'

Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát (ll)
Odpovedané dňa: 4. 7. 2017

Otázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Dobrý deň. V roku 2010 som zobral pôžičku od spoločnosti POHOTOVOSŤ a nevedel som platiť. Potom prišlo súdne vymáhanie, exekučné konanie a zo sumy 876 EUR zrazu bolo vyššie 7000 EUR. Toto exekučné konanie ale minulý rok bol súdom pozastavené. Medzitým, ale ja  som na základe odporúčania exekútora zaplatil okolo 2000 EUR. Teraz sa ozvala jedna vymáhacia spoločnosť, aby som zaplatil do piatich dni vyššie 4000 EUR alebo ešte je možnosť refinancovať spoločnosťou POHOTOVOSŤ a za 3 roky po 150 EUR splatiť tento"dlh". Teraz neviem čo mám robiť, poraďte mi prosím.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Dobrý deň. Neuviedli ste na základe čoho je exekučné konanie prerušené, prípadne pozastavené ako uvádzate. Ak exekučné konanie začalo na základe rozhodcovského rozsudku môže sa stať, že exekučné konanie bude zastavené, vzhľadom na to, že tento rozsudok bude vyhlásený za neplatný. Odporúčam Vám navštíviť advokáta osobne s príslušnými listinami. Pokiaľ prebieha exekučné konanie, aj keď je pozastavené Vy nemáte právo disponovať so svojim majetkom a platiť akejkoľvek spoločnosti. O všetkých úkonoch musí dopredu vedieť súdny exekútor, ktorý exekúciu vedie. Preto nedoporúčam platiť vymáhačskej spoločnosti a vyhľadať advokáta, prípadne centrum právnej pomoci. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa informovať, či môže spoločnosť POHOTOVOSŤ vymáhať až cca 6800 €, pokiaľ pôvodná pôžička bola 1000 €. Zdá sa mi to príliš veľa, aj keď som danú pôžičku nesplatil. Je to v rámci zákona? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.05.2019)

Dobrý deň, 

vo Vami uvedenom prípade je dôležité kedy ste si požičali 1000 €, koľko ste doteraz uhradili a kedy ste uhradili poslednú splátku.

Ak od úhrady poslednej splátky uplynuli viac ako tri roky a zostatok dlžnej sumy by bol postúpený na súd, vznesiete námietku premlčania.

Nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, ani dohodu o splátkach, lebo by ste mohli uznať premlčaný a nezákonný dlh.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, zobral som si do prenájmu podnik s priateľkou(V nájomnej zmluve sme obaja. Ostatné veci sú písané už len na mňa). Odstupné za prevádzku bolo 30. 000 e. Každý sme si zobral pôžičku. Po 15. 000 e ( doba splácanie 7 rokov- 360 mesačne na jedného). Obe pôžičky sa platili z tržieb v krčme(teda som to platil aj za priateľku). O krčmu som sa staral ja a aj s.r.o. je len na mňa, pretože priateľka mala a aj stále ma svoju prácu. Po 4 rokoch splácania sme sa rozišli. Po rozchode mi priateľka začala robiť naprieky, lebo som si našiel inú priateľku. A tak nakoniec pod psych. nátlakom som podpísal papier o odstúpení z prevádzky, a že jej budem platiť 560 e mesačne po dobu 7 rokov. Ale už jej to nezvládam platiť a je to neúmerne k tomu čo si požičala a čo splácam stále ja. Dá sa toto považovať za úžeru ? Papier som podpísal v zlom psych. rozpoložení a chcel som mať od nej už pokoj. Viete mi poradiť ako mám ďalej s ňou postupovať ? Už rok jej platím 560 e mesačne a pôžička jej konci budúci rok. Ďakujem za odpoveď, s pozdravom Marek.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.04.2019)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ V otázke uvádzate, že ste si zobrali pôžičky po 15 000 € x 2, ktoré splácate po 360 € mesačne spolu 7 rokov, a to Vy ako aj Vaša priateľka, teda spolu by malo byť zaplatených cez 60 000 €.
Nepíšete v otázke, či ste pôžičky brali ako podnikatelia ako fyzické osoby  - nepodnikatelia.
Odporúčame zmluvu o pôžičke poslať na posúdenie na MS SR  na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv a následne podľa výsledku posúdenia súdne napadnúť  ich neplatnosť.


2./ Zrejme ste so svojou priateľkou nemali žiadnu zmluvu ohľadom podnikania v prevádzke, kde ste použili peniaze z pôžičky na zaplatenie odstupného. Nevieme z akého dôvodu ste jej podpísali zmluvu o odstúpení prevádzky Vám a tak jej platíte 560 € mesačne po dobu 7 rokov, to podľa nášho názoru nemá opodstatnenie, keďže ona neinvestovala do prevádzky nič, len zobrala pôžičku v banke /nepíšete či sa nejedná o nebankovú spoločnosť/, a preto podľa nášho názoru do úvahy prichádza iba vyrovnanie toho záväzku voči banke resp. nebankovej spoločnosti.
nevieme aký zákon je citovaný v zmluve, kde ste sa zaviazali hradiť priateľke 560€ mesačne, či v tomto vzťahu vystupujete ako podnikatelia, alebo zmluva je spísaná podľa ust. Obč. zákonníka, či jej mesačnú splátku 560 € hradíte na účet v banke (predpokladáme, že áno, a že máte o tom aj doklady).
Pre samotné právne úkony všeobecne platia ust. Občianskeho zákonníka

"§ 37 : (1) Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.
"§ 39 :  Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom."


Podľa ust. § 265 Obchodného zákonníka platí  pre oblasť obchodnoprávnych vzťahov :
"Výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu."

Odporúčame nechať zmluvu medzi Vami, na základe ktorej platíte býv. priateľke 560 € nechať posúdiť advokátovi a ďalšie splátky už neplatiť, aby sa napadla jej neplatnosť podľa zákona.
Môžete nás kontaktovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala na nasledovný problém. Dohoda o splátkach s vymáhačskou spoločnosťou bola podpísaná v roku 2015. Pravidelne sa splácal dlh podľa tejto dohody v určených mesačných splátkach. Celkovo sa mala vyplatiť nimi vypočítaná čiastka (istina + úroky z omeškania + náklady spojené s uplatnením pohľadávky), ktorú oni označili ako dlžnú sumu istina s príslušenstvom. Splátky sa mali uhrádzať v pravidelných 41 splátkach. Dlh je doposiaľ splatený v 40 splátkach. Posledná splátka už nemala byt plnej výške mesačnej splátky. Spoločnosť si ale nárokuje ďalšie peniaze vo výške ďalších 4 plných mesačných splátok s odôvodnením, že sú to úroky z omeškania. Pýtam sa preto, či majú právo žiadať ďalšie úroky z omeškania, keďže tieto sú už v dlžnej čiastke zarátané. V písomnej dohode sa nič také z ich strany neuvádza. Len to, že musí byt celková dlžná suma vyplatená. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.04.2019)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že ste podpísali dohodu o splátkach v roku 2015 s pravidelnou úhradou splátok z Vašej strany.

Dovoľujeme si vysloviť pochybnosť, že táto dohoda spĺňa podmienky  Obč. zákonníka o spotrebiteľských zmluvách /napr. : požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku, požadujú od spotrebiteľa uhradenie plnení, o ktorých spotrebiteľ nebol pred uzavretím zmluvy preukázateľne informovaný, ktorých úhrada nebola upravená v zmluve alebo za ktoré spotrebiteľ nedostáva dohodnuté protiplnenie/, ako aj v rozpore s ust. § 588, kde je uvedené, že "ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."
 

Obdobný prípad neplatnosti dohody o splátkach rozhodoval aj Krajský súd v Trenčíne, sp. zn. : 6Co21/2015  /citujeme/ :

"Dohodou podpísanou odporkyňou nedošlo k účinnému uznaniu záväzku s následkami predĺženia premlčacej lehoty na dobu 10 rokov. Ide v podstate o navrhovateľom vopred pripravenú formulárovú dohodu, obsahom ktorej je vyhlásenie „odporcu“ o uznaní záväzku. Takéto konanie navrhovateľa súd považuje za konanie v rozpore s dobrými mravmi v zmysle § 4 ods. 8 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, pretože navrhovateľ využitím mylných informácií chcel dosiahnuť uznanie dlhu v záujme predĺženia premlčacej doby i keď odporkyňa nemala vôbec vedomosť a ani vôľu takéto vyhlásenie urobiť a v skutočnosti ho ani neurobila, keďže podpísala nevyplnenú Zmluvu bez toho, že by zo strany navrhovateľa bola s jej obsahom riadne oboznámená. Takéto konanie súd považuje za nekalú obchodnú praktiku v zmysle § 8 ods. 4 citovaného zákona, aj za rozporné s dobrými mravmi v zmysle § 3 ods. 1 OZ a predmetný úkon je teda neplatný aj v zmysle § 39 OZ.Na záver súd uvádza, že z obsahu Zmluvy vyplýva, že obsahuje viacnásobné neprijateľné zmluvné podmienky a súčasne nesúlad so z.č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, predovšetkým s jeho ustanoveniami § 4, čo má za následok, že poskytnutý úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov (§ 4 ods. 3 zákona č. 258/2001 Z.z.)."  

Odporúčame, aby ste zmluvu o pôžičke, ako aj Dohodu o splátkach poslali na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv, prípadne môžete využiť  spotrebiteľské centrum na ochranu spotrebiteľa na posúdenie

Je viac ako pravdepodobné, že  zmluva o pôžičke obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky a preto je neplatná, rovnako aj dohoda o splátkach. Ak by súd vyslovil, že zmluva o úvere a dohoda o splátkach sú neplatné, museli by ste zaplatiť len istinu bez úrokov a poplatkov, teda Vami vykonané splátky nad istinu - požičanú sumu by Vám museli vrátiť.

Samotná dohoda o splátkach bola Vám zrejme predložená na nejakom tlačive /tzv. formulárová dohoda/, ktorej obsah ste nemohli ovplyvniť a je možné, že ste hradili premlčaný dlh a nezákonné úroky a rôzne poplatky účtované nebankovou prípadne vymáhačskou spoločnosťou.

Odporúčame Vám  zmluvy aj dohodu poslať na posúdenie na MS SR, žiadnu splátku už neuhradzovať, vyzvať spoločnosť na vrátenie bezdôvodného obohatenia a už nič neuhradzovať. Následne podať žalobu o neplatnosť dohody a vydanie bezdôvodného obohatenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás o radu, mám problém zo spoločnosťou Minipôžička. Denno denne mi nabiehajú úroky z omeškania, upomienky mi žiadne neposielajú iba si účtujú, nereagujú na nič iba stroho mi odpísali toto: Zároveň ste sa v zmysle cl. 18 Všeobecných podmienok poskytnutia úveru, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o úvere a upravujú rámcové podmienky poskytnutia úveru, zaviazali, v prípade, ak sa dostane do omeškania s úhradou svojho dlhu, k úhrade zákonného úroku z omeškania v sadzbe a určeného v súlade s § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a nariadením vlády SR č. 87/1995 Z. Z. V znení neskorších predpisov, k úhrade zmluvnej pokuty za omeškanie so splátkou úveru, a to vo výške 0, 15 % denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a k úhrade zmluvnej pokuty paušálnej náhrady nákladov spojenú s upomienkou vo výške 3 e za každú zaslanú upomienku(ktorú mi neposlali ani jednu! ) Niečo som si už o nich čítal nie som jediný prípad. Prosím ako mám postupovať? Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

V otázke nepíšete podstatné náležitosti, a to kedy ste si požičali peniaze, akú sumu ste si požičali, či suma bola poskytnutá v hotovosti alebo prevodom na účet, koľko ste doteraz celkom uhradili /istina, úroky, poplatky, a kedy ste uhradili poslednú splátku.

Pokiaľ Vás nebanková spoločnosť kontaktuje telefonicky, zrejme ich požiadavky nie sú už zákonné a využívajú rôzne formy vrátane nátlaku a zastrašovania, vrátane telefonického obťažovania.

Uvádzame, že podľa ust. § 9a/ ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa platí :

"Predávajúci ani osoba, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy, nesmie spotrebiteľa v súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávok osobne navštevovať v jeho domácnosti alebo na pracovisku. Na tento účel je rovnako zakázané akýmkoľvek spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas pracovných dní v čase po osemnástej hodine."

Odporúčame telefonáty ignorovať s tým, aby ste nebankovej spoločnosti telefonicky oznámili, aby všetky požiadavky voči Vašej osobe vzniesli písomne doporučeným listom.

Ak by Vám bola predložená v písomnej alebo emailovej forme nejaká forma dohody o uznaní dlhu, alebo o splátkach, tieto v žiadnom prípade nepodpisujte, lebo by ste mohli uznať premlčaný dlh.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Chcela by som sa Vás opýtať ako dlho môže súd rozhodovať voči námietkam proti exekúcii. Námietky som podala 09/2015 a dá sa to niekde zistiť ?

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2019)

Dobrý deň, informujte sa na prísl. okresnom súde, ktorý vydal poverenie a na ktorý ste poslali námietky, prípadne aj súdneho exekútora.

Prípadne  rozhodnutie vo veci urgujte písomne.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať nakoľko som evidovaná na Úrade práce od 01. 04. 2019 a u zamestnávateľa som mala zrážky voči exekúcii do depozitu nakoľko som podala námietky voči exekúcii. Bude postačovať ak exekútorovi dám vedieť, že som ukončila pracovný pomer?

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2019)

Dobrý deň, v uvedenej veci platí ust. § 85 exekučného poriadku :

"(1) Ak povinný prestal pracovať u doterajšieho platiteľa mzdy, musí to oznámiť do jedného týždňa exekútorovi, ktorý vydal príkaz na začatie exekúcie. Do jedného týždňa musí povinný takisto exekútorovi oznámiť, že nastúpil do zamestnania u iného platiteľa mzdy.

(2) Platiteľ mzdy musí do jedného týždňa oznámiť exekútorovi, ktorý vydal príkaz na začatie exekúcie alebo exekučný príkaz, že povinný u neho prestal pracovať. Zároveň zašle exekútorovi vyúčtovanie zrážok, ktoré zo mzdy povinného vykonal a vyplatil, a oznámi exekútorovi, pre ktoré pohľadávky bol vydaný príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz a aké poradie majú tieto pohľadávky."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prajem chcem Vás poprosiť o pomoc alebo o informácie čo ďalej robiť som zúfalá. Mám 3 exekúcie a 3 vymáhačské spoločnosti. Platím si všetko z výplaty ako sa len dá. Chcem sa spýtať, keď som si brala pôžičky okolo roka 2014 a do dnešného dna nie sú náhodou premlčané? Ako to zistím alebo ako to zastaviť, už nevládzem ďalej takto živoriť s minimálnej mzdy viem, že som si za svoje dlhy zodpovedná ale naozaj nevládzem. Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď. Blanka Šavelova.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
1./ K otázke exekúcii sa vyjadriť nemôžeme, nakoľko nevidíme doklady, resp. pokiaľ exekúcia nie je vykonávaná zákonným spôsobom je treba sa brániť.
2./ Vymáhačské spoločnosti : V otázke uvádzate, že sa jedná o pôžičky z roku 2014, neuvádzate však výšku požičanej sumy, koľko ste doteraz uhradili bez ohľadu na to či sa jedná o istinu alebo roky, poplatky pre nebankovú spoločnosť prípadne banku, kedy ste uhradili poslednú splátku.
Odporúčame zmluvy s nebankov. spoločnosťami alebo bankami poslať na posúdenie na Komisii pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné nám. 13, Bratislava.


Pokiaľ Vás kontaktuje písomne vymáhačská spoločnosť alebo veriteľ /spoločnosť, ktorá Vám požičala peniaze/, aby ste podpísali splátkový kalendár alebo uznanie záväzku, alebo nejaké ručenie,  tieto v žiadnom prípade nepodpisujte. 

Ak ste si požičali peniaze v nebank. spoločnosti, s najväčšou pravdepodobnosťou zmluvy budú obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky a v prípade súdneho konania by súd vyhlásil zmluvy za neplatné, teda boli by ste povinná uhradiť len istinu bez úrokov a poplatkov.
Nepíšete v otázke výšku požičanej sumy ako ani ďalšie okolnosti úhrad k dnešnému dňu,  preto odporúčame ak ste požičanú sumu uhradili, ďalšie splátky neuhradzovať. 

Otázne je či pôžička nie je premlčaná, ale na zodpovedanie tejto otázky by sme potrebovali vedieť podrobnosti.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pán JUDr. Ficek, chcela by som sa spýtať na otázku, či je možné mať v zmluve uvedené aj IČO aj rodné číslo. Mama z finančnej tiesne si zobrala od nejakého súkromného investora úver. Avšak nevedela do podpisu zmluvy o koho sa jedna. Vybavovala jej to nejaká pracovníčka, ktorá zháňala klientov. Mama je však naletela. Donútila ju po 60 rokoch čiže už v predčasnom dôchodku založiť živnosť s tým, že je to len formalita, ktorú však môže za týždeň zrušiť. Mama tak aj spravila. Dotyčná dáma vedela o všetkom, že mama v čase, keď mala byt podpísaná zmluva bola na PN a čakateľka na vyjadrenia Sociálnej poisťovne ohľadne predčasného dôchodku. Dovtedy mala vyplácaný len nejaký preddavok a zamestnať sa nemohla. Vdovský jej krátili na polovicu čiže 100 EUR. Tu sa chcem len spýtať, či je možné po právnej stránke do zmluvy uviesť aj IČO aj rodné číslo v hlavičke. Ide o prípad kedy mama nezvládala splácanie a spol. jej išla dražiť byt. Ja som medzitým podala na súd žalobu a neodkladné opatrenie čo sme získali a súd ešte nie je ukončený. Chcú totiž dosiahnuť to, že zmluva bude podľa obchodného zákonníka avšak mama nikdy nepodnikala. Bolo na ňu zo strany žalovaného podané aj trestne oznámenie vo veci úverového podvodu. Ďakujem za Vás čas a odpoveď, ktorá by mi mohla pomôcť v súdnom konaní a nechať mamu dožiť v byte, na ktorý celý život s otcom pracovali. S pozdravom P.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Vo Vami uvedenom prípade je podstatné to, že predávajúci ako poskytovateľ úveru Vašu mamu podviedol v tom, že musí mať vybavené živnostenské oprávnenie na to, aby jej bol úver poskytnutý. Obchodný zákonník fyzickú osobu ako spotrebiteľa nechráni nijakým spôsobom a sú tam pomerne dlhšie lehoty na vymáhanie dlžnej sumy s príslušenstvom.

To, že na Vašu mamu podali trestné oznámenie, je len zásterkou resp. prostriedkom na vyvolanie strachu a obavy, aby Vaša mama dlžnú sumu uhradila podľa zmluvy o úveru, kde nepochybne boli porušené zo strany predávajúceho - poskytovateľa o  spotrebiteľských zmluvách podľa ust. Obč. zákonníka a ustanovenia zákonov o ochrane spotrebiteľa, takže nie je potrebné sa nechať zastrašovať.

Podľa ust. § 52 Obč. zákonníka platí :
"(1) Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. 
(2) Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. Na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva."

Pokiaľ súd vydal neodkladné opatrenie, poskytol Vám už právnu ochranu. V ďalšom súdnom konaní pochybujeme o tom, že predávajúcemu ako poskytovateľovi úveru bude poskytnutá ochrana v tom, že súd posúdi zmluvu o úvere ako zmluvu súladnú so zákonom. Sme názoru, že zmluva bude vyhlásená za neplatnú, Vaša mama však bude musieť uhradiť istinu bez úrokov a poplatkov, o ktorej povinnosti pokiaľ nedôjde k dohode s poskytovateľom úveru, bude musieť rozhodnúť súd. 

Spotrebiteľské zmluvy podľa ust. Obč. zákonníka nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa,  ktoré zákon pomenúva ako neprijateľné podmienky, 

Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré 
-  má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy,
- prikazujú spotrebiteľovi, aby splnil všetky záväzky aj vtedy, ak dodávateľ nesplnil záväzky, ktoré vznikli
- požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku, 
- požadujú od spotrebiteľa uhradenie plnení, o ktorých spotrebiteľ nebol pred uzavretím zmluvy preukázateľne informovaný, ktorých úhrada nebola upravená v zmluve alebo za ktoré spotrebiteľ nedostáva dohodnuté protiplnenie, 

Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné.
Obč. zákonník vyslovene upravuje, že zabezpečenie splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy prostredníctvom zabezpečovacieho prevodu práva je pri spotrebiteľskej zmluve neprípustné. 
 

Vo veci odporúčame poslať zmluvu na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné nám. 13, Bratislava, ktoré zmluvu posúdi za cca jeden mesiac.

Uvedenie IČO do zmluvy ako aj rodného čísla nie je v rozpore so zákonom , vo Vašej zmluve je IČO uvedené z tohto dôvodu, aby poskytovateľ úveru dôvodil svoj postup odkazom na ust. Obchodného zákonníka, čo je pre neho výhodnejšie. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Sumu som si požičala v januári 2018 jednalo sa výšku 450 eur, ktorú som mala zaplatiť do 30 dni spolu s ich odmenou vo výške 120 eur preto to bolo spolu 570 eur oni si však každý deň rátajú úroky, ktoré presiahli sumu už vo výške 410 eur čiže teraz ešte okrem zostatkové sumy z 570 eur čo je ešte nejakých 120 eur žiadajú ďalších 420 eur úroky z omeškania preto neviem ako ďalej a čo by ste mi radili. Či zaplatiť zvyšok sumy čiže tých 120 eur a tie úroky už nie alebo ako pokračovať ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.03.2019)

Dobrý deň, z otázky usudzujeme, že ste požičanú sumu 450 € uhradili.

Odporúčame zmluvu o pôžičke poslať na posúdenie na Komisiou pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné nám. 13, Bratislava. Zmluva by mala byť posúdená za dva až tri mesiace, ktoré posúdi Vašu zmluvu z hľadiska toho, či bola uzatvorená v súlade s ust.  Obč. zákonníka a ust. zákona o spotrebiteľských úveroch.

Je treba si uvedomiť, že peniaze Vám neboli požičané bezúročne, ale odmena za poskytnutie pôžičky vo výške 120 € nie je sumou, ktorá by bola v súlade so zákonom, odmena za poskytnutie pôžičky sa považuje za nekalú obchodnú praktiku, ktoré sú v zmluvách neprípustné.

Odporúčame napísať  spoločnosti, v ktorej ste si peniaze, že zmluvu o pôžičke ste poslali na posúdenie na MS SR a na základe výsledkov posúdenia ich budete kontaktovať s výsledkom prešetrenia MS SR.  Oznámte im súčasne, že zmluvnú odmenu 120 € neuhradíte, lebo sa jedná o nekalú obchodnú praktiku. 

Odporúčame Vám teda uhradiť len sumu, ktorú ste si požičali, teda bez zmluvnej odmeny a úrokov z omeškania. Úroky z omeškania Vám už nerastú, resp. len v malej sume, keďže ste uhradili skoro celú istinu; teda zatiaľ treba doplatiť len celú istinu do  sumy 450 €.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, touto cestou by som sa chcela informovať o možnostiach, ktoré by vedeli vyriešiť môj problém. Pred nejakou dobou som sa dostala do finančných ťažkosti a svoje problémy som sa snažila riešiť krátkodobou pôžičkou v spoločnosti minihotovosť. Však nastal problém, že som to nedokázala uhradiť naraz preto po vyzve do mojej práce som sa dohodla zo zamestnávateľom na zrážkach zo mzdy vo výške 50 eur. Suma, ktorú som im mala vrátiť bola 570 eur, zaplatila som im sumu vo výške 469 eur avšak oni si naúčtovali ďalšiu sumu vo výške necelých 410 eur čo sú vraj podľa nich úroky, ako mám postupovať môžu si účtovať také úroky ak sa jedna o krátkodobú pôžičku musí im ich aj splatiť som z toho zúfalá.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2019)

Dobrý deň, 
v otázke neuvádzate podstatnú informáciu a to kedy ste si peniaze požičali a koľko €, kedy ste uhradili poslednú splátku.
V otázke uvádzate  sumu 570 €, otázkou je či sa jedná o požičanú sumu, alebo sumu vymáhanú  spoločnosťou s ich úrokmi a poplatkami.

Zmluva s predmetnou spoločnosťou Minipohotovosť  určite obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky.

Pokiaľ zamestnávateľ vykonáva zrážky zo mzdy na základe dohody s Vami, požiadajte zamestnávateľa, aby zrážky zo mzdy prestal vykonávať. 

Podľa ust. § 131 ods. 3  Zákonníka práce platí :

"Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v odsekoch 1 a 2, môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu."

Týmto osobitným. predpisom podľa cit. ustanovenia sa rozumie napr. exekučný poriadok. Rozhodne týmto osobitným predpisom nie je ak zašle Minipohotovosť žiadosť zamestnávateľovi, aby vykonával z Vašej mzdy zrážky.

Požiadajte zamestnávateľa písomne, aby prestav vykonávať zrážky z Vašej mzdy pre uvedenú spoločnosť; zamestnávateľ tým, že prestane vykonávať zrážky z Vašej mzdy sa nedopustí porušenia žiadneho zákona ! Takže neplaťte žiadne úroky a nimi vyčíslené poplatky.

Dajte nám prosím vedieť ako ste dopadli, je to pre nás dôležité.


 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk