'

Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát (ll)
Odpovedané dňa: 4. 7. 2017

Otázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Dobrý deň. V roku 2010 som zobral pôžičku od spoločnosti POHOTOVOSŤ a nevedel som platiť. Potom prišlo súdne vymáhanie, exekučné konanie a zo sumy 876 EUR zrazu bolo vyššie 7000 EUR. Toto exekučné konanie ale minulý rok bol súdom pozastavené. Medzitým, ale ja  som na základe odporúčania exekútora zaplatil okolo 2000 EUR. Teraz sa ozvala jedna vymáhacia spoločnosť, aby som zaplatil do piatich dni vyššie 4000 EUR alebo ešte je možnosť refinancovať spoločnosťou POHOTOVOSŤ a za 3 roky po 150 EUR splatiť tento"dlh". Teraz neviem čo mám robiť, poraďte mi prosím.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Dobrý deň. Neuviedli ste na základe čoho je exekučné konanie prerušené, prípadne pozastavené ako uvádzate. Ak exekučné konanie začalo na základe rozhodcovského rozsudku môže sa stať, že exekučné konanie bude zastavené, vzhľadom na to, že tento rozsudok bude vyhlásený za neplatný. Odporúčam Vám navštíviť advokáta osobne s príslušnými listinami. Pokiaľ prebieha exekučné konanie, aj keď je pozastavené Vy nemáte právo disponovať so svojim majetkom a platiť akejkoľvek spoločnosti. O všetkých úkonoch musí dopredu vedieť súdny exekútor, ktorý exekúciu vedie. Preto nedoporúčam platiť vymáhačskej spoločnosti a vyhľadať advokáta, prípadne centrum právnej pomoci. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pán JUDr. Ficek, chcela by som sa spýtať na otázku, či je možné mať v zmluve uvedené aj IČO aj rodné číslo. Mama z finančnej tiesne si zobrala od nejakého súkromného investora úver. Avšak nevedela do podpisu zmluvy o koho sa jedna. Vybavovala jej to nejaká pracovníčka, ktorá zháňala klientov. Mama je však naletela. Donútila ju po 60 rokoch čiže už v predčasnom dôchodku založiť živnosť s tým, že je to len formalita, ktorú však môže za týždeň zrušiť. Mama tak aj spravila. Dotyčná dáma vedela o všetkom, že mama v čase, keď mala byt podpísaná zmluva bola na PN a čakateľka na vyjadrenia Sociálnej poisťovne ohľadne predčasného dôchodku. Dovtedy mala vyplácaný len nejaký preddavok a zamestnať sa nemohla. Vdovský jej krátili na polovicu čiže 100 EUR. Tu sa chcem len spýtať, či je možné po právnej stránke do zmluvy uviesť aj IČO aj rodné číslo v hlavičke. Ide o prípad kedy mama nezvládala splácanie a spol. jej išla dražiť byt. Ja som medzitým podala na súd žalobu a neodkladné opatrenie čo sme získali a súd ešte nie je ukončený. Chcú totiž dosiahnuť to, že zmluva bude podľa obchodného zákonníka avšak mama nikdy nepodnikala. Bolo na ňu zo strany žalovaného podané aj trestne oznámenie vo veci úverového podvodu. Ďakujem za Vás čas a odpoveď, ktorá by mi mohla pomôcť v súdnom konaní a nechať mamu dožiť v byte, na ktorý celý život s otcom pracovali. S pozdravom P.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Vo Vami uvedenom prípade je podstatné to, že predávajúci ako poskytovateľ úveru Vašu mamu podviedol v tom, že musí mať vybavené živnostenské oprávnenie na to, aby jej bol úver poskytnutý. Obchodný zákonník fyzickú osobu ako spotrebiteľa nechráni nijakým spôsobom a sú tam pomerne dlhšie lehoty na vymáhanie dlžnej sumy s príslušenstvom.

To, že na Vašu mamu podali trestné oznámenie, je len zásterkou resp. prostriedkom na vyvolanie strachu a obavy, aby Vaša mama dlžnú sumu uhradila podľa zmluvy o úveru, kde nepochybne boli porušené zo strany predávajúceho - poskytovateľa o  spotrebiteľských zmluvách podľa ust. Obč. zákonníka a ustanovenia zákonov o ochrane spotrebiteľa, takže nie je potrebné sa nechať zastrašovať.

Podľa ust. § 52 Obč. zákonníka platí :
"(1) Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. 
(2) Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. Na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva."

Pokiaľ súd vydal neodkladné opatrenie, poskytol Vám už právnu ochranu. V ďalšom súdnom konaní pochybujeme o tom, že predávajúcemu ako poskytovateľovi úveru bude poskytnutá ochrana v tom, že súd posúdi zmluvu o úvere ako zmluvu súladnú so zákonom. Sme názoru, že zmluva bude vyhlásená za neplatnú, Vaša mama však bude musieť uhradiť istinu bez úrokov a poplatkov, o ktorej povinnosti pokiaľ nedôjde k dohode s poskytovateľom úveru, bude musieť rozhodnúť súd. 

Spotrebiteľské zmluvy podľa ust. Obč. zákonníka nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa,  ktoré zákon pomenúva ako neprijateľné podmienky, 

Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré 
-  má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy,
- prikazujú spotrebiteľovi, aby splnil všetky záväzky aj vtedy, ak dodávateľ nesplnil záväzky, ktoré vznikli
- požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku, 
- požadujú od spotrebiteľa uhradenie plnení, o ktorých spotrebiteľ nebol pred uzavretím zmluvy preukázateľne informovaný, ktorých úhrada nebola upravená v zmluve alebo za ktoré spotrebiteľ nedostáva dohodnuté protiplnenie, 

Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné.
Obč. zákonník vyslovene upravuje, že zabezpečenie splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy prostredníctvom zabezpečovacieho prevodu práva je pri spotrebiteľskej zmluve neprípustné. 
 

Vo veci odporúčame poslať zmluvu na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné nám. 13, Bratislava, ktoré zmluvu posúdi za cca jeden mesiac.

Uvedenie IČO do zmluvy ako aj rodného čísla nie je v rozpore so zákonom , vo Vašej zmluve je IČO uvedené z tohto dôvodu, aby poskytovateľ úveru dôvodil svoj postup odkazom na ust. Obchodného zákonníka, čo je pre neho výhodnejšie. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Sumu som si požičala v januári 2018 jednalo sa výšku 450 eur, ktorú som mala zaplatiť do 30 dni spolu s ich odmenou vo výške 120 eur preto to bolo spolu 570 eur oni si však každý deň rátajú úroky, ktoré presiahli sumu už vo výške 410 eur čiže teraz ešte okrem zostatkové sumy z 570 eur čo je ešte nejakých 120 eur žiadajú ďalších 420 eur úroky z omeškania preto neviem ako ďalej a čo by ste mi radili. Či zaplatiť zvyšok sumy čiže tých 120 eur a tie úroky už nie alebo ako pokračovať ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.08.2019)

Dobrý deň, z otázky usudzujeme, že ste požičanú sumu 450 € uhradili.

Odporúčame zmluvu o pôžičke poslať na posúdenie na Komisiou pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné nám. 13, Bratislava. Zmluva by mala byť posúdená za dva až tri mesiace, ktoré posúdi Vašu zmluvu z hľadiska toho, či bola uzatvorená v súlade s ust.  Obč. zákonníka a ust. zákona o spotrebiteľských úveroch.

Je treba si uvedomiť, že peniaze Vám neboli požičané bezúročne, ale odmena za poskytnutie pôžičky vo výške 120 € nie je sumou, ktorá by bola v súlade so zákonom, odmena za poskytnutie pôžičky sa považuje za nekalú obchodnú praktiku, ktoré sú v zmluvách neprípustné.

Odporúčame napísať  spoločnosti, v ktorej ste si peniaze, že zmluvu o pôžičke ste poslali na posúdenie na MS SR a na základe výsledkov posúdenia ich budete kontaktovať s výsledkom prešetrenia MS SR.  Oznámte im súčasne, že zmluvnú odmenu 120 € neuhradíte, lebo sa jedná o nekalú obchodnú praktiku. 

Odporúčame Vám teda uhradiť len sumu, ktorú ste si požičali, teda bez zmluvnej odmeny a úrokov z omeškania. Úroky z omeškania Vám už nerastú, resp. len v malej sume, keďže ste uhradili skoro celú istinu; teda zatiaľ treba doplatiť len celú istinu do  sumy 450 €.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, touto cestou by som sa chcela informovať o možnostiach, ktoré by vedeli vyriešiť môj problém. Pred nejakou dobou som sa dostala do finančných ťažkosti a svoje problémy som sa snažila riešiť krátkodobou pôžičkou v spoločnosti minihotovosť. Však nastal problém, že som to nedokázala uhradiť naraz preto po vyzve do mojej práce som sa dohodla zo zamestnávateľom na zrážkach zo mzdy vo výške 50 eur. Suma, ktorú som im mala vrátiť bola 570 eur, zaplatila som im sumu vo výške 469 eur avšak oni si naúčtovali ďalšiu sumu vo výške necelých 410 eur čo sú vraj podľa nich úroky, ako mám postupovať môžu si účtovať také úroky ak sa jedna o krátkodobú pôžičku musí im ich aj splatiť som z toho zúfalá.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2019)

Dobrý deň, 
v otázke neuvádzate podstatnú informáciu a to kedy ste si peniaze požičali a koľko €, kedy ste uhradili poslednú splátku.
V otázke uvádzate  sumu 570 €, otázkou je či sa jedná o požičanú sumu, alebo sumu vymáhanú  spoločnosťou s ich úrokmi a poplatkami.

Zmluva s predmetnou spoločnosťou Minipohotovosť  určite obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky.

Pokiaľ zamestnávateľ vykonáva zrážky zo mzdy na základe dohody s Vami, požiadajte zamestnávateľa, aby zrážky zo mzdy prestal vykonávať. 

Podľa ust. § 131 ods. 3  Zákonníka práce platí :

"Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v odsekoch 1 a 2, môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu."

Týmto osobitným. predpisom podľa cit. ustanovenia sa rozumie napr. exekučný poriadok. Rozhodne týmto osobitným predpisom nie je ak zašle Minipohotovosť žiadosť zamestnávateľovi, aby vykonával z Vašej mzdy zrážky.

Požiadajte zamestnávateľa písomne, aby prestav vykonávať zrážky z Vašej mzdy pre uvedenú spoločnosť; zamestnávateľ tým, že prestane vykonávať zrážky z Vašej mzdy sa nedopustí porušenia žiadneho zákona ! Takže neplaťte žiadne úroky a nimi vyčíslené poplatky.

Dajte nám prosím vedieť ako ste dopadli, je to pre nás dôležité.


 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ohľadom hypotéky, ktorú som si požičala od nebankovky Triangel a teraz to ma VÚB banka. Bolo. By možné skontrolovať zmluvy. Lebo to je neúnosne tie splátky a koľko promblemou s toho roky mám. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.03.2019)

Dobrý deň, pre aspoň čiastočné zodpovedanie otázky by sme museli vedieť kedy presne ste si požičali peniaze, v akej výške €, koľko ste doteraz spolu uhradili bez ohľadu na to či sa jedná o istinu, úroky, poplatky a podobne a kedy ste uhradili poslednú splátku; prípadne napíšte do podotázok upresnenie,  aby sme Vám pomohli.


Zrejme zmluva bude obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sú podľa ust. Obč. zákonníka neplatné, o čom môže rozhodnúť súd, a teda budete povinná uhradiť len istinu bez úrokov a poplatkov,  prípadne  žiadať o vydanie bezdôvodného obohatenia zmierčou cestou alebo cestou súdu.

Odporúčame zmluvy o pôžičke /úvere/ poslať na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné námestie 13, Bratislava.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť spoločnosť Pohotovosť ma telefonicky otravuje, že nemám zaplatenú istinu vo výške 300 eur a úroky z omeškania 5000 eur staré 14 rokov, stále ma telefonicky každý deň otravujú a vyhrážajú sa my, že to dajú na súd a budem platiť ešte viac ako mám v takej veci postupovať vopred ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.02.2019)

Dobrý deň,

ak Vás spoločnosť PIHOTOVOSŤ bude kontaktovať opätovne telefonicky, požiadajte ich, aby Vám svoju požiadavku vzniesli v písomnej forme doporučeným listom s predložením všetkých písomných podkladov a dokladov, ktorými odôvodňujú svoje právo, prípadne, ak sú názoru, že ich pohľadávka je oprávnená, aby túto postúpili na súd, kde prostredníctvom svojho advokáta vznesiete námietku premlčania. Trovy konania budete žiadať, aby hradil v celom rozsahu žalobca = POHOTOVOSŤ. 
 

Poznamenávame, že všeobecná premlčacia lehota je 3 roky.

Teda ak sa jedná o dlžnú sumu spred 14 rokov a vo veci nebolo vydané súdne rozhodnutie, pohľadávka je premlčaná. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pán advokát Ficek, prišiel mi list s oznámením, že pohľadávky voči mojej osobe postúpila akási firma eos ksi, v liste neboli žiadne informácie o akú pohľadávku ide ani nič konkrétne. Po telefonáte mi oznámili, že mám dlh niekde spred 11 rokmi cEz Quatro od o2 žiaden Exekútor mi, ale nikdy nevolal a na okresnom súde nemám žiaden dlh. Vedeli by ste mi poradiť kde by som sa dozvedela viac ako postupovať, keď mám pocit, že je to dlh, ktorý som v minulosti dávno zaplatila u exekútora ale nemám doklad predsa to bolo veľmi dávno. Alebo ako si preveriť, či vôbec ide o nejaký dlh. Ďakujem krásne.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.02.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame odpoveď :

Pokiaľ Vás kontaktovala vymáhačská spoločnosť písomne a následne len telefonicky oznámili, že dlhujete nejaké peniaze, požiadajte ich aby Vám Vašu požiadavku vzniesli v písomnej forme doporučeným listom s uvedením všetkých okolností podstatných pre ich nárok, na základe ktorého Vás kontaktujú.

Nepodpisujte žiadne uznanie záväzku ani splátkový kalendár, neuhradzujte žiadnu sumu ani čiastočne.

Pokiaľ ste mali v minulosti exekúciu a toto exekučné konanie je právoplatne skončené, a aj keď nemáte už doklady, vo veci ej možné zistiť stav na príslušnom okresnom súde podľa Vašich osobných údajov. 

Kontaktujte príslušný súd na informoačnom centre. Zoznam súdov nájdete na stránke www.justice.sk - súdy /https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud?ftq=Okresn%C3%BD+s%C3%BAd+bratislava/. 

V súčasnosti je jediným exek. súdom Okresný súd Banská Bystrica. Pokiaľ by malo byť voči Vám vedené v súčasnosti exek. konanie, toto sa dá zistiť na stránke centrálneho registra exekúcií - www.cre.sk.

Je pravdepodobné, že spoločnosť chce od Vás nejaké ich poplatky a nezákonné úroky. Ak vo veci nie je žiadne právoplatné súdne rozhodnutie, nemáte sa čoho obávať. 

V prípade potreby nás kontaktujte a napíšte otázku do podotázok.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať v mene môjho brata, ktorému prišli prednedávnom dve žaloby o zaplatení dlžnej sumy od nebankovej spoločnosti. On o týchto pôžičkách vôbec nevedel, jeho manželka v tom čase zneužila jeho osobné údaje a sfalšovala jeho podpis na ich vybavenie. Medzitým sa rozviedli. Ako má ďalej postupovať. Je potrebné v prvom rade podať trestné oznámenie? Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.02.2019)

Dobrý deň, Vami položená otázka predstavuje v podstate dva okruhy právnej problematiky :

1./ Žaloba nebankovej spoločnosti : Pokiaľ Váš brat predmetné zmluvy nepodpísal, je potrebné  sa vyjadriť na súd, že podpisy na zmluvách nie sú jeho a požiadať o znalecké dokazovanie znalcom z oblasti písmnoznalectva, žiadať predvolanie osôb na strane veriteľa, ktorá zmluvu za veriteľa aj podpísala.

Vo veci súčasne môže na konajúci súd oznámiť, že vo veci podáva aj trestné oznámenie.

Otázka podpísania zmluvy bývalou manželkou Vášho brata je predmetom dokazovania po podanom trestnom oznámení, a keďže chybu urobil l veriteľ, ten by mal vedieť kto zmluvu s nebankovou spoločnosťou podpísal a že dopustil takýto podvod.

2./ Len pre Vašu informáciu ohľadom samotnej žaloby uvádzame nasledovné : Neuvádzate, kedy bola zmluva uzatvorená, aká suma bola požičaná a kedy, aká suma je k dnešnému dňu uhradená. Z našich skúseností môžeme uviesť, že zmluva bude obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky, a preto nebude platná, o čom však musí rozhodnúť súd, a teda bude potrebné zaplatiť len istinu bez úrokov a poplatkov. Je možné, že dlžná suma je aj premlčaná . Všeobecná premlčacia doba je tri roky, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz (§ 101 Obč. zákonníka), spravidla od nezaplatenia poslednej splatnej splátky.

Ak Váš brat zmluvu s nebankovou spoločnosťou nepodpísal, nie je dôvod aby sa k tejto vyjadroval.

Nech sa stará nebanková spoločnosť o to, aby k takýmto podvodom z dôvodu na jej strane nedošlo.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Prišla my výzva na zaplatenie 200 eur. Od Intrum BA správa a vymáhanie pohľadávok, produkt nepovolené prečerpanie. Vôbec neviem asi som nezrušil účet, je to z roku 2004 - 2005. Musím to zaplatiť alebo už to je premlčané. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2019)

Dobrý deň, 

zrejme nejaké nedoplatky na bankovom účet alebo poskytnutej pôžičke boli postúpení na predmetnú spoločnosť.

Predpokladáme, že v samotnej výzve nie je uvedená špecifikácia Vášho záväzku či údaje o pôvodnom veriteľovi.  

Ak by sa jednalo o pohľadávku z roku 2004 - 2005, potom je nárok premlčaný  keďže dlžná suma nebola postúpená na súd a následne súdnemu exekútorovi.

Odporúčame nič neuznávať, teda ako dlžnú sumu, ani žiadne splátky prípadne splátkový kalendár.

Maximálne odporúčame spoločnosti napísať, že pokiaľ sú toho právneho názoru, že niečo dlhujete, aby Vám uviedli a predložili písomné doklady, na základe ktorých k predmetnému výsledku dospeli, a súčasne im môžete oznámiť, že v prípade vymáhania cestou súdu vo veci vznesiete námietku premlčania /všeobecná premlčacia lehota je 3 roky/. 

Súčasne podľa § 54a/ Občianskeho zákonníka platí :

"Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť; ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám na Vás otázku bral som z nebankovej spoločnosti Pohotovosť v roku 2010 pôžičku vo výške 800e stým, že vrátim 1 600 e a do dnešného dna mi podali celkovú sumu uhradenia 17 106 e chcem sa Vás opýtať môže narásť alebo je to z ich strany platné toto žiadať ? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.10.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že v roku 2010 ste si požičali od Pohotovosti 800 € a mali ste vrátiť 1600 €, čo je o 100 % viac. Teraz od Vás požadujú 17 106 €, čo je astronomická suma.

V otázke nepíšete koľko ste z dlžnej sumy 800 € uhradili, resp. koľko ste doteraz na úhradu 800 € pôžičky uhradili vrátane úrokov a poplatkov a kedy ste uhradili poslednú sumu. Pokiaľ bola posledná splátka uhradená pred viac ako 3 rokmi, potom je treba vzniesť námietku premlčania a už nič neuhradzovať. 

Spoločnosť Pohotovosť ma svoje "vlastné" kalkulačky, kde si sama určuje svoje nezákonné úroky a poplatky.

Ešte dodatok :

Zo stránky Finstat vyplýva, že spoločnosť POHOTOVOSŤ s.r.o. má dlhy voči Soc. poisťovni 133 449,53 € 1.10.2018, a 201 739,68 € 24.9.2018 dlh voči Finančnej správe SR. 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ďakujem za Vašu odpoveď. Vprilohe Vám posielam všetky dokumenty čo mám od firmy EOS, bohužiaľ som stratil zmluvy od pôžičky v Slovenskej Sporiteľne, takže nemôžem doložiť kedy a koľko som si vzal pôžičku. U firmy EOS mám istinu zaplatenú. V july som im posielal dopis, ktorý je tiež v prílohe, na ten mi ešte neodpísali, iba na mail poslali splátkový kalendár na splatenie úrokov. Bohužiaľ som teraz vo finančnej kríze, takže im nemôžem platiť 200 eur, takže som žiadal o zníženie splátky. Tak mám otázku, či mi ešte bude rast konečná suma, ak budem mesačne posielať npr. 20 eur, v telefóne mi tvrdili, že nie, ale na papieri nič nemám. Za Vašu odpoveď predom ďakujem. Chcel som Vám poslať prílohy, ale nejde mi to tu nikde vložiť. Dá sa Vám to poslať nejakým iným spôsobom. Ešte raz ďakujem Kurčík.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.09.2018)

Dobrý deň, 

predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :

Treba vedieť, že spoločnosť EOS je vymáhačskou spoločnosťou, ktorá zrejme na základe zmluvy prevzala od Slov. sporiteľne pohľadávku na základe zmluvy.
Pokiaľ ste zmluvy stratili  resp. ich neviete nájsť, požiadajte Slov. sporiteľňu o zaslanie kópie Vašej zmluvy a rozsahu uhradenia Vašej pôžičky, vrátane dátumov úhrady. Slov. sporiteľňa v zmysle ust. zákona o spotrebiteľských úveroch je povinná Vám predmetné doklady poskytnúť bez ohľadu na to, že pohľadávku postúpila na vymáhanie EOS.

 

Podľa §  9  zákona o spotreb. úveroch platí :
"Veriteľ je povinný na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť mu jedno vyhotovenie fotokópie zmluvy o spotrebiteľskom úvere a všeobecných obchodných podmienok poskytnutia spotrebiteľského úveru vrátane ich zmien za trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere bezplatne. Za každú ďalšiu žiadosť o vyhotovenie fotokópie podľa prvej vety môže veriteľ požadovať úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených nákladov spojených so zhotovením fotokópie zmluvy o spotrebiteľskom úvere a s jeho odoslaním. Veriteľ na svojom webovom sídle zverejňuje aj všeobecné obchodné podmienky vrátane ich zmien."

 

Všetko žiadajte písomne a ak by Vás spoločnosť EOS kontaktovala, žiadajte predloženie dokladov, na základe ktorých pohľadávku vymáha.

Žiadnu pohľadávku neuznávajte, ani nežiadajte zníženie splátky a podobne,  lebo by ste mohli uznať ich neoprávnenú pohľadávku. 
Poznamenávame, že všeobecná premlčacia lehota na vymáhanie pohľadávky je podľa ust.  Občianskeho zákonníka 3 roky od splatnosti.

Nedajte sa nimi zastrašovať, telefonické hovory a posielanie splátkových kalendárov využívajú len na vyvíjanie nátlaku a získanie obohatenia na Váš úkor.Treba vzniesť námietku premlčania.

Doklady sa dajú poslať len na hlavný email advokat@ficek.sk.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.
Zaškrtnite, že nie ste robotPríbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk