Máte
otázku?

Vymáhanie pôžičky právnikom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košice

Otázka: Vymáhanie pôžičky právnikom

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na vymáhanie pôžičky, ktorú som poskytol známemu. Mám iba doklad z banky o pôžičke. Rád by som sa tiež informoval, koľko bežne stoja služby právnika za vymáhanie pôžičky. Poskytol som dlžníkovi pôžičku vo výške 5000,- eur. Právnik mi naznačil, že približne 1000 eur poplatkov pôjde jemu a 4000 € by som mal dostať ja, ak sa situácia vyrieši. Je toto bežná prax? Zdá sa mi to byť príliš veľké číslo. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky právnikom

Dobrý deň,

vymáhanie pôžičky právnikom v určitých prípadoch nemusí stáť vôbec nič. Najskôr je potrebné vysvetliť, že nie je právnik ako právnik. Právnik nemusí byť advokát. Právnik je ten kto vyštudoval právnickú fakultu. Advokát je ten, kto zložil advokátsku skúšku a má licenciu na poskytovanie právnych služieb. Právnik bez licencie nemôže poskytovať právne služby za peniaze (iba zdarma). Ak by požadoval od Vás právnik bez licencie peniaze a išlo by o opakované služby, potom by sa dopúšťal trestného činu neoprávneného podnikania. Peniaze by ste od neho mohli požadovať späť. 

 

To, či je niekto advokát (má licenciu) zistíte tak, že je zapísanýv zozname advokátov. Zoznam je verejne prístupný a sú tam zapísaní všetci advokáti. Zoznam je na stránke: stránka Slovenskej advokátskej komory.

 

Pokiaľ ide o odmenu za právnu pomoc pri vymáhaní pôžičky advokátom, tak tá závisí od dohody s advokátom. Advokát pri vymáhaní pohľadávky môže požadovať maximálnú odmenu 20 % z celkovo vymoženej sumy (nie viac). Ak je Váš právnik advokátom, potom odmena 1000,- € zo sumy 5000,- € je v súlade s vyhláškou o odmenách advokátov.

 

Pri vymáhaní pohľadávky advokátom sa môžete s advokátom dohodnúť aj tak, že nebudete platiť za jeho právne služby, pretože svoju odmenu môže vymáhať od protistrany. O odmenu za právne služby sa zvyšuje celkový dlh dlžníka. V prípade úspešného vymoženia pohľadávky (v súdnom konaní) bude dlžník zaviazaný na úhradu celého dlhu aj s nákladmi (súdnym poplatkom, trovami právneho zastupovania). 

 

Pokiaľ sa Vám odmena vo výške 20 % javí ako vysoká, nemusíte sa s advokátom dohodnúť a môžete sa obrátiť na iného advokáta. 

Trápi vás "Vymáhanie pôžičky právnikom" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vymáhanie pôžičky právnikom (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rada by som sa informovala ohľadom úverov. Moja mama má niekoľko úverov a má problémy s ich splácaním. Moja otázka znie: čo sa stane, ak má úver a splátku napríklad 100 eur a pošle tam menej, napríklad 50 eur každý mesiac. Riskuje tým exekúciu? A môže sa kvôli tomu dostať na súd? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky právnikom

(odpoveď odoslaná: 17.09.2023)

Dobrý deň, z otázky môžeme len predpokladať, že ide o spotrebiteľské úvery, ktoré vašej mame poskytla buď banka alebo niektorá z nebankových spoločností. Nepíšete v otázke podrobnosti ako napr. dátum ich poskytnutia, výška spotreb. úverov, aká suma bola doteraz uhradená na istinu a úroky.

To či banka alebo nebanková spoločnosť postúpi vec na súd vám uviesť nevieme, ale keďže je mama v omeškaní s platením, môže dosť aj k zosplatneniu spotreb. úverov a následne banka alebo nebanková spoločnosť podá žaloby na súd.

Ak boli spotreb. úvery poskytnuté bankou alebo nebankovou spoločnosťou, je možné, že neboli dodržané ustanovenia zákonov o spotrebiteľských úveroch, ako aj ustanovenia Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách. Je preto možné, že zmluvy o spotreb. úveroch budú neplatné a v prípade súdneho sporu o neplatnosť zmlúv o spotreb. úvere by bola vaša mama zaviazaná len k úhrade istinu a to bez poplatkov a úrokov, prípadne banka alebo nebanková spoločnosť by jej museli vrátiť naviac vyplatené sumy nad istinu.

Odporúčam mame kontaktovať advokáta prípadne Centrum právnej pomoci v okrese, kde býva vaša mama.

Súčasne odporúčam banke a ani nebankovej spoločnosti nepodpisovať žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, prípadne listinu, že pri čiastočnej urýchlenej úhrade dlhu jej zostatok odpustia.


Podotázka: Vymáhanie pôžičky právnikom (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám dlžníka, ktorý mi dlhuje peniaze. Ide o sumu viac ako 20 000 eur. Ústne sme sa dohodli, že mi bude dlh splácať, avšak zatiaľ sa k tomu nemá a moja trpezlivosť pomaly dochádza. Rád by som mu poslal cez notára list o priznaní dlhu, ale nie som si istý, koľko môže minimálne a maximálne splácať. Môžete mi s tým pomôcť alebo poskytnúť ešte nejakú inú pomoc? Ďakujem. Tomáš.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky právnikom

(odpoveď odoslaná: 17.01.2022)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate, či máte doklad  o tom, že ste peniaze požičali /bankový prevod, poštová poukážka/, ako aj to v akom časovom limite bol povinný dlžník Vám vrátiť požičané peniaze. V otázke totiž uvádzate, že ste sa dohodli len ústne na nejakých podmeinkach, ktoré neuvádzate.

Vo veci odporúčame, aby ste spísali uznanie dlhu podľa inštrukcií uvedených na našej stránke www.uznanie- dlhu.sk a podpisy dlžníka nechali overiť na matrike alebo u notára. V uznaní dlhu si môžete dohodnúť konkrétnu lehotu, do kedy dlžník uhradí dlžnú sumu v celosti alebo v splátkach. Pozor však na ust. § 101 Obč zákonníka, v zmysle  ktorého platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.
Uvádzame tiež, že ak by ste mali písomnú zmluvu o pôžičke resp. aspoň doklad o požičaní peňazí /bankový prevod, poštováí poukážka/, potom ak už uplynula lehota splatnosti, teda doba kedy mal dlžník peniaze vrátiť, poslať mu jednu dopor. výzvu k úhrade s tým, že ak k úhrade požičanej sumy nedôjde, vec postúpite na súd.

Ak by dlžník odmietol spísať uznanie dlhu, resp. na Vašu písomnú výzvu nijako nereagoval, potom radšej kontaktujte advokáta, aby Vám vo veci pomohol.

 


Podotázka: Vymáhanie pôžičky právnikom (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, nedávno som dostal predvolanie na súd súvisiace s nesplatenou pôžičkou z VÚB Banky vo výške 5780 eur. Práve som sa zamestnal a chcem dlh splácať v splátkach. Mám preto niekoľko otázok: 1. Je možné sa dohodnúť s právnym zástupcom protistrany na splatení dlhu v splátkach bez účasti súdu? Nebol by som rád, ak by mi vznikli zbytočné súdne náklady, keďže dlh nepopieram. 2. Riskujem trestné stíhanie, ak mi nebude povolené dlh splácať v splátkách? Ďakujem veľmi pekne za váš čas a odpoveď. S pozdravom, Jaroslav

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky právnikom

(odpoveď odoslaná: 27.08.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ide o dlh vo výške 5780 €, ktorý bol už postúpený na súd. Ide o dlh voči banke. Uvádzate, že dlh nepopierate a chcete ho uhradiť v splátkach.

Náš názor  je nasledovný :

Nevieme kedy vznikol dlh, od kedy ste boli v omeškaní s platením splatnej splátky a kedy presne bola podaná žaloba na súd. Uvádzame, že platí všeob. premlčacia doba, ktorá v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky /citujeme/ :

"Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak ste boli v omeškaní s platením splatnej splátky viac ako tri roky a po tomto čase bola podaná žaloba na súd o zaplatenie 5780 € ako zostatku celej nezaplatenej sumy, potom je nárok veriteľa premlčaný a v konaní je potrebné vzniesť námietku premlčania a neuznávať nárok žalobcu /veriteľa/ v konaní a ani navrhnúť platenie v splátkach.

Odporúčam, aby ste kontaktovali advokáta, aby pozrel žalobu, ktorá Vám bola doručená a poradili sa vo veci.

Za to, že by ste dlh neuhradili v splátkach nemôžete ísť do väzenia, to by musel veriteľ podať trestné oznámenie pre spáchanie trestného činu podvodu a prísl. súd by rozhodol. Takýto scenár však na výšku dlžnej sumy nepredpokladáme. Podľa čl. 17 Ústavy SR platí, že "nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok."

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu, aby sme Vám pomohli. Bez porady s advokátom nič neuhradzujte a nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

 


Trápi vás "Vymáhanie pôžičky právnikom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie pôžičky právnikom (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, dlhujem kamarátovi 500 eur. Túto sumu som informoval advokátovi a reagoval som, že nakoľko som momentálne bez práce, som ochotný mu mesačne splácať 50 eur. Avšak, ak sa mi finančná situácia zlepší, pošlem aj vyššiu splátku. Chcem sa teda opýtať: ak s mojím návrhom nesúhlasí, ale napriek tomuto som prvú splátku už poslal, môže ma dať na súd? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky právnikom

(odpoveď odoslaná: 07.07.2021)

Dobrý deň, ak svoj dlh nijako nespochybňujete a dlhujete 500 €, Vašu odpoveď na  výzvu advokáta je treba konkretizovať, uviesť že ste bez práce a vo Vašich možnostiach je len splátka vo výške 50 € mesačne, ktorú súčasne uhradzujete a uviesť, že dlh uhradíte zatiaľ v mesačných splátkach do 50 €.

Ak klient advokáta s uvedeným súhlasiť nebude, mal by Vás o uvedenom informovať. Ak súhlasiť nebude, vec môže postúpiť na súd. Otázkou je len to, či za čas súdneho konania a prípadne následného exek. konania nebude už z Vašej strany dlžná suma 500 € uhradená.


Podotázka: Vymáhanie pôžičky právnikom (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, moja 26-ročná dcéra si vzala bezúčelový úver vo výške 25000 eur na osem rokov s mesačnými splátkami 450 eur. Po troch rokoch sa jej zmenila finančná situácia a prestala ho platiť. Bohužiaľ nekomunikovala včas s bankou a situácia sa vyhrotila až v momente, keď ju kontaktovala právna kancelária a dostala výzvu na splatenie dlhu. Ak nesplatí dlh vo výške 26000 eur, banka dlh postúpi tretím osobám. My ako jej rodičia sme o tomto nič nevedeli a teraz, keď sa všetko odhalilo, sme zúfalí a nevieme, ako jej pomôcť. Keďže nedisponujeme dostatočnými finančnými prostriedkami, vyplatili sme na jej účet 6000 eur, aby sa dlh znížil. Dozvedela som sa však, že nemáme právny nárok na zníženie jej splátok. Neviem, čo máme robiť. Je možné riešiť danú situáciu ešte s právnou kanceláriou banky? Rádi by sme jej pomohli, aby mohla dlh splácať ďalej, ale nie také vysoké čiastky. Čo sa stane, keď banka dlh predá tretím osobám? Môžu jej uplatniť exekúciu, alebo jej budú ponúknuť možnosť splátkového kalendára?

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky právnikom

(odpoveď odoslaná: 25.03.2021)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že dcéra si zobrala bezúčelový úver 25000 eur a teraz dostala výzvu k úhrade celého dlhu pre neplatenie splátok v lehote splatnosti.

Podstatné, čo však v otázke neuvádzate, je to, kedy si dcéra peniaze požičala a od kedy je v omeškaní so splatnou splátkou. Podľa ust. par. 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať prvý raz.

Ak poslednú splatnú dcéra uhradila pred viac ako 3 rokmi a banka nepodala návrh na súd, potom je pohľadávka banky v celosti premlčaná. Ak by bola takáto situácia aj vo Vašom prípade a banka by po uplynutí troch rokov podala návrh na súd, v súlade s ust. par. 583 Obč. zákonníka by súd návrh zamietol.

Odporúčame kontaktovať advokáta, aby posúdil Vaše doklady. Nepodpisujte bez konzultácie s nezávislým advokátom žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, ani dohodu o zrážkach zo mzdy !


Podotázka: Vymáhanie pôžičky právnikom (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám na Vás otázku ohľadom požičiavania peňazí. Spísali sme zmluvu s dlžníkom, ktorá bola potvrdená u notára. Požičal som kolegovi sumu 15 000 eur, ktorú som si zobral ako pôžičku z banky. S dlžníkom sme mali jasne stanovené pravidlá a predmetom zmluvy boli body ako napríklad vyplácanie splátky pôžičky vo výške 240 eur do 10. dňa v mesiaci po dobu 8 rokov, tak ako to malo stanovené moja banka. Predmetom zmluvy je taktiež aj bod, ktorý hovorí, že ak dlžník nezaplatí danú sumu len raz, môžem vymáhať celú požičanú sumu. Peniaze boli dlžníkovi poslané na účet. Teraz mi dotyčný však tvrdí, že nemá žiadne majetky, na ktoré by som mohol siahnuť. Môžete mi poradiť alebo povedať, či sa mi oplatí toto nahlásiť na políciu a aké mám šance na súde? Či je vhodnejšie iné riešenie? Dlžník momentálne býva v podnájme s priateľkou a pracuje ako zamestnanec v spoločnosti U. S. Steel. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky právnikom

(odpoveď odoslaná: 13.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Pokiaľ je situácia taká, ako píšete v otázke, že máte zmluvy o pôžičke prevod fin. prostriedkov bol realizovaný cez banku, a pôžička je splatná v celosti, nevidíme problém s vymáhaním.

Vo veci môžete podať návrh na vydanie platobného rozkazu.

V prípade, že tento bude podaný v zmysle ust. Civil. sporového poriadku a na jeho vydanie budú splnené všetky zákonom stanovené podmienky a je zaplatený súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok. Žalovaný v platobnom rozkaze bude zaviazaný aj k úhrade trov konania (súdny poplatok, trov právneho zastupovania).

Môžete nás kontaktovať, sú súdom komunikujeme elektronicky.

Podanie trestného oznámenie má význam v prípade, ak Váš kolega si zobral od Vás pôžičku a už v čase jej podpísania vedel, že peniaze Vám nevráti, teda mohlo by sa jednať o trestný čin podvodu.

 

 

 


Trápi vás "Vymáhanie pôžičky právnikom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie pôžičky právnikom (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na riešenie jedného problému. Ide o stavebný úver, ktorý som si vzala kvôli priateľovi. Momentálne sme rozídení a on nechce pôžičku splácať. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako túto situáciu vyriešiť? Ide o pomerne veľkú čiastku a záväzok ju splácať mám ešte na 9 rokov. Rada by som úver preniesla na bývalého partnera, no zdá sa mi, že bez jeho súhlasu to nebude možné. Poprosila by som Vás o radu.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky právnikom

(odpoveď odoslaná: 23.01.2017)

Dobrý deň, ak ste si vzali stavebný úver a na zmluve ste uvedená ako dlžník iba Vy, povinnosť splácať tento úver vznikol iba Vám. Váš bývalý priateľ nie je z tejto zmluvy zaviazaný splácať splátky. K zmene dlžníka by mohlo dôjsť iba v súlade s obchodnými podmienkami banky/stavebnej sporiteľne. K zmene by ste potrebovali súhlas Vášho bývalého priateľa, ale i banky. V prípade, že ste po získaní úveru poskytli peniaze Vášmu bývalému priateľovi bez akéhokoľvek právneho dôvodu, bezdôvodne sa na Váš úkor obohatil a môžete od neho požadovať vydanie bezdôvodného obohatenia. Pri bezdôvodnom obohatení je však potrebné strážiť premlčanie, nakoľko sa nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia premlčí v lehote 2 rokov odo dňa poskytnutia finančných prostriedkov.


Podotázka: Vymáhanie pôžičky právnikom (Vymáhanie pohľadávok)

Zdravím, ako je možné dokázať požičané peniaze, ak som ich požičal bez zmluvy a dlžník nechce zmluvu ani dodatočne podpísať? Mám iba komunikáciu zo sociálnej siete, v ktorej priznal svoj dlh. Čítal som však, že ak mi niekto iný napíše v mojom mene a získa od neho priznanie k dlhu, môžem tohto človeka použiť ako dôveryhodného svedka. Je to možné? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky právnikom

(odpoveď odoslaná: 12.08.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ máte k dispozícii komunikáciu zo sociálnej siete, z ktorej je zrejmé, že od Vás peniaze obdržal, potom by táto komunikácia mala obstáť aj v súdnom konaní. Dôležité však je, že aby súd posúdil tento vzťah, ako zmluvu o pôžičke, musíte preukázať, že reálne došlo k odovzdaniu peňazí a tiež to, dokedy Vám má vrátiť dlh. Ak tieto dve skutočnosti vyplývajú z komunikácie, potom by to malo byť v poriadku. V opačnom prípade posúdi súd tento právny vzťah, ako bezdôvodné obohatenie, kde je len dvoj ročná premlčacia doba. Pokiaľ ide o získanie uznania dlhu, už len samotná skutočnosť, že dlžník by slobodne a dobrovoľne uznal dlh znamená uľahčenie dokazovania a svedok by zrejme nebol ani potrebný.


Podotázka: Vymáhanie pôžičky právnikom (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som vedieť, ako postupovať pri vymáhaní pôžičky. Mám zmluvu o pôžičke, ktorú som si vytvoril na stránke zmluvaopozicke.sk. Dlžník mi sľuboval, že mi vráti dlh a aj sme sa tak dohodli. Do zmluvy o pôžičke som mu dal aj jeden mesiac navyše na vrátenie pôžičky. No keď nastal deň splatnosti, prestal so mnou komunikovať. Neodpovedá na moje emaily a na nič nereaguje. Čo mám robiť a ako mám postupovať pri vymáhaní pôžičky? PM

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky právnikom

(odpoveď odoslaná: 22.07.2015)

Dobrý deň, vymáhanie pôžičky môžete zveriť advokátovi, ktorý pre Vás vymôže aj všetky náklady vymáhania. Advokát (na rozdiel od vymáhačskej spoločnosti) má právo požadovať, aby dlžník nahradil trovy právneho zastupovania nad rámec vymáhanej pôžičky. Dlžník teda bude zaviazaný na zaplatenie istiny (100 %), úroku z omeškania a trov súdneho konania vrátane právneho zastupovania. Budete mať tak istotu, že Váš nárok bude správne uplatnený a všetko prebehne pomerne rýchlo. Je však potrebné si uvedomiť, že úspešnosť vymoženia pohľadávky často závisí od toho, či dlžník má nejaký majetok alebo príjem. Ak to neviete, existuje možnosť, ako to zistiť s pomerne nízkymi nákladmi (cca 60 eur). Dobrý advokát Vám vie poradiť ako čo najlacnejšie zistiť o dlžníkovi všetko, pred tým, ako sa pustíte do vymáhania celej pohľadávky. 

Pokiaľ ide o postup vymáhania, tento môžete nájsť na tejto našej stránke.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie pôžičky právnikom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava