POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Trovy zastupovania advokátom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Trovy zastupovania advokátom

Dobrý deň, ide o zaplatenie nákladov za zastupovanie advokátom vo veci týkajúcej sa zmenky. Nečestne sa zachoval navrhovateľ (mimochodom môj dobrý kamarát) a potrebujem právnu radu. Zaujíma ma, či sa mi po predložení dôkazov oplatí bojovať alebo nie. Ako dlžník som mal od známeho požičanú sumu 10 000 eur s mesačným úrokom. Približne dva roky chodil mesačne po slušný úrok, až následne v júli prišiel a chcel vrátiť celú sumu v dohodnutom termíne. S vyplatením som meškal, tak mi cez jeho právnika poslal výzvu. Ale 21. augusta som peniaze zohnal a žiadal o stretnutie. Začal sa vyhovárať, že je v zahraničí, na ďalšie dohodnuté stretnutie tiež neprišiel. Až 9. septembra na stretnutí som mu vyplatil dĺžnu sumu výmenou za zmenku a podpísaný papier, v ktorom stojí, že sme s konečnou platnosťou definitívne finančne vysporiadaní. Po vyplatení mi oznámil, že podal na mňa žalobu 22. augusta (deň po oznámení, že mám pre neho peniaze pripravené!). Potom mi sľúbil, že žalobu celkom stiahne. Dňa 10.9. jeho právnik podal späťvzatie, ale žiada súd, aby som uhradil náklady konania vo výške 1500 eur, čo sa mi veľmi nepáči. Žalobu predsa nemusel vôbec podávať; následne by musel zaplatiť právnika zo svojich peňazí. Včera prišlo upozornenie zo súdu, že ho súd presúva na Obvodný súd do iného mesta z dôvodu súdu o zmenkách (vo veci zaplatenia 10 000 eur s príslušenstvom). Ako je to s nákladmi na zastupovanie advokátom? Budem ich musieť uhradiť?

Odpoveď: Trovy zastupovania advokátom

 

Náhradu trov zastupovania advokátom upravuje ustanovenie § 142 Občianskeho súdneho poriadku (OSP).

Podľa § 142 ods. 1 OSP Účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Súd teda v určitých prípadoch môže priznať náhradu trov zastupovania advokátom.

 

Podľa § 146 OSP platí, že

 

(1)   Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie
a) mohlo sa začať i bez návrhu;
b) skončilo sa zmierom, pokiaľ v ňom nebolo o náhrade trov dojednané niečo iné;
c) bolo zastavené, 
d) začalo na návrh prokurátora.

(2)   Ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

 

Z dôvodu, že  navrhovateľ zobral návrh späť, bude konanie zastavené v časti istiny a úroku. V tomto prípade žiadne z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania podľa § 146 ods. 1 písm. c/ OSP.

 

Avšak môže sa uplatniť aj ustanovenie § 146 ods. 2 (vid vyššie).

 

Podmienkou na uplatnenie § 146 ods. 2 je zavinenie zastavenia konania. Obyčajne platí, že pokiaľ dlžník uhradí dlh po podaní žaloby, má sa za to, že dlžník zavinil zastavenie konania.

 

Ďalšia podmienka , o ktorú bude navrhovateľ opierať svoj nárok na náhradu trov konania je, že „návrh bol podaný dôvodne“.

 

Vo Vašej otázke píšete argumenty, podľa ktorých je možné mať za to, že návrh nebol podaný dôvodne, pretože ste boli pripravený plniť ešte pred podaním žaloby avšak dlžník sa vyhýbal a odmietal prijať plnenie. POKIAĽ by ste vedeli preukázať to, že dlžník odmietal prijať plnenie, že sa vyhováral a teda už 21.08. ako píšete ste mohli dlh uhradiť, potom žiadne trovy súdneho konania hradiť nebudete musieť. Preukázať, to môžete písomnými dokladmi (e-mailami), nielen Vašim mailom dlžníkovi, ale aj mailom od navrhovateľa, v ktorom Vám píše, že teraz nemôže prijať plnenie. Určite by bolo vhodné mať aj svedka, ktorý potvrdí, že už 21.08. ste boli pripravený platiť a že navrhovateľ odkladal prijatie plnenia.

 

Pokiaľ by sa Vám však takéhoto svedka nepodarilo získať a mali by ste iba mail z Vašej strany o tom, že mu zaplatíte, pre súdne účely by to nemuselo stačiť a trovy zastupovania advokátom by ste museli zaplatiť, pretože by ich súd navrhovateľovi priznal, nakoľko ste boli v omeškaní.

 

Konanie bolo postúpené preto na inú súd, pretože na prejednanie zmeniek sú príslušné okresné súd v sídle krajského súdu.

 

Keďže žaloba bola vzatá späť, konať sa bude už len o trovách zastupovania advokátom. To, že je tam napísané, že ide o konanie o zaplatenie 10.000 eur nie je podstatné, pretože takto sa to píše vždy aj keď je dlh uhradený. 

 

 

Naše odporúčanie:

 

Zabezpečiť všetky listinné dôkazy k tomu, že ste boli pripravený dlh plniť už pred podaním žaloby a že navrhovateľ odmietal prijať plnenie tvrdením, že je v zahraničí. Rovnako zabezpečiť prípadného svedka, ktorý to potvrdí aj na súde.
Súd totiž bude pokračovať už len o trovách zastupovania advokátom.

 

Konanie bude teda iba o dôvodnosti podania návrhu. Protistrana bude poukazovať na to, že dlh bol už dávno splatný. Na to je potrebné uviesť, že ale Vy ste boli pripravený plniť už pred podaním žaloby a preto návrh nie je dôvodný, teda, že žalobu nemal dôvod podávať.


Mohlo sa stať aj to, že on splnomocnil advokáta na podanie žaloby ešte skôr (t.j. pred 21.08.) a advokát nepodal žalobu hneď ako ho splnomocnil, potom ste sa veriteľovi ozvali, on to oznámil advokátovi. Advokát si uvedomil, že už mal dávno podať žalobu, pretože ak to zaplatíte, neprizná mu súd náhradu trov konania. Preto hneď na druhý deň podal žalobu. Toto sa samozrejme ťažko preukazuje.

 

Postup teraz bude taký, že Vám príde zo súdu žaloba protistrany a späťvzatie a zároveň žiadosť o vyjadrenie sa k žalobe. Súdu musíte zaslať vyjadrenie sa k žalobe. Už v tomto vyjadrení by ste mali napísať všetky vyššie uvedené skutočnosti, priložiť listinné dôkazy a označiť svedka, ktorý to môže dosvedčiť (menom, priezviskom a adresou bydliska).

Trápi vás "Trovy zastupovania advokátom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Trovy zastupovania advokátom (Občianske právo)

Dobrý deň. Dlžím peniaze osobe, s ktorou sa už mesiac snažím kontaktovať. Každýkrát buď neodpovedá, alebo ma zablokovala. Chcela som sa dohodnúť, keďže nemám plnú sumu. Neskor mi však prišiel list od advokátky s výzvou na zaplatenie dlžnej sumy do 5 dní a navyše s nákladmi právneho zastúpenia vo výške 224,24€. Som povinná uhradiť aj náklady právneho zastúpenia? Ďakujem.

Odpoveď: Trovy zastupovania advokátom

(odpoveď odoslaná: 01.11.2023)

Dobrý deň,
v tomto prípade som toho názoru, že nie ste povinný hradiť náklady ak ste chceli zaplatiť celý dlh. Uvádzate, že ste sa s veriteľom snažili komunikovať, avšak práve on neodpovedal vám a na vaše pokusy o kontakt nijako nereagoval.

Uhraďte iba dlh a počkajte na ďalší úkon zo strany veriteľa. Uschovajte si dôkazy o tom, ze ste chceli zaplatiť dlh. Ak ste mohli uhradiť len časť dlhu, tak časť nákladov na advokáta môže byť oprávnená. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Trovy zastupovania advokátom (Občianske právo)

Dobrý deň, Prišlo mi od advokáta poisťovne žiadosť o zaplatenie 70 eur nedoplatku a 50 eur za právne zastúpenie. Nedoplatok 70 eur som už zaplatil, pretože som zistil, že na tento majú nárok a predtým mi chodili, myslím, poštou upomienky. Ale čo tých 50 eur za právne zastúpenie? Podotýkam, že mi advokát iba e-mailom preposlal zmluvu z poisťovne, ktorej sa nedoplatok týkal. Jeho náklady teda spočívali približne v 5 minútach e-mailovej komunikácie, v rámci ktorej mi preposlal spomínanú zmluvu. Ďakujem vopred za radu.

Odpoveď: Trovy zastupovania advokátom

(odpoveď odoslaná: 11.10.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste dlžnú sumu titulom poistného pre poisťovňu uhradili a to bez toho, aby vo veci podaná podaná žaloba na súd, teda bez súdneho konania.
Ak od vás právnik resp. advokát poisťovne žiada uhradiť trovy konania vo výške 50 €, na toto nemá právny nárok, lebo vo veci nebola podaná žaloba a teda neexistuje ani žiadne súdne rozhodnutie, ktorým by ste boli zaviazaný k úhrade uvedenej sumy. Advokát je v zmluvnom vzťahu s poisťovňou, nie s vami a preto nemôže od vás žiadať uhradiť sumu 50 €, lebo neexistuje súdne rozhodnutie.

 


Podotázka: Trovy zastupovania advokátom (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebujem odbornú radu. Riešim súdny spor pomocou právnika, ktorý ma zastupuje na súde. Som žalobcom. Už sme mali jedno pojednávanie. Protistrana navrhuje urovnanie sporu zmierom. Spolu s právnikom pripravujeme celkové náklady na preplatenie, ktoré sa uvádzajú do zmieru protistrany. Môžem do mojich nákladov započítať všetky faktúry vo svojej plnej výške, ktoré mi právnik vystavil a ktoré sa týkajú daného prípadu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trovy zastupovania advokátom

(odpoveď odoslaná: 09.10.2020)

Dobrý deň,
vo veci Vás zrejme zastupuje advokát.

Podľa ust. § 148 Civil. sporového poriadku platí :

"Zmier
(1) Žalobca a žalovaný môžu uzavrieť zmier. O uzavretie zmieru sa má súd vždy pokúsiť.
(2) Súd rozhodne o tom, či uzavretý zmier schvaľuje; neschváli ho, ak je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi."

Je otázkou dohody a súdneho zmieru, či druhá strana sporu - žalovaný - bude súhlasiť so všetkými nákladmi, ktoré Vám vznikli uhradením právnej pomoci advokátovi.

Nový Civilný sporový poriadok nemá ustanovenie v časti o trovách konania v nadväznosti na schválenie zmieru, ako to mal predchádzajúci procesný predpis Obč. súdny poriadok.

Súd rozhoduje podľa ust. § 255 a § 262 Civil. spor. poriadku :

"§ 255 :

(1) Súd prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci.
(2) Ak mala strana vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov konania pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadna zo strán nemá na náhradu trov konania právo.

§ 262 :
(1) O nároku na náhradu trov konania rozhodne aj bez návrhu súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí."

Poukazujeme na ust. § 251 Civil. spor. poriadku, podľa ktorého "trovy konania sú všetky preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené výdavky, ktoré vzniknú v konaní v súvislosti s uplatňovaním alebo bránením práva."


Trápi vás "Trovy zastupovania advokátom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trovy zastupovania advokátom (Občianske právo)

Dobrý deň. Zaniká s úmrtím konateľa spoločnosti aj generálna plná moc, ktorú udelil tretej osobe?

Odpoveď: Trovy zastupovania advokátom

(odpoveď odoslaná: 08.01.2019)

Dobrý deň, podľa ustanovenia § 33b "Plnomocenstvo zaniká smrťou splnomocniteľa, ak z jeho obsahu nevyplýva niečo iné."  Z uvedeného teda vyplýva, že smrťou konateľa zaniká aj jeho plná moc. 


Podotázka: Trovy zastupovania advokátom (Občianske právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás so žiadosťou o poskytnutie právnej rady. Právnemu zástupcovi som vypovedala plnú moc z dôvodu neetického prístupu, straty dôvery a spolupráce s protistranou. Boli to môj subjektívne pocity, ktoré vychádzali zo sledu udalostí súvisiacich so sporom. K odvolaniu proti rozsudku Okresného súdu som pripojila aj vypovedanie/zrušenie plnej moci, avšak Okresný súd to neakceptoval a Krajský súd doručil aj odvolanie právneho zástupcu, ktorý ho vyhotovil napriek vypovedaniu plnej moci. Má súd právo postupovať takýmto spôsobom? Môžem súd požiadať (v tomto prípade už nie odvolací), aby náklady súdneho konania neboli poslané advokátovi? Myslím tým predovšetkým náklady, ktoré boli advokátovi zaplatené v hotovosti (Spoločné Súdne Postupy § 176). Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trovy zastupovania advokátom

(odpoveď odoslaná: 07.06.2017)

Dobrý deň, odvolací súd nemal dôvod akceptovať odvolanie, na takéto odvolanie sa neprihliada, pretože bolo podané neoprávnenou osobou. 

 

Súd by preto za tento úkon nemal ani priznať trovy zastupovania. Môžete súdu poslať krátky list, v ktorom to súdu objasnite, že advokát podal odvolanie bez Vášho súhlasu a teda chcete, aby na to súd v súvislosti s trovami neprihliadal.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Trovy zastupovania advokátom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.