Stiahnutie trestného oznámenia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilinský
Odpovedá: Advokát v Žiline
Odpovedané dňa: 26. 8. 2017

Otázka: Stiahnutie trestného oznámenia

Dobrý deň, Momentálne sa nachádzam v situácii kde moji rodičia si v poslednej dobe nevychádzali a dostalo sa to až na trestnom stíhaní proti otcovi. Ubehlo už asi tri týždne a otco sa momentálne nachádza vo väzbe. Rozhodol som sa skúsiť otca odtiaľ nejak dostať, tak som presvedčil mamu nech stiahne trestne stíhanie proti otcovi a tiež oľutovala ako ďaleko to až zišlo. Ani netuším ako ďalej mame postupovať pri stiahnutí obvinenia prosím poraďte mi tu niekto ďakujem všetkým.

Odpoveď: Stiahnutie trestného oznámenia

Dobrý deň. 

Stiahnuť trestné oznámenie môžete len vtedy, ak sú na to splnené zákonom stanovené podmienky. V opačnom prípade bude polícia naďalej pokračovať v trestnom konaní, ktorého výsledkom bude buď odsúdenie obvineného za spáchaný trestný čin alebo oslobodenie obvineného. V danom trestnom stíhaní je Vaša mama poškodenou a Váš otec obvineným z konkrétneho trestného činu. 

 

Neprípustnosť trestného stíhania

 

Trestné stíhanie je možné viesť len, ak sú naplnené znaky skutkovej podstaty konkrétneho trestného činu a bolo začaté trestné stíhanie v zmysle § 199 Trestného poriadku:

 

"Ak nie je dôvod na postup podľa § 197 ods. 1 alebo 2, policajt začne trestné stíhanie bez meškania, najneskôr však do 30 dní od prijatia trestného oznámenia, ak ho treba doplniť. Trestné stíhanie sa začne vydaním uznesenia. "

 

V zmysle § 197 ods. 1 a 2 Trestného poriadku:

"(1) Ak nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup podľa odseku 2, prokurátor alebo policajt uznesením vec


a) odovzdá príslušnému orgánu na prejednanie priestupku alebo iného správneho deliktu,
 
b) odovzdá inému orgánu na disciplinárne konanie,
 
c) odloží, ak je trestné stíhanie neprípustné alebo ak zanikla trestnosť činu, alebo
 
d) odmietne.

(2) Prokurátor alebo policajt pred začatím trestného stíhania uznesením môže odložiť vec, ak je trestné stíhanie neúčelné vzhľadom na okolnosti uvedené v § 215 ods. 2."

 

Napriek tomu však trestné stíhanie nie je prípustné, ak sú splnené podmienky uvedené v § 9 Trestného poriadku:

 

"Trestné stíhanie nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené,
a) ak je trestné stíhanie premlčané,
 
b) ak ide o osobu, ktorá je vyňatá z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu, alebo o osobu, na ktorej stíhanie je potrebný súhlas, ak taký súhlas nebol oprávneným orgánom daný,
 
c) ak ide o osobu, ktorá pre nedostatok veku nie je trestne zodpovedná,
 
d) proti tomu, kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 
e) ak ide o osobu, proti ktorej sa skoršie stíhanie pre ten istý skutok skončilo právoplatným rozsudkom súdu alebo bolo právoplatne zastavené, podmienečne zastavené a obvinený sa osvedčil alebo sa skončilo schválením zmieru a zastavením trestného stíhania, ak rozhodnutie nebolo v predpísanom konaní zrušené,
 
f) ak je trestné stíhanie podmienené súhlasom poškodeného a nebol súhlas daný alebo bol vzatý späť, alebo
 
g) ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva.

 

Aj keď ste vo svojej otázke nenapísali o aký trestný čin ide, mohla by do úvahy prichádzať možnosť neprípustnosti trestného stíhania z dôvodu vzatia späť súhlasu poškodeného.  

 

Súhlas poškodeného

 

Trestný poriadok v § 211 ods. 1 uvádza, pri ktorých trestných činoch je potrebný súhlas poškodeného a sú to tieto trestné činy:

 

- trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 157 a 158,

- trestný čin ohrozovania pohlavnou chorobou podľa § 167,

- trestný čin neposkytnutia pomoci podľa § 177 a 178,

- trestný čin krádeže podľa § 212,

- trestný čin sprenevery podľa § 213,

- trestný čin neoprávneného užívania cudzej veci podľa § 215,

- trestný čin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 a 217,

- trestný čin podvodu podľa § 221,

- trestný čin podielnictva podľa § 231 a 232,

- trestný čin úžery podľa § 235,

- trestný čin zatajenia veci podľa § 236,

- trestný čin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a 238,

- trestný čin poškodzovania veriteľa podľa § 239,

- trestný čin zvýhodňovania veriteľa podľa § 240,

- trestný čin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 a 246,

- trestný čin poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií podľa § 247,

- trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283,

- trestný čin krivého obvinenia podľa § 345,

- trestný čin nebezpečného prenasledovania podľa § 360a,

- trestný čin ohovárania podľa § 373,

- trestný čin poškodzovania cudzích práv podľa § 375 Trestného zákona proti tomu, kto je vo vzťahu k poškodenému osobou, voči ktorej by mal poškodený ako svedok právo odoprieť výpoveď,

- trestný čin opilstva podľa § 363 Trestného zákona, ak inak vykazuje znaky skutkovej podstaty niektorého z týchto trestných činov, 

 

Trestné stíhanie pre vyššie uvedené trestné činy možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Ak je poškodených jedným skutkom niekoľko, stačí súhlas len jedného z nich.

 

Avšak vyššie uvedené ustanovenie § 211 odseku 1 sa nepoužije, ak takým činom bola spôsobená smrť alebo poškodeným je štát, obec, vyšší územný celok, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu alebo právnická osoba, ktorá hospodári s verejnými financiami.

 

V prípade, že Váš otec bol z niektorého z vyššie uvedených trestných činov obvinený, tak Vaša mama ako poškodená má právo vziať súhlas s trestným stíhaním späť. 

 

V zmysle § 212 Trestného poriadku Vaša mama ako poškodená musí oznámiť prejav svojej vôle vziať súhlas s trestným stíhaním späť prokurátorovi alebo policajtovi buď písomne alebo ústne do zápisnice. Preto odporúčam kontaktovať príslušného policajt a oznámiť mu späťvzatie súhlasu poškodeného, ktorý mu buď predložíte písomne alebo nadiktujete ústne do zápisnice. 

 

Zmier

 

V prípade, ak Váš otec bol obvinený z iného trestného činu ako je uvedené vyššie, ďalšou možnosťou je požiadať súd o schválenie zmieru medzi obžalovaným a poškodeným. Podľa § 282 ods. 3 TP, súd môže schváliť zmier a zastaviť trestné stíhanie, ak na hlavnom pojednávaní zistí, že sú splnené zákonné podmienky.

 

Podmienky pre schválenie zmieru upravuje § 220 a nasl. TP nasledovne: 

"V konaní o prečine, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov, môže súd so súhlasom obvineného a poškodeného rozhodnúť o schválení zmieru a zastaviť trestné stíhanie, ak obvinený

 

a) vyhlási, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný, a nie sú odôvodnené pochybnosti o tom, že jeho vyhlásenie bolo vykonané slobodne, vážne a určito,

 

b) nahradil škodu, pokiaľ bola činom spôsobená, alebo urobil iné opatrenia na náhradu škody, alebo inak odstránil ujmu vzniknutú trestným činom, a

 

c) zloží na účet súdu a v prípravnom konaní na účet prokuratúry peňažnú sumu určenú konkrétnemu adresátovi na všeobecne prospešné účely, a táto peňažná suma nie je zrejme neprimeraná závažnosti spáchaného trestného činu

 

a vzhľadom na povahu a závažnosť spáchaného činu, na mieru akou bol trestným činom dotknutý verejný záujem, na osobu obvineného a na jeho osobné a majetkové pomery považuje takýto spôsob rozhodnutia za dostačujúci.

 

Schváliť zmier nemožno, ak

 

a) trestným činom bola spôsobená smrť osoby,

 

b) je vedené trestné stíhanie pre korupciu, alebo

 

c) je vedené trestné stíhanie proti verejnému činiteľovi alebo zahraničnému verejnému činiteľovi pre trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom ich právomoci a v rámci ich zodpovednosti."

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Stiahnutie trestného oznámenia (Trestné právo)

Prosím Vás chcem poradiť manžel sedí vo vyšetrovačke v Nitre za psychické a fyzické týranie, ale napriek tomu by som nechcela, aby sedel. Dá sa trestné oznámenie ešte stiahnuť alebo to nejako zastaviť, aby nesedel synovi veľmi chyba. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Stiahnutie trestného oznámenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2019)

Dobrý deň,

na začiatok je dôležité uviesť, že už raz podané trestné oznámenie nie je možné vziať späť. O každom podanom trestnom oznámení sú orgány činné v trestnom konaní povinné náležite konať a zisťovať najmä či sa stal skutok, či tento skutok je trestným činnom a kto ho spáchal.

Vy ako oznamovateľka tak preto nemôžete podané trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby vziať späť.

Vo vašom prípade nie je splnená ani podmienka využitia súhlasu poškodeného (211 Trestného poriadku), kedy by bez udelenia vášho súhlasu nemohlo byť začaté alebo muselo byť zastavené predmetné trestné stíhanie. 

Na polícii a na súde vás budú však vypočúvať a tam mu môžete svojou výpoveďou pomôcť. Pozor však, aby to proti Vám nezneužil.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stiahnutie trestného oznámenia (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať a žiadam o radu ako postupovať ak som na druhú osobu podala trestne oznámenie kvôli vyhrážaniu smrťou ale chcela by som to stiahnuť bez toho, aby som mala nejaké problémy. Ďakujem.

Odpoveď: Stiahnutie trestného oznámenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2019)

Dobrý deň,

V zmysle súčasne platnej právnej úpravy nie je možné už podané trestné oznámenie vziať späť. Ide o zásadu oficiality ako jednu zo základných zásad trestného konania. Orgány činné v trestnom po podaní trestného oznámenia môžu konať aj samostatne ak skutočnosti uvedené v trestnom oznámení naznačujú, že bol spáchaný trestný čin.

Výnimku z vyššie uvedeného predstavuje § 211 Trestného poriadku. V zmysle predmetného ustanovenia je možné u niektorých trestných činov a voči určitým osobám neudeliť súhlas s trestným stíhaním. V takomto prípade aj ak konanie páchateľa vykazuje znaky skutkovej podstaty niektorého z týchto trestných činov, možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Týka sa to však len niektorých trestných činov, ktoré sú taxatívne vymedzené v príslušnom ustanovení § 211 ods. 1 Trestného poriadku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stiahnutie trestného oznámenia (Trestné právo)

Dá sa stiahnuť trestne oznámenie voči priateľovi, ktorý ma podmienku a sedí vo väzení už týždeň? Ešte nemal súd za nebezpečné vyhrážanie a napadnutie. Mala by som z toho problémy? Ako by som mohla postupovať? Robím to kvôli jeho mame. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Stiahnutie trestného oznámenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.04.2018)

Dobrý deň. Trestné právo neupravuje inštitút "späťvzatia" podaného trestného oznámenia. Pritom o každom podanom trestnom oznámení sú orgány činné v trestnom konaní povinné náležite konať a zisťovať, či sa skutok, ktorý je predmetom trestného oznámenia, stal,  či ide o trestný čin, kto skutok spáchal a pod. Osoba, ktorá podala trestné oznámenie nemôže podané trestné oznámenie vziať späť tak, aby o ňom prestali orgány činné v trestnom konaní konať a rozhodovať.

Na druhej strane trestné právo upravuje inštitút súhlasu poškodeného (§ 211 a 212 Trestného poriadku). Trestný poriadok vo vzťahu k súhlasu poškodeného upravuje určitý okruh trestných činov, vo vzťahu ku ktorým sa môže trestné stíhanie začať, resp. v už začatom trestnom stíhaní pokračovať len ak dal na to poškodený súhlas. Medzi takéto trestné činy však nepatrí Vami spomínané nebezpečné vyhrážanie, a preto späťvzatie súhlasu poškodeného v danom prípade neprichádza do úvahy.

Poslednou alternatívou je oznámiť orgánom činným v trestnom konaní, že trestné oznámenie, ktoré ste realizovali sa nezakladalo na pravde. V takom prípade sa ale sama vystavíte riziku trestného stíhania pre krivé obvinenie, pričom navyše orgány činné v trestnom konaní budú aj tak musieť preskúmať podané trestné oznámenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk