Máte
otázku?

Neuvedenie biologického otca do rodného listu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

Dobrý deň,

chcela by som Vás požiadať o odpoveď na otázku ohľadom neuvedenia biologického otca do rodného listu dieťaťa. Zaujímalo by ma, či v prípade narodenia dieťaťa a neuvedenia otca v rodnom liste má právo biologický otec dieťaťa požiadať o určenie otcovstva, alebo o zverenie do výchovy, v prípade, ak by chcel. Manželia nie sme. Prípadne, čo by všetko mohol podniknúť on, ako otec bez udania v rodnom liste, aby sa mohol stýkať pravidelne s dieťaťom. Taktiež aké by mal možnosti, ak by v rodnom liste dieťaťa bol tento otec uvedený. Posledná otázka sa týka určenia občianstva dieťaťa, ak matka je občianka SR a otec občan Českej republiky - taktiež v oboch prípadoch - teda s udaním a bez udania otca v rodnom liste.Musel by mať otec dieťaťa vždy súhlas matky, ak by sa jednalo o vycestovanie s dieťaťom do Českej republiky. Ďakujem Vám vopred za odpoveď.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

Dobrý deň, neuvedenie biologického otca do rodného listu dieťaťa nie je neprekonateľnou prekážkou, ktorú by otec nedokázal vyriešiť. 

V prípade, ak je otec biologickým otcom, má právo, pokiaľ ho matka neuvedie do rodného listu požiadať súd o určenie otcovstva. Toto konanie je obligatórne spojené s konaním o úpravu práv a povinností k mal.dieťaťu.

Pokiaľ je dieťa malé (obyčajne do 3 rokov dieťaťa) je veľmi nepravdepodobné, že by súd zveril dieťa otcovi, matka by musela byť nezodpovedná, neprejavovať záujem o dieťa, muselo by ísť skutočne o vážne dôvody.

Súd v konaní o určenie otcovstva by sa určoval:

1/ komu dieťa zverí

2/ kto bude dieťa zastupovať a spravovať majetok

3/ aké bude platiť povinný rodič výživné

4/ ak o to požiada jeden z rodičov, určí sa aj styk s dieťaťom (v tak nízkom veku to je za prítomnosti matky).

 

Bez určenia otcovstva mu súd styk neurčí, musel by byť najskôr otcom, aby mohol mať s dieťaťom styk.

 

Ak by bol v rodnom liste uvedený, patria mu všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona o rodine, medzi práva patrí podieľať sa na výchove a rozhodovaní o dieťati, právo na styk, právo na zastupovanie dieťaťa, správu majetku. Medzi povinnosti patrí najmä vyživovacia povinnosť.

Pokiaľ ide o občianstvo, nadobúdanie občianstva je podľa zákona, nie podľa dohody rodičov. Ak ste občianka SR, dieťa bude tiež občanom SR, aj keď s tým otec nesúhlasí.

 

Štátne občianstvo detí sa nadobúda buď udelením, narodením alebo osvojením.

Dieťa nadobudne štátne občianstvo Slovenskej republiky v prípade, že:

-          aspoň jeden z jeho rodičov je občanom Slovenskej republiky (bez ohľadu na miesto narodenia);

-          sa narodilo na území Slovenskej republiky, ak jeho rodičia sú bez štátnej príslušnosti;

-          sa narodilo na území Slovenskej republiky, ak jeho rodičia sú cudzími štátnymi príslušníkmi a narodením nenadobúda občianstvo žiadneho z nich.

 

Dieťa cudzieho štátneho občana a štátneho občana Slovenskej republiky je občanom SR aj vtedy, ak sa neskôr preukáže, že štátny občan Slovenskej republiky nie je jeho rodičom.

 

Pokiaľ ide o vycestovanie, do 3 rokov veku dieťaťa môžete žiadať, aby bol styk vykonávaný za Vašej prítomnosti a v mieste Vášho bydliska.

Neskôr, ak by šlo o vycestovanie do zahraničia, otec by musel mať Váš súhlas. Toto platí pri dlhodobom vycestovaní. Ak by šlo napríklad len o pár dňový výlet, súhlas nie je potrebný, nakoľko nejde o vysťahovanie sa do cudziny. Ak by sa však chcel vysťahovať do cudziny, potreboval by súhlas súdu.

 

 

V prípade doplňujúcich otázok nám napíšte. Neuvedenie biologického otca do rodného listu je pomerne časté, nesie to to sebou vyššie uvedené následky, s ktorými musí matka počítať.

Trápi vás "Neuvedenie biologického otca do rodného listu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň,
dcéra je u otca a neni uvedený v rodnom liste, ja som zákonný zástupca a ona plače, že ona chce byť s otcom po toľkých rokoch, čo nemal o ňu záujem, keďže je alkoholik. Vraj on sa o ňu postará a chce si ju dať na seba, ale nemá kde bývať a u sestry, či má rodinu v dome takto neviem, a neverím, že on si ju vezme na seba. Ona chce byť s otcom, vravela mi. Ja neviem čo mám už robiť.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 18.08.2022)

Dobrý deň, rozumiem vám. Dieťa má však právo nielen poznať svojich rodičov a svoje korene, ale rovnako má právo na ich starostlivosť. V prípade, že Vašej dcére pri jej narodení nebolo určené otcovstvo, toto je možné určiť, súhlasným vyhlásením rodičov pred matričným úradom alebo pred súdom. V takomto prípade by však spolu so zápisom otca do rodného listu dieťaťa, vznikli otcovi všetky rodičovské povinnosti, plnenie vyživovacej povinnosti a právo styku nevynímajúc. 

V opačnom prípade, ak by vašej dcére už bol určený ako otec dieťaťa iný muž, tento mohol zaprieť otcovstvo len do troch rokov buď od jeho určenia, za predpokladu, že otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov alebo od kedy sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, že je otcom dieťaťa (v prípade, ak by sa jednalo o manžela matky). Ak by táto lehota na zapretie otcovstva rodičom márne uplynula, návrh na zapretie otcovstva by mohlo podať už len dieťa. Až následne, ak by súd návrhu na zapretie otcovstva vyhovel, bolo by možné určiť otcovstvo k dieťaťu novému mužovi. 


Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať. S mojim manželom sa nám ma každým dňom narodiť dieťa. Už teraz vieme, že časom sa rozvedieme. Môžem manžela neuviesť do rodného listu, aby mi ho časom nebral? Už jedného syna mame a mali sme s tým veľké patálie, pretože syn k nemu nechcel chodiť, keď sme žili od seba a nechcem to zažiť aj s druhým synom.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 20.03.2022)

Dobrý deň,
ak ste manželia, tak pri narodení dieťaťa sa uplatní tzv. prvá domnienka určenia otcovstva - manžel matky. Tým, že ste manželia, tak automaticky sa Váš muž zapíše do rodného listu dieťaťa ako otec. To by platilo aj v prípade, že by nebol biologickým otcom dieťaťa.


Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň,
S manželkou sa nám narodil chlapec a ja som v tom čase nebol doma tak som otcovstvo nemohol podpísať bol som v zahraničí ohľadom práce a vrátil som sa o 4 rokov no a chcem sa opýtať môžem popísať teraz otcovstvo, aby som bol uvedený v rodinnom liste ako otec.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 25.02.2022)

Dobrý deň,
v prípade, že s tým súhlasí aj matka dieťaťa, postačuje ísť spoločne na matriku a zhodne pred matrikárkou vyhlásiť, že ste otcom dieťaťa.

Ak matka nebude súhlasiť s určením otcovstva, budete musieť podať návrh na určenie otcovstva na súde, v obvode ktorého žije maloleté dieťa. Nie je vylúčené, že v prípade pretrvávajúceho negatívneho postoja matky bude vo veci vykonaný DNA test na určenie otcovstva.


Trápi vás "Neuvedenie biologického otca do rodného listu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať, že ak by som chcela požiadať o zrušenie otcovstva na základe toho, že on nie je jeho biologický otec, zoznámili sme sa totiž, keď ja som bola tehotná a on mi podpísal otcovstvo. Ale teraz sme rozišli tak by som to chcela zrušiť. A chcem sa spýtať, keď nebude mať uvedeného otca v rodnom liste, či mám nárok na náhradné výživné prípadne na niaku podporu od štátu. Ďakujem.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 13.05.2021)

Dobrý deň,
ak bolo otcovstvo určené na základe súhlasného vyhlásenia na matrike, je možné toto otcovstvo na súde zaprieť v lehote 3 rokov od takéhoto určenia, iba za predpokladu, že je vylúčené, že by tento muž mohol byť otcom dieťaťa. Ak nebude mať v rodnom liste uvedeného žiadneho otca, náhradné výživné nie je za koho poskytovať zo strany štátu. Náhradné výživné sa vypláca ako dávka namiesto povinného rodiča, ktorý svoju vyživovaciu povinnosť neplní. Ak nebude určený otec, nemá nikto voči dieťaťu (z pozície otca) vyživovaciu povinnosť.


Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Môj syn bude mať 5 rokov. V rodnom liste otca nemá napísaného, ja som slobodná. Žijem s priateľom. Chceli by sme ho napísať do synovho rodného listu ako otca, aj keď nie je biologický otec. Bude sa to dať? Ďakujem.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 30.04.2021)

Dobrý deň,

ak Váš priateľ vyhlási pred matrikou, že je otcom a Vy to odsúhlasíte, matrika nebude skúmať DNA testami, či je to tak a zapíšu ho ako otca. 

Druhá možnosť je riešiť to osvojením, priateľ by si ho osvojil až ako Váš manžel. O osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa. Podľa môjho názoru, jedinou možnou cestou k osvojeniu dieťaťa Vašim partnerom je teda, že si ho osvojí ako manžel matky. Zákon umožňuje i osvojenie dieťaťa osamelou osobou, avšak iba vo výnimočných prípadoch podľa § 97 a nasl. v spojení s § 100 Zákona o rodine. Situáciu osvojenia dieťaťa manželom matky upravuje § 100 ods. 3 Zákona o rodine. Na osvojenie postačí Váš súhlas. Ide o rýchly a formálny postup súdu, avšak musíte byť v čase osvojovania manželmi.


Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, či existuje jednoduchý dokument uzaverty medzi 2 ma fyzickými osobami ohľadom toho, že žena neuvedie v momente narodenia dieťaťa do rodného listu moje meno, teda nebude tam uvedené žiadne meno.
Predpokladaný pôrod je buď Rakúsko / CZ alebo SK
Ďakujem Peter.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 02.10.2020)

Dobrý deň,
aj keby ste spísali s budúcou matkou dohodu resp. zmluvu, že v rodnom liste Vás neuvedie ako otca dieťaťa, bola by táto dohoda absolútne neplatná (§ 574 Obč. zákonníka).

V konečnom dôsledku nemôžete odoprieť matke, ani dieťaťu právo do budúcnosti, aby matka dieťaťa, prípadne dieťa, podali návrh na určenie otcovstva v zmysle ust. § 94 zákona o rodine :

"(1) Ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom, navrhnúť, aby otcovstvo určil súd."

 


Trápi vás "Neuvedenie biologického otca do rodného listu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať. Vychovávam sama dcéru. Bude mať dva roky. Jej biologický otec sedí za predaj a výrobu drog. Nie je vedený v rodnom liste a ani nechcem, aby tam bol. Skratka nechcem, aby bol s malou v akom koľvek kontakte, keď ho pustia. Čo mám pre to robiť.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 15.07.2020)

Dobrý deň,
pre to, aby nebol vedený v jej rodnom liste nemusíte nič spraviť. Ak totiž nepodáte návrh na určenie otcovstva, súd konanie z vlastnej iniciatívy nezačne.

Na druhej strane nemôžete zabrániť otcovi v tom, aby (hoci aj teraz kým je vo výkone trestu odňatia slobody) podal na príslušný súd návrh na určenie otcovstva. Ak taký návrh podá, budete musieť poskytnúť súdu súčinnosť, inak Vám môže byť ukladaná poriadková pokuta. Výsledkom tohto konania môže byť, že súd aj bez Vášho súhlasu určí otcovstvo Vašej maloletej dcére. Otcovi v tomto nemôžete zabrániť.


Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať na situáciu, kedy biologický otec chce súdnou cestou určiť otcovstvo dieťaťa a zápis jeho mena do rodného listu dieťaťa, ktoré sa narodilo do nášho manželstva. My o to nemáme záujem, vzhľadom na to, že otec je užívateľom drog, nám to spôsobuje nemalé stresy. Má zmysel bojovať, alebo mu súd otcovstvo určí?

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 17.06.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 94 ods. 1 zákona o rodine platí, že "ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom, navrhnúť, aby otcovstvo určil súd."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ide o oprávnenie otca dieťaťa obrátiť sa na súd, ktoré právo mu Vy ako matka dieťaťa nemôžete zobrať.

Ak otec dieťaťa je užívateľom drog, táto okolnosť by mohla byť dôvodom na spôsob určenia styku dieťaťa s otcom napr. len za prítomnosti matky.

 


Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)Dakujem, hodnotenie vam napiseme, ale ešte sa chcem uistiť, či som dobre porozumel otazke. Ja som Manžel (nie matka :)

Otcovstvo dieťaťa je už určené, prvou domnienkou, teda tým, že sme manželia a v synovom rodnom liste figurujem ja, ako otec. Nemáme záujem to nijako meniť a rozhodne sa nám nechce ťahaťpo súdoch, lebo to je stresujúce a berie to energiu na pokojnú a plnohodnotnú výchovu.

Počuli sme názor, že v takejto situácií nemôže biologickýotec robiť nič bez našeho súhlasu, alebo našej iniciatívy.


Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 17.06.2020)

Dobrý deň, ďakujem za upresnenie, z otázky mi nebolo zrejmé či píše matka alebo niekto iný. 

Rozumiem, otcovstvo je už určené a za otca ste určený vy ako manžel matky. 

K tomuto v zákone o rodine nenájdeme nič. Skutočný biologický rodič by sa mohol domáhať určenia otcovstva ale musel by to riešiť cez tzv. "dobré mravy". Videl som rozhodnutia, kde takýto návrh zamietli z odôvodnením, že domnienky otcovstva nastupujú postupne a ak je prvá naplnená, tak ďalšia v poradí nemôže nastúpiť. Týmto by som sa vo Vašom prípade bránil.

Ak je otec dieťaťa na drogách, tak možno nebude mať ani energiu a ani peniaze na to, aby to riešil súdnou cestou. Nevzdávajte sa.


Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Priateľka je v 5 mesiaci a povedala, že ma neuvedie ako otca. Mám nárok žiadať o určenie otcovstva, lebo mne na dieťati záleží, aj keď ona nechce a tvrdí, že nie je moje?

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 10.08.2018)

Dobrý deň, ak Vás priateľka nechce uviesť v rodnom liste dieťaťa, t.j. nechce súhlasným vyhlásením vyhlásiť, že ste otcom dieťaťa, budete sa môcť Vášho otcovstva domáhať na súde. Odporúčame Vám podať na súd čo najskôr po narodení dieťaťa návrh na určenie otcovstva. Mohlo by sa totiž stať, ak má Vaša priateľka inú známosť, že po narodení (alebo aj pred jeho narodením) určí súhlasným vyhlásením otcovstvo k dieťaťu tomuto mužovi. Podľa právnej doktríny ide o síce o neplatný právny úkon, avšak Vám to zbytočne skomplikuje situáciu a svojho otcovstva by ste sa následne museli domáhať zložitejšou cestou. Súd bude v rámci súdneho konania o určenie otcovstva skúmať Vaše otcovstvo, a to v zmysle zákona o rodine. Podľa zákona o rodine je otcom dieťaťa muž , ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti. Rovnako je možné v konaní vykonať aj DNA test. Po zistení skutočného stavu veci súd rozhodne o tom, či ste alebo nie ste otcom dieťaťa. Pozitívne rozhodnutie súdu je následne podkladom pre zápis otca na matrike v rodnom liste dieťaťa.


Trápi vás "Neuvedenie biologického otca do rodného listu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý večer, prajem, chcela by som sa informovať ohľadom mojej situácie. Žijem od narodenia s mamou a otca nemám zapísaného v rodnom liste ani na mňa nikdy neprispieval. Mám 22 rokov a chcela by som vedieť, či je možné spätne vyplatiť výživné resp. či je možná iná finančná náhrada. Ak sa matka s ním pokúšala skontaktovať, stále sa vyhýbal stretnutiu. Ďakujem veľmi pekne za pomoc. S pozdravom.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 18.07.2018)

Dobrý deň, ak ste plnoletá, je možné žiadať určiť výživné iba za obdobie od podania návrhu, nie spätne za obdobie pred jeho podaním. Dôvodom nie je ani skutočnosť, že sa vyhýbal stretnutiu.


Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Moja vydatá dcéra má s manželom dve deti. Počas manželskej krízy mala pomer s iným mužom, s ktorým splodila dieťa a narodila sa jej dcérka, o ktorej jej manžel vie, že je to jeho dieťa. On ale nie je biologickým otcom. Teraz žijú v harmonickom vzťahu. Ak by sa náhodou dozvedel, že on nie je biologickým otcom, má právo urobiť testy DN a žiadať od biologického otca spätne výživné? Ďakujem za odpoveď.

 

 

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 23.09.2017)

 

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Ak by mal manžel Vašej dcéry pochybnosti o otcovstve nezabránite mu, aby si dal urobiť testy DNA, ktoré otcovstvo vylúčia.

Matka dieťaťa  však nie je povinná oznámiť kto je otcom dieťaťa.

Vymáhanie výživného od biologického otca je možné až na základe určenia, že biologický otec bude určený ako otec dieťaťa. Podľa nášho názoru manžel, ktorý je ako otec zapísaný v rodnom liste, nemôže spätne vymáhať výživné nakoľko nie je určené otcovstvo dieťaťa.

 

Podľa ust. § 93 zákona  o rodine platí :

"Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov  /pozn. vo Vašom prípade manžel Vašej dcéry/  môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa. 

Aj matka dieťaťa môže v rovnakej lehote zaprieť, že otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov."

 

Nepíšete o veku dieťaťa.  V prípade, že lehota 3 rokov už uplynula, v takom prichádza  do úvahy zapretie otcovstva na návrh dieťaťa podľa § 96 zákona o rodine :

1) Ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. V tomto konaní musí byť maloleté dieťa zastúpené kolíznym opatrovníkom.

(2) Ak súd rozhodne tak, že návrhu podanému podľa odseku 1 vyhovie, a určí, že zapretie otcovstva po uplynutí zákonnej lehoty je v záujme dieťaťa, môže dieťa po právoplatnosti tohto rozhodnutia podať návrh na zapretie otcovstva.

(3) Ak jeden z rodičov nežije, môže dieťa podať návrh na zapretie otcovstva proti druhému rodičovi; ak nežije ani jeden z rodičov, návrh nemožno podať.

 

Z uvedeného vyplýva, že  tento návrh  môže podať len dieťa, pričom musia byť splnené dve základné podmienky. Prvou je, že tento návrh, teda zapretie musí byť v záujme dieťaťa. Druhou podmienkou je, že rodičom uplynula lehota na zapretie otcovstva. Nakoľko bolo otcovstvo určené súhlasným vyhlásením, matke aj otcovi už uplynula lehota na zapretie otcovstva. 

V prípade zapretia otcovstva na návrh dieťaťa ide o dve konania. V prvom konaní sa skúma prípustnosť podania návrhu, teda splnenie podmienok podľa ods. 1. Ak súd určí, že podmienky boli splnené, tak následne môže dieťa podať samotný návrh na zapretie, kde bude prebiehať riadne dokazovanie, kde sa preukáže, či daný muž je otcom alebo nie, a teda či súd otcovstvo zaprie.

 

Poznamenávame, že podľa zákona o rodine pokiaľ o biologický otec nie je zapísaný v rodnom liste dieťaťa, má možnosť  obrátiť sa na súd a žiadať určiť otcovstvo a matka dieťaťa  od neho požadovať výživné na dieťa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, veľmi pekne Vás chcem poprosiť o informáciu. Ak matka dieťaťa neuvedie pri narodení dieťaťa meno otca do rodného listu, je povinný otec dieťaťa platiť výživné? Neskôr požiadala o testy a zapísala meno otca do rodného listu bez jeho súhlasu. Čo z toho vyplýva? Mňa hlavne zaujíma, či je povinný otec platiť výživné, keď nebol pri narodení dieťaťa zapísaný do rodného listu ale neskôr ho tam zapísala potom, čo požiadala o testy. Ktorý rodný list sa berie na súde o určenie výživneho do úvahy? Ďakujem.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 01.08.2017)

Dobrý deň, otcovstvo sa určuje na základe troch domnienok otcovstva. Prvou z nich je domnienka otcovstva svedčiaca manželovi matky, ktorá sa v tomto prípade neuplatní. Určiť otcovstvo možno tiež na základe súhlasného vyhlásenia rodičov urobené pred matričným úradom alebo súdom. Vzhľadom na to, že zákon podmieňuje určenie otcovstva súhlasom oboch rodičov, je vylúčené aby týmto spôsobom matka dosiahla zápis v rodnom liste dieťaťa. Bez súhlasu otca je možno určiť jeho otcovstvo na základe rozhodnutia súdu, čo je prípad, ktorý popisujete. Zároveň v zmysle § 110 Civilného mimosporového poriadku platí, že s konaním o určenie otcovstva je spojené konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a o výžive maloletého. Dieťa preto nemôže mať rodný list, kde je zapísaný otec a aj rodný list bez určenia otcovstva.


Trápi vás "Neuvedenie biologického otca do rodného listu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či nebiologický otec, s ktorým sme ešte manželia ma môže prinútiť k tomu, aby som sa vrátila na Slovensko s bábätkom po pôrode v Maďarsku? Dva roky už spolu nežijeme a trvalý pobyt mám v Maďarsku. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 17.05.2017)

Dobrý deň,

na základe toho, čo uvádzate nie je možné celkom jednoznačne odpovedať. Aj keď nejde o biologického otca, no je Vašim manželom, podľa nášho Zákona o rodine by sa považoval za otca dieťaťa, až kým by nebolo otcovstvo úspešne zapreté na súde. Stále sa teda považuje za otca v právnom slova zmysle, a preto má všetky rodičovské práva a povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona. Rodičia majú právo na styk s dieťaťom, a preto sa otec môže domáhať toho, aby sa mohol stretávať s dieťaťom. 


Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Prosím Vás dajú sa súdne DNA testy žiadať, aj keď dcérka bude mať už 4 roky?

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 02.04.2017)

Áno, aj to je možné, vek dieťaťa nie je rozhodujúci.


Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. S bývalým priateľom som otehotnela, keď som mala 17. V 17 som aj porodila dcéru. Keďže som ešte nebola plnoletá, do rodného listu otca nenapísali, aj keď on plnoletý už bol. Keď dcéra mala mesiac bývalý priateľ sa so mnou rozišiel. Vyhrážal sa mi, že si na súde zariadi, aby ju dostal do starostlivosti on, alebo aspoň do striedavej starostlivosti. Rodičovské práva mi boli uznané automaticky tri mesiace po narodení dcéry, keď som dovršila 18 rokov. Medzičasom som si našla priateľa, ten mi s dcérou pomáha. Finančne aj výchovou. Pracuje popri štúdiu. Malej nakúpil k nemu všetko, čo potrebuje, či už postieľku, oblečenie, hračky a samozrejme má u neho aj potraviny a všetko potrebné. S priateľom sme sa rozprávali a on by si chcel dcérku osvojiť. Dcérka ma 8 mesiacov. Ako by sme mali postupovať, ak si ju chce osvojiť? A je možné, aby si ju osvojil, ak jej biologický otec stále nie je zapísaný v rodnom liste? Bude potrebovať súhlas od biologického otca? Bude nutné robiť testy DNA? Jej biologický otec mi zatiaľ nepomohol finančne ani inak, o malú neprejavuje záujem, len sa mi stále vyhráža.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 02.04.2017)

Dobrý deň, Vás priateľ by si mohol osvojiť dieťa iba ak by bol Vaším manželom. Pokiaľ nie ste manželia, zákon nedovoľuje osvojenie dieťaťa priateľom matky.


Trápi vás "Neuvedenie biologického otca do rodného listu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Ešte by som Vás chcela poprosiť čo by som mohla podniknúť, aby sa dieťa po zapretí otcovstva exmanželom aj naďalej volalo po mne a nie po biologickom expriatelovi-keďže mi povedal, že nedovolí, aby mal priezvisko po mne. Ďakujem krásne. Pekný deň, s úctou Alžbeta.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň, ak to nepôjde s jeho súhlasom, budete musieť podať návrh na súd a pripravte sa na to, že takéto konanie môže trvať aj dva-tri roky.


Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás chcem sa spýtať, ak neuvediem otca dieťaťa do rodného listu, čiže kolónka otca zostane prázdna, môžem dať zapísať otca aj neskôr, dajme tomu aj o 3 roky? Ak áno čo potom zápis obnáša? Aj z finančného hľadiska. Dieťaťu bude vydaný aj nový rodný list, alebo len dáky dodatok k rodnému listu? Ďakujem za odpoveď. Pekný deň.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň, ak dieťaťu nenapíšete otca do rodného listu, kolónka zostane prázdna. Môžete zapísať otca aj neskôr, ale samozrejme potrebujete jeho súhlas. Robí sa to súhlasným vyhlásením na matrike. Matrika vydáva nový rodný list, kde budú zapísaní obaja rodičia. Robí sa to na počkanie a je to bez poplatku.


Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či má právnu silu vyhlásenie budúcej matky vyhotovené v písomnej forme o tom, že v prípade narodenia dieťaťa nebude otec uvedený v rodnom liste dieťaťa a taktiež nebude po otcovi požadovať výživné a ani jeho účasť na výchove dieťaťa. Ďakujem.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 18.02.2017)

Dobrý deň, takéto vyhlásenie nemá právnu silu a nebolo by pre súd záväzné.


Trápi vás "Neuvedenie biologického otca do rodného listu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcem Vás poprosiť o informácie, radu. Som rozvedená, našla som si priateľa, s ktorým to nefungovalo a rozišli sme sa. Po mesiaci som zistila, že som tehotná. Oznámila som mu to, prehovoril ma a len kvôli dieťaťu som sa k nemu nasťahovala. Skúsila som to, no po troch mesiacoch v jeho byte chcel, aby som odišla, lebo ma všetkého dosť. Nevedel sa prispôsobiť v ničom, vyhovovalo mu to tak, aký život viedol predtým, ako som tam prišla bývať. Oznámila som mu, že si, želám, keď sa dieťa narodí, aby sa volalo priezviskom po mne. Nesúhlasil a trval si na tom, že bude po ňom. Povedal mi, že ak ho neuvediem ako otca, nebude mi platiť výživné. O peniaze mi nejde, chcem len, aby sa dieťa volalo po mne, keďže už nikdy nebudeme spolu ako partneri. Mám mesiac pred pôrodom, nikdy nespýtal sa, či mi niečo treba pre dieťa a to vyjadrenie, že nebude platiť výživné ma tiež zaskočilo, keďže mi tvrdil, že mu na dieťati záleží. Po prehodnotení celej situácie som sa rozhodla, že ho neuvediem ako otca, lebo sa tak nikdy nesprával, nespráva. Po jeho vyjadreniach neviem, ako sa zachová, no chcela by som vedieť a poprosiť Vás o informácie, môže vyhrať súd a aj striedavú starostlivosť, s ktorou sa mi v minulosti vyhrážal? Ešte jedna informácia, podľa zákona som otehotnela do 300dni od rozvodu, takže podľa zákona je dieťa exmanzelovo, čo sa bude riešiť súdne. Ďakujem za informácie. Pekný večer.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 18.02.2017)

Dobrý deň ak sa dieťa narodilo do 300 dní or rozvodu, do rodného listu bude zapísaný exmanžel a nie biologický otec.

Exmanžel bude musieť podať návrh na súd na zapretie otcovstva.

Priezvisko dieťaťa nemusíte dávať po svojom expriateľovi.

Keď bude zapreté otcovstvo a budete chcieť výživné, potom podáte návrh na súd na určenie otcovstva a výživného. To, že sa dieťa nevolá rovnako ako biologický otec, nemá vplyv na určenie výživného.


Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o odpoveď, syn sa nám narodil v Českej republike. Pred pôrodom sme neurčili otcovstvo, tak otec dieťaťa nebol zapísaný v rodnom liste, rodný list nám bol vydaný v Čechách, ale ako cudzinci sme pri príchode na Slovensko ho zmenili na slovenský, ale otec dieťaťa sa nedal dopísať, že musí to byt podľa českého rodného listu ako bol, teraz ma syn 10 rokov a chceli by sme dať dopísať otca dieťaťa len neviem, či musíme ísť až do českej republiky zmeniť pôvodný rodný list, alebo sa to dá aj tu, zobratí nie sme.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 18.02.2017)

Dobrý deň, môžete to riešiť na Slovensku ak žijete na Slovensku.


Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Chcem najst otca mojej dcery, viem ako sa vola a kde naposledy byval a nemam ho uvedeneho v rodnom liste a chcela by som otcovstvo a vyzivne. poradte mi

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 15.12.2016)

Dobrý deň,

ak dotyčný nie je Váš manžel, určiť otcovstvo je možné súhlasným vyhlásením na matrike alebo na súde. Ak nebude chcieť uznať otcovstvo môžete určiť otcovstvo súdnou cestou. Avšak v návrhu budete musieť správne označiť odporcu. Náležitosti ustanovuje § 133 ods.1 CSP, podľa ktorého Fyzická osoba sa v žalobe označuje menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu alebo pobytu, dátumom narodenia alebo iným identifikačným údajom.

Aktuálnu adresu môžete zistiť aj cez Register obyvateľov SR. Žiadosť je však spoplatnená a musíte ju odôvodniť (dôvodom by bolo vo Vašom prípade podanie žaloby na súd).


Trápi vás "Neuvedenie biologického otca do rodného listu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý večer. Mám 30 rokov. Môj otec mamu opustil po mojom narodení. Uvedený v rodnom liste mojom není. Mal už druhu rodinu. A pred nedávnom zomrel. Ako jeho dcéra nemám asi nárok dediť. Alebo mám? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 15.12.2016)

Dobrý deň, máte nárok dediť, ale musíte preukázať, že ste jeho dcéra. Museli by ste podať návrh na určenie otcovstva a zároveň požiadať o prerušenie dedičstva. Ak už dedičské konanie skončilo, ešte nie je nič stratené. To, či sa Vám to oplatí riešiť závisí od toho, či otec mal nejaký majetok.


Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň. Začiatkom mája podal manžel žiadosť o rozvod a súčasne návrh na zapretie otcovstva k dcére, ktorá sa mi narodila v marci tohto roka. Dnes mi prišla zo súdu výzva, aby som sa vyjadrila k tomuto návrhu a uviedla meno a adresu údajného otca. Dcéra nie je manželova, to som ochotná priznať, ale z určitých dôvodov nechcem uviesť meno skutočného otca. Čo mám teda odpísať, že je otec neznámy alebo, že ho nechcem uviesť? Manžel meno otca mojej dcéry pozná, môže ho potom súd predvolať, aby vypovedal? Môže mať teda moja dcéra v rodnom liste uvedené, že je otec neznámy? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 08.07.2016)

Ak nechcete uviesť otca dieťaťa, nemusíte. Dieťa nemusí mať v rodnom liste uvedeného otca. Súd v rozvode nebude riešiť uznanie otcovstva tretej osoby. Ak manžel zaprie otcovstvo a bude úspešný, potom len bude vymazaný a dieťa nebude mať v rodnom liste niekoho.


Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ak som neuviedla do rodného mojej dcéry žiadneho otca a medzičasom som sa vydala a môj terajší manžel si ju chce osvojiť, ako by som mala postupovať? Dá sa to riešiť len na Slovensku nakoľko žijeme už niekoľko rokov v zahraničí. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 08.07.2016)

Ak žijete v zahraničí, rieši sa to v krajine kde žijete s dieťaťom.


Trápi vás "Neuvedenie biologického otca do rodného listu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, dcéra ma tri roky bude mať 4 v júni. Otec malej nie je uvedený v rodnom liste stále to len posúval až som zistila, že prečo, je ženatý. Keď som povedala, že chcem, aby sa zapísal do rodného listu odpovedal, že nie. Vraj z jeho majetku nič nebude mať mala ani ja. Pri tom sme ani nič nechceli. No zistila som, že všetok majetok dal. Prepísať na rodinu. Chcem len vedieť, či môžem ešte podať na súd otcovstvo, a keď nerobí a všetko má na rodinu čiže ženu. Či by musel platiť aspoň niečo na malú. Ďakujem.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 08.07.2016)

Dobrý deň, áno, musel by platiť. Jeho majetkové pomery nie sú úplne rozhodujúce. Dôležité sú najmä jeho schopnosti a možnosti.


Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som výživné po 16tich rokoch od narodenia syna po jeho biologickom otcovi, ktorý nežije na Slovensku (je občanom SR). Viem, že sa dá len 3 roky spätne. V rodnom liste je uvedený niekto iný a stále som slobodná. Prosím aké mám šance, ak sa mi podarí ho dostať do rodného listu? Ďakujem za rýchlu odpoveď.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 08.07.2016)

Dobrý deň, najskôr by ste museli podať návrh na zapretie otcovstva, aby osoba, ktorá je zapísaná v rodnom liste bola vymazaná. Následne podáte návrh na určenie otcovstva. Súd určí, že je otcom dieťaťa (ak nežije na Slovensku, môže to trvať pomerne dlho).


Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať či mám právo od štátu žiadať náhradné výživné na dieťa keď otec nieje uvedený v rodnom liste. Za odpoveď ďakujem

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 08.07.2016)

Dobrý deň, na to, aby ste mohli žiadať náhradné výživné, musel by byť uvedený v rodnom liste a musela by byť neúspešná aj exekúcia. Takže ak nie je uvedený v rodnom liste, nemôžete žiadať náhradné výživné.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Neuvedenie biologického otca do rodného listu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku