Máte
otázku?

Stiahnutie trestného oznámenia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilina

Otázka: Stiahnutie trestného oznámenia

Dobrý deň, momentálne sa nachádzam v situácii, kde moji rodičia si v poslednej dobe nevychádzajú a dostalo sa to až na trestné stíhanie proti môjmu otcovi. Ubehli už asi tri týždne a otec sa momentálne nachádza vo väzbe. Rozhodol som sa pokúsiť otca odtiaľ nejak dostať, preto som presvedčil mamu, aby stiahla trestné stíhanie proti otcovi a tiež ľutovala, ako ďaleko to až zišlo. Ani netuším, ako ďalej máme postupovať pri stiahnutí obvinenia. Prosím, poraďte mi tu niekto, ďakujem všetkým.

Odpoveď: Stiahnutie trestného oznámenia

Dobrý deň. 

Stiahnuť trestné oznámenie môžete len vtedy, ak sú na to splnené zákonom stanovené podmienky. V opačnom prípade bude polícia naďalej pokračovať v trestnom konaní, ktorého výsledkom bude buď odsúdenie obvineného za spáchaný trestný čin alebo oslobodenie obvineného. V danom trestnom stíhaní je Vaša mama poškodenou a Váš otec obvineným z konkrétneho trestného činu. 

 

Neprípustnosť trestného stíhania

 

Trestné stíhanie je možné viesť len, ak sú naplnené znaky skutkovej podstaty konkrétneho trestného činu a bolo začaté trestné stíhanie v zmysle § 199 Trestného poriadku:

 

"Ak nie je dôvod na postup podľa § 197 ods. 1 alebo 2, policajt začne trestné stíhanie bez meškania, najneskôr však do 30 dní od prijatia trestného oznámenia, ak ho treba doplniť. Trestné stíhanie sa začne vydaním uznesenia. "

 

V zmysle § 197 ods. 1 a 2 Trestného poriadku:

"(1) Ak nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup podľa odseku 2, prokurátor alebo policajt uznesením vec


a) odovzdá príslušnému orgánu na prejednanie priestupku alebo iného správneho deliktu,
 
b) odovzdá inému orgánu na disciplinárne konanie,
 
c) odloží, ak je trestné stíhanie neprípustné alebo ak zanikla trestnosť činu, alebo
 
d) odmietne.

(2) Prokurátor alebo policajt pred začatím trestného stíhania uznesením môže odložiť vec, ak je trestné stíhanie neúčelné vzhľadom na okolnosti uvedené v § 215 ods. 2."

 

Napriek tomu však trestné stíhanie nie je prípustné, ak sú splnené podmienky uvedené v § 9 Trestného poriadku:

 

"Trestné stíhanie nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené,
a) ak je trestné stíhanie premlčané,
 
b) ak ide o osobu, ktorá je vyňatá z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu, alebo o osobu, na ktorej stíhanie je potrebný súhlas, ak taký súhlas nebol oprávneným orgánom daný,
 
c) ak ide o osobu, ktorá pre nedostatok veku nie je trestne zodpovedná,
 
d) proti tomu, kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 
e) ak ide o osobu, proti ktorej sa skoršie stíhanie pre ten istý skutok skončilo právoplatným rozsudkom súdu alebo bolo právoplatne zastavené, podmienečne zastavené a obvinený sa osvedčil alebo sa skončilo schválením zmieru a zastavením trestného stíhania, ak rozhodnutie nebolo v predpísanom konaní zrušené,
 
f) ak je trestné stíhanie podmienené súhlasom poškodeného a nebol súhlas daný alebo bol vzatý späť, alebo
 
g) ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva.

 

Aj keď ste vo svojej otázke nenapísali o aký trestný čin ide, mohla by do úvahy prichádzať možnosť neprípustnosti trestného stíhania z dôvodu vzatia späť súhlasu poškodeného.  

 

Súhlas poškodeného

 

Trestný poriadok v § 211 ods. 1 uvádza, pri ktorých trestných činoch je potrebný súhlas poškodeného a sú to tieto trestné činy:

 

- trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 157 a 158,

- trestný čin ohrozovania pohlavnou chorobou podľa § 167,

- trestný čin neposkytnutia pomoci podľa § 177 a 178,

- trestný čin krádeže podľa § 212,

- trestný čin sprenevery podľa § 213,

- trestný čin neoprávneného užívania cudzej veci podľa § 215,

- trestný čin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 a 217,

- trestný čin podvodu podľa § 221,

- trestný čin podielnictva podľa § 231 a 232,

- trestný čin úžery podľa § 235,

- trestný čin zatajenia veci podľa § 236,

- trestný čin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a 238,

- trestný čin poškodzovania veriteľa podľa § 239,

- trestný čin zvýhodňovania veriteľa podľa § 240,

- trestný čin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 a 246,

- trestný čin poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií podľa § 247,

- trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283,

- trestný čin krivého obvinenia podľa § 345,

- trestný čin nebezpečného prenasledovania podľa § 360a,

- trestný čin ohovárania podľa § 373,

- trestný čin poškodzovania cudzích práv podľa § 375 Trestného zákona proti tomu, kto je vo vzťahu k poškodenému osobou, voči ktorej by mal poškodený ako svedok právo odoprieť výpoveď,

- trestný čin opilstva podľa § 363 Trestného zákona, ak inak vykazuje znaky skutkovej podstaty niektorého z týchto trestných činov, 

 

Trestné stíhanie pre vyššie uvedené trestné činy možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Ak je poškodených jedným skutkom niekoľko, stačí súhlas len jedného z nich.

 

Avšak vyššie uvedené ustanovenie § 211 odseku 1 sa nepoužije, ak takým činom bola spôsobená smrť alebo poškodeným je štát, obec, vyšší územný celok, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu alebo právnická osoba, ktorá hospodári s verejnými financiami.

 

V prípade, že Váš otec bol z niektorého z vyššie uvedených trestných činov obvinený, tak Vaša mama ako poškodená má právo vziať súhlas s trestným stíhaním späť. 

 

V zmysle § 212 Trestného poriadku Vaša mama ako poškodená musí oznámiť prejav svojej vôle vziať súhlas s trestným stíhaním späť prokurátorovi alebo policajtovi buď písomne alebo ústne do zápisnice. Preto odporúčam kontaktovať príslušného policajt a oznámiť mu späťvzatie súhlasu poškodeného, ktorý mu buď predložíte písomne alebo nadiktujete ústne do zápisnice. 

 

Zmier

 

V prípade, ak Váš otec bol obvinený z iného trestného činu ako je uvedené vyššie, ďalšou možnosťou je požiadať súd o schválenie zmieru medzi obžalovaným a poškodeným. Podľa § 282 ods. 3 TP, súd môže schváliť zmier a zastaviť trestné stíhanie, ak na hlavnom pojednávaní zistí, že sú splnené zákonné podmienky.

 

Podmienky pre schválenie zmieru upravuje § 220 a nasl. TP nasledovne: 

"V konaní o prečine, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov, môže súd so súhlasom obvineného a poškodeného rozhodnúť o schválení zmieru a zastaviť trestné stíhanie, ak obvinený

 

a) vyhlási, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný, a nie sú odôvodnené pochybnosti o tom, že jeho vyhlásenie bolo vykonané slobodne, vážne a určito,

 

b) nahradil škodu, pokiaľ bola činom spôsobená, alebo urobil iné opatrenia na náhradu škody, alebo inak odstránil ujmu vzniknutú trestným činom, a

 

c) zloží na účet súdu a v prípravnom konaní na účet prokuratúry peňažnú sumu určenú konkrétnemu adresátovi na všeobecne prospešné účely, a táto peňažná suma nie je zrejme neprimeraná závažnosti spáchaného trestného činu

 

a vzhľadom na povahu a závažnosť spáchaného činu, na mieru akou bol trestným činom dotknutý verejný záujem, na osobu obvineného a na jeho osobné a majetkové pomery považuje takýto spôsob rozhodnutia za dostačujúci.

 

Schváliť zmier nemožno, ak

 

a) trestným činom bola spôsobená smrť osoby,

 

b) je vedené trestné stíhanie pre korupciu, alebo

 

c) je vedené trestné stíhanie proti verejnému činiteľovi alebo zahraničnému verejnému činiteľovi pre trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom ich právomoci a v rámci ich zodpovednosti."

 

Trápi vás "Stiahnutie trestného oznámenia" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Stiahnutie trestného oznámenia (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné stiahnuť trestné oznámenie o pokuse znásilnenia. Podala som trestné oznámenie na človeka, ktorého zbežne poznám z videnia, a označila som ho ako páchateľa, ktorý sa pokúsil o násilný pohlavný styk. Omdlela som a detaily si nepamätám, preto som navštívila gynekologičku. Tá dospela k záveru, že k pohlavnému styku nedošlo, avšak situáciu nahlásila a mňa vypočúvali. Keďže som bola v šoku z celej situácie, označila som tento incident ako pokus o znásilnenie. Vypočúvali ma na polícii a identifikovala som danú osobu. Teraz by som však chcela toto obvinenie stiahnuť, keďže som si uvedomila, že v skutočnosti k ničomu nedošlo. Chcela by som sa preto opýtať, či je to možné? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Stiahnutie trestného oznámenia

(odpoveď odoslaná: 07.11.2022)

Dobrý deň,
v prípade, že ste už podali trestné oznámenie, tak má v rukách vec polícia a prokuratúra a ďalší postup závisí práve od nich. Nejde o trestný čin, kde začať trestné stíhanie, resp. v ňom pokračovať možno len so súhlasom poškodeného. Avšak to, že ste označili danú osobu ako páchateľa ešte automaticky neznamená, že voči nemu orgány činné v trestnom konaní aj vznesú obvinenie a vznesenie obvinenia sa bude odvíjať hlavne od dôkaznej situácie. 

Tak isto treba dodať, že trestný je aj pokus trestného činu, teda pokus o znásilnenie a to, že k pohlavnému styku nedošlo nezbavuje páchateľa zodpovednosti. Konanie by trestné nebolo jedine vtedy, ak by došlo k dobrovoľnému upusteniu páchateľa od ďalšieho konania, ktorým napĺňal znaky trestného činu. Ak bolo upustenie nútené napríklad, že ste začali kričať a páchateľ sa zľakol alebo ste sa začali brániť, tak by o dobrovoľné upustenie nešlo a konanie páchateľa by bolo trestné.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Stiahnutie trestného oznámenia (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je možné stiahnuť trestné oznámenie za neplatenie výživného, hoci ešte nebolo doplatené.

Odpoveď: Stiahnutie trestného oznámenia

(odpoveď odoslaná: 11.03.2021)

Dobrý deň,
trestné oznámenie nie je možné vziať späť alebo stiahnuť. Ak sa orgány činné v trestnom konaní dozvedeli o tom, že bol spáchaný trestný čin, postupujú vo veci ďalej aj bez návrhov poškodeného. V tomto prípade sa nejedná ani o taký trestný čin, pri ktorom by ste mohli vziať späť súhlas s trestným stíhaním. Výživné totiž patrí dieťaťu a je v jeho záujme, aby bolo riadne platené.


Podotázka: Stiahnutie trestného oznámenia (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcel by som poprosiť o radu. Moja priateľka podala na mňa trestné oznámenie za pokus o znásilnenie podľa § 199 ods. 1 Trestného zákona, v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona. Rád by som sa opýtal, či môže moja priateľka stiahnuť trestné oznámenie alebo zmeniť výpoveď, aby som nebol trestne stíhaný. Ešte by som chcel doplniť, že moja priateľka je osoba so zdravotným postihnutím. Za Vašu skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Stiahnutie trestného oznámenia

(odpoveď odoslaná: 07.11.2020)

Dobrý deň,
Vami uvedená právna kvalifikácia skutku, pre ktoré je vedené trestné stíhanie nespĺňa podmienky ustanovenia § 211 Trestného poriadku, kedy sa pre trestné stíhanie vyžaduje súhlas poškodeného. Tzn. že nie je možné odvolať súhlas poškodeného, aby bolo trestné stíhanie zastavené.

Môže vo veci vypovedať, že si skutok vymyslela a nestal sa tak ako prvýkrát uviedla. Tým sa však môže sama vystaviť nebezpečenstvu trestného stíhania pre krivé obvinenie.


Trápi vás "Stiahnutie trestného oznámenia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stiahnutie trestného oznámenia (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Podala som na priateľa oznámenie na polícii za obťažovanie v práci po našej hádke. Mám strach o svoj život a tvrdím, že ma udrel - samozrejme, všetko je bez dôkazov a svedkov. Ako v každom vzťahu, aj v našom sa vyskytujú nezhody, avšak nechcem, aby môj priateľ mal z toho problémy. Nachádza sa v podmienečnom trestu a nechcem mu spôsobiť ďalšie ťažkosti. Ako by som mala postupovať, aby z toho nemal žiadny problém? Ďakujem.

Odpoveď: Stiahnutie trestného oznámenia

(odpoveď odoslaná: 22.09.2020)

Dobrý deň,
ak by sa jednalo o trestný čin ublíženia na zdraví, alebo nebezpečného prenasledovania, tak ak je to Váš priateľ, tak ho možno považovať za blízku osobu a v takom prípade možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Môžete ísť na políciu a písomne im oznámiť, že nedávate súhlas na stíhanie. Potom by v tom už nemali ďalej pokračovať. Ak by ale polícia zistila, že sa jedná aj o iný trestný čin, kde na začatie stíhania nie je potrebný súhlas, tak napriek tomu, že ste ho vzali späť, by mohla v stíhaní pokračovať. Jedna sa napr. o týranie blízkej osoby (domáce násilie).


Podotázka: Stiahnutie trestného oznámenia (Trestné právo)

Dobrý večer, v piatok som na polícii oznámila, že ma môj partner núti k sexu. Teraz je vo väzbe už druhý deň. Ľutujem to. Dá sa to stiahnuť?

Odpoveď: Stiahnutie trestného oznámenia

(odpoveď odoslaná: 14.09.2020)

Dobrý deň,

 

trestné oznámenie nie je možné vziať späť, ako je to pri civilnej žalobe. Trestné právo totiž rieši vzťah páchateľa (resp. podozrivej osoby) a štátu. Je síce okruh trestných činov, kde treba na stíhanie aj súhlas poškodeného, avšak pri trestných činoch týkajúcich sa sexuálnej slobody nie je trestné stíhanie podmienené súhlasom poškodeného.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Stiahnutie trestného oznámenia (Trestné právo)

Dobrý deň, v piatok som podala trestné oznámenie na môjho manžela, pretože ma udrel päsťou do oka a spôsobil mi veľkú modrinu. Na políciu som predložila aj lekársku správu, v ktorej je popísané, ako sa to stalo, a odhadovaná doba liečenia, ktorá je 7 až 14 dní. Polícia ma vypočula. Teraz však rozmýšľam o stiahnutí trestného oznámenia. Je možné trestné oznámenie ešte stiahnuť? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Stiahnutie trestného oznámenia

(odpoveď odoslaná: 16.06.2020)

Dobrý deň,
trestné stíhanie nie je tzv. návrhovým konaním, a preto nie je možné trestné oznámenie jednoducho vziať späť a zastaviť trestné stíhanie.

Vo Vašom prípade, ak policajti jeho konanie po právnej stránku kvalifikujú ako ublíženie na zdraví podľa ustanovenia § 157 alebo 158 Trestného zákona, budete môcť vziať späť súhlas poškodeného s trestným stíhaním. Ak tento súhlas vezmete späť, orgány činné v trestnom konaní budú musieť trestné stíhanie voči nemu zastaviť.

Ako sme však uviedli, orgány činné v trestnom konaní musia jeho konanie posúdiť po právnej stránke tak, aby trestný čin spadal pod ustanovenie § 211 Trestného poriadku, kedy sa vyžaduje na trestné stíhanie súhlas poškodeného.


Trápi vás "Stiahnutie trestného oznámenia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stiahnutie trestného oznámenia (Trestné právo)

Prosím Vás, potrebujem poradiť. Môj manžel je momentálne vo vyšetrovací väzbe v Nitre za psychické a fyzické týranie. Napriek tomu by som nechcela, aby tam ostával. Chcela by som zistiť, či je ešte možné stiahnuť trestné oznámenie alebo to nejakým spôsobom zastaviť. Našemu synovi veľmi chýba. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Stiahnutie trestného oznámenia

(odpoveď odoslaná: 24.07.2019)

Dobrý deň,

na začiatok je dôležité uviesť, že už raz podané trestné oznámenie nie je možné vziať späť. O každom podanom trestnom oznámení sú orgány činné v trestnom konaní povinné náležite konať a zisťovať najmä či sa stal skutok, či tento skutok je trestným činnom a kto ho spáchal.

Vy ako oznamovateľka tak preto nemôžete podané trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby vziať späť.

Vo vašom prípade nie je splnená ani podmienka využitia súhlasu poškodeného (211 Trestného poriadku), kedy by bez udelenia vášho súhlasu nemohlo byť začaté alebo muselo byť zastavené predmetné trestné stíhanie. 

Na polícii a na súde vás budú však vypočúvať a tam mu môžete svojou výpoveďou pomôcť. Pozor však, aby to proti Vám nezneužil.


Podotázka: Stiahnutie trestného oznámenia (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať a požiadať o radu týkajúcu sa nasledujúcej situácie. Podala som trestné oznámenie na inú osobu za vyhrážanie smrťou, no teraz by som ho rada stiahla a nechcela by som mať nejaké problémy. Ďakujem.

Odpoveď: Stiahnutie trestného oznámenia

(odpoveď odoslaná: 19.06.2019)

Dobrý deň,

V zmysle súčasne platnej právnej úpravy nie je možné už podané trestné oznámenie vziať späť. Ide o zásadu oficiality ako jednu zo základných zásad trestného konania. Orgány činné v trestnom po podaní trestného oznámenia môžu konať aj samostatne ak skutočnosti uvedené v trestnom oznámení naznačujú, že bol spáchaný trestný čin.

Výnimku z vyššie uvedeného predstavuje § 211 Trestného poriadku. V zmysle predmetného ustanovenia je možné u niektorých trestných činov a voči určitým osobám neudeliť súhlas s trestným stíhaním. V takomto prípade aj ak konanie páchateľa vykazuje znaky skutkovej podstaty niektorého z týchto trestných činov, možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Týka sa to však len niektorých trestných činov, ktoré sú taxatívne vymedzené v príslušnom ustanovení § 211 ods. 1 Trestného poriadku.


Podotázka: Stiahnutie trestného oznámenia (Trestné právo)

Je možné stiahnuť trestné oznámenie voči priateľovi, ktorý má podmienku a už týždeň sedí vo väzení? Ešte nemal súd za nebezpečné vyhrážanie a napadnutie. Mohla by som mať z toho nejaké problémy? Ako by som mala postupovať? Konám toto kvôli jeho mame. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Stiahnutie trestného oznámenia

(odpoveď odoslaná: 26.04.2018)

Dobrý deň. Trestné právo neupravuje inštitút "späťvzatia" podaného trestného oznámenia. Pritom o každom podanom trestnom oznámení sú orgány činné v trestnom konaní povinné náležite konať a zisťovať, či sa skutok, ktorý je predmetom trestného oznámenia, stal,  či ide o trestný čin, kto skutok spáchal a pod. Osoba, ktorá podala trestné oznámenie nemôže podané trestné oznámenie vziať späť tak, aby o ňom prestali orgány činné v trestnom konaní konať a rozhodovať.

Na druhej strane trestné právo upravuje inštitút súhlasu poškodeného (§ 211 a 212 Trestného poriadku). Trestný poriadok vo vzťahu k súhlasu poškodeného upravuje určitý okruh trestných činov, vo vzťahu ku ktorým sa môže trestné stíhanie začať, resp. v už začatom trestnom stíhaní pokračovať len ak dal na to poškodený súhlas. Medzi takéto trestné činy však nepatrí Vami spomínané nebezpečné vyhrážanie, a preto späťvzatie súhlasu poškodeného v danom prípade neprichádza do úvahy.

Poslednou alternatívou je oznámiť orgánom činným v trestnom konaní, že trestné oznámenie, ktoré ste realizovali sa nezakladalo na pravde. V takom prípade sa ale sama vystavíte riziku trestného stíhania pre krivé obvinenie, pričom navyše orgány činné v trestnom konaní budú aj tak musieť preskúmať podané trestné oznámenie.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Stiahnutie trestného oznámenia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.