'

Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banskobystrický
Odpovedá: spolupracujúci advokát, Zvolen, JUDr. Straňáková
Odpovedané dňa: 20. 7. 2015

Otázka: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?

Dobrý deň, v elektronickom obchode som kúpil dvoje plavky zn. speedo asi pred polrokom. Použil som ich pri pobyte pri mori. Počas použitia sa mi z oboch odlepili z prednej časti nápisy. Pri ich reklamovaní sa obchod odvoláva na mechanické poškodenie a reklamáciu neuznáva. Ako odôvodnenie mechanického poškodenia uvádzajú, že ešte to nikto nereklamoval, že to konzultovali s odborníkom. Tovar-plavky si možem prevziať osobne a bez dokladu o odbornom posudku o ich mechanickom poskodení. Žiadny návrh na iné riešenie len strohe konštatovanie n e u z n á v a.  Ako mám ďalej postupovať? Ja som ich mechanicky nepoškodil iba p o u ž í v a l.

Odpoveď: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?

Dobrý deň

 

 

podľa § 622 OZ: “1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.”

Na základe horeuvedeného zákon rozlišuje vady odstrániteľné a neodstrániteľné. Ak vadu nemožno odtrániť, treba rozlišovať, či daná vada bráni alebo nebráni riadnemu užívaniu veci. Ak neodstrániteľná vada nebráni, aby sa vec uživala ako vec bez vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Podľa § 18 ods. 6 zák. č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa “Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9.”

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie? (Občianske právo)

Dobrý deň, rad by som sa spýtal na nasledovne: Manželka si zakúpila nové športové tenisky. Po 2 dňoch zistila, že na špičke jednej tenisky vzniká neprirodzená preliačina a tlači ju na špičku počas chodenia. Tovar sme reklamovali. Po cca 10dňoch prišlo zamietavé stanovisko v rámci zákona spolu s kópiou odborného vyjadrenia autorizovaného inštitútu, ktorý vyhodnotil tovar ako bez funkčnej chyby a obuv môže byt používaná k účelu, pre ktorý je vyrobená. Čiže hodnotili ho z funkčného hľadiska, čo nerozporujem. Ale z hľadiska vizuálneho a praktickej použiteľnosti nehodnotili. Chcem podať odpor voči ich rozhodnutiu, poradíte mi?

Odpoveď: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.03.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ výrobca spolu so svojím vyjadrením zaslal aj odborné stanovisko, podľa ktorého nie je obuv vadná a Vy s tým nesúhlasíte, nemáte inú možnosť, len sa domáhať svojho práva na súde. Tu by však súd musel posudzovať odôvodnenosť Vášho nároku a museli by ste disponovať minimálne odborným vyjadrením, ktoré by rozporovalo vyjadrenie výrobcu. Síce rozumiem, čo Vám na obuvi prekáža, avšak zastávam názor, že úspech v súdnom spore by ste zrejme nemali. Máte rovnako možnosť podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie? (Občianske právo)

Dobrý deň. Mám neuznanú reklamáciu nohavíc. Po prvom vypratí (samozrejme podľa návodu na štítku) sa zrazili o cca 2-3 cm. Podľa odborného vyjadrenia výrobcu (z Rakúska) je bežne, že sa môžu zraziť až do 5%. Pri kúpe ma na to ale neupozornili. Odborné vyjadrenie výrobcu bolo napísané po anglicky. Ako to môžem ďalej riešiť, keďže sú mi nohavice krátke. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 623 Občianskeho zákonníka pre oblasť spotreb. zmlúv platí (citujeme) :

"Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať."

Nevieme či na pripojenom štítku k nohaviciam bolo uvedené upozornenie na možnosť zrážania látky po vypratí, zrejme nie. Odpoveď  k reklamácii v anglickom jazyku zo strany predávajúceho na Slovensku nie je možné akceptovať ako vybavenie reklamácie.

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie

Podľa § 10 ods. 10 zákona o ochrane spotrebiteľa platí, že "predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie."

Podľa ust. § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa platí, že ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu;22) na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní , najneskoršie do 30 dní od uplatnenia reklamácie. 

Odporúčame, aby  ste predávajúcemu napísali, že  nesúhlasíte so spôsobom  vybavenia reklamácie s poukázaním na ust. § 623 Obč. zákonníka  a žiadate vrátenie peňazí, keďže sa jedná o neodstraniteľnú vadu. Vybavneie reklamácie v anglickom jazyku nie je možné akceptovať.

V prípade, že nepochodíte u predávajúceho, odporúčame podať podnet na  Slovenskú obchodnú inšpekciu podľa sídla predávajúceho.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie? (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem, mala by som jednu otázku na Vás. Kúpili sme auto na leasing od spoločnosti aaa auto, bola naňho záruka 12 mesiacov, 18. 9. tohto roku záruka konci, ale v auguste nám auto zhorelo, vyjadrenie technika znelo chyba splynovača, (auto malo LPG tak sme ho kúpili). Dávali sme ho na reklamáciu pričom mali 30 dni na vyjadrenie, čo nám do 30 dni neprišlo. Teraz nám volali, že chyba je vraj naša ale oni sa chcú dohodnúť a vyjadrenie pošlú až potom. Čo mame robiť alebo ako sa zachovať. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Oboznámili sme sa s reklamačným poriadkom dotknutej spoločnostiv v ktorom je uvedené o. i.  /
"Vybavením reklamácie zo strany AAA sa rozumie ukončenie reklamačného konania:

• odovzdaním opraveného motorového vozidla;
• výmenou motorového vozidla za iné;
• vrátením kúpnej ceny za motorové vozidlo
• vyplatením primeranej zľavy z ceny motorového vozidla,
• písomnou výzvou na prevzatie plnenia 
• odôvodneným zamietnutím reklamácie vád motorového vozidla, na základe odborného posúdenia. AAA reklamáciu zamietne na základe odôvodňujúceho písomného odborného posúdenia, ktorého kópiu poskytne kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Odborné posúdenie musí obsahovať identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, presnú identifikáciu posudzovaného výroku, popis stavu výrobku, výsledok posúdenia, dátum vyhotovenia odborného posúdenia. AAA vydá zákazníkovi písomné potvrdenie o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Pri zamietnutí reklamácie kupujúceho, AAA riadne odôvodní svoje stanovisko, a to aj s odvolaním sa na závery odborného alebo znaleckého posudku vyhotoveného k danej reklamácii."
 

2./ Podľa ust. § 18 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa platí /citujeme/ :

"Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9."

3./ Keďže predávajúci svoju povinnosť nesplnil, v súlade s ust. § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa "Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok."

Podľa zákona odborným posúdením je  písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.  Náležitosti odborného posúdenia sú :

a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

c) popis stavu výrobku,

d) výsledok posúdenia,

e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

Platí tiež, že odborné posúdenie, ktoré vyššie uvedené náležitosti  neobsahuje sa neprihliada.

 

4./ Vzhľadom na okolnosť, že predávajúci nesplnil povinnosti podľa cit. zákona a uplynula lehota 30 dní.  Odporúčame uplatniť nárok a to odstúpenie od zmluvy alebo výmena za nový výrobok - auto. Právo voľby je na Vás.

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie? (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som požiadala o poradenstvo, ako konať v nasledujúcom prípade: Stavebník, kt. Uskutočňoval prerábku bytového jadra prevzal sprchovacie sklo. Po vybalení z krabice ho šiel spolu s manželom osadiť do sprch. Priestroru. Sklo sa ale doslova v rukách rozsypalo. Podotýkam, že so sklom bolo manipulované s najväčšou opatrnosťou, nikde s ním nebolo buchnute. Spätne po obhliadke krabice sme zistili, že tovar do predajne z Talianska nebol prepravovaný ako krehký tovar, nebol dostatočne zabalený a rohy kt.sú najcitlivejšie neboli vôbec chránené pred poškodením (žiadna polystyrénová záslepka alebo pod). Tovar sme samozrejme reklamovali. Ako mám postupovať v prípade zamietnutia reklamácie? Predpokladám, že bude zamietnutá. Ako sa bude posudzovať reklamácia, keď k dispozícii na posúdenie mame iba krabicu a fotky rozbitého skla? Sme presvedčení, že k poškodeniu došlo na strane dodávateľa. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.08.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď, ktorá je vyjadrením nášho právneho názoru :

Predpokladáme, že s reklamáciou výrobku ste predajcovi zaslali aj fotografie reklamovaného rozbitého skla a aj fotografiu samotnej škatule.
Je na zodpovednosti predajcu ako bude prepravovať tovar a ako zabezpečí jeho zabalenie tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Je možné, že vo Vašom prípade tovar - sklo ste prenášali na miesto určenia, kde došlo k jeho rozsypaniu bez toho, aby ste so sklom niekde narazili a podobne, teda jedná sa o vadnosť materiálu.  Aj materiál bez ohľadu na to či sa užíva alebo neužíva podlieha opotrebeniu /dátum výroby sprchovacieho skla/.

Sme názoru, že nie je daná zodpovednosť prepravcu, ale chybou obsahu samotnej zásielky. Vy ste v právnom vzťahu s predajcom a nie s prepravnou spoločnosťou, kde pri prevzatí zásielky nie ste povinná ju prekontrolovať  z hľadiska jej úplnosti a bezzávadnosti, len to, či nie je poškodený obal zásielky.


Odporúčame poslať predajcovi fotografie rozbitého skla a foto krabice, v ktorej bola zásielka prepravovaná.
Bude zrejme ťažké preukázať, že nedošlo k chybe na Vašej strane. Predajca však sme zamienút reklamáciu len na základe odborného posúdenia, ktorým podľa zákona o ochrane spotrebiteľa je"písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv." Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Reklamácia musí byť vybavená najneskoršie do 30 dní.

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie? (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpila som si strojček na strihanie psa a 350 Eur v Čechách. Mašinka hneď od začiatku nepracovala, tak ako mala, preto som mašinku zaslala na reklamáciu. Vrátili mi ju s tým, že je oprávnená, ale nebolo tomu tak. Na reklamáciu som mašinku poslala opakovane, avšak znovu mi bola vrátená s tým, že je v poriadku. Dokonca som pri preberaní strojčeka musela za každým zaplatiť nemalú čiastku ( okolo 40 Eur). Prosím, ako ďalej postupovať, aby mi boli vrátené peniaze. Ďakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.07.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ je strojček v záruke, nevidím dôvod na to, aby od Vás požadovali úhradu akejkoľvek čiastky za vybavenie reklamácie. Ak je evidentné, že strojček má vady, ktoré bránia tomu, aby sa mohol riadne užívať, na účel, na ktorý bol vyrobený, potom máte právo uplatniť u predávajúceho zodpovednosť za vady. Ak ide o odstraniteľné vady musí ich bezplatne a riadne odstrániť, ak ide o neodstraniteľné vady, máte právo na zľavu z ceny (ak vada nebráni riadnemu užívaniu), alebo právo na odstúpenie od zmluvy (ak vada bráni riadnemu užívaniu). Ak odstúpite od zmluvy, zmluva sa ruší a ste povinní si vrátiť navzájom plnenia, teda Vy im strojček a oni Vám peniaze. Samozrejme sa predávajúci bude brániť, avšak pokiaľ bude domáhania sa práva bezúspešné, máte možnosť podať žalobu, prípadne sa obrátiť na Obchodnú inšpekciu, ktorá ich postup prešetrí a prípadne bude sankcionovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie? (Občianske právo)

Dobrý deň. Dvakrát zamietnutá reklamácia sedačky. Dvakrát sme reklamovali sedaciu súpravu prvýkrát s tým, že po rozbalení sme zostili, že je poškodená na spodnej časti ako rez materiálu. Pri preberaní bola poriadne zabalená, až pri rozbalení sme zostili, že je poškodená. Ale reklamáciu nám neuznali. Tovar kupovaný 19. 1. 2018 a reklamovali sme dva dni na to ako nám ju doviezli 25. 1 2018. Zamietli. A po ďalších dvoch mesiacoch sme zistili ďalšou závadu na tej istej časti sedačky, ktorú sme podávali 30. 4 aj tu nám zamietli. Ako môžme postupovať pri zamietnutí? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.06.2018)

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak nebola nebola vybavená pomocou odborného posúdenia, potom predávajúci nesprávne vyriešil reklamáciu a máte nárok na vrátenie peňazí.

Odborné posúdenie musí obsahovať

a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

c) popis stavu výrobku,

d) výsledok posúdenia,

e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

Na odborné posúdenie, ktoré neobsahuje tieto náležitosti, sa neprihliada.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako mám postupovať pri neuznaní reklamácie hokejových korčúľ. Korčule som manželovi kúpila cez e-shop. Od kúpi neprebehol ani mesiac a korčule boli použité iba 4-krát. Poškodený je držiak noža na jednej korčuly. Do mesiaca mi prišla odpoveď, že reklamácia je na základe odborného posudku neuznaná. Reklamáciu vykonali na základe vizuálnej obhliadky. Ako príčinu uviedli, že ide o deštruktívne zmeny a samotné zlomenie holdra vznikli silami, ktoré vyvolali stratu mechanicko -fyzikálnych vlastnosti konštrukčných materiálov a to prekročením pevnosti v raže. Teda, nárazom puku. Holder je považovaný za spotrebný materiál. Reklamáciu vypracovalo reklamačné oddelenie predajcu. Teda moja otázka znie: Ma zmysel nejako sa domáhať výmeny alebo opravy výrobku alebo to nechať tak a rozlúčiť sa s korčuľami za 139 e. Neviem ako mám reagovať, teda Vás prosím o radu. Vopred ďakujem za akúkoľvek radu.

Odpoveď: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.04.2018)

 

 

 

Dobrý deň, 

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

 

 

 


Podľa ust.§ 18 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa platí :
"Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia  bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9."

§ 18 ods.9 :
"Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie."

Odborným posúdením podľa citovaného zákona je " odborným posúdením písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej v ý r o b c o m na vykonávanie záručných opráv."

Odporúčanie 

Oznámte eshopu, že nesúhlasíte s vybavením reklamácie, nakoľko vyjadrenie reklamačného oddelenia nie je odborným posúdením. Požiadajte predávajúceho, aby Vám predložil písomný doklad o tom, že sa jedná o odborné posúdenie podľa zákona v § 18 ods. 9 zákona o ochrane spotrebiteľa : "písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej v ý r o b c o m na vykonávanie záručných opráv."  

Odborné posúdenie podľa § 18a/ zákona o ochrane spotrebiteľa  musí obsahovať

a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

c) popis stavu výrobku,

d) výsledok posúdenia,

e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

Na odborné posúdenie, ktoré neobsahuje náležitosti podľa odseku 1, sa neprihliada.

Predávajúci je povinný Vám predmetné odborné posúdenie predložiť a je povinný mať doklady o reklamácii, vrátane odborného posúdenia aj pre orgány kontroly /SOI/.

Upozornite predávajúceho, že na ich postup upozornite aj Štátnu obchodnú inšpekciu.

©


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať reklamoval som mobil po roku malo používaný lebo priateľka ho používala iba na fotenie a volanie koľko krát ho ani nepoužila celý deň a zničoho nič sa zrazu objavil flak na display a vrátili mi ho, že bola mechanická chyba takže mi neuznali reklamáciu a neviem ako mám ďalej postupovať ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri neuznaní reklamácie?

Odpovedá: Advokát (odpoveď odoslaná: 12.12.2017)

Dobrý deň,

ak išlo o reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, môžete postupovať podľa § 18 ods. 7 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého:

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Odpoveď teda celkom zreteľne podáva vyššie uvedené ustanovenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk