Máte
otázku?

Ublíženie na zdraví


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trenčín
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ublíženie na zdraví

Dobrý deň, môjho syna napadli. Kopli ho do kolena a ihneď ho museli operovať. Nahlásil to na políciu. Tam mu povedali, že ma všetky lekárske správy odovzdať na polícii. Dnes už po viac ako dvoch mesiacoch som bola ja jeho mama odovzdať lek. Správu s tým, že ďalšia kontrola bude po Novom roku. Na moje prekvapenie mi policajt povedal, že ich nezaujíma čo píše lekár u, ktorého sa syn lieči a majú svojho lekára, ktorý čítal diagnózu a podľa neho stačia tri týždne a je zdravý a tým to uzavrel. Vraj počkajú, kedy to uzavrie náš lekár, ale aj tak to nepotrebujú lebo to ani nečítajú. Na to som mu povedala, že si to preverím, lebo neviem pochopiť ako ich lekár bez čítania celej lekárskej dokumentácie mohol urobiť už záver a to aj bez toho, že by syna vyšetril. Chcem sa Vás spýtať, či policajt postupoval správne. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ublíženie na zdraví

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Vo Vami popisovanej situácii prichádza do úvahy použitie ustanovenia § 156 Trestného zákona, podľa ktorého:

§ 156

(1) Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) na chránenej osobe, alebo

b) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) za krízovej situácie, alebo

c) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.

Ak by príslušné orgány činné v trestnom konaní zistili, že skutok, ktorý sa stal nie je trestným činom, ale môže byť priestupkom, postúpia to príslušnému orgánu na prejednanie. Pokiaľ by išlo o priestupok, postupovalo by sa podľa ustanovenia § 49 Zákona o priestupkoch:

§ 49 Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,

b) inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,

c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,

d) úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním,

e) sa dopustí konania podľa písmena a) alebo písmena d) na blízkej osobe alebo osobe, ktorá mu bola zverená do starostlivosti alebo výchovy,

f) od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce, o ktorých sa domnieva, že mu patria bez vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu,

g) napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 33 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až d) a písm. g) pokutu do 99 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 200 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. f) pokutu do 331 eur.

Podľa § 123 ods. 2 Trestného zákona Ublížením na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného. Spomínaný, nie krátky čas, je v zmysle judikatúry približne 7 dní.

Všetko však záleží od posúdenia všetkých relevantných skutočností a dôkazov príslušným orgánom. Oznámenie preveruje poverený policajt, ktorý môže napr. rozhodnúť tak, že vec odmietne, odloží, alebo odovzdá inému štátnemu orgánu. Takéto rozhodnutie musí doručiť oznamovateľovi a poškodenému, ktorí voči nemu  môžu podať sťažnosť. Zároveň ho musí doručiť aj prokurátorovi. Prokurátor vykonáva dozor nad postupom policajta. Podľa § 23 Trestného poriadku:

 

(1) Dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní vykonáva prokurátor.

(2) Pri výkone tohto dozoru je prokurátor oprávnený

a) dávať záväzné pokyny na postup podľa § 197, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov a určovať lehoty na ich vybavenie; také pokyny sú súčasťou spisu,

b) vyžadovať od policajta spisy, dokumenty, materiály a správy o stave konania vo veciach, v ktorých bolo začaté trestné stíhanie, na zistenie, či policajt včas začal trestné stíhanie a riadne v ňom postupuje,

c) zúčastniť sa na vykonávaní úkonov policajta, osobne vykonať jednotlivý úkon alebo aj celé vyšetrovanie, alebo skrátené vyšetrovanie a vydať rozhodnutie v ktorejkoľvek veci; pritom postupuje podľa tohto zákona; proti takémuto rozhodnutiu prokurátora je prípustná sťažnosť rovnako ako proti rozhodnutiu policajta,

d) vrátiť vec policajtovi na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania s pokynmi a určovať lehotu na ich doplnenie; o vrátení veci upovedomí obvineného a poškodeného,

e) zrušiť nezákonné alebo neopodstatnené rozhodnutia policajta, ktoré môže nahradiť vlastnými rozhodnutiami; pri uznesení o zastavení trestného stíhania, prerušení trestného stíhania alebo o postúpení veci to môže urobiť do 30 dní od ich doručenia; ak rozhodnutie policajta nahradil vlastným rozhodnutím inak, než na podklade sťažnosti oprávnenej osoby, proti jeho rozhodnutiu je prípustná sťažnosť, rovnako ako proti rozhodnutiu policajta,

f) odňať vec policajtovi a prikázať ju inému, a to aj miestne nepríslušnému policajtovi, alebo urobiť opatrenie, aby vec bola prikázaná inému policajtovi alebo policajtom,

g) nariadiť, aby sa vo veciach uvedených v § 202 konalo vyšetrovanie.

(3) Prokurátor v prípadoch ustanovených v odseku 2 písm. a), d), f) alebo g) rozhoduje opatrením a v prípade ustanovenom v odseku 2 písm. e) rozhoduje uznesením, ktoré sa doručuje obvinenému a poškodenému.

Ak sa domnievate, že policajt nepostupuje v súlade so zákonom, môžete podať voči jeho rozhodnutiu sťažnosť, resp. podať podnet prokurátorovi.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Môjho 14r. syna napadli dvaja bratia 15r. v škole. Spôsobili mu otras mozgu. Bola privolaná RZP aj polícia. Bol hospitalizovaný 2 dni na jiske a po 4 dňoch v nemocnici prepustený do domáceho liečenia dĺžkou 18 dni. Vo veci boli vypočutí všetci účastníci ako aj pedagogický dozor, svedkovia. Je tomu už vyše mesiaca. Ako máme ďalej postupovať? Navštívi nás súdny znalec alebo musíme podať trestné stíhanie? Zatiaľ neviem doriešiť ani úrazové poistenie syna, keďže úraz bol spôsobený inou osobou a riešila to polícia a do hlásenia musím udať číslo spisu, ale ja vôbec neviem v akom štádiu je šetrenie. S pozdravom.

Odpoveď: Ublíženie na zdraví

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.05.2017)

Dobrý deň. Ohľadom čísla vyšetrovacieho spisu (ďalej len „ČVS“) sa môžete informovať na príslušnom oddelení policajného zboru, ktorý danú vec rieši. To, že bolo vypočutých niekoľko osôb môže znamenať, že polícia už začala trestné stíhanie, ale aj to, že vec zatiaľ rieši iba v štádiu konania pred začatím trestného stíhania.
Každopádne nie je vylúčené, aby ste v danej veci podali aj trestné oznámenie na dotyčných chlapcov, ktorí Vášmu synovi ublížili (hranica trestnej zodpovednosti je u nás 14 rokov). Pri trestnom oznámení je však dôležité to, aby ste ho správne naformulovali, aby ste sa nevystavili nebezpečenstvu trestného stíhania pre krivé obvinenie (§ 345 Trestného zákona).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň prajem, ja by som sa chcela informovať, že keď môj druh ma stále bil a stále sa mi vyhrážal koľko rokov môže za to dostať? A, či by som to nevedela odvolať naspäť čo som ho udala? Lebo jeho zobrali už do väzby musí tam čakať na súd! Či by som nevedela s tým niečo urobiť, aby ho pustili? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ublíženie na zdraví

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.03.2017)

Dobrý deň, základná sadzba trestu odňatia slobody pri trestnom čine týrania blízkej a zverenej osoby je tri až osem rokov. Samozrejme výška jeho trestu bude závisieť na mnohých faktoroch, ktoré nie je možné vopred posúdiť (prihliada sa na poľahčujúce a priťažujúce okolnosti, rozsahu a vážnosť konania...). V trestnom práve platí, že orgány činné v trestnom konaní začnú trestné stíhanie aj z vlastnej iniciatívy, ak sa dozvedia o spáchaní akéhokoľvek trestného činu. V trestnom práve nie je možné vziať späť oznámenie a na základe toho zastaviť trestné stíhanie. Rovnako nejde o trestný čin, pri ktorom sa vyžaduje súhlas poškodeného, čiže nemôže Váš súhlas odvolať. Trestné stíhanie je v súčasnosti už len v rukách prokurátora a súdu, ktorý rozhodne o jeho vine, či nevine.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku