'

Neuvedenie biologického otca do rodného listu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 18. 4. 2014

Otázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

Dobrý deň,

chcela by som Vás požiadať o odpoveď na otázku ohľadom neuvedenia biologického otca do rodného listu dieťaťa. Zaujímalo by ma, či v prípade narodenia dieťaťa a neuvedenia otca v rodnom liste má právo biologický otec dieťaťa požiadať o určenie otcovstva, alebo o zverenie do výchovy, v prípade, ak by chcel. Manželia nie sme. Prípadne, čo by všetko mohol podniknúť on, ako otec bez udania v rodnom liste, aby sa mohol stýkať pravidelne s dieťaťom. Taktiež aké by mal možnosti, ak by v rodnom liste dieťaťa bol tento otec uvedený. Posledná otázka sa týka určenia občianstva dieťaťa, ak matka je občianka SR a otec občan Českej republiky - taktiež v oboch prípadoch - teda s udaním a bez udania otca v rodnom liste.Musel by mať otec dieťaťa vždy súhlas matky, ak by sa jednalo o vycestovanie s dieťaťom do Českej republiky. Ďakujem Vám vopred za odpoveď.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

Dobrý deň, neuvedenie biologického otca do rodného listu dieťaťa nie je neprekonateľnou prekážkou, ktorú by otec nedokázal vyriešiť. 

V prípade, ak je otec biologickým otcom, má právo, pokiaľ ho matka neuvedie do rodného listu požiadať súd o určenie otcovstva. Toto konanie je obligatórne spojené s konaním o úpravu práv a povinností k mal.dieťaťu.

Pokiaľ je dieťa malé (obyčajne do 3 rokov dieťaťa) je veľmi nepravdepodobné, že by súd zveril dieťa otcovi, matka by musela byť nezodpovedná, neprejavovať záujem o dieťa, muselo by ísť skutočne o vážne dôvody.

Súd v konaní o určenie otcovstva by sa určoval:

1/ komu dieťa zverí

2/ kto bude dieťa zastupovať a spravovať majetok

3/ aké bude platiť povinný rodič výživné

4/ ak o to požiada jeden z rodičov, určí sa aj styk s dieťaťom (v tak nízkom veku to je za prítomnosti matky).

 

Bez určenia otcovstva mu súd styk neurčí, musel by byť najskôr otcom, aby mohol mať s dieťaťom styk.

 

Ak by bol v rodnom liste uvedený, patria mu všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona o rodine, medzi práva patrí podieľať sa na výchove a rozhodovaní o dieťati, právo na styk, právo na zastupovanie dieťaťa, správu majetku. Medzi povinnosti patrí najmä vyživovacia povinnosť.

Pokiaľ ide o občianstvo, nadobúdanie občianstva je podľa zákona, nie podľa dohody rodičov. Ak ste občianka SR, dieťa bude tiež občanom SR, aj keď s tým otec nesúhlasí.

 

Štátne občianstvo detí sa nadobúda buď udelením, narodením alebo osvojením.

Dieťa nadobudne štátne občianstvo Slovenskej republiky v prípade, že:

-          aspoň jeden z jeho rodičov je občanom Slovenskej republiky (bez ohľadu na miesto narodenia);

-          sa narodilo na území Slovenskej republiky, ak jeho rodičia sú bez štátnej príslušnosti;

-          sa narodilo na území Slovenskej republiky, ak jeho rodičia sú cudzími štátnymi príslušníkmi a narodením nenadobúda občianstvo žiadneho z nich.

 

Dieťa cudzieho štátneho občana a štátneho občana Slovenskej republiky je občanom SR aj vtedy, ak sa neskôr preukáže, že štátny občan Slovenskej republiky nie je jeho rodičom.

 

Pokiaľ ide o vycestovanie, do 3 rokov veku dieťaťa môžete žiadať, aby bol styk vykonávaný za Vašej prítomnosti a v mieste Vášho bydliska.

Neskôr, ak by šlo o vycestovanie do zahraničia, otec by musel mať Váš súhlas. Toto platí pri dlhodobom vycestovaní. Ak by šlo napríklad len o pár dňový výlet, súhlas nie je potrebný, nakoľko nejde o vysťahovanie sa do cudziny. Ak by sa však chcel vysťahovať do cudziny, potreboval by súhlas súdu.

 

 

V prípade doplňujúcich otázok nám napíšte. Neuvedenie biologického otca do rodného listu je pomerne časté, nesie to to sebou vyššie uvedené následky, s ktorými musí matka počítať.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Priateľka je v 5 mesiaci a povedala, že ma neuvedie ako otca. Mám nárok žiadať o určenie otcovstva, lebo mne na dieťati záleží, aj keď ona nechce a tvrdí, že nie je moje?

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.08.2018)

Dobrý deň, ak Vás priateľka nechce uviesť v rodnom liste dieťaťa, t.j. nechce súhlasným vyhlásením vyhlásiť, že ste otcom dieťaťa, budete sa môcť Vášho otcovstva domáhať na súde. Odporúčame Vám podať na súd čo najskôr po narodení dieťaťa návrh na určenie otcovstva. Mohlo by sa totiž stať, ak má Vaša priateľka inú známosť, že po narodení (alebo aj pred jeho narodením) určí súhlasným vyhlásením otcovstvo k dieťaťu tomuto mužovi. Podľa právnej doktríny ide o síce o neplatný právny úkon, avšak Vám to zbytočne skomplikuje situáciu a svojho otcovstva by ste sa následne museli domáhať zložitejšou cestou. Súd bude v rámci súdneho konania o určenie otcovstva skúmať Vaše otcovstvo, a to v zmysle zákona o rodine. Podľa zákona o rodine je otcom dieťaťa muž , ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti. Rovnako je možné v konaní vykonať aj DNA test. Po zistení skutočného stavu veci súd rozhodne o tom, či ste alebo nie ste otcom dieťaťa. Pozitívne rozhodnutie súdu je následne podkladom pre zápis otca na matrike v rodnom liste dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý večer, prajem, chcela by som sa informovať ohľadom mojej situácie. Žijem od narodenia s mamou a otca nemám zapísaného v rodnom liste ani na mňa nikdy neprispieval. Mám 22 rokov a chcela by som vedieť, či je možné spätne vyplatiť výživné resp. či je možná iná finančná náhrada. Ak sa matka s ním pokúšala skontaktovať, stále sa vyhýbal stretnutiu. Ďakujem veľmi pekne za pomoc. S pozdravom.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.07.2018)

Dobrý deň, ak ste plnoletá, je možné žiadať určiť výživné iba za obdobie od podania návrhu, nie spätne za obdobie pred jeho podaním. Dôvodom nie je ani skutočnosť, že sa vyhýbal stretnutiu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Moja vydatá dcéra má s manželom dve deti. Počas manželskej krízy mala pomer s iným mužom, s ktorým splodila dieťa a narodila sa jej dcérka, o ktorej jej manžel vie, že je to jeho dieťa. On ale nie je biologickým otcom. Teraz žijú v harmonickom vzťahu. Ak by sa náhodou dozvedel, že on nie je biologickým otcom, má právo urobiť testy DN a žiadať od biologického otca spätne výživné? Ďakujem za odpoveď.

 

 

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

Odpovedá: Advokátka (odpoveď odoslaná: 23.09.2017)

 

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Ak by mal manžel Vašej dcéry pochybnosti o otcovstve nezabránite mu, aby si dal urobiť testy DNA, ktoré otcovstvo vylúčia.

Matka dieťaťa  však nie je povinná oznámiť kto je otcom dieťaťa.

Vymáhanie výživného od biologického otca je možné až na základe určenia, že biologický otec bude určený ako otec dieťaťa. Podľa nášho názoru manžel, ktorý je ako otec zapísaný v rodnom liste, nemôže spätne vymáhať výživné nakoľko nie je určené otcovstvo dieťaťa.

 

Podľa ust. § 93 zákona  o rodine platí :

"Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov  /pozn. vo Vašom prípade manžel Vašej dcéry/  môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa. 

Aj matka dieťaťa môže v rovnakej lehote zaprieť, že otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov."

 

Nepíšete o veku dieťaťa.  V prípade, že lehota 3 rokov už uplynula, v takom prichádza  do úvahy zapretie otcovstva na návrh dieťaťa podľa § 96 zákona o rodine :

1) Ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. V tomto konaní musí byť maloleté dieťa zastúpené kolíznym opatrovníkom.

(2) Ak súd rozhodne tak, že návrhu podanému podľa odseku 1 vyhovie, a určí, že zapretie otcovstva po uplynutí zákonnej lehoty je v záujme dieťaťa, môže dieťa po právoplatnosti tohto rozhodnutia podať návrh na zapretie otcovstva.

(3) Ak jeden z rodičov nežije, môže dieťa podať návrh na zapretie otcovstva proti druhému rodičovi; ak nežije ani jeden z rodičov, návrh nemožno podať.

 

Z uvedeného vyplýva, že  tento návrh  môže podať len dieťa, pričom musia byť splnené dve základné podmienky. Prvou je, že tento návrh, teda zapretie musí byť v záujme dieťaťa. Druhou podmienkou je, že rodičom uplynula lehota na zapretie otcovstva. Nakoľko bolo otcovstvo určené súhlasným vyhlásením, matke aj otcovi už uplynula lehota na zapretie otcovstva. 

V prípade zapretia otcovstva na návrh dieťaťa ide o dve konania. V prvom konaní sa skúma prípustnosť podania návrhu, teda splnenie podmienok podľa ods. 1. Ak súd určí, že podmienky boli splnené, tak následne môže dieťa podať samotný návrh na zapretie, kde bude prebiehať riadne dokazovanie, kde sa preukáže, či daný muž je otcom alebo nie, a teda či súd otcovstvo zaprie.

 

Poznamenávame, že podľa zákona o rodine pokiaľ o biologický otec nie je zapísaný v rodnom liste dieťaťa, má možnosť  obrátiť sa na súd a žiadať určiť otcovstvo a matka dieťaťa  od neho požadovať výživné na dieťa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, veľmi pekne Vás chcem poprosiť o informáciu. Ak matka dieťaťa neuvedie pri narodení dieťaťa meno otca do rodného listu, je povinný otec dieťaťa platiť výživné? Neskôr požiadala o testy a zapísala meno otca do rodného listu bez jeho súhlasu. Čo z toho vyplýva? Mňa hlavne zaujíma, či je povinný otec platiť výživné, keď nebol pri narodení dieťaťa zapísaný do rodného listu ale neskôr ho tam zapísala potom, čo požiadala o testy. Ktorý rodný list sa berie na súde o určenie výživneho do úvahy? Ďakujem.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

Odpovedá: advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2017)

Dobrý deň, otcovstvo sa určuje na základe troch domnienok otcovstva. Prvou z nich je domnienka otcovstva svedčiaca manželovi matky, ktorá sa v tomto prípade neuplatní. Určiť otcovstvo možno tiež na základe súhlasného vyhlásenia rodičov urobené pred matričným úradom alebo súdom. Vzhľadom na to, že zákon podmieňuje určenie otcovstva súhlasom oboch rodičov, je vylúčené aby týmto spôsobom matka dosiahla zápis v rodnom liste dieťaťa. Bez súhlasu otca je možno určiť jeho otcovstvo na základe rozhodnutia súdu, čo je prípad, ktorý popisujete. Zároveň v zmysle § 110 Civilného mimosporového poriadku platí, že s konaním o určenie otcovstva je spojené konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a o výžive maloletého. Dieťa preto nemôže mať rodný list, kde je zapísaný otec a aj rodný list bez určenia otcovstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či nebiologický otec, s ktorým sme ešte manželia ma môže prinútiť k tomu, aby som sa vrátila na Slovensko s bábätkom po pôrode v Maďarsku? Dva roky už spolu nežijeme a trvalý pobyt mám v Maďarsku. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

Odpovedá: Advokát (odpoveď odoslaná: 17.05.2017)

Dobrý deň,

na základe toho, čo uvádzate nie je možné celkom jednoznačne odpovedať. Aj keď nejde o biologického otca, no je Vašim manželom, podľa nášho Zákona o rodine by sa považoval za otca dieťaťa, až kým by nebolo otcovstvo úspešne zapreté na súde. Stále sa teda považuje za otca v právnom slova zmysle, a preto má všetky rodičovské práva a povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona. Rodičia majú právo na styk s dieťaťom, a preto sa otec môže domáhať toho, aby sa mohol stretávať s dieťaťom. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Prosím Vás dajú sa súdne DNA testy žiadať, aj keď dcérka bude mať už 4 roky?

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 02.04.2017)

Áno, aj to je možné, vek dieťaťa nie je rozhodujúci.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. S bývalým priateľom som otehotnela, keď som mala 17. V 17 som aj porodila dcéru. Keďže som ešte nebola plnoletá, do rodného listu otca nenapísali, aj keď on plnoletý už bol. Keď dcéra mala mesiac bývalý priateľ sa so mnou rozišiel. Vyhrážal sa mi, že si na súde zariadi, aby ju dostal do starostlivosti on, alebo aspoň do striedavej starostlivosti. Rodičovské práva mi boli uznané automaticky tri mesiace po narodení dcéry, keď som dovršila 18 rokov. Medzičasom som si našla priateľa, ten mi s dcérou pomáha. Finančne aj výchovou. Pracuje popri štúdiu. Malej nakúpil k nemu všetko, čo potrebuje, či už postieľku, oblečenie, hračky a samozrejme má u neho aj potraviny a všetko potrebné. S priateľom sme sa rozprávali a on by si chcel dcérku osvojiť. Dcérka ma 8 mesiacov. Ako by sme mali postupovať, ak si ju chce osvojiť? A je možné, aby si ju osvojil, ak jej biologický otec stále nie je zapísaný v rodnom liste? Bude potrebovať súhlas od biologického otca? Bude nutné robiť testy DNA? Jej biologický otec mi zatiaľ nepomohol finančne ani inak, o malú neprejavuje záujem, len sa mi stále vyhráža.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 02.04.2017)

Dobrý deň, Vás priateľ by si mohol osvojiť dieťa iba ak by bol Vaším manželom. Pokiaľ nie ste manželia, zákon nedovoľuje osvojenie dieťaťa priateľom matky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás chcem sa spýtať, ak neuvediem otca dieťaťa do rodného listu, čiže kolónka otca zostane prázdna, môžem dať zapísať otca aj neskôr, dajme tomu aj o 3 roky? Ak áno čo potom zápis obnáša? Aj z finančného hľadiska. Dieťaťu bude vydaný aj nový rodný list, alebo len dáky dodatok k rodnému listu? Ďakujem za odpoveď. Pekný deň.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň, ak dieťaťu nenapíšete otca do rodného listu, kolónka zostane prázdna. Môžete zapísať otca aj neskôr, ale samozrejme potrebujete jeho súhlas. Robí sa to súhlasným vyhlásením na matrike. Matrika vydáva nový rodný list, kde budú zapísaní obaja rodičia. Robí sa to na počkanie a je to bez poplatku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Ešte by som Vás chcela poprosiť čo by som mohla podniknúť, aby sa dieťa po zapretí otcovstva exmanželom aj naďalej volalo po mne a nie po biologickom expriatelovi-keďže mi povedal, že nedovolí, aby mal priezvisko po mne. Ďakujem krásne. Pekný deň, s úctou Alžbeta.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň, ak to nepôjde s jeho súhlasom, budete musieť podať návrh na súd a pripravte sa na to, že takéto konanie môže trvať aj dva-tri roky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcem Vás poprosiť o informácie, radu. Som rozvedená, našla som si priateľa, s ktorým to nefungovalo a rozišli sme sa. Po mesiaci som zistila, že som tehotná. Oznámila som mu to, prehovoril ma a len kvôli dieťaťu som sa k nemu nasťahovala. Skúsila som to, no po troch mesiacoch v jeho byte chcel, aby som odišla, lebo ma všetkého dosť. Nevedel sa prispôsobiť v ničom, vyhovovalo mu to tak, aký život viedol predtým, ako som tam prišla bývať. Oznámila som mu, že si, želám, keď sa dieťa narodí, aby sa volalo priezviskom po mne. Nesúhlasil a trval si na tom, že bude po ňom. Povedal mi, že ak ho neuvediem ako otca, nebude mi platiť výživné. O peniaze mi nejde, chcem len, aby sa dieťa volalo po mne, keďže už nikdy nebudeme spolu ako partneri. Mám mesiac pred pôrodom, nikdy nespýtal sa, či mi niečo treba pre dieťa a to vyjadrenie, že nebude platiť výživné ma tiež zaskočilo, keďže mi tvrdil, že mu na dieťati záleží. Po prehodnotení celej situácie som sa rozhodla, že ho neuvediem ako otca, lebo sa tak nikdy nesprával, nespráva. Po jeho vyjadreniach neviem, ako sa zachová, no chcela by som vedieť a poprosiť Vás o informácie, môže vyhrať súd a aj striedavú starostlivosť, s ktorou sa mi v minulosti vyhrážal? Ešte jedna informácia, podľa zákona som otehotnela do 300dni od rozvodu, takže podľa zákona je dieťa exmanzelovo, čo sa bude riešiť súdne. Ďakujem za informácie. Pekný večer.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 18.02.2017)

Dobrý deň ak sa dieťa narodilo do 300 dní or rozvodu, do rodného listu bude zapísaný exmanžel a nie biologický otec.

Exmanžel bude musieť podať návrh na súd na zapretie otcovstva.

Priezvisko dieťaťa nemusíte dávať po svojom expriateľovi.

Keď bude zapreté otcovstvo a budete chcieť výživné, potom podáte návrh na súd na určenie otcovstva a výživného. To, že sa dieťa nevolá rovnako ako biologický otec, nemá vplyv na určenie výživného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk