Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát (ll)
Odpovedané dňa: 4. 7. 2017

Otázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Dobrý deň. V roku 2010 som zobral pôžičku od spoločnosti POHOTOVOSŤ a nevedel som platiť. Potom prišlo súdne vymáhanie, exekučné konanie a zo sumy 876 EUR zrazu bolo vyššie 7000 EUR. Toto exekučné konanie ale minulý rok bol súdom pozastavené. Medzitým, ale ja  som na základe odporúčania exekútora zaplatil okolo 2000 EUR. Teraz sa ozvala jedna vymáhacia spoločnosť, aby som zaplatil do piatich dni vyššie 4000 EUR alebo ešte je možnosť refinancovať spoločnosťou POHOTOVOSŤ a za 3 roky po 150 EUR splatiť tento"dlh". Teraz neviem čo mám robiť, poraďte mi prosím.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Dobrý deň. Neuviedli ste na základe čoho je exekučné konanie prerušené, prípadne pozastavené ako uvádzate. Ak exekučné konanie začalo na základe rozhodcovského rozsudku môže sa stať, že exekučné konanie bude zastavené, vzhľadom na to, že tento rozsudok bude vyhlásený za neplatný. Odporúčam Vám navštíviť advokáta osobne s príslušnými listinami. Pokiaľ prebieha exekučné konanie, aj keď je pozastavené Vy nemáte právo disponovať so svojim majetkom a platiť akejkoľvek spoločnosti. O všetkých úkonoch musí dopredu vedieť súdny exekútor, ktorý exekúciu vedie. Preto nedoporúčam platiť vymáhačskej spoločnosti a vyhľadať advokáta, prípadne centrum právnej pomoci. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, poprosil by som o radu manžel bral v roku 2011 úver 1150 eur z nebank. spoločnosti, splácam splátky asi 9 mesiacov riadne ale manžel prišiel o zamestnanie tak sme platili ako sme mohli v roku 2018 v septembri sme sa informovali aký tam máme dlh a povedali, že 1100 eur a v októbri 2018 prišlo manželovi do učtárne zostatok dlhu 2900 eur so zrážkami so mzdy nakoľko sme sa sťahovali neviem nájsť úverový zmluvu ani doklady o zaplatení 26. 9.2019 som ich žiadala, aby mi zaslali úverovú zmluvu a doklady o zaplatení dnes mi povedali, že to prijali ale žiadnu odpoveď mi nedali. Ďakujem s pozdravom G.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.11.2019)

Dobrý deň, 
na internete sa nachádza množstvo rozsudkov ohľadom uvedenej spoločnosti, kde spotrebitelia žalujú predmetnú spoločnosť o neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy, ktorú podpísal aj  Váš manžel pri spisovaní zmluvy o pôžičke.

V stručnosti, Vášmu manželovi bola predložená na podpis formulárová zmluva, ktorej obsah nemohol nijako ovplyvniť a bez podpísania predmetnej dohody o zrážkach zo mzdy by mu nebola poskytnutá pôžička. Naviac v dohode o zrážkach zo mzdy určite nie je uvedená dlžná suma, ktorá ani v čase jej podpísania nebola známa

Odporúčame vo veci, aby manžel požiadal písomne zamestnávateľa, aby zrážky zo mzdy nevykonával, keďže vo veci je resp. bude podaný návrh na súd o určenie neplatnosti dohody o zrážkach zo mzdy. Naviac podľa ust. ZP je povinnosťou zamestnávateľa vyplácať mzdu a nevyplatením mzdy sa môže dopustiť trestného činu.
Nebankovej spoločnosti napíšte, že považujete dohodu o zrážkach zo mzdy za neplatnú a že vo veci podáte návrh na súd na vyslovenie jej neplatnosti a môžete ich upozorniť, že budú znášať trovy súdneho konania. Súčasne im napíšte, že vznášate námietku premlčania.

Ak by Vás spoločnosť následne kontaktovala, že chcú podpísať uznanie dlhu alebo dohodu o splátkach, nič im nepodpisujte, lebo by ste uznali premlčaný dlh

Citujeme z rozsudku Krajského súdu v Prešove, sp. zn. : 20Co/63/2018 :
"... Dôvodom absolútnej neplatnosti dohody o zrážkach zo mzdy je jej neurčitosť, pretože neobsahuje celkovú sumu, ktorá sa má zraziť zo mzdy žalobcu na zaplatenie úveru s prísl.. Uzavretá dohoda o zrážkach zo mzdy je aj v rozpore s § 5a zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, pretože ide o typovú formulárovú dohodu vopred pripravenú žalovaným ako veriteľom s tým, že ju žalobca musel podpísať súčasne so zmluvou o úvere a neobsahovala označenie platiteľa, mzdy a výšku dohodnutých zrážok. ...Z obsahu dohody o zrážkach zo mzdy vyplýva, že bola formulovaná jednostranne v neprospech žalobcu ako spotrebiteľa. ...Inštitút dohody o zrážkach zo mzdy umožňuje veriteľovi dosiahnuť uspokojenie pohľadávky siahnutím na majetok dlžníka bez predchádzajúceho odobrenia súdom či iným nezávislým tribunálom. V podstate ide o exekúciu majetku s tým rozdielom, že ju nevykonáva súd ale spravidla podnikatelia. Pritom ide okrem iného aj o otázku, či dlh existuje a v akej výške. Výšku dlhu si veriteľ sám diktuje, vykonávajú sa zrážky zo mzdy dlžníka a dlžník nemá možnosť ich priamo zastaviť. Dlžník je tak vystavený jedine konaniu a rozhodovaniu veriteľa."

Odporúčame tiež poslať úverovú zmluvu resp. zmluvu o pôžičke na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, kde pošlite kópiu zmluvy o úvere resp. pôžičke.
Odporúčame kontaktovať advokáta na podanie žaloby alebo spotreb. centrum na jej podanie. V žalobe môžete poukázať aj na vyššie uvedený rozsudok.
Poznamenávame, že podľa ust. § 4 zákona o súdnych poplatkoch je konanie, v ktorom spotrebiteľ domáha ochrany svojho práva na súde podľa zákona o ochrane spotrebiteľa je oslobodené od platenia súdneho poplatku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či inkasne konanie môžem považovať za exekúciu, alebo nie? Ide o to, že chcem vyhlásiť osobný bankrot, ale podmienkou je exekúcia. Mám nejaké úvery a nie som schopný ich naďalej splácať. Viete mi prosím poradiť. Vopred Vám veľmi ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.10.2019)

Dobrý deň, 

Podľa ust. § 166  zákona o konkurze a  reštrukturalizácii platí, že o oddlženie môže fyzická osoba žiadať za splnenia nasledovných podmienok:
- Osoba musí byť fyzickou osobou, pričom sa nerozlišuje to, či ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo nepodnikateľa; stačí, aby išlo o fyzickú osobu.
- Osoba musí byť platobne neschopná. Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok.
- Osoba musí preukázať, že sa voči nej vedie exekučné, alebo obdobné vykonávacie konanie (napr. daňové exekučné konanie, exekučné konanie podľa exekučného poriadku a pod.).

- Osoba musí mať poctivý zámer. V zmysle citácie zákona (§ 166g) "dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil."

Zákon kvalifikuje nepoctivý zámer aj negatívnym vymedzením a to napr. ak zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom, atď.

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že vymáhačské spoločnosti a platby zo strany dlžníkov na ich účet nie sú považované za "exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie."


Nepíšete bližšie okolnosti ohľadom neschopnosti splácať úvery prípadne pôžičky,kedy ste si zobrali úver - pôžičku a koľko, aká suma bola k dnešnému dňu je uhradená. Je možné, že vaša zmluva obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky dojednané v rozpore s ust. § 53 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré podľa cit. ustanovenia § 53 ods. 5 sú neplatné.
Ak od Vás vymáha pôžičku alebo úver tzv. vymáhačská psoločnosť, je možné, že zo strany banky neboli dodržané ust. zákona o bankách a zákona o spotrebiteľských úveroch a úver resp. pôžičku už preplácate, čím vzniká na strane vymáhačskej spoločnosti bezdôvodné obohatenie.

Odporúčame zmluvy, ktoré máte uzatvorené s bankou alebo nebankovou spoločnosťou poslať na posúdenie na Komisiu pre  posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR. Následne bude zrejme potrebné podať žalobu o neplatnosť spotrebiteľskej zmluvy o úvere príp. pôžičke a žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia.
Nepodpisujte vymáhačskej spoločnosti žiadne uznanie záväzku, prípadne dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo vy ste mohli uznať premlčanú pohľadávku.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v roku 2006 som si zobrala úver od spoločnosti Pohotovosť vo výške 400 e, niečo som splácala  a ostatnú čiasku mi bolo stiahnuté z účtu a taktiež nasledovným zablokovanim účtu, niekoľko rokov to bolo v poriadku a pred 3 mesiacmi prišiel exekútor, ktorý bol poverený od pána exekútora Krutého, že vraj to spoločnosť predala jemu, spísal mi majetok to bolo auto a požadoval odo mňa mesačne splátky v o výške 300e, tej doby som bola nezamestnaná a táto čiastka bola pre mna nemysliteľná a tak som nezaplatila o mesiac som sa zamestnala ako opatrovateľka na slovensku pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. Keď som bola schopná splácať, počas mojej neprítomnosti, lebo toho času som bola v práci v Nemecku prišiel povereny pán od pána exekútora krutého a zobral mi vozidlo, ktoré mu manžel musel odovzdať, pretože prišiel v sprievode policajtov a jediným vlastníkom vozidla som ja. PO príchode na Slovensko som ihneď kontaktovala exekútorský úrad s dohodu na splátkach aj vo výške 300 e ale marne nedočkala som sa odozvy a ešte aj naďalej odomňa vymáha spoločnosť Pohotovosť dlh vo výške 400 e a exekútorský úrad vo výške 1170 e, som toho názoru, že mi bo odňaté vozidlo neprávom, pretože toho času som bola zamestnaná osoba a mohli mi byt udelené zrážky zo mzdy alebo umožniť splátkový kalendár, prosím pomôžte mi s mojim problémom ďakujem Vám.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.10.2019)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že vo veci bol vydaný rozsudok alebo platobný rozkaz, kde vám bola uložená povinnosť zaplatiť určitú sumu veriteľovi. Následne veriteľ POHOTOVOSŤ podal návrh na vykonanie exekúcie. 
Usudzujeme, že v pôvodnom súdnom konaní pred okresným súdom ste zrejme nevyužili všetky právne prostriedky na svoju obranu ako napr. namietanie neprijateľných zml. podmienok, nezákonnosť úrokov a poplatkov a pod.

Podľa ust. § 59 exek. poriadku je exekútor oprávnený na uspokojenie práva na peňažné plnenie vykonať úkony na zistenie majetku postihnuteľného exekúciou v rozsahu primeranom vymáhanému nároku a ten postihovať  núteným výkonom rozhodnutia v exek. konaní. 

Odporúčame ohľadom zobratého MV kontaktovať  súdneho exekútora písomne keďže zrejme hodnota MV a výška vymáhaného nároku, resp. jeho zostatku nie je primeraná zostatku dlhu a súčasne požiadať o splátky podľa  §  61g/ exekučného poriadku (citujeme) :
"Žiadosť povinného o splátky
(1) Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.
(2) Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak
a) povinný je fyzickou osobou,
b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,
f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.
(3) So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2.

(4) Ak sa plnenie v splátkach povolí, exekútor to oznámi povinnému a oprávnenému a upovedomí ich aj o odklade exekúcie. Na návrh na odklad exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. d) sa v takom prípade v exekúcii neprihliada.
(5) Pri nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie neprihliada."

 

V otázke uvádzate, že na žiadosť o splátky ste neobdržali žiadnu odpoveď, zrejme táto žiadosť bola podaná po lehote v zmysle písm. f/.

Sme názoru, že o splátky môžete požiadať aj teraz a exekútor so súhlasom oprávneného povolí splátky (§ 61g/ ods. 3 exek. poriadku).

V otázke ďalej uvádzate, že dlh je z roku 2006 a teraz skoro po 13 rokoch vás kontaktuje POHOTOVOSŤ, aby ste im uhradili ďalšiu sumu 400 €. Ak veriteľ - POHOTOVOSŤ nemá žiadny nový exekučný titul, okrem toho, ktorý je predmetom exek. konania, nič im neuhradzuje, nepodpisujte žiadne uznanie záväzku ani platenie v splátkach. Ak by vás kontaktovali, požiadajte ich, aby svoje nároky voči vám uviedli písomne doporučeným listom na vašu adresu prípadne vec postúpili na súd, kde vznesiete námietku premlčania a súd ich zaviaže k plateniu trov konania, vrátane trov právneho zastupovania vašej osoby.

Vo veci nie je vylúčené, aby ste súčasne na súdneho exekútora podali sťažnosť na Slovenskú komoru exekútorov v zmysle ust. § 218a/ exek. poriadku, ktorú sťažnosť je komora súdnych exekútorov povinná vybaviť bezodkladne, najneskoršie do dvoch mesiacov od jej doručenia. Ak by sťažnosť na exekútora nebola vybavená riadne a včas, môžete požiadať Ministerstvo spravodlivosti SR, aby vybavenie sťažnosti prešetrili.

Sťažnosť na súdneho exekútora je treba podať písomne.

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Exekútorom bola splatená časť dlhu Pohotovosti. Teraz vymáhacia spoločnosť chce ešte 2600 € do piatich dní. Mám to zaplatiť alebo ignorovať.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.10.2019)

Dobrý deň. Nebankové spoločnosti mávajú často voči svojim klientom prehnané nároky, ktoré by im súdy nepriznali a ktoré by sa v rámci exekúcie nedali ani vymáhať. Nie je teda vylúčené, že ak ďalšie nároky vymáha vymáhacia spoločnosť mimo exekúcie, ide o nároky, ktoré by sa v rámci exekúcie vymáhať nemohli.

V zadanej otázke uvádzate, že ste uhradili časť dlhu. V takom prípade je na mieste doplatiť dlh do takej výšky, do akej Vám to uložil súd, resp. v akej výške to vymáha exekútor.

Pritom ak sa vec rieši exekučne, odporúčam Vám uhradiť dlh v rozsahu, v akom sa vymáha v exekúcii, ostatné nároky veriteľa (ktoré presahujú rámec exekúcie) nemusia byť oprávnené.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Prosím mohli by ste mi poradiť. Zobrala som pôžičku nebank. spoločnosti 750 eur. Nevedela som to na začiatku platiť. Došlo mi, že podávajú na mňa treste oznámenie voči podvodu. Oznámenie prišlo do práce a aj zo zrážkami zo mzdy. Bola som na polícii, som vypovedala v akej situácie som, že som schopná splácať 20e mesačne. Z výplaty mi to strhávajú už asi dva roky. Dnes sa mi volali, že som tam stále dlžná nejakých 3000e, a keď im vyplatim 500e do 5 dni, tak mi odpustia časť dlhu. Teraz neviem čo mám robiť, poraďte mi prosím. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.09.2019)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že pôžička bola vo výške 750 €, nepíšete kedy ste ju zobrali a akú sumu ste k dnešnému dňu uhradili celkom. 
Odporúčame zmluvu o spotreb. úvere poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR a následne budete vedieť vec riešiť podľa výsledkov posúdenia.
Je viac ako pravdepodobné, že zmluva bude posúdená ako bezúčročná a bez poplatkov; následne budete musieť podať návrh na súd o určenie bezpoplatkovosti a bezúročnosti zmluvy, teda budete musieť zaplatiť len istinu. Je mnoho rozsudkov vo veci uvedenej nebank.  spoločnosti.
Neuhradzujte žiadnu sumu 500 €, ako od Vás požadujú s tým prísľubom, že časť nimi určenej dlžnej sumy z 3000 € vám odpustia, keďže nebank. spoločnosti len o to, aby ste v podstate uznali predmetný dlh a v podstate na ich strane vznikne bezdôvodné obohatenie.
Vykonávanie zrážok zo mzdy zo strany zamestnávateľa len na základe zmluvy o  spotreb . úvere je tiež neprijateľnou zml. podmienkou, v ktorej veci sa tiež môžete obrátiť na súd, aby zakázal zamestnávateľovi zdržať sa vykonávania zrážok zo mzdy. Tiež môžete písomne požiadať zamestnávateľa, aby sa zdržal vykonávania predmetných zrážok, nevykonávaním zrážok zo mzdy na základe dohody predloženej nebank. spoločnosťou sa váš zamestnávateľ nedopustí porušenia práv. predpisu; naopak platí, že nevyplatenie mzdy je trestným činom.

Nedajte sa zastrašovať žiadnymi telefonátmi o nejakom ďalšom neexistujúcom dlhu 3000 €.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, s Vašou odpoveďou súhlasím, ale vymáhacia spoločnosť tvrdí, že iba určitá časť dlhu bola vyplatená prostredníctvom exekúcie zvyšok dlhu vymáhajú oni. Je to v súlade so zákonom? Mne to pripadá ako neoprávnené obohacovanie sa. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2019)

Dobrý deň. V zásade nie je vylúčené, aby sa veriteľ domáhal v exekúcii splatenia iba časti dlhu. Je to však viac než nepravdepodobné, nakoľko ak by mal exekučný titul na celú pohľadávku, nenapadá ma logický dôvod, prečo by si exekučne uplatňoval iba časť.

Ako pravdepodobnejšie sa mi javí to, že exekučný titul sa vzťahoval iba na časť dlhu, ktorý vznikol v súlade so zákonom. Zvyšok mohol byť v rozpore so zákonom (napr. neprimerane vysoké sankcie - úroky, penále, pokuty a pod.),a teda sa naň exekúcia vzťahovať nemohla. Ak je tento predpoklad správny, tak z pohľadu veriteľa nebol splatený celý dlh. Na druhej strane nárok, ktorý je z pohľadu veriteľa neuspokojený, môže byť v rozpore so zákonom. V takom prípade nie je dôvod, aby ste veriteľovi, resp. danej vymáhacej spoločnosti čokoľvek platili.

Je bežnou praxou, že vymáhačské spoločnosti vyzývajú ľudí na úhrady v takom rozsahu, v akom by to cez súd a exekúciu nikdy neprešlo.

Ak by totiž išlo o riadnu, zákonnú časť dlhu, určite by sa riešila exekučne. Ak tomu tak nie je a vymáhacia spoločnosť si nárokuje na časť dlhu, ktorý je v rozpore so zákonom (napr. neprimerané pokuty, úroky a iné sankcie), potom nie je dôvod na to, aby ste uhrádzali akékoľvek ďalšie sumy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám vyplatenú pohľadávku u exekútora voči nebankovke Pohotovosť, ale vymáhanie pohľadávok tvrdí, že musím zaplatiť ešte 1300 €.
Na kvitancii od exekútora je však napísané, že pohľadávka bola vyrovnaná. Odvtedy prešli už dva roky. Poraďte mi, prosím Vás, čo mám urobiť.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.09.2019)

Dobrý deň. V našom právnom prostredí je exekúcia v zásade jediným právom aprobovaným (dovoleným) spôsobom, ako nútene vymôcť neuhradenú pohľadávku. Pokiaľ v súvislosti s Vašou nesplatenou pohľadávkou prebehlo riadne exekučné konanie, výsledkom ktorého bolo uhradenie celej exekvovanej pohľadávky s príslušenstvom, nevidím žiaden dôvod na to, aby si od Vás veriteľ nárokoval akékoľvek ďalšie sumy. V tomto smere teda môžete veriteľovi s poukazom na kvitanciu od exekútora uviesť, že pohľadávka bola riadne uhradená a nie je žiadny dôvod doplácať akékoľvek ďalšie sumy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mám exekúciu z nebank. spoločnosti  z roku 2006, doteraz som nezaplatil nič, nevedel som o nej. V roku 2015 Požiadali o zmenu exekútora a dodnes to je na súde a nerozhodli. Nebank. spoločnosť mi napísala, že jej dlžím 1050 eur a exekútor, že 8500 eur. Ta pani z nebankovej  spoločnosti  mi povedala, že ta suma je prehnaná a tých 1050 eur im môžem splácať po 200 eur mesačne. Od nového roku sa majú staré exekúcie zastaviť, čo mám spraviť podľa Vás ? Mám je to splácať, alebo komunikovať len z exekútorom, alebo počkať na súd kým nerozhodne o novom exekútorovi ? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2019)

Dobrý deň, 
otázkam nebankovej spoločnosti  sa venujeme v mnohých našich odpovediach.
Pre zodpovedanie otázky by sme potrebovali vidieť doklady, ktorými disponujete (platobný rozkaz, rozsudok, návrh na  vykonanie exekúcie).
Ak vo veci prebieha exekučné konanie a nebanková spoločnosť Vás kontaktovala, aby ste jej uhradili 1050 €, pričom podala návrh na vykonanie exekúcie, odporúčame, aby ste nepodpisovali žiadne uznanie záväzku ani platenie v splátkach a podobne. 

Exekútor bude vychádzať len z návrhu na vykonanie exekúcie a teda zo súdnych rozhodnutí a exekučného poriadku a nebank. spoločnosť  bude postupovať tak, aby dosiahla úhradu svojej pohľadávky voči Vám, preto odporúčame najprv nechať si skontrolovať doklady odborníkom na spotrebiteľské právo.

Ak si nemôžete dovoliť platenú právnu pomoc, odporúčame návštevu Centra právnej pomoci.

Naša advokátska kancelária by Vám tiež mohla pomôcť, ale potrebovali by sme vidieť doklady, aby sme Vám poradili. 

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu podľa inštrukcií na úvodnej stránke ficek.sk.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ďakujem za Vašu odpoveď. Neuviedla som, že manžel zobral od banky 2000 eur pôžičku asi v roku 2014. No on ju dlhší čas nesplácal, a tak sa tento dlh dostal do vymáhačskej spoločnosti a výška dlhu narástla na 4 000 eur. Momentálne splácam mesačne splátku po 100 eur každý mesiac. No už naďalej nedokážeme tento dlh splácať, keďže ja som nezamestnaná a manžel ma malý príjem a k tomu platíme podnájom. Preto sa Vás pýtam, či by bolo možné prepísať dlh na druhu osobu, ktorá je ochotná tento dlh naďalej splácať ak by sme dostali súhlas od tej vymáhačskej spoločnosti. V skutočnosti môj manžel ešte za slobodná zobral pôžičku svojim rodičom, lebo ju potrebovali. A teraz manželov otec je ochotný tento dlh splácať, keďže on ma nato už dosť finančných prostriedkov.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.07.2019)

Dobrý deň, 

z otázky usudzujeme, čo sme už uviedli v predchádzajúcej odpovedi, že vo veci nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie, ktoré by zaväzovalo Vášho manžela k úhrade zostatku pôžičky. Postúpenie pohľadávky na vymáhačskú spoločnosť neznamená, že došlo k plynutiu novej premlčacej lehoty, ktorá jetri roky od nezaplatenia poslednej splátky.

Nárast dlhu z 2000 € ako požičanej sumy na sumu 4000 €, ktorú sumu zrejme vyčíslila vymáhačská spoločnosť, je v príkrom rozpore s ust. Obč. zákonníka.

Zmluvu o pôžičke s bankou pošlite na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv so žiadosťou o jej posúdenie, kde uvediete aj to, koľko ste doteraz uhradili, kedy ste uhradili poslednú splátku a ostatné okolnosti, ktoré uvádza vymáhačská spoločnosť.

Po posúdení zmluvy odporúčame podať žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré budete žiadať od toho, komu ste peniaze uhradili.

Neuhradzujte už žiadne splátky a v prípade, že by Vás vymáhačská spoločnosť kontaktovala písomne, neuznávajte dlh ani žiaden súhlas so splátkovým kalendárom, je možné, že dlh je premlčaný.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, práve sme v takej situácii, že môj manžel zobral v minulosti ešte pred sobášom pôžičku okolo 2000 €. Momentálne sme v takej situácii, že nezvládneme splácať dlžnú sumu, ktorá ešte ostala. Tento dlh sa už dostal do vymáhačskej  spoločnosti. Moja otázka znie, dá sa manželov dlh, či jeho pohľadávka pripísať na druhu osobu napríklad na iného rodinného príslušníka, ktorý je ochotný tento dlh naďalej splácať ?

 

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2019)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že manžel má dlh cca 2000 € zrejme pôžičky od nebankovej spoločnosti.
Neuvádzate však kedy dlh vznikol, aký je jeho zostatok k dnešnému dňu, koľko doteraz uhradil a kedy bola uhradená posledná splátka. 
V prvom rade je potrebné riešiť tieto otázky a až následne to, či za Vášho manžela niekto druhý uhradí.
Podľa ust. § 101 Obč. zákonníka platí :
"Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."

Keďže ide o spotrebiteľský spor platí aj ust. § 54a/ Obč. zákonníka :
"Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť; ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel."
Odporúčame vymáhačskej spoločnosti nepodpisovať žiadne uznanie záväzku, ani splátkový kalendár, keďže je možné, že by ste uznali premlčaný dlh.
Zmluva o pôžičke bude určite obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré spôsobujú neplatnosť zmluvy a manžel v prípade posúdenia zmluvy súdom by bol povinný zaplatiť len istinu bez úrokov a poplatkov, teda len sumu, ktorú si manžel v skutočnosti aj požičal.
Pokiaľ  vec nebola postúpená  na súd od nebank. spoločnosti, odporúčame krátku konzultáciu u advokáta prípadne v centre na ochranu spotrebiteľa. 

K samotnej otázke uvádzame, že bez posúdenia všetkých okolností, ktoré uvádzame aj vyššie, neodporúčame, aby dlh prevzala iná ďalšia osoba. Poznamenávame, že to, aby oficiálne sa dlžníkom stala iná osoba, k tomuto by musel mať manžel súhlas vymáhačskej spoločnosti ako veriteľa a mohlo by dôjsť k platbám, na ktoré uvedená spoločnosť nemá žiadny zákonný nárok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk