'

Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát (ll)
Odpovedané dňa: 4. 7. 2017

Otázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Dobrý deň. V roku 2010 som zobral pôžičku od spoločnosti POHOTOVOSŤ a nevedel som platiť. Potom prišlo súdne vymáhanie, exekučné konanie a zo sumy 876 EUR zrazu bolo vyššie 7000 EUR. Toto exekučné konanie ale minulý rok bol súdom pozastavené. Medzitým, ale ja  som na základe odporúčania exekútora zaplatil okolo 2000 EUR. Teraz sa ozvala jedna vymáhacia spoločnosť, aby som zaplatil do piatich dni vyššie 4000 EUR alebo ešte je možnosť refinancovať spoločnosťou POHOTOVOSŤ a za 3 roky po 150 EUR splatiť tento"dlh". Teraz neviem čo mám robiť, poraďte mi prosím.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Dobrý deň. Neuviedli ste na základe čoho je exekučné konanie prerušené, prípadne pozastavené ako uvádzate. Ak exekučné konanie začalo na základe rozhodcovského rozsudku môže sa stať, že exekučné konanie bude zastavené, vzhľadom na to, že tento rozsudok bude vyhlásený za neplatný. Odporúčam Vám navštíviť advokáta osobne s príslušnými listinami. Pokiaľ prebieha exekučné konanie, aj keď je pozastavené Vy nemáte právo disponovať so svojim majetkom a platiť akejkoľvek spoločnosti. O všetkých úkonoch musí dopredu vedieť súdny exekútor, ktorý exekúciu vedie. Preto nedoporúčam platiť vymáhačskej spoločnosti a vyhľadať advokáta, prípadne centrum právnej pomoci. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ďakujem za Vašu odpoveď. Neuviedla som, že manžel zobral od poštovej banky 2000 eur pôžičku asi v roku 2014. No on ju dlhší čas nesplácal, a tak sa tento dlh dostal do vymáhačskej spoločnosti a výška dlhu narástla na 4 000 eur. Momentálne splácam mesačne splátku po 100 eur každý mesiac. No už naďalej nedokážeme tento dlh splácať, keďže ja som nezamestnaná a manžel ma malý príjem a k tomu platíme podnájom. Preto sa Vás pýtam, či by bolo možné prepísať dlh na druhu osobu, ktorá je ochotná tento dlh naďalej splácať ak by sme dostali súhlas od tej vymáhačskej spoločnosti. V skutočnosti môj manžel ešte za slobodná zobral pôžičku svojim rodičom, lebo ju potrebovali. A teraz manželov otec je ochotný tento dlh splácať, keďže on ma nato už dosť finančných prostriedkov.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.07.2019)

Dobrý deň, 

z otázky usudzujeme, čo sme už uviedli v predchádzajúcej odpovedi, že vo veci nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie, ktoré by zaväzovalo Vášho manžela k úhrade zostatku pôžičky. Postúpenie pohľadávky na vymáhačskú spoločnosť neznamená, že došlo k plynutiu novej premlčacej lehoty, ktorá jetri roky od nezaplatenia poslednej splátky.

Nárast dlhu z 2000 € ako požičanej sumy na sumu 4000 €, ktorú sumu zrejme vyčíslila vymáhačská spoločnosť, je v príkrom rozpore s ust. Obč. zákonníka.

Zmluvu o pôžičke s Poštovou bankou pošlite na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv so žiadosťou o jej posúdenie, kde uvediete aj to, koľko ste doteraz uhradili, kedy ste uhradili poslednú splátku a ostatné okolnosti, ktoré uvádza vymáhačská spoločnosť.

Po posúdení zmluvy odporúčame podať žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré budete žiadať od toho, komu ste peniaze uhradili.

Neuhradzujte už žiadne splátky a v prípade, že by Vás vymáhačská spoločnosť kontaktovala písomne, neuznávajte dlh ani žiaden súhlas so splátkovým kalendárom, je možné, že dlh je premlčaný.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, práve sme v takej situácii, že môj manžel zobral v minulosti ešte pred sobášom pôžičku okolo 2000 €. Momentálne sme v takej situácii, že nezvládneme splácať dlžnú sumu, ktorá ešte ostala. Tento dlh sa už dostal do vymáhačskej  spoločnosti. Moja otázka znie, dá sa manželov dlh, či jeho pohľadávka pripísať na druhu osobu napríklad na iného rodinného príslušníka, ktorý je ochotný tento dlh naďalej splácať ?

 

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2019)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že manžel má dlh cca 2000 € zrejme pôžičky od nebankovej spoločnosti.
Neuvádzate však kedy dlh vznikol, aký je jeho zostatok k dnešnému dňu, koľko doteraz uhradil a kedy bola uhradená posledná splátka. 
V prvom rade je potrebné riešiť tieto otázky a až následne to, či za Vášho manžela niekto druhý uhradí.
Podľa ust. § 101 Obč. zákonníka platí :
"Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."

Keďže ide o spotrebiteľský spor platí aj ust. § 54a/ Obč. zákonníka :
"Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť; ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel."
Odporúčame vymáhačskej spoločnosti nepodpisovať žiadne uznanie záväzku, ani splátkový kalendár, keďže je možné, že by ste uznali premlčaný dlh.
Zmluva o pôžičke bude určite obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré spôsobujú neplatnosť zmluvy a manžel v prípade posúdenia zmluvy súdom by bol povinný zaplatiť len istinu bez úrokov a poplatkov, teda len sumu, ktorú si manžel v skutočnosti aj požičal.
Pokiaľ  vec nebola postúpená  na súd od nebank. spoločnosti, odporúčame krátku konzultáciu u advokáta prípadne v centre na ochranu spotrebiteľa. 

K samotnej otázke uvádzame, že bez posúdenia všetkých okolností, ktoré uvádzame aj vyššie, neodporúčame, aby dlh prevzala iná ďalšia osoba. Poznamenávame, že to, aby oficiálne sa dlžníkom stala iná osoba, k tomuto by musel mať manžel súhlas vymáhačskej spoločnosti ako veriteľa a mohlo by dôjsť k platbám, na ktoré uvedená spoločnosť nemá žiadny zákonný nárok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať na zamestnávateľa prišla dohoda o zrážkach zo mzdy kvôli pôžičke, o ktorej nemám ani tušenie podľa toho čo poslali bola zobraná pôžička v poštovej banke v roku 2010 a splatnosť pôžičky bola do roku 2016. Súdne príkazy neboli začaté ani mne osobne nič doručené, na zmluve o pôžičke je veľmi divný podpis, ktorý nieje určite môj, ako by som mal prosím postupovať, keďže pracujem v zahraničí a momentálne niesom na Slovensku a zamestnávateľ mi povedal, že do 30 dni musí dať odpoveď firme, ktorá zaslala dohodu o vykonaní zrážok. Ďakujem Bihari.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2019)

Dobrý deň, 

predpokladáme, že zamestnávateľ Vám poslal aj výzvu vymáhačskej spoločnosti.

Oznámte vymáhačskej spoločnosti Vy priamo, že žiadnu zmluvu o pôžičke ste nepodpísali, teda že spochybňujete podpis na zmluve, že dlh je naviac premlčaný a v prípade súdneho konania budete žiadať znalecký posudok znalcom z odboru grafológia.

Rovnaký list pošlite aj zamestnávateľovi a súčasne mu oznámte, že v prípade, že bude vykonávať zrážky zo mzdy, že sa obrátite na súd s návrhom na nariadenie pozastavenia zrážok zo mzdy. Zrážky zo mzdy je možné vykonávať len v súlade s ust. Zákonníka práce prípadne na základe exekučného príkazu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ak bola brána pôžička v roku 2010 a dátum splatnosti bol do roku 2016 nebola zaplatená ani jedna splátka môžu poslať dohodu o vykonaní zrážok zo mzdy na zamestnávateľa, keď je už rok 2019?

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2019)

Dobrý deň, 

z otázku usudzujeme, že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu o pôžičke, ktorú ste podpísali s nebankovou spoločnosťou alebo bankou.

Vo Vašom prípade zrejme súčasťou spotrebiteľskej zmluvy o pôžičke je dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorá v zmysle  ust. Občianskeho zákonníka sa považuje za neprijateľnú zmluvnú podmienku. Jedná sa o tzv. formulárovú zmluvu, ktorej obsah ste nemohli ovplyvniť a bez jej podpísania by Vám nebola poskytnutá pôžička.

Splatnosť, ktorú uvádzate v otázke, je splatnosť celej pôžičky podľa dohodnutej výšky splátok, teda do 2016.

Citujeme z rozsudku KS Nitra, sp. zn. : 9Co/190/2016 :

 "Súd v danom prípade poukazuje na závery Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík pri MS SR z  21.1.2011 pod č. 8636/2010-110.98,113,179, ktorým v bode 9 Komisia dospela k záveru, že dohoda o zrážkach zo mzdy uzatvorená podľa § 551 OZ je zmluvnou podmienkou spôsobujúcou hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa a je v rozpore s ustanovením § 53 OZ, keďže spotrebiteľ je už v čase vzniku nútený uzatvoriť dohodu o zrážkach zo mzdy. Výkon zrážok zo mzdy je pritom súkromným procesom, ktorý nepodlieha nijakej autorizácii a verifikácii primeranosti a spotrebiteľ môže byť vystavený neprijateľnému konaniu zo strany dodávateľa. Z uvedeného dôvodu ide preto o neprijateľnú zmluvnú podmienku. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti súd dospel k záveru, že dohoda o zrážkach zo mzdy uzatvorená medzi žalobcom a žalovaným k zmluve o úvere pod č. 405701321 je neprijateľnou zmluvnou podmienkou v zmysle § 53 ods. 1 a 5 OZ z dôvodu, že žalobca ako spotrebiteľ bol nútený predmetnú dohodu vo vzťahu k žalovanému ako veriteľovi podpísať ako neoddeliteľnú súčasť formulárovej zmluvy o poskytnutí úveru a tým sa dobrovoľne podrobiť vykonávaným zrážkam bez možnosti zabránenia ich vykonávania za predpokladu, že tieto sú uplatňované veriteľom z neprijateľných zmluvných klauzúl, resp. z neplatnej časti právneho úkonu pre rozpor so zákonom alebo dobrými mravmi."

 

Ak by bola dohoda o zrážkach zo mzdy zaslaná zamestnávateľovi, budete sa musieť obrátiť na súd, aby prikázal zamestnávateľovi zdržať sa vykonávania zrážok zo mzdy, keďže sa jedná o neprijateľnú zmluvnú podmienku. 

Predtým akoby ste podali žalobu o zdržanie sa vykonávania zrážok zo mzdy zo strany zamestnávateľa, požiadajte písomne zamestnávateľa, aby zrážky zo mzdy nevykonával, nakoľko je to v rozpore s ust. Zákonníka práce; nevykonávaním zrážok zo mzdy sa zamestnávateľ nedopustí žiadneho porušenia zákona, keďže neexistuje exekučný titul /platobný rozkaz alebo rozsudok, ktorým by ste boli zaviazaná k úhrade dlžnej sumy), a naviac dlžná suma je premlčaná.

Ak by Vás písomne kontaktoval veriteľ - spoločnosť od ktorej ste si požičali peniaze, nepodpisujte žiadne uznanie záväzku ani dohodu o splátkach, lebo by ste uznali premlčaný dlh.

V prípade sporu nás kontaktujte.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Je možné aj v mojom prípade uplatniť premlčaciu dobu ? Mám uhradiť jednorazovú splátku veriteľom, aby sa mi dlh znížil? Alebo mám naďalej platiť dohodnutú splátku s oddlžovacou spoločnosťou ?

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.06.2019)

Dobrý deň,

v otázke bližšie nešpecifikujete kedy a koľko ste si požičali, koľko ste uhradili doteraz a kedy ste uhradili poslednú splátku.

Predpokladáme, že  ide o nebankovú spoločnosť a je možné, že zmluvu v prípade súdneho konania by vyhlásil za neplatnú pre neprijateľné zmluvné podmienky.

Zrejme ste v omeškaní nejakú dobu a predložili Vám dohodu o splátkovom kalendári alebo uznanie záväzku, ktoré môžu byť pre Vás krajne nevýhodné a mohli by ste uznať premlčaný dlh. 

Neodporúčame podpisovať žiadne uznanie záväzku ani žiaden splátkový kalendár, ani uhradzovať žiadnu splátku ako uvádzate v otázke bez porady s advokátom prípadne ak si advokáta nemôžete dovoliť, treba využiť služby  nejakého spotrebiteľského centra, aby Vaša doklady prekontrolovali.

Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, kde požiadate písomne o prekontrolovanie Vašej zmluvy, ktorú im súčasne v kópii zašlete. Zmluva by mala byť posúdená v pomerne rýchlom čase /cca jeden mesiac/. 

Podľa ust. § 54a/ Občianskeho zákonníka platí :

"Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť; ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa informovať, či môže spoločnosť POHOTOVOSŤ vymáhať až cca 6800 €, pokiaľ pôvodná pôžička bola 1000 €. Zdá sa mi to príliš veľa, aj keď som danú pôžičku nesplatil. Je to v rámci zákona? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.05.2019)

Dobrý deň, 

vo Vami uvedenom prípade je dôležité kedy ste si požičali 1000 €, koľko ste doteraz uhradili a kedy ste uhradili poslednú splátku.

Ak od úhrady poslednej splátky uplynuli viac ako tri roky a zostatok dlžnej sumy by bol postúpený na súd, vznesiete námietku premlčania.

Nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, ani dohodu o splátkach, lebo by ste mohli uznať premlčaný a nezákonný dlh.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, zobral som si do prenájmu podnik s priateľkou(V nájomnej zmluve sme obaja. Ostatné veci sú písané už len na mňa). Odstupné za prevádzku bolo 30. 000 e. Každý sme si zobral pôžičku. Po 15. 000 e ( doba splácanie 7 rokov- 360 mesačne na jedného). Obe pôžičky sa platili z tržieb v krčme(teda som to platil aj za priateľku). O krčmu som sa staral ja a aj s.r.o. je len na mňa, pretože priateľka mala a aj stále ma svoju prácu. Po 4 rokoch splácania sme sa rozišli. Po rozchode mi priateľka začala robiť naprieky, lebo som si našiel inú priateľku. A tak nakoniec pod psych. nátlakom som podpísal papier o odstúpení z prevádzky, a že jej budem platiť 560 e mesačne po dobu 7 rokov. Ale už jej to nezvládam platiť a je to neúmerne k tomu čo si požičala a čo splácam stále ja. Dá sa toto považovať za úžeru ? Papier som podpísal v zlom psych. rozpoložení a chcel som mať od nej už pokoj. Viete mi poradiť ako mám ďalej s ňou postupovať ? Už rok jej platím 560 e mesačne a pôžička jej konci budúci rok. Ďakujem za odpoveď, s pozdravom Marek.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.04.2019)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ V otázke uvádzate, že ste si zobrali pôžičky po 15 000 € x 2, ktoré splácate po 360 € mesačne spolu 7 rokov, a to Vy ako aj Vaša priateľka, teda spolu by malo byť zaplatených cez 60 000 €.
Nepíšete v otázke, či ste pôžičky brali ako podnikatelia ako fyzické osoby  - nepodnikatelia.
Odporúčame zmluvu o pôžičke poslať na posúdenie na MS SR  na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv a následne podľa výsledku posúdenia súdne napadnúť  ich neplatnosť.


2./ Zrejme ste so svojou priateľkou nemali žiadnu zmluvu ohľadom podnikania v prevádzke, kde ste použili peniaze z pôžičky na zaplatenie odstupného. Nevieme z akého dôvodu ste jej podpísali zmluvu o odstúpení prevádzky Vám a tak jej platíte 560 € mesačne po dobu 7 rokov, to podľa nášho názoru nemá opodstatnenie, keďže ona neinvestovala do prevádzky nič, len zobrala pôžičku v banke /nepíšete či sa nejedná o nebankovú spoločnosť/, a preto podľa nášho názoru do úvahy prichádza iba vyrovnanie toho záväzku voči banke resp. nebankovej spoločnosti.
nevieme aký zákon je citovaný v zmluve, kde ste sa zaviazali hradiť priateľke 560€ mesačne, či v tomto vzťahu vystupujete ako podnikatelia, alebo zmluva je spísaná podľa ust. Obč. zákonníka, či jej mesačnú splátku 560 € hradíte na účet v banke (predpokladáme, že áno, a že máte o tom aj doklady).
Pre samotné právne úkony všeobecne platia ust. Občianskeho zákonníka

"§ 37 : (1) Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.
"§ 39 :  Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom."


Podľa ust. § 265 Obchodného zákonníka platí  pre oblasť obchodnoprávnych vzťahov :
"Výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu."

Odporúčame nechať zmluvu medzi Vami, na základe ktorej platíte býv. priateľke 560 € nechať posúdiť advokátovi a ďalšie splátky už neplatiť, aby sa napadla jej neplatnosť podľa zákona.
Môžete nás kontaktovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala na nasledovný problém. Dohoda o splátkach s vymáhačskou spoločnosťou bola podpísaná v roku 2015. Pravidelne sa splácal dlh podľa tejto dohody v určených mesačných splátkach. Celkovo sa mala vyplatiť nimi vypočítaná čiastka (istina + úroky z omeškania + náklady spojené s uplatnením pohľadávky), ktorú oni označili ako dlžnú sumu istina s príslušenstvom. Splátky sa mali uhrádzať v pravidelných 41 splátkach. Dlh je doposiaľ splatený v 40 splátkach. Posledná splátka už nemala byt plnej výške mesačnej splátky. Spoločnosť si ale nárokuje ďalšie peniaze vo výške ďalších 4 plných mesačných splátok s odôvodnením, že sú to úroky z omeškania. Pýtam sa preto, či majú právo žiadať ďalšie úroky z omeškania, keďže tieto sú už v dlžnej čiastke zarátané. V písomnej dohode sa nič také z ich strany neuvádza. Len to, že musí byt celková dlžná suma vyplatená. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.04.2019)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že ste podpísali dohodu o splátkach v roku 2015 s pravidelnou úhradou splátok z Vašej strany.

Dovoľujeme si vysloviť pochybnosť, že táto dohoda spĺňa podmienky  Obč. zákonníka o spotrebiteľských zmluvách /napr. : požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku, požadujú od spotrebiteľa uhradenie plnení, o ktorých spotrebiteľ nebol pred uzavretím zmluvy preukázateľne informovaný, ktorých úhrada nebola upravená v zmluve alebo za ktoré spotrebiteľ nedostáva dohodnuté protiplnenie/, ako aj v rozpore s ust. § 588, kde je uvedené, že "ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."
 

Obdobný prípad neplatnosti dohody o splátkach rozhodoval aj Krajský súd v Trenčíne, sp. zn. : 6Co21/2015  /citujeme/ :

"Dohodou podpísanou odporkyňou nedošlo k účinnému uznaniu záväzku s následkami predĺženia premlčacej lehoty na dobu 10 rokov. Ide v podstate o navrhovateľom vopred pripravenú formulárovú dohodu, obsahom ktorej je vyhlásenie „odporcu“ o uznaní záväzku. Takéto konanie navrhovateľa súd považuje za konanie v rozpore s dobrými mravmi v zmysle § 4 ods. 8 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, pretože navrhovateľ využitím mylných informácií chcel dosiahnuť uznanie dlhu v záujme predĺženia premlčacej doby i keď odporkyňa nemala vôbec vedomosť a ani vôľu takéto vyhlásenie urobiť a v skutočnosti ho ani neurobila, keďže podpísala nevyplnenú Zmluvu bez toho, že by zo strany navrhovateľa bola s jej obsahom riadne oboznámená. Takéto konanie súd považuje za nekalú obchodnú praktiku v zmysle § 8 ods. 4 citovaného zákona, aj za rozporné s dobrými mravmi v zmysle § 3 ods. 1 OZ a predmetný úkon je teda neplatný aj v zmysle § 39 OZ.Na záver súd uvádza, že z obsahu Zmluvy vyplýva, že obsahuje viacnásobné neprijateľné zmluvné podmienky a súčasne nesúlad so z.č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, predovšetkým s jeho ustanoveniami § 4, čo má za následok, že poskytnutý úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov (§ 4 ods. 3 zákona č. 258/2001 Z.z.)."  

Odporúčame, aby ste zmluvu o pôžičke, ako aj Dohodu o splátkach poslali na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv, prípadne môžete využiť  spotrebiteľské centrum na ochranu spotrebiteľa na posúdenie

Je viac ako pravdepodobné, že  zmluva o pôžičke obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky a preto je neplatná, rovnako aj dohoda o splátkach. Ak by súd vyslovil, že zmluva o úvere a dohoda o splátkach sú neplatné, museli by ste zaplatiť len istinu bez úrokov a poplatkov, teda Vami vykonané splátky nad istinu - požičanú sumu by Vám museli vrátiť.

Samotná dohoda o splátkach bola Vám zrejme predložená na nejakom tlačive /tzv. formulárová dohoda/, ktorej obsah ste nemohli ovplyvniť a je možné, že ste hradili premlčaný dlh a nezákonné úroky a rôzne poplatky účtované nebankovou prípadne vymáhačskou spoločnosťou.

Odporúčame Vám  zmluvy aj dohodu poslať na posúdenie na MS SR, žiadnu splátku už neuhradzovať, vyzvať spoločnosť na vrátenie bezdôvodného obohatenia a už nič neuhradzovať. Následne podať žalobu o neplatnosť dohody a vydanie bezdôvodného obohatenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás o radu, mám problém zo spoločnosťou Minipôžička. Denno denne mi nabiehajú úroky z omeškania, upomienky mi žiadne neposielajú iba si účtujú, nereagujú na nič iba stroho mi odpísali toto: Zároveň ste sa v zmysle cl. 18 Všeobecných podmienok poskytnutia úveru, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o úvere a upravujú rámcové podmienky poskytnutia úveru, zaviazali, v prípade, ak sa dostane do omeškania s úhradou svojho dlhu, k úhrade zákonného úroku z omeškania v sadzbe a určeného v súlade s § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a nariadením vlády SR č. 87/1995 Z. Z. V znení neskorších predpisov, k úhrade zmluvnej pokuty za omeškanie so splátkou úveru, a to vo výške 0, 15 % denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a k úhrade zmluvnej pokuty paušálnej náhrady nákladov spojenú s upomienkou vo výške 3 e za každú zaslanú upomienku(ktorú mi neposlali ani jednu! ) Niečo som si už o nich čítal nie som jediný prípad. Prosím ako mám postupovať? Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

V otázke nepíšete podstatné náležitosti, a to kedy ste si požičali peniaze, akú sumu ste si požičali, či suma bola poskytnutá v hotovosti alebo prevodom na účet, koľko ste doteraz celkom uhradili /istina, úroky, poplatky, a kedy ste uhradili poslednú splátku.

Pokiaľ Vás nebanková spoločnosť kontaktuje telefonicky, zrejme ich požiadavky nie sú už zákonné a využívajú rôzne formy vrátane nátlaku a zastrašovania, vrátane telefonického obťažovania.

Uvádzame, že podľa ust. § 9a/ ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa platí :

"Predávajúci ani osoba, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy, nesmie spotrebiteľa v súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávok osobne navštevovať v jeho domácnosti alebo na pracovisku. Na tento účel je rovnako zakázané akýmkoľvek spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas pracovných dní v čase po osemnástej hodine."

Odporúčame telefonáty ignorovať s tým, aby ste nebankovej spoločnosti telefonicky oznámili, aby všetky požiadavky voči Vašej osobe vzniesli písomne doporučeným listom.

Ak by Vám bola predložená v písomnej alebo emailovej forme nejaká forma dohody o uznaní dlhu, alebo o splátkach, tieto v žiadnom prípade nepodpisujte, lebo by ste mohli uznať premlčaný dlh.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Chcela by som sa Vás opýtať ako dlho môže súd rozhodovať voči námietkam proti exekúcii. Námietky som podala 09/2015 a dá sa to niekde zistiť ?

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2019)

Dobrý deň, informujte sa na prísl. okresnom súde, ktorý vydal poverenie a na ktorý ste poslali námietky, prípadne aj súdneho exekútora.

Prípadne  rozhodnutie vo veci urgujte písomne.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk