Máte
otázku?

Ublíženie na zdraví


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trenčín

Otázka: Ublíženie na zdraví

Dobrý deň, môjho syna niekto napadol. Skopli ho do kolena a následne ho museli okamžite operovať. Incident bol nahlásený na polícii. Tam mu povedali, že musí všetky lekárske správy odovzdať. Dnes, viac ako dva mesiace po incidente, som ako jeho matka odovzdala lekársku správu. Informovali ma, že ďalšia kontrola bude po Novom roku. K mojmu prekvapeniu mi policajt povedal, že ich nezaujíma, čo píše náš lekár, ktorý syna lieči. Majú vraj vlastného lekára, ktorý si diagnózu prečíta a podľa neho tri týždne po úraze bude syn úplne zdravý. Tvrdia, že vyčkajú, kedy náš lekár uzavrie prípad, ale vlastne to podľa nich nepotrebujú, lebo to vraj ani nečítajú. Na to som im oponovala s tým, že si to dám preveriť. Nerozumiem, ako ich lekár bez preštudovania celej lekárskej dokumentácie a bez toho, aby syna osobne vyšetril, mohol už teraz uzatvárať prípad. Chcela by som sa Vás opýtať, či policajt postupoval správne. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ublíženie na zdraví

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Vo Vami popisovanej situácii prichádza do úvahy použitie ustanovenia § 156 Trestného zákona, podľa ktorého:

§ 156

(1) Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) na chránenej osobe, alebo

b) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) za krízovej situácie, alebo

c) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.

Ak by príslušné orgány činné v trestnom konaní zistili, že skutok, ktorý sa stal nie je trestným činom, ale môže byť priestupkom, postúpia to príslušnému orgánu na prejednanie. Pokiaľ by išlo o priestupok, postupovalo by sa podľa ustanovenia § 49 Zákona o priestupkoch:

§ 49 Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,

b) inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,

c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,

d) úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním,

e) sa dopustí konania podľa písmena a) alebo písmena d) na blízkej osobe alebo osobe, ktorá mu bola zverená do starostlivosti alebo výchovy,

f) od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce, o ktorých sa domnieva, že mu patria bez vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu,

g) napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 33 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až d) a písm. g) pokutu do 99 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 200 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. f) pokutu do 331 eur.

Podľa § 123 ods. 2 Trestného zákona Ublížením na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného. Spomínaný, nie krátky čas, je v zmysle judikatúry približne 7 dní.

Všetko však záleží od posúdenia všetkých relevantných skutočností a dôkazov príslušným orgánom. Oznámenie preveruje poverený policajt, ktorý môže napr. rozhodnúť tak, že vec odmietne, odloží, alebo odovzdá inému štátnemu orgánu. Takéto rozhodnutie musí doručiť oznamovateľovi a poškodenému, ktorí voči nemu  môžu podať sťažnosť. Zároveň ho musí doručiť aj prokurátorovi. Prokurátor vykonáva dozor nad postupom policajta. Podľa § 23 Trestného poriadku:

 

(1) Dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní vykonáva prokurátor.

(2) Pri výkone tohto dozoru je prokurátor oprávnený

a) dávať záväzné pokyny na postup podľa § 197, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov a určovať lehoty na ich vybavenie; také pokyny sú súčasťou spisu,

b) vyžadovať od policajta spisy, dokumenty, materiály a správy o stave konania vo veciach, v ktorých bolo začaté trestné stíhanie, na zistenie, či policajt včas začal trestné stíhanie a riadne v ňom postupuje,

c) zúčastniť sa na vykonávaní úkonov policajta, osobne vykonať jednotlivý úkon alebo aj celé vyšetrovanie, alebo skrátené vyšetrovanie a vydať rozhodnutie v ktorejkoľvek veci; pritom postupuje podľa tohto zákona; proti takémuto rozhodnutiu prokurátora je prípustná sťažnosť rovnako ako proti rozhodnutiu policajta,

d) vrátiť vec policajtovi na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania s pokynmi a určovať lehotu na ich doplnenie; o vrátení veci upovedomí obvineného a poškodeného,

e) zrušiť nezákonné alebo neopodstatnené rozhodnutia policajta, ktoré môže nahradiť vlastnými rozhodnutiami; pri uznesení o zastavení trestného stíhania, prerušení trestného stíhania alebo o postúpení veci to môže urobiť do 30 dní od ich doručenia; ak rozhodnutie policajta nahradil vlastným rozhodnutím inak, než na podklade sťažnosti oprávnenej osoby, proti jeho rozhodnutiu je prípustná sťažnosť, rovnako ako proti rozhodnutiu policajta,

f) odňať vec policajtovi a prikázať ju inému, a to aj miestne nepríslušnému policajtovi, alebo urobiť opatrenie, aby vec bola prikázaná inému policajtovi alebo policajtom,

g) nariadiť, aby sa vo veciach uvedených v § 202 konalo vyšetrovanie.

(3) Prokurátor v prípadoch ustanovených v odseku 2 písm. a), d), f) alebo g) rozhoduje opatrením a v prípade ustanovenom v odseku 2 písm. e) rozhoduje uznesením, ktoré sa doručuje obvinenému a poškodenému.

Ak sa domnievate, že policajt nepostupuje v súlade so zákonom, môžete podať voči jeho rozhodnutiu sťažnosť, resp. podať podnet prokurátorovi.

Trápi vás "Ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môj muž a ja sme boli napadnutí dvoma mužmi a po ich útoku som skončila so zlomenou rukou, po ktorej boli potrebné dve operácie. Neviem presne, ako došlo k zlomenine, keďže som bola uprostred zápasu s dvomi mužmi, pričom som bránila svojho muža. Som si istá, že som neudrela ani jedného z nich, takže napadnutie prišlo len od nich. Hoci sa obaja pripustili k útoku na môjho muža, útok na mňa nepripustili. Polícia chce prípad posúdiť len ako priestupok, hoci som už takmer tri mesiace na maródke. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 01.12.2023)

Dobrý deň,
na základe informácií, ktoré ste nám poskytli mi to vychádza tak, že by sa v tomto prípade mohlo jednať aj o trestný čin. Problémom je, že podľa Vašich slov dané osoby chceli zaútočiť na Vášho partnera a nie na Vás. Vo väčšine skutkových podstát trestného činu ublíženia na zdraví je totiž potrebné úmyselné zavinenie, preto, ak sa toto nepreukáže, tak daná skutková podstata nebude naplnená. Z Vašich slov však vyplýva, že ste boli zranená Vy, a toto zranenie si vyžiadalo dokonca operácie a liečenie trvá už skoro tri mesiace. Trestný zákon upravuje aj prípad ublíženia na zdraví z nedbanlivosti, tu je však potrebné, aby išlo o poruchu zdravia trvajúcu dlhší čas. 

Podľa ust. § 157 Trestného zákona:

(1) Kto inému z nedbanlivosti spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky. (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) závažnejším spôsobom konania, alebo b) na chránenej osobe.   Ťažkou ujmou na zdraví je aj porucha zdravia trvajúca dlhší čas, pričom za dlhší čas sa v zmysle § 123 ods. 4 Trestného zákona považuje:   Poruchou zdravia trvajúcou dlhší čas sa na účely tohto zákona rozumie porucha, ktorá si objektívne vyžiadala liečenie, prípadne aj pracovnú neschopnosť, v trvaní najmenej štyridsaťdva kalendárnych dní, počas ktorých závažne ovplyvňovala obvyklý spôsob života poškodeného.   V nadväznosti na vyššie uvedené som preto toho názoru, že by sa mohlo jednať o trestný čin v zmysle § 157 Trestného zákona.  Preto, ak by to dali na priestupok, podajte voči tomu sťažnosť a bráňte sa. 3 mesiace PN  je už ťažké ublíženie na zdraví. Lehota na podanie sťažnosti sú 3 dni odo dňa nasledujúceho po doručení. Počítajú sa pracovné dni (nie kalendárne). Ak by ste s tým potrebovali pomôcť, napíšte nám.  
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Theoreticky som sa dopustil útoku na človeka, konkrétne som mu udrel facku a kopol ho do oblasti brucha alebo boka. Moje správanie bolo kvalifikované ako priestupok, podobne ako momentálne konanie niektorých našich politikov. Poškodený však podal na mňa trestné oznámenie a je na práceneschopnosti. Napriek tomu mám dojem, že jeho zdravotný stav nie je vážny a predpokladám, že bude umelo predlžovať dobu liečenia nad sedem dní. Samozrejme, konečné posúdenie je na odborníkovi, ale domnievam sa, že aj lekár sa bude riadiť iba pacientovým vyjadrením, a to aj v prípade, ak by pacient klamal. Svoju vinu nepopieram a som pripravený znášať následky svojho konania, avšak nie neprimerane prísné. Môžem nejako spochybniť zdravotný stav poškodeného a odborný názor lekára? Aký vysoký finančný trest mi v tomto prípade hrozí?

Odpoveď: Ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 24.09.2023)

Dobrý deň, je dôležité pochopiť, že trest, ktorý je obvineným stanovený, odráža nielen závažnosť činu, ale aj okolnosti prípadu, ako je zdravotný stav poškodeného. Ak máte pochybnosti o zraneniach obete a očakávanom treste, môžete podať námietky a požiadať o znalecký posudok ohľadne zdravotného stavu poškodeného. Všetky skutočnosti relevantné pre trestnú činnosť budú posúdené v rámci súdneho konania a vaša obhajoba môže byť založená na spochybnení závažnosti zranení. Váš obhajca môže tiež navrhnúť miernejší trest, ak považuje trest navrhovaný prokuratúrou za neprimeraný. Dobré je konzultovať vašu obranu so skúseným advokátom.

Dĺžka PN-ky nie je rozhodujúca, policajti majú metódy cez KEÚ, aby určili čo je primerané. 


Podotázka: Ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, Dňa 5. augusta bolo na mňa podané trestné oznámenie. Zatiaľ mi neprišlo žiadne postupové rozhodnutie, iba som bol vypočutý. Čo by sa mohlo diať ďalej? Naposledy mi policajt povedal, že sa to rieši ako priestupok proti občianskemu spolužitiu. Prípad je zložitejší kvôli pridanej PN. Povedal mi, že má v úmysle podať odvolanie.

Odpoveď: Ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 21.10.2022)

Dobrý deň,
ak Vám toto povedal policajt, ktorý to má na starosti, rozhodol o tom, že sa nezačne vo veci trestné stíhanie, ale postúpil vec na okresný úrad, aby prejednali priestupok. Voči tomuto rozhodnutiu mohol poškodený (oznamovateľ) podať sťažnosť. Buď sa v súčasnosti rozhoduje o jeho sťažnosti (rozhoduje o tom okresný prokurátor) alebo je vec na okresnom úrade a čaká sa kým sa dostane na prejednanie.
Trápi vás "Ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, je možné, že vodič, ktorý nafúkal viac ako 1,5 promile, dostane len podmienku? Mal so sebou dievča, ktoré si počas nehody zlomilo jeden stavec. Ako sa bude tento prípad ďalej riešiť? Má si už dopredu vybaviť právnika a počítať s tým, že pôjde do väzenia, alebo existuje možnosť podmienečného trestu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 12.10.2022)

Dobrý deň,
určite odporúčam, aby si čo najskôr našiel obhajcu, ktorý ho bude v trestnom konaní obhajovať. To, či dostane podmienku alebo nie závisí od veľkého množstva faktorov, ktoré nie je možné týmto spôsobom posúdiť. Ak nemal doteraz žiadne trestné konania a nebol nikdy odsúdený, prípadne ani nemal priestupky na úseku cestnej dopravy, je možné, že dostane iba podmienku. V takom prípade by sa totiž dalo v prospech podmienky riadne argumentovať. Ako som však uviedol, nech vyhľadá obhajcu, ktorý posúdi jeho vec.


Podotázka: Ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Môjho 14-ročného syna v škole napadli dvaja 15-roční bratia. Spôsobili mu otras mozgu. Bola privolaná záchranka a polícia. Syn bol hospitalizovaný dva dni na JIS a po štyroch dňoch v nemocnici bol prepustený do domáceho liečenia na dobu 18 dní. Vo veci boli vypočutí všetci účastníci, ako aj pedagogický dozor a svedkovia. Už je tomu viac ako mesiac. Ako máme ďalej postupovať? Navštívi nás súdny znalec alebo musíme podať trestné oznámenie? Zatiaľ neviem vyriešiť ani úrazové poistenie syna, keďže úraz bol spôsobený inou osobou a riešila to polícia. Do hlásenia musím udať číslo spisu, ale vôbec neviem, v akom štádiu je šetrenie. S pozdravom.

Odpoveď: Ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 02.05.2017)

Dobrý deň. Ohľadom čísla vyšetrovacieho spisu (ďalej len „ČVS“) sa môžete informovať na príslušnom oddelení policajného zboru, ktorý danú vec rieši. To, že bolo vypočutých niekoľko osôb môže znamenať, že polícia už začala trestné stíhanie, ale aj to, že vec zatiaľ rieši iba v štádiu konania pred začatím trestného stíhania.
Každopádne nie je vylúčené, aby ste v danej veci podali aj trestné oznámenie na dotyčných chlapcov, ktorí Vášmu synovi ublížili (hranica trestnej zodpovednosti je u nás 14 rokov). Pri trestnom oznámení je však dôležité to, aby ste ho správne naformulovali, aby ste sa nevystavili nebezpečenstvu trestného stíhania pre krivé obvinenie (§ 345 Trestného zákona).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o nasledujúcom. Ak môj partner na mňa pravidelne fyzicky útočil a vyhrážal sa mi, aký trest mu za to hrozí? Mala by som možnosť svoje svedectvo späť odvolať, keďže som ho udala a on bol zatknutý a čaká na súd? Existuje nejaký spôsob, ako by som mohla pomôcť k jeho prepusteniu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 04.03.2017)

Dobrý deň, základná sadzba trestu odňatia slobody pri trestnom čine týrania blízkej a zverenej osoby je tri až osem rokov. Samozrejme výška jeho trestu bude závisieť na mnohých faktoroch, ktoré nie je možné vopred posúdiť (prihliada sa na poľahčujúce a priťažujúce okolnosti, rozsahu a vážnosť konania...). V trestnom práve platí, že orgány činné v trestnom konaní začnú trestné stíhanie aj z vlastnej iniciatívy, ak sa dozvedia o spáchaní akéhokoľvek trestného činu. V trestnom práve nie je možné vziať späť oznámenie a na základe toho zastaviť trestné stíhanie. Rovnako nejde o trestný čin, pri ktorom sa vyžaduje súhlas poškodeného, čiže nemôže Váš súhlas odvolať. Trestné stíhanie je v súčasnosti už len v rukách prokurátora a súdu, ktorý rozhodne o jeho vine, či nevine.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.