Máte
otázku?

Ako dostať požičané peniaze späť


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Banská Bystrica

Otázka: Ako dostať požičané peniaze späť

Ako získať späť požičané peniaze? Ide o dlh vo výške 3000 €.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

Dobrý deň, 

Vo Vašej otázke sa pýtate, ako dostať požičané peniaze späť. V prvom rade je potrebné mať doklad o tom, že ste peniaze požičali. Najlepšie zmluva o pôžičke, prípadne uznanie dlhu. Ak nemáte tieto doklady ako dôkaz môže slúži doklad z banky o prevode alebo vklade peňazí na účet dlžníka. Ak nemáte ani tento doklad, potom potrebujete svedka, ktorý potvrdí existenciu dlhu. Nemusí to byť priamy svedok poskytnutia peňazí, svedok by mal minimálne potrvrdiť, že počul dlžníka sľubovať, že dlh uhradí, v akej výške a lehote.

 

Zákon neprikazuje vyzvať dlžníka na úhradu dlhu. Vyzvať dlžníka môžete buď sám alebo prostredníctvom advokáta. Advokát má právo požadovať aj úhradu trov zastupovania, dlh dlžníka sa teda zvýši o trovy zastupovania.

 

Ak nepomôže ani výzva, musíte sa obrátiť na súd s návrhom na vydanie platobného rozkazu. Ak nemáte s takýmto konaním skúsenosti odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta, ktorý Vám návrh spíše a bude požadovať, aby súd zaviazal dlžníka na náhradu trov právneho zastupovania. Súd Vám tieto trovy prizná a takto sa vymôže celá suma, pričom náhradu trov zastupovania bude musieť zaplatiť dlžník. Existuje aj možnosť vymáhať pohľadávku prostredníctvom vymáhačskej spoločnosti. To však neodporúčam z dvoch dôvodov:

1/ prvý je ten, že nejde o odborníkov (advokátov) a môže sa stať, že Vaša pohľadávka zostane nevymožená chybou vymáhača

2/ drhý je ten, že vymáhači požaduju výlučne % (percentá) z vymoženej sumy. Nikdy sa Vám teda nevráti celá pohľadávka, ako je to v prípade vymáhania pohľadávky advokátom. 

 

Dúfam, že sme Vašu otázku ako dostať požičané peniaze späť zodpovedali a uvedené informácie Vám postačujú.

Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ohľadom môjho problému. Požičal som peniaze v menších čiastkach a chcel by som ich získať späť. Posielal som ich na účet aj cez Viber z bankomatu a, samozrejme, mám všetko zdokumentované. Ale napriek tomu, že som povedal, že to budem riešiť súdne, nedarí sa mi peniaze získať späť. Preto Vás chcem požiadať o konzultáciu.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

(odpoveď odoslaná: 08.02.2023)

Dobrý deň,
je dobré, že máte pôžičku zdokumentovanú, nakoľko v situáciách, keď dlžník odmieta peniaze vrátiť, je potrebné, aby ste súdu vedeli preukázať, že skutočne došlo k odovzdaniu peňazí. V danej veci môžete adresovať dlžníkovi mimosúdnu výzvu, kde ho vyzvete, aby Vám predmetný dlh uhradil. Môžete súčasne uviesť, že mu napríklad odpustíte úroky z omeškania v prípade, že Vám do určitého počtu dní svoj dlh splatí, aby ste ho týmto spôsobom motivovali. Ďalej môžete uviesť, že ak Vám dlh nesplatí v stanovenej lehote, tak sa budete domáhať splnenia jeho povinnosti cestou súdnou, pričom budete požadovať aj úroky z omeškania a v prípade, ak bude dlžník v konaní neúspešný, tak bude znášať aj trovy konania a jeho dlh tým pádom narastie. Ak nezareaguje, tak podajte žalobu. 

V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné sa objednať cez našu webovú stránku, cez tlačidlo "Konzultácia s advokátom". 


Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môj bývalý priateľ dlží peniaze mojej mame. Sľuboval, že jej ich vráti ešte pred dohodnutým termínom. Odvtedy už uplynuli približne 4 roky a ešte nič nevrátil. Podpísal u nás doma aj záväzok, ale ten sa stratil. Ja som svedok, lebo som videla a počula, ako sľuboval vrátiť peniaze. Mohli by ste mi poradiť, ako by som mala postupovať ďalej? Ide o sumu 1200 eur. Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

(odpoveď odoslaná: 28.12.2022)

Dobrý deň,

ideálne by bolo sa s ním dohodnúť na uznaní dlhu čo do dôvodu a výšky, toto mu dať podpísať s tým, že môžete si v ňom dohodnúť aj vrátenie dlhu v splátkach s dovetkom, že nezaplatením, čo i len jednej splátky, stáva sa splatným celý dlh. V takomto prípade, ak by ste disponovali uznaním dlhu a prestal by váš ex-priateľ dlh vašej mame splácať, resp. ak by ani nezačal, môžete dlh vymáhať prostredníctvom súdneho konania. Uznaním dlhu začína totiž plynúť nová 10 ročná premlčacia doba na uplatnenie nároku na súde.

V opačnom prípade, ak od splatnosti dlhu už uplynuli tri roky, hrozí, že už dlh nevymôžete, nakoľko už uplynula trojročná premlčacia doba. V takomto prípade, ak by ste aj podali žalobu o zaplatenie, protistrana by vedela nárok ľahko zvrátiť a to vznesením námietky premlčania, kedy by bol súd na jej podklade povinný žalobu zamietnuť. 
Uznanie dlhu si stiahnete zo stránky www.uznanie-dlhu.sk.


Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Rada by som Vás požiadala o radu. Môj manžel pred rokom poslal svoje peniaze svojim rodičom, pretože sme mali krízu a v prípade rozvodu sa ma pokúsil o nich pripraviť. Podľa jeho slov, boli to jeho peniaze. Medzitým však môj manžel ochorel a ja sa o neho starám. Rozvod sa nekonal, avšak jeho rodičia teraz nechcú vrátiť tieto peniaze. Čo môžeme v takejto situácii robiť? Existuje nejaký spôsob, ako sa dostať k týmto peniazom, keďže ich manžel poslal svojim rodičom dobrovoľne? Ďakujem Vám za odpoveď. S pozdravom, Tina.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

(odpoveď odoslaná: 23.09.2022)

Dobrý deň, z otázky v konečnom dôsledku vyplýva, že manžel peniaze preposlal prostredníctvom banky, manžel má doklad o poslaní peňazí na účet svojich rodičov. Súčasne predpokladáme, že z prevodného príkazu nevyplýva žiaden účel platby, hlavne to, že tam nie je uvedené, že ide o dar.
Ak je to tak, potom na strane rodičov ide o bezdôvodné obohatenie v súlade s ust. § 451 a nasl. Obč. zákonníka, keďže váš manžel rodičom nič nedlhoval, rodičia sú povinný mu peniaze vrátiť.

Odporúčam kontaktovať rodičov manžela písomne na vrátenie peňazí. Ak k ich vráteniu nedôjde, môže manžel kontaktovať svoju banku, aby vyžiadala od príjemcu platby /rodičov/ vrátenie peňazí. Ak k vráteniu nedôjde ani na základe výzvy banky, potom riešením je len podanie žaloby na súd. Služba banky bude spoplatnená /informáciu o výške poplatku vám poskytne banka/.

V prípade záujmu na vyriešenie veci kontaktujte našu advokátsku kanceláriu s dokladmi, aby sme vám pomohli.

 

 

 

 


Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, tiež mám podobný problém. Avšak komunikujem len písomne, mohlo by to stačiť?

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

(odpoveď odoslaná: 22.09.2022)

Dobrý deň,
pri zmluve o pôžičke ide o reálny kontrakt a zmluva vzniká až reálnym odovzdaním danej sumy. Ideálne by bolo, ak by bolo z danej komunikácie zrejmé, že ste mu peniaze odovzdali, v takom prípade by išlo o dobrý dôkaz. 

Ak chcete požičané peniaze späť, tak Vám odporúčam, aby ste osobu, ktorá Vám peniaze dlží, písomne vyzvali na vrátenie danej sumy a teda splnenie jeho zmluvnej povinnosti (stačí mailom/sms). Ak ste si dohodli aj dobu dokedy má peniaze vrátiť a viete to preukázať, tak potom môžete požadovať aj úroky z omeškania. Ak doba dohodnutá nebola tak potom je Vám daná osoba povinná peniaze vrátiť deň potom ako ju o to požiadate a v prípade, že tak neurobí, tak máte od nasledujúceho dňa právo na úroky z omeškania.

Napíšte osobe, ktorá Vám peniaze dlhuje, že je v jej záujme, aby daný dlh splnila mimosúdne, pretože v prípade súdneho vymáhania bude treba platiť aj trovy konania a dlhovaná suma sa tak môže navýšiť aj o tieto trovy. 


Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Požičal som kamarátovi peniaze. Dohodli sme sa, že mi za to, že čakám, dá 10530 €. Požičal si na začiatku roka približne 8000 €, ale nemám s ním napísanú zmluvu. Peniaze som posielal na účet. Ako by som mal v tejto situácii postupovať? Doteraz mi vrátil len trápnych 30 €. Pomôže to k niečomu? Vďaka.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

(odpoveď odoslaná: 12.09.2022)

Dobrý deň,

v uvedenej situácií pôjde o zmluvu o pôžičke v zmysle občianskeho zákonníka. Na vznik tejto zmluvy nie je potrebné, aby bola uzatvorená písomne, a teda vo Vašom prípade ide o platnú a účinnú zmluvu. Je dobré, že ste peniaze posielali na účet nakoľko to môže poslúžiť aj ako dôkaz. Taktiež by pomohla aj nejaká komunikácia z ktorej vyplýva, že ste sa na požičaní danej sumy dohodli. 

V prípade, že ste si nedohodli lehotu na vrátenie danej sumy, je Váš kamarát povinný Vám danú sumu vrátiť deň potom ako ste ho požiadali. Čo sa týka úrokov, ak je dlžník v omeškaní máte právo požadovať aj úrok z omeškania vo výške 5% zo sumy 8000 eur ročne. Úroky nie je možné zvýšiť dohodou a ak by dohoda predpokladala vyššiu výšku úrokov než je uvedená, tak by bola takáto dohoda absolútne neplatná. 

Najprv adresujte kamarátovi písomnú predžalobnú výzvu. V tejto výzve ho vyzvite, aby splnil svoju povinnosť a vrátil Vám požičané peniaze. Vysvetlite, že ak tak neurobí, podáte žalobu na súd, pričom súdne konanie bude časovo aj finančne náročné a okrem pôvodného dlhu bude v prípade neúspechu musieť znášať aj trovy konania, a teda v konečnom dôsledku bude musieť zaplatiť väčšiu sumu.

Dajte mu podpísať uznanie dlhu, zadarmo si ho môžete stiahnuť zo stránky www.uznanie-dlhu.sk. Ak to nepodpíše, nečakajte a dlh vymahajte.


Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Mám dlh 19000 € voči ľuďom a tí ma dali na predvolanie polície. Dlh som si splácal, ale zmeškal som tri splátky. Čo mi na to povedia? Ružena

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

(odpoveď odoslaná: 27.06.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že máte dlh 19 000 € a to na základe pôžičiek od súkromných osôb, teda nebpožičali ste si peniaze z banky alebo nebankovej spoločnosti. Predpokladáme, že o pôžičkách máte aj písomné zmluvy a máte aj doklady o uhradených splátkach. Nepoznáme obsah zmlúv po pôžičke, ale môžno predpokladať, že obsahujú podmienky, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi /úžernícke úroky a podobne/.
Keďže obsah zmlúv nepoznáme, neviem koľko ste na dlhu uhradili doteraz na splátkach a úrokoch spolu, a uhradzovali by ste splátku pôžičky, vždy tak robte formou prevodu cez banku alebo poštovým poukazom, aby ste mali doklad o úhrade.

Podanie trestného oznámenia pre nezaplatenie 3 splátok je síce možné, zákon to nevylučuje, podstatné je to, ako sme uviedli vyššie, koľko ste si požičali a koľko ste doteraz uhradili, je to aj forma zastrašovania zo strany veriteľa. Pri výsluchu nepodpisujte žiadne uznanie dlhu a podobne. Uvádzame, že v zmysle čl. 17 ods. 2 Ústavy SR "nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok."

Vo veci odporúčam konzultáciu u advokáta, aby preštudoval vaše doklady a určil najlepšiu obranu pri výsluchu.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Požiadala by som Vás o radu. V roku 2011 som požičala peniaze dobrej známej s dohodou, že peniaze sa vrátia v priebehu niekoľkých mesiacov. Avšak, stále mi ich nevrátila, len sľubuje, že to spraví. Mohla by som voči nej ešte konať súdnou cestou? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

(odpoveď odoslaná: 28.01.2022)

Dobrý deň,
nie je vylúčené, aby ste podali žalobu o zaplatenie dlžnej sumy, ak disponujete dokladmi o tom, že ste jej peniaze reálne poskytli. Problém však môže nastať v tom, že ak žalovaná namietne premlčanie (to bolo v tomto prípade v trvaní troch rokov), súd nebude môcť Vašej pohľadávke poskytnúť ochranu a žalobu bude musieť zamietnuť. Od roku 2011 (najmä ak bola splatnosť iba pár mesiacov) už uplynulo 11 rokov, a to je veľmi dlhá doba.

Jedinou možnosťou by bolo podpísať s dlžníčkou uznanie dlhu, kde by však bolo potrebné výslovne uviesť, že si je vedomá, že uznáva premlčaný dlh a tento dlh uznáva čo do dôvodu a výšky.


Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Môj syn si kupoval barák a prišiel za mnou s prosbou, či by som mu nepožičala sumu 13 000 € na dva mesiace. Súhlasila som a požičala som mu peniaze, avšak odvtedy ubehlo už 10 rokov. Keď požadujem ich vrátenie s tým, že som mu peniaze len požičala, nechce mi ich vrátiť. Nevem, ako postupovať ďalej - on má vilu a ja mám len dôchodok, preto moje usporiadané peniaze potrebujem naspäť. Ďakujem za pochopenie. S pozdravom, Božena.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

(odpoveď odoslaná: 25.09.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste synovi požičali 13000 € pred cca 10 rokmi, pričom zrejme o uvedenom nemáte žiadny doklad /napr. výpis z bankového účtu, zmluvu o pôžičke/. Ak je náš predpoklad správny a syn na Vaše výzvy doteraz nijako nereagoval, možným riešením by bolo, aby syn podpísal tzv. uznanie dlhu, čím by ste si zaručili plynutie novej premlčacej doby 10 rokov, a súčasne by ste sa dohodli na splátkach.

Sme však názoru, že keďže uplynula pomerne dlhá doba 10 rokov, syn na toto nepristúpi na Vašu výzvu na podpísanie uznania dlhu a na výzvu reagovať nebude. Uvádzame tiež, že ak by ste vec postúpili na súd, súd by žalobu zamietol pre uplynutie premlčacej doby, ktorá je tri roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka.

 


Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, budem Vám veľmi vďačný, ak by ste mi vedeli poradiť, ako vyriešiť môj problém. Pred rokom a pol začal od mňa požičiavať peniaze brat mojej mamy. Suma sa vyšplhala až na 5000 eur. Stále len sľuboval, že vráti, avšak doteraz som od neho nedostal ani cent. Peniaze som mu požičal len preto, lebo som chcel pomôcť. Neboli sme žiadne odmeny. Nemáme spísanú žiadnu zmluvu, no mám zdokumentovanú celú komunikáciu s ním. Dodatočne si viem stiahnuť aj účtenku z bankového účtu. Je možné tento problém nejako riešiť? Ďakujem, s pozdravom, Adam.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

(odpoveď odoslaná: 23.07.2021)

Dobrý deň,
nepíšete v otázke do kedy mal dlžník peniaze vrátiť, teda či nastala splatnosť dlhu.

Odporúčam vo veci dlžníka vyzvať, aby dlh uhradil vo Vami stanovenej primeranej lehote a to s tým upozornením, že ak dlžná suma nebude vrátená, vec postúpite advokátovi na podanie žaloby na súd, čím mu vzniknú náklady spojené so súdnym konaním /súdny poplatok 6 % z dlžnej sumy a  trovy právneho zastupovania/. Výzvu pošlite doporučeným listom.

Ak k úhrade nedôjde vo Vami stanovenej lehote, môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu aj s dokladmi, ktoré uvádzate v otázke.


Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dostať požičané peniaze späť (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám zmluvu o pôžičke, ktorú som overil na matrike, a doteraz mi nebola splatená. Zmluva je z roku 2017. Je možné s tým niečo robiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako dostať požičané peniaze späť

(odpoveď odoslaná: 07.04.2021)

Dobrý deň,

 

nie je rozhodujúce, kedy sa zmluva o pôžičke uzavrela, ale kedy bola dohodnutá splatnosť. Ak odo dňa splatnosti ešte neuplynuli tri roky, tak vec môžete vymáhať súdnou cestou. Ak je to už od splatnosti viac než tri roky, potom by bolo súdne vymáhanie rizikové, keďže dlžník by mohol namietať premlčanie, čo by malo za následok zamietnutie žaloby.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako dostať požičané peniaze späť" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava