dojednané niečo iné;
c) bolo zastavené, 
d) začalo na návrh prokurátora.

(2)   Ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

 

Z dôvodu, že  navrhovateľ zobral návrh späť, bude konanie zastavené v časti istiny a úroku. V tomto prípade žiadne z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania podľa § 146 ods. 1 písm. c/ OSP.

 

Avšak môže sa uplatniť aj ustanovenie § 146 ods. 2 (vid vyššie).

 

Podmienkou na uplatnenie § 146 ods. 2 je zavinenie zastavenia konania. Obyčajne platí, že pokiaľ dlžník uhradí dlh po podaní žaloby, má sa za to, že dlžník zavinil zastavenie konania.

 

Ďalšia podmienka , o ktorú bude navrhovateľ opierať svoj nárok na náhradu trov konania je, že „návrh bol podaný dôvodne“.

 

Vo Vašej otázke píšete argumenty, podľa ktorých je možné mať za to, že návrh nebol podaný dôvodne, pretože ste boli pripravený plniť ešte pred podaním žaloby avšak dlžník sa vyhýbal a odmietal prijať plnenie. POKIAĽ by ste vedeli preukázať to, že dlžník odmietal prijať plnenie, že sa vyhováral a teda už 21.08. ako píšete ste mohli dlh uhradiť, potom žiadne trovy súdneho konania hradiť nebudete musieť. Preukázať, to môžete písomnými dokladmi (e-mailami), nielen Vašim mailom dlžníkovi, ale aj mailom od navrhovateľa, v ktorom Vám píše, že teraz nemôže prijať plnenie. Určite by bolo vhodné mať aj svedka, ktorý potvrdí, že už 21.08. ste boli pripravený platiť a že navrhovateľ odkladal prijatie plnenia.

 

Pokiaľ by sa Vám však takéhoto svedka nepodarilo získať a mali by ste iba mail z Vašej strany o tom, že mu zaplatíte, pre súdne účely by to nemuselo stačiť a trovy zastupovania advokátom by ste museli zaplatiť, pretože by ich súd navrhovateľovi priznal, nakoľko ste boli v omeškaní.

 

Konanie bolo postúpené preto na inú súd, pretože na prejednanie zmeniek sú príslušné okresné súd v sídle krajského súdu.

 

Keďže žaloba bola vzatá späť, konať sa bude už len o trovách zastupovania advokátom. To, že je tam napísané, že ide o konanie o zaplatenie 10.000 eur nie je podstatné, pretože takto sa to píše vždy aj keď je dlh uhradený. 

 

 

Naše odporúčanie:

 

Zabezpečiť všetky listinné dôkazy k tomu, že ste boli pripravený dlh plniť už pred podaním žaloby a že navrhovateľ odmietal prijať plnenie tvrdením, že je v zahraničí. Rovnako zabezpečiť prípadného svedka, ktorý to potvrdí aj na súde.
Súd totiž bude pokračovať už len o trovách zastupovania advokátom.

 

Konanie bude teda iba o dôvodnosti podania návrhu. Protistrana bude poukazovať na to, že dlh bol už dávno splatný. Na to je potrebné uviesť, že ale Vy ste boli pripravený plniť už pred podaním žaloby a preto návrh nie je dôvodný, teda, že žalobu nemal dôvod podávať.


Mohlo sa stať aj to, že on splnomocnil advokáta na podanie žaloby ešte skôr (t.j. pred 21.08.) a advokát nepodal žalobu hneď ako ho splnomocnil, potom ste sa veriteľovi ozvali, on to oznámil advokátovi. Advokát si uvedomil, že už mal dávno podať žalobu, pretože ak to zaplatíte, neprizná mu súd náhradu trov konania. Preto hneď na druhý deň podal žalobu. Toto sa samozrejme ťažko preukazuje.

 

Postup teraz bude taký, že Vám príde zo súdu žaloba protistrany a späťvzatie a zároveň žiadosť o vyjadrenie sa k žalobe. Súdu musíte zaslať vyjadrenie sa k žalobe. Už v tomto vyjadrení by ste mali napísať všetky vyššie uvedené skutočnosti, priložiť listinné dôkazy a označiť svedka, ktorý to môže dosvedčiť (menom, priezviskom a adresou bydliska).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Trovy zastupovania advokátom (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o odbornú radu. Riešim súdny spor s pomocou právnika, ktorý ma aj zastupuje na súde. Som žalobca. Mali sme už jedno pojednávanie. Protistrana navrhuje urovnanie sporu zmierom. S právnikom spisujeme celkové náklady na preplatenie, ktoré sa uvedú do zmieru protistrane. Môžem do mojich nákladov započítať všetky faktúry v plnej výške od právnika, ktoré mi vystavil a týkajú sa daného prípadu ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trovy zastupovania advokátom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2020)

Dobrý deň,
vo veci Vás zrejme zastupuje advokát.

Podľa ust. § 148 Civil. sporového poriadku platí :

"Zmier
(1) Žalobca a žalovaný môžu uzavrieť zmier. O uzavretie zmieru sa má súd vždy pokúsiť.
(2) Súd rozhodne o tom, či uzavretý zmier schvaľuje; neschváli ho, ak je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi."

Je otázkou dohody a súdneho zmieru, či druhá strana sporu - žalovaný - bude súhlasiť so všetkými nákladmi, ktoré Vám vznikli uhradením právnej pomoci advokátovi.

Nový Civilný sporový poriadok nemá ustanovenie v časti o trovách konania v nadväznosti na schválenie zmieru, ako to mal predchádzajúci procesný predpis Obč. súdny poriadok.

Súd rozhoduje podľa ust. § 255 a § 262 Civil. spor. poriadku :

"§ 255 :

(1) Súd prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci.
(2) Ak mala strana vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov konania pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadna zo strán nemá na náhradu trov konania právo.

§ 262 :
(1) O nároku na náhradu trov konania rozhodne aj bez návrhu súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí."

Poukazujeme na ust. § 251 Civil. spor. poriadku, podľa ktorého "trovy konania sú všetky preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené výdavky, ktoré vzniknú v konaní v súvislosti s uplatňovaním alebo bránením práva."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trovy zastupovania advokátom (Občianske právo)

Dobrý deň. Zaniká smrťou konateľa spoločnosti aj generálna plná moc, ktorú udelil tretej osobe?

Odpoveď: Trovy zastupovania advokátom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.01.2019)

Dobrý deň, podľa ustanovenia § 33b "Plnomocenstvo zaniká smrťou splnomocniteľa, ak z jeho obsahu nevyplýva niečo iné."  Z uvedeného teda vyplýva, že smrťou konateľa zaniká aj jeho plná moc. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trovy zastupovania advokátom (Občianske právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás so žiadosťou o poskytnutie právnej rady. Právnemu zástupcovi som vypovedala plnú moc ( neetický prístup, strata dôvery, spolupráca s protistranou jednalo sa o môj subjektívny pocit, ktorý vychádzal zo sledu udalosti v súvislosti so sporom). K odvolaniu proti rozsudku OS som pripojila aj vypovedanie/zrušenie plnej moci, napriek tomu to OS neakceptoval a KS doručil aj odvolanie právneho zástupcu, ktorý ho vyhotovil napriek vypovedaniu plnej moci. Má právo súd postupovať takýmto spôsobom? Môžem súd požiadať (v tomto prípade už nie odvolací) v súvislosti s trovami súdneho konania, aby tie neboli poukázané advokátovi? Predovšetkým trovy, ktoré boli advokátovi zaplatené. v hotovosti? (SSP § 176) Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trovy zastupovania advokátom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2017)

Dobrý deň, odvolací súd nemal dôvod akceptovať odvolanie, na takéto odvolanie sa neprihliada, pretože bolo podané neoprávnenou osobou. 

 

Súd by preto za tento úkon nemal ani priznať trovy zastupovania. Môžete súdu poslať krátky list, v ktorom to súdu objasnite, že advokát podal odvolanie bez Vášho súhlasu a teda chcete, aby na to súd v súvislosti s trovami neprihliadal.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku