Užívanie rodinného dom po rozvode jedným z manželov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilinský
Odpovedá: Advokát Žilina
Odpovedané dňa: 25. 3. 2017

Otázka: Užívanie rodinného dom po rozvode jedným z manželov

Dobrý deň, s exmanželkou vlastníme rodinný dom, po rozvode v ňom ostala bývať, a ja som sa presťahoval do podnájmu. Zmluva podnájmu sa mi ukončila a ja by som sa chcel nasťahovať späť do r. domu, ale exmanželka mi v tom bráni, pomenila zámky a zakazuje mi vstup. Niesme majetkovo vysporiadaný a nevieme sa dohodnúť. Ako to môžem riešiť a aké mám právo. Ďakujem.

Odpoveď: Užívanie rodinného dom po rozvode jedným z manželov

Dobrý deň. 

Vlastník nehnuteľnosti má právo v medziach zákona predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Pritom zákon poskytuje rovnakú právnu ochranu všetkým vlastníkom a všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti.

Vy ako bezpodielový spoluvlastník máte právo na ochranu proti každému, ktorý do vášho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje. Konanie Vašej bývalej manželky nie je v súlade so zákonom, keďže ste boli z jej strany vylúčený z práva disponovať a slobodne nakladať s predmetom vášho vlastníctva. Mohli by ste zavolať políciu, ktorá však v praxi aktívne zasahuje len v prípadoch, kde je ohrozený život alebo zdravie občanov, pokiaľ však k ide o vlastnícke alebo spoluvlastnícke spory, tie sú ponechávané na súdnu moc.

Máte právo podať na súd návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktorým by ste sa domáhali, aby súd zaviazal Vašu bývalú manželku strpieť vašu prítomnosť v dome a poskytnúť vám kľúče. Samotnou žalobou by ste sa už mali domáhať súdneho určenia, že vaše právo spoluvlastníka bolo porušené.

Konanie Vašej bývalej manželky môže zakladať dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu (môže tu isť o trestný čin obmedzovania slobody pobytu, neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru), čo však musia preukázať a posúdiť orgány činné v trestnom konaní. Máte právo podať trestné oznámenie či už na policajnom orgáne alebo na príslušnej okresnej prokuratúre s opísaním všetkých rozhodujúcich skutočností.

Poukazujem aj na to, že bezpodielové spoluvlastníctvo je potrebné vyporiadať do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vysporiadaniu dohodou alebo ak nebol podaný do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva návrh na súd na jeho vyporiadanie, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerané o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk